Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

17

Fabriktcelling

1W9 .

moderne teknik kan opvise. Det skyldes neppe heller billigere indkjøp av korn,

idet mange av vore moiler gjennem sin kapitalstyrke og store formalingsevne,

antagelig opnaar samme priser og øvrige betingelser som sine tyske konkurrenter.

Og hvad endelig fragterne angaar saa vil den merutgift de norske moiler muligens

faar paa dette omraade, ikke kunne opveie den mindre utgift de erholder gjennem

sin langt billigere drivkraft.

Den av vore mollere hævdede anskuelse, at Tyskland gjennem en eller anden

præmiering av meleksporten søker at begunstige sin molleindustri, synes derfor

neppe helt grundløs. 1)

Av byg formalte vore handelsmoller 66 375 100 kg. hvorav fremstilledes:

36603900 kg. gryn og sigtet mel,

13 461 500 - sammalt mel,

13 072 800 - kli og andet avfald,

som avsattes til en samlet salgssum av kr. 8 302 239.

I gjennemsnit for tre-aaret 1908-1 .910 indførtes av byg formalt til mel og

gryn 3 148 000 kg. eller bare 5.9 procent av det samlede forbruk. — Formalingen

av byg er særlig knyttet til Vestlandet hvor landets største bygmølle findes, nemlig

Vaksdals Molle ved Bergen med en aarlig produktion av ca. 30 mill. kg.

Av andre betydelige bygmøller skal nævnes Hammerstrand ved Trondhjem, Bjølsen

Valsemølle og Moss Aktiemøller.

Av langt mindre betydning end de to foregaaende er hvetemøllerne hvorved

der formales 21 502 700 kg. hvete, hvorav fremstilles:

15 179 400 kg. sigtet mel,

5 929 800 - kli og dernæst,

til en samlet værdi av kr. 4 058 475. En forholdsvis liten rolle spiller denne

produktion sammenlignet med importen av formalt hvete, der for tre-aaret 1908—

1910 i gjennemsnit var 51 235 590 kg., med andre ord vor egen formaling dækket

ikke mere end 22.9 procent av det samlede forbruk. Vore betydeligste hvetemoiler

er Vaksdals Molle og Fritzoe Moller i Larvik.

Av de andre kornsorter formaler handelsmøllerne :

10 834 800 kg. niais til 10 303 100 kg. grep etc.

502 400 - havre - 433 400 - diverse melsorter.

907 500 - blandkorn - 812 000 -

16 500 - erter 15 300 -

der avsattes til en samlet salgssum av kr. 1 521 000.

Vore handelsmøllers samlede produktion av k 1 i skulde efter dette være

67 826 800 kg., der efter en gjennemsnitspris av kr. 10.00 pr, 100 kg skulde

gi en salgsværdi av næsten 7 mill. kr. Av denne mængde kli blev atter utført

29 552 000 kg. eller i de sidste 20 aar :

1) Se forøvrig St.prp. nr. 5 for 1910 bilag 1, J. Asmussen : «Tysk meleksportpræmie og

og dansk meltold» og Handworterbuch der Staatswissenschaften, artikelen

2

More magazines by this user
Similar magazines