Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktaalling 44

1909.

Den norske tobaksindustris historiske utvikling.

Vedrørende vor tobaksindustris ældste historie foreligger der alene noksaa

sparsomme oplysninger. Hvad man her kan meddele blir derfor alene spredte

træk, som dog i nogen grad kan bidrage til at kaste lys over utviklingen.

Tobakken blev kjendt i Norge (antagelig via Spanien—England) i begyndelsen

av det 17de aarhundrede 1 og vandt raskt en saa stor utbredelse, at kong Christian

IV i 1632 2 fandt sig foranlediget til at utstede forbud mot indforsel av

tobak paa grund av «den store skade» som nydelsen av tobak medførte for indbyggerne.

Imidlertid blev forbudet hævet i 1643 og erstattet av en avgift paa tobak.

Allerede i tidsrummet 1650-1654 indførtes der alene til I3ergen tilsammen

i femaaret 18 474 pund tobak og 1 066 dusin tobakspiper 3 og i 1692 blev der

til Trondhjem indført 56 793 pund tobak. Det oplyses vistnok, at herav var

størsteparten «forarbeidet», men man kan ikke desto mindre allerede paa denne

tid tale om norsk tobaksindustri.

I 1673 tok en mand i Bergen borgerskap som tobaksspinder, likesom man i

Drammen finder en tobaksindustri i slutningen av det 17de aarhundrede. Der er

ting som tyder paa at tobaksindustrien, ihvertfald paa Østlandet, allerede paa dette

tidspunkt stod paa et forholdsvis høit trin. I 1698 ansøkte nemlig Strømstads

indbyggere om tilladelse til at indføre bearbeidet tobak toldfrit fra Norge 4 .

I hvilken utstrekning regjeringens monopolpolitik har indvirket paa vore

tobaksfabrikker gjennem det 18de aarhundrede er vistnok hittil ikke nærmere

utredet 5 . Ifølge Edvard Holms Danmark-Norges Historie skulde kommersekollegiet

i aarene omkring 1780 ha under overveielse hvilke foranstaltninger der kunde

tænkes at ophjælpe den norske tobaksavl angaaende hvilket sporsmaal man fra

denne tid har flere avhandlinger 6. Det synes som om særlig tobaksspinderierne

har florert paa denne tid, mens de øvrige grener har spillet en mere underordnet

rolle. I Drammen kjender man saaledes fra denne tid ikke mindre end et halvt

snes spinderier. I 1794 skriver Fr. Thaarup : «Tobaksspinderierne kan hartad

ikke være for mange, da denne Artikel ages med Begierlighed af de nordiske

Nationer og er for Skibsfolk og Fiskere bleven en Nødvendighed. Afsætning kan

da aldrig mangle og mange fattige Dagleiere underholdes derved. Christiania,

Drammen, Frediichshald o. fl. st. har Tobaksfabriker og Spinderier.»

Erich Pontoppidan 1753: Norges Naturlige Historie II s. 433: (Røgtobak blev først

bekiendt i Norge An. 1616, da en Alen kostet 3 Mark».

2 L. _ Daae opgir aaret 1622, hvilket vistnok er feilagtig. Gamle Christiania 2den

utg. s. 86. Se desuten F. C. Schiibeler: Viridarium Norvegicum II, s. 160 ff.

L. Sagen og H. Foss: Bergens beskrivelse s. 781.

4 Tobaksindustrien i Sverige 1899 s. 30. Se desuten Rescripterne av 23 januar 1686

og 10 mai 1692 samt 2 april 1687 og 18 juni 1687 m. fl.

5 Om Fredrik den 5te skriver Dr. G. L. Baden i sin Handelshistorie (1806): (Som

Fredrik den 5te gjorde meget for vor Handels Opkomst, saa søgtes og ny Fabriker

og Manufakturer indrettede som de gamle ophjulpne. — — Et kostbart men nyttig

Kanonstøberie som og en Gevær og Krudtfabrik indrettedes, Sukkerrafinaderier,

Tobaksfabriker, Pibefabriker — og mange andre dels i Norge dels

i Danmark.»

6 Se herom bl. a.: Fr. Thaarup: Det danske Monarkies Statistik, late del s, 80

More magazines by this user
Similar magazines