Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabrikttelling 14

1909.

•■■•••••■,■•■■e

Bedrifter med 1— 2 arbeidere 4 650 kr.

—»— 3— 5 — 3 870 »

—»-- 6— 10 — 3 109 »

—»— 11— 20 — 3 225 »

— 21— 50 — 3 876 »

— »— 51-100 — 3 821 »

--»— 101-200 — 3 516 »

—»-- 201-300 — 3 260 »

over 300 2 705 »

Naar man ser bort fra de største og de mindste bedrifter, vil altsaa gjennemsnittet

for de enkelte størrelsesgrupper kun litet avvike fra gjennemsnittet

for industrien som helhet (kr. 3 365). I det store og hele viser imidlertid denne

række mindre regelmæssighet, hvilket vel skyldes de sterkt uensartede elementer,

den er sammensat av. Ett synes imidlertid med sikkerhet at fremgaa, nemlig

at det gjennemgaaende er de allermindste og de middelstore bedrifter, som

forholdsvis har den største takst, mens taksten derimot for de største bedrifter

og for smaabedrifter med fra 6 og op til 20 arbeidere er forholdsvis mindre.

Efter eiend om s f or hol d et fordeltes den selvstændig takserte fabrikindustri

som følger :

Eiendomsf or ,old.

Enkeltmænd .

. . .

Ansvarlige selskaper

.

Aktieselskaper .

• • •

Det offentlige e ,c. . .

Antal

bedrifter.

1 053

386

793

14

Ant al

arbeidere.

17 676

6 346

65 356

296

Bedrifter og arbeidere

i pet. av vedk. gruppes

samlede antal

Bedrifter. A rbeidere.

Pet.

56.28

62.59

70.49

11.67

Pet.

67.33

66.41

84.22

6.31

Samlet

takstsum.

Kr.

44 081 935

21 857 125

200 457 861

1 682 000

Denne i pet

av den hele

industris

opgivne

takst.

Pet.

16.44

8.15

74.78

0.63

Ialt 2 246 79 674 — — 268 078 921 100.00

Av taksten for den selvstændig takserte fabrikindustri faldt altsaa ca. 3/4

paa aktieselskaper og bare 1/4 paa ansvarlige selskaper og enkeltmænd. Dog er

det hertil at bemerke, at opgaverne for aktieselskapernes vedkommende er noget

mere fuldstændige end for de øvrige, idet det jo er mere almindelig, at fabrikker

tilhørende enkeltmænd og engere interessentskaper blir drevet i forbindelse

med anden virksomhet end fabrikker, som tilhører aktieselskaper. Medtages

ogsaa det beregnede tillæg for de uopgivne og ikke selvstændig drevne fabrikker,

fordeltes taksten som følger :

More magazines by this user
Similar magazines