Bioenergi Nr. 5 2011 pdf 15781.67 KB - Nobio

nobio.no

Bioenergi Nr. 5 2011 pdf 15781.67 KB - Nobio

LEDER

Forslaget til Statsbudsjett for 2012 er ikke tydelig nok når det gjelder

satsing på energiomlegging og energieffektivisering. Dette dreier seg

spesielt om manglende finansiering av Enova og Innovasjon Norge.

Det savnes videre en offensiv og klimarettet avgiftspolitikk hvor forurenser

betaler og positive klimainitiativ premieres.

I sertifikatmarkedet gis en sertifikatinntekt på anslagsvis 20-25 øre/

kWh over 15 år, mens et varmeenergiprosjekt har en finansiering over

Enova tilsvarende 3 øre/kWh over 15 år. Det er viktig at fornybar

varme gis like gode vilkår som nye investeringer i og produksjon av

fornybar kraft gjennom el-sertifikatmarkedet. Ulike rammevilkår vil

gi konkurransevridning og kapitalflukt fra fornybar varme til fornybar

kraft, og faren for at varmeprosjekter med høyere samfunnsøkonomisk

nytte skrinlegges er stor.

Midlene fra Enova er den viktigste drivkraften for nye nasjonale investeringer

i biovarme. Skal målsetningene om 14 nye TWh fra regjeringens

bioenergistrategi realiseres er det nødvendig med en forankring

i virkemiddelapparatet. I kontraktsforhandlingene mellom OED og

Enova må det etableres egne måltall for bioenergi. På kort sikt 4 TWh

i avtaleperioden 2012 - 2016, dernest 14 nye TWh fra 2008 - 2020.

I Soria Moria II er dette nedtegnet som en del Regjeringe ns felles

plattform og energi- og miljøpolitikk.

Kort sagt; Ambisiøse mål må settes nå !

Videre utvikling og måloppnåelse innenfor fornybar varme, energieffektivisering

og ny teknologi fordrer at dagen finansieringsmodell

opprettholdes, og at Enovas budsjetter ikke reduseres. I en pressemelding

fra OED til Statsbudsjettet for 2012 såes det tvil om videre

finansiering av Enova. NoBio tolker det dithen at kampen står om

«en-øringen» (påslaget på nettleien som er budsjettert med 780 mill.

kr for 2012) til Enova. I Soria Moria II-erklæringen slås det fast at

nr. 5 | nov 2011

Cato Kjølstad

Daglig leder

Statsbudsjettet 2012

Unødig usikkerhet for bioenergisatsingen og Enovas finansiering

| Nr. 1 | FEBRUAR | 2010 |

ENERGI

Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening – www.nobio.no

Enova skal være «vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og

energieffektivisering» og at Energifondet skal økes til 30 milliarder

kroner innen 2012. De siste fem milliardene skulle bevilges over

Statsbudsjett 2012. Det vil være uheldig om en svekkelse av Enova

kommer i strid med målsetningene og føringene i den nært forestående

klimameldingen.

I Landbrukets bioenergisatsing har Innovasjon Norges bioenergiprogram

vært sentralt. Det foreslås i Statsbudsjettet 2012 å videreføre

dette programmet. Utfordringen er at midlene ble brukt opp allerede

i september 2011, og at nye investeringer må vente til neste år. En

videreføring på samme nivå i 2012, vil føre til at man på nytt kommer

i samme situasjon.

Det er positivt at Transnova videreføres i 2012-budsjettet, slik at man

kan finansiere miljøtiltak i transportsektoren. Men vi mener at Transnova

må overføres fra å være et løpende prosjekt med usikker fremtid

til å bli et permanent virkemiddelapparat med fondsfinansiering, slik

at Transnova kan opptre mer langsiktig. Da vil også flere «biohybrider»

(biler, traktorer og andre kjøretøy som kan gå på både el, noe fossilt

og biodrivstoff) komme.

”Ulike rammevilkår vil gi konkur-

ransevridning og kapitalflukt fra

fornybar varme til fornybar kraft

3

More magazines by this user
Similar magazines