Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

3 Fa briktsell ing

1909.

arbeidsstok — 106 574 — beskjeeftigedes 26 900 eller 25.2 pct. ved de bedrifter,

hvorfor takstopgaver mangler. Aarsaken til, at takstopgaver manglet for disse

bedrifter • var. for 276 bedrifter med 5 334 arbeidere den, at de laa i kommuner,

hvor eiendomsbeskatning ikke var benyttet, for 124 bedrifter med 1 146 arbeidere

at de blev drevet i leiet lokale, for 414 bedrifter med 6 037 arbeidere at de

var taksert sammen med anden virksomhet for 86 bedrifter med 4 157 arbeidere

at de tilhørte Stat eller kommune, og for 196 bedrifter med 1 329 arbeidere

forelaa en eller anden av de øvrige ovenfor nævnte aarsaker, mens endelig de

resterende 489 bedrifter med 8 897 arbeidere manglet takster, uten at aarsak var

angit.

Av bedrifter med opgivne takster blir der altsaa efter dette 2246 med 79 674

arbeidere. Noget helt ensartet materiale danner imidlertid heller ikke disse

bedrifters opgaver, dels fordi de som før nævnt foruten skattetakster ogsaa omfatter

brandtakster, laanetakster o.s.v., og dels ogsaa fordi skattetaksterne selv

er uensartede i de forskjellige kommuner. Skattetaksten skulde angi anlæggets

virkelige værdi efter gjennemsnitspriser, men man fulgte forskjellige principper.

Saaledes var det i nogen kommuner almindelig at gaa ut fra anlægsomkostningerne

med tillæg for senere foretagne forbedringer og fradrag for slitage etc.,

mens man i andre gik ut fra brandassuransen, og i atter andre -- og det vistnok

de fleste — søkte at bestemme værdien ved en kapitalisation av det regnskapsmæssige

eller skjønsmæssige utbytte, bedriften blev antat at gi. En oversigt

over resultaterne vil ikke destomindre frembyde interesse.

Ogsaa opgaverne over de industrielle bedrifters for m ue og in dtægt

lider av mangler, dels fordi ikke al formue og indtægt er opfanget av skatteligningen,

dels ogsaa fordi ansættelsen i de forskjellige kommuner blev foretat

ut fra forskjellige utgangspunkter. Under de gamle skattelove maatte desuten

ansættelsen bli skjønsmæssig og vilkaarlig, og gjennemgaaende har den ligget

lavere end de virkelige værdier.

Formues- og indtægtsopgaver manglet likeledes helt for en række bedrifter,

først og fremst fordi loven uttrykkelig fastslog skattefrihet for endel bedrifter,

som f. eks. Statens, kommunens og veldædige selskapers, og desuten ogsaa fordi

skattelovens bestemmelser er praktisert paa forskjellig maate, saaledes f. eks.

med «unavngivne interessentskaper». Denne usikkerhet gjorde sig særlig gjeeldende

for andelsmeierier, idet i enkelte kommuner ansvarlige selskaper, mot

Finansdepartementets fortolkning, er blit medtat i ligningen, mens i andre endog

uansvarlige andelsmeierier er holdt utenfor ligningen.

et par større bedrifter først efter nævnte heftes trykning og dels, at man under

bearbeidelsen av produktions- ov., takstopgaverne fandt det hensigtsmæssigst at

opdele bedrifter, som drev flere vidt forskjellige produktionsgrener, og at sammenslaa

andre sterkt ensartede, selv om de for var opdelt.

Heriblandt er ogsaa medregnet de bedrifter, som bebodde egne ejendomme, der

dog for en væsentlig del var bortleiet til anden virksomhet.

More magazines by this user
Similar magazines