Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Eiendomstakster, lignet formue og indtægt i fabrikindustrien

1909.

Ved planlæggelsen av den almindelige FabriktEelling av 1909 var det forutsætningen,

at der som et tillæg skulde indsamles oplysninger om anlæggenes

formue, indtægt og skattetakst efter skatteligningen.

Ved cirkulære av 18 december 1911 blev der i den anledning tilstillet ligningskommissionerne

en fortegnelse over fabrikanlEsag inden distriktet med anmodning

om for hvert enkelt at meddele byraaet opgaver over «den ved skatteligningen

for 1910 ansatte skattetakst samt formue og indtægt». — Om dette arbeide

skulde paafore ligningskommissionerne for meget bryderi og omkostning,

var der forøvrig ved cirkulæret ogsaa aapnet dem adgang til at indsende selve

takst- og ligningsprotokollerne til ekstrahering i byraaet. Først i mai og juni

1912 blev de sidste lister returnert byraaet.

Man skal i det følgende gi en oversigt over resultaterne. For enkelte industrigrener

er opgaver tidligere trykt.

Grundlaget for eiendomstaksterne er de i skatteloven omhandlede

takseringsforretninger over skattepligtige eiendomme. Taksterne omfatter grund,

bygninger med faste indretninger og maskiner.

Imidlertid utskrives ikke i alle kommuner eiendomsskat. I 1910 var der

av samtlige 597 land- og 61 bykommuner henholdsvis 153 og 22, som ingen eiendomsbeskatning

hadde (til kommunen) 1. For flere av disse kommuner har man

dog takster tilblit i andet øiemed, f. eks. for formuesligningen, for optagelse av

laan m. v. Det kan saaledes anføres, at av de ovennævnte kommuner, som

ingen eiendomsskat hadde, har 63 med 276 bedrifter og 5 334 arbeidere 2 oplyst,

Dog er hertil at bemerke, at av de 22 bykommuner var der 13, som vel benyttet

eiendomsskat, men hvor denne helt eller delvis hvilte paa brandtakster, med eller

uten tillæg for grund.

2 Med arbeidere forstaaes saavel her som overalt ellers i dette verk det gje nnemsnitlige

arbeiderantal i driftstiden, d. v. s. gjennemsnittet av

samtlige maaneders arbeiderantal tillagt antal funktionærer ved aarets utgang.

More magazines by this user
Similar magazines