Delårsrapport 1. kvartal 2013 - Eqology

biz.eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2013 - Eqology

sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER FInAnsIEll sTIllIng

Beløp i nOK tusen 1. kv. 13 2 012

Varige driftsmidler 205 247

Goodwill 32 537 32 537

Andre immaterielle eiendeler 7 223 7 859

Utsatt skattefordel 5 248 5 437

sum anleggsmidler 45 213 46 080

Kundefordringer og andre fordringer 2 937 1 938

Varelager 7 946 6 387

Kontanter og kontantekvivalenter 452 866

sum omløpsmidler 11 335 9 191

sum eiendeler 56 548 55 271

Aksjekapital 1 065 1 065

Annen innskutt kapital 45 918 45 918

Annen egenkapital (15 824) (16 019)

sum egenkapital 31 159 30 964

Lånegjeld 5 164 5 145

Utsatt skattegjeld 1 124 1 234

langsiktig gjeld 6 288 6 379

Kortsiktig del av lånegjeld 558 1 115

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 13 280 10 706

Kassekredittgjeld 5 263 6 108

sum kortsiktig gjeld 19 101 17 929

sum gjeld 25 389 24 308

sum egenkapital og gjeld 56 548 55 272

Høvik, 21. mai 2013

10

More magazines by this user
Similar magazines