Delårsrapport 1. kvartal 2013 - Eqology

biz.eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2013 - Eqology

Delårsrapport 1. kvartal 2013

It’s in our nature


HoveDpunkter

1. kvartal

2


• Underliggende økning i salgsinntekter var 5 % sammenlignet

med samme periode i fjor

• Konsernets EBITDA var i 1. kvartal 1,24 mill. kroner

• Resultat etter skatt i kvartalet på 0,2 mill. kroner

• Varelageret gikk opp til 7,9 mill. kroner mot 6,4 mill. kroner ved

fjerde kvartal 2012

• På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble det

valgt inn nytt styre i Eqology

Omsetning pr land Omsetning pr kategOri

EBITDA eps

3


HistOrie

Eqology er et norsk børsnotert selskap, etablert i 1998 med virksomhet i hele Norden. Selskapet

markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekost- og hudpleieprodukter.

Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring med direktesalg via

nettbutikk og levering i det nordiske markedet.

Finansielle FOrHOld

Delårsrapporten for 1. kvartal 2013 er urevidert.

REsUlTATREgnsKAPET 1. KVARTAl 2013

Konsernet hadde salgsinntekter på 22,7 mill. norske kroner i første kvartal. Dette er en økning på 5 %

sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene fra det norske markedet var på 18 mill. kroner,

mens salgsinntekter fra de øvrige nordiske landene var på 4,7 mill. kroner.

Beløp i nOK tusen 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12

Totale inntekter 22 734 23 938 22 115 23 749 21 689

EBITDA 1 240 (865) 1 240 1 261 1 782

EBITDA-margin 5,5 % -3,6 % 5,6 % 5,3 % 8,2 %

Resultat før skatt 274 (2 119) 10 24 417

Gruppens EBITDA var 1,24 mill. kroner i 1. kvartal 2013 sammenlignet med 1,78 mill. kroner for

1. kvartal 2012. EBITDA–marginen endte i kvartalet på 5,5 % vs. 8,2 % i samme periode i fjor. På tross

av høyere inntekter fikk selskapet således et marginfall i kvartalet. Dette skyldes høyere salgsprovisjon

sammenlignet med samme periode i fjor samt kostnader relatert til utvikling av EQ Everyday.

Amortiseringene er redusert fra -1 mill. kroner til -0,7 mill. kroner sammenlignet med samme periode

i fjor.

I 2013 forventer vi et lavere kostnadsnivå blant annet som en følge av at blant annet flere IT kontrakter

er avsluttet eller sagt opp.

Driftsresultatet for 1. kvartal var 0,56 mill. kroner mot 0,8 mill. kroner i tilsvarende periode i 2012.

Utviklingen i første kvartal er svært lik budsjett.

Balansen

Konsernets bokførte egenkapital pr 31. mars 2013 var 31,16 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel

på 55 %. Tilsvarende tall pr 31.12.2012 var 31 mill. kroner og 56 %.

Kundefordringer og andre fordringer økte med 1 mill. kroner sammenlignet med forrige kvartal til

2,9 mill. kroner. Det skyldes innvilget Skattefunn søknad for 2012 og 2013. Innvilget beløp for 2012 blir

utbetalt i tredje kvartal 2013.

4


apport for

1. kvartal 2013

5


kOntantstrøm Og Finansielle FOrHOld

Kontantstrøm for perioden 1. januar 2013 til 31. mars 2013:

Kontantstrøm fra driften var 0,99 mill. kroner for perioden, imens netto endring i kontanter, kontantekvivalenter

og kassekreditt var på 0,4 mill. kroner i perioden fra 1. januar 2013 til 31. mars 2013.

Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på 0 mill. kroner og skyldes et lavt investeringsnivå.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på -0,56 mill. kroner i perioden. Det skyldes nedbetaling

av langsiktig banklån var på 0,56 mill. kroner.

Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -4,8 mill. kroner pr. 31. mars 2013

sammenlignet med -5,2 mill. kroner pr. 31. desember 2012.

Finansiering:

Selskapet la i mai 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån på 5,3 millioner som forfaller til betaling i

november 2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK

2,5 per aksje. Lånets nominelle rente er 10 % p.a.. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å kjøpe

tilbake lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble trukket opp i 2011. Det

resterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble tegnet og innbetalt i januar 2012.

Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS

sin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr. 31.12 2012 fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene

fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være

5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Eqology hadde en EBITDA

på 3,4 mill. kroner i 2012. Banken gjør en ny vurdering i juni 2013.

Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld er 9 mill. kroner pr. 31. mars 2013.

FRAmTIDsUTsIKTER

Eqology har i 2011 og 2012 investert betydelig i oppgradering av selskaps profil, produkt emballasje

og markedskanal, og fremstår i dag med et mer moderne konsept og kanalvalg. Selskapets nye

nettbutikk ble lansert i november 2011og Eqologys nye hudpleieserie ble lansert i midten av juni

2012. Det forventes større trafikk og omsetning i 2013 som en følge av disse investeringene.

Det forventes også at kostnadsnivået blir noe lavere i 2013 blant annet som en følge av at flere IT

kontrakter er avsluttet eller sagt opp.

6


isikOFaktOrer

Eqology er utsatt for risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på selskapet. Disse risikofaktorer

inkluderer økonomisk risiko, teknologisk risiko, risikoer relatert til selskapets forretningsvirksomhet,

miljørisiko og risiko for endring i regelverk. Hvis noen av disse risikoene eller usikkerhetene faktisk

inntreffer, vil virksomheten, driftsresultatene og den finansielle stillingen for selskapet i vesentlig

grad kunne bli påvirket negativt.

Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle

instrumenter. De risikoer som er identifisert er i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom

endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Selskapet drifts- og aktivitetsrisiko kan

defineres som risiko for tap grunnet mislykket eller uheldig adferd, praksis eller fremgangsmåte.

Selskapets forretningsvirksomhet er utsatt for konjunktursvingninger og konkurranse. Selskapets

virksomhet omfatter salg og markedsføring av helsekost som er underlagt reguleringer fra offentlige

myndigheter. Endringer i regelverket kan påvirke bruken av bestemte ingredienser i selskapets

produkter og dermed negativt innvirke på selskapets drift.

Selskapets likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle

forpliktelser ved forfall. I henhold til ledelsens estimater forventes det at kontantstrømmer fra

operasjonelle aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle

forpliktelser.

7


akSjonærinformasjon

Antall utestående aksjer pr. 31. mars 2013 er 21 308 874 aksjer,

med pålydende kr. 0,05.

20 største aksjonærer pr 31. mars 2013:

aksjonær Statsborger antall aksjer andel %

Qv Private Equity AB SWE 5 650 000 26,51 %

Universal Exports AS 2 NOR 1 972 000 9,25 %

Frank Erikstad Bjordal 2 NOR 1 350 000 6,34 %

Gjersvik Karstein 1 NOR 1 286 178 6,04 %

Pictet & Cie Banquie Cat. 15 % Tax CHE 1 259 417 5,91 %

Bohan & Co AS 4 NOR 965 441 4,53 %

Morten Werrings rederi 5 NOR 809 718 3,80 %

Aakre Marketing AS V/Tore Aakre NOR 711 928 3,34 %

Pictet & Cie (Europe S/A Nom.) CHE 700 000 3,29 %

Hetlands Gecco Manag 5 NOR 655 415 3,08 %

Momentum Consult & Invest NOR 500 000 2,35 %

Pictet & Cie Banquie CHE 424 278 1,99 %

Gunstensen Roy Steen NOR 392 922 1,84 %

Youmans John Andrew NOR 382 176 1,79 %

Hetland Kjell 5 NOR 305 355 1,43 %

Hovind Kai Guy NOR 298 616 1,40 %

Six Sis Ag 25Pct Account CHE 260 897 1,22 %

Weidel Odd 3 NOR 250 000 1,17 %

Stavland Bernt NOR 200 000 0,94 %

Stavland Anders NOR 200 000 0,94 %

Sum 20 største aksjonærer 18 574 341 87,17 %

Andre 2 734 533 12,83 %

totalt antall aksjer 21 308 874 100,00 %

1. Karstein Gjersvik – styrets leder til og med 12. mars 2013

2. Frank Bjordal – administrerende direktør

3. Odd Weidel – finansdirektør

4. Frode Bohan - styrets leder fra og med 12. mars 2013

5. Kjell Hetland - styremedlem fra og med 12. mars 2013

I tillegg til overnevnte personer sitter Anette Aksvig i styret fra og med 12. mars 2013. Hun har ingen

aksjer i Eqology ASA.

8


sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT REsUlTATREgnsKAP

Beløp i nOK tusen 1. kv. 13 1. kv. 12 2012

Salgsinntekt 22 734 21 689 91 491

Andre inntekter - - -

sum inntekter 22 734 21 689 91 491

- - -

Varekostnad (6 202) (5 715) (25 302)

Lønns- og personalkostnader (3 755) (3 277) (13 204)

Avskrivning og amortisering (677) (991) (3 565)

Andre driftskostnader (11 537) (10 916) (49 568)

Driftsresultat 563 791 (147)

- - -

Finansinntekter 1 22 83

Finanskostnader (290) (396) (1 604)

Resultat før skatt 274 416 (1 669)

- - -

Skattekostnad (79) (116) 421

Resultat i perioden 195 300 (1 248)

Tilordnet til:

Aksjonærene i morselskapet 195 300 (1 248)

Resultat per aksje 0,01 0,01 (0,06)

sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER TOTAlREsUlTAT

Tilordnet til: 1. kv. 13 1. kv. 12 2012

Resultat for perioden 195 300 (1 248)

Andre inntekter og kostnader - - -

Totalresultat for perioden 195 300 (1 248)

9


sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER FInAnsIEll sTIllIng

Beløp i nOK tusen 1. kv. 13 2 012

Varige driftsmidler 205 247

Goodwill 32 537 32 537

Andre immaterielle eiendeler 7 223 7 859

Utsatt skattefordel 5 248 5 437

sum anleggsmidler 45 213 46 080

Kundefordringer og andre fordringer 2 937 1 938

Varelager 7 946 6 387

Kontanter og kontantekvivalenter 452 866

sum omløpsmidler 11 335 9 191

sum eiendeler 56 548 55 271

Aksjekapital 1 065 1 065

Annen innskutt kapital 45 918 45 918

Annen egenkapital (15 824) (16 019)

sum egenkapital 31 159 30 964

Lånegjeld 5 164 5 145

Utsatt skattegjeld 1 124 1 234

langsiktig gjeld 6 288 6 379

Kortsiktig del av lånegjeld 558 1 115

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 13 280 10 706

Kassekredittgjeld 5 263 6 108

sum kortsiktig gjeld 19 101 17 929

sum gjeld 25 389 24 308

sum egenkapital og gjeld 56 548 55 272

Høvik, 21. mai 2013

10


sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER KOnTAnTsTRømmER

Beløp i nOK tusen 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012

Kontantstrøm fra driften:

Resultat før skattekostnad (underskudd) 274 416

Avskrivninger og amortiseringer 676 991

Annen amortisering 19 18

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer, andre fordringer og varelager (2 558) 314

Leverandører og annen gjeld 2 576 (1 750)

netto kontantstrøm fra drift 987 (11)

Investeringer i immaterielle eiendeler - -

Investeringer i varige driftsmidler - -

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 75

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter:

Nedbetaling av lån (558) (558)

Utstedelse av obligasjonslån - 500

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (558) (58)

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 430 (69)

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (5 242) (4 442)

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 812) (4 511)

Klassifisering i balansen:

Kontanter og kontantekvivalenter 451 1 467

Kassekredittgjeld (5 263) (5 978)

sum (4 812) (4 511)

Annen kontantstrøm informasjon:

Betalte renter 134 159

sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER EnDRIngER I EgEnKAPITAl

Annen

Aksje innskutt Annen sum

Beløp i nOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2011 1 065 45 918 (14 770) 32 213

Totalresultat for perioden - - 300 300

Egenkapital pr 31.03.2012 1 065 45 918 (14 470) 32 513

Egenkapital pr 01.01.2012 1 065 45 918 (16 019) 30 964

Totalresultat for perioden - - 195 195

Egenkapital pr 31.03.2013 1 065 45 918 (15 824) 31 159

11


12

notEr


nOTE 1 REgnsKAPsPRInsIPPER

Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS)

34 «Delårsrapportering». Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendig

årsrapport og må leses i sammenheng med årsrapporten for 2012 for Eqology ASA.

Eqology ASA er et allment aksjeselskap som ble stiftet den 26. august 2010. Denne delårsrapporten

ble godkjent av selskapets styre 21. mai 2013. Delårsrapporten for 1. kvartal 2013 er urevidert.

nOTE 2 sEgmEnT

Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker)

bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk

nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig

å dele virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på

segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er

således avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter.

Informasjon om omsetning per produktgruppe:

Beløp i nOK tusen 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12

Helsekost 19 018 18 470 16 934 18 019 16 866

Hudpleie 1 345 2 058 2 182 2 670 1 898

Reklamemateriell, frakt etc. 2 371 3 410 3 000 3 061 2 924

sum 22 734 23 938 22 115 23 749 21 689

Beløp i nOK tusen 2012 2011

Helsekost 70 289 65 722

Hudpleie 8 807 9 548

Reklamemateriell, frakt etc. 12 395 9 996

sum 91 491 85 266

Geografisk informasjon av omsetning:

Beløp i nOK tusen 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12

Norge 18 005 18 684 16 922 17 953 16 637

Danmark 3 605 3 962 3 916 4 380 3 465

Sverige 842 1 003 978 1 023 1 102

Finland 282 289 298 392 485

sum 22 734 23 938 22 115 23 749 21 689

Beløp i nOK tusen 2012 2011

Norge 70 195 66 785

Danmark 15 724 11 533

Sverige 4 106 4 891

Finland 1 465 2 057

sum 91 491 85 266

Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige

driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 % av

totale salgsinntekter.

13


nOTE 3 sKATT

Det er benyttet en effektiv skattesats på 28,8 % for 1. kvartal 2013.

nOTE 4 AKsjEKAPITAl

Det er utstedt 21 308 874 aksjer pr. 31. mars 2013, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasse

aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte.

nOTE 5 næRsTåEnDE PARTER

a) Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november 2014.

Motpart er tidligere styreformann (fram til og med 12. mars 2013) Karstein Gjersvik. Lånet kan

konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 %

nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013

før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011. Det resterende

beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012. I sammenheng med konverteringsretten

på lånet ble utstedelse av 2 130 887 aksjer autorisert på ekstraordinær generalforsamling

14-november 2011. På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble Frode Bohan valgt til

ny styreformann i Eqology.

b) IT-avdelingen ble besluttet outsourcet til TAPE international i fjerde kvartal med virkning fra og

med 01. januar 2013. Avtalen innebærer månedlige IT-kostnader for Eqology framover på 0,21 mill.

kroner. TAPE er 40 % deleid av påtroppende styreformann Frode Bohan som pr. 31. desember 2012

også eide direkte 4,53 % av aksjene i Eqology. Skattefunn inngår som en integrert del av kom-

pensasjonen til ny it-leverandør TAPE international.

c) Hogne Vik begynte som produktsjef i Eqology i fjerde kvartal 2012. Han er innleid konsulent fra

selskapet ImmunoPharma som er eid av blant annet Frode Bohan (30 %), Frank Bjordal (5,4 %)

og QV Private Equity AB med 5 %. Som en følge av avtalen resultatførte Eqology 325 tusen kroner

i 2012.

nOTE 6 lån

Selskapet har et banklån pr 31. mars 2012 på 0,56 mill. kroner som er klassifisert som kortsiktig gjeld

i balansen. Selskapet har også en kassekredittgjeld på 5,3 mill. kroner.

Eqology AS utvidet rammen for kassakreditt fra 7 til 9 mill. kroner i april 2013.

Konsernets banklån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin EBITDA

og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr. 31.12 2012 fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene

fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 mill.

kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Pr 1. kvartal er selskapet

fortsatt i brudd med lånebetingelsene.

Selskapet gav i 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån til et nominelt beløp på 5,3 mill. kroner som

forfaller i november 2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs

på NOK 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % rente. Selskapet har en opsjon til å tilbakebetale lånet

i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble innbetalt i 2011. Det resterende

beløpet på 0,50 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

nOTE 7 HEnDElsER ETTER BAlAnsEDAgEn

Det er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning på

regnskapsførte beløper.

14


Kirkeveien 59 B

Pb. 23, 1322 Høvik

Norway

eqology.com

ir.eqology.com

nOrge

T: 67 49 22 22

F: 67 10 21 99

kundeservice @eqology.no

eqology.com

ir.eqology.com

sVERIgE

T: 0524-50900

F: 0524-50352

kundservice@eqology.se

eqology.com

ir.eqology.com

Finland

T: 0800 11 56 77

F: 0800 11 56 78

asiakaspalvelu@eqology.com

eqology.com

ir.eqology.com

More magazines by this user
Similar magazines