Regnskab 2012 i PDF

xn..mrkvvandvrk.i9a9tc.dk

Regnskab 2012 i PDF

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2012

2012 2011

Vandafgifter 1.464.017 1.412.023

Vandafgift fra VN 557.653 575.163

Godtgørelse for måleraflæsning 17.491 18.250

Grønne afgifter -668.865 -580.645

Indtægter 1.370.296 1.424.791

El-forbrug 146.497 135.553

Vandanalyse 29.785 9.065

Vedligeholdelse af værket/boringer 76.007 148.596

Ejendomsskatter 1.912 1.842

Lønninger tilsyn og pasning 39.345 30.384

Kørselsgodtgørelse 2.546 1.123

Forsikringer 16.453 13.356

Kontorhold/EDB 44.475 32.900

Telefon 11.890 12.018

Opkrævningsomkostninger 11.548 15.237

Kontingenter 13.245 8.470

Regnskabsassistance 14.400 14.000

Revision 13.500 12.500

Lønninger formand og kasserer m.v. 174.054 165.908

Kursusudgifter møder og generalforsamling 1.627 3.852

Bestyrelses og mødeudgifter 8.665 7.627

Oplysninger til brugere 20.746 3.580

Konkurrencestyrelse, vandsektorlov omkostninger 56.364 48.767

Serviceabbonnement 16.245 11.928

Udgifter til fordeling udpumpet 699.304 676.706

Indkøb af målere og målerbrønde & udskiftning 50.789 531.989

Renovering af ledningsnet 63.004 286.818

Varebeholdninger primo afskrevet 75.000 0

Nyanlæg - råvandledning/erstatning 250.749 156.840

Nyanlæg - vandværk 0 443.190

Ledningsregistrering 0 21.328

Gebyr til by og landskabsstyrelsen 0 43.785

Repræsentation 110 2.616

Afskrivninger ledninger og værket 190.000 190.000

629.652 1.676.566

Driftsudgifter ialt 1.328.956 2.353.272

OVERSKUD FØR RENTER 41.340 -928.481

Renteindtægter 67.871 68.798


ÅRETS RESULTAT 109.211 -859.683

BALANCE PR. 31/12 2012

AKTIVER 2012 2011

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Chekkonto & giro 407.820 188.199

Øvrige bankindeståender 2.138.259 2.138.226

Likvide beholdninger ialt 2.546.079 2.326.425

Diverse tilgodehavender 24.315 17.142

Tilgode vandafgift VN 128.305 0

Materialebeholdning 0 75.000

Omsætningsaktiver 2.698.699 2.418.567

ANLÆGSAKTIVER:

Ledninger:

Primo værdi 2.647.842 2.190.853

Nye målere og udskiftning 50.789 531.989

Afskrivning primo 1.297.842 765.853

Afskrivning (20 år 75.000 + straks 50.789) 125.789 606.989

Værdi ultimo 1.275.000 1.350.000

Vandværket:

Primo værdi 3.623.483 3.023.453

Tilgang (råvandsledn 244.763+erstatning 5.986) 250.749 600.030

Afskrivningsgrundlag 3.874.232 3.623.483

Afskrivning vandværk primo -1.976.983 -1.261.953

Afskrivning vandværk 20år (115.000+straks 250.749) -365.749 -715.030

Værdi ultimo 1.531.500 1.646.500

Anlægsaktiver 2.806.500 2.996.500

AKTIVER IALT 5.505.199 5.415.067

BALANCE PR. 31/12 2012

PASSIVER 2012 2011

KORTFRISTET GÆLD:

Skyldige omkostninger mv. 118.090 52.362

Skyldig vandafgift VN 0 84.807

EGENKAPITAL:

Saldo primo 5.277.898 6.137.581

Indskud nye interessenter 0 0

Periodens resultat 109.211 -859.683

Saldo ultimo 5.387.109 5.277.898


PASSIVER IALT 5.505.199 5.415.067

Similar magazines