Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Kristiania

Andre byer

55 Fabriktaaing

1909.

Haandpresser.

Hydrauliske. Ialt.

130 8 138

84 9 93

Ialt 214 17 231

Roktobaktilvirkningen.

I. Fremgangsmaaten ved fabrikationen.

Raatobakken ankommer for de bedre kvaliteters vedkommende i almindelighet

i f ate r, «hogsheads». Dette vil som oftest være tilfældet med den nordamerikanske

Virginiatobak, hvorav man har saavel lyse som mørke kvaliteter. Desuten

anvender man i roktobakproduktionen en række billigere tobaksorter fra

Grækenland, Ungarn, Paraguay, Venezuela osv, som ofte vil være pakket i

baller fra 50-100 kg.

Ved siden herav anvendes i nogen utstrækning norsk tobak, hvis farve

sedvanligvis er gronnere end den utenlandske, hvorfor den ogsaa ofte benævnes

«grim tobak». Da den norske tobaks kvalitet staar betydelig under den utenlandske

er det særlig paa grund av sin prisbillighet, at den finder anvendelse.

Grunden til den norske tobaks underlegenhet tor vel for en stor del være at

søke deri, at de klimatiske forhold i vort land ikke tilsteder en saa indgaaende

ef ter b ehan dlin g, (gjæring, fermentering) som den, der blir den utenlandske

tobak til del, likesom den relativt korte og kjølige sommer vel ogsaa utover sin

hemmende indflydelse paa tobaksplantens utvikling.

I røktobakfabrikationen anvendes desuten i adskillig utstrækning a vf al d et

fra de øvrige tobaksproduktionsgrener. Hovedsagelig bestaar dette av stil k, som

utskilles under stripninge n. Stilken un.dergaar efter sprænkningen en

valsningsproces, hvorved den opnaar større likhet med de egentlige tobaksblade.

Det til røktobak anvendte raastof undergaar til en begyndelse den samme

proces som er skildret under skraatobaktilvirkningen. Efter at være sproenket og —

delvis — presset skjæres, «karves», tobakken maskinmæssig. Skjæremaskinerne

kan indstilles for snit av forskjellig tykkelse. For enkelte finere tobakkers vedkommende

som paa forhaand er sterkt presset, holdes snittene sammen og lægges

som en kake direkte i æsken ; disse «cavendish» eller «flaked» tobakssorter er nu

noget paa retur her i landet, idet man efter fagfolks opgivende mere forlanger de

saakaldte «mixtures» blandede tobakssorter, bestaaende av lyse og morke blade,

hvor snittene rives op og blandes.

More magazines by this user
Similar magazines