Nr. 5-2009 - VBL

vbl.no

Nr. 5-2009 - VBL

Nr. 5-2009

utgit t av veNtil a sjoN s- og blikkeN sl agerbedrif

teNes l aNdsforbuNd

Portalbygg på Fornebu

VBL tar

grep

om NM

side 6

Møteplass

med

metaller

side 10

Ønsker debatt

om reflekterende

isolasjon

side 14

Profilen:

Sinkmisjonæren

side 20


Redaktør Per Olav Berg:

Innvortes og utvortes

På medisinflasker kan det stå: «Bare til

utvortes bruk.» Eller «Bare til innvortes

bruk.» Å blande dette, kan i enkelte tilfeller

være skadelig. I beste fall bortkastet bruk av

medisinen.

Tankene går til medisinskapet når VBL i

disse dager sysler med mye som berører både

«innvortes og utvortes.» Ny logo er på gang.

Nye brosjyrer myntet på rekrutteringsarbeid

er under utarbeidelse. Og administrasjonen i

VBL har lyst til å endre på navnene til laugene.

Alle disse tre punktene pirker borti følelser

om identitet, tradisjoner, tilhørighet og eierskap.

Derfor er det alltid vanskelig å møte

forslag om ny logo eller navnebytte for laugene

uten at piggene kommer ut. Det reises

bust. Noen vil endre uniformen vår. Og det

liker vi ikke.

På et eller annet tidspunkt, før min redaktørtid,

kom rustningen inn som identitetsskapende

element for norske blikkenslagere.

Jeg har vanskelig for å forstå hva som er

identitetsskapende med en innretning fra

middelalderen. Noen vil påstå at jeg ikke

følger med, at jeg ikke vet hva som rører seg

hos norske blikkenslagere. Det kan så være,

men det er i så fall en skjebne jeg deler med

alle de der ute, på utsiden av faget, som faget

gjerne vil ha tak i… Kommer de løpende for

å begynne utdannelsen i et fag som flagger

lindab | vi forenkler byggingen

Rainline TM Coverline TM Doorline TM Beslag

www.lindab.no/facelift

med en rustning

som det mest kreative

trekkplaster?

Nei, jeg tror ikke

det. Like lite som

reklameekspertene

i Stavanger,

som har hjulpet

Rogalands-lauget

med utarbeidelse

av nytt PR- og

rekrutteringsmateriell,

tror det. I

dette materiellet

finnes det ikke snev av rustning!

Rustningen er til innvortes bruk, ingen på

utsiden skjønner poenget. Noen synes kanskje

den er kul, men velger disse ungdommene

å bli blikkenslager?

Per Sannes foreslår å innføre en felles betegnelse

på laugene. Det er en moderne og

fremsynt tanke, beregnet både for «innvortes

og utvortes» bruk. Å hete for eksempel

«VBL Trøndelag – Trondhjems kobber- og

blikkenslagerlaug» vil bidra til å skape et

gjenkjennende begrep for bransjen utad, og

bør finne gehør. At navneendringen innføres

samtidig med en omstrukturering og sammenslåing

av aktiviteten i enkelte fylker, vil

være positivt for medlemsbedriftene.

Vi har løsningene, sortimentet, supporten

og logistikken. Velkommen til Lindab

Innhold

Blikkenslageren Nr 5 – 2009

Takrenner Takpanne Beslag Garasjeport!

Akkurat nå annonserer vi for våre produkter i en

rekke medier mot privatmarkedet. Et nytt tak,

nye takrenner, nye beslag eller en ny garasjeport

kan gjøre underverker for ethvert hus!

4 Lønn ved fravær og

delte entrepriser

6 VBL tar grep om NM

Nye navn på færre laug?

8 Bestiller feil fag

– Spørsmålet er avklart

10 Møteplass med metaller

12 Nå haster det

med påmelding

14 Fordeler med

reflekterende Isolasjon

16 – Undervurdert av

blikkenslagere

18 Sink-misjonæren

20 Våre Gode Prosjekter:

Tilbake til naturen

24 Idyll i Møre og Romsdal

Svennebrødre

26 Minneord Erik Hammer

Yrkes-NM 2010 til

Lillehammer

28 Portalbygg på Fornebu

31 VBL-lederen

32 Produktnytt

33 Begge deler hos Astrup

Har du allerede en avtale med Lindab håper vi at vår markedsføring

gir deg større etterspørsel. Ønsker du en avtale med Lindab så ta

gjerne kontakt.

blikkenslageren 5-09 • 3


Lønn ved fravær

og delte entrepriser

VBL ønsker tilbakemeldinger fra de øvrige bransjeforeningene i BNL med synspunkter

på prinsippet om lønn ved fravær og arbeid med delte entrepriser. VBL har

også bedt BNL ta initiativ for å bidra til økt aktivitet i laugsarbeidet. Også andre

bransjeforeninger sliter med lav deltagelse.

Av Per Olav Berg

Vi i VBL har hatt en gjennomgang

av aktuelle næringspolitiske saker

som opptar våre medlemmer.

Vi er alle enige om at BNL har

profilert og dokumentert mange gode saker

til beste for hele næringen, men det er to

saker vi i VBL ønsker å arbeide spesielt med

fremover. Det er prinsippet om lønn ved fravær

og arbeid med delte entrepriser, skriver

styreleder Jan Henrik Nygård til de andre

bransjeforeningene.

Lønn ved fravær

– Fraværet er ikke likt fordelt i bedriftene.

Våre undersøkelser viser at ca 20 prosent

av arbeidsstokken står for 80 prosent av det

egenmeldte fraværet, og 80 prosent av disse

igjen er under 25 år.

Vi ønsker at BNL skal arbeide aktivt for

å få frem underlag som kan bekrefte eller

avkrefte våre målinger. Avhengig av resultatet

vil vi at BNL skal arbeide for at det innfø-

Søkning 25 prosent ned

Etter søknadsfristens utløp ser søkningen

til Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

for skoleåret 2009/2010 ut til å ha gått

ned minst 25 prosent sammenlignet

med tall fra samme tid i fjor.

– På bakgrunn av siste tids utvikling

på arbeidsmarkedet og oppslag i

media, kan man jo forstå at noen blir

usikre og velger vekk bygg og anlegg.

På den annen side er det svært uheldig

at søkningen til videregående

opplæring påvirkes så mye av konjunktursvingningene.

De ungdommene som

starter på et yrkesfaglig opplæringsløp

til høsten, er ikke ferdige før om fire å.

Innen den tid tilsier all erfaring at markedet

vil ha snudd igjen, sier Jørgen

Leegaard, direktør for kompetanse i

BNL til bygg.no.

4 • blikkenslageren 5-09

res en form for egenbetaling ved egenmeldt

fravær. Her der det flere alternativer, blant

annet trekk i lønn, redusert lønn, krav om

innarbeiding i ettertid med mer. Vår mening

er at dagens ordning med full lønn om du er

hjemme eller på arbeide gir ikke nok motivasjon

til å stoppe en uheldig trend.

Vi ber om styret i deres bransjeforenings

syn på om BNL skal sette inn ressurser på å

utarbeide et underlag for videre drøftinger,

skriver styrelederen i VBL.

Entrepriseformer

Flere av våre medlemsbedrifter ser at dagens

entrepriseformer gir rom for useriøs behandling

av underentreprenører og underleverandører.

Vi ønsker å arbeide for å endre

dette, og ber om at også dere setter dette på

dagsorden. Vi mener det i BNL må kunne

utarbeides entrepriseformer der en tar vare på

de forskjellige fag på en riktig måte, samtidig

med at kvaliteten økes og de totale kostnader

reduseres.

Vi ber om at styret i deres bransjeforening

To forslag til ny logo

setter dette på dagsorden og evaluerer dagens

entrepriseformer, skriver Jan Henrik Nygård,

som er takknemlig for alle tilbakemeldinger

fra sine bransjekolleger i BNL.

BNL og distriktsarbeid

VBL har 15 laug og avdelinger spredd over

hele landet. Vi registrerer at aktiviteten er veldig

ujevn, men trenden er redusert aktivitet

der vi ikke har sekretariat med fast ansatte.

Vi antar at dette og er realiteten for flere av

bransjeforeningene i BNL, og ber om at BNL

tar tak i dette voksende problemet. Sammen

må vi se på alternativer for å bidra til mer

samhandling og styrking av fellesskapet i distriktet.

Vi ser helt klart at det ikke er noen felles

mal på hvordan dette skal gjøres alle plasser,

men vi mener at BNL kan bidra til gode

løsninger i de regioner som ser muligheten.

Vi ønsker ikke at dette skal gi økte utgifter til

BNL, men at det er styrken i fellesskapet som

skal bringe dette videre.

Vi ønsker å bidra til at dette blir en god sak

for BNL, skriver Jan Henrik Nygård.

Styret i VBL arbeider nå med to konkrete forslag til ny logo for VBL. Den ene skiller

seg ut fra dagens logo. Den andre ligner mer på nåværende, men har et annet

fargeuttrykk. De to nye logoforslagene vil legges frem for Landsmøtet i Oslo i juni,

som gjør det endelige valget.

Mesterblikk AS ny Miljøfyrtårnbedrift

I mars fikk Trondheims 13 nye Miljøfyrtårnbedrifter sine sertifikater utdelt av ordfører

Rita Ottervik. Blant bedriftene som har dokumentert et systematisk miljøarbeid, er

Mesterblikk AS.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering hvor det handler om å finne fram til, og

iverksette miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Alle de 13

bedriftene har oppfylt bransjekravene hvor temaene er internkontroll og HMS, arbeidsmiljø,

innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport, utslipp til luft og vann og

estetikk.


EasyLink

– din nye maskin leverandør

Gjør et KUPP nå på

Gøteneds knekkemaskin K15-25 AS1000 EasyLink Touch

• Standard overvange

• Bakanslag 2-1000 mm

• CNC styresystem EasyLink

• TFT Touch skjerm i farger

• Manuell bombering av bøyevange

• Flyttbar fotpedal

• Verktøy-veske

Kun 279.000,- eks. mva

Inkl frakt og montering

Leie pr mnd 4518,- eks mva.

• kan lagre opptil 1000 forskjellige programmer

• ett program kan innholde opptil 99 programlinjer

• styringen er driftsikker og rask å programmere

• operatøren får driftsmeldinger opp på Touch skjermen

• kopiering, kappmål og radiebukking er bare noen av de mange muligheter som

fi nnes i EasyLink

• på hver enkelt programlinje kan vinkel, anslag, åpningshøyde, presstrykk og

omslagstrykk programmeres.

• et meget anvendelig styresystem som forenkler det hverdagslige arbeidet med

maskinen

Besøk også våre hjemmesider www.maskin24.no

Ring oss gjerne for prisoverslag og leveringstider.

Salg

Thormod Nordanger

Mob: 92 44 75 02

Service/Salg

Svein Andre Ruud

Mob: 90 54 54 98

Kontor/Salg

Jane S. Kvalnes

Mob: 92 03 64 22

maskin24 as, besøksadresse: Rovenveien 25, N-1900, FETSUND, postadresse: Kroken 10 B, N-3132 HUSØYSUND, blikkenslageren 5-09 • 5

t:+47 92447502, t: +47 90545498, f:+47 94762802, www.maskin24.no

org.nr. 990 681 813 , handelsbanken 9488 05 32132 , IBAN NO68 9488 0532 132, post@maskin24.no


Å delta i NM er inspirerende og motiverende for deltakerne, og bidrar til å spre positiv oppmerksomhet

rundt faget. Glimt fra NM i 2007 og 2008.

VBL tar grep

om NM

VBL vil nedsette en fast komité med ansvar for å følge opp fremtidige mesterskap

innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Det skal også utarbeides en mal

for g jennomføring av arrangementet. Det g jøres for å få en rød tråd fra det ene

mesterskapet til det neste.

Av Per Olav Berg

Rammene for arbeidsoppgavene

til komiteen ble presentert på

Oldermannsmøtet før påske. Per

Sannes understreker at komiteen

skal ta vare på det som er bra og se på ting

man bør endre på under veis.

VBL har delt Norge inn i fire soner, Øst, Sør,

Vest og Nord, som omfatter trøndelagsfylkene

i tillegg til de tre nordligste. VBL ønsker at

hver av de fire VBL-avdelingene med eget

sekretariat, Bergen, Rogaland, Trondheim og

Oslo og omegn utpeker en representant hver

som tar ansvar for sitt geografiske område. I til-

6 • blikkenslageren 5-09

legg foreslår VBL at Per Sannes deltar som fast

medlem og leder av komiteen.

God investering

Blikkenslager NM arrangeres hvert annet år

og faller sammen med World Skills Norway

sitt arrangement. I det året det ikke arrangeres

NM, ønsker VBL at det arrangeres

mesterskap i hver av de fire distriktene.

Slike mesterskap kan brukes som uttaking

til neste års NM, og ellers til å markedsføre

faget lokalt.

I de fleste fag i World Skills kan deltakerne

kan ikke være eldre enn 22 år i det året de

deltar. I Euro Skills er aldersgrensen 25 år.

I NM i de enkelte fag er det ingen generell

aldersgrense. Det er opp til hvert fag å avgjøre

dette, men etter som NM brukes av mange

fag som uttaking til World Skills, og NM

arrangeres året før de internasjonale finalene i

World Skills, settes aldersgrensen til 21 år for

mange fag.

– Selv om VBL ikke har konkrete planer

om å delta verken i World eller Euro Skills

ennå, så mener VBL det er gunstig å venne

seg til gjeldende aldersgrense.

Fra Trøndelagsbenken talte Torgeir

Rønning og Øystein Moa varmt for at det bør

være en klar målsetting for VBL å sende deltakere

til World Skills. Kostnadene bør ikke

bli så avskrekkende i forhold til hva bransjen

får igjen for denne investeringen. Øystein


Moa ønsker å få konkret på bordet hvilke kostnader det er forbundet

med å delta i World Skills.

Ansvarsfordeling

I forslaget til ansvarsområder til den nye NM-komiteen sier VBL

blant annet at komiteen skal utnevne dommere etter forslag fra komiteens

medlemmer og utarbeide et skjema for bedømming i samarbeid

med dommerne.

Komiteen skal videre delta i planlegging og oppfølging av arrangementet

på et overordnet plan. Den tekniske, lokale arrangør får ansvar

for å skaffe «prøvetak», utarbeide oppgavene, men gjerne i samarbeid

med VBL sentralt, skaffe nødvendig materiell for gjennomføring av

konkurransen og bistå med informasjon til deltakerne og ellers praktisk

tilrettelegging.

Deltakernes ansvar er foruten å forberede seg til konkurransen (les:

øve, øve, øve…) å holde alt nødvendig håndverktøy. Det vil ikke være

tillatt å komplettere verktøy etter at konkurransen har startet.

Lovendringer

På oldermannsmøtet orienterte styreleder Jan Henrik Nygård om

forslag til endringer i VBLs lover. Det er kosmetiske endringer

som bidrar til å fjerne formuleringer som kan virke forvirrende.

Navn på utdanningsløpet ble endret ved innføring av

Kunnskapsløftet. For at VBLs lover skal være i tråd med dette,

foreslås at «kobber og blikkenslagerfaget» endres til «ventilasjons-

og blikkenslagerfaget».

Det foreslås også å endre betegnelsen «fylke» til betegnelsen

«region», samt å stryke formuleringen i paragraf 18 c «være

medlem av laug/avdeling hvis sådant finnes i vedkommende

fylke», subsidiært å endre ordet fylke til region.

Nye navn på færre laug?

Daglig leder i VBL, Per Sannes, foreslår at enkelte laug slår seg

sammen og at alle laug innfører en enhetlig betegnelse, for

eksempel VBL Hordaland. Endringene må eventuelt gjennomføres

frivillig. Sannes erkjenner at forslaget setter følelser i sving.

Av Per Olav berg

Forslaget fra administrasjonen i VBL innebærer at Aust- og Vest-

Agder slås sammen og at Sør- og Nord-Trøndelag, Telemark

og Vestfold, Troms og Finnmark og Oslo og Akershus gjør det

samme.

– Sammenslåingene betyr at flere avdelinger vil få nytt navn

i forhold til dagens. VBL sentralt ønsker en mer gjenkjennelig

VBL-profil i laugsnavnene. Dette kan løses ved at VBL avdeling

og laug skilles ut som to enheter, eller ved at laugsnavn brukes

som en undertittel, sier Per Sannes.

Han la frem forslaget på Oldermannsmøtet før påske, og ble

møtt av motforestillinger fra flere av oldermennene.

– Det er opp til laugene å bestemme. Jeg ser at dette kan sette

følelser i sving. Men når vi ser på antall medlemsbedrifter i enkelte

av avdelingene, tror jeg alle vil være tjent med en omstrukturering.

Avdelinger på en til fire medlemsbedrifter vil ha en utfordring med

å motivere medlemmene til å stille på møter, eller når det skal

velges representanter til styret og ellers fylle medlemsmøtene med

godt innhold. Det vil bety økt avstand for enkelte ved deltakelse

på møter, men håpet er at flere deltakere og mer aktuelt innhold

på møtene vil veie opp for dette, sier Per Sannes.

HISTORIEN HAR

FORTALT OSS AT VI HAR

FREMTIDENS PRODUKT

” Vi har et takknemlig produkt som selger

seg selv. Jeg kan se en kunde inn i øynene

og vite at produktet jeg selger til ham er

like bra om 50 år. ”

K Å R E L I A D A L S R . G R Ü N D E R AV G R Ø V I K V E R K

Grøvikrenna TM er et av landets mest velprøvde takrennesytemer.

De første takrennene fra Grøvik Verk ble

produsert allerede i 1956 og er like fi ne den dag i dag.

Tiden står ikke stille. Av og til bare virker det slik.

Mer om Grøvikrenna TM på grovik.no

Grøvik Verk

Grøvikrenna TM er produsert av 100% resirkulert aluminium

blikkenslageren 5-09 • 7


Bestiller feil fag

– Blikkenslagerbedriftene i Trondheim opplever stadig at det offentlige, med kommunen

i spissen, ber byggmestere regne på omlegg av tak, som er naturlig for blikkenslagere

å utføre. Lauget og opplæringskontoret har hatt flere møter med de

ansvarlige i kommunen, men føler ikke at de når frem.

Av Per Olav Berg

– Flere blikkenslagerbedrifter har rammeavtaler

med Trondheim kommune. Bestillerne i

kommunen kjenner likevel ikke godt nok til

hva som ligger innenfor blikkenslagerfaget i

forhold til tømrerfaget. Vi må kunne forvente

at det offentlige er med på å ta ansvar for at

vi kan drive opplæring i faget i henhold til

læreplanene. Men da må ikke tømrerne få alle

oppdrag med omlegg av tak, sier oldermann

Torgeir Rønning i Trondhjems kobber & blikkenslagerlaug

til Blikkenslageren.

– Vi mener at spørsmålet om hvilke fag som

skal få utføre ulike typer oppdrag

for kommunen, er avklart, sier konst. direktør

Anne Aaker i Trondheim eiendom

til Blikkenslageren.

Anne Aaker er kjent med at det har vært

reaksjoner fra blikkenslagerbedrifter på

måten Trondheim eiendom har tolket anskaffelsesregelverket

på. Hun sier at det på

generelt grunnlag er viktig for Trondheim

kommune som oppdragsgiver å forholde seg

til anskaffelsesregelverket, og at Trondheim

eiendom derfor har lagt ned mye arbeid for

å sikre at dette blir gjort.

– Vi ønsker samtidig et godt samarbeid

med Håndverkerforeningen og de ulike

laugene, og har derfor tatt disse reaksjonene

alvorlig. Vi har hatt møte med

Håndverkerforeningen og laugene, der vi har

gått gjennom arbeidet med inngåelsen av

de ulike rammeavtalene for håndverksfagene

og grunnlaget for disse, og vi har i etterkant

også hatt møter med de ulike laugene, blant

annet blikkenslagerne, for gjennomgang av

erfaringene med bruken av rammeavtalene.

Vi har også hatt møter og henvendelser fra

Håndverkerforeningen og blikkenslagerne,

der vi har tatt opp konkrete problemstillinger

i forhold til faget, sier Anne Aaker.

– Etter disse avklaringsmøtene hadde jeg

håpet at vi hadde fått avklart uenighetene,

slik at vi nå har en felles forståelse av bru-

8 • blikkenslageren 5-09

– Bestillere i kommunen tror at omlegging

av tak uføres av tømrere. Men det er blikkenslagere

som har dette i sine læreplaner, ikke

tømrerne. Tømrerelever på VG2 i Trondheim

lærer ikke omleggstekking, etter som det ikke

står i læreplanen. Elevene på blikkenslagerlinjen

lærer det. Derfor mener lauget at det er

merkelig at kommunen gir omleggsoppdrag

til tømrerbedrifter, sier Rønning.

Han tror det går mye på pris. En tømrer har

ikke de samme kostnadene med å ha et verksted,

som en blikkenslagerbedrift.

– Hva sier kommunen?

– Spørsmålet er avklart

ken av rammeavtalene og gjennomføring av

konkurranser, legger hun til.

Skiller mellom oppdragstypene

For øvrig opplyser Aaker at det i forbindelse

med utlysing av rammeavtalene ble takarbeid

og blikkenslagerarbeid utlyst som to

separate fagfelt.

– Det bør være godt kjent at vi skiller

mellom disse to oppdragstypene når vi foretar

en anskaffelse. Selvsagt var det mulig for

blikkenslagerfirmaene å levere tilbud på flere

av kategoriene, men ingen leverte tilbud

på kombinasjonen blikkenslager- og takarbeid.

Ved anskaffelse vil vi fortsatt skille

mellom blikkenslager- og taktekkingsarbeid

slik det var forutsatt da rammeavtalene

ble lagt ut på anbud. Taktekkerarbeid vil

derfor bli utlyst eller direkteanskaffet etter

Trondheim kommunes regler for direkteanskaffelser

når anskaffelsen er under 500.000

kr. Rammeavtalene åpner dessuten for at vi

kan pålegge firmaene å bruke våre øvrige

rammeavtalepartnere når flere fag er inne

i bildet på et tiltak, noe vi har innskjerpet

internt, sier Aaker.

Har ikke lagt føringer

Etter Aakers mening stemmer det ikke at det

ikke gikk frem av utlysingen av arbeidene på

byens rådhus at blikkenslagerarbeid var en

del av arbeidet, og at et blikkenslagerfirma

dermed kunne stå som hovedentreprenør.

– De virker uvitende. Vi har hatt flere møter

med dem, men kommunen fortsetter med å tildele

omleggsoppdrag til tømrerbedrifter. Så får

vi forespørsler fra tømrerne om å regne pris på

beslagsarbeid. Blikkenslagerne burde hatt hele

jobben, poengterer Rønning.

Viktig prinsipp

I de offentlige læreplanene står det hva en tømrer,

en taktekker og en blikkenslager skal kunne

på taket. Lauget i Trondheim synes det er ulogisk

at en offentlig bestiller da ikke legger til rette for

at jobbene blir gitt til de rette faggruppene.

Bakgrunnen for valg av hovedentreprise er

vesentlige grensesnitt og koordineringsbehov

mellom flere fag, noe som var tilfellet her.

Systemet i kunngjøringsskjemaet beskriver

arbeidets innhold på tre måter:

• tekstlig beskrivelse, hvor arbeidets art og

omfang er beskrevet, inkl. blikkenslagerarbeidene

• CVP-kodene, med en hovedkode og tre

tilleggskoder, hvor av en av de sistnevnte

angir blikkenslagerabeid

• Stikkord/søkeord. Det er her krysset av

for 6 av i alt 23 mulige forhåndsdefinerte

arbeidsoperasjoner. Blikkenslagerarbeid

er her ikke et mulig valg i skjemaet.

Det synes derfor tilstrekkelig tydeliggjort i

kunngjøringen at blikkenslagerarbeid er en

del av hovedentreprisen, mener Aaker.

– Det vanligste ved hovedentrepriser er

at et entreprenørfirma/håndverkerbedrift

tar hovedentreprenøransvaret og knytter

til seg øvrige fag som underentreprenører.

Alternativt kan flere foretak gå sammen om

å gi et felles tilbud. Trondheim kommune

som oppdragsgiver har ikke lagt spesielle

føringer i forhold til hvilken fagbakgrunn

firmaet som skal stå som hovedentreprenør

har. Dette kan meget godt være et blikkenslagerfirma,

forutsatt at kvalifikasjonskravene

tilfredsstilles, sier Anne Aaker.


Oldermann Torgeir Rønning i Trondhjems Kobber- og Blikkenslagerlaug mener

kommunen ikke forstår blikkenslagerfagets arbeidsområder.

– Det blir som om vi skulle fortsette å legge rør videre fra nedløpet

ned i bakken. Men det er rørleggerens jobb. Det skjønner alle. Mange

har tydeligvis vanskeligheter med å erkjenne hva som er oppgavene

til en blikkenslager og hva som er oppgavene til en tømrer, sier

Rønning.

– Det handler om et viktig prinsipp: Det offentlige lager læreplanene,

men fratar oss mulighetene til å følge dem opp når vi ikke får oppdrag

som omfatter denne type arbeid. Og selvsagt handler det om penger og

inntjening. Det er beklagelig at det virker som om det er blitt tradisjon

at Trondheim kommune tror at omleggstekking er blitt tømreroppgaver.

Vanskelig å nå frem

Øystein Moa i Opplæringskontoret peker på at Trondheim kommune

ikke inkluderte blikkenslagere eller taktekkere da de beskrev hvilke

grupper de skulle henvende seg til i forbindelse med omlegging av

tak og fasade på byens rådhus. Entreprenører og tømrere var nevnt.

Dette skjedde tidligere i år. En blikkenslager fikk likevel oppdraget,

da bransjen fulgte opp saken.

– Lauget har hatt flere møter med kommunen om å velge riktig

faggruppe. Men det virker som om det er vanskelig å nå frem.

Blikkenslagerfaglige oppgaver blir ivaretatt av andre faggrupper,

dessverre, sier Øystein Moa.

Dette sier læreplanene

blant annet om tak

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget:

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

• legge omleggstekkinger med opplekting, undertetting og

tilhørende beslag

• false gjennomføringer og tekke detaljer

• montere sikringsutstyr i samsvar med gjeldende regelverk

• gjøre rede for underlag, innfestingsmetoder, isolasjon og

lufting

Taktekkerfaget (flate tak)

• utføre diffusjonstetting

• utføre ett- og flerlagstekkinger med detaljer

• utbedre og tekke om eldre tak

• feilsøke på tak med lekkasje

Tømrerfaget

• bygge og montere ulike typer komplette takkonstruksjoner

RHEINZINK ® -Formsink

RHEINZINK ® -formsink er et mykt, fleksibelt og formbart

materiale for optimal tilpasning ved piper, arker og andre

krevende situasjoner. Materialet har lav vekt, leveres i flere

standard bredder, både glatt og plissert, og kan lett falses

og loddes. RHEINZINK ® -formsink inneholder ingen skadelige

tungmetaller, er 100 % resirkulerbart uten kvalitetstap og

innehar de samme miljøsertifiseringene som RHEINZINKs

øvrige produkter. Materialet patineres over tid og får et klassisk

blågrått utseende.

RHEINZINK forhandles av følgende grossister:

RHEINZINK Norge

Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway

Tlf.: +47 67540440, Fax: +47 67540441

E-Mail: info@rheinzink.no, www.rheinzink.no

RZ_3616-4C-N


Arkitektene Inger-Lise Ramfjord (fra venstre), Katrine Falch Olsen og Hege Lægreid Gangstø fra Madsø Sveen Arkitekter AS i Trondheim synes det var kjempenyttig

å bli oppdatert på forskjellige produkter og lære om tekniske detaljer. – Det er svært inspirerende å se hva de ulike metallene kan egne seg til, sier de.

Møteplass med metaller

– Vi ønsker å være en bidragsyter for å utvikle og inspirere arkitekturen. Bidra til å

g jøre norske bygg enda vakrere, sa oldermann Torgeir Rønning og slo an tonen på

seminaret Metaller i arkitekturen som Tronheims-lauget og Norsk Stål arrangerte

i mars.

Av Per Olav Berg

Det er positivt med arrangementer som

dette, der folk fra flere ledd i byggeprosessen

kan treffes og få et bredere

fokus og se nye innfallsvinkler. Alle

har vi gjort noen erfaringer, og slike møteplasser

gjør det mulig å dele dem med andre, sier sivilarkitekt/partner

Alessandra Kosberg ved Jarmund/

Vigsnæs AS Arkitekter MNAL.

Hun var en av foredragsholderne på seminaret,

og viste eksempler på bygg der metaller

spiller en viktig og bevisst rolle. Svalbard

forskningspark med sitt kobberskall er et

strålende eksempel.

10 • blikkenslageren 5-09

– For oss er det viktig å finne det materialet

som egner seg best. Jo mer kunnskap

vi har om metaller, jo bedre kan vi velge det

materialet som svarer til oppgaven. Desto

bedre vi kjenner materialet, jo flere muligheter

ser vi til å bruke det. Velger du materiale

ut fra riktige vurderinger, blir produktet en

reklame for seg selv. Tilsvarende negativt kan

det bli hvis du velger metall, og ikke sørger

for riktige tekniske løsninger og detaljer, sier

Alessandra Kosberg.

Matnyttig

– Fra laugets side er dette en kjempesatsning.

Ideen ble født for et år siden, men har lagt på

seg etter hvert. Norsk Stål har hatt arkitektseminar

tidligere, men ikke så stort som dette.

Sammen kom vi frem til et seminarprogram

som tok for seg estetisk utforming og gode

tekniske løsninger. Seminaret samlet 75 arkitekter

og bransjefolk. En rekke leverandører

bidro med stands og presentasjoner, noe

arkitektene synes er svært matnyttig, forteller

Torgeir Rønning.

Seniorforsker Stig Geving ved SINTEF

Byggforsk viste eksempler på fuktsikre

beslagsløsninger i fasaden og orienterte om

nye anbefalinger fra Byggforsk. Han tok også

for seg avrenning av beslag, et tema som

Blikkenslageren vil komme tilbake til senere.


I tillegg til Alessandra Kosberg holdt

konsulent Kjell Bruheim i Blikkonsult i

Trondheim et visuelt foredrag der han tok

seminardeltagerne med på en reise fra tekniske

utfordringer til estetiske/økonomiske

løsninger. Visuell var også sivilarkitekt Svein

Skibnes, som viste fine bilde-eksempler

fra Trondheim. Partner Bjørn-Erik Øye i

Prognosesenteret avsluttet med sitt prognoseblikk

på nåtid og fremtid og foredraget han

kalte «Fra boom til depresjon på rekordtid».

Han minnet forsamlingen at vi har bak oss

to år med bygging på toppnivå i Europa.

– Prognosene for antall kvadratmeter nye

yrkesbygg i 2011 ligger over nivået i 2003,

sa han.

Slagregn

Stig Geving fanget oppmerksomheten både

fra arkitektene og fagfolkene da han snakket

om konsekvenser av klimaendringene. Vi

får større påkjenninger av slagregn på høye

fasader. Øvre del av fasadene utsettes for mer

fukt. Vind presser regnvannet oppover og inn

under parapetbeslaget. Geving anbefaler både

arkitekter og utførende å studere byggdetaljbladene

som viser ulike slagregnpåkjenninger

avhengig av hvor du befinner deg i landet.

Skadeomfanget på tak, yttervegg over terreng

og konstruksjoner mot terreng jevner seg

ut. men 1/3 av alle skadetilfellene med feil

utført sålbenk/vannbrett beslag og gesims-

eller parapetbeslag er på hus under fem år

gamle.

Geving trakk frem en oversikt over skadeårsaker,

der rekkefølgen er avhengig av

hyppighet: Innfesting, skjøting, avrenning

fra beslag, nedbrett langs fasade, endekanter

og hjørner på beslag, avslutninger, tetting av

Oldermann Torgeir Rønning i Trondhjems Kobber & Blikkenslagerlaug åpnet

seminaret med å presisere at lauget ønsker å være en bidragsyter til å utvikle

arkitekturen og gjøre norske bygg enda vakrere.

Sivilarkitekt og partner Alessanda Kosberg hos

Jarmund/Vignsnæs AS Arkitekter holdt foredrag

om bruk av metaller, med vekt på Svalbard forskningspark

i Longyearbyen.

luftspalter, tettesjikt bak beslag, hulltaking og

til sist; feil beslagskant.

Funksjonskrav

Forskningsprogrammet Klima 2000 ved

SINTEF Byggforsk har gitt mange verdifulle

erfaringer. Tidligere er regnforsøk av vannbrettbeslag

omtalt i Blikkenslageren. Geving

viste eksempel på mangelfull oppbrett av

beslag i sporet i underkarmen. Selv om det

Dr. ing. Stig Geving ved SINTEF Byggforsk redegjorde

for fuktsikre beslagsløsninger i fasaden.

bare mangler 4 mm på at beslaget er trykket

helt opp i sporet, trenger regnvann forbi oppbretten

ved vindhastigheter tilsvarende stiv

kuling - liten storm.

– Laboratorieforsøkene fant ingen lekkasjer

selv med vind lik sterk storm når beslaget er

trykket helt opp i bunnkarm-sporet, understreket

Geving.

Det var tett med seminardeltagere på utstillingene til leverandørene.

Arkitektene satte pris på kombinasjonen av foredrag og nærkontakt med

produktene.

blikkenslageren 5-09 • 11


Nå haster det med påmelding!

Landsmøtet til VBL fra 18. til 21. juni rykker nærmere. Fristen for påmelding er

18. mai. Etter dette garanterer ikke landsmøtekomiteen hotellrom for etternølerne.

Hotell Continental åpnet i 1900 og er eiet av

samme familie gjennom fire generasjoner.

Av Per Olav Berg

Vi oppfordrer etternølerne til å

melde seg på til Landsmøtet så

raskt som mulig. Vi har bestilt

hele Hotell Continental, men må

si fra oss rom på et tidspunkt, understreker

Torill K. Wollebekk på vegne av landsmøtekomiteen.

Hun legger til at fristen 18. mai er absolutt

reell. I Oslo er det kamp om hotellsengene i

juni, så det er ikke en gang sikkert at etternølere

får plass på gode hoteller i nærheten av

Continental. Derfor: Gå inn på www.landsmøtet.no

og meld dere på straks!

Oslo-lauget er som kjent 125 år i år. Dette

skal feires i høytidelige og festige former

senere, men lauget ønsker likevel å markere

sin alder under Landsmøtet ved å spandere

helaften for landsmøtedeltagerne med

ledsagere på Ekeberg-restauranten. Denne

funkisperlen i skråningen nedenfor Ekeberg

er pusset opp for få år siden, og tilbyr utsøkt

12 • blikkenslageren 5-09

mat og en fantastisk utsikt over hovedstaden.

Fredagskvelden går turen til Ingierstrand

Bad, og lørdag er det bankett på Hotell

Continental.

For ledsagerne blir det omvisning i den

norske Opera & Ballett med lunsj og tur til

Oslos hotteste handlegate, Bogstadveien. Her

– Nå begynner det å haste, sier

landsmøtekomiteen. Fra venstre,

Pål Sagen, Eilin Figenschou

Guddal, Bård Johansen, Torill K.

Wollebekk, Sven Erik Knutsen, Per

Sannes og Geir Albretsen.

blir det anledning til shopping eller å se på

livet fra en av gatens fortausrestauranter.

Selve Landsmøtet skal blant annet velge

ny styreleder i VBL etter Jan Henrik Nygård.

For VBLs medlemmer blir arrangementet i

Oslo en flott anledning til å nyte godt kollegialt

samvær i en sommerpyntet hovedstad. For

de som melder seg på i tide…

Skreddersydde foredrag

Landsmøtekomiteen satser på foredragsholdere

med spennende og aktuelle budskap fredag under

Landsmøtet. For å bevisstg jøre arbeidsgiverne i

nødvendigheten av god kommunikasjon og relasjoner

med egne ansatte og omverdenen for øvrig,

byr de på den erfarne Cecilie Andvig.

Cecilie Andvig har i over 20 år holdt kurs og foredrag for norske og utenlandske bedrifter.

Hennes foredrag på Landsmøtet er skreddersydd for VBL-bedriftene.

Hemmeligheten bak Cecilies suksess er rett og slett grundig forarbeid. Hun er en

levende interessert, og ikke minst engasjert, person. Gjennom forberedende møter og

informasjonsinnhenting setter hun seg grundig inn i hver enkelt bedrifts situasjon. Hun

lærer seg sjargong og interne uttrykk som hun aktivt bruker i sine foredrag. Alle har noe

å lære av hennes foredrag, uansett bransje eller kjønn. Cecilie er et fyrverkeri på scenen,

og opplevelsen karakteriseres som «stand-up med faglig innhold».


Du er helten. Mesteren på taket som aldri trår feil. Du har overblikk. Mot.

Når andre klager over været, står du med hodet i himmelen som verdens utsendte ekspert og problemløser.

Du holder takene tette, får vannet til å renne riktig, og ditt virke får folk til å løfte blikket loddrett i beundring.

I Plannja gjør vi vårt ytterste for å levere materialer som når opp til dine høyder.

WWW.PLANNJA.NO

Løft blikket

blikkenslageren 5-09 • 13


Ventilasjonskanaler med Astro-Foil.

Fordeler med

reflekterende Isolasjon

Spørsmålet er ikke lenger hvorfor du skal bruke reflekterende isolasjonsprodukter

for ventilasjon, men hvorfor du ikke bruker det? De siste fem årene har vi sett en

dramatisk endring i kunnskap om energiforbruk og effektiviteten for isolasjonsprodukter,

skriver William R. Murray i Astro Reflective Insulation AS i dette innlegget.

Han ønsker en frisk debatt her i Blikkenslageren.

Tradisjonell isolasjon senker bare

varmeoverføringsprosessen, mens

reflekterende produkter faktisk

reduserer opp til 97 prosent av varmeoverføringen.

Reflekterende isolasjonsprodukter

er ikke nytt innen industrien, men har

i det siste oppnådd stor troverdighet med sine

mange fordeler for installatørene av produktene

og for sluttbrukerne.

Astro Reflective Insulation AS i Sandefjord

har i fem år importert Astro-Foil Double

Bubble & ASTROSAFE 25 mm isolasjonsprodukter

for bruk til ventilasjonsisolering.

Produktene blir solgt over hele verden gjennom

et nettverk av distributører med et årlig

14 • blikkenslageren 5-09

vekstnivå på om lag åtte prosent i volum de

siste 25 årene.

Brennende dråper

Begge produktene har vært branntestet ved

SINTEF (NT FIRE 036) og har oppnådd

brannklasse PI for Astrosafe og PIII for

Astro-Foil med et spesielt notat fra SINTEF

om NT 036 testmetoden. Branntestene utføres

med 10 isolerte kanaler side om side og

brennes med 150 KW flamme i 15 minutter.

Problemet med denne testutførelsen er at

95 prosent av alle avtrekkskanaler i Norge

ikke er isolert. Derfor burde denne situasjonen

bli tatt inn i betraktning av ingeniører

Rehabilitering av ventilasjonsaggregat med Astro-Foil.


ASTROSAFE 25 mm er gunstig til ventilasjonsisolering.

som gjennomgår testdata. SINTEF skrev notatet fordi de innser at

denne metoden, den nærmeste tilgjengelige testmetoden, ikke er 100

prosent veiledende til faktiske installasjoner.

Hovedproblemet er brennende dråper. Hvor mange og hvor lenge

brenner de når de først treffer gulvet i testområdet? Når du tar i

betraktning at avtrekkskanaler i de fleste tilfeller ikke er isolert, og i

de aller fleste tilfeller ikke vil ha 10 ventilasjonskanaler installert side

om side, vil problemet med brennende dråper ikke være gyldig.

Alle andre målinger tatt under denne branntesten for Astro-Foil er

godt innenfor vurderingene i brannklasse PI. Dette er grunnen til at

ingeniører godkjenner disse produkter fra et brannfaglig standpunkt.

Sunn fornuft ligger under ansvarsområdet til ingeniørene, og denne

feilen i testmetoden med hensyn til plastprodukter er åpenbare.

Tykkelsen ikke viktig

Termiske tester for hver av disse produktene har blitt utført av R &

D Research i USA, et akkreditert institutt med verdensomspennende

rykte for kvalitet. Instituttet ledes av Dr. David Yarbrough, en ledende

termisk dynamikkingeniør med 30 års erfaring. Disse testene er spesifikke

for installasjonsmetoder for reflekterende produkter til ventilasjonsapplikasjoner.

Den viktigste fordelen med å installere produkter som Astro-Foil &

ASTROSAFE er at det sparer både tid og penger. Produktenes ypperlige

termiske forhold er påvist via våre testdata og tilbakemeldinger

fra kunder. Dets brannrangering er akseptert av ingeniørmiljøet, der

sunn fornuft prioriteres.

Produktene er godkjent av ingeniører og installert av gründere

innen ventilasjon, som Gunnar Karlsen, YIT, Bryn Ventilasjon,

SUNNVENT og mange andre aktører. Bygninger der våre reflekterende

produkter er installert, inkluderer STATS sine bygninger i

Tønsberg, Tine, Gilde og Ullevål Sykehus bare for å nevne noen.

De tradisjonelle produsentene hevder at tykkelsen på isolasjonen,

eller «lamda»som det er henvist til, er det viktigste elementet til alle

isolasjonsprodukter. Dette er bare sant når det gjelder konveksjon/

conduction applikasjoner, der glassfiber og rockwool produkter brukes.

Men ikke med reflekterende produkter. Mye isolasjon er ikke

effektiv mot infrarød stråling, faktisk absorberer det snarere enn å

reflektere eller blokkere.

Helseaspektet alene har en enorm innvirkning på arbeiderne som

installerer og for byggherre og sluttbrukerne. Installering av reflekterende

produkter for ventilasjon sparer over 50 prosent arbeidstid og

krever ingen verneklær eller pustebeskyttelse. Produktene leverers i

ruller av 46, 45 kvm for Astro-Foil og 18,5 kvm for ASTROSAFE,

noe som sparer tid ved lasting og lagringsplass på arbeidsplassen.

Ventistål har 11 avdelinger over hele landet, med

dyktige medarbeidere som er beredt til å yte deg

topp service. Med solid faglig kompetanse og et

omfattende produktspekter innen tak og fasade kan

vi hjelpe deg med det meste! Med HELE Industri på

laget har vi nå blitt enda bedre!

Regnvannsystem i aluminium, zink og stål

Grøvik Verk / Umicore / Plannja

Tak- og veggplater i zink, stål og aluminium

Umicore / Plannja / Corus / Novelis / Ruukki

Taksikring

Festemateriell

Verktøy

www.ventistal.no

Unik Unik kompentanse

kompetanse og produktbredde

ventilasjon • tak/fasade • isolasjon

og produktbredde

Hovedkontor: Lilleakerv. 4, 0283 Oslo. Tlf: 22 06 13 20

blikkenslageren 5-09 • 15


– Undervurdert av blikkenslagere

I Finland har blikkenslagerne

gått over til

Pural og Pural matt.

Tilbakemeldingen om

kvaliteten har vært god.

Pural tåler over 100

graders varme og kan

bearbeides i 15 minusgrader.

Ruukki startet

produksjonen av Pural

i 1997. Produksjonen av

Plastisol ble lagt ned for

et par år siden.

Av Per Olav Berg

Sammen med markedsføringssjef Han

Erik Pedersen i Ruukki Construction

i Norge besøker Blikkenslageren

Ruukkis teknologi og utviklingssenter

i Hämeenlinna i Finland.

Pural er Ruukkis eget varemerke på overflatebehandlingen

av stålplater og coils med

Polyuretan primer og en polyuretan/polyamide

toppcoat.

Det finske selskapet Rautaruukki markedsfører

seg under navnet Ruukki. Ruukki leverer

metallbaserte komponenter, systemer og integrerte

systemer til konstruksjons- og maskinteknisk

industri. Ruukki har 14.300 ansatte i 26

land og solgte for nær 4 milliarder Euro i fjor.

I Norge fokuserer Ruukki på tre hovedområder.

Ruukki Construction prosjekterer,

16 • blikkenslageren 5-09

Det er romslig under taket i Ruukkis teknologisenter, jfr. garasjeportene i bakgrunnen.

produserer og monterer løsninger for bygg,

anlegg og infrastruktur. Ruukki Engineering

tilbyr metallbaserte løsninger for skips- og

offshoreindustrien og for håndtering og

transport og papir- og treforedlingsindustrien.

Ruukki Metals tilbyr et bredt sortiment av

stål, rustfritt og aluminium som standard og

spesialprodukter. I Norge lagerføres planplater

i 1250 x 2000 (2500) x 0,6mm i sort, hvit,

lys grått, mørk grå, rødbrun, samt blått. Coils

og eventuelle andre farger kan skaffes på kort

tid fra Finland.

Kommet for å bli

– Norske blikkenslagere er nok konservative

og har ikke tatt inn over seg at Pural har

Aki Kinnunen (t.v.) ved Ruukkis teknologisenter viser markedsføringssjef Hans Erik Pedersen en utviklingsmodell

av et fasadeelement fra Ruukki Construction.

egenskaper som langt overgår risikoen for

riper. Pural tåler naturligvis mindre juling enn

Plastisol-produkter, men hvis man venner seg

til å omgås materialet på en annen måte, og

bruke folie, er det mange fordeler med Pural,

sier markedsføringssjef Hans Erik Pedersen.

Terje Hippe i Ruukki Metals i Norge har

også erfaring med at blikkenslagere i Norge

ikke har vent seg til Pural, men er overbevist

om at de kommer til å bli det etter hvert som

de har prøvet det ut.

– Dette er en ny type belegg som har

kommet for å bli og som har overtatt etter

Plastisol. Er man skeptisk, er det bare å kjøpe

med folie. Når blikkenslageren tar av folien

etter montering, er det utførte arbeidet skinnende

nytt og rent, påpeker Hippe.

Hos Ruukki i Hämeenlinna fremlegges

dokumentasjon på at Pural og Pural matt

tåler høy varme uten å ta skade, at det er fargebestandig

over mange år, og at produktene

kan knekkes ute i 15 minus uten at overflaten

sprekker.

Bedre egenskaper

Etter mange års testing og bruk viser det seg

at Pural er svært godt egnet nær hav og i

områder med mye industri. Tester viser klart

at Pural er mer UV-bestandig enn polyester og

Plastisol og mer korrosjonsbestandig. Pural

er også mer ripebestandig enn polyester og

PVDF, har større fleksibilitet enn polyester, og

dessuten at støv, skitt og rusk ikke så lett fester

seg til Pural som på polyester og Plastisol.

– Utviklingsarbeidet med Pural matt startet

i 2001. Vi ville ha enda bedre egenskaper

enn med matt Polyester, som var for tynn for

falsing, forteller avdelingsleder Risto Sipilä


Arkitekter og designere besøker Teknologisenteret i Hämeenlinna for å

se tekniske og praktiske løsninger og detaljer.

Teknologisenter

viser vei

Ved teknologisenteret til Ruukki vil over 1000 eksterne kunder,

blikkenslagere, arkitekter og prosjekterende få informasjon og

instruksjon i materialeegenskaper og kvaliteter i 2009. Her bygges

prototyper og her presenteres valgmuligheter med stål i

konstruksjon, tak og fasader.

TC-senteret her i Hämeenlinna, 100 km nordvest for Helsinki,

er et av tre slike sentre i Europa. Ruukki har et tilsvarende i

Zyradow i Polen og i Obnisk i Russland. I Hämeenlinna får egne

salgs- og marketingsansatte teknisk support. Kunder og egne

ansatte er på kurs her, og senteret er arena for en aktiv produktutvikling

innen hele Ruukki-systemet.

Teknologisenteret i Hämeenlinna har eksistert i over tre år.

Men det er først nå i det siste at senteret fokuserer på en mer

effektiv samhandling på tvers av de ulike divisjonene i Ruukki.

Målet er å oppnå en enda bedre forståelse i markedet for hva

Ruukki kan tilby av helhetlige og smarte bygningstekniske og

estetiske løsninger.

TC-senteret har ansvar for produktsertifikater og CE-merking,

patent og varemerker, og teknisk dokumentasjon i papir og

elektronisk format. Her er en stor testavdeling som drives

i samarbeid med universitetet i Hämeenlinna; et slags mini

SINTEF Byggforsk med vekt på UV-testing, strekk og trykk, overflatebestandighet,

klimatesting, fukt, salt og korrosjon.

I et stort showrom presenteres ulike kassettløsninger og

ulike type strukturer for arkitekter og designere. I verkstedet får

faglærere i videregående skoler og tekniske skoler systematisk

praktisk trening.

hos Ruukki Construkction. Han viser ferske resultater etter 5000 timer

med UV-testing på Pural matt, tilsvarende 15-18 år i virkeligheten.

Overflaten er helt uforandret.

– Særlig mørkere farger av Pural matt tåler høyere temperaturer på

taket enn Plastisol. Ripemotstanden er for øvrig 4 kilo, opplyser Sipilä.

Han legger til at også finske blikkenslagere var skeptiske straks Ruukki

lanserte Pural, men at de snart lærte seg å bruke det til sin fordel.

blikkenslageren 5-09 • 17


Torleiv Ranheim tror sink treffer godt i en bred og langvarig popularitetsbølge blant norske arkitekter.

Sink-misjonæren

Torleiv Ranheim jobber i Umicore. Det er det få som vet hva er. Men når varemerket

er VMZinc, vet alle at Torleiv (54) er en av de mest ihuga ambassadørene

for økt bruk av sink i norsk arkitektur og dermed mer jobb for blikkenslagerne.

Av Per Olav Berg

For å ta de personlige opplysningene

først: Etter artium i Bærum jobbet

han med oppføring av eneboliger

for Block Watne før han tok

utdannelse som bygningsingeniør ved Oslo

Ingeniørhøgskole i 1978. Frem til 1995 jobbet

han i Glava, først som salgsingeniør i

Østfold, Akershus og Oslo mens han tok

fem års kveldsstudier ved Markedshøgskolen

i Oslo og slo i bordet med en Diplom

Markedsøkonom-utdannelse. Han avanserte

til regionsjef i Østlandsområdet, var salgssjef

fra 1985 til 1995 og avsluttet som marketing-

18 • blikkenslageren 5-09

sjef i 1996 da han hoppet over til Astrup &

Sønn som markedssjef i Systemteknisk avdeling,

som blant annet omfattet byggteknisk

avdeling med metaller.

Ved innledningen til 2000 begynte Torleiv

å hoppe i jobber; først et år som daglig leder i

Bjerke Engros, så like lenge som markedsansvarlig

i DealHammer, to år som salgssjef og

daglig leder i AS Hesselbergtak/Esha Norge,

og siden 2004 ansatt som salgssjef og leder

av aktivitetene i Norge for Umicore.

Han forsøkte seg med et nytt hopp i 2007.

Da lot han seg friste til å si opp i Umicore

for å være med på å bygge opp isolasjonsbedriften

Ultimat, som lager isolasjon av gamle

klær. Men dette viste seg å være langt fra

forespeilet, og etter to måneder var Torleiv

tilbake med VMZinc-produktene.

Erwin Nielsen i Umicore i Danmark, som

mange norske blikkenslagere kjenner, pleier å

si at Torleiv bare var borte på en to måneder

lang fisketur der oppe i Norge…

Ny kunnskap

Det hender det blir en fisketur i ny og ne for

Torleiv også. Han liker friluftsliv og sjø- og

båtliv. Hver onsdag spiller han basket for trimmens

skyld og er en ivrig skiløper. Det også for

å holde seg i form. Fra nyttår til over påske blir

det gjerne 50 mil på ski, men aldri med start-


nummer på brystet. Imidlertid røper Torleiv at

han, en eller annen gang, skal gå Vasaloppet…

Ellers er det hobbysnekring med vedlikehold

hjemme på Jar i Bærum eller på hytta i

Valdres. Bygningsingeniøren regner seg som

ganske habil i omgang med verktøy.

– Hva visste du om blikkenslagere før du

begynte med sinken?

– Ikke annet enn fra dem jeg traff i jobben

i Hesselbergtak, og litt i tiden i Astrup, men

der var det mest aluminium. Sink var nytt for

meg, og at det er et så velegnet materiale for

håndverksmessig bearbeidelse visste jeg heller

ikke, sier Torleiv.

Det er mange andre som heller ikke har

hatt så god kjennskap til sinkens anvendelsesområder.

Både blikkenslagere og arkitekter

har fått mye kunnskap om praktisk utførelse

og teknikker med sink gjennom kurs som de

to sink-ambassadørene i Norge formidler;

kollega Erling Lyche i Rheinzink og Torleiv.

Inspirerende

– Å reise rundt og fortelle om sink til arkitekter

og blikkenslagere gjør jobben min så rik

og meningsfylt, og morsom, fortsetter Torleiv.

Han bruker mye tid på arkitekter, og synes

det gir en ekstra dimensjon å kunne møte

dem i så mange forskjellige typer bygg der

sink er et godt alternativ; fra Kongsgården

på Bygdøy til ultramoderne næringsbygg og

privatboliger.

– Ingen arkitekter er uinteressert i å få

vite mer om sink. Noen leser tydeligvis

Blikkenslageren og tar kontakt når bladet har

omtalt et prosjekt med sink. For arkitektene

er det inspirerende at sink kan formes på alle

mulige måter, sier han.

Torleiv understreker at han først og fremst

er en varm tilhenger av metall i bygg. dernest

prediker han sinkens fortreffelighet og til slutt

VMZinc.

– Norske blikkenslagere er også en spennende

faggruppe å møte. De ønsker å tilfredsstille

det arkitekten legger opp til, og da er

det viktig å kunne formidle kunnskap om

hvordan sinken kan – og skal – bearbeides og

de riktige tekniske løsningene utføres. Vi er

bevisst på nødvendigheten av å holde kurs,

enten ute hos blikkenslagerne, via laugene

eller lærlingsentra eller nede i vårt kurssenter

i Silkeborg på Jylland. Vi har hatt 350 personer

her nede, noen to ganger eller mer, på

kurs og seminarer, sier han.

Godt utseende

Torleiv påpeker at verken han eller kollega

Erling i Rheinzink er noe fordyrende mellomledd.

– Våre grossister kjøper direkte av produsentene.

Det er en rasjonell og direkte distribusjon

fra sinkverket og til byggeplassen.

– Hva er det med sinken som begeistrer

arkitektene?

– Mange av dem er opptatt av å benytte

rene materialer. Sink er et naturmateriale. Det

patinerer seg selv. Det trenger ingen behandling

eller vedlikehold. Det bare står der i

hundre år. Og så er det svært formbart og

fleksibelt. Dessuten har det et attraktivt utseende!

Bare se hvordan de fleste arkitekter går

kledd: I grått og sort. Antrasinken seiler opp

som den store favoritten i vårt sortiment. Den

får med tiden et utseende som slitte, svarte

jeans. Vi selger over 50 prosent patinert sink

i Norge nå; enten kvarts-sinken eller antrasinken,

smiler Torleiv.

Han tror materialet sink treffer godt i en

bred og langvarig popularitetsbølge blant norske

arkitekter. Arkitekter liker kombinasjonen

av tre, glass og andre naturmaterialer, som

sink.

– Mange arkitekter ønsker en lysere, grå

flate på toppen av byggene. Patinert sink er et

godt alternativ, sier han.

Ingen golfer

Torleiv har fått stor respekt for norske blikkenslagere.

Han er imponert over utstyrspar-

Torleiv Ranheim i Umicore har fått stor respekt for norske blikkenslagere.

ken mange har, og at mange er utadvendte

og engasjerte ambassadører for økt metall i

bygg.

– Norske blikkenslagerne er samarbeidspartnere

for oss ut i markedet. Slik er det ikke

ellers i Europa, sier Torleiv.

Danskene i Umicore Marketing Services

Scandinavia AS, som det faktisk heter, er

godt fornøyd med innsatsen til Torleiv. Det

var ingen nøling hos direktøren da Torleiv

signaliserte at han hadde lyst til å begynne

igjen. Der nede er de mer bekymret på fredagene,

når Torleiv i telefonen forteller om helgens

planer om skiturer i vinterhalvåret. De

er så redd at han skal falle og brekke benet…

– De er like gode til å gå på ski som jeg er

til å spille golf, humrer Torleiv. Han har innsett

at det aldri kan bli det samme å invitere

kunder med på skitur som på en runde golf.

– Det er greit at Erling i Rheinzink er

bedre enn meg i noe, sier han.

blikkenslageren 5-09 • 19


VÅRE GODE PROSJEKTER:

At et høydebasseng ikke behøver å se ut som akkurat det, viser dette prosjektet i Bymarka i Trondheim.

Corus Colors

Colorcoat HPS200 ® Ultra

Den neste generasjon plastbelagt stål

Colorcoat HPS200 ® Ultra kombinerer fleksibilitet, tøff overflate med opp til 40 års garanti.

Et ytterligere viktig steg fremover for å øke distansen til konkurrerende produkter. Uten tvil den beste garantien i markedet.

En overflate som er fleksibel og som tåler tøff behandling. Unik Scintilla ® pregning, et bevis på ekthet. Stort fargeutvalg.

• Unik Confidex ® Garanti opp til 40 år.

• Fargeutvalg inspirert av arkitekter.

• Optimalisert Galvalloy ® stålunderlag for ekstra korrosjonsbeskyttelse.

• Unik beleggsteknologi for farge- og glansbestandighet.

• Miljøvennlig og 100% resirkulerbart.

Lagerføres av ledende stål- og blikkenslagergrossister.

20 • blikkenslageren 5-09

Corus Bygg Systemer AS

Røraskogen 2

3739 Skien

T: +47 (0) 35 91 52 00

F: +47 (0) 35 91 52 20

E: norge@cbsnordic.com

www.cbsnordic.no


Tilbake til

naturen

Tett på bymarka i Trondheim har

Trondheim kommune bygd et nytt

høydebasseng som skal sikre

drikkevann til områdene rundt.

Arkitektens valg av kobber og

skifer viser at materialer kan

tilbakeføres til sitt naturlige

element på en vakker måte.

Av Per Olav Berg

Herlovsonløypa Høydebasseng ligger flott til i terrenget på

grensen til Bymarka på Ugla.

Dahle Blikk AS fikk jobben med å tekke fasader

og tak med kobber. Arkitekt Per Stenseth i Stenseth

Grimsrud Arkitekter AS valgte kobber og skifer som

byggematerialer. Høydebassenget ble overlevert i fjor og

ble tilslutt et flott estetisk bygg som naturlig faller inn i

terrenget og marka rundt og er blitt et vakkert skue for

turgåere på vei inn i marka. Man kan godt si at materia-

Takrennedetalj på tak over trapperom m/kobberbeslag på frontbord og hvor

lufting av fasaden er ivaretatt bak frontbordet.

SIKKER PÅ TAKET

SIKKER PÅ TAKET

Fasadestiger

Øvrige produkter i vårt

taksikringsortiment:

• Møne- og takfotsrekkverk

• Snøfangere • Takbroer

• Beskyttelsesrekkverk

• Takstiger

Mer informasjon på:

www.weland.no

Weland A/S | Pb. 53 | 2021 Skedsmokorset

Tlf. 46939100 | Fax 63866971 | weland@weland.no

blikkenslageren 5-09 • 21


Takrennedetalj med kobberbeslag på frontbord.

lene er blitt vakkert tilbakeført til sitt naturlige

element.

Fasaden på trappetårnet ble utført som skivetekking

med finér som underlag. Topptaket

er båndtekket på oppforet finér, mens det

laveste taket er utført som et kompakttak

med båndtekking oppå 150mm isolasjon. Der

ble det brukt innfestingssystem fra Bjarnes

System.

22 • blikkenslageren 5-09

Kobber og skifer i flott samspill!

Ros til byggherren

For å unngå korrosjon i aluminiumsrammene

på dører og vinduer valgte Dahle Blikk å

bruke et beslag i rustfritt stål som en overgang

mellom kobbertekkingen og rammene.

For å ta unna de store vannmengdene fra

taket på selve bassenget ble det håndlaget

store avløpskummer og nedløpsrør. Inni vulsten

er det en sveiset stålramme rundt kum-

men, som er festet til konstruksjonen for å

tåle store snømengder.

– Vi må gi ros til kommunen for at de ikke

falt for fristelsen til å bruke andre og billigere

materialer, da resultatet til slutt er blitt et

vakkert smykke ute i Bymarka, sier Torgeir

Rønning i Dahle Blikk.


Din landsdekkende Din landsdekkende samarbeidspartner innen innen alle typer alle typer stÂl og stÂl metaller og metaller og ¯vrige og ¯vrige blikkenslagerprodukter.

For et For fullstendig et fullstendig sortiment, sortiment, se vÂr se produktkatalog.

vÂr produktkatalog.

www.norskstaal.no

www.norskstaal.no

blikkenslageren 5-09 • 23


Idyll i Møre og Romsdal

På årsmøtet til lauget i Møre og Romsdal i

Geiranger var det fokus på sosialt samvær

og hygge. Etter godkjennelse av årsberetning,

regnskap og valg på nytt styre som

fikk fullmakt til å sette opp budsjett og

legge strategier videre i 2009, bar det ut i

naturen.

Her sto neipsteking og konnøl-smaking på

sakslisten. Neipsteiking er pinnekjøtt stekt

over åpen flamme. Den spesielle kjeppen

som brukes, kalles neipen. Neipsteiking var

noe som ofte ble praktisert i traktene, og

eieren av hotellet gjør det fortsatt. Konnøl

smaking var også en del av tradisjonen

i området. Norsk Stål, OLBI, Kjell Olsen

Maskinforretning, Interfil, Blåkläder og

Systemconsult deltok på årsmøtet og holdt

korte innholdsrike foredrag om produkter og

nyheter. (Tekst og foto: Ronny Myrset)

24 • blikkenslageren 5-09

AS StillASer: utleie og SAlg

Det du trenger

til rett tid!

AS StillASer

Schleppegrellsgt. 7

0556 Oslo

Tlf. 23 12 23 95

Mobil: 90 77 20 52

Stillaser_annonse.indd 1 03-01-08 17:10:33

Svennebrødre

Det er vel ikke hver dag to brødre går opp

til svenneprøven samtidig.

Henning Sæthre (foran til høyre) gikk opp

som lærling og Arve Sæthre (foran til venstre)

var praksiskandidat. Svennestykkene

ble bestått på fredag den 13. mars.

Prøvenemnden består av Ernst Husevåg,

Nordfjordeid (til venstre) og Kjell Tore

Larsen, Florø (til høyre).

Nytt krav om truckopplæring

Inntil november 2008 kunne hvem som helst kjøre teleskoptruck

med opptil 5 tonns løftekapasitet. Men Arbeidstilsynet har endret

reglene slik at nå kreves det både truckførerbevis og en ny teoretisk

grunnopplæring i et godkjent 6,5 timers kurs. Opplæringen

skal foregå i bedrifter som er ISO godkjent for oppgaven. I dag

finnes det rundt 350 godkjente instruktører i Norge.

Arbeidstilsynets fagforum nedsatte en arbeidsgruppe som har

utarbeidet de nye reglene, som altså trådde i kraft i november

i fjor. Hvor mange som nå må skaffe seg godkjent opplæring er

uvisst, men Gunnar Luthen som eier og driver firmaet Truck og

Opplæring AS i Tønsberg har utarbeidet en lærebok og instruksjonsmateriell

til bruk for truckinstruktører, skriver tidsskriftet

Logistikk og Ledelse.


Prolink

– din nye maskin leverandør

Gjør et KUPP nå på

Gøteneds knekkemaskin K15-25 AS1000 ProLink Touch

• Standard overvange

• Bakanslag 2-1000 mm

• CNC styresystem ProLink

• 152 TFT Touch skjerm i farger

• Manuell bombering av bøyevange

• Kuler i anslagsbord

• PC program for offl ine programmering

• Flyttbar fotpedal

• Verktøy-veske

Kun 299.000,- eks. mva

Inkl frakt og montering

Leie pr mnd 4845,- eks mva.

Prolink er en windowsbasert styring med 15” touch skjerm

Prolink har 3 programeringsmuligheter

• Programmering med standard profi ler

• Programmering med hjelp av grafi kk og automatisk beregning

av kappmål

• Manuell programmering uten grafi kk (line by line)

Prolink er et styresystem som er windowsbasert med

15” touch skjerm i farger. Takk være den store berøringskjermen

og grafi kken, er den rask og enkel og programmere. Operatøren kan redigere standard profi

len, eller tegne nye profi ler direkte inn. Når en standard profi l brukes som et utgangspunkt,

endre man bare vinkel og anslagsmål, deretter beregner styringen det korrekte kappmålet.

Operatøren guides gjennom knekkeforløpet av styringen, med visuelle beskjeder på skjermen.

Verdiene kan korrigeres uten at maskinen må stanses.

Det medfølger også en software til deres PC for offl ine programmering, slik at programmene

kan overføres via nettverk eller USB-minne. Uten å stanse maskinen.

Besøk også våre hjemmesider www.maskin24.no

Ring oss gjerne for prisoverslag og leveringstider.

Salg

Thormod Nordanger

Mob: 92 44 75 02

Service/Salg

Svein Andre Ruud

Mob: 90 54 54 98

Kontor/Salg

Jane S. Kvalnes

Mob: 92 03 64 22

maskin24 as, besøksadresse: Rovenveien 25, N-1900, FETSUND, postadresse: Kroken 10 B, N-3132 HUSØYSUND, blikkenslageren 5-09 • 25

t:+47 92447502, t: +47 90545498, f:+47 94762802, www.maskin24.no

org.nr. 990 681 813 , handelsbanken 9488 05 32132 , IBAN NO68 9488 0532 132, post@maskin24.no


Denne gangen var det sendt ut invitasjon

til samtlige fylker i landet

med forespørsel om å bli teknisk

arrangør. To fylker søkte innen

fristen; nemlig Oppland fylkeskommune

(Lillehammer) og Nordland fylkeskommune

(Bodø). Begge søkerne leverte solide søknader

med gode opplegg for arrangementet.

For tredje gang

Styret valgte enstemmig Oppland som samarbeidspart

for Yrkes-NM 2010. Begrunnelsen

for dette var bl.a. rammene omkring hele

arrangementet, med sterk vekt på et profesjonelt

opplegg innenfor en rimelig kostnadsramme.

Dessuten ligger Lillehammer

slik til at det er korte reiseavstander for store

deler av Østlandet. Styret mener det er viktig

å bygge opp Yrkes-NM som et levedyktig

26 • blikkenslageren 5-09

Erik Hammer – minneord

Erik Roger Hammer, vår blikkenslagermester,

arbeidsgiver og kollega gjennom mange

år, døde 27. februar, 67 år gammel etter lang

tids sykdom.

Erik vokste opp i Maridalen i Oslo

sammen med sine to brødre, Odvar og Kjell.

Erik utdannet seg som blikkenslager og startet

sin bedrift bare 22 år gammel sammen

med Odvar, som dessverre gikk bort alt for

tidlig. Erik tok over ansvaret for bedriften

alene og opparbeidet seg gode medarbeidere.

Erik giftet seg med Unni og fikk en datter

Anette. Han bodde på Høybråten i over 30 år

og deretter sine siste år i Oslo sentrum.

Erik hadde en særegen evne til å påvirke

og skape nytenkning med nye løsninger i

faget, spesielt innen produksjon av ventilasjon.

Til tross for sin sykdom hadde Erik et

høyt tempo og en livsgnist som preget ham.

Erik engasjerte seg i mange typer bedrifter

og hadde mange ideer, men det var blikkenslagerbedriften

som var det sentrale. Erik

arrangement med stort besøkstall, mange

yrkeskonkurranser og stort fokus, noe de

mener et Yrkes-NM 2010 på Lillehammer vil

være med på. For øvrig mener styret at det

er viktig at arrangementet ambulerer rundt i

landet, der det er mulig å få dette til.

Yrkes-NM arrangeres hvert annet år og

2010 blir tredje gang dette store arrangementet

finner sted. Tidligere har Yrkes-NM

vært arrangert på Norges Varemesse på

Lillestrøm (2006), med 35.000 besøkende, og

i Stavanger (2008) med 16.000 besøkende.

Arrangementet har som hovedmål å sette

fokus på fag- og yrkesopplæringen i Norge,

og å få vist fagenes betydning og plass i

norsk arbeids- og samfunnsliv.

Økt motivasjon og kvalitet

Under Yrkes-NM arrangeres nasjonale og

satte kunstsmedarbeidet høyt oppe på listen.

Hans far og bror var utdannet kunsthåndsmeder

og dermed ble sammensetningene med

tradisjonelle håndverk ivaretatt.

Erik snakket sjelden om sin sykdom og

helse. Han feide dette til side. Han ville fremover.

Vi som arbeidet for Erik, opplevde en

fremgangsrik bedrift som utførte store prosjekter

innen blikkenslagerfaget. Erik tok seg

god tid til sine ansatte og var god til å lytte.

Ingen av oss glemmer læremesteren,

arbeidsgiveren og kollegaen. Det var godt å

tilhøre denne arbeidsplass og bli kjent med

Erik. Vi sender gode tanker til hans ektefelle

Unni og hans datter Anette med familie.

På vegne av tidligere ansatte, venner og

kolleger i Oslo kobber- og blikkenslagerlaug

lyser vi fred over hans minne.

Øivind Nielsen

Yrkes-NM 2010 til Lillehammer

Yrkes-NM vil foregå på Lillehammer høsten 2010. Dette er bestemt av styret i

WorldSkills Norway. Det er WorldSkills Norway som er hovedansvarlig for Yrkes-NM,

men organisasjonen er helt avhengig av et samarbeid med fylkene om g jennomføringen.

internasjonale mesterskap i en rekke forskjellige

yrkesfag. Deltakerne er tatt ut gjennom

lokale og regionale konkurranser. Mange

bransjer og fag bruker Yrkes-NM til å ta ut

sine deltakere til Yrkes-EM og Yrkes-VM.

Norge har siden 1991 deltatt i internasjonale

yrkeskonkurranser for ungdom i alderen

18-22 år. Norge har gjennom deltakelsen

fått vurdert utdanningsnivå/kompetansenivå

i forhold til resten av verden, og deltakelsen

har så langt vist at vi innen mange fag holder

godt nivå. Under Yrkes-EM i 2008 ble Norge

fjerde. beste nasjon, regnet ut fra gjennomsnittlig

poengsum, og vår beste ble nr. 4 totalt

av 430 deltakere. Yrkeskonkurranser er med

på å øke motivasjonen og kvaliteten i opplæringen,

og viser på en fin måte hva de enkelte

fag består av og hva som kreves av en dyktig

utøver.


Kvalitet kommer alltid først.

Resten er opp til deg.

En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda

bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og

helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien.

www.ruukki.com

blikkenslageren 5-09 • 27


Portalbygg på Fornebu

IT Fornebu Eiendom bygger 25.000 nye kvm langs den gamle terminalbygningen på

Fornebu. Det blir et spektakulært bygg preget av utenpåliggende bærende stålkonstruksjon

og omfattende bruk av tidløse alucubond-plater, dels i frisk orange.

Blikkenslagerne Stein Senderud (oppe på taket) og Jon Arne Arnseth liker å jobbe med Alucubond.

28 • blikkenslageren 5-09

Av Per Olav Berg

Portalbygget består av to bygg på

hver side av en iøynefallende hub

på 1000 kvm over inngangspartiet.

Huben hviler på en stålkonstruksjon

i V-form. Taket, fasadene og himlingen skal

kles med alucubond i fargen bright orange.

Det blir skrå fasade og buer og bølger i overflatene

som gjør dette inngangspartiet til litt

av et signalbygg i området. A-Lab Arkitekter

i Oslo har virkelig fått lov til å boltre seg.

Fasadene i kontorbygningene er kledd med

bånd med alucubond-plater i fargen RAL 7016.

Franke Onsrud Blikkslageri har i gjennomsnitt

hatt 10-12 mann på byggeplassen siden august

i fjor. Portalbygget skal stå ferdig i juni.

– Alucubond har vært på markedet i Norge

siden 1970 og leveres av Alunor Metall.

Stadig flere arkitekter begynner å snuse på

disse platene, forteller prosjektleder Trym

Aas hos Franke Onsrud. Platene har en for-

og bakside i aluminium og et lag med plast i

midten. Platene er 4 mm tykke og gir en fast

planhet over store flater.

– Alucubond-platene er greie å jobbe med,

men de krever litt mer forarbeid. Baksiden

må freses før knekking. Men de er likevel

fleksible og formbare. De krever en annen

tankegang enn ved tradisjonelt blikkenslagerarbeid,

sier Trym Aas.


Til Portalbygget har Franke Onsrud montert 6000 kvm med

alucubond på ca 3500 braketter på en meters lengde. Til beslag er

det gått med ca 10 tonn lakkert aluminium, hovedsakelig 1,5 mm.

Mesteparten av dette synes ikke, men er nødvendig for å få gode

løsninger med lufting og avrenning.

– Vi har montert alucubond på mange bygg i årenes løp. Det er

moro med bygg der arkitekt og byggherre satser så frisk som med

Portalbygget. Det er bare å håpe på flere slike prosjekter, sier Trym

Aas.

blikkenslageren 5-09 • 29


M e d l e M s a N N o N s e r

troms

MestertekNikk as

Postboks 375, 9365 BARDU

Tlf. 77 18 69 00 - Faks 7718 69 01

www.mesterteknikk.no

st-kliMatekNikk as

Verkstedveien, Postboks 3031, 9498 Harstad

Tlf. 77 07 05 90 - Faks 77 07 05 99

epost: post@st-klimateknikk.no

Nordland

blikkeNslager aNdreasseN as

Daneljordet 12, 8656 Mosjøen

Tlf. 75 17 83 30 – Faks 75 17 83 31

post@blikkenslager.net

www.blikkenslager.net

gloMfjord blikk as

Glomvn.48, 8160 Glomfjord

Tlf. 75 75 24 74 Faks:75 75 23 99

E-post: post@glomfjordblikk.no

grubeN blikk as

Mellomvika 51 A, 8622 Mo i Rana

Tlf. 75 13 57 50 - Faks 75 13 11 55

svein.gullesen@grubenblikk.no

svolvær blikkeNslagerverksted aNs

Tlf. 760 71 355 - Faks 760 71 480

Mobil: 951 25 275

bjorn@svoblikk.no

vMN a/s

Kobber- og blikkenslagertjenester

Postboks 1292, 8001 Bodø

Tlf. 75 52 97 55 - Faks 75 52 97 56

www.vmn.no

sør-trøndelag

trøNderblikk as

Løvåsmyra 6, 7072 HEIMDAL

Tlf.: 72 88 88 90

Fax.: 72 88 88 92

tore@tronderblikk.no

www.tronderblikk.no

Mesterblikk as

Heggstadmoen 1, 7080 Heimdal

Tlf 72 84 00 11 – Faks 72 84 00 12

post@mesterblikk.no

www.mesterblikk.no

s. Moe a/s

Sandgata 24, 7012 Trondheim

Tlf. 73 80 21 90 - Faks 72 52 92 00

www.smoe.no

aluMaN troNdheiM a/s

Postboks 4920 Halset, 7428 Trondheim

Tlf. 72 56 57 20 - Faks 72 56 57 21

www.aluman.no

Møre og romsdal

joN sæter as

Rørgata 12, 6518 Kristiansund N

www.jonsater.no

Tlf. 71 58 13 44 – Faks 71 58 37 83

mob. 91 57 53 04

r. aarøe a/s

Kobber-og Blikkensl.verksted/Ventilasjon

Enenveien 2 A, 6400 Molde

Tlf. 71 25 40 88 - Faks 71 21 87 77

ugelvik – Nesset as

Hollingen, 6409 Molde

Tlf. 71 21 49 90 - Faks 71 25 14 69

www.ugelvik.no

30 • blikkenslageren 5-09

sogn og fjordane

erNst C. husevÅg a/s

Kaivegen 2, Postboks 163,

6771 Norfjordeid

Tlf. 57 86 01 90 - Faks 57 86 10 35

h. NYgÅrd a/s

Ventilasjon - Fasade - Tak.

Postboks 173, 6901 Florø. Tlf. 57 74 25 11 - Faks

57 74 04 72 www.hnygaard.no

epost: firmapost@hnygaard.no

Walther sæthre & Co as

Pb. 92, 6851 Sogndal

Besøksadr: Vangestadvegen 2

Kaupanger Industriområde, 6854 Kaupanger

Tlf. 57 67 86 32 - Faks 57 67 87 42/57 67 16 83

epost: post@wsaethre.no

www.saethre.no

rogaland

gaNN blikk a/s

Strandgt. 17, 4307 Sandnes

Tlf. 51 60 22 60 - Faks 51 62 56 20

habi as

Fabrikkv. 3, 4033 Stavanger

Tlf. 51951950 Faks 51951951Ho

lie blikk as

Dreierveien 25, 4321 Sandnes

Tlf. 51 60 13 70 – Faks 51 60 13 80

torraymond@lieblikk.no

www.lieblikk.no rdaland

hordaland

bYgg og veNtilasjoN as

Postboks 3, 5878 Bergen

Tlf. 55 19 78 60 - Faks 55 19 37 04

julius M. aNderseNs eftf.

Einar Fosse

Kanalveien 52C, 5068 Bergen

Tlf. 55 20 19 70 - Faks 55 20 19 71

Pro-veNt as

Espehaugen 51, 5258 Blomsterdalen

Tlf. 55 13 78 08 – Faks 55 13 78 09

Mob. 93 00 27 20. epost: andre@pro-vent.no

www.pro-vent.no

sigurd oPheiM

blikkeNslagerforretNiNg a/s

Kokstaddalen 6, 5257 Kokstad

Tlf. 55 12 50 12 - Faks 55 12 50 30

vest-agder

as varMbrodt blikkeNslager

4520 Sør-Audnedal

Tlf. 38 25 68 36 - Faks 33 25 68 14

e-post: arnfinn@warmbrodt.no

blikkeNslagerMester

leif haNseN a/s

Mjåvannsvn. 17,

Postboks 7024 Vestheiene,

4674 Kristiansand. Tlf. 38 18 31 40

Faks 38 18 31 41. firmapost@leifhansen.no

olaf jahNseN a/s

Rigedalen 50, 4626 Kristiansand

Tlf. 38 02 46 83 - Faks 38 07 10 00

e-post: ejahnse@frisurf.no

telemark

veMo a/s

Elvegaten 17, 3919 Porsgrunn

Tlf. 35 56 06 50 - Faks 35 56 06 51

buskerud

diN blikkeNslager

Muusøya 27, 3023 Drammen

Mobiltlf. 90 76 93 45

lier blikk as

Lierstranda 52 – P.boks 636, 3012 Lierstranda.

Tlf: 32 84 81 70 – Mob: 93 46 24 65.

Epost: post@lierblikk.no

vestfold

erliNg freitag as

Besøksadresse: Bjellandsvei 26, Tønsberg

Postboks 2345 Postterminalen, 3103 Tønsberg

Tlf. 33 34 98 50 – Faks 33 34 98 60

Mobil: 91 19 14 24. epost: post@erlingfreitag.no

www.erlingfreitag.no

herMaN NilseN & søNNer

Rolf S. Nilsen

Vikingveien 4, Hovland, 3274 Larvik

Tlf. 33 11 33 40 - Faks 33 11 33 49

saNdefjord blikkeNslagerverksted a/s

Brdr. Nilsen

Peder Bogensgate 6, 3238 Sandefjord

Tlf. 33 46 24 00 - Faks 33 46 85 26

ulf haNseN blikkeNslagerMester a/s

Kimestadveien 132, 3184 Horten

Tlf. 33 08 13 10 - Faks 33 08 15 51

vestfold kobber &

blikkeNslagerverksted a/s

Pindsleveien 5B, 3221 Sandefjord

Tlf. 33 42 04 80 - Faks 33 42 04 90

Walther karPPiNeN & søNN a/s

Bøgata 81, 3114 Tønsberg

Tlf. 33 30 99 33 - Faks 33 30 99 22

post@karppinen.no www.karppinen.no

sverre foss blikkeNslagerverksted a/s

Bispevn. 412, 3080 Holmestrand

Tlf. 33 05 01 42 - Faks 33 05 00 67

post@sverrefoss.no

hedmark og oppland

M. haug & søNN as

Steinsrudsvingen 2, 2770 Jaren

Tlf. 61 33 47 68

morten@mhaug.no B

østfold

terje W. graNstrøM as

Blikkenslagermester

Statsraad Tanks gt 1, 1777 Halden

Tlf. 69 18 76 90 - Mobil: 92 25 80 50

www.blikkenslageren.nou

krogseth as

Lundsvei 15, 1710 Sarpsborg

Postboks 1104, 1705 Sarpsborg

Tlf. 69 14 50 60

hagren@online.no

akershus

sageN & Co. as

Postboks 18, 2027 Kjeller

Tlf. 64 83 01 01 – Faks 64 83 01 03

paal@sagenblikk.net

www.sagenblikk.net


oslo

a. haNseNs blikkeNslagerverksted as

Bispegt. 16, 0191 Oslo

Telefon: 22 70 71 60. Telefax: 22 70 71 69

albretseN & grohsheNNig as

Axel Brinchsvei 5, 0682 Oslo

Tlf. 22 27 01 82 – Faks 22 27 01 82

algros@online.no

brodiN as

Alt i faget!

Københavngata 2, 0553 Oslo

Tlf, 22 37 42 47 Faks 22 37 42 49

broblikk@online.no

blikkeNslagerfirMa trYgve govertseN

Parkveien 79

0254 Oslo

Mobil: 95 36 362

bÅrd blikk as

Sandstuveien 43, 1184 Oslo

Tlf. 22 67 15 40 - Faks 22 67 13 44

bardblik@online.no www.bardblikk.no

CitY taktekkiNg as

Nittedalgate 8, 0654 Oslo

Tlf. 22 67 02 94 - Faks 22 57 06 47

citytak@online.no www.citytaktekking.no

fraNke oNsrud blikkslageri as

Kjelsåsveien 170, 0884 Oslo

Tlf. 23 00 80 60 - Faks 23 00 80 61

e-post: franke@fobl.no

gabrielseN & olseN a/s

Rosenholmveien 4B, 1252 Oslo

Tlf. 22 76 69 00 - Faks 22 76 69 11

heNrY haNseN & søNN a/s

Jan-Erik Clausen

Brobekkveien 80, 0582 Oslo

Tlf. 22 93 94 60 - Faks 22 93 94 61

lars erikseN kobber- og

blikkeNslagerverksted

Nordbergveien 42B, 0875 OSLO

Tlf. 22 23 48 74 – Mob. 993 56 445

firmapost@blikkenslagermesteren.no

olaf johaNseNs eftf. as

Prof. Birkelandsvei 24 C, 1081 Oslo

Tlf. 23 17 50 70 - Faks 23 17 50 71

e-post: info@olafjohansen.no

www.olafjohansen.no

røa blikkeNslagerverksted as

Postboks 151, Røa, 0702 Oslo

Tlf. 22 50 50 36 - Faks 22 73 12 17

e-post: r-blikk@online.no

sigfred beNtZeN & søNN a/s

Strømsveien 314, 1081 Oslo

Tlf. 22 79 30 00 - Faks 22 79 30 09

www.sigfredbentzen.no

storo blikkeNslagerverksted a/s

Tlf. 22 15 46 90 - Faks 22 32 05 17

e-post: post@blikkenslager.no

www.blikkenslager.no

ulf W. jaCobseN a/s

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo

Tlf. 22 25 88 15 – Faks 22 16 65 01

epost: tore@blikkulf.no

øiviNd NielseN

blikkeNslagerverksted a/s

Pottemakerveien 2, 0954 Oslo

e-post: nielsas@online.no

www.blikkolog.no

Tlf. 23 33 68 58 - Fax. 23 33 68 59

Vi forebygger!

Ordet forebygging er en varm potet i

disse dager. Helsesektoren skal spare

penger, og de er kommet frem til at forebygging

er billigere enn reparasjoner.

Denne oppdagelsen skal spare mange

helsekroner, som igjen kan brukes til

noe annet. Dette er noe vi som håndverkere

har visst i hundrevis av år. Selv

om vi ikke alltid benytter oss av denne

kunnskapen, er det ingen tvil om at å

gjøre ting riktig første gangen, gir best

resultat for alle parter. På samme måte

som livskostnader for et menneske skal

gi riktigere bruk av helsekroner, skal

livskostnader for et bygg med hensyn til

investering og drift gi bedre bygg. Dette

krever bruk av vår kompetanse, og vi er

med.

Tenk om vi som blikkenslagere kunne

fått vært med fra starten av ved for

eksempel en rehabilitering. Tenk om

byggherren hadde tid og penger til

å gjøre tingene riktig med en gang.

Fasade og tak skal utføres etter boka, og

inneklimaet skal tilfredsstille de fleste.

Slik vil byggherren ha bygget i ettertid,

men har vi vært flinke nok til å fortelle

dem hva som skal til for å få et perfekt

bygg? Vi er de som er best skikket til å

fortelle byggherren hva som skjer om

tingene ikke gjøres korrekt med en gang.

Fremtidige lekkasjer, misfarging, dårlig

inneklima, støy er det ingen som ønsker

å betale for å skaffe seg. Nå kan det

heldigvis virke som om flere byggherrer

løfter blikket og tar inn livskostnaden

som et viktig kriterium for valg av utførelse.

Rekruttering til byggebransjen varierer i

disse dager. Det er viktig at vi fokuserer

på rekruttering til blikkenslagerfaget

hele tiden uavhengig av markedet. Jevn

rekruttering er viktig for bedriften og

viktig for utviklingen av faget. I den

anledning er det gledelig å registrere at

E-læringen når stadig nye milepæler.

Over 100 lærlinger er nå registrert som

Jan Henrik Nygård

mob:91382511

jan.henrik@hnygaard.no

V B L - L E D E R E N

brukere, og flere blir det. Netthandel av

enkeltkurs er også åpnet. Videre kan vi

melde at den utvendig delen er i rute, så

storsatsingen ser ut til å bli en suksess.

Aktiv markedsføring er også forebygging.

I Trondheim var det metall i

arkitekturen som sto på dagsordenen

i mars. Arkitekter, blikkenslagere og

leverandører var samlet til faglig påfyll

med beskrivende foredrag og dyktige

utstillere. Vel utført! Flere av våre samarbeidspartnere

arrangerer gode kurs i

tillegg til at de stiller med materiell og

kunnskaper. Dette må vi bli flinkere til å

benytte oss av.

Som aktive forebyggere i hundrer av år

har vi som håndverkere lært at det er

billigere å forbygge enn å reparere. Nå

følger andre yrkesgrupper etter, og vi

deler gjerne.

Nyt maidagene hjemme, for i juni er det

landsmøte i Oslo. Noe stort er på gang.

Hilsen

Jan Henrik Nygård

blikkenslageren 5-09 • 31


P R o D U k T N Y T T

Ny batteristandard

De revolusjonerende Li-ion batteriene

(Z-type) setter en ny standard for 14,4V oppladbart

verktøy. Stabil kraft er av avgjørende

betydning for oppladbart verktøy. Dette gjelder

både for avgitt effekt og for ytelse.

Med samme størrelse og vekt som et 3,0Ah

batteri setter det nye Z-batteriet en ny standard

for ytelse. Battericellens nye design har

større volum for lagring av energi. Cellenes

komponenter, spesielt elektrodene, er forbedret

for å kunne yte elektrisk energi.

Dette betyr opp til 25 prosent høyere ytelse

sammenlignet med et 3,0Ah Li-ion batteri.

Sammenlignet med et 12V NiCd batteri er

ytelsen fem ganger høyere.

Hele Panasonics 14,4V sortiment vil i løpet av

våren bli tilgjengelig med den nye batteritypen.

Z-batteriet er kompatibelt med den tidligere

batteritypen og brukerne kan dermed lett oppgradere

sine maskiner for å oppnå bedre ytelse.

32 • blikkenslageren 5-09

Robuste arbeidsklær i slitesterk canvasbomull

Arbeidsklærleverandøren Blåkläder har lansert

en canvasbukse og canvasjakke i fargene

stålblå eller militærgrønn i et tøff design

kombinert med funksjonalitet.

Canvasjakken er laget i tykk slitesterk canvasbomull.

Blant de mange funksjonelle lommene

finner du to brystlommer med glidelås,

påsydd brystlomme med telefonlomme og

innfellbar ID-lomme, samt passpoallomme

med pennelomme. Det er sidelommer foran

og framlommer med påsydde mindre lommer

med klaff. Jakken har også armlomme

med glidelås og klaff, samt tre pennelommer.

Isola Powertekk

Leveres i hele i følgende bølgeprofilen. varianter:

Glassert sort, Glassert kobberrød,

Komplett tilbehørsprogram!

Lett stålplatetak med stor styrke! Engobert Gjør at sort, du leverer Engobert et komplett høstrød, tak og utfører Naturell hele

Isola Powertekk med steingranulat har utseende

som takstein og rå styrke kombinert med lav vekt.

Powertekk er et spesielt tykt stålplatetak,- stabilt,

varig, vedlikeholdsfritt og egnet for alle typer skrå

takkonstruksjoner ned til 10°.

Fås i fargene sort, grå struktur, teglrød og rustikkrød.

www.isola.no

NORTEGL

Klar akryl

Farget strø

Farget akryl

Epoksy primer

Galvanisering (275 g/m2 En falset teglstein med klassisk nordisk form.

Lett å legge, sikker og økonomisk.

Den er litt større og passer også på hus med store

takflater. Med samme lekteavstand som de fleste

)

Kaldvalset stål (0,50 mm)

betongtakstein er den også perfekt for renover-

Galvanisering/Polyester

ing av betongtak.

Sikker og effektiv montering!

Tykkelsen på produktet gjør at det tåler gangtrafikk

jobben selv.

Regulerbar armlinning med patentknapper og

to innelommer.

Buksene har to løse spikerlommer i cordura

med verktøyhemper som kan puttes ned i

buksen, sidelommer, belgede baklommer,

hammerholder, lårlomme, tommestokklomme

med pennelomme og dobbel knivholder.

Buksene har en praktisk benlomme og telefonlomme

i vannavvisende materiale.

Meisellomme på høyre spikerlomme. De nye

buksene gjør arbeidet mer behagelig med

cordura-forsterkede kneputelommer med

mulighet for to plasseringer av kneputene.

Rosenholmveien 15, 1252 Oslo

Tlf.: 23 19 Rosenholmveien 15 50 - Fax: 23 19 15 15, 51 1252 - www.roaldogsonn.no

Oslo –

Tlf.: 23 19 15 50 – Fax 23 19 15 51

e-post: firmapost@roaldsonn.no

www.roaldogsonn.no


Begge deler hos Astrup

– Historisk sett har Astrup alltid vært en lojal grossist for Rheinzink. Men for ikke

å skuffe våre egne lojale kunder, har vi nå også tatt VMZinc til lager, opplyser markedssjef

metall, Lasse Kristensen, i Astrup.

Av Per Olav Berg

– I Norge er det to dominerende merkenavn

for sink, Rheinzink og VMZinc. For Astrup er

det viktig å holde en høyest mulig servicegrad

overfor blikkenslagerkundene. Vi ønsker ikke

å utelukke et produkt som våre kunder etterspør,

men har som mål å kunne levere helheten.

Derfor tilbyr vi nå lagerført VMZinc fra

vårt anlegg i Bergen, sier Lasse Kristensen.

Han viser til eksempler der en blikkenslager

med langvarig forhold til Astrup arbeider

med et stort prosjekt hvor arkitekten beskriver

VMZinc. Da er det surt å ikke kunne

hjelpe denne kunden.

– Rheinzink og VMZinc konkurrerer ikke

internt hos oss. Vi er med på å fremme det

totale sinkmarkedet. Overfor arkitekter og

prosjekterende legger vi frem hele produktspekteret

vårt med alt vi kan tilby innen rustfritt,

kobber og sink. Vi ønsker å representere

mangfoldet. Derfor er vi tilfreds med at vi

har fått inn enda et kvalitetsprodukt i varesortimentet. Det bidrar til

å gjøre oss enda mer attraktive. Konkurransen mellom Rheinzink og

VMZinc skjer ute i markedet, fremholder Kristiansen.

– Vi promoterer sink overfor arkitekter, men da på et objektivt

grunnlag med hensyn til mulige fargenyanser og andre særtrekk. Vi

sier ikke at noe er bedre enn noe annet. Det må være opp til arkitektene,

eller blikkenslagerne, å velge varemerke, legger han til.

– Hvorfor på lager i Bergen og ikke i Oslo?

– Lagerkapasiteten er bedre i Godvik i Bergen enn på Rommen i

Oslo. Dessuten er markedet for VMZinc stort på Vestlandet. Vi har

daglig transport begge veier mellom Bergen og Oslo, så kunder på

Østlandet vil også få varer raskt.

Vi lagerfører VMZinc Natur, Quarts-zink og Antra-zink. Natur er en

klassisk blank sink som patinerer etter en tid og får en lys grå overflate.

Quarts-sinken er en lys, grå forpatinert sink, som ved levering har eden

nyansen som blank natur får etter noen år. Antra-sinken er en forpatinert

sink med en dyp, skifergrå nyanse, forklarer Lasse Kristiansen.

– Til et prosjekt i Oslo har vi allerede levert vårt første ordre på fem

tonn. En grei start, smiler han.

VURDERES SoLGT

– 1stk Toyota Truck 7FDA 50 2004 mod.

Ca 4500 t. Overhalt 2009

– 1stk RAS knekke 67.30 Lengde 3200mm, tykkelse 2,5mm

– mod 1988. Overhalt 2008.

– Belano «plateavstiver» for produksjon til firkantkanaler.

Gi bud!

Edvind Hansen Eiendom A/S v/Roy Johanstuen

mob. 41 61 44 71 – roy.johanstuen@edvind-hansen.no

- et sikkert valg

Markedssjef metaller i Astrup,

Lasse Kristiansen, forklarer

hvorfor Astrup nå også

lagerfører VMZinc, i tillegg til

Rheinzink, som veggen i bakgrunnen

er kledd med.

VÅRT NYE sNøfaNgERsYsTEm

- Nå til de fleste taktyper!

Konsoll m/integrerte klyper

Gittergelender, SN GG-11

KLaR... fERDIg!

Med Lobas® nye snøfangersystem

monteres snøfanger med minimal

tid. Konsollen festes til innfestebord,

gelender legges i konsollen

og låses med integrert klype.

Leveres nå til de fleste taktyper.

Ta kontakt med din Lobas®

forhandler for mer informasjon!

www.lobas.no

Isstopper, GG I-23

NY IssTOPPER

Vår nye isstopper, GG I-23, klikkes enkelt

på gittergelenderet. bøy til endestykket

for tilpasning til pannebunn.

blikkenslageren 5-09 • 33


L A U G E N E

BERGEN

Oldermann:

Erling Solhaug

Bygg og Ventilasjon AS,

Postboks 3 Mjølkeråen,

5878 Bergen

Tlf: 55 19 78 60

Mob: 93 23 24 90

erling.solhaug@bov.no

Sekretariat:

Kjell Hæggernæs

Skuteviksboder 7-8

5035 Bergen

Tlf.: 55 31 80 04

Mobil: 915 57 453

Fax: 55 31 72 01

bobergen@online.no

DRAMMEN

Oldermann:

Henning Carstensen

Din Blikkenslager

Dovregubben 44

3055 Krokstadelva

Tlf.: 32 87 67 24

henni-ka@online.no

HAUGALAND

Oldermann:

Torbjørn Tørresdal

Haugesund Blikk AS

5563 Førresfjorden

Tlf: 52 72 79 30

Mobil: 93 40 58 80

t-toerre@online.no

Sekretariat:

Karl Johan Knutsen

Norovent AS

Røldalsvegen 6

5521 Haugesund

Tlf.: 52 70 00 40

post@norovent.no

HEDMARK OG OPPLAND

Oldermann:

Roy Johanstuen

Edvind Hansen & Søn AS

Postboks 263

2063 Hunndalen

Tlf.: 61 14 00 80

roy.johanstuen@edvindhansen.no

Sekretariat:

Trond Jensen

Jemtlandsvn. 8

2380 Brumunddal

Tlf.: 62 34 79 79

trond@gunnarjensen.no

KRISTIANSAND

Oldermann:

Einar Jahnsen

Blikkenslagermester

Olaf Johansen AS

Rigedalen 50

4626 Kristiansand S

Tlf.: 38 02 46 83

Mobil: 90 58 59 24

ejahnse@online.no
Nr 5 april 2009

90. årgang.

Kommer ut hver måned bortsett

fra januar og juli.

ansvarlig redaktør:

Per Olav Berg

redaksjon/annonser:

PO:MEDIA AS

Strøket 5

1383 Asker

34 • blikkenslageren 5-09

MØRE OG ROMSDAL

Oldermann:

Henning Garnes

Henning Garnes

Blikkenslagerverksted

Garnes

6064 Haddal

Tlf.: 70 01 60 80

henning.garnes@tussa.com

NORDLAND

Oldermann:

Frode Andreassen

Blikkenslager

Andreassen AS

Husbrekka 18

8661 Mosjøen

OSLO

Oldermann:

Pål Sagen

Sagen & co AS

Postboks 18

2027 Kjeller

Tlf.: 64 83 01 01

Mobil: 92 42 19 90

paal@sagenblikk.net

Sekretariat:

Haslevangen 45

0579 Oslo

Tlf.:23 17 38 10

ROGALAND

Oldermann:

Jens Hauge

Teknisk Bureau AS

Hillevågsveien 24

4001 Stavanger

Tlf 51 88 60 00

jens.hauge@t-b.no

Sekretariat:

Stein Erik Sliper

Bjødnabeen 10

4033 Stavanger

Mob: 98 63 48 86

Faks: 51 95 03 71

sliper@rvbl.no

SOGN OG FJORDANE

Oldermann:

Jostein Grotle

Promo AS

Postboks 802

6805 Førde

Tlf: 57 82 93 30

Mob: 91 54 25 50

jostein.grotle@promo.as

TELEMARK

Oldermann:

Svein Tennefoss

Vemo AS

Elvegaten 17 Lahelle

3919 Porsgrunn

Tlf. 35 56 06 50

Mob: 92 46 27 77

svein.tennefoss@vemo.no

TROMS OG FINNMARK

Oldermann:

Frode Petersen

Blikkenslagertjenester AS

Stakkevollveien 69a

9010 Tromsø

Tel: 77 64 13 00

Mob: 90 92 35 68

Fax: 77 64 13

blik@online.no

TRONDHEIM

Oldermann:

Torgeir Rønning

Dahle Blikk AS

Løvåsmyra 8

7072 Heimdal

Mob.: 90 64 10 14

dahle.blikk@c2i.net

Sekretariat:

Øystein Moa

Postboks 1264

7462 Trondheim

Tlf.: 73 87 10 28

oystein.moa@olk.no

VESTFOLD

Oldermann:

Svein Freitag

Erling Freitag AS

Postboks 2345

Postterminalen

Bjellandsvei 26

3103 Tønsberg

Tlf.: 33 34 98 50

Mobil: 91 19 14 24

svein@erlingfreitag.no

ØSTFOLD

Oldermann:

Tormod Hagren

Krogseth AS

Lundsv. 15

1710 Sarpsborg

Tlf.: 69 14 50 60

Mobil: 90 96 11 57

hagren@online.no

Tlf: 66 75 81 50

Telefaks: 66 75 81 51

E-post: po@pob.as

Mobiltlf: 90 85 85 32

grafisk utforming:

Pluss Design, Lene Hannevig

Telefon: 99 64 88 82

E-post: lene.hannevig@plussdesign.no

trykk: Zoom Grafisk AS

Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen

Telefon: 32 26 64 50

utgiver: Ventilasjons- og

Blikkenslagerbedriftenes

Landsforbund.

Utvalgene i VBL

Utvendig utvalg

Jan Erik Clausen (leder) tlf: 958 97 888

Trond Opheim tlf: 932 08 740

Steinulf Mikkelsen tlf: 930 15 001

Svein Freitag tlf: 33 34 98 60

Jan Henrik Nygård tlf: 913 82 511

Kjell Hæggernæs (sekretær) tlf: 915 57 453

bobergen@online.no

Ventilasjons-utvalget

Andrè Jacobsen (leder) tlf: 930 02 720

Tormod Hagren tlf: 69 14 50 60

Bent Sæthre tlf: 934 40 405

Bjørn Hansen tlf: 922 67 560

Stein Erik Sliper (sekretær) tlf: 986 34 886

sliper@rvbl.no

Rekrutterings- og opplæringsutvalget

Bjørn Kristian Pedersen (leder) tlf: 951 25 275

Heidi Nygård tlf: 481 04 850

Ronny Myrset tlf: 71 58 13 54

Øystein Moa (sekretær) tlf: 905 52 163

oystein.moa@olk.no

Data-utvalget

Walter Karppinen (leder) tlf: 93 40 58 21

Eilin Figenschou Guddal tlf: 22 57 06 47

Arne Petter Ugelvik tlf: 71 21 49 90

Sverre Moe tlf: 92 84 81 00

forbundsstyret

leder:

Jan Henrik Nygård

Pb. 173

6901 Florø

Mob. 913 82 511

Email: jan.henrik@

hnygaard.no

styremedlem

region øst:

Tormod Hagren

Pb. 1104 Valaskjold

1705 Sarpsborg

Email:

hagren@online.no

styremedlem

region midt-Norge:

Sverre Moe

Sandgata 24,

7012 Trondheim

Mob. 928 48 100

Email: sverre@smoe.no

varamedlemmer: Jan Martin Brodin og Viggo Svanstrøm

sekretariatet

adresse: VBL, Haslevangen 45 A, 0579 Oslo

e-post: per.sannes@vbl.no, telefon: 95 11 26 50

kontormedarbeider: Turid Løchen

epost: turid.lochen@vbl.no – telefon: 22 80 50 22

fax: 22 80 50 25 - Mobil: 47 81 20 52

internett: www.vbl.no

viseformann:

Walter Karppinen

Bøgata 81

3114 Tønsberg

Mob. 934 05 821

Email:

walter@karppinen.no

styremedlem

region nord:

Bjørn Kristian

Pedersen

Pb. 385

8301 Svolvær

Mob. 951 25 275

Email: bjorn@svoblikk.no

styremedlem

region vest:

André Jacobsen

Stamsneset 100

5251 Søreidgrend

Mob. 930 02 720

Email: adm@pro-vent.no


6303_0 Inhouse NO

Når forsikring blir

en medlemsfordel

Vi kjenner risikoen for mange

ulike typer ulykker og skader.

Derfor har VBL og If inngått

en næringsavtale som sikrer

medlemmene fordeler og er

tilpasset ditt forsikringsbehov.

Vil du vite mer? Da tar du

kontakt med oss på telefon

62 51 64 53 eller besøker

www.if.no/avtaler

Ulf A. Michaelsen, risikospesialist

blikkenslageren 5-09 • 35


B-blad

Returadresse:

VBL, Haslevangen 45 A,

0579 Oslo

More magazines by this user
Similar magazines