Se vurderingen av Inventory Investment - Inventory Investment AS

inven.no

Se vurderingen av Inventory Investment - Inventory Investment AS

INVENTORY INVESTMENT AS

TROLLÅSVEIEN 8

PB 17

1421 TROLLÅSEN

Norge

ROSMO SVERRE CHARLES

FORETAKSANALYSE

Inventory Investment AS

02-07-2012

Sørkedalsvn. 10 C PB 5275 Majorstuen, NO-0303 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 90 www.experian.no kundesenter@no.experian.com


1. Foretaksinformasjon

2. Summary

3. Rating and Trend data

4. Aktuelle hendelser og revisoranmerkninger

5. Styreinformasjon og Aksjonærer/Eiere

6. Økonomisk analyse

7. Regnskap

8. Bransjetall

Innholdsfortegnelse

3

4

6

7

8

10

15

22

2


Foretaksinformasjon

Om foretaket

Foretaksnavn Inventory Investment AS

Organisasjonsform Aksjeselskap

Hovedbransje

Formål

Ansatte

År

2012

2011

2010

Etablering

Antall

5

5

4

Etableringsdato

Stiftelsesdato

Registreringsdato

Organisasjonsnr. 992935030

Status

Aktivt

5800000 Utgivelse av annen programvare

Utgivelse av annen programvar. Programvare, ferdigprod, utvikling. Utgivelse av annen

programvare. Programmeringstjenester. Programvare, kundespes., levering. M.M.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse Trollåsveien 8

Telefon

66 80 04 10

1414 Trollåsen

Telefax

Intet registrert

Postadresse

Pb 17

Mobil

908 26 852

1421 Trollåsen

Webadresse www.inven.no

Email

post@inven.no

2008

16.07.2008

29.07.2008

Registrert Foretaksregisteret

Lokalisering

Kommune

Fylke

Geokode

Oppegård

Akershus

150253

Antall ansatte

Drift

Daglig leder Rosmo Sverre Charles Revisor

Regnskapsfører Intet registrert

Signaturrett

Samlet styre

Prokura

Styrets medlemmer hver for seg.

982781906 Erfa Revisjon AS

3


Oppsummering Scoredel

Commercial Delphi Score

Score foretak

Pr.dato 02.07.2012

Kredittgrense

7 - Beste Kredittverdighet: Lav Risiko

Anbefalt kredittgrense 386.640 NOK

Historisk score

År 2010 2009 2008

Score 861 835 687

*Score kalkulert 31.12 i de respektive år

Scoreutvikling

Aktuelle hendelser Aktuelle hendelser

0 aktuelle hendelser registrert siste 12 måneder

0 alvorlige hendelser registrert siste 12 måneder

For mer informasjon se sidene om Aktuelle hendelser

Betalingsanmerkninger

0 anmerkninger registrert på foretaket

949

For mer informasjon se sidene om Rating og Trenddata

0 alvorlige anmerkninger registrert på foretaket

For mer informasjon se sidene om Betalingsanmerkninger

Hovedbransje

snittscore 659

Pr.dato 02.07.2012

Antall anmerkninger

Aktuelle

hendelser

Alvorlige

hendelser

Anmerkninger

Alvorlige

anmerkninger

4


Oppsummering Økonomidel

Nøkkeltallsanalyse

Totalvurdering

Likviditet

Finansiering

Soliditet

Inntjening

*Analysen er foretatt på bakgrunn av siste års regnskapstall. For mer informasjon se regnskapstall

Kommentarer til analyse

På bakgrunn av økonomiske analyser på foretaket kan du her lese kommentarer til foretakes økonomi. Alle

nøkkeltall er kommentert i forhold til hensiktsmessige tall fra egen hovedbransje. Dette gir et godt bilde av

hvordan bedriften gjør det målt opp mot sin egen bransje.

Mer informasjon om dette finnes i vedlegget Oppsummering Økonomidel.

Totalvurdering

Foretaket leverer nøkkeltall som i snitt er tilfredsstillende.

Likviditet

Foretaket har likviditet som er over bransjenormen og generelt sterk evne til å dekke sine forpliktelser.

Finansiering

Foretaket er ikke tilfredsstillende finansiert og det burde føres dialog med foretaket om eventuelle planer for å bedre

dette.

Soliditet

Foretaket er meget solid og har evne til å tåle tap og nedgang.

Inntjening

Foretaket har inntjening i toppklassen både bransjemessig og generelt.

5


Rating og Trenddata

Scorekort modell

Score foretak

Pr. 02.07.2012

Risikoklasser

35,56%

1

949

Denne modellen er for foretaksformer som har levert regnskap (bortsett

fra eiendomsselskaper).

Gj.snitt.score bransje

Pr. 02.07.2012

15,15% 5,29% 1,91% 1,02% 0,44% 0,09% 0,01%

1 2 3 4 5 6 7 8

Risikoklasse beskrivelse

7 - Beste Kredittverdighet: Lav Risiko

Forventet misligholdsrate

0.09%

Commercial Delphi Score Trend

Score dato Score Risikoklasse

29.07.2011 936 Beste kredittverdighet: Lav risiko

13.05.2011 874 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

31.12.2010 861 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

11.06.2010 861 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

29.04.2010 848 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

31.12.2009 835 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

29.05.2009 848 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

19.03.2009 721 Kredittverdig: Under gjennomsnittlig risiko

31.12.2008 687 Kredittverdig: Under gjennomsnittlig risiko

659

6


Aktuelle hendelser

Registrerte hendelser

Ingen aktuelle hendelser registrert.

Revisoranmerkninger

År Merknad

2011 Normal beretning

2010 Normal beretning

2009 Normal beretning

Tips!

Vil du vite mer om bakgrunnen for revisoranmerkningene?

Ofte finnes denne informasjonen i foretakets årsberetning og noter.

Bestill årsberetning på www.experian.no

7


Styreinformasjon

Styreinformasjon

Stubberud Jon Terje

Meckelborg Finn

Rosmo Sverre

Charles

Navn Verv Adresse Født

Meckelborg Finn Styreleder 1410 KOLBOTN 21.11.52

Stubberud Jon Terje Styremedlem 1445 HEER 01.04.64

Rosmo Sverre Charles Styremedlem 1409 SKOTBU 20.11.60

Diagrammet illustrerer ordinære styremedlemmer, herunder styreleder,

styremedlemmer og ansattes representanter. Eventuelle varamedlemmer er opplistet

i tabellen nedenfor.

8


Aksjonærer / Eiere

Aksjonærer / Eiere

Eier NAVN

Rosmo Sverre Charles

Stubberud Jon Terje

Meckelborg Finn

Andre Eiere

Navn Org. nr. / Fødselsnummer Andel i %

Rosmo Sverre Charles 20.11.60 33

Stubberud Jon Terje 01.04.64 33

Meckelborg Finn 21.11.52 33

Andre Eiere 1

9


Økonomiske nøkkeltall

Nøkkeltall

Likviditet

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 3

Likviditetsreserve i % av salg

Finansiering

Gjeldsgrad

Langsiktig lagerfinansiering

Fremmedkapital kostnad

Finanseringsgrad 1

Soliditet

Egenkapitalandel

Egenkapitalandel minus goodwill

Tapsbuffer

Inntjening

Overskuddsprosent

Resultatgrad

Totalkapitalens rentabilitet

Egenkapitalrentabilitet

Rentedekningsgrad

Effektivitet

Varelagerets omløpshastighet

*Bransjetall for året

2011

1.9

1.9

1.3

73.7%

2011

1.1

0

-0.5

0.0

2011

47.9%

47.9%

33.3

2011

29.8

37.3 %

55.5 %

83.0 %

223.0

2011

2011 *

%

2011 *

2011 *

%

%

2011 *

2011 *

2010 2010 * 2009

1.4

1.4

0.8

63.9%

2010

2.4

0

-0.2

0.0

2010

29.2%

29.2%

23.8

2010

7.2

11.9 %

%

2010 *

2010 *

%

%

2010 *

1.8

1.8

1.4

42.4%

2009

1.2

0

-3.7

0.0

2009

45.1%

45.1%

16.1 % 55.2 %

38.7 %

49.1

2010

2010 *

2009 *

1.4

1.3

0.5

52.7%

2009 *

0.7

129.4

0.0

2009 *

36.3%

35.8%

18.8 19.2

2009

16.2

21.3 %

84.6 %

27.0

2009

2009 *

3.1

2.6 %

-200.0

2009 *

-5.9

10


Sammendrag av økonomi

Tall i hele 1000

Resultat 2011 2010 2009

Sum inntekter 12.737 5.617 5.981

Varekostnad -2.748 -627 -1.156

Lønnskostnad -4.353 -3.638 -3.166

Avskrivninger -5 0 0

Annen driftskostnad -876 -681 -386

Sum driftskostnad -7.982 -4.946 -4.708

Driftsresultat 4.756 671 1.273

Netto finansielle poster 129 51 51

Ordinært resultat f.skatt 4.884 722 1.324

Sum skatter -1.369 -205 -373

Årsresultat 3.515 517 951

Eiendeler 2011 2010 2009

Sum immat. eiendeler 0 0 0

Sum varige driftsmidler 140 0 0

Sum fin. anleggsmidler 0 0 -1

Andre anleggsmidler 0 0 0

Anleggsmidler (AM) 140 0 -1

Varebeholdning 0 0 0

Sum fordringer 2.904 1.882 635

Sum investeringer 0 0 0

Kasse/Bank 5.796 2.686 1.856

Andre omløpsmidler 0 0 0

Omløpsmidler (OM) 8.700 4.568 2.491

Sum eiendeler 8.840 4.568 2.490

Gjeld/Egenkapital 2011 2010 2009

Kortsiktig gjeld 4.603 3.228 1.363

Langsiktig gjeld 0 5 3

Sum gjeld 4.603 3.233 1.366

Innskutt egenkapital 102 102 102

Opptjent egenkapital 4.136 1.233 1.022

Sum egenkapital 4.238 1.335 1.124

Gjeld og egenkapital 8.841 4.568 2.490

NOK

Utvikling årsresultat

Årsresultat

Eiendeler 2011

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Gjeld/Egenkapital 2011

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

Egenkapital

11


Resultat

Tall i hele 1000

Resultat 2011 Resultat 2010 Resultat 2009

Resultatgrad Foretak vs Bransje

Varekostnad

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

Avskrivninger

Sum driftsinntekter

Foretak

Bransje

Resultat 2011 2010 2009

Sum driftsinntekter 12.737 5.617 5.981

Varekostnad -2.748 -627 -1.156

Lønnskostnad -4.353 -3.638 -3.166

Avskrivninger -5 0 0

Annen driftskostnad -876 -681 -386

Sum driftskostnader -7.982 -4.946 -4.708

Driftsresultat 4.756 671 1.273

Sum finansinntekter 151 66 102

Sum finanskostnader -22 -15 -51

Ordinært resultat før skatt 4.884 722 1.324

Sum skatter -1.369 -205 -373

Årsresultat 3.515 517 951

Resultatgrad 37.3 % 11.9 % 21.3 %

Resultatgrad bransje 2.6 %

12


Gjeld/Egenkapital

Tall i hele 1000

Gjeld/Egenkapital 2011 Gjeld/Egenkapital 2010 Gjeld/Egenkapital 2009

Gjeldsgrad Foretak vs Bransje

Innskutt egenkapital

Annen egenkapital

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Foretak

Bransje

Gjeld/Egenkapital 2011 2010 2009

Kortsiktig gjeld 4.603 3.228 1.363

Langsiktig gjeld 0 5 3

Sum gjeld 4.603 3.233 1.366

Innskutt egenkapital 102 102 102

Annen egenkapital 4.136 1.233 1.022

Sum egenkapital 4.238 1.335 1.124

Gjeld og egenkapital 8.841 4.568 2.490

Gjeldsgrad 1.1 2.4 1.2

Gjeldsgrad bransje 0.7

13


Eiendeler

Tall i hele 1000

Eiendeler 2011 Eiendeler 2010 Eiendeler 2009

Likviditetsgrad Foretak vs Bransje

Anleggsmidler (AM)

Omløpsmidler (OM)

Foretak

Bransje

Eiendeler 2011 2010 2009

Sum immatrielle eiendeler 0 0 0

Sum varige driftsmidler 140 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -1

Andre anleggsmidler 0 0 0

Anleggsmidler (AM) 140 0 -1

Varebeholdning 0 0 0

Sum fordringer 2.904 1.882 635

Sum investeringer 0 0 0

Kasse/Bank 5.796 2.686 1.856

Andre omløpsmidler 0 0 0

Omløpsmidler (OM) 8.700 4.568 2.491

Sum eiendeler 8.840 4.568 2.490

Likviditetsgrad 1.9 1.4 1.8

Likviditetsgrad bransje 1.4

14


Resultatregnskap

Årsavslutning

Sum driftsinntekter

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Sum finansinntekter

Sum finanskostnader

Netto finansielle poster

Ordinært resultat før skatt

Årets skattekostnad

Ordinært resultat

Sum ekstraordinære kostnader

Årsresultat

Sum overføringer

31.12.11

12.737.000

-7.982.000

4.756.000

151.000

-22.000

302.000

4.884.000

-1.369.000

3.515.000

0

3.515.000

517.000

-3.515.000 -517.000

31.12.10 31.12.09

5.617.000

-4.946.000

671.000

66.000

-15.000

132.000

722.000

-205.000

517.000

0

5.981.000

-4.708.000

1.273.000

102.000

-51.000

204.000

1.324.000

-373.000

951.000

0

951.000

-951.000

15


Resultatregnskap detaljert

Årsavslutning

Salgsinntekter

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Beholdningsendring egentilvirkede varer

Lønnskostnad

Avskrivning

Nedskrivning

Tap på fordringer

Annen driftskostnad

Sum driftskostnad

Driftsresultat

Inntekt investering i datterselskap

Inntekt investering foretak i konsern

Inntekt investering annet foretak

Renteinntekt foretak i konsern

Annen renteinntekt

Annen finansinntekt

Sum finansinntekter

Verdiendring finansielle omløpsmidler

Nedskrivning finansielle omløpsidler

Nedskrivning finansielle anleggsmidler

Rentekostnad foretak samme konsern

Annen rentekostnad

Annen finanskostnad

Agio/Disagio

Sum finanskostnader

Netto finansielle poster

Ordinært resultat før skatt

31.12.11

11.806.000

931.000

12.737.000

-2.748.000

0

-4.353.000

-5.000

0

0

-876.000

-7.982.000

4.756.000

0

0

0

0

109.000

42.000

151.000

0

0

0

0

0

-22.000

0

-22.000

129.000

7.147.000

-1.530.000

5.617.000

-627.000

0

-3.638.000

0

0

0

-681.000

-4.946.000

671.000

0

0

0

0

55.000

11.000

66.000

0

0

0

0

-9.000

-6.000

0

-15.000

51.000

4.884.000 722.000

31.12.10 31.12.09

5.880.000

101.000

5.981.000

-1.156.000

0

-3.166.000

0

0

0

-386.000

-4.708.000

1.273.000

0

0

0

0

61.000

41.000

102.000

0

0

0

0

-1.000

-50.000

0

-51.000

51.000

1.324.000

16


Resultatregnskap detaljert

forts. fra forrige side

Årsavslutning

Årets skattekostnad

Ordinært resultat

Ekstraordinær inntekt

Ekstraordinær kostnad

Skattekostnader ekstraordinært resultat

Sum ekstraordinære poster

Årsresultat

Konsernbidrag

Utbytte

Fond for vurderingsforskjell

Annen egenkapital

Sum overføringer

31.12.11

-1.369.000

3.515.000

0

0

0

0

3.515.000

0

-612.000

0

-2.903.000

-205.000

517.000

0

0

0

0

517.000

0

-306.000

0

-211.000

-3.515.000 -517.000

31.12.10 31.12.09

-373.000

951.000

0

0

0

0

951.000

0

0

0

-951.000

-951.000

17


Balanse

Årsavslutning

Sum anleggsmidler

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Sum innskutt egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Sum langsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

31.12.11

140.000

8.700.000

8.840.000

102.000

4.136.000

4.238.000

0

4.603.000

0

4.568.000

4.568.000

102.000

1.233.000

1.335.000

5.000

3.228.000

8.841.000 4.568.000

31.12.10 31.12.09

-1.000

2.491.000

2.490.000

102.000

1.022.000

1.124.000

3.000

1.363.000

2.490.000

18


Balanse detaljert

Årsavslutning 31.12.11 31.12.10 31.12.09

Forskning, utvikling og goodwilll 0 0 0

Utsatt skattefordel 0 0 0

Sum immatrielle eiendeler 0 0 0

Fast eiendom, tomter og bygninger 0 0 0

Maskiner og anlegg 0 0 0

Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 140.000 0 0

Sum varige driftsmidler 140.000 0 0

Investering i datterselskap 0 0 0

Investering annet foretak i konsern 0 0 0

Lån til foretak i konsern 0 0 0

Investering i tilknyttet selskap 0 0 0

Lån til tilknyttet selskap 0 0 0

Investering i aksjer og andeler 0 0 0

Obligasjoner og andre fordringer 0 0 -1.000

Pensjonsmidler 0 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 -1.000

Andre anleggsmidler 0 0 0

Total sum anleggsmidler 140.000 0 -1.000

Varebeholdning 0 0 0

Kundefordringer 2.440.000 884.000 489.000

Andre fordringer 464.000 998.000 145.000

Konsernfordringer 0 0 0

Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0

Sum fordringer 2.904.000 1.882.000 635.000

19


Balanse detaljert

forts. fra forrige side

Årsavslutning 31.12.11 31.12.10 31.12.09

Aksjer/andel foretak samme konsern 0 0 0

Markedsbasert aksjer 0 0 0

Markedsbasert obligasjoner 0 0 0

Markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0 0

Andre finansielle instrumenter 0 0 0

Sum investeringer 0 0 0

Kasse/bank 5.796.000 2.686.000 1.856.000

Andre omløpsmidler 0 0 0

Total sum omløpsmidler 8.700.000 4.568.000 2.491.000

Sum eiendeler 8.840.000 4.568.000 2.490.000

Selskapskapital/Aksjekapital 102.000 102.000 102.000

Egne aksjer 0 0 0

Overkursfond 0 0 0

Sum innskutt egenkapital 102.000 102.000 102.000

Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0

Annen egenkapital 4.136.000 1.233.000 1.022.000

Sum opptjent egenkapital 4.136.000 1.233.000 1.022.000

Sum egenkapital 4.238.000 1.335.000 1.124.000

Minoritetsinteresse 0 0 0

Pensjonsforpliktelser 0 0 0

Utsatt skatt 0 5.000 3.000

Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 0

Sum avsetning forpliktelser 0 5.000 3.000

20


Balanse detaljert

forts. fra forrige side

Årsavslutning 31.12.11 31.12.10 31.12.09

Konvertible lån 0 0 0

Obligasjonslån 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 0 0

Konserngjeld 0 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 0 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 0 0

Sum langsiktig gjeld 0 5.000 3.000

Konvertible lån 0 0 0

Sertifikat lån 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0

Leverandørgjeld 256.000 116.000 5.000

Betalbar skatt 1.374.000 203.000 369.000

Skyldig offentlig avgifter 730.000 598.000 505.000

Utbytte 612.000 306.000 0

Konserngjeld 0 0 0

Øvrig kortsiktig gjeld 1.631.000 2.005.000 484.000

Sum kortsiktig gjeld 4.603.000 3.228.000 1.363.000

Sum egenkapital og gjeld 8.841.000 4.568.000 2.490.000

21


Bransjetall

Hovedbransje:

Antall bedrifter i hovedbransje

Antall konkurser

Størrelsesforhold i bransjen

Risikoprofil på bransje

5800000 Utgivelse av annen programvare

53894

Store

Medium

Små

Konkursstatistikk

År Ant. konkurser Konkursrate

2011* 59 0.11

2010 128 0.24

2009 167 0.45

Antall bedrifter*

Store

Medium

Små

Store = over 50 millioner i omsetning

Medium = mellom 10 og 50 millioner i omsetning

Små = mindre enn 10 millioner i omsetning

Risikoklasser - Begrenset ansvar

Policy

Kreditt frarådes: Svært høy risiko

Ikke kredittverdig: Høy risiko

Kreditt mot sikkerhet anbefales: Over gjennomsnittlig risiko

Lave kredittbeløp anbefales: Under gjennomsnittlig risiko

Kredittverdig: Under gjennomsnittlig risiko

God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko

Beste kredittverdighet: Lav risiko

Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko

22

Similar magazines