Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

70Fabriktælling

1909.

Ved utgangen av 1909 var der altsaa ialt 159 herhenherende virksomheter

fordelt paa 121 industrielle anlæg.

Av det samlede antal bedrifter laa 91 (eller 75.2 pct.) i by- og kun 30

(eller 24.8 pct.) i landdistrikterne. Det største antal fandtes i Kristiania med 20

bedrifter (16.5 pct.), Bergen med 11 bedrifter (9.1 pct.) og Trondhjem med 11

bedrifter (9.1 pct.), se forovrig tabellens punkt I.

Arbeiderforhold.

Som det av tabellen paa foregaaende side vil fremgaa var i 1909 den

samlede arbeidsstyrke i driftstiden 2 924, *eller naar ikke bestyrere, ingeniører,

kontor- og butikpqsonale etc. 1 var medregnet 2 469, hvilket utgjør 2.8 pct. av

den hele fabrikindustris samlede antal formænd, arbeidere og lærlinger 2.

Ialt blev der av den samlede arbeidsstyrke ydet 805 900 dagsverk 3 eller pr.

arbeider gjennemsnitlig 276 dagsverk.

I gjen.nemsnit faldt der pr. arbeider ved brænderier og destillationer 173

dagsverk, ved gjær- og spritfabrikker 300 dagaverk, ved potetesmelfabrikker 114

dagsverk, ved ølbryggerier 307 dagsverk,. ved olbryggerier forenet med mineralvandfabrikker

292 dagsverk, ved mineralvandfabrikker 278 dagsverk, ved mineralvandfabrikker

forenet med saft- og eddikfabrikker 287 dagsverk og ved kulsyre-,

eddiksyre- og saftfabrikker 296 dagsverk.

I arbejdsløn fik de ovennævnte 2 469 egentlige arbeidere ialt utbetalt

2 175 717 kr., hvorav i form av naturalydelser 16 861 kr. Men disse beløp vil

sandsynligvis bli noget for smaa, dels fordi ansættelsen av naturallonnens pengeværdi

for mange bedrifter har medfort vanskeligheter, idet de intet sikkert

sammenligningsled har hat, og dels ogsaa fordi nogen bedrifter bare har opgit

den løn som er utbetalt de fast ansatte arbeidere, og ikke den som er utbetalt

for mere eller mindre tilfældig arbeide. Men stor vil under enhver omsteendighet

ikke disse feil bli, idet de bedrifter, som "avgav mangelfulde opgaver, var faa og

forholdsvis smaa.

For hele denne industrigruppes vedkommende fildt der paa hver arbeider i aarlig

gjennemsnit en lon av 881 kr. ; for brænderier og destillationer 529 kr., for gjær.

og spritfabrikker 1 065 kr., for potetesmelfabrikker 407 kr., for &bryggerier

1 021 kr., for ølbryggerier forenet med mineralvandfabrikker 895 kr., for mineralvandfabrikker

800 kr., for mjneralvandfabrikker forenet med saft- og eddikfabrikker

778 og for kulsyre-, eddiksyre- og saftfabrikker 985 kr. (Om arbeiderforhold

forovrig se tabellens punkt IV).

Skemaets punkter a, b og C.

2 Skemaets punkter d og e.

8 Ifølge Fabrikteellingens hefte I skulde der av de heromhandlede grupper ialt være

118 bedrifter med 2 776 arbeidere og 766 000 dagsverk. Dels som folge av, at der

i disse opgaver hadde indsneket sig nogen feil, og dels ogsaa fordi der for 2

bedrifters vedkommende først senere hen er indkommet opgaver, er de endelige

resultater blit noget avvikende fra de forste.

More magazines by this user
Similar magazines