Levekårsrapport 2008 - Bergen kommune

bergen.kommune.no

Levekårsrapport 2008 - Bergen kommune

6

Innledning

Hvilke helse vi har avhenger av mange forhold. Samfunnsstruktur, miljø, forurensning, sammen

med arvelige, økonomiske og sosiale forhold, gir viktige betingelser for god helse.

Det har i de senere år vært særlig fokus på sammenhengen mellom helse og sosiale levekår,

blant annet i offentlige utredninger. Stortingsmelding nr. 20 2006-2007 (Nasjonal strategi for å

utjevne sosiale helseforskjeller) og Sosial- og helsedirektoratets utredning om sosiale ulik heter


Det er her godt dokumentert at forskjeller i materielle, psykososiale og atferdsrelaterte risikofaktorer

fører til betydelige helseforskjeller, og at disse forskjellene er økende, også i Norge.

Det er enighet om at det i hovedsak er sosiale betingelser som påvirker helsen, og ikke om-


forhindre at forskjellene øker ytterligere.

Også i EU-sammenheng beskrives at å ”redusere sosio-økonomiske helseforskjeller er en av

hovedutfordringene i folkehelsearbeidet I Europa”. EU-prosjektet ”Closing the gap” omfatter


Viktige allmenne motivasjonsfaktorer for utjevning kan være rettferdighetshensyn for den

enkelte – at alle skal få sjansen, også de som er havnet i vanskelige kår. I tillegg er det viktig å

unngå at det oppstår boområder med opphoping av personer på utsiden av samfunnet ellers


I rapporten gis noen eksempler fra kunnskapsgrunnlaget innen levekår og helse, samt en

presentasjon av kartleggingen i Bergen 2008.

Kartleggingen gir kun en beskrivelse av fordeling av helse og levekår i Bergen og ikke anbefalinger

om tiltak. Tiltak skal utformes i en større prosess med deltagelse fra alle relevante avdelinger

i kommunen og andre aktører i samfunnsutviklingen.

7

More magazines by this user
Similar magazines