Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Pabriktmllin 50

1909.

Raastof :Færdig vare :

597 482 kg. gir 710 550 kg. skraatobak

121 323 —c— 142 499 c roktobak

34 750 —c— 67 500 « snus

30 402 —«— 21 301 c cigarer

23 232 20 694 « cigaretter

807 189

I de indløpne besvarelser fra tobaksfabrikkerne er mængden av producerte

cigaretter og cigarer angit i stykker (mille). For at omgjore disse til vegt0nhet

liar man i dette tilfælde benyttet opgaver som er hentet fra det svenske kommerskollegiums

verk : Den svenska Tobakshandteringen År 1908, ifølge hvilket

1 000 cigarer gjennemsnitlig veier 5.17 kg.

1 000 cigarillos 2.78

1 000 cigaretter 1.17 c

For cigarillos vedkommende savner man opgaver over vegtforandringen : raastof

— færdig vare; men fcrrholdet tor ligge meget nær det for cigarer opgivne.

Efter de oplysninger som foreligger for Norge skulde vegten av 1 000 stk.

cigarer gjennemgaaende være noget mindre og vegten av 1 000 cigaretter

være en ubetydelighet storre end i Sverige, men da det materiale som foreligger

fra Norge angaaende dette forhold er saa begrænset, har man fundet det heldigere

paa dette punkt at benytte de svenske gjennemsnitstal.

Skraatobaktilvirkningen.

1. Fremgangsmaaten ved fabrikationen.

Raastoffet, de tørrede og gjærede (fermenterte) tobaksblade, ankommer sedvanligvis

i fate r, saakaldte «hogsheads», hvis vegt i almindelighet varierer fra

.600 til 1 000 kg. Til skraatobakfabrikationen anvendes hovedsagelig nordamerikansk

tobak, fra staterne Virginia, Kentucky, Tennesee.

I den norske Handelsstatistik for 1909 er gjennemsnitsprisen for raatobak

ansat til kr. 1.25 pr. kg. uberegnet told.

Raatobakken tages først under behandling av oplos er e, som loser op de

haardt sammenpressede dokker o: kvaster paa et snes tobaksblade. Herefter

kommer tobaksbladene over til sprænk ere n, som fugter dein med vand, soin

I denne beregning er der ikke tat hensyn til kvantummet av «nyttig avfald», hvorfor

vegtforandringen raastof færdig vare strengt tat er noget mindre. Angaaende

dette forhold henvises til den avsluttende oversigt.

More magazines by this user
Similar magazines