Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

139 Pabrilteelling

1909.

Sammenligningsvis kan nævnes, at melkeforbruket ved samtlige herhenhørende

bedrifter i 1910 var 285 964 256 kg. og i 1912: 296 257 446 kg. Av raastoffer

forovrig opgav desuten melkekondenseringsfabrikkerne i at forbruke 4 175 470 kg.

sukker og margarinfabrikkerne 15 573 916 kg. oleomargarin, talg, smult, oljer etc.

samt 276 772 kg. natursmor. 2 I 1912 var margarinfabrikkernes forbruk av disse

raastoffer henholdsvis 22 136 911 kg. og 276 596 kg.

Av de i 1909 forbrukte raastoffer blev der ifølge Fabriktællingens opgaver

tilvirket produkter for 44 402 973 kr. nemlig meieri- og ysteriprodukter for

16 787 914 kr., kondensert og sterilisert melk og fete for 7 309 968 kr. og

margarin og margarinprodukter for 20 305 091 kr. — Paa grundlag av dette

materiales vegt- og prisopgaver samt jordbruksstatistikkens mængdeopgaver kan for

1910 denne gruppes hele produktion anslaaes til 144 756 557 kg. til en værdi av

54 441 940 kr. eller fordelt paa de vigtigere produkter:

Ost

Nysilt melk

Skummet melk

Flote

Sinn

Fetost

Magerost

Mysost

Kondensert melk

Sterilisert melk og fete

Margarin

Heri er imidlertid ogsaa de rene melkemeieriers melkesalg medregnet.

Utforselen av disse produkter var i 1909 og 1913:

Utforsel.

Smør

Margarin

Tormelk

Kondensert melk

Sterilisert melk og fete

Kg. Kr.

38 004 092 4 551 289

47 828 856 2 010 754

8 637 556 4 837 657

3 707 231 7 146 388

1 772 220 1 693 257

3 043 738 1 171 404

2 980 781 955 256

14 240 405 8 401 839

749 495 357 757

823 792 183 23 316 339

1909. 1913.

Mængde. Værdi. Mængde. Værdi.

120 182 132 200 185 830 241 600

1 563 170 3 126 300 1 064 083 2 234 600

604 260 604 300 598 515 568 600

46 432 37 100 191 913 153 500

14 095 480 8 316 300 15 319 580 9 312 800

542 307 257 200 4 283 664 1 854 100

Opgaver er avgit av samtlige melkekondenseringsfabrikker.

2 Ialt var der 27 margarinfabrikker i drift i 1909. Ved de 4 fabrikker, for hvilke

opgaver mangler, var forbruket av oleomargarin etc. 2 525 384 kg. og av natursmor

49 228 kg.

Opgaven er hentet fra landbruksdirektørens aarsberetning.

More magazines by this user
Similar magazines