Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

49

Fabriktælling

1909.

Tolden paa tobaksblade og cigarer og cigaretter har siden 1870-aarene

stillet sig som følger:

1880

1885

1888

1899

1900

1902

A a r.

Tobaksblade

Pr. kg.

Cigarer

og

cigaretter

pr. kg.

Ore. Ore.

125 250

En ganske betydelig rolle spiller likeledes den omstændighet at transithandelen

til Sverige i løpet av 189 0-aarene gik sterkt ned.

Forovrig henvises til de i tabel 1 givne oplysninger, som tilsammen gir et

ganske godt billede av de herhenhørende forhold.

Vor eksport av raatobak og stilk utgjorde :

1891

1892

1893

1894

1895

125 275

175 360

175 450

175 500

225 600

A a r. Vegt. Værdi.

kg.

184 372

288 853

116 247

31 019

45 686

Kr.

193 900

296 400

125 200

27 800

41 700

Senere holder transithandelen med raatobak sig paa et relativt lavt nivaa.

Med hensyn til den mængde raatobak som anvendtes til den samlede produktion

av de enkelte tobaksartikler, skraatobak, roktobak, snus, cigaretter o. s. v.

savner man noiagtige opgaver fra de allerfleste av fabrikkerne. Imidlertid har

man fra et par av de storre fabrikker erholdt specifisert opgave over den i hver

enkelt fabrikationsgren forbrukte raastofmængde.

Paa grundlag av de herigjennem tilveiebragte forholdstal er omstaaende

tabel utarbeidet :

5 — Næringsmiddelindustri.

More magazines by this user
Similar magazines