Kirkebladet - Sankt Nicolai Sogn

sanktnicolaikolding.dk

Kirkebladet - Sankt Nicolai Sogn

Sankt Nicolai Sogn

Kolding

Nr. 2. Marts, april, maj, juni, juli 2009

Læs om: Underkastelse eller møde – et spørgsmål om tro, dette års kirkefest,

sogneudflugt, Det religionsløse samfund og meget mere.


2

Sankt Nicolai Sogn

Kirkebladet udgives af

Sankt Nicolai Sogns Menighedsråd.

Ansvarshavende:

Sognepræst Ole Jørgensen &

sognemedhjælper Kirsten Marie Kragh.

Forsidebillede: Niels Jørgen Poulsen viser

kirken frem ved sidste års kirkefest

Design & Tryk: Graphic Source.

Bladet udkommer tre gange om året, og

husstandsomdeles i Sankt Nicolai Sogn.

Fotografering

I forbindelse med arrangementerne ved Sankt

Nicolai kirke vil der blive taget billeder, som

blandt andet bruges i kirkebladet og på

kirkens hjemmeside. Såfremt man ikke

ønsker at optræde her, kan man henvende

sig til sognemedhjælper Kirsten Marie Kragh

når der bliver fotograferet.

Fik du ikke det hele med, kan

præstens prædiken fra i søndags

nu også læses på hjemmesiden.

Sognets hjemmeside:

www.sanktnicolaikolding.dk

Adresser

Sognepræst Ole Jørgensen, Hyrdestræde 5,

tlf. 75 52 06 61. E-mail: haoj@km.dk

Træffes bedst efter aftale. Er normalt ved

telefonen mandag, onsdag og torsdag kl. 17 – 18,

tirsdag kl. 11.30 – 12.30. Fridag: Fredag.

Sognepræst Grete Wigh-Poulsen, Nicolaiplads 2 – 4,

tlf. 21 67 92 76. E-mail: gwp@km.dk

Træffes bedst efter aftale. Er normalt ved

telefonen tirsdag og torsdag kl. 17 – 18, onsdag

og fredag kl. 11.30 – 12.30. Fridag: Mandag.

Sognepræst Henriette Bacher Lind,

Nicolaiplads 2 – 4, tlf. 20 11 50 99.

E-mail: hebl@km.dk Træffes bedst efter aftale.

Er normalt ved telefonen tirsdag kl. 11 – 12 og

torsdag kl. 11 – 12.

Kordegn Annemarie Harhoff, Nicolaiplads 2 – 4,

tlf. 75 52 02 47, telefax 75 54 22 35.

E-mail: sanktnicolaikolding@km.dk

Kontoret har åbent mandag til torsdag

9 – 13, torsdag tillige 16 – 18. Fredag lukket.

Sognemedhjælper Kirsten Marie Kragh,

tlf. 61 61 08 36. E-mail: kmbk@km.dk

Sognemedhjælper: Kurt Bjerregaard, Svanevang 2.

tlf. 29 66 35 68.

E-mail: kurt@sanktnicolaikolding.dk

Organist: Jane Østergaard Lauridsen, Gyden 8.

tlf. 51 25 35 30.

E-mail: organist@sanktnicolaikolding.dk

Menighedsrådets formand: Hans Krab Koed

Christiansholmsvej 2, Fovslet

6580 Vamdrup

Tlf.: 75 44 64 44 – 41 40 44 63

E-mail: hans.krab.koed@skolekom.dk

Menigedsrådets e-mail: 7927@sogn.dk


Underkastelse eller møde – et spørgsmål om tro.

Lad det til en begyndelse

være sagt: man kan fascineres

af lyden fra en minaret.

Særligt når den lyder

ud over en vågnende by i

Mellemøsten. Når morgengry,

varme og kaldet til bøn

smelter sammen med den

tiltagende støj fra dyttende biler og råb fra gaden.

Det kan måske ligefrem forekomme os at lyde

smukt i sin anderledeshed.

Nu til dags kommer den kaldende stemme vist

som regel fra en båndoptager, men ordene er de

samme altid, og altid på Koranens sprog, arabisk:

»Allâhu akbar. Gud er større. Jeg vidner om, at der

ikke er nogen anden gud end Gud. Jeg vidner om,

at Muhammed er hans sendebud. Kom til bønnen!

Kom til frelsen! Gud er større. Der er ingen anden

gud end Gud.« Stemmen udtrykker en tro og religion,

der på væsentlige punkter adskiller sig fra

kristendommen.

For når kaldet lyder fra minareten sættes mennesket

på plads. »Gud er større«, altid større.

Muslimen finder sit tæppe frem. Det er hans

bederum. Han lægger sig på knæ. Hovedet er

vendt mod Mekka, profeten Muhammeds fødeby.

Eller han går hen i moskeen. Masjid hedder det på

arabisk. Det betyder stedet, hvor man kaster sig

ned. Og det gør muslimen, helt bogstaveligt. Han

skal ned på knæ med panden mod gulvet. Inden

han kan bede, skal han rense sig. Han skal være

rituelt ren. I moskeen går man ydmygt ind på bare

fødder eller strømpesokker. Kvinder og mænd er

adskilt.

Mange gange i løbet af en dag kan man høre

Sankt Nicolai kirkes klokker. Morgen og aften kalder

de også til bøn, selvom mange af os vist har

glemt, at det egentlig er derfor de ringer.

Det er som en ordløs påmindelse. Vi husker, at

Gud er til at tale med.

For den kristne behøver ingen forberedelse, før

han beder. Han kan gå direkte til sagen, stående,

siddende, liggende. Det er lige meget. Han kan

rette sine ord lige til Gud uden at kaste sig ned.

Hans bøn er nemlig som et møde med en god og

kærlig far, som man kan betro, hvad som helst

man har på hjerte – og vide sig hørt. Det har

Jesus fortalt os.

Derfor foregår det på en anden måde, når den

kristne går til kirke, end når muslimen går til sin

moske. Vi går lige ind. Vi bænker os, hvor vi vil. Vi

sætter os alene eller sammen med andre. Nogle

er tavse, indadvendte. Andre hilser og taler. Til

gudstjenesten kommer enkelte feststemte, andre

forstemte. Når gudstjenesten går i gang ser vi op

og retter opmærksomheden mod alteret. Vi lytter

til de ord, der kommer os i møde derfra. Vi møder

Gud i de ord. Det er som at stå ansigt til ansigt

med Gud – som i en samtale.

Islam og kristendom er to forskellige religioner.

Tilsyneladende er der lighedspunkter – så som at

vi har hhv. minareters kalden og kirketårne med

klokker til at minde os om, at vi har et mellemværende

med Gud. Vi tror på én sand Gud. Det

siger begge parter. Der ligger i begge religioner en

forpligtelse på medmennesket. Men det gør ikke

kristendom og islam til ét og det samme.

Der tales til os på vidt forskellige måder i kristendom

og islam, og det afslører, hvad vi tænker om

Gud. Der er stor forskel på, hvordan vi tænker

forholdet mellem Gud og os, hvordan vi tænker

os Gud, og hvordan vi tror Gud meddeler sig til

os. Er Gud kun højt hævet over os, en som mennesket

derfor må underkaste sig, som muslimen

vil hævde? Eller kan Gud også være »helt nede

3


4

på jorden«, i øjenhøjde med os, som det kristne

evangelium fortæller med historien om Gud, der

blev menneske i Jesus og som til stadighed er

nærværende i sin Ånd? Alene de navne vi bærer-

»muslim«, »kristen« - fortæller om de forskelle.

At være troende muslim handler om at underkaste

sig Gud. Ordet »muslim« betyder nemlig at være

en, der underkaster sig Gud. Ordet »islam« betyder

at adlyde Gud og underkaste sig hans bud. At

være kristen handler om at høre til hos Gud ved

at kende hans søn. Vi tror, at Gud har vist sig i et

menneske og blandt mennesker. I Jesus Kristus

var Gud synligt til stede i denne verden, som den

der er nærværende og tilgængelig for mennesker.

I kristendommen er det Gud, der i skikkelse af

sin søn underkaster sig, kan man sige, for i Jesus

er Gud gået ind i verden på menneskelige vilkår.

Han kommer os i møde. Der er tale om en samhørighed,

der hverken har med underkastelse eller

overholdelse af gudgivne love og regler at gøre.

Her er nøgleordene tillid og tiltro til Gud, som den,

der vil denne brogede verden og os så forskellige

som vi er.

Den kristne kræver det ingen forberedelse at bede

eller komme i kirke. Intet tæppe. Ingen vask. Ingen

kønsadskillelse. Ingen lovbog. Vi kommer, som vi

er. Og det kan vi gøre frimodigt med skoene på,

mænd og kvinder side om side. Ansigt til ansigt

med Gud som han kommer os at møde i sine ord.

Den Gud, som Jesus har lært os at kende gennem

sig selv, er jo den Gud, der kan bære at møde os

som vi er, og som altid sender os videre i tillid til,

at vi kan lære at møde andre mennesker på lignede

vis.

Grete Wigh-Poulsen

Kurts Kirkecafé

Åben hver onsdag fra kl. 10 – 11.30.

Alle er velkomne.

Ortodoks korsang

I den græske og russiske kirke har man den

opfattelse, at Gud alene må prises med menneskets

stemme. Derfor har korsangen fået

så fremtrædende en plads i gudstjenesten,

og derfor fremtræder sangen i sine mest

intense øjeblikke himmelsk smuk. Korleder

Irina Gerassimez vil på dette kursus instruere

en række sange og hymner fra den russiske

gudstjenesteliturgi oversat til dansk. Er du

interesseret i at deltage, kan du henvende dig

til Lisbeth Pedersen på tlf: 75 53 07 84 eller

på mail: lisbethpedersen7@yahoo.dk.

Kurset afsluttes med fremførelse af korsangen

i Sankt Nicolai Kirke søndag den 26. april

kl.16 – 17. Irina Gerassimezs og hendes kor

vil dog også kunne opleves i Kolding Natkirke

fredag den 24. april kl. 22.

Sankt Nicolai Kirkes

Sogneudflugt

Den 20. maj kl. 10.00 – 18.00

Dette års sogneudflugt går til Odense. Denne gang

ikke på grund af H.C. Andersen, men fordi Grete

Wigh-Poulsen med familien har flyttet sin bopæl

hertil og denne dag inviterer os til at se domprovstens

residens og arbejdsplads. Grete tager

os også lidt med rundt i byen, hvor vi bl.a. skal se

Jernbanemuseet og Tidens Samling ved Brandts

Klædefabrik.

10.00 Afgang m. bus fra Svietorv

11.15 Rundvisning i Odense Domkirke

12.00 Middagsandagt i Domkirken

12.30 Medbragt frokost i kirkens lokaler

eller i det grønne

13.30 Jernbanemuseet

15.00 Kaffebord

16.00 Tidens Samling

17.00 Afgang mod Kolding

Deltagerne betaler for billetter og fortæring


Det religionsløse samfund

Den nu afdøde russiske

eksilforfatter Alexander

Solsjenitsyn beskriver et

sted, hvad han kalder »hemmeligheden

ved det russiske

landskabs beroligende virkning«.

Den hemmelighed er

de mange kirketårne, som

man ser, når man færdes ad landevejene. Men går

man nærmere på, ind i en landsby, så ser man

at kirkerne er døde. Korsene på kirkegårdene er

slået af eller vredet skæve. Kuplen på tårnet er

ribbet for tagsten og står og gaber med et skelet

af rustne ribber. På tagene og i murværkets revner

vokser ukrudtet. Alterrummets helgenbilleder er

udvaskede af årtiers regn og overmalede med

obskøne indskrifter. På fortrappen til en kirke

står tønder med solarolie til traktorbrug. Eller en

traktor er bakket ind i døren til våbenhuset for at

læsse nogle sække på. I en kirke durrer maskiner.

En anden er aflåset, tavs. I andre er der indrettet

klubber. »Lad os kæmpe for en højere mælkeydelse«

står der. Der er biograf kl. 6. Dans kl. 8.

Og så kommenterer han, Solsjenitsyn.

»Menneskene har altid tragtet efter personlige

fordele. Men tidligere lød aftenringningen ud over

landsbyen, markerne og skovene. Den mindede

menneskene om, at de skulle slippe deres små,

jordiske bekymringer og gøremål for en stund, for

at vende tankerne et andet sted hen. Den hævede

menneskene op og hindrede dem i at synke ned

på alle fire.«

Jeg tror, at denne korte skildring af de døde kirker

i det russiske landskab, er en ganske sand og præcis

skildring af, hvordan en kultur, der ikke vil vide

af noget, der er større end mennesket, i virkeligheden

prisgiver mennesket. Vi kommer ud for en art

overanstrengelse ved at skulle være det hele selv.

Hvis ikke mere der er nogen aftenringning, der

lyder, og som ved sin lyd fortæller om en anden

og en højere mening med det hele end den, vi selv

kan få stablet på benene og stå inde for, så er der

jo kun os selv. Og somme tider er det for lidt.

Det, der har fået mig til at skrive om dette, er en

kronik for nylig i Kristeligt Dagblad, hvor formanden

for Humanistisk Samfund Dennis Nørmark i

forbindelse med den aktuelle debat om Fadervor i

skolerne fremfører sine visioner om det religionsløse

samfund. Det er som at høre en røst fra en fortid,

som jeg egentlig troede, vi havde lagt bag os.

Men nej, det har vi altså ikke. Ateisterne er igen

blevet aggressive, som de var det da min mormor

var barn. Det var i slutningen af 1800 tallet.

Pladsen her tillader ikke et egentligt livtag med

Nørmarks argumenter. Men jeg tror, Soljenitsyn

har ret. At vi uden aftenringningen – og alt det,

som den repræsenterer – vil komme til at mangle

i alt fald noget af det, der hindrer os i at synke

ned på alle fire.

Det fremgår af Nørmarks kronik, at han anser

religion for noget, der har med mangelfuld erkendelse

at gøre og at vidste vi alle som han, så ville

vi for længst have ladt religionen bag os. Det

fremgår også, at han anser religion for noget, der

trykker mennesket ned og gør det uselvstændigt.

Det er der også religion, der gør. Men så er det

ikke kristendom, vi snakker. I hvert fald ikke, som

den forkyndes i Den danske Folkekirke i dag. Her

er den om noget en tro at finde ind i, der løfter

den enkelte, en identitet at klæde sig i, der ikke

findes bedre. I kristentroen har du lov at forstå dig

selv som en elsket.

Det ved Dennis Nørmark ikke noget om. For han

går ikke i kirke. Det være hermed anbefalet ham

og enhver anden.

Ole Jørgensen

5


6

Nyt menighedsråd

1. søndag i Advent 2008 fik

sognet nyt menighedsråd og

en ny formand.

Det er hensigten, at rådet

løbende vil informere om

rådets arbejde her i kirkebladet

og i nyhedsbrevet

samt på vores webside

http://www.sanktnicolaikolding.dk (i øvrigt kan

man også tilmelde sig gruppen Sankt Nicolai Kirke

Kolding på facebook).

Menighedsrådet er kommet i arbejdstøjet og har

holdt to ordinære møder. Disse møder har primært

gået ud på at strukturere og organisere rådet i

diverse udvalg. Rådet holder en visionsdag i løbet

af forsommeren for råd og medarbejdere ved

kirken. Formålet er, at vi skal finde ud af at få det

bedst mulige og mest mulig kirke for de penge,

vi har til rådighed. Endelig er det også vigtigt at

nye såvel som gamle medlemmer af rådet, føler de

bliver hørt, og at deres forventninger til arbejdet i

et menighedsråd kommer frem. Det skulle jo helst

være sådan at flest mulige har lyst til at fortsætte

arbejdet efter næste valg. Arbejdet skulle gerne

være en fornøjelse. Vi får nemlig den bedste kirke,

hvis alle trækker på samme hammel og har det

sjovt sammen.

Nu er der måske nogen af vore læsere og medlemmer,

der gerne vil vide lidt om hvem, der så

sidder i menighedsrådet. På websiden står der jo

kun navne og adresser. Hvem er vi, og hvad vil vi

for og med Sankt Nicolai Sogn?

Det er mit håb, det vil blive synligt for jer alle

gennem vort arbejde de næste 4 år. Jeg kan dog

præsentere mig selv kort her.

Jeg er lektor ved UC-vest i Esbjerg, underviser i

religion og dansk i læreruddannelsen, bor i Fovslet

ved Ødis. Er altså sognebåndsløser. Det er jeg,

fordi jeg føler, jeg hører til i Kolding. Gik både på

Realskolen og i Gymnasiet. Blev også konfirmeret

i Sankt Nicolai Kirke i 1965. Er født og opvokset

på Mosevraagaard ved Almind 1950. Mit hjem var

præget af den grundtvigske højskolebevægelse.

Jeg har siden 1990 været gift med Klavs Asbjørn

Hansen. Klavs er arkitekt og kirkeværge i vores

sogn.

Som teolog, religionshistoriker og kristen er det

naturligt, at jeg bruger en del af min tid på kirkens

liv og vækst. Det er faktisk et væsentligt grundlag

for hele mit liv. Jeg var derfor med i det lokale

menighedsråd i Vester Vedsted i 11 år, mens vi

boede der uden for Ribe. Var indtil dette kirkeår

formand for Det Religionspædagogiske Udvalg i

Ribe Stift med henblik på at gøre noget konstruktivt

for formidlingen af kristendommen i Ribe Stift.

Med den baggrund kan jeg kun sige, at jeg glæder

mig til arbejdet i Sankt Nicolai Sogn. Det er

mit klare indtryk, at det er et godt sogn i et godt

provsti, som jeg er taknemmelig for at få lov til at

være formand for.

Med venlig hilsen

Kirkebladet

Hans Krab Koed

Rådet har desværre af økonomiske grunde været

nødt til at nøjes med at udsende tre numre af

Kirkebladet om året mod de sædvanlige fire.

Fremover kommer kirkebladet således ca. hver 4.

måned. Næste kirkeblad udkommer dog først i

starten af august.

Efterårets studiekreds

D. 24.9: Erik Fosnes Hansen, Løvekvinden

D. 8.10: Helle Helle, Ned til hundene

D. 22.10: Jakob Ejersbo, Nordkraft

D. 5.11: Erlend Loe, Doppler

Nærmere omtale i næste nummer

Henriette Bacher Lind


Besøg Basaren!

Tombola, loppemarked, café og meget mere

bydes der på ved basaren lørdag den 7.

marts kl. 10 – 14 til fordel for Folkekirkens

Nødhjælp. Den 1. marts er der husstandsindsamling

i en række sogne i Kolding provsti. I

Sankt Nicolai sogn bliver der i år ingen husstandsindsamling.

Men der samles ind denne

dag, og overskuddet går til Folkekirkens

Nødhjælps bekæmpelse af sult i Afrika.

Besøg basaren, og støt det gode formål.

HUSK

KIRKEFESTEN 2009

Festudvalget er endnu i planlægningsfasen

og alle aftaler er ikke på plads, så hold øje

med nyhedsbrev og opslagstavle, når vi når

juni. Allerede nu kan der dog sættes kryds

ved søndag d. 14. juni, og vi kan afsløre

at programmet for dagen kommer til at se

nogenlunde sådan ud:

08.00 – 08.30 Morgensang i kirken

08.30 – 09.00 Morgenmad

09.00 – 10.00 Kirke-/lokalhistorisk oplæg

10.00 – 10.30 Klokkekoncert

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 12.30 Højmesse

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00 Musikalsk »foredrag«

Kom og vær med, når Sankt Nicolai sogn

byder sommeren velkommen med en fest.

Man kan deltage hele dagen eller i enkelte

dele, komme og gå. Alle er velkomne!

Marie Bæk Kristensen,

Ingrid Johansen,

Jane Østergaard Lauritsen,

Grete Wigh-Poulsen

Koncerter i

Sankt Nicolai kirke,

Kolding

Torsdag d. 9. april kl. 16

Påskekoncert - Bachkantater

Nickie Johansson – sopran

Jens G. Lauridsen – baryton

Medlemmer fra Odense Symfoniorkester

Tirsdag d. 28. april kl. 20

Meditationkoncert

Sønderjyllands Symfoniorkester under

ledelse af koncertmester Rumen Lukanov.

Værker af bl. a. : Albinoni, Bach og Vivaldi.

Entre: 100 kr.

Fredag d. 15. maj kl. 17

Sommerkoncert

Sct. Johannes kirkes Kantori, Vejle

Sankt Nicolai kirkes Kantori

Jens G. og Jane Ø. Lauridsen

Klokkekoncerter:

Lørdag d. 4. juli kl. 11 – 11.30

Lørdag d. 11. juli kl. 11 -11.30

Klokkenist: Jane Ø. Lauridsen

Lørdag d. 18. juli kl. 11

Orgelkoncert

Lørdag d. 25. juli kl. 11

Orgelkoncert

Lørdag d. 1. August kl. 11

Orgelkoncert

Solist: Fabio Ciofini, Italien

Jane Ø. Lauridsen

7


8

Gudstjenester i Sankt Nicolai Kirke

Marts

Søndag d. 08.: 2. s. i Fasten Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Søndag d. 15.: 3. s. i Fasten Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Søndag d. 22.: Midfaste Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Tirsdag d. 24.: Aftensang Kl. 17.00: Henriette Bacher Lind

Fredag d. 27.: Natkirke. Kl. 20.00 – 24.00:

Søndag d. 29.: Mariæ Bebudelse Kl. 10.30: Henriette Bacher Lind og Ole

Jørgensen/familiegudstjeneste

med juniorkonfirmander

Tirsdag d. 31.: Hverdagsgudstjeneste Kl. 10.30 Grete Wigh-Poulsen

Tirsdag d. 31.: Gudstjeneste for de mindste Kl. 16.00: Grete Wigh-Poulsen

April

Søndag d. 05.: Palmesøndag Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Torsdag d. 09.: Skærtorsdag Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Fredag d. 10.: Langfredag Kl. 10.30: Henriette Bacher Lind

Søndag d. 12.: Påskedag Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Mandag d. 13.: 2. Påskedag Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Søndag d. 19.: 1. s. e. påske Kl. 10.30: Henriette Bacher Lind

Fredag d. 24.: Natkirke Kl. 20.00 – 24.00

Søndag d. 26.: 2. s. e. påske Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Kl. 16.00: Vesper med Ortodoks Korsang

Maj

Søndag d. 03.: 3. s. e. påske Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Fredag d. 08.: Konfirmation, elever fra Kl. 09.00: Henriette Bacher Lind

Kolding Realskole Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Kl. 12.00: Ole Jørgensen

Lørdag d. 09.: Konfirmation, elever fra kl. 11.00: Ole Jørgensen

Kolding friskole

Søndag d. 10.: Konfirmation, elever fra Kl. 09.30: Grete Wigh-Poulsen

Ålykkeskolen Kl. 11.15: Henriette Bacher Lind

Søndag d. 17.: 5. s. e. påske Kl. 10.30 Grete Wigh-Poulsen

Torsdag d. 21.: Kristi Himmelfartsdag Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Søndag d. 24.: 6. s. e. påske Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Fredag d. 29.: Natkirke Kl. 20.00 – 24.00:

Søndag d. 31.: Pinsedag Kl. 10.30: Henriette Bacher Lind

Juni

Mandag d. 01.: 2. Pinsedag Kl. 10.30: Open-air gudstjeneste

i haven ved Trapholt

Søndag d. 07.: Trinitatis søndag Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Søndag d. 14.: Kirkefest Kl. 08.00: Morgensang

Kl. 11.00: Højmesse

Søndag d. 21.: 2. s. e. Trinitatis Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Fredag d. 26.: Natkirke Kl. 20.00 – 24.00:

Søndag d. 28.: 3. s. e. Trinitatis Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Juli

Søndag d. 05.: 4. s. e. Trinitatis Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Søndag d. 12.: 5. s. e. Trinitatis Kl. 10.30: Grete Wigh-Poulsen

Søndag d. 19.: 6. s. e. Trinitatis Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Søndag d. 26.: 7. s. e. Trinitatis Kl. 10.30: Henriette Bacher Lind

Fredag d. 31.: Natkirke Kl. 20.00 – 24.00:

August

Søndag d. 02.: 8. s. e. Trinit Kl. 10.30: Ole Jørgensen

Søndag d. 09.: 9. s. e. Trinit Kl. 10.30: Henriette Bacher Lind

More magazines by this user
Similar magazines