Mødereferat 26.01.2012 - Faxe Kommune

faxekommune.dk

Mødereferat 26.01.2012 - Faxe Kommune

Trafiksikkerhedsrådet i Faxe

Mødereferat – Trafiksikkerhedsrådsmøde nr. 16, den 26. januar 2012

Trafiksikkerhedsrådets medlemmer:

René Tuekær [RT], Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jørgen Christensen [JC], Politiet

Poul Petersen [PP], Dansk Cyklist Forbund

Claus Bo Hansen [CH], Handicaprådet

Per Aasbjerg [PA], Faxe Brand & Redning – Faxe Kommune

Lars Sørensen [LS], Skoleforvaltningen – Faxe Kommune

Casper Toftholm [CT], Udviklingsenheden - Faxe Kommune

Nyt medlem fra Sundhed, pleje og omsorg – Faxe Kommune

Marianne Spang Bech, [MS] Myndighed – Faxe Kommune

Claus Just Madsen [CJM], Team Trafik – Faxe Kommune

Afbud: [MS], [LS]

Referent: [CJM]

Ordstyrer: [RT]

[RT] bød velkommen til det 16. møde i Trafiksikkerhedsrådet.

1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt. [PP] ønskede at tilføje et punkt om modul

vogntog under pkt. 8.

2) Godkendelse af referat samt opfølgning.

Referatet fra mødet den 16. august 2011 blev godkendt.

3) Revidering af Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan.

[CJM] gjorde status for arbejdet med at revidere kommunens

trafikhandlingsplan, hvor der skal udpeges prioriteringer for en ny 4årig

periode (2013 – 2016).

Opgaven blev igangsat i november 2011 og gennemføres med Rambøll

A/S som rådgiver. Revideringen omfatter analyser af trafikulykker og

utrygge lokaliteter, hvor sidstnævnte bl.a. er baseret på en opsamling af

borgerhenvendelser gennem de seneste 3 – 4 år.

H:\adm2997-adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.docH:\adm2997adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.doc

1/5


Der arbejdes med trafiksikkerhed på to fronter. Dels arbejdes der med

tiltag på ulykkesbelastede lokaliteter og dels arbejdes der med

tryghedsfremmende tiltag på utrygge lokaliteter.

Som grundlag for udpegningen af nye prioriteringer er der bl.a.

udarbejdet en uheldsanalyse for perioden 2006 – 2010. På baggrund af

uheldsanalysen er der gennemført en udpegning og analyse af de

ulykkesbelastede lokaliteter, samt en analyse af indsatsområder, mål,

strategier og virkemidler for trafiksikkerhedsarbejdet.

Uheldsanalysen viser bl.a. at der i Faxe Kommune er forholdsvis mange

unge mennesker på knallert, som bliver involveret i alvorlige

trafikulykker. Der ligger således en stor udfordring i at nedbringe disse

uheld.

Forslag til prioriteringer for ulykkebekæmpelse er udarbejdet. Der

resterer dog stadig en del arbejde med at gennemgå de utrygge

lokaliteter, herunder at udpege nye tryghedsfremmende prioriteringer.

Herudover skal der foretages en kortlægning af de eksisterende stier. I

forlængelse heraf udpeges nogle nye stiprojekter, som giver god mening

i forhold til at binde de eksisterende stisystemer bedre sammen.

[JC] oplyst at politiet vil gennemfører en særlig indsats i forhold til

knallerter i 2012.

[CH] gjorde opmærksom på de nye skoledistrikter, som giver nye

udfordringer i forhold til transport mellem hjem og skole.

[CT] oplyste at udfordringen omkring transport indgår i overvejelserne i

forhold til den nye struktur på skoleområdet.

Rådets medlemmer gav udtryk for tilfredshed med

trafiksikkerhedsarbejdet og [RT] foreslog, at det færdige udkast til nye

prioriteringer behandles på det næste møde i rådet inden det sendes

videre til det politiske niveau.

[RT] gav endvidere udtryk for tilfredshed med arbejdet i forhold til den

gamle trafikhandlingsplan, hvilket alle rådets medlemmer kunne tilslutte

sig.

4) Vejbump, fordele og ulemper.

Rådet drøftede brugen af vejbump i forbindelse med

trafiksikkerhedsarbejdet.

[CJM] oplyste, at vejbump er det mest effektive redskab til at reducere

hastigheden på strækninger i byer og boligområder, hvor

hastighedsbegrænsningen er 50 km/t eller derunder.

H:\adm2997-adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.docH:\adm2997adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.doc

2/5


Vejbump benyttes særlig på skoleveje og ved stikrydsninger, der er

udpeget som utrygge og/eller hvor der er målt store

hastighedsoverskridelser.

Der stilles specifikke geometriske krav til udformning af vejbump,

hvilket fremgår af Vejdirektoratets Katalog over typegodkendte bump.

Disse krav skal være med til at sikre at bumpet udformes og tilpasses til

den ønskede hastighed.

Faxe kommune har gennem de seneste år etableret vejbump som

hastighedsdæmpende foranstaltninger på særligt udvalgte steder og

strækninger. Brugen af vejbump har dog givet anledning til klager fra

beboere i nærmiljøet. Særligt vejbump af trapeztypen etableret på

strækninger med tung trafik har givet anledning til klager på grund af

rystelser og støjgener.

Rådet er generelt enige i at der er både er fordele og ulemper forbundet

med brugen af vejbump, men grundlæggende er det rådets opfattelse at

vejbump er et godt redskab til at regulerer hastigheden på særligt

udsatte steder og strækninger.

5) Vibeengskolen Status.

[CJM] oplyste at arbejdet ved Vibeengskolen er startet op.

Entreprenøren benytter midlertidigt Søndermarken som adgangsvej til

byggepladsen indtil der kan etableres vejadgang direkte fra Vestre

Ringvej. Når der endnu ikke er etableret vejadgang fra Vestre Ringvej

skyldes det problemer med vand i området, hvor den nye adgangsvej

skal etableres. Entreprenøren har gravet dræn ned og forventer at kunne

etablere den nye vejadgang om ca. to måneder.

Af hensyn til trafiksikkerheden vil hastighedsbegrænsningen på Vestre

Ringvej blive nedskiltet til 50 km/t i forbindelse med byggeprocessen.

Herudover vil der være skilte som advare om arbejdskørsel.

Der har været gennemført to uafhængige undersøgelser af

vejtilslutningen, herunder af skolens interne trafikanlæg.

Undersøgelserne er gennemført for at sikre, at anlægget indrettes på en

trafiksikker måde og således, at der ikke opstår kapacitetsproblemer.

6) Trafikpolitik på skoler.

[CJM] oplyste, at færdselskontaktlærerne på skolerne i Faxe Kommune

netop har afholdt et netværksmøde på Haslev Privatskole. På mødet –

hvor også politiet var repræsenteret – kunne det konstateres at to skoler

nu har gennemført en trafikpolitik.

På omtalte møde blev skolerne orienteret om fordelene ved at have en

trafikpolitik og opfordret til at udarbejde en trafikpolitik, der beskriver

H:\adm2997-adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.docH:\adm2997adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.doc

3/5


hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes i trafikken.

Trafiksikkerhed er en fælles opgave og en trafikpolitik på skolen er et

godt redskab til at synliggøre indsatsområder og hvor der er behov for

forbedringer. Trafikpolitikken kan være med til at bringe

trafiksikkerhed fra tanke til handling.

På mødet med færdselskontaktlærerne blev det aftalt at

skoleforvaltningen sender en opfordring til skolelederne om at

udarbejde en trafikpolitik.

[PP] orienterede om Cyklistforbundets kampagner ”Alle børn cykler”

og ”Lys på - med Ludvig”.

7) Planlægning af rådsmøder i 2012.

Rådet besluttede at udskyde planlægningen af rådsmøder til det næste

rådsmøde, der afholdes den 13. marts 2012, kl. 15:00 – 17:00.

8) Hvad er der sket siden sidst?

[RT] orienterede om de seneste vejprojekter der blev afsluttet i 2011,

herunder forlængelsen af Energivej i Haslev, cykelstien på Schjølervej

ved Rolloskolen og trafikanlægget i Karise.

[PP] orienterede om de seneste konferencer og meddelte at der er sket

en ændring i hans arbejdsopgaver i forbundet, hvor han fremadrettet

primært vil beskæftige sig med stinettet.

[CT] oplyste om tværforbindelsen mellem Rønnede - Næstved –

Slagelse – Kalundborg, som påtænkes udvidet som hovedvej + 1 vej

eller som motorvej. Der skal udarbejdes VVM-undersøgelser og en

rapport herom skal ligge klar i efteråret 2012. Tidshorisonten for den 1.

del fra Rønnede til Næstved er 2020.

9) Eventuelt.

[PP] gav udtryk for bekymring i forhold til planerne om adgang for

modulvogntog. [PP] pegede på den øgede risiko for højresvingsulykker.

[RT] oplyste, at der er lavet en undersøgelse af infrastrukturen i forhold

til færdsel med modulvogntog på en konkret rute fra E55, afkørsel 37 til

Faxe Allé. Undersøgelsen peger på en række forhold som skal

forbedres/ændres.

[CH] ønskede oplyst om der er noget nyt i forhold til anlæg af

nordvendte ramper til motorvejen ved Ulse.

[CT] oplyste, at kommunens ønske om at anlægge nordvendte ramper

ved Ulse er blevet drøftet med Transport- og Energiministeren.

H:\adm2997-adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.docH:\adm2997adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.doc

4/5


Ministeren har i den forbindelse givet en henholdende tilbagemelding,

hvorfor anlæg af nordvendte ramper ved Ulse må antages at have lange

udsigter.

Forslag, input eller spørgsmål er meget velkomne og kan sendes til

[CJM] på clma@faxekommune.dk.

H:\adm2997-adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.docH:\adm2997adm2629\Trafiksikkerhedsrådet\Referater\26012012.doc

5/5

More magazines by this user
Similar magazines