Høst 2008 - OSI Fjell

osifjell.no

Høst 2008 - OSI Fjell

Fjellposten

OSI Fjell høst 2008


2

Leder

«Men hensigten, spør folket, meningen, maalet? Der

er ingen hensigt, der er intet maal. Tindesporten er

meningsløs som selve livet, – derfor kan dens troldom

aldrig dø.»

Sitatet av Peter Wessel Zapffe skal få slå an tonen for

dette nummeret av Fjellposten. Selv om turprogrammet

denne gangen må sies å være relativt fattig på toppturer,

men ikke desto mindre rikt på andre typer turer, er

det likevel tindebestigning som preger denne utgaven

av fjellgruppas blad. Det skyldes hovedsakelig at den

eneste innkomne artikkelen er forfattet av en toppsanker.

Karl George Johannesen var for noen år tilbake leder

av OSI Fjell. Den 16. august i år besteg han Storstygge

Svånåtind og dermed sin 2000-meterstopp nummer 300.

På den lokale nettavisa groruddalen.no er Johannesen

intervjuet i forbindelse med prestasjonen. Her sier han at

«målet for meg er ikke veien, det er toppen». Vi tror den

forhenværende lederen vil fi nne mange meningsfeller i

fjellgruppa. Men interessen, for ikke å si besettelsen, han

representerer vil nok også møtes med en porsjon skepsis

hos andre.

Man skal ikke la sannheten komme i veien for en god

historie. Man skal ikke alltid la sannheten komme i veien

for en historie heller, især ikke når det er spalteplass å

fylle. Diskusjonen om målet skal være veien eller toppen

er klassisk og stadig tilbakevendende, og kan danne

grunnlag for opphetet disputt. I redaksjonen har vi selv

vært gjennom en runde som er referert av redaktøren for

dette blad.

Litt skjemt har aldri skadet noen. Men Fjellpostens

fremste oppgave er til syvende og sist å informere om

aktiviteten i gruppa, og den fortsetter å være omfattende.

I tillegg til turene annonserer vi høstens store

fotokonkurranse på side 15. Styret ønsker seg mange

bidrag fra toppentusiastene så vel som fra bærsankerne.

Vi avslutter med et inderlig ønske om at hvert eneste av

våre medlemmer skal få oppleve høstlig trolldom til lands

og til vanns. Meningsløst som selve livet!

Marte (redaktør) og Reidun (leder)

Fjellposten utgis av OSI Fjell, og utkommer en gang i semesteret. Blekka inneholder fjellgruppas turprogram, samt

mer eller mindre aktuelt fjellstoff. Den sendes ut til forrige semesters medlemmer, ellers ligger den på Blindern

og Domus Atlethica og deles ut på fjellmøter. Den kan også lastes ned på www.osifjell.no. Bidrag mottas som alltid

med takk!

Redaktør: Marte Knutsson Grafi sk: Morten Ødegaard Øvrig redaksjon: Reidun M. Romundstad

Bidragsytere: Karl George Johannesen og alle kontaktpersoner som har skrevet turbeskrivelser

Fotografer: For mange til å nevnes her, takk alle sammen! Forsidefoto: Lars Qviller

Trykk: Digital Copy Studio Opplag: 400


Side 3-tingen

Ryktene har lenge fl orert om at noen har utarbeidet et heklemønster av

Fjellgruppas logo. Vi har nå fått tilsendt bilder fra en av lesesalene på

Blindern og liker på ingen måte det vi ser.

Fjellgruppa er på ingen måte

en håndarbeidsklubb, og det vil

bli slått hardt ned på forsøk på

å reprodusere Fjellgruppas logo

ved hjelp av korssting, hekling

eller strikking.

3


4

Info om OSI Fjell

OSI Fjell er fjellsportgruppen ved Universitetet

i Oslo. Gruppen arrangerer turer

og kurs innen de fl este aktiviteter som kan

gjøres over tregrensen, og mange under.

OSI Fjell ble stiftet i 1963, og har mellom 80

og 120 medlemmer hvert semester.

OSI Fjell disponerer et variert utvalg av

utstyr til bruk på fjellet, blant annet telt,

primuser, breutstyr og isklatreutstyr. Dette

står til medlemmenes disposisjon, både på

offi sielle OSI-turer og til privat bruk. Du

fi nner en liste over utstyret på side 18.

På gruppens nettside www.osifjell.no fi nnes

oppdatert informasjon om hva som skjer i

OSI Fjell. Aktiviteter kunngjøres også ved

oppslag på Blindern Atlethica og Domus

Atlethica.

Medlemsskap

Medlemsskap i OSI Fjell koster 100 kroner

pr semester pluss 75 kroner i OSI-avgift, til

sammen 175 kroner. Medlemsskap er obligatorisk

for deltakelse på turer og kurs og lån

av utstyr. Gruppens årlige bevilgning fra OSIs

hovedstyre er avhengig av medlemstallet, så

det er viktig at alle som deltar på klubbens

aktiviteter følger opp dette og melder seg

inn – både turer og utstyr fi nansieres slik,

så et medlem er for oss langt mer verdt enn

bare medlemsavgiften.

Innmelding og betaling skjer på

www.osi.uio.no

Turer og kurs

OSI Fjell arrangerer et variert utvalg turer

og kurs, selvfølgelig mange vandreturer, men

også turer som har med bre, sportsklatring,

fjellklatring, isklatring, kiting, nedoverski,

bortoverski, kanopadling og grotting å gjøre.

Det blir arrangert kurs i telemark, skred,

isklatring, kiting, bre, fjellklatring og alpin

førstehjelp.

Hver tur har en kontaktperson, og spørsmål,

påmelding og så videre skjer til kontaktpersonen.

Det blir avholdt et informasjonsmøte

i forbindelse med turen, som regel onsdagen

i forveien ved utstyrlageret på Blindern

Atlethica. Kontaktpersonen har ansvaret for

den praktiske tilretteleggelsen av turen,

men er ikke en ansvarlig turleder. Hver

deltaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet.

Kontaktpersonen har likevel rett til å avvise

deltakere som ikke synes skikket til å gjennomføre

turen.

Det arrangeres turer og kurs for personer på

alle nivåer, både hva gjelder fysisk form og

ferdighetsnivå. I turprogrammet er turene

forsøkt gradert. Denne vurderingen av

vanskelighetsgrad er subjektiv og må kun

forstås veiledende, men den kan gi en god

pekepinn om hvem den enkelte tur egner

seg for.

TEK

Lett – de aller fl este vil kunne

være med. Ikke særlig tunge sekker

og ingen drøye dagsmarsjer.

Medium – tyngre, men er du i

normalt grei form, er dette intet

problem.

Tung – her bør du vite med deg selv

at du er i god form før du melder

deg på, og at du har relevant

erfaring.

Teknisk – spesiell kunnskap eller

ferdighet kreves av turdeltakerne,

for eksempel på bretur, til klatring,

bratt skikjøring og så videre.

Dugnader

For å få økonomien til å gå rundt – særlig i

forhold til kjøp av nytt utstyr, og vedlikehold

av gammelt utstyr – tar styret sikte på å

avholde et visst antall dugnader i løpet av


Fjellgruppa på vei til 17. mai-feiring på toppen av Fannaråken.

året. Her stiller fjellgruppen staut personell

til rådighet for eksempelvis fl yttinger og

annet fysisk arbeid, og all lønn går direkte

i klubbkassen. Alle medlemmer oppfordres

til å stille på dugnad. Dette semesteret har

vi dessuten satt opp en egen dugnadshelg i

turprogrammet, og håper det er enklere å

delta på enn ukedager på kort varsel.

Fjellmøter

Tre ganger i semesteret trommer vi sammen

til fjellmøte, som regel på Chateau Neuf.

Her er det blant annet fjellfaglige foredrag,

øl, presentasjon av turprogrammet fremover,

fjellquiz og god mulighet for å bli kjent med

andre fjellfanter. De enkelte fjellmøtene

presenteres i turprogrammet og ved oppslag.

Epostlisten

OSI Fjell har en epostliste hvor informasjon

om turer, kurs og andre arrangementer

sendes ut. På- og avmelding til listen skjer

på gruppens nettside. Alle medlemmer er

velkommen til å bruke mailinglisten også

til private turer. Den enkelte epost blir da

godkjent av styrets nettansvarlige, før den

sendes ut til medlemmene. Send til

fjellgruppa@osi.uio.no.

5


6

Styret 2008

Leder:

Reidun M. Romundstad

917 66 886

reidun.rom@gmail.com

Økonom:

Christian Pettersen

476 39 165

chriep@student.bio.uio.no

Utstyrsansvarlig:

Helge Wangberg

906 26 248

h.h.wangberg@studmed.

uio.no

Internettansvarlig:

Morten Ødegaard

938 27 212

mortodeg@ifi .uio.no

Internasjonalt ansvarlig:

Marie-Theres Fojuth

414 00 721

mfojuth@gmail.com

Fjellgruppas utsendte til Antarktis:

Dag L. Nielsen

976 68 196

dagln@student.bio.uio.no

Nestleder:

Anne Tibbals

936 13 105

annetibballs@gmail.com

Sekretær:

Kristin Langdalen

922 28 919

kristin.langdalen@studmed.

uio.no

PR-ansvarlig:

Eirik Teigstad

980 05 543

eirik.teigstad@student.jus.

uio.no

HMT-ansvarleg:

Torgeir Kismul Matre

993 95 965

torgeim@yahoo.no

Styremedlem:

Hanna Hagen Bjørgaas

980 89 179

hannah_bj@hotmail.com


Fjellnytt

●● Under Norsk fjellfestival i Romsdalen ble de ti beste

norske fjellbøker gjennom tidene kåret. Øverst på denne

Norsk Fjellitteraturs kanon står Barske Glæder fra 1969

av fjellklatreren og fi losofen Peter Wessel Zapffe. Boken

består av en samling kåseri og korte historier som er

tidvis ustyrtelig morsomme, men like fullt alvorlige. I

følge juryformann Stein P. Aasheim, går Zapffe av med

seieren grunnet sin humor, ettertanke og en imponerende

språkbeherskelse. Anbefales.

●● Arne Næss’ Opp Stupet fra 1964 befi nner seg blant

de øvrige ni bøkene i Norsk Fjellitteraturs kanon. Denne

boken er også å fi nne blant de bøkene som utgjør

fjellgruppas bibliotek. Til utlån.

●● En bok Fjellgruppa desverre ikke er i besittelse av, er

Tinder og Banditter – Opplevelser i Alpene og på Corsica,

fra 1943 av Alf B. Bryn. Blant de mange høydepunktene

kan nevnes forsøket på å bestige Det skjeve tårns

nordfasade, den fordervede oksesteken i bresprekken

og betraktningene rundt sammenkrøllet papir i hattene

versus bruk av stålhjelm under klatring. Ønskes donert.

●● NÅ kommer kanoene! (Tror vi.) I oktober. Kanskje. Så

sett i gang å planlegge høstturer innover de langstrakte

vann.

●● Vi prøver i høst å arrangere noen «fjellkvelder», der

vi møtes til et par øl og litt sosialt fjellsnakk. I anledning

Polaråret vil noen av våre egne fjellfanter vise bilder og

fortelle fra sine turer til Svalbard og Antarktis. Kanskje

får vi også et innslag fra Finnmarksvidda, som jo også

ligger over polarsirkelen. Følg med på epostlista!

●● Nå er endelig nye nettsider på plass. De er forhåpentligvis

enklere å finne fram på, og har et oversiktlig

turprogram for hele semesteret. Dessuten er det meste

skrevet på engelsk også, så vi er mer tilgjengelige for

utvekslingsstudentene. Nytt på sidene er også et bildegalleri,

så nå er det bare å sende inn bilder til nettansvarlig

når dere kommer hjem fra tur. Vi legger gjerne ut bilder

fra tidligere turer også. Send dem på mail til

morten.odegaard@gmail.com, eller ta med CD/minnepinne

på et fjellmøte.

Gamme.no er en nyhets- og inspirasjonsside

for alle eventyrlystne. Nettsidene har som mål

å bringe nyheter om ekspedisjoner, eventyr og

spesielle reiseprosjekter i tillegg til å være et

nav for andre spennende tursider som lages.

Gamme.no mottar gjerne tips, nyheter, artikler

eller linker fra deg. Du kan også lage din egen

turblogg på eventyrblogg.com hvis du ønsker å

dele dine opplevelser med andre turentusiaster.

Som medlem i OSI Fjell får du 10% rabatt på

alle turer Gamme arrangerer.

Annonse

7


8

300 fjelltopper

– hvordan og hvorfor

16. august 2008 er planen å bestige Storstygge Svånåtind

på Dovre som min topp nr 300 over 2000 meter.

Tekst av Karl George Johannesen


Høsten 1993 skulle jeg ta fatt på studier

på Blindern. Som de fl este andre kjente

jeg ingen. Noen år i Forsvaret hadde lært

meg at friluftsliv var gøy, så Friluftstreffet

var det første sosiale arrangementet jeg

deltok på. Jeg led av innbilt høydeskrekk

på den tiden, så i utgangspunktet var både

tinderangling og klatring uaktuelt. Siden

jeg ikke var så rask med å melde meg på

var brevandringen fullbook’et, og jeg måtte

ta til takke med en tur på Storebjørn.

Smørstabbtindene badet i sol den septemberdagen

og jeg var solgt. Det året var det

også tur til Urdanostind og Josten på Langs,

selvfølgelig med Fjellgruppa.

I 1994-1998 bar det tilbake til Forsvaret

igjen. Jeg lærte meg litt om hvor mye jeg

tålte og om bruk av GPS, og dette var helt

uvurderlige kunnskap for tiden som fulgte.

Da jeg avsluttet i Forsvaret meldte jeg meg

straks til styret i Fjellgruppa som tok i mot

med åpne armer. Frivillige styremedlemmer

var ukjent kost. Samboeren min var mindre

begeistret for dette tiltaket og sa takk for

seg. Hun mente hun var «fjellenke» da, men

ante nok ikke hva det egentlig var snakk om.

I 1999 ble det fl ere enn 60 toppbestigninger,

mot færre enn 30 alle foregående år.

Første turen jeg var ansvarlig for i Fjellgruppa

var til Sagi i mars 1999. Urdanosbreen

var fortsatt like vakker som fem år tidligere,

så det var i dette området jeg først gjorde

«rent bord».

Jeg hadde blitt såpass ivrig nå at jeg hadde

gått til innkjøp av Thommessen-serien.

Beretningen om Rondane Rundt var vanskelig

å legge fra seg. Helgen før St. Hans det året

dro Stig Sandnes og jeg i Eirik Trytis fotspor.

Vi var så ivrige etter å gjøre turen at vi ikke

var nevneverdig bekymret for lavtrykket

som var meldt inn lørdag kveld. Det burde vi

ha vært. Lavtrykket hadde bestemt seg for

å sette opp farta, og jeg fi kk min kjøligste

tur noensinne. 29 timer og tre kvarter er

sannsynligvis lengste tid på ruta. Korteste

tid er et sted rundt 13 timer. Jeg fi kk ikke

hallusinasjoner på stridskurset på Krigsskolen,

men her kom de marsjerende. Ganske

festlig med alle menneskene som heiet på

meg de siste 5 timene.

1999 var også året for mitt første bekjentskap

med Rasletind på ski. Den toppen har

jeg besøkt fl est ganger – minst 10 og fi nner

alltid en ny nedkjøringsmulighet.

Å klatre i høyfjellet var jeg lenge svært

skeptisk til, men Einar Dale mente at

det nok var noe jeg ville takle. Etter litt

opplæring på Tronoberget i Lom i juli 2000

bar det av gårde for rappellering på Tverråtindene.

Det ga mersmak! Året etter gikk

vi Austanbotntraversen og Skagastølsryggen.

Jeg var fremdeles tauvekt, men med stadig

større selvtillit.

Romjula i 2000 ga kanskje den beste

opplevelsen av dem alle. Siden Einar og jeg

fremdeles var single kom det ingen sterke

motforestillinger mot at vi valgte å tilbringe

jula i telt i Jotunheimen. Nå var vi heldigvis

så lure at vi også tok med oss DNTs standardnøkkel.

Det var mellom 20 og 30 minus den

jula, så i stedet for å skrape is fra innsiden

av teltet hver morgen kunne vi våkne til

lyden av knitrende ved på Olavsbu. Pudderet

var helt fl uffy i kulda, og solnedgang lille

nyttårsaften på Sjogholstind er en luksus jeg

aldri ville vært foruten.

I Fjellgruppa dukket også mammaen til min

datter opp. Et av målene jeg satt meg var

at jeg skulle ha vært på en topp for første

gang i alle årets tolv måneder. I januar 2002

var det klart for en tur på Kvitingskjølen.

9


10

På vei mot Nordre Midtmardalstind.

Ikke overraskende var oppmøtet labert, men

de som var med var desto hyggeligere. Anne

Marthe Ulvik var en av dem, og Kristina er

nå blitt fem. Hun er foreløpig blitt spart for

de store fysiske utskeielsene, men hun skal

nok få en anledning...

Jobb og barn har gjort at jeg ikke har vært

fullt så ivrig de siste årene, men rundt 20

topper i året er det blitt. Den virkelig store

bøygen var å få til en tur over Styggedalsryggen.

Den ble stoppet av både seriøs

magesjau og utpsyking før den endelig ble

gjennomført i 2007. Takk Tonje! Jeg er ikke

så glad i bratt og utsatt snø og is etter en

seriøs utglidning på Semmeltind i 2004. Det

har heldigvis vært det eneste alvorlige uhellet

jeg har opplevd.

At det er Storstygge som står igjen til slutt

er litt tilfeldig. Ekstremt møkkavær en av

dagene i 1. maihelgen 2007 gjorde at vi ikke

fant toppvarden - den eneste gangen jeg har

glemt batterier til GPS-en. Jeg hadde egentlig

tenkt å avslutte med Store Ringstind,

men klarte ikke å holde meg lenger enn til

pinsen 2007. Da var plutselig Storstygge den

enkleste gjenstående.

Hvorfor?

Til å begynne med var det bare gøy og

spennende med tur, og særlig å dra til et

nytt sted. Etter hvert fi kk det nok sin egen

tyngde – antall topper ble et mål i seg

selv. Topper som Glitter-Rundhø, Nubbene,

Bruri og en mengde 10-metere kunne jeg

nok lett stått over om jeg bare hadde gått

etter kremtoppene. Jeg valgte 300 topper

som mål fordi Røines’ liste var den mest

komplette da jeg startet, og man leker ikke

tinderangler! Jeg har nok vært på fl ertallet

av de toppene familien Helgesen har funnet

fram til, men ikke alle. Målet var Røines’

topper. Hadde jeg startet på nytt hadde jeg

nok valgt 30 meter primærfaktor – man ser

litt større på det når man blir voksen. Blant


I bivuakk under Jervasstind.

10-meterne er nok Søre Nål på Knutsholsryggen

den mest uunnværlige, og obligatorisk i

en hver seriøs norsk tindesamling.

Hva nå?

3 topper gjenstår når dette skrives – alle på

Dovre. Sommerens mål er en tur på dem og

Storen via normalveien. Rygg og knær kunne

nok ønsket seg bedre tider, men det er ikke

verre enn at det fremdeles blir mange turer.

Sunnmøre er mitt favorittområde i Norge, og

der er mye ugjort. Jeg er desidert mest glad

i vårskiturer med lett sekk, og Sunnmøre har

ekstremt mange godbiter.

Topp 10 topper

1. Store Austanbotntind

2. Lodalskåpa

3. Urdanostind

4. Storebjørn

5. Store Ringstind

6. Skardstind

7. Storen

8. Stølsnostind

9. Store Knutsholstind

10. Mjølkedalstind

11


12

En skinngris til besvær

Tekst av Marte Knutsson

Man skulle kanskje tro at redaksjonsarbeid

med Fjellposten var et virke som foregikk

i gemyttlige, ja, sågar vennlige omgivelser.

Det skulle i hvert fall jeg tro da jeg aksepterte

å bli redaktør for høstnummeret

av bulletinen mens det enda var vår og

knopper sprang på sedvanlig, optimistisk

vis utenfor lesesalen på Blindern. Skarpe

hoder påstår at det er vanskelig å spå,

særlig om fremtiden. Og at jeg skulle bli

vitne til – og en del av! - en forestilling

som rystet meg like inn til benet kunne jeg

aldri ha forutsett da jeg åpnet mitt hjem

denne aftenen i august for å produsere et

par frivillige dagsverk sammen med det jeg

trodde var to selvbeherskede redaksjonsmedarbeidere.

Kanskje det hele startet da jeg henviste

Reidun til å sitte på skinngrisen. Ja, puffen

min i skinn med grisetryne og hale. (Det

forekom meg klokt å investere i denne etter

at jeg, temmelig overraskende, vant en

slump penger gjennom tipping i privat regi.

På mitt lille kvistværelse utgjør grisen en

sentral del av mitt ellers sparsommelige

møblement. Den kan tjene som ryggstø så

vel som å tilby avlastning for trette ben

og, altså, som stol under sammenkomster

av ymse slag). Morten var den

som arriverte først av de to redaksjonsmedlemmer,

og jeg tilbød

ham straks min kjøkkenstol.

Hva vet jeg, kanskje

situasjonen som bare

timer senere skulle

utvikle seg

kunne vært

unngått

dersom

Morten hadde gitt seg selv tre sekunder

til å kjenne etter. Da ville han kanskje

instinktivt avslått tilbudet og bedt om å

få sitte på skinngrisen. Eller sagt: «Neida,

jeg kan sitte på gulvet og bruke kalosjene

som underlag. Reidun vil sikkert ha stolen

når hun kommer». Mang et fordelaktig ord

kan med rette falle om frøken Romundstad,

men at hennes lederstil i fjellgruppa er av

den hårde sorten, ja, derom hersker liten

tvil. Og det er slett ikke utenkelig at hun

oppfattet det som en forulemping å bli

anvist til å sitte på min gris. En hånlig gest,

en spott mot hennes autoritet.

Hvorom allting er har jeg har intet ønske

om å fordele skyld. Og jeg skal ikke kjede

leseren med fl ere spekulasjoner. Ingen kan

gjøre noe ved det inntrufne, så la meg i

stedet berette hvordan den lille scene kom

i stand. Noe lett atspredelse syntes oss

kjærkommen etter en tids intensivt redaksjonsarbeid,

og Morten utfordret Reidun i et

parti sjakk. Det var ikke vanlig sjakk i fullformat.

Å nei, det var i stedet et ganske lite

reisesjakk i plast av den sammenleggbare

sorten. Vender man det lille brettet kan

man engasjere seg i et annet spill, i

dette fall Ludo. For egen del har jeg

bestandig preferert Ludo, men

jeg fi nner megen fornøyelse i

å observere bekjentskaper

i deres bestrebelser på å

utmanøvrere hinannen

med den list et riktig

parti sjakk krever.


Det var ikke før Morten tente snadden mens

han i stillhet vurderte sitt neste trekk at

Reidun satte det hele i gang. Hun rugget

urolig på skinngrisen, og jeg så en trass lyse

fra hennes øyne. Hun lente seg mot meg og

støttet hånden på mitt lår mens hun strakk

halsen mot bordet for å få et glimt av brikkene.

«Marte, du som har slik en lei hang til

å oppsøke det kjedelige», sa hun og skottet

sidelengs opp på meg. «Hvorfor er det at

du aldri vil utfordre deg selv ved å bestige

en riktig ragende tind?». Det var på dette

tidspunkt enda ingen bebreidelse i stemmen,

bare en lett overbærenhet og en oppriktig

nysgjerrighet. «Åh...» svarte jeg spøkefullt.

«Jeg har da ingen trang til mystikk. Det er

ikke så farlig med høyden, hvor bredt man

bestiger er mer interessant for meg. Men

la oss ikke gå mer i dybden om den saken.

Veien er målet». Jeg humret beskjedent av

min lille morsomhet. Og jeg følte neseborene

vibrere idet luft støtvis ble pumpet

ut gjennom dem all den tid jeg anstrengte

meg for å le stille og uten provokasjon. Men

dette ble for meget for Reidun. Hun reiste

seg nå opp på skinngrisen, vaklet et sekund

på det myke underlaget, men holdt seg oppe

ved hjelp av en imponerende balanse. Hun

var tydelig opphisset. Fråden sto om munnen

på henne, og brystet hevet og senket seg

i voldsomme bevegelser. «Alf Bryn skrev i

1943», hveste hun og resiterte med overbevisning:

«Like over teltplassen vår hadde

vi som nevnt Paglia Orba, et fjell som ser

imponerende ut fra der vi så det, men som

er lett og enkelt å bestige fra den motsatte

siden. En tindebestiger taper imidlertid ikke

motet fordi om den topp han har tenkt seg

opp på er lett å bestige fra en side. Han

søker seg da straks ut en annen side, og det

viser seg at på nesten alle topper av betydning,

kan tindebestigeren bringe seg selv

opp i store vanskeligheter og farer.» Reidun

så avventende på meg og var tydelig fylt av

noe hun formodentlig anså som egen fortreffelighet.

«Hvorfor skulle man ønske å bringe

seg selv opp i store vanskeligheter og farer»,

13


14

lo jeg usikkert. Fra skinngrisens kotelettkam

lynte et par øyne mot meg og Morten sluttet

brått å patte på snadden. Den la seg som

et dødt dyr i munnviken hans. Han puffet

instinktivt hatten lenger opp i pannen og

rettet ryggen. Reidun enset ingenting og

fortsatte sin skingrende rabulering. «Ja, det

mener du vel, din lushorrik!» Pekefi ngeren

hennes dirret mot meg, hudløs etter timer

tilbrakt i klatreveggen. «Du er en.. del av

folket! Fjellklatring, Marte, fjellklatring er..

en sport for enkeltmennesker, for originaler

og outsidere. En sport som forholder sig til

anden sport som champagne til bokøl, og

som allerede av den grund er uskikket som

folkesport i Norge. Og hvem kan for alvor

tænke paa aa anbringe det brede lag paa

steder, hvor det snaut nok er plads til en

eneste søkende sjæl?»

Nå hendte allting svært hurtig. Reidun trakk,

i beruselsen av sine egne ord, opp et par

stegjern fra sin taske. «Og nu vil jeg lage

hakkemat av den gris jeg har blitt tvunget

til å legge under mine føtter». På det mest

fryktinngytende vis holdt hun stegjernet mot

meg og hyttet med neven. Med bevegelser

jeg kun kan skildre som truende festet hun

et stegjern på hver av sine nakne føtter og

gjorde seg klar til å ta sats. Men Morten

var snartenkt og grep sin kalosje i tide. Jeg

husker ikke meget mer av aftenen, men da

jeg sto opp i morges var skinngrisen like hel.


Fotokonkurranse

Kjære fjellfolk, godtfolk og andre, her

kjem invitasjonen til haustens o store

fotokonkurranse.

Fjellgruppa har i år tenkt å vie eitt av

Fjellmøta i haustsemesteret til å kåre

medlemmane sine beste blinkskudd. Til

dette treng vi hjelp frå deg, for kva er

vel ein fotokonkurranse utan innsendte

bidrag? Heller sært skulle eg meine.

Eg ber dykk difor ta eit dykk i arkivet

og leite fram dei beste godbitane. Det

kan være vinterens råaste skibilete, ein

fantastisk solnedgang over Hardangervidda,

eit overraskande godt stemningsbilete

teke på imppuls under fi ske- og

kanotur i Femundsmarka eller eit

nærstudium av blåis i sommarsmelting.

Moglegheitene er mange, eg stiller berre

eitt kriterium: bidraga må ha samband

med Fjellgruppa sin aktivitet (portrett av

to asiatar foran Sinnataggen er eit døme

på kva juryen treng sterk overtyding for

å godkjenne, men det er sjølvsagt lov å

tøye strikken; ein kjem langt med gode

argument).

Du kan sende inn så mange bilete du vil,

men hugs at kun dei beste blir premierte

uansett, så vær kritisk og vel ut dei

absolutte godbitane.

Bileta må være i jpg-format. 5 MB er

stort nok i massevis. Gje bileta ditt

eige namn, t.d. BodilOust1.jpg. Skriv

gjerne kva bileta viser/kor dei er tekne.

Skriv namnet ditt i emnefeltet, og send

bidraga til foto@osifjell.no. Bidraga vil i

etterkant verte lagt ut på heimesidene,

og vil også kunne verte brukt på plakatar

og anna.

Fine premiar samt heder og ære vankar

til dei beste bidraga. Kåringa skjer mest

sannsynleg på eit fjellmøte i oktober,

nærare melding kjem seinare.

15


16

Utstyr

Som medlem av OSI Fjell disponerer du betraktelig mer utstyr enn

den jevne utstyrsfanatiker. Penger spart, krefter vunnet, turen kan

gå rett til fjells.

Deltakere på fjellgruppas offi sielle turer har fortrinnsrett på lån av utstyr, men

det meste lånes også ut til privat bruk. Stikker du innom lageret en onsdags

kveld kan du fi nne utstyr for fjellturer sommer som vinter, fjellklatring, grottevandring,

breturer, isklatring eller kanopadling. Trenger du kanskje et telt

til helga, en pulk i påskefjellet, en øks eller to? Sjekk nettsiden for en mer

detaljert beskrivelse av hver enkelt duppeditt.

Utstyrslageret er åpent på onsdager mellom klokken 18:30 og 19:00. Lageret

ligger på Blindern Athletica, inn til venstre innenfor resepsjonen.

Husk depositum på 200 kr.

Telt

1 Hilleberg Nammatj 3

1 Helsport Svalbard 5

1 Helsport Lavo Varanger 14 personer

2 Hilleberg Keron 4

2 Hilleberg Nallo 3 GT

2 The North Face VE 25

1 Helsport Svalbard 3

Div. teltplugger

60 vinterplugger

Kokeapparat og kjeler

6 primuser

3 vindskjermer

4 brennstoffl asker

5 kjeler, store (4l.)

3 kjeler, små

1 kaffekjele

1 stekepanne

Sikkerhetsutstyr for høyfjellet

11 søkestenger

10 skredsøkere

11 snøspader

1 snøsag

6 vindsekker

6 førstehjelpssett

1 GPS

Bre- og klatreutstyr:

16 breøkser

3 par klatreøkser

18 par stegjern

3 par klatrestegjern

Div. bre- og klatretau

10 kroppsseler

16 klatre- og grottehjelmer

23 skrukarabiner

2 taubremser

1 rappellåtter

10 snøankere

27 isskruer

Kano

2 Ally 16,5’ DR sammenleggbare kanoer

2 kanosekker med bæreremmer

1 reperasjonssett

Diverse utstyr

14 hodelykter

2 liggeunderlag

1 pulk

1 grill

1 slakkline

Div. kart

Div. bøker


Godtebutikken for

turfolk og klatrere!

Spesialforretningen for fjelltur,

reiser, klatring og opplevelser!

Sjekk utvalget vårt på Internett eller kom innom for en

turprat i butikken vår. Du finner oss i Parkveien 19 i Oslo. Du

kan sende oss en mail med spørsmål på post@sportsnett.no

Veibeskrivelse og åpningstider på www.sportsnett.no

17


Kalender høst 2008

August September Oktober

1 1 1

2 2 2

3 3 3 Klassisk fjelltur

4 4 4

Eirik Svendsen

5 5 Fjelltur i Rondane 5

6 6

Eivind Tveter

6

7 7 7

8 8 8 Fjellmøte Chateau Neuf

9 9 9

10 10 10 Hyttetur på fjellet

11 11 11

Hans Olav Heggen

12 12 Fjellfi lmfestivalen 12

13 13

Morten Ødegaard

13

14 14 14

15 Topp 300-tur

15 15

16 Karl George Johannesen

16 16

17 17 Tørrtrening bre AK 17

18 18 Friluftstreffet

18 Høstblot

19 19

Anne Tibballs

19

Helge Wangberg

20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23 23

24 24 Handlekveld Sportsnett 24 Kart, kompass, GPS

25 25 25

Eivind Bøhn

26 26 Huldre- Hauktjern 26

27

28

Fjellmøte Chateau Neuf 27

28

heimen

Lotte Nihjof

Anders

Gjendem

27

28

29 Rallarvegen på sykkel 29 29

30 Christen Dokk Smith

30 30

31 Bånntjern Eirik T.

31


November Desember Annet

1 Dugnadshelg

1

2

Dugnadskomiteen

2 Torsdagstreninger

3

4

3

4

Torsdager, se mail

Ingrid H. Johnsen

Liv Lohne-Knudsen

5 5 Sesongfortsettelse på ski

6 6

Helge Wangberg

7 Ut mot havgapet

7 Fjellkvelder

8

9

Elisabeth Schmidt

8

9

Enkelte onsdager, se mail

Turforedrag, bilder og øl

10 10

11 11

12 Fjellmøte Chateau Neuf 12 Juletur

13 13

Hege Arnesen

14 14

15 KSI-hyttetur

15

16

Henrik Foss

16

17 17

18 18

19 19 Sesongstart isklatring

20 20

Hans Olav Heggen

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Sesongstart på ski 28

29

Bodil Oust

29

30 30

31


20

Torsdagstreninger

Tid: Tirsdager kl. 18:40

Sted: Bommen ved Sognsvann

Kontaktpersoner: Ingrid H. Johnsen, 909 19 642,

ingrhjo@student.hf.uio.no

Liv Lohne-Knudsen, 988 19 311,

snute1@hotmail.com

Hver torsdag ettermiddag møtes vi for å trene i marka.

Vi starter høstsesongen med å jogge/løpe innover i

de dype nordmarka-skoger. Ved behov deler vi oss

inn i grupper slik at de enkelte får mest mulig ut av

treningen. Hvis vinteren kommer til Oslo i løpet av

høstsemesteret kommer vi til å erstatte løpetreningen

med langrenn. Vær oppmerksom på at det kan hende vi

må avlyse grunnet lite snø i skisesongen. Dette vil dere

selvfølgelig få beskjed om via fellesmail. Ingen påmelding

kreves, det er bare å møte opp!

Fjellmøte

Tid: 27. august kl. 19:30

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Tradisjonen tro sparker vi semesteret i gang med et

fjellmøte. Gjensynsklemmer skal utveksles, nye bekjentskaper

skal stiftes, turer skal presenteres, planer skal

legges, øl skal drikkes og latteren skal runge. Blir det

fjellquiz, mon tro? Den som lever – og kommer – får se!


Rallarvegen på sykkel

Tid: 29. – 31. august

Sted: Haugastøl til Flåm

Påmeldingsfrist: 15. august

Transport: Tog

Pris: Ca. 1300 kr for tog

Overnatting: Telt

Antall deltakere: Mange

Vanskelighetsgrad: Lett

Utstyr: Sykkel, hjelm, fjellklær

Planleggingsmøte: Onsdag 27. august

Kontaktperson: Christen Dokk Smith, 992 54 423,

christen@dsmith.no

Rallarvegen er kåret til Norges fl otteste sykkelvei og

er derfor et must for alle fjellentusiaster. Som navnet

tilsier, stammer Rallarvegen fra den gang rallarane

brukte den som anleggsvei under byggingen av Bergensbanen.

I dag er den mest kjent som en sjeldent vakker

sykkelvei, hvor naturopplevelsene står i kø. Turen vil gå

fra Haugastøl via Finse og Hallingskeid til Flåm (ca 80

km). Avreise fra Oslo ved 10-tiden på fredag. Retur ved

23-tiden på søndag. Sykkel kan leies på Haugastøl fra

600 kr for de som ikke har det. Turen utsettes dersom

været slår seg vrangt.

Søndagsfrokost på Båntjern

Tid: 31. august

Sted: Nordmarka

Påmeldingsfrist: 29. august

Overnatting: Kanskje det?

Transport: Ruter AS og egne ben

Vanskelighetsgrad: Ekstremt lett

Utstyr: Pålegg og annet godt - til å dele, en

varm genser og badetøy

Planleggingsmøte: På fjellmøtet

Kontaktperson: Eirik Teigstad, 980 05 543

eirik.teigstad@student.jus.uio.no

Nå er semesteret i gang, og turmulighetene er mange.

Hvorfor ikke starte helt enkelt med søndagsfrokost ved

vakre Båntjern? Dette er en perfekt mulighet for nye

medlemmer til å bli kjent med andre i gruppa. Pakk det

du synes er godt til frokost, så dekker vi på til et felles

frokostbord ved vannkanten. Fjellgruppa spanderer

brød, kaffe og te, og vi sørger også for primus/stormkjøkken

til det som skal kokes og stekes. Frokosten blir

klokken 11, og du velger selv hvordan du vil komme deg

dit. En felles avmarsj fra Sognsvann eller Vettakollen

T-banestasjon vil bli koordinert for de som ønsker det.

Båntjern ligger et kvarter gange fra Vettakollen stasjon,

og ca tre kvarter fra Sognsvann stasjon. Etter en lang

god morgen der, kan du også bli med å gå innover i

marka, en vakker tur forbi fi ne utsiktspunkter og myrer

som begynner å få sine høstfarger. Det kunne også være

fi nt å overnatte i telt ved tjernet fra lørdag til søndag,

og våkne til fuglekvitter og morgenbad der.

21


22

2000-metere i Rondane

Tid: 5. – 7. september

Sted: Rondane

Påmeldingsfrist: 1. september

Transport: Buss eller personbiler

Pris: Rundt 500 kr

Overnatting: Telt

Antall deltakere: 8

Vanskelighetsgrad: Medium

Utstyr: Normalt utstyr for høyfjellet

Kontaktperson: Eivind Tveter, 926 09 090, etv@ssb.no

Rondane kan tilby ti topper på over 2000 meter. De siste

år har det blitt en populær sport å komme seg over alle i

løpet av en dag. Det ryktes at skiskytter Lars Berger

har vært over de ti toppene på 14 og en halv time. Vi

skal ikke forsøke å slå denne bragden, men tar sikte på

minst fi re topper. Avreise fra Oslo blir rundt klokken 14

på fredag. Når vi ankommer Spranget i kveldingen, rusler

vi inn til Rondvassbu og slår leir. Neste morgen legger vi

av gårde i retning Veslesmeden. Fra Veslesmeden følger

vi Smedeggen bort til Storesmeden. Til slutt bestiger

vi Trolltinden (tidligere Sagtinden) og rusler fornøyde

tilbake til leiren. På søndag tar vi for oss enten Storronden

eller Rondeslottet og Vinjeronden, avhengig av

hva vi orker og får tid til. Vel nede fra høyden pakker vi

sammen sakene og vender snuten hjemover.

Fjellfi lmfestivalen

Tid: 12. – 14. september

Sted: Turtagrø, Sognefjellet

Påmeldingsfrist: 7. september

Transport: Buss eller bil

Pris: Ca. 1000 kr

Overnatting: Telt

Kontaktperson: Morten Ødegaard, 938 27 212,

mortodeg@ifi .uio.no

Fjellfi lmfestivalen på Turtagrø arrangeres i år for

sjette gang, på den tiden av året som fjellet er på sitt

fl otteste. De mørke kveldene er glimrende egnet for

fi lmopplevelser, enten på en innendørsskjerm i konferansesalen

på hotellet, eller på den store utendørsskjermen

med Hurrungmassivet i bakgrunnen. Det er til og

med fi lmvisning på Fannaråkhytta! Det loves alt fra

tankevekkende dokumentarer til historiske godbiter og

helt ferske smaksprøver fra årets fartsfylte actionfi lmer.

På dagtid arrangeres turer, kurs og annet moro.

Man kan overnatte på hotellet, men vi bor selvfølgelig i

teltcampen. Det fi nnes fellesgriller der vi kan lage mat.

Billetter til festivalen koster 650 kr for DNT-medlemmer,

950 kr for andre.

Det settes opp buss fra Oslo fredag ettermiddag, som

koster 350/500 kr tur retur, avhengig av om du er

medlem av DNT eller ikke. Har vi egen bil er det greiere,

og da kan vi også dra tidligere på fredagen så vi får med

oss starten av programet.

Ettersom billetter kan bli utsolgt, og vi må bestemme

oss for buss eller bil, bør du melde deg på så raskt

som mulig. Er du for treig må du eventuelt skaffe deg

transport selv.


Tørrtrening – redning på bre

Tid: 17. september kl. 18:30

Sted: Gresset bak Frederikke

Utstyr: Hodelykt/annen lykt, og kanskje en

brus eller kaffe. Resten lånes fra

utstyrslageret.

Kontaktperson: Anne-Kristine Østby,

annekloe@gmail.com

Gressplenen bak Fredrikke er ypperlig til trening på

redning på bre. Vi er kanskje litt utenfor den store

bresesongen, men å friske på gammel og nylært kunnskap

fra i sommer er alltid nyttig, og ikke minst mimre

over sommerens fl otte breturer. Vi låner tau, karabiner

og det vi trenger på utstyrslageret og går ut for å lage

talje(r) som brukes til redning på bre. Når vi har fått

stålkontroll går vi ned puben og fortsetter der siden det

jo er onsdag.

Oppmøte på gresset bak Fredikke sånn ca 5 minutter

etter utstyrsutleveringen eller på utstyrslageret 5 minutter

tidligere, altså 18.30.

Dette er beregnet på de som har vært på brekurs en

eller annen gang. Andre må gjerne stå og se på, men det

er ikke noe nybegynnerkurs. Alternativt kan dere vente

på oss inne på puben og holde av plasser til oss.

TEK

Friluftstreffet

Tid: 18. – 21. september

Sted: Lom

Påmelding: 25. august – 12. september

Overnatting: Hytter

Transport: Felles buss

Pris: 1750 kr, som inkluderer reise,

opphold, mat, utstyr og instruksjon

Utstyr: Fjellbekledning

Kontaktperson: Anne Tibbals, 936 13 105,

annetibballs@gmail.com

Friluftstreffet følger opp suksessen fra tidligere år og vi

regner med nok en fantastisk langhelg med entusiastiske

og glade studenter som samles i Lom ved inngangsporten

til Jotunheimen. I løpet av helgen vil du kunne prøve

deg i aktiviteter som elvepadling, isklatring, telemark,

grotting, tinderangling, brevandring og klatring. Hver

deltaker kan delta på en aktivitet hver dag.

Vi legger vekt på opplevelse fremfor opplæring, og gir

aktivitetene mersmak, kan man melde seg på kurs og

turer siden. Friluftsgruppene i OSI stiller med kvalifi serte

instruktører og alt man trenger av spesialutstyr.

For mer informasjon og påmelding, se

www.osi.uio.no/friluftstreffet/

23


24

Handlekveld på Sportsnett

Tid: Onsdag 24. september kl. 18:00

Sted: Sportsnett i Parkveien

En gang i semesteret arrangerer fjellgruppens sponsor

Sportsnett handlekveld for oss. Det aller meste i butikken

selges da til 20 % rabatt eller mer, i tillegg til noen

spesialtilbud etter vårt ønske. Følg med på epostlista,

så kan du komme med forslag til duppedingser du vil slå

kloa i. Dette er en god anledning til å spare noen kroner

på utstyrskjøp og få et slunkent studentbudsjett til å

strekke litt lenger.

Fjelltur i Huldreheimen

Tid: 26. – 28. september

Sted: Huldreheimen (Gausdal Vestfjell)

Påmeldingsfrist: 23. september

Transport: Privatbil/leiebil

Overnatting: Telt/turisthytte

Pris: Ca. 600 kr for mat og transport

Antall deltakere: 8

Vanskelighetsgrad: Lett

Utstyr: Vanlig turutstyr

Planleggingsmøte: 24. september kl. 18 på Blindern

Athletica

Kontaktperson: Lotte Nijhof, 469 22 975,

lotte.nijhof@gmx.net

Huldreheimen er et område med rolige fjellformasjoner

og blir gjerne beskrevet som «Jotunheimens forgård».

Terrenget er vidt og åpent med skog i de lavereliggende

dalpartiene. Fra toppene er det utsikt mot Gjendealpene

og Rondanemassivet. Vi skal nyte høstens fi ne farger på

en telttur i området. Ved dårlig vær søker vi ly på en

turisthytte for å tørke våte klær og støvler. Vi drar på

fredag rundt kl. 18 og er tilbake i Oslo søndag kveld.


Klatretur til Hauktjern

Tid: 26. – 28. september

Sted: Hauktjern i Østmarka

Påmeldingsfrist: 23. september

Transport: T-bane

Overnatting: Åpen himmel eller gapahuk/telt

Pris: Hundrings for transport og mat

Antall deltakere: Ingen begrensning

Vanskelighetsgrad: Lett

Utstyr: Klatreutstyr hvis man har

Planleggingsmøte: Nei

Kontaktperson: Anders Gjendem, 915 95 438,

anders.gjendem@gmail.com

Lett tur med fokus på det sosiale. Møt opp på Ulsrud

t-banestasjon kl. 18 (linje 3 mot Mortensrud). Derfra tar

det ca. 30 minutter å rusle inn i Østmarka til Hauktjern,

Oslos mest populære klatrefelt. Området kan tilby utfordringer

på alle nivåer, og dette er en utmerket mulighet

til å prøve klatring for første gang. Det er velegnede

leirsteder ved vannet og gode bademuligheter. Utover

kvelden er det heller ikke utenkelig at den slakke lina

dukker opp. Det er mulighet for å låne utstyr, men ta

gjerne med eget hvis du har. Ta med mat og drikke, så

tar vi med grill.

TEK

Klassisk fjelltur

Tid: 3. – 5. oktober

Sted: Klassisk turmål

Påmeldingsfrist: 29. september

Transport: Tog, buss eller bil

Overnatting: Klassisk fjelltelt

Pris: Det spørs

Antall deltakere: 8

Utstyr: Klassisk personlig fjellstæsj

Kontaktperson: Eirik Svendsen, 452 58 523,

etsvends@hotmail.com

Klassisk fjelltur til et klassisk fjellturmål der man bor i

klassisk fjelltelt og går i klassiske fjellstøvler. Det fi nnes

bare ett ord for å beskrive denne turen; klassisk.

25


26

Fjellmøte

Tid: Onsdag 8. oktober kl. 19:00

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Vi samles igjen, ikke akkurat ved leirbålet, men rundt

snacksskålene i biblioteket på Chateau Neuf. Tiden er

moden for å presentere del to av turprogrammet.

Hyttetur på fjellet

Tid: 10. – 12. oktober

Sted: Hemsedal eller et annet sted

Påmeldingsfrist: 8. oktober

Transport: Privatbiler

Overnatting: Hytte

Pris: Ca 400 kr for transport og overnatting

Antall deltakere: 10

Vanskelighetsgrad: Lett

Planleggingsmøte: 8. oktober på Puben på Frederikke

Kontaktperson: Hans Olav Heggen, 917 56 005,

hanshe@math.uio.no

Tanken er å ta en avslappende tur med korte turer og

god mat. Kanskje vi har noen uoppdagede gourmeter

i gruppen? Vi satser på å ha ei hytte som base, og

planlegge korte dagsturer derfra. Mulighetene for hvor vi

drar og hva vi gjør er mange, men når turen nærmer seg

skal vi sikkert klare å bli enige om noe.


Høstblot

Tid: 18. – 19. oktober

Sted: Øyungen i Nordmarka

Påmeldingsfrist: 13. oktober

Transport: Buss og beina

Overnatting: Åpen himmel, gapahuk eller telt

Pris: Ca. 100 kr for mat

Antall deltakere: Ubegrenset

Planleggingsmøte: 15. oktober kl. 18 på Blindern

Athletica

Kontaktperson: Helge Wangberg, 906 26 248,

h.h.wangberg@studmed.uio.no

Snøgudene hørte (til en viss grad) på fjorårets ønsker,

mye takket være den fantastiske stemninga, blotet

og skiofringen ved Øyungens bredder. Men mye vil ha

mer. Igjen understreker vi våre ønsker med helstekt(e)

lam, et ukjent antall ski og allsangen «Det snør, det

snør, tiddelibom». Forhåpentligvis kan også våre nye,

sammenleggbare Ally-kanoer få sine jomfruturer! Møt

opp til gild og uforglemmelig stemning rundt bålet når

høstmørket senker seg over Marka.

Kart, kompass og GPS

Tid: 24. – 26. oktober

Sted: Veggelifjell

Påmeldingsfrist: 20. oktober

Transport: Biler

Overnatting: Privat hytte

Pris: Ca. 300 kr

Antall deltakere: Kontaktpersoner for høsten turer

prioriteres om pågangen skulle bli for

stor

Vanskelighetsgrad: Lett

Utstyr: Vanig turutstyr, kompass og GPS om

du har

Planleggingsmøte: 22. oktober på Blindern Athletica

Kontaktperson: Eivind Bøhn, 958 84 825,

eivind@boehn.org

Lyst til å lære litt mer om kart, kompass og GPS i fjellet

og samtidig være med på en hyggelig og sosial fjelltur?

Bli med til Vegglifjell! På programmet står teori om

kart, kompass og GPS. De blir også muligheter til å få

prøve seg på egenhånd i fjellet. God mat blir det også.

Vi reiser fra Oslo fredag ettermiddag og er tilbake igjen

i Oslo søndag ettermiddag. Turen er åpen for alle, men

kontaktpersoner for høstens turer prioriteres.

27


28

Dugnadshelg

Tid: 31. oktober – 2. november

Antall deltakere: Så mange som mulig

Kontaktperson:

Første helga i november slår vi et felles slag for Fjellgruppa.

Vi prøver å få til en dugnad i Fjellgruppas ånd,

til skogs eller til fjells. Vi maler hyttevegger, hogger ved

eller river en låve. Dette kan bli en sosial og trivelig helg

til fellesskapets beste. Hva slags dugnad det blir kommer

vi tilbake til senere.

Ut i havgapet

Tid: 7. – 9. november

Sted: Fyrtårn eller sjønær hytte ikke for

langt unna Oslo

Påmeldingsfrist: 24. oktober

Transport: Kollektivt

Overnatting: Inne

Pris: Noen hundrelapper for transport og

mat

Antall deltakere: 8

Vanskelighetsgrad: Lett

Planleggingsmøte: 5. november

Kontaktperson: Elisabeth Schmidt, 452 76 706,

elisabeth.schmidt@gmail.com

Sent på høsten forsøker vi oss på en kosetur til et både

hav- og Oslonært overnattingssted, der fokus vil være på

god mat og utlufting av eksamenstanker. Dette blir langt

unna fjellet, men desto hyggeligere å kunne oppleve

novemberruskeværet på nært hold uten å måtte streve

med telt eller uplanlagt snø.


Fjellmøte

Tid: Onsdag 12. november kl. 19:00

Sted: Biblioteket, Chateau Neuf

Ingenting overlates til tilfeldighetene når vår eminente

fjellmøtekomitè har regien og trommer sammen til

semesterets siste fjellmøte. Hvilke planer som er lagt

denne gangen kan vi foreløpig bare spekulere i. Vi

kommer for å glede oss over at turprogrammets siste del

fortsatt er rikt på fristelser, og vi kommer kanskje for å

oppnå ny innsikt om et ukjent tema, kanskje for ganske

enkelt å la oss underholde.

KSI-hyttetur

Tid: 15. – 16. november

Sted: KSI-hytta

Transport: T-bane, beina, sykkel eller hest

Overnatting: Seng, telt eller andre kreative

varianter

Pris: Littegran for maten

Vanskelighetsgrad: Ikke så veldig vanskelig

Kontaktperson: Henrik Foss, 913 63 806,

henrik.foss@gmail.com

KSI-hytteturen er en av fjellgruppas best bevarte

tradisjoner – den er nærmest som en institusjon å

regne. Er du med i fjellgruppa? Har du ikke vært med

KSI-hytteturen? Da er du ikke medlem av fjellgruppa!

KSI-hytta is Tha place to be!

Vi drar inn på lørdag formiddag (mulig å komme litt

senere) og hjem igjen i løpet av søndagen. Det blir

klatring i trærne, spriking med tærne, leik og moro,

staselig middag, badstu og cocktails til langt på natt, og

innslag av urgamle skikker etter mørkets frambrudd…

29


30

Sesongstart på ski

Tid: 28. – 30. november

Sted: Eit skitrekk kor der er snø

Påmeldingsfrist: 25. november

Transport: Privatbilar eller tog/buss

Overnatting: Telt eller hytte, avgengig av kor vi

reiser

Pris: Opptil 500 kr for transport, mat og

heiskort. Eventuell overnatting kjem i

tillegg.

Utstyr: Ski eller brett

Planleggingsmøte: 26. november kl 18:30 på Puben

Kontaktperson: Bodil Oust, 915 94 060,

bodil.oust@fys.uio.no

Siste helga i november er det på høg tid å få starta

skisesongen. Vi reiser til det anlegget (innanfor visse

geografi ske grensar, rettnok) som kan freiste med fl est

opne bakkar og tjukkast lag med natursnø. For å gjere

det billegast mogleg satsar vi på overnatting i telt, men

viss det er stemning for det mellom dei som melder seg

på så kan vi sjå oss om etter eit bra tilbod på ei hytte.

I og med at korkje stad eller overnatting er fastsett vil

eg gjerne at dei som melder seg på gjev eit hint om kor

dei kan tenkje seg å reise, og om dei vil overnatte i telt

eller på hytte.

Sesongfortsettelse på ski

Tid: 5. – 7. desember

Sted: Der snøen ligger skulderdypt

Påmeldingsfrist: 1. desember

Transport: Bil hvis mulig, ellers buss

Overnatting: Rimelig (hytte/telt)

Pris: Ca. 1000 kr for transport, heiskort,

mat, ev. overnatting

Antall deltakere: Ubegrenset

Utstyr: Ski eller brett. Skredutstyr kan lånes.

Planleggingsmøte: 3. desember kl. 18:00 på Blindern

Athletica

Kontaktperson: Helge Wanberg, 906 26 248,

h.h.wangberg@studmed.uio.no

Rakk du ikke sesongstarten, men har fremdeles usannsynlig

lyst å kjøre ski eller brett er dette turen for deg. Vi

hiver utstyret i bilen (/bussen) på fredag ettermiddag og

smetter til skirvana. Nøyaktig destinasjon er usikkert når

Fjellposten trykkes, men vi tar en avgjørelse på hvor vi

drar når det nærmer seg. Turen er åpen for alle med lyst

på snøkjenning!


Jul i Nordmarka

Tid: 13. – 14. desember

Sted: Nordmarka

Påmeldingsfrist: 7. desember

Transport: T-bane/buss og ski

Overnatting: En passende turisthytte

Pris: 100-200 kr for overnatting og litt mat

Vanskelighetsgrad: Lett

Utstyr: Ski og nisselue

Planleggingsmøte: 10. desember

Kontaktperson: Hege Arnesen, 988 80 106,

hegecda@gmail.com

Vi snører våre sekker og spenner (forhåpentligvis) våre

ski og trasker innover i Marka med nisselue på hodet

og pepperkakedeig i bagasjen. Når vi kommer frem til

hytta, nyter vi den tradisjonsrike julegrøten, og når

kjelen er tom har vi kanskje en mandelfi nner blant

oss. Og nei, premien er ingen kjedelig marsipangris.

Utover kvelden og inn i de sene desembertimer koser

vi oss med pepperkakebaking/spising, gløggdrikking og

dorullnisselaging, og kanskje kan vi også frisker opp noen

julesangtekster. Når tiden er moden og vi er kvalme av

for mye pepperkakedeig og juledrikk, stuper vi i seng.

Neste dag spiser vi frokost og rydder/vasker oss ut av

hytta, før vi tar fatt på hjemturen. Med julesanger brent

inn på harddisken og hjemmelaget julepynt i sekken, er

vi godt forberedt til den årlige høytiden – nå kan julen

bare komme! Planen er ikke spikret så det er bare å

komme med forslag.

Sesongstart isklatring

Tid: 19. – 21. desember

Sted: Rjukan

Påmeldingsfrist: 15. desember

Transport: Privatbil

Overnatting: Hytte

Pris: Ca. 500 kr for overnatting og transport

Vanskelighetsgrad: Teknisk, du må kunne klatre

Utstyr: Stive støvler og varme klær, noe

klatreutstyr. Gruppa har isøkser,

stegjern og isskruer.

Planleggingsmøte: 17. desember

Kontaktperson: Hans Olav Heggen, 917 56 005,

hanshe@math.uio.no

Forhåpentligvis blir det en skikkelig god vinter i år, fl ere

kuldegrader og snø. Dersom vinteren skulle dukke opp

allerede i desember, og fossene fryser, blir dette en god

anledning for å rote frem alt utstyret som har vært stuet

vekk over sommeren.

Vi satser på overnatting innendørs, så vi får varmet oss

og tørket klær. Etter en lang klatreøkt på lørdag, er det

muligheter for å dra på badeland og sette nye rekorder

i sklia (7,45 sekunder, hvis jeg ikke husker feil). For å

delta bør du ha litt klatreerfaring, helst på is.

TEK

31


32

Stor aktivitet

Det skjer mye i OSI Fjell, og her er noen

utdrag fra det siste året. For å se fl ere

bilder, sjekk ut de nye nettsidene våre, der

vi har fått på plass et bildegalleri. Vi tar

gjerne i mot fl ere bilder, både til Fjellposten

og nettsidene. Send til i vei til

morten.odegaard@gmail.com eller ta med

CD/minnepinne på et fjellmøte.

Ulrich spiller en liten trudelutt på vei opp Dyrehaugsryggen.

Dag på vei inn i hulene på friluftstreffe

Bjørnar klemmer et


t.

tre under førstehjelpskurset.

Trude på skredkurs med fjellegenden Nils Faarlund.

Taulag på vei opp Smørstabreen under friluftstreffet.

33


34

Kari på vei opp et av Rjukans mange fossefall, under en tur til Isklatrefestivalen.


Innimellom drar vi på tur andre steder enn fjellet, her på vei ut i havgapet, 0 m.o.h.

Anders koser seg med klatring på Hauktjern.

Metervis med puddersnø på telemarkkurset!

35


www.osifjell.no

Full oversikt

Lurer du på hva du skal til helga?

Lur ikke lenger. Kast bare et blikk på

Fjellpostens bakside, og vips, så er

planene klare!

August

15. – 17. Topp 300-tur til Dovre

27. Fjellmøte

29. – 31. Rallarvegen på sykkel

31. Frokost på Bånntjern

September

5. – 7. Fjelltur i Rondane

12. – 14. Fjellfi lmfestivalen

17. Tørrtrening på breredning

18. – 21. Friluftstreffet

26. – 28. Fjelltur i Huldreheimen

26. – 28. Klatring på Hauktjern

Oktober

3. – 5. Klassisk fjelltur

8. Fjellmøte

10. – 12. Hyttetur på fjellet

18. – 19. Høstblot

24. – 26. Kart, kompass og GPS

November

1. – 2. Dugnadshelg

7. – 9. Ut i havgapet

12. Fjellmøte

15. – 16. KSI-hyttetur

28. – 30. Sesongstart på ski

Desember

5. – 7. Sesongfortsettelse på ski

12. – 14. Juletur på hytte

19. – 21. Sesongstart isklatring