Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktelling 48

1909.

Antar man, at den samlede norske tobakshost for 1908 blev anvendt i vore

tobaksfabrikker i løpet av aaret 1909 1, blir den samlede mængde av raatobak,

som stilledes til den norske tobaksindustris raadighet i 1909 følgende:

Forbruk av utenlandsk tobak (Handelsstatistikkens tabel 4

ang. kreditoplagsbeholdningerne m. m.) 1 656 842

Norsk tobaksavl 1908 40 252

Ialt 1 697 094

For de i nærværende undersøkelse medtagne 37 tobaksfabrikker blev den

samlede raastofmeengde som nævnt opgit til 1 818 661 kg.

Ilovedaarsaken til denne forskjel ligger sandsynligvis i den omsteendighet

at en række fabrikker, særlig snusfabrikker, kjøper stilk hos andre,

hvorved den samme tobakmeengde er blit opfort to ganger som raastof.

Alene to fabrikker har i sine opgaver over raastoffet opført st ilk særskilt, ialt

10 662 kg. Tre fabrikker har opfort stilk blandt sine produkter -- ialt 18 047 kg.

Der er imidlertid grund til at anta at omsætningen av stilk mellem tobaksfabrikkerne

indbyrdes finder sted i betydelig storre utstreekning end disse tal

vidner om. Med det foreliggende materiale unddrager dette forhold sig en

noiagtig belysning.

Forsaavidt nogen bedrifter leilighetsvis kjøper raatobak hos andre bedrifter

er der ogsaa en mulighet for at der finder en dobbeltregning sted hvad angaar

selve raatobakkvantummet. Man ter dog ikke gaa ut fra, at dette forhold spiller

nogen særlig betydningsfuld rolle.

Man maa vistnok hellerikke overse den omstændighet, at flere av bedrifterne

sitter inde med betydelige lagere av raatobak, hvorfor der kan være en mulighet

for, at den i tobaksindustrien forbrukte raastofmængde enkelte aar kan overskride

den samlede raatobakimport for vedkommende aar. Dette kan for enkelte kapitalsterke

bedrifters vedkommende være tilfældet endog i meget stor utstrækning som

folge av konjunkturerne paa verdensmarkedet, forventede toldpaakeg og lign.

I avsnittet Overblik over samlet produktion og samlet mængde forbrukt

raastof» er anstillet endel approksimative beregninger med hensyn til det samlede

raastofforbruk, hvortil man henviser.

Med hensyn til vor import av raatobak var denne i femaaret 1831-1835

gjennem.snitlig 734 000 kg. I begyndelsen av 1850-aarene var den steget til det

dobbelte for at naa sit maksimum i femaaret 1876-1880, da den gjennemsnitlig

var 2 191 000 kg., fra hvilket tidspunkt man kan spore en sterkt synkende

tendens.

Den er dog i virkeligheten først salgbar i 2den halvpart av 1909.

More magazines by this user
Similar magazines