Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 70

1909.

hvorefter den samlede mængde stilk a : «nyttig avfald beregnes. Av den « strippede»

tobak anvendtes efter et lost skjøn ca. 60 pct. til skraatobak, 15 pct. til

cigaretter og 25 pct. til roktobak.

Nedenfor har man anstillet en forsøksberegning med anvendelse av foranstaaende

tal. Ifølge disse og de paa side 73 opgivne approksimative raatobakmeengder

skulde de her undersøkte 3 7 bedrifters samlede kvantum « nyttig avfald »

belope sig til:

Fra skraatobakfabrikationen 176 592 kg.

- cigarer og cigarillos 27 115 -

Ialt 203 707 kg.

For at finde de her undersøkte 37 bedrifters samlede forbruk av norsk og

utenlandsk r aa t o bak og s til k, kan man tilnærmelsesvis opstille nedenstaaende

oversigt i henhold til de tidligere anførte avgangs- og tilvekstprocenter færdig vare

raastof.

Skra,atobak 1 212 525 kg. hvorav 176 600 kg. avfald

Cigaretter

Cigar-cigarillos

58 493

121 593 «

— 27 100 —

til suns og røktobak.

203 700 kg.

Rektobak 339 355 « foruten 123 700 « — fra skraatobak og cigarer

Snus 97 442 « — 80 000

Ialt 1 829 408 kg. 203 700 kg.

Man tor vistnok ikke forutsætte at hele det samlede kvantum «nyttig avfald»

er blit gjort til gjenstand for dobbeltberegning. De bedrifter som selv utnytter

«stilk», som m. a. o. selv driver ogsaa røktobak og snustilvirkning har vistnok

ikke git anledning til en saadan dobbeltberegning.

For at komme til et præsumptivt miagtigere resultat forsaavidt angaar den

forbrukte mængde av egentlig raatobak, kan man forsøksvis beregne det samlede

kvantum «nyttig avfald » for de bedrifter som ikke selv tør antages at tilgodegjøre

sig dette.

Da alene et par bedrifter har opgit g stilk etc.» særskilt som raastof tør man

vistnok med adskillig sikkerhet gaa ut fra at der finder en dobbeltberegning sted

for det overskytende kvantums vedkommende.

Det samlede kvantum nyttig avfald» fra bedrifter som ikke selv kan nyttiggjøre

sig dette, beløper sig ialt maaske til ca. 40 000 kg., hvorav mindst

99 pct. skriver sig fra skraatobakfabrikationen.

Den samlede mængde r aat o bak skulde altsaa beløpe sig til ialt ca.

1 790 000 kg. for de her undersøkte 37 bedrifters vedkommende.

Man har under denne beregning gaat ut fra, at de bedrifter som ogsaa

driver tilvirkning av roktol3ak og snus selv anvender alt avfald fra andre

produktionsgrener,

More magazines by this user
Similar magazines