Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 2

1909.

at verker og bruk ikke var taksert, mens derimot 58 av dem med 272 bedrifter

og 6 178 arbeidere opgav værditakster istandbragt i andet øiemed 1. Helt ensartet

kan saaledes de indkomne værditakster ikke bli.

Heller ikke for alle de kommuner, som har skattetakster, lot det sig imidlertid

gjøre at faa helt fuldstændige opgaver, idet der ogsaa i disse fandtes en række

bedrifter uten skattetakst. Saaledes manglet man naturligvis først og fremst

opgaver for alle fabrikker, som benyttet lejede lokaler, hvilket da særlig var tilfælde

inden grupper som mekaniske verksteder, smedeverksteder, instrumentmakerverksteder,

forsølvnings- og forgyldningsanstalter, saapefabrikker, bokbinderier,

snekkerier, meierier, sukkervarefabrikker, pølsemakerier, skofabrikker,

vaskerier, trykkerier o. lign. 2 Videre manglet opgaver for alle Statens bedrifter,

som tjente almene formaal, og som ingen direkte indtægter gav, eller som hørte

ind under militærvæsenet, strafanstalter, medicinalvæsenet, fyrvæsenet, kanalvæsenet,

veivæsenet og de offentlige jernbaner. Videre for kommunale bedrifter

i egen kommune, og særlig da møllebruk, sagbruk og gas- og elektricitetsverker ;

videre som regel for milde stiftelsers og veldædige selskapers bedrifter som

trykkerier, vaskerier, vedhuggerier etc.; videre for bedrifter, som vel blev drevet

i egne eiendomme, men som i almindelighet blev anset for altfor ubetydelige til

at sættes i takst, saaledes som mindre sag- og møllebruk, trykkerier etc.; videre

saadanne bedrifter, som neppe kunde henregnes til lovens kategori «verker og

bruk , som f. eks. stenbrud, torvstrolag, mindre andelsmeierier og ysterier o. lign.;

videre bedrifter, som var nyanlagt i 1909, og som derfor endnu ikke var sat i

takst, eller som var nedbrændt, og som derfor i 1910 ikke var skattepligtige; og

videre endelig for en flerhet av bedrifter, som ikke kunde betragtes som særskilte

skatteobjekter, og som derfor var taksert sammen med anden eiendom, et

forhold, der var særlig fremtrædende i bedriftsgrupper som : torvfabrikker, reparationsverksteder,

trankokerier, elektricitetsverker, farverier, sagbruk, minebruk,

meierier og ysterier, frørenserier, terskeverk, trykkerier m. fl. Ialt var

der 1 309 bedrifter med 21 566 arbeidere, som manglet takstopgaver av de her

nævnte grunde.

Alt ialt mangler efter dette takstopgaver for 1 585 av den samlede fabrikindustris

3 831 bedrifter 3, eller med andre ord for 41.4 pct. Av den samlede

I de resterende 66 kommuner fandtes ingen fabrikanlæg av større betydning.

2 En flerhet av ligningskommissionerne hadde ogsaa opgit takster for de bedrifter,

som nok holdt til i :egne ejendomme, men som bare for endel la beslag paa

disse og forøvrig bortleiet lokale til andre. Men ogsaa disse bedrifter maa betragtes,

som om de ingen selvstændig takst hadde, og under revisionen blev man

derfor nødsaget til saavidt gjørlig at utskille deres takster. Da der imidlertid

kun i de færreste tilfælde var avgit oplysninger om dette forhold, og da man

ikke besad adressekalendere for alle kommuner, tør det were tvilsomt, om revisionen

i denne henseende er blit fuldstændig.

3 Uoverensstemmelsen mellem opgaverne over bedrifter og arbeidere i Fabrikt2e1lingens

hefte I og de her angivne skyldes dels, at byraaet mottok opgaver fra

More magazines by this user
Similar magazines