Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fahrikttelling 68

1909.

Skraatobak

Roktobak

Snus.

Cigaretter

Cigarer

Cigarrillos

Oversigt

over de 37 bedrifters samlede produktion og samlede mængde

forbrukt raatobak.

Den samlede mængde færdige tobaksvarer, som de 37 her undersøkte bedrifter

produeerte i aaret 1909 beløper sig til:

Vegt.

Kg.

1 441 937

398 585

189 282

52 105

81 264

3 927

Procent

i kg.

66.6

18.4

8.7

2.4

3.7

0.2

Ialt 2 167 100 100

Don samlede mængde av bedrifterne opgit forbrukt raatobak og stilk,

kg. 1 818 .661 et altsaa under de forskjellige fabrikationsprocesser undergaat en

Vegtforøkelse paa kg. 348 439 eller ca. 19 pct.

Vegtforøkelsen er hovedsagelig skedd under sprænkninge n, den første

fugtning av tobaksbladene. Særlig for snusens og skraatobakkens vedkommende

skyldes vegtforokelsen desuten tilsætningen av .særegne ingredienser, som er nævnt

under omtalen av fabrikationsprocessen for disse artikler.

I denne forbindelse kan tillike anføres, at den samlede import av tobakssaus

for aaret 1909 beløp sig til 9 595 kg.

I den alt overveiende del av de besvarelser, som er indkommet fra bedrifterne

er der ikke specifisert hvor meget av raatobakken, der er medgaaet i hver enkelt

fabrikationsgren. Som svar paa forespørsler i denne anledning har byraaet i fiere

tilfælde faat opgit, at et • saa specifisert regnskap ikke har været fort, hvorfor

vedkommende bedrifter er ute av stand til at levere opgaver herover.

Man har derfor maattet neie sig med at anstille en tilnærmelsesberegning,

idet man støtter sig til hvad der i det foregaaende er oplyst angaaende disse

forhold. Beregningens resultat fremgaar av tabel 5.

Den samlede mængde forbrukt raatobak og stilk var av de 37 bedrifter opgit

til 1 818 661 kg., hvilket stemmer bedre end man kunde vente med den approksimativt

fundne mængde 1 829 408 kg., . hvorfor man vel ogsaa i det- store og hele

tor gaa ut fra at den i ovenanførte beregning fundne fordeling av raastoffet paa

tje enkelte sorter tobaksfabrikata ligger temmelig nær op til (le falitiske forhold,

More magazines by this user
Similar magazines