Bioenergi Nr. 5 2011 pdf 15781.67 KB - Nobio

nobio.no

Bioenergi Nr. 5 2011 pdf 15781.67 KB - Nobio

| Nr. 1 | FEBRUAR | 2010 |

ENERGI nr. Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening – www.nobio.no

Landbruks- og matdepartementet

– satser på skog, energi og klima!

Økt produksjon og bruk av bioenergi er et høyt prioritert område for

Landbruks- og matdepartementet, og kommer klart til uttrykk i departementets strategi

for næringsutvikling (2007-2009) – Ta landet i bruk! og i St.meld. nr. 39 (2008-2009)

LMD oppfordrer til å satse på økt landbruksbasert

produksjon og bruk av bioenergi!

5 | nov 2011

Klimautfordringene – Landbruket en del av løsningen.

HOVEDVIRKEMIDLER

Bioenergiprogrammet er et viktig virkemiddel når det gjelder satsingen på bioenergi.

Programmet forvaltes av Innovasjon Norge (http://www.innovasjonnorge.no). Hovedformålet med

programmet er å fremme produksjon av biobrensel og leveranse av ferdig varme basert på biomasse fra

landbruket. Under programmet gis det bl.a. støtte til; – forstudier og forprosjekter; – investeringer innen

flisproduksjon, varmesalg og gårdsanlegg; – kompetanse og utredninger.

• Tilskudd til uttak av skogsvirke til energiproduksjon. I 2009 ble det etablert en ordning for å gi

tilskudd til uttak av trevirke fra skog og kulturlandskap til energiproduksjon, herunder virke fra førstegangs

tynning, lauvskoghogster, ungskogpleie og hogstavfall. Tilskuddet rettes mot skogeier og gis på basis

av levert mengde skogsflis etter nærmere angitte satser og vilkår. Ordningen forvaltes av Statens landbruksforvaltning

(www.slf.dep.no).

Bioenergi er en fornybar og klimavennlig energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov,

til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Videre kan mer produksjon av bioenergi bidra til å hindre

gjengroing av verdifullt kulturlandskap. Bruk av bioenergi til erstatning for fyringsolje er også et kostnadseffektivt

klimatiltak.

5

More magazines by this user
Similar magazines