Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

135

Fabriktælling

1909.

fabrikindustriens samlede tommerforbruk antagelig ha beløpet sig til ca. 4.7

millioner m 3.

Sammenligningsvis kan nævnes, at for aarene 1906-1910 opgives det i

hovedvasdragene nedflotede tommer til gjennemsnitlig 4 955 269 m 3 aarlig. Men

heri er naturligvis ogsaa medregnet alt det tømmer, som blir forbrukt i rund og

huggen stand, og alene utførselen herav androg i aarene 1906-1910 til gjennemsnitlig

454 052 m 8 aarlig. Overensstemmelsen mellem de to opgaver synes saaledes

meget stor. Dog maa det erindres, at i flotningsstatistikken ikke er medregnet

det tommer, som bare flotes i de mindre bielver, og heller ikke det som

kjøres frem til brukene like fra skogen. Men paa den anden side maa det jo

heller ikke glemmes, at i industristatistikkens opgaver ikke er modregnet de sikkerlig

ganske betydelige tømmermængder, som ved de mange smaa gaardssager

blir forædlet til eget behov, samt at ingen opgaver foreligger om, hvor meget av

det nedflotede tømmer er blit forbrukt indenlands i rund og huggen stand.

Av høvlerierne har for den egne produktions vedkommende bare 35 og for

leieproduktionens vedkommende bare 17 avgit helt fuldstændige raastofopgaver,

nemlig henholdsvis 683 003 m 3 og 18 639 m 3. Hertil er dog at bemerke, at de

fleste av de store bruk har avgit helt fuldstændige opgaver, saaledes at størsteparten

av de bedrifter, hvorfor opgaver mangler, tildels er ganske smaa bruk.

Ved at gaa ut fra produktionsforholdene ved de bedrifter, som har avgit helt

fuldstændige opgaver, har man søkt ved beregning at bestemme ogsaa de andre

bedrifters raastofforbruk, nemlig til 316 209 m 3 for produktion til salg og 44 094

111 3 for leieproduktionl. Alt ialt skulde efter dette høvleriin du striens

samle de forbruk a v skurlast ha andraget til 1 061 945 in 3, hvorav antagelig

ca. 500 000 m 3 var fremstillet ved eget sagbruk og resten enten indkjøpt

fra andre bruk eller av kunder indsendt til leieforeedling.

For værdiens vedkommende er produktionsopgaver avgit av de aller fleste,

nemlig av 730 bedrifter med 11 794 arbeidere med en samlet produktionsværdi

paa 49 318 046 kr. samt en leieværdi paa 583 478 kr. For ogsaa her at faa en

oversigt over den samlede virksomhet har man paa grundlag av utbetalt arbeidsloll

og forbrukte raastoffer søkt at bestemme produktionsværdien ogsaa for de

resterende bedrifter, nemlig til 5 858 598 kr. Ialt skulde saaledes de i denne

industri for salg fremstillede planker og bord ha en samlet værdi av 55 176 644 kr.

eller for skurlast og ved 25 291 669 kr. og for høvellast 29 884 975 kr. Endelig

har man ut fra raastofforbruk og arbeidslen ogsaa søkt at bestemme leiepro-

opgivne produktions- og lejeværdi. For de sagbruk, som ikke blev drevet i forbindelse

med nogen anden træindustri, gav denne beregning folgende resultat : 1 .253 488

m 3 (eller 522 290 tylvter) tømmer skaaret ialt, mens der ifølge den førstnævnte

beregning ved de samme bruk skulde være skaaret 1 f254 734 m 3 (eller 522 806

tylvter) tommer. -

For den egne produktions vedkommende er denne beregning foretat ved at gaa ut

fra produktionsmængden samt forholdet mellem raastof og produktion ved bedrifter

med helt fuldstændige opgaver, samt for leieproduktionens vedkommende ved at gaa

ut fra forholdet mellem skurlastforbruket og leiebetalingen ved bruk med fuldstændige

opgaver.

More magazines by this user
Similar magazines