Delårsrapport 1. kvartal 2013 - Eqology

biz.eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2013 - Eqology

sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER KOnTAnTsTRømmER

Beløp i nOK tusen 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012

Kontantstrøm fra driften:

Resultat før skattekostnad (underskudd) 274 416

Avskrivninger og amortiseringer 676 991

Annen amortisering 19 18

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer, andre fordringer og varelager (2 558) 314

Leverandører og annen gjeld 2 576 (1 750)

netto kontantstrøm fra drift 987 (11)

Investeringer i immaterielle eiendeler - -

Investeringer i varige driftsmidler - -

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 75

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter:

Nedbetaling av lån (558) (558)

Utstedelse av obligasjonslån - 500

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (558) (58)

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 430 (69)

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (5 242) (4 442)

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 812) (4 511)

Klassifisering i balansen:

Kontanter og kontantekvivalenter 451 1 467

Kassekredittgjeld (5 263) (5 978)

sum (4 812) (4 511)

Annen kontantstrøm informasjon:

Betalte renter 134 159

sAmmEnDRATT KOnsOlIDERT OPPsTIllIng OVER EnDRIngER I EgEnKAPITAl

Annen

Aksje innskutt Annen sum

Beløp i nOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2011 1 065 45 918 (14 770) 32 213

Totalresultat for perioden - - 300 300

Egenkapital pr 31.03.2012 1 065 45 918 (14 470) 32 513

Egenkapital pr 01.01.2012 1 065 45 918 (16 019) 30 964

Totalresultat for perioden - - 195 195

Egenkapital pr 31.03.2013 1 065 45 918 (15 824) 31 159

11

More magazines by this user
Similar magazines