Referat Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012 ...

haandvaerkerparken.dk

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012 ...

1. Beboerkonsultation

2. Nye punkter til dagsordenen

3. Referat fra seneste bestyrelsesmøde

4. Bestyrelsesforhold

5. Referat fra møder siden sidst

6. Fremtidige møder

7. Husdyr

8. Nye beboere

9. Anden korrespondance

10. Økonomi

11. Gæsteværelser

12. Fælleslokalet – S115

13. Vaskerier

14. Legepladser

15. Borde/bænke

16. Affaldsøer

17. Genbrugsstedet

18. Haveaffaldspladsen

19. Gartnere og grønne områder

20. Stamvej og stier

21. Parkeringspladser

22. Garager

23. Cykelskure

24. Bygninger og haver

25. Markvandring

26. Håndværkeren/Alboa Inside

27. Beboerhuset – P4.

28. www.håndværkerparken.dk

29. Eventuelt

Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012

Håndværkerparken II afd. 43

Side 1 af 4


Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012

Håndværkerparken II afd. 43

Til stede: Bente, Connie, Sven Ole, Jane og Turi (referent)

Ad. 1. Beboerkonsultation onsdag den 3. oktober kl. 18.30 – 19.00:

Træffetiden blev passet af Turi. Ingen fremmødte beboere.

Næste beboerkonsultation er onsdag den 7. november kl. 18.30 – 19.00 i S115.

Ad. 2. Nye punkter til dagsordenen:

Jane ”indførte” et nyt hovedpunkt Beboerhuset – P4.

Ad. 3. Referat fra seneste bestyrelsesmøde:

Ingen kommentar.

Ad. 4. Bestyrelsesforhold:

Velkommen tilbage i bestyrelsen til Ole og velkommen til Jane. Bestyrelsesmøderne

slutter kl. 21. Derfor foreslog Turi, at vi i store træk kørte dagsordenen igennem

som sædvanligt for at nå at nå alle punkter. Uddybende forklaringer til

Jane og Ole gemmes til bagefter eller til et senere tidspunkt.

Ad. 5. Referater fra møder siden sidst:

5.1. Afdelingsmødet onsdag den 20. september 2012:

Turi er i fuld gang med skrivning af referatet, som jo skal husstandsomdeles.

Ad. 6. Fremtidige møder:

6.1. Repræsentantskabsmøde:

Mandag den 26. november 2012 i Århussalen, Sct. Knuds torv (Connie, Ole og

Turi).

6.2. Fællesmøde:

Tirsdag den 27. november 2012 kl. 19.00 i P4, hvor afdeling 53 er vært (Jane,

Turi og ??).

6.2. Bestyrelsesmøder:

Onsdagene 7. november, 5. december 2012 og 2. januar 2013.

Ad. 7. Husdyr:

Lukket dagsorden.

Ad. 8. Nye beboere:

Fra afd. 43 mødte to personer fra én husstand op til det årlige informationsmøde

i P4 for nytilflyttede beboere. Turi repræsenterede bestyrelsen og tog sig af de to

nye beboere.

Ad. 9. Anden korrespondance:

Der er kredskonference i Billund den 26. – 27. oktober 2012, hvor et af temaerne

handler om motivation til beboerdemokrati.

Side 2 af 4


Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012

Håndværkerparken II afd. 43

Invitation til YouSee og fodbold mandag den 22. oktober (AGF versus Randers

FC). Jane blev opfordret til at deltage med Carsten.

Ad. 10. Økonomi:

Modtaget ny budgetkontrol. Den fejlagtige kontering på 500 kr. for leje af P4 til

afdelingsmøde er stadig ikke modkonteret. Turi tager kontakt til regnskabsafdelingen

igen.

Ad. 11. Gæsteværelser:

Vi vil have reglementet for gæsteværelserne på nettet. Connie giver snart Turi en

hardcopy.

Ad. 12. Fælleslokalet – S115:

Nu har vi fået lys i den udendørs lygte ved fordøren.

Ad. 13. Vaskerier:

Vi diskuterede tyveri af vasketøj fra vaskerierne og ønsker at få et overblik over

omfanget. Det kunne komme på tale at lave låsesystem med personlige nøglekort

til vaskerierne. Så vil man altid kunne finde ud af hvem, der var været inde i vaskerierne.

Dette har haft stor præventiv effekt andre steder. Turi laver opslag i

vaskerierne om, at beboere skal melde til bestyrelsen, hvis de får stjålet vasketøj.

Ad. 14. Legepladser:

Man er i fuld gang med at opsætte fitnessredskaber i nærheden af Spejderhytten.

Ad. 15. Borde/Bænke:

Intet.

Ad. 16. Affaldsøer:

Intet.

Ad. 17. Genbrugsstedet:

Intet.

Ad. 18. Haveaffaldspladsen:

Intet.

Ad. 19. Gartnere og grønne områder:

Diskussion om problemet med hashhandel og samling af hashrygende unge i

buskadser osv. Vi synes, det er helt i orden, at unge mødes om aftenen, men det

er ikke i orden med stofferne. Denne opgave varetages af politiet og SSP.

Ad. 20. Stamvej og stier:

Turi har meddelt VMK, at tilladelsen til at bomme/låger bliver låst op for folk,

som skal flytte, er inddraget. Det er blevet oplevet, at påbud ikke overholdes, og

at det derfor er for farligt. Vi diskuterer problematikken mere indgående næste

gang.

Side 3 af 4


Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012

Håndværkerparken II afd. 43

Ad. 21. Parkeringspladser:

Den røde Toyota på parkeringsplads ved pæl J er fjernet af politiet, og der er foretaget

gul opstribning, hvor Toyotaen stod. Der mangler stadig gul opstribning

den øverste parkeringsplads, hvor der lejlighedsvis også parkeres trailere.

Ad. 22. Garager:

Intet.

Ad. 23. Cykelskure:

Intet.

Ad. 24. Bygninger og haver:

Ole vil fremover være tovholder for renoveringssagen med de afskallende mursten

i stedet for Turi. På vores hjemmeside kan læses en opdateret føljeton over

forløbet.

Afdeling 43 har ikke en positivliste mht. rådighedsret3333ten. Dog har vi en

ordning med renovering af køkken/badeværelse, som tidligere er vedtaget på

afdelingsmøde. Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for anden positivliste, og

Alboa skal jo alligevel altid søges.

Ad. 25. Markvandring:

Bente spurgte til styningen af træer jvf. beslutningen på markvandringen. Vi må

vente på, at Birger får tid til at revidere referatet fra markvandringen. Først derefter

får de implicerede besked. Birger har meddelt, at han først får tid til at gå i

gang med skrivebordsbunkerne, når alle afdelingers afdelingsmøder er overstået.

Nogle arbejder bliver også planlagt til udførelse om efteråret og vinteren.

Ad. 26. Håndværkeren/Alboa Inside:

Jane vil være vores kontaktperson til Håndværkeren, da hun sidder i redaktionen.

Ad. 27. Beboerhuset – P4:

Jane, som også er frivillig i Beboerhuset, orienterede om, at husmanden i P4 er

sygemeldt. Jane opfordrede os til at melde os ind i Beboerhusets Venner og møde

op til næste generalforsamling, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Ad. 28. www.håndværkerparken.dk:

Intet.

Ad. 29. Eventuelt:

Intet.

Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines