Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

69FabriktEelling

1909.

Til sammenligning anføres en beregning over de tilsvarende v ee r d i forhold

for færdige tobaksfabrikata:

6 683 Skraatobak 942 66.7

Itektobak

1 461 396 14.6

Snus

382 616 3.8

Cigarretter

562 949 5.6

Cigarer

896 874 9.0

Cigarillos

85 015 0.3

•stais..

Ialt

Værdi. Procent. •

Kr.

10 022 792 100

Med bensyn til samlet mængde forbrukt egentlig raatobak gir de 37 fabrikkers

opgaver og deli ovedor anførte approksimative beregning vistnok intet fuldt

nøjagtig billede.

Aarsaken hertil ligger i den omsteendighet at mange av bedrifterne sælger

sin avfaldstobak .(stilk eté.) til andre bedrifter. Da vistnok fiere av disse opfører

denne stilk som raavares opstaar der herigjennem en dobbeltberegning. (Se side 53).

Fuldt nøjagtig kan man derfor alene faa bragt raastofforbruket paa det rene

gjennem en fornyet henvendelse til samtlige bedrifter og under den . forutsætning

at disse har ført spedfisert regnskap over stilk og egentlig raatobak. Av grunde

som tidligere er antydet har byraaet imidlertid fundet at maatte avstaa herfra.

Man finder imidlertid enkelte fingerpek i den heromhandlede henseende i den for

nævnte store svenske undersøkelse: Den svenska Tobakshandteringen År 1908.

Her har man efter vistnok meget noiagtige beregninger fundet at der av

den samlede mængde raatobak til

skraatobaktilvirkningen avgaar 19.1 pct. nyttig avfald

og av cigarer og cigarillostilvirkningen avgaar 22 3 -

Man gaar her ut fra at forholdene i denne henseende ikke er saa forskjellige

i Norge og Sverige, at ikke disse tal kan anvendes som grundlag for en

approksimativ beregning som denne.

Det «nyttige avfald» tilflyter vistnok for den alt overveiende del snus og

roktobakfabrikationen.

Imidlertid spiller der et avgjørende moment ind i disse forhold. Enkelte

norske fabrikker indfører nemlig ikke ubetydelige kvanta «strippet» raatobak,

hvor stilken altsaa er fjernet. Det samlede kvantum beløp sig for aaret 1908

til 501 460 kg. og for aaret 1909 til 480 380 kg.

tilsvarende kvantum blir saaledes at fratrække det kvantum raatobak,

More magazines by this user
Similar magazines