Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

71

Fabriktmiling

1909.

Form* paa en samlet approksimativ konsumtionsstatistik over Norges

gjennemsnitlige tobaksforbruk 1905-1910.

Den gjennemsnitlige aarlige indforsel av raatobak i tiden 1906-1910 bar

utgjort 1 710 600 kg. Den gjennemsnitlige indenlandske avl har utgjort ca.

40 353 kg.

Beregnet underett bar det gjennemsnitlige kvantum indfort og norsk raatobak

beløpet sig til 1 750 955 kg.

Herfra maa imidlertid fratrækkes den gjennemsnitlige eksport (transit og

retur) av raatobak for det samme tidsrum — ialt 12 070 kg.

Man kan altsaa tiln ærm elsesvis opstille et samlet kvantum raatobak

paa 1 738 885 kg., som gjennemsnitlig i hvert av disse aar har staat til disposition

for den samlede norske tobaksindustri.

Hvad der gjenstaar for at kunne levere en tilnærmelsesvis produktionsstatistik

for alle de 65 bedrifter blir altsaa at levere et hypotetisk-approksimativt skjøn

over den samlede produktion for de 28 (smaa) bedrifters vedkommende.

Det vil fremgaa av det foregaaende at man med størst sandsynlighet kan

ansætte de undersøkte 37 bedrifters raatobakforbruk i 1909 til 1 790 000 kg.

Herav fremgaar at de ikke undersøkte 28 bedrifters samlede raastofforbruk

for aaret 1909 maa ansees at være hoist ub et y delig om end ikk e ganske

f o rs vind en de (kfr. hvad der er anført om lagerbeholdninger paa side 48).

Ifølge Handelsstatistikkens opgaver utgjorde den samlede indførsel av f o rarbei

d et tobak i aaret 1910:

Roktobak, skraatobak

Cigarer og cigaretter

Snus

Ialt

Vegt. Værdi.

Kg. Kr.

71 945 369 581

138 178 2 279 962

4 777 32 103

214 900 2 681 646

Herfra fragaar den samlede utførsel, som for samme tidsrum beløp sig til :

Roktobak, skraatobak

Cigarer og cigaretter

Snus

Ialt

Vegt. Værdi.

Kg. Kr.

50 525 249 763

1 248 21 288

4 340 31 092

56 113 302 143

Av hensyn til hvad der tidligere er anført om lagerbeholdninger har man fundet det

heldigst at basere denne beregning paa raatobaksforbruket for et femaar.

More magazines by this user
Similar magazines