Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktmlling 42

1909.

de manglende bedrifter maa antages overveiende at være rene smaabedrifter, hvis

betydning for den samlede produktion er ganske ubetydelig.

Ved sammenligning av den samlede arbeidsstyrke inden tobakindustrien i

henhold til Fabriktællingen av 1909 og Riksforsikringsanstaltens Industristatistik

for samme aar med de foreløbige opgaver over arbeidere ved tobakindustrien indhentet

ved Folketællingen av 1910 synes det bestemt at fremgaa, at antallet av

arbeidere ved bedrifter som ikke er medtat i nærværende undersøkelse likeledes

maa være ubetydelig.

Det statistiske materiale.

Nærværende undersøkelse støtter sig hovedsagelig til de i anledning av

Fabriktællingen 1909 indsamlede opgaver.

Paa grund av den noget snævre ramme, indenfor hvilken oplysningene blev

hentet, har det dog vist sig nødvendig at søke et stort antal supplerende

oplysninger, dels ved direkte henvendelser til bedrifterne og dels ved at gjennemgaa

den tilgjængelige inden- og utenlandske literatur vedrørende emnet.

Behandlingen av dette materiale har derhos medført den særegne vanskelighet,

at nogen fremstilling av den norske tobakindustris eller nogen enkelt bedrifts

historie ikke forefindes, saaledes som tilfældet er i en række andre brancher.

Det har derfor vist sig nødvendig at gjennemgaa et stort antal kilder for

at søke oplysninger, som desværre allikevel langtfra er blit saa fuldstændige

som ønskelig kunde være.

Tinder utarbeidelsen har Tobaksfabrikkernes Landsforening av 1901 stillet sig

meget imøtekommende med hensyn til meddelelse av oplysninger, likesom fabrikeierne

Joh. H. Andresen jr., Conrad Langaard og H. Petteroe har bistaat med

oplysninger av betydelig værdi. Herrerne Andresen og Petteroe har derhos vist

byraa,et den velvilje at stille interiører fra bedrifterne til disposition for nærværende

publikation.

De bedrifter som blev indbefattet i Fabriktællingen av 1909, omfattet alle

anlæg, som var underkastet kontrol av f abrik tilsyne t.

Denne begrænsning som paa andre felter medfører visse fordele, har

for tobaksindustriens vedkommende vist sig at medføre enkelte ulemper. Man

er nemlig derved gaat glip av oplysninger vedrørende de ikke faa smaa haandverksmæssige

eller husindustrielle bedrifter, som ganske visst spiller en helt

underordnet rolle hvor talen er om den samlede tobaksindustris produktion, men

som dog paa andre felter frembyr forhold av interesse. Særlig gjælder dette de

rent sociale forhold: lønninger, arbeidstid, forholdene i arbeidsrummene o s. v.

Tobaksfabrikkerne omfatter tilvirkning av skraa- og roktobak, snus, cigaretter,

cigarer og cigarillos (cigarcigaretter). De enkelte fabrikker kan være beskjæftiget

med en eller flere av disse brancher. Det viser sig at flere av bedrifterne indskrænker

sig til en enkelt specialitet. 10 fabrikker driver saaledes udelukkende

More magazines by this user
Similar magazines