26.07.2013 Views

7/1 - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

7/1 - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

7/1 - WebKontrol V.5 | Bakuri A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

U L>(; IVER E:

KEDAKTQRERNE

W. NIELSEN. R. DINSEN. H. BJERREGAARD

ÆR0 AVIS' BOGTRYKKERI

MARSTAL . 1946


Offentlige Xontorer

MARSTAL:


Navneregister

MARSTAL

POSTADRESSEN

(,i. for s;ini t l igtb Alloiinc~iiti~i2 l,ib. XI""slnl.

l'(~Ii-;i Fi.11 nVo1.t ITjc~iii(( D:iii-

I I I I S I I .................. 78

--- ~\11101~1 (;i3(Ij. l'ilPg:i:~r(l(~ri .... l:%)

A

.\hi tz O I'i,:rs4 hInllt!vcljcn ...... 10')

- l' li (;i,(l,i. O~~~~i~elsl~nvo(l . . , . 216

- '1'11. (;i~:Ili (;i.tl,i. 1,untlsgnnrtl

Acac ja 266-327

v. J. Jargensen

Iiol[>csl~~tl .................... 321

Ii. I3i~uuii 1,:iritIsrc~lssngforc~r

Si i*;iritlsti~:ivlc~ 51 ............ 1

ris S1:igtoi~iori~. I3oritl(~bpeii 207

Alt i Aarstidens Blomster

- I< 11(~1~Iut' Sri~(~(I(~ni. hInllc~vej(~n 45

T


Is~~iil~i~;i~iliiili~l~ ..............

l


H. FicI.1. iioioi~i;~i og siiii>si~iiI.

~ioiip~~iisg;i~li~ 14. .............. (i::

I~'i~~~il~~i~ilis~i, .l II I,;i\i.(,i.

~ I I S Y I ~ I .................. ?(i::

l '1.i is ,\ Il ,k SIJII I~I~:~~III~~I~!~~OI~I~.

lI;i\iil~~~l;iilr;l.ii ................ 1::I

~~ - II .J 11;1[ls(~11 liolig X!

Jens Hansen, »Iris«

.\~ii~~i~i~l,i~iic~ii..

4.1

l ;I~OIII-I :tt~~istei~sf~~~ .I .I '1~11j

STPII I(.\ c>,jrsii .................. RT,

l. Groth-Christensen

S:tpf~.ii.c~i. c,:iiitl. jiii.. Siilyg. i>. . 1!lS

1)1>!1,1, l ~ ~ ~ l ~ ~ S~II,I,~,~;I,I(>

~ t ; t ~ i l ~ ~24.0 l

:?i i1Ii~3

:\l,s~l l i ( i l ~ t ~ ~ : i ~ t ~ l

!l111g1 4 .............. ?O!)

l l (1 SI


- Erivai,tl Skihshygiii. Skolvg. .. 1/17

-- H L, Skibsf. hlcilleb(ii'p

Hthherl)aiien .................. 245

- 13 Fabi-icius Skibsf.

i\lolIer2garlc 6 ................ 3'28

-- l'ctei. K Slagtcriii. Oii~iii~l . . 259

Thon~as Hanseii

S1:igici'iiic~str~ I


III

l r,?

1;~oiii:iiiii 1l:iiisiiii~ 1'i.li.

~~~III.I,K~III~ 10 ................

- Erik 1% hl;t\glc i' op ~liil~si~v:l~~i~

Kate Krull, Fodpleje

\I~iIll~\~l'jl~il : ...........

Skotejshuset »City«

~.;i~iy~~ Ii;ii.l;~ Sl~oli1j~~1111~1~1 (:il).

liii.l :;l .............

Legetejs-Bazaren

l I I lii~l:~ I,c~gc~t@j-l~:ixi~

i11311

slS~l)lil


Chr. Nielsen, Malerrn

I J~~iiisc~~isr:;i~I~~ ............... 170

--

S~i~llil Sliiklsf, s. .fllc~lsg. 12 . . :L!:{

\l:ll'ii~ I~i~l1 . , 54.

Oiiiiil~~l 9??

.loli:iiiii~~~ Siii~~ti~~iii. ~

!~oiiti~~h>.c:i . lii~ii~ii I< Sli\. I~;I;~~I~IIII~s~~~~~

IS 115

l ! j .................. 171.

-.. I'l~tl(~i, .\ \~!'l'll(~ \7:lL(,y,<

I' 1. \'ogiilii:iilll ............ :sisIi~ii~:

Ir Striiep'c~i .................... !K d

I :'~'li~i:i'~ii.


l

En god Gave-Jdé -

iLEGR~v'" A

RUM" -BI

Tre moderne, komfortable 7-Personers

Vogne knrer Dag og Nat. - Forlang

Marstal 264 - Vognen kommer med

det samme - Ksrer ol eralt -

udenns Langture Moderation -

KBRESKOLE - omhyggelig

og grundig Undervisning.

Vogrimasid Rasrrius Ctiristensen,

Marstal - Telefon 264

faar De altid ved et

Besag hos

GR0NNE

/ +N/$,

NA/,- Papirhandelen i Prinsensgade

A Telefon htlarstal 6

%ar De een Sang anvendt:

Fint ungt OKSEKBD . Prima KALVEKBD og FLÆSK

Let sukkersaltet og letraget HAMBURGERRYG

Prima mmre BBFFER . Alt i hjemmelavet PAALÆG -

fra H. H, Eriksen Marstal

kaber De kun hos os

Telefon 136 , Fedevarer engrosidetail .

-

Toldbodhus I 1 t

Telefon Marstal 89

Camilla Albertsens Eff,

Garn - Broderi - Trikotage

Daabskjoler udlejes . Ligtaj f~res Tlf. Marstal I77 og 277


S\ ;III(. I'c.tc7i..if~ii I' I


) 126 Raadhusets Kontorer: 9- 12:'O 104 De kommunale Vzrker (Gas-

Omstilling til samtl. Kontorer:

og Elektricitet) Omstilling til

Driftsleder Vagn Hansen

Borgmesterkontoret 1 2:j0- 13'30 204 Omstill. til Udvalgsformanden

Folkeregister 12 Havnefogden

Kommunekontoret 38 Ligningskom missionen

Kæmneren - -

(privat 197)

Lultværnskontoret

Socialkontoret

Fmd. Lærer G. Larsen

77 Skolekomn~issionen og Skoleudvalget

Fmd. LRS. Groule

139 Alderdomshiemmet

27 Bevillingsnævnet Fmd. Borgm.

99 Socialudvalget

Fmd. Snedkerm. M. Rasmussen

169 Borger- og Realskolen

Sundhedskommissionen

Skoleinspekt~r K. Nielsen Fmd. Politimesteren

90 Brandkommission

6 Sygehuset (Amts- og Bvsyge-

Fmd. Politimesteren

166 huset) m. Omstilling til alle Afd.

201 Brandinspektnren

Læger. Inspektar m. v.

A. Andersson, Gyden

27 Æraske Kommuners Rutebiler

27 Bygningskommissionen

Fmd. Rorgmester Bager

Frnd Borgmesteren

103 Rutebilstationen Torvet

12 B~rneværnsudval~et 204 Udvalget for Gades.veje og

Fmd. Havnefoged Lauritzen Kloaker. Fmd. Maller Hansen

Hotel , ,Harmoriieii"

Ærssk~bing

A GROTH RASMUSSEN

Tlf. 2 i

Xendf fra Skngen l

fil Gedser . . .

t

I

34 Gæster 1

Mine Damer!

I Damesalonen ,,PERFEKT7"

er Behandlingen altid perfekt

I R. CLAUSEN

Vestergadi. . Err?~k~l,ii~g Tlf. i75

I

I


I li!)

1 T>li

1 Ti?

1 'lo


. . POSTADRESSEN

(.i' for sniiifl. Al)oii~i. pi.. iEraslic.~l)inp.

.... ........ I ~

-~---~-P---- ~- -

cykJcdclc I

~~~~mi?iuniskrsseroiier ( 11 I~~SI(~IIS(~II l't~lc~i3

i IMPORTgREN

-~ ~

.llI)ert~(~ri I, S h~l;il(~rmestc:i

....................

I

.

IMPORTPREN

- -

1.111Ivig .issisl.

\7ill:~ '~IIIIIIIOIIII~I~ I%i30g,:itI(~ .... l??

Ctokkc11~- liis Niels Christensen ..........

- (1 M Sirictlciri. Stolilrc,hy .... 179 l-'iskr~li;riitl~l

Aiitlc-rsctii \Tilii. Stigf. fliv. I3oi'g- -- .r

!i\-iltil C,$

i;~-otti f11~-. Gr11,i.

..................

iiic~st,ri. Totyet ................ 100 \iill:i F,lirictly l71

-- .2 S Gi3(l,i. Bcrrgii~stl;i! ...... 1 l?

- P:iul Ilartlibi. Lage S~iitlt~g. l77

fritz w. christensen

,

Konsiil~tatioti Iig,itli> ................. 1X-i

-- II IS(BIII~~, S ~ I I I I ~ ~ ~ : I .... ~ I I ? h.:{

13i'0g:~tl1. ...................... l00 - .ItJiis lic~t~riitl. St~)lili~~l)~ ...... 158

- S f' fliv. Sliihsi.ctlci- 1:i~ofi';iil~~ ?j .\l:ii.I iii Kr?l)riiel. .............. 4!)

Andersen, Margrethe Fru

Slngtri'foi'i'.. I%i.og;itl(, ........ X(;

Hans Christensen

-\.. (:;ii.lo (:lii~i~tc~iisi~ii

C. H. Andersen

I :ri~i:ipt~i o;: Giilrlsilic:


C. Th. Creu:z

C:i~~utz' C: '1'11. Ilogliaritlt~l 1.. S. Tli.

(:reutz \'c~stpi.gniic~ ............ 2?

ynatnolygter 1

IMPORTPREN i

-- -

-

Dr-nish American Gulf Oil Gompany

A/S Olieanlæg ......... I70

I~:ii!ske I.;III~II~I:IIIII~I)~II~I< I)IJII A/S

il:,r~skffl~ing .i\ftl. ............ 27

l i;iiiei* Clii. Aii(oiiiol)i!li~~i~~~. '\~~~l~i~iiir?~~l~ii

...... iio

I~\~lls fog 1~yC~ll.~;

I:olig Sc~i~i'i~g::tii, .............. ?OG

- . \ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - F ' ~ ~ L ~ I ~ s ~ o ~ ' ( . I

Sigv.

~ I ~ I

Bang

~ I ~ ~

Hansen

I I ~ I I

.I


Hotel Harmonien

1ll~O~


Keramik - Glas w Porcelæn - Isenkram

N. L Nielsen

Kolonialforretning . Ærasknbing . Tlf. 83

I A- HANSEN if. 140

I

-v

Hvedemel . Groft Rugniel . Sigtet Rugmel . Bygnicl og -gryn

Stort Udvalg i Kranse

--

Sig det med Bloi~zster !

og alle Aarstidens Blomster

saavel Potteplanter som afskaarnc

Smukke Kistedekorationer udferes

ANTON JENSEN. Boserups Eftf.

Ærask~bing Tlf. 34

j Ha vnekiosken Æraskabing l

Dag- og Ugeblade -, Is - 01 m. v. A. PETERSEN I

--

anbefales til saavel korte som lange Ture.

CL. THOMSEN . Stokkeby. Tlf. Ærssksbing 134

l


I w- - iidfares efter fransk Metode I

af Brandskader og Rifter. I

SARAH DAHL BTERRUM I

I Æraskabing Sif. 189 1

1

Drosche- og Skolek~rsel

Tlf. 183

kruskobi~g.

Automobiler - Landbrugsniasklner

Nors0 og Hess Stabegods

HANS CHRISTENSEN

v. Carlo Christensen . Ær~sksbing

. Tlf. 20

C. Th. Creutz

Tlf 22 Æreskebing Tlf. 22

Bilger . Papir . Foto . Legetaj . Lædervarer

Glas . Porcellzn . Kunst . Trykkeri . Bogbinderi

-

/ Bernhard Hansens Eftf.

Carl Hansen

Ær~skabing Tlf. 40

Xolotzial - Delikutesse - Vitie - Cigarer

( ÆrrrsRrrbing Mrrbelmagasin 1

H. J. Rasmussen . Tlf. 99

Xval itetsmobler tor alle %jern


- I, J~~i'tlbi~ugc~i~ \'ran ........ ".OS

--- hr 1' fhv. IIa\ilef. Urogadc . . 1.2

Hans Nielsen

Vesterbros ICulfoïretr~ing ... 12:)

- Hans Kulhdl. Sivoli ........ l l i-

N. L. Nielsen (Laura Nielsen)

I\of!lriniid sfoinrct. Vost c:i.f)r'o . . S';

William Nielsen & Co.

Befragtniiig - Klareriilg - Rederi

Stevedoririg -Ekspedition - Assu-

rarice - Havariageritiir- Biireaii For

Knb, Salg og Kontrahering

af Last- og Fiskefart~jer I

-. VV;illi;ii~~ & (:o. s1;i ts;~~iloi~is(:i~(~I

Slils~itl ............... 1,:10

IVIII~:IIII I~('


Radio og Hejtialeranlæg

EGEL

(ieriits~ade 2

Sveiidborq 7 If. 2

Hans Clai~sen

Flytte- og

Vognmandsforretnirig

Suiiidcrgade - Aroskclbinl:

Tlf. 142

2 og 4 Toiis Vogiic

herre- og dattieskraderi

aroskabing

flg. l86

Byens 1. Kl. Kolonial-

og Delikatesseforretning

Eneste fagiiddaniirde

i Materialbraiicheri

Martin Christensen

Ærwskwbiiig 'Tlf. 49

Ring paa Æraskobing 53

Drejer def sig o1r.1 Xod

Marius

Hansen

Sr~iiilci.gadt, . ,$i.osl


Ph. Rising

I3lilikeiisl:igt.r Sclnilci-gtttlt. .. 15.3

Aug. Rixen

Gultlsiiictlcfoi~ic'liiig Svrriclh:~itIi .!\/S'~i~i'\'t~t '>(i

Sc~~.oiis~,ii J1 1tc~st:iiii~. ............ TI$.

'1'c.lcgi~nfstalioiien loi.lniig

,

I . elcgi.:iferi

'I !i»ni~i,~i -rli. C1iia. Gyltj.

I,auirLioliuseiie ................ 11:)

- Sicls Hanseil Husriiaiiil

I)a.iitl\xng .................... 1 O!

Claus Thomsen

Vogiim:intl Stokl:c5h~~ ........ 1:14,

l'orvekaféen

(Hci-liif Ols~ii) .............. 8 i

~

~rrktojskasser

IMPORTOREN

1

\'oigt (311.1 ~oi~i~~~liiiiigsfui~ci. .. 61

Vesterhros Kulforreining

l 1 t 1 1 i s .............. 129

I~liiiis i(~ls(~11 l;olig 'i'i~oli . . 11 4,

Vulkan

II .\ Tl:~iisc~ii Viiili:iiiisoi.

l'ilt~lis\ ................ 110

; W"'"P"" l

~ p

IMPORTPREN l

-~~ ~

Wallentin 1:;ii.I)i~i. og J;i.is~i'-

Henrik Wi~lff

~blc~tivej>iiidcr

- -

I IMPORTQREN

- - - - p

AIS Dampskibsselskabet

Ær0

tlovedkoiitoret Erclskobilig

Ekspeditionen

Direktareii trzffes Kl. 16-17

Kegiisl


Det rigtige Billede . . .

gaa til

Lyilgbjerns Atelier

Sundergade. Æruskubing.Tlf.155 -

De k~ber med Fordel

Deres Bra~ndsel i

VesterbrosKulforretning

HANS NIELSEN

Rrsskubing . Tlf. 129 Priv 114

P. OLSEN

Gartner

Torvet . Ærusk~bing .Tlf. OS

Medlem af ,,BloiiisterringenG

Badeværelser

automatiske Pumpeanlæg

Ph. Rising

aiit.Vaiid- og Gasiiiester

Æroskubing Tlf. 153

Vulkafliserint

af Autogummi,

Cyklegummi

Nyt Autogummi

og Gummifodtaj

Vulkan

Ær~skab. Tlf. 1 10

i- Granne og I

I

Ær~skobiiig Tlf. 91

J Cenfrctnl af kro

ligger 'ZPindeballe Xro

3c

Siiiiikkeste Udsigt

fra Kroliaveii

HARALD PETERSEN

Tlf. Virideballe 7

LAURITS HANSEN Rregii.

1. Kl. Cyk1ereparatioiisv;erksted

Specialitet: Lakering

Proiiipt og onihyggelig Betjcniiig

Tlf. Viiideballe 137

J Bregninge Xro

er Maden og Kaffen go'

I'eiision,rrer riioil1;iges

SiiiiiI< gl. Have

J. LAURITSEN

Trlefaii Viiidel~alle 42

I


Ærsskebing Apotek

(J I) b'riiIei~i~'l~st~!~)

\'t~sti~i~g~lilc .................. l0

Ærsskebing Msbelfabrik

Sig\,. Rniig Ilniiscii .......... !).A

-r

Æreskebing - Mejeri ........ i,,

Ær~sk~bing Spare- og Laanekasse

i? ' 1 'I',lix\(>1 ................ 81

I ~ ll~i~l


I

I

Re vision

Bog faring

Bogholderianlæg ogr

I I

l

Skattesager ordnes

t i

Th. J. Sandorff

Statsaut. Revisor Wiggers Gaard, Svendborg'

anbefales det rejsende Pi~blikum

Pr~v vort Sm~rrebr~d H. A. HANSEN

--

Alt i Frugt, Blomster og Grsntsager

bedst og billigst hos I

Carlernil Bjerrum Rroskabing Tlf. 193 1

--

/ Kul - Koks - Cinders 1

Direkte Import

En gros En detail

A;,RQSk'@HING . TLF. 180

I


POSTADRESSEN.

oi- for s;iiritli$o ,\hoiiiic~ii t1.12

LII. 1)uiik:~r.

C

( ::4spei~sc~ii Niels S~igric~i.:inelsfiiitl.

................

IJiirik;arii~n~-l~

(:lii~is~tetisrii (: i11 17i.iswi-ni. og

SItisil


K

1i:isper~~~ii

lli~i~~,its li (;l7(l1.

1 l i i 1 1 i l ................

-- l< Rr Stii~tlli~~~ 1)uiilia~i. ......

lii~isteiiseii's 'i'ei~iiel liis II (;:i;ii~tltiinritl Ci3iit lis

iiiiritl~~ IIiscin;ii+li ...........

lii~oiit;iiiii II (;i.tl,i. 1i1.o ..........

-- Halis IAt~i'~~bi~ Gi~tlj. I~ii111i~i~

flstc~iqiiinrk ....................

- lii.. .T Gi'tlj. l. 11 Gi*il,i, ~ ~~I~II(~II:I~I~I~gnartlu

Tniaii~i ................

- H 1' Gi.11 j. riisc~i~rni.li

........

- .I .T Gi.ilj. Riao ................

- Lars (irilj. Uro ..............

- hlnrie Ixege 1,ille Rise ......

Konsultation Kd. 13- 14,30

-- CIaiis .J Parrellist Risi:in:ii-i<

I.i~iii*itsen I-I 1\1ihiritl. Fo1.t iinn . .

- (:Til.. I,a.rei. I1~11ili~~ ........

Hans Marleiis 7 Mands Orkester

(Kapeliiiester Haiis Marleii)

Tlf. 121

S:,

!d)

!)X

108

99

M

Alntlseii Sofie narnrfi.,isoi-iiitic

1)iink:ri. .................... 113

- b,inriiis Giailj. ................ 2 7

- Olc GI-111. Elmnseganril .... :-!l

- OIiif (;i.tlj. Tlioiiipgna~~tl .... 2,;

-- Pcrlci. Gi'tlj. 132 klipg. Risciii:~ i31< lo;%

- I'ctlcr C;r~:lj. Holriiegani'tl .... 37

-- Pctci* R Grtlj. I.illc Ris(. .... l l:,

Alhcrt f.ille Rise .......... 41

1-1

0 ;lIj ; 1 1 1 t 1 1 (i5

.l('iis Ci;i;ii~~li~i~I. I.illix Ilisi. .. .j1

(:III', I ~ ; I I ~ ~ ~ ~ IIIIIII~~c~I~

I I I ; I ~ ~ . ~ . I ~ 64.

l< 1'11. I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ I I ; ~ I I I I I ~ ~ I ~

i l 1 1 1 v i l .............. 13

I I lii~c~;iiiii~litll. I)IIII~:L'I. ...... l?

- ;\li~i.i~ib l~~~i~;ttii~~l~~Il.

lit1111:l1:1vc~ 11s

-- (~tii~. l1 S6711 Al:isI~ii~v:~~rk.~t.

llllll:l .................... Si:

li h111ri,1, 11% 1ilit1111. I.!, llis~s , . f;:;

- \l:iils I';ii'(.t.llisI (;i.ciiiii:rs .... '54

- I' l':ii~c~~llis~ 1list7iti;~t~l~ ...... '71

II (: Sygi~l~;~ssi~hiiss. 1.I. Ris(' X4

Anton Rasmussen

I\isc.. lii.yygi~i~i op Isci~e~:iiiif;il~i~iI; 100

Rise Bryggeri & Iscremefabrik

i.\iitoii 1~:isinus.cc~n) .......... 100

l 1 1 i tts:rli .......... '2

-- Sogiis S\-gc~l~Icjcfoi2c'i1i~~~

l,il111 Iiisc .................... 42

S1t;t i~i~I


Vf NDEBALLE

POSTADRESSER - .lr/ii.tlc.ti I~I (;iVtl. \'c~sic~i~lcil~l;i~

[li'. I). I>c.tJ~tll~la I)l'. 1

pl.. 112 l)ety


Harald Hansen, Lillebilforretning

7 Pers. Lillebil. Bregninge . . 122

- 1,nrii-i,??. C:ylilclitll. M. 13i'i'giiirigc

pi'. 111. ................ 137

- :\lb(liat T,tiuiitsc~ii Grtlj

\T~~stc~~;i:is \'otli'irp pr. .E. .... 128

~- (~111~ist(~ii (;1*11,i. VOIIIYIJI 111.. ,,li,iir. 0111(~ III*. 'E. 49

1,aiii.itzcil H P Sopric~fogctl

Hi~cxgiiiiigc pi-. .'K. ............ 1/10

T.oi.cLiitseii Fre(l(>i'ik Rrrgiiiiigc

l . 'I? ...................... !)U

I,yiipl)oi,g 1, 'l' P Crtli. Rjri'grrieg.

I3oi-pil:'rs pi-. .E. .............. 40


Sit~lst~li S\.. :\;ixtx .llll:i~gsg~:ii'lii.

SI,it~~ih~c~i~glylilic~ III.. /IC. ...... :?ti

H .r 11c1.n .\utt~-c~nt~,t~l 1)r. /I!:. I:!(;

- ~ - II I L~l(~k;iiiilic~i* (r15i.11 Aiitn

(:t.iiIi.:il) [>l.. m. .............. S

- Cl~iist(~ii

G~.ilj. l'r:i~~~lt~~~iil)

h1;ii'lr pr. Al:. .................. il!)

(:III.. GI TI,^. VOIIIW~ TIY. !IL .... h\

- l. (;l‘tl,i. pi'. Il;. .............. :(ii I' I ::igi~i.iiic-sl I.I. Ilrc~giiiiipc~

l~t~tl~i~st~li

{Il% l'l~ll,~r5t~ll)

I\ (: (;I.II,I. I);IIII~~:IIY~~~II

l~oi.giia~s 1'1' 'IC. .............. 56

- (:1114stcii (;iqil,i. Vcstei~g;~ni~tl

w-

I)lS. LI\i.Ii [)r. I). ................. 96

-- 1-1 L Gi~lj. Vrstci. Ri'cpriiiip~

!)i.. 'E. ...................... 121

- J R Grtlj. T\-tcil>y XInrk

J3i'egiiitip.e pi-. i??. ............ Id9

- di?rageii 1, Gi.dj. I-'ostgaai'deri

M. Rregriiiige pia. /E. .......... 129

v, Iiii~li(~I~:ck(< I

.losc I%ri~giiiiip


POSTADRESSEN l)t>xii S t : ~;;I;II~I~I~I~II(~

(ti. for s;iiiilligi5 .\111iiiiii'ii1f*i- l t I I ~ I I ; I ; I ~ ..............

.\I II (;i'~l,i. I.csl)y ............

1' P i;aartliiitl. Sko\.I~yniark

- LJarls TI~stelidl. Skovbyinark

Dansk Arbeitlhruaiitls Forbui~d

Soby-Brci Afd. .............. 158

'5 t>c>tlri. A Eftf (T C Madsen)

Ii9ihiiinnd Skihsprcivianteriiig


-l

.d

I

Hvad enten man kommer fra ost eller Vest - @ens centrale Aiitovzrksted er:

Ær0 Allto Central vindeballe' . Tlf. 8 og 136

Alt Auto- og Maskinarbejde udfares hurtigst og bedst.

Cykler og Cyklereparationer - Reservedele . Gunimi . Benzin

W. C. Installation . Ceiitralvarme

Vand og Sanitet . Blikkenslagerarbejde

M. Albert sen SD~Y rif. 16

Landbrugsmaskiner

Dronningborg Tzrskevzrker, Pressere og Kvzrne . Asnzs Tzrskepres-

sere (Tzrskevzrk og Presser i een Maskine) . Maniis Malkemaskiner

Mc. Cormick Bindere, Slaamaskiiier og Hesteriver. Fiona Radsaamaskiner

Willemoes Godningsspredere . Tip-Top Fjedertandsharver . Elektriske

Hegn i alle Modeller . Rep. paa alle Slags Landbrugsmaskiner udf~res

Godthaab Smedie og Maskinhandel H. C. HANSEN . Tlf. Sraby 54

Sor Deres Jndkob hos

P. Lund

Kolonial- og Skibsproviantedngsforretnjng

Snby Tlf. 139

~ovvætk og Olie I

Al Jruqt, Asier og Grantsager

modt. i Kommission og fast Regning hele Sæsonen

O. HENRY RASMUSSEN . Hsjlund . Ssby Tlf. 156

NB. Storre Patier hentes over hele Den . Reel Behandling.

Al Last- og Personksrsel

Alt i Vej- og Bygningsmaterialer

- I

Reparation og Nyanskaffelse af.

Landbrugsmaskiner. Radio

Cykler . Automobiler

P. PETERSEN SV. VILSMARK

Swhy Tlf. 78 Soby Tlf. 150

I


- A RI 1.arlcIbrugskarid. E'latl-

irioscg:~ar

.Jeppe FIaris .I AIur~rniestei- .... 1:3::

.lostsfseii Rs. h.laiiufal


i

I'

Kolonial

Isenkram

Smhy TIF. 15.1

Knkkeirudstyr

1

Vzrktsj I

Glasvarer

P. THOMSEN

SOby . Tlf. 58

F --

r~athias Hanseii

Snedkcrmeatcr

P- l

-

Kob i din By!

6-

.Kc.ilou id

Gode Varer . Billige Priser

Kolonial

Isenkram

Arhujdst~j

Weilzin og Olie

Det bedste Mark-

I;,-0 fra 0.F.K.

L.. C. LAURITSEN . Leby

Tlf. Schy 30

l

i .---___---..--

l' Il !;:IC!%I,~ o< I


T Æ

Ny bygilinger

Reparationer

Seby Baadværf t

JENS HANSEN

TIT. 121)

'I Iiiiiiis~~ii (:III,. (;i.tlj. I:II>(.I.IIII~. .. ilt I.'I.II ,\I is ~IIII:; I\IIII~I)I~I~~ ~.I~IIII~II:~-

'I'Iioiti;i\ (~I,II,I. \';I:II,III(-I,~ .... 100 iihi I';ii>;it~i~t!i II;iiisiiii~ ........ 107

Peter Thotiisen !.:I.II I~'OIII~II (i;

.loi~gc~ll ,iilll. \l~i~illi';lI,llll~IlllI. .. 'i:;

V ,.< ~~;iii~~~~~,ii~.s(~~.~i~;iI~

\!S

\ i 1s11i:ti'Ii S\ ( 1 1 ~ ~ S~~II\'

1 (:~.lII .. .).I

a

Dciket ,,Jreyczd'

p~ --- .~~- - -

UGENTLIG PAKETFART

-

Ærssksbing-Ssby-Faaborg-Ksbenhavn og retur.

Bedste og billigste Godsforsendelsesmaade.

TOLLE ANDERSEN

ÆR0SK0BING - TELEFON 190

--


Tilfsjelser og Ændringer

meddelt under Telefonbogens Try kninU

Se efter Fagregistret


Fagregister

Agentur og Kommission: Il:iii~~~ii. I{oi.iiIi.. I::igg.,. . l'.i~iihli. 18:l

Chr. Jsrgensen

..........

ll;ltllg;lic .\I;ii~sI:ll ?-'li

Poul Mikkelsen

r\g


Bagere:

!\iiel~~i~si~ii. .\II'i'.. Oii1iiii~1. hl;ii~>-i;il 172

Carl Johan Albertsen

I-

- sii.a?clc '"7. ............ .\I:ir8ht;~1 7

~~;L.I~SCII. r1. AI., GV:L~S\...

.\I:II,>~;~I ?o,-~

11;1ris1~11, .l. (;l'otli, 'I7\.;t~i~-

#;itll~ I I.. ............. h4:Ii'sl:il 151)

.Jc.nscii. Sofils. Sk~)\.gy-

tltr~i .>a. .............. \I:ii~si;il 17.5

' '

lli(, I.~III~III~;III~I~~I~I~II~

.l~:i~~;


Bog- og Papirhandlere:

Axel Kiiudseils Bogliandel

-+

......... Rl;ii.,sl:il r r

Bogtrykkere:

. 1 ; 1 l TIC

I i I~il


Cigarer og Tobakker:

Ilaiisc~ii. K;ii3l. I%i.ogritlo.. ,l':i.c~sl, 40

Cykler:

Il;~iiscii, H.. Sni i-riiiai.'ks

~:y~


Salg og K0b af Ejendomme i By og paa Land

Specielt Forretiiirigsejendon~~it~~. Maiiyeaarig Eifaririg.

MARTIN CHRISTENSEN Æiclskobing. TR. 49.

Destruktionsanstalter:

I Andels Ksdfoderfabrikken I

, ,Fy~i'

S~endborg Tlf. 717

Aflieiiter gratis selvdnde

I Dyr og tilsikrer Iitrjeste

Dagspris. Eiid~idere nfli.

Slagteaff,iltl, Fiskeaffriltl «.l

riliiieltl til Fabi ikkeii cller

Vognmand Rs NISSEN

Stetiagre Soby 10

Drejere:

l,g:lrl(> l.. \l:ll~sl;ll s4.

it~i1~i~Ii~1sfoi~t~tiitig, (;oclI-

I1;i:lIl. ................ siIll\~ l '&l

l illv l{ixt, lt~xi:tll:~~i~~~~s-

I'c~it~c~i iiiiig .I. I). :\tiiIi.i,sc~ii)

.............. .;i. liisc. !l7

\l;iil~i~ii, 1.. I).. . ......... SOII\. 'TI

Entreprenerer:

. ,

I i;tiisc~t~. Il. .l.. ........ Si. Iiisc, 116

Erhvervsraad:

...

!~.l~lisl~ollili$! l~:l~ttvc~l~\~sl~;l:i~l

~l:titil. lit-il. \\'ilIi:ir~~ :


I'(~I~(~I.~I~II.

1l;iiis Il;iaiiiii.+

slll ................. Sk)lly l:{

I'I~I(~I~sI~II. I,. I( .......... Svil)). (i0

SIJ~J. l~'islic~iili~l)oi~l 1.. .I/S

\l:irtiri Siclscii. ...... S(III\- 14.7

- T*'oi*~i~fiiiiipst)csty~~er

\'ippo I'itiiici~~i~~. I!olig. Sid/)>. 159

Piske- og Vildthandlere:

\I:i(l~t~ri, l)., I~~~iiglit~~lss~?~~.~

JI;il~sl;!l 217

3l:i1lsol1. l),. l~l~i~ltf~~l~llsg,~

Altii~s1:il 1!Ki

(:I~~~istt~~~si~ii.Si~~ls,

(~).(IISII. :l?ix~sI~. (i4

Herman Kromann

I ! ; i i 1 l c .......... ;l;,i~osll,. 1 S8

(:III~~s~I~IIs(~~I.

(:, Jr., . . Vi~i(Iol~. S:<

Fisk en gros:

1 I l Ll~ll Sllll, SI\OVY., \l:i~~sl;ll :J?(;

-

I.\.II~~I,~(JI~II. X., S~JIII~I~I~~.. .l.-)

Polyfoto

Fragtmæncl:

l!~~ii~~ilis~~~i. II. l... $7.

I:I.I~~II~II«I~ \I:ii.li. .... \7ii~(l(tl~. :Y!

Frisermestre:

1li~i~iii:iiisc~ii. li.. l\ii,Ii(,

~ii.:i~~I~, !i. ............ JI;ii*sl;il !)'i

\~~ic.Isc~~i. i.Iii,.. liii~1;c~sti~;i~-

III' :!(i. . ............... \I;ii.st:il ',:'>I

-~ .

!\.:I l li.111 i11 ............ litiii.~~i,ii, O. !~~,III.>. .. SIIIIJ. 1.->li

Frugt cngros, Friigtimport og

Frugteksport:

Ære Mostfahrik

1.:; I.,.~~II. i: . . . . . . . . . . . .I':i.i~-;li. 42

(iii;ii>. I. (... I.'i.ii,~i li1 .... .'I


Marstal Frugteksport

v. Aage Jensen Tlf. 10

Knber al Slags Friigf l

1 fast Regiiiiig o:: pi'. KonirriisIII~I, SIIIIi

I,~i.,~:i~l(~, .............. .I':i.risl:ip.pa;t rtlc .Errisk.

.Ii~~~gc~ii.+i~ii, 1I:iiis .\lilc~tc~i.. ........

. ,\ .. I~~ISI~II. S\-, .\:I~I%, Sii,r~-

S~t)y 1.X

I:j:~~~i.iiiii. (:;ii~li~iiiil, SIIII- l~ji~i~~l!-lili~' ............ \'iiitlc.i). ?li

,i,~i.p:i~li~ .............. .l


'-. ,

Herreekvipering :

Hestehandlere:

,\llll~~l~s~~ll, .\, I l., I,l~l)>=

liol~l, .............. SciI~y l?;

Hospitaler:

.i, 1~11.~li1111iiig S)~,~I~~III~ ... I*;I.O,i~iiiss1;1 l 7;)

~ ~- Ijolig liiiaIie:sii~, 10 \l:~i~sI;il 14:)

Jairgen Jairgensen

lioiipi~iisp:i~l~~ :I ...... \I:ii.sl,iI ,221

11, .\, S~IIItliti.gn

111, ............... l.:!.i~I,. 'i.;

qlt~l.~ll. ll:llilll. 1"1'1\. i 111.

\IIIII>I\ i . ...... SOIIY Il

EVA KIOSKEN

Da::- ng Ugeblade . I'apirvarri.

T'elegraiiiniei

R\eiis foieiide Kiosk . Tlf. 300

Konditorier:

( ';-,,II. ( ).. 'l'i)1'\.1~1. ...... 17i'(i~Ii. 8'1

Korn og Foderstoffer:

l'i~i~i~c'liiiiig I~~~~o~l~i~I~iii,~

I.'ili;il~.~i ............. .I


Er0 Korn-, Foderstof- og

Gedningsforretning A/S

Tïlefoii Ol

II;. Oii~stilli~~~ til

Fori ~tiiirigsfiirei. (:avl Vt~igi

Dunkær Kro

Kul og Koks:

J : t l kuiinlr~ori 1..

Fie(1. Haliseil. Iiavr~c~g. Llarstal 140

Ommel Kulforretning

I~~.~~~IIII;I~I, (:III~~s~I~JI-

-.,,l1 ................ \I;li'st~ll 202

Kiinstgedning:

&r? KOIBI-, Foderstof- Rr Gedisi~g~forreinii~g

..... .]\ l.ytl


Willy Hansen

;)I)txt Ii\-i~di! IIlis~, 0111iii~l,

.................. 3t:ll"ht:tl 1:;';

.Il~lis~'ii, .r. t:.. ........ \l;li'.4l~ll 45

.I


Johannes Petersen

......

.\iitoi'ep;il.atioii I,.i,rrhl\ \'i

-

l lilistll \ltll. ........ S(4Il). (il

Sii~lsc~ii. II. J. ,411o

i i l .......... \'iiiili~I~. I;;(:

Kiclscii. Iiigciiiaiiii.

l3i-c.gliiiigc~. .......... \'iiitlinl~. :)S

Mostfabrikker:

.I';i.i.i Alc1s~t';i1~i~il< ........ .lCi.osl\. .i.?

Motorfabrikker:

Motorfabrikken Marstal

v. Aage Hansen

Tlf. 219 priv. 3 15

-

Motorfabrikkeii »Ærn«

.\lfi.. llaiis(~ii. ........ .l';i,iisl\. lli.1

.--

Snby Motorfabrik

........ SC>II!, I2;i

\otof11ill1 1 l i Sol)!. II;:(

Murermestre:

.lii,ist c~iisc~ii, .\lh~i'l, N!-

\Iollc~rgatlo :i. ........ \1;1i~sl~11 :;

C. F. Clallsen & Snn

\I;ii~l


I)urika>i* Rl@llc ( l 1-1.

Nissen). 1)urilizr. .... St. Risi 18

.largcr~scn, R. Y., Olde

I @ l .............. \'iritleb. 3fi

Sisaeil, J. , Vcstrc

hInllc, ................ Sohy .$(i

Nissc.ii, I>., ............ Sally 13

I't~lci.scii. Il riiis. \';1il(1~

iri~illcri. Iloiyriws. .... \Tiiitlch. 11)

Navigation:

Olier:

Osteliandlcre:

Paketfart:

I;l~r>xl


Regnskab og Revision: Sagierere:

1 ~I~I~III;II~>I~II ;\Ifi.. \iitI~~i~s~~ii. l. tii.iiiiii.

E'iolsli~n~~lt~ 5 ........ \I;ii'sl;il ?l5 1,flc;. Sti~;i~itlsii~;t~~I~~ 51. \I;ii,si:il l

Revisioii . Bogforing. Boghol~lerianlreg

og Skattesager ordiies

1 1 - 1 1 i s 1 s 1 .l..

i;oI\.g;~iIr> 2. .......... \I;II.SI;I~ I!lC(

Th. J.Sandorff Statsaiit. Revisor

Wiggers (jaard . Sveiidb. Tlf. 80

-

\IIII(,I,SI~II \-~III. 'I'oI,\~~I . . I~:IYI~~, 11b1

(.i~oiilt~. .lisiis (:lii. .. 1 . 1 ~ ~

Si~ilrll~i~~;lill~. .......... .IC1 i??ISl>I-

Rute- og Pragtautomobiler:

\.;iiigi,g:i~lc,

................ \I;ii.s~iil '?SO

- 1;oye. .\l;lll% l l. *\.. K9st(~l~~

I:;LLIPI.. (:lii. .. \~'osteisg.. .. :K~.cfsli. lili g;itlt,. ................ \l;ii.~t;il ?(il

:l. ............ Alil i,st;il ?S!)

\.


I!~itisi~ii, II. F;rhi.iciiis,

Al~llci.g;i~It~ (i, ........ \l;ii'>i;il :;?X

.I (,iiseii. .\iitli.c9;is. I )i,oii-

iiiiigt:sli8;~~tlr~ ?. ...... \I;ii.ql;il ?!)(i

,l~rg(~iis(>ii,

.JMI,~I)II

(:I:iti-

seri, 'I'oi'~I~tisk,ioI~ls-

:,;itl(s 31. ........... \I;ii~si:il :!)'l'oftlLiiitl,..

I i i k t t ~ , Oriiiiit~l. \I:ii,~l;il ?XS

Ii;\l 278

I.;i~ti,itzcsii. 14. (:.. \rill:~

),S~hlili((, Sli~aiitlvcjc~ii,. . i\l;ii~sl;il .l01

\ladseri, liiiiitl V.. hl»lltx-

\ (,,i, .................. \[;i i.st;i I ?;i8

Si(~1soii. SY., S. .Iticlsg., \I;irs,t:iI :j?:;

I'c~lcLrsc~ii. F1:iiis. >,l l(~kI:i


Ai~tlei.seri, hIai.pi.ct h(,.

Fru, Hrogiitlc. ........ ~Ei.ush.

(.hrister~seii, II. (:.,

@sterhro. ............ .Eru.;k.

Hniisrri, hl;~r.ius, Saritlci.-

g1l1, ................ .11:l'~hl~.

-

~?iitlcrsi~ri, .J. 1-1.. \fotlrup, \'iiitlt~l).

l-innscii. Aug., Sko\rl)y, . . Snhy

lT:iiisc~n, 1'. Ctii-., Drirlk.. St. Rihr

1Tiirisi.11, Peter. I,. I{iso. St. 1li.s~

1 l'htbll. .T.. .............. S@I)\'

betsri \ I . I Sally 2

Alhei.tscLii, AI., .......... Sntly l(;

(:lir.istc~iisc~ii, C. (:.. .... Viiltleh. :li

Ilil1~1, 1 : (;oclt ti. sn1>y 54

Iverseri, 1)oiil E., Ol~lr, SGJI)~ 115

.larrgeriseri, I u I P..

1)uiikiei..

liristenseri:

............ St. Itisc! 40

1'. li.. n.

IJi'c~giiiiig(~, .......... \'iiitlct). TO

i.iiiii-itzoii, .Ini-grii. 'rixiitlri*u[,

Vi~lslio\~, ...... \:iti~lrl~. fik

Snedkere:

.Ii)rgc1iiscii, (:III*, Xlnllc\.., \l:ii,st;i l -I

Koiigc'i!sp;itlcs \lnl,cl-

~ii~(Ili~i*i iK. O. l'efrrsilii),

li~iig(~iisg. 4.!1-51, \i;~rsr:il :j07

-

13;isi~iiiisscri, .\I. .I.. \.;rstei4-

I , ................ L171.(1~1i. !J!)

\~e~tl~i'g:iii i.([, 1g l.;i:ill('kilh:~~rl i

1Iiii~sL~il, KirIiii.

I~i~c~~iiiiigc~. .... \'iiitlck~. l!)

llslltlg S\~yt~l


sygepleje:

.\!iilciSsc~r~. A4i~ti:i. 1.'1.1


Vognfabrikanter:

.Iciisc~ri. XI., tloritlehyc.ri, Mai.st:il 298

Sielsen, Iiiiutl F)., 1)uii-

kaj]., ................ St. Rise 20

Pt:terseri, Ctir., Dunkaji', St. Rise 64

F'ctri-seri. .I. d., Oltlc,, . . Viritich. 106

Vognmænd :

Albrektsc>ii, (:lii'., H;iviitl-

gntle, ................ i\1;ii~st:iI :ii

Chr. M. Almlund

~ir1111 .............. i\Iai,st;il 1:34

,intiers;~ii, .\ifi3.. Oirinr(~1, .\Iiirst;il 18.)

(:t~iitruin-Hilcii (IX:isii~us

(:t~i~isIeiisc~~~~~ 1'1~iiiscrisgntle

16, ............ i\l;ii'sl;il 64

Jcriscii, C. I-I., .......... ,\lni.st;il 120

I'ctcLissc~ii, Ki.istiiiii. Sl


tneddelt under Telefonbogetis Trykning.

A\~~(l~i'~~'~~.

l i h r i ~ Il , S~gt~li:i~s~~f~~i~i~i~~i~~~l

OP I~I'L>*~.+:IIII~I~I', t.;~(Ifli:~~~l), SMIJY 74

;\iitli:i*stlii. .luiagcii, (;!li.. 'l'liiirghajpaai~cl. ......................... 8 ~ h ~ :$

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!