download artikel - Dansk Dendrologisk Forening

dendron.dk

download artikel - Dansk Dendrologisk Forening

nye kviste fra stammen ("vanris"), noget de fleste andre nåletræarter

ikke er i stand til.

Bag det stormfældede areal ses 4 meget store ædelgran-hybrider, der

er den sidste rest af en bevoksning på 1 ha. Krydsningerne mellem kæmpe-gran

(Abies grandis), og langnålet ædel-gran (A. concolor var. lowiana)

blev i 1932 lavet af Syrach-Larsen for at afklare slægtskabsforhold. Den er

meget hurtigtvoksende, men har ikke været sat i produktion.

"De hundrede plustræer" er den første af 4 repræsentative puljer i

rødgran, udvalgt i begyndelsen af 70'erne specielt for at opnå høj

rumvægt. Af den oprindelige pulje på 100 træer er der nu 25 tilbage.

Skovfogedlodden

På Skovfogedlodden er opformeret en klonsamling af rødgran (Picea abies),

bestående af ca. 100 kloner; 3 af klonerne stammer fra 3 (nu døde)

rødgraner fra Dyrehaven, der havde overlevet fra von Langens tid, de

såkaldte "Blå Bomme" (med numrene V48, 49 og 50). De er nu ret store

og demonstrerer, at det er muligt gennem podning at bevare genetisk

værdifuldt materiale i flere hundrede år.

Længere fremme ses et forsøg med grundstammer til rødgran. Hensigten

var at vurdere, hvilken betydning valg af grundstammer har for

rødgranens vækst og blomstring. Til det formål blev der podet ædelris af

V48 og V49 på 5 forskellige grundstammer: Rødgranfrøplanter, serbisk

gran (Picea omorika), orientalsk gran (P. orientalis), og 2 stiklingeformerede

rødgrankloner. De øverste farvede bånd på stammerne angiver ædelriset,

de nederste grundstammen. Forsøget har vist, at grundstammens

art og oprindelse influerer på podekvistens vækst og blomstring. Endvidere

kan det konstateres, at omorika-gran som grundstamme giver langsom

vækst og tidlig blomstring, og at den som sådan kunne være egnet

som grundstamme i en frøplantage.

En fritstående fyr er en spontan krydsning mellem østrigsk fyr og

skovfyr (Pinus nigra x sylvestris). En sådan "hurtigtvoksende skovfyr" har

vist sig næsten umulig at fremstille ved kontrolleret bestøvning. Tilbagekrydsning

fra spontane hybrider til begge forældrearter er derimod lettere.

Dette har dog ikke været udnyttet i praktisk skovbrug.

Til højre for skovvejen ses sitkaklonsamlingen (Picea sitchensis) og

rester af bøgeklonsamlingen (Fagus sylvatica). Sitkaklonsamlingen findes

også som dublet-samling i C.E. Flensborgs Plantage. Den bruges til mange

forskellige forsøg, bl.a. til undersøgelse af topskuddenes forvedning.

Dette er et særligt problem i sitkagran, fordi topskuddene let brækker,

hvorved stammen bliver krum, når træet sætter et nyt topskud, og det

går ud over tømmerkvaliteten. Også rod-topforholdet (forholdet mellem

rodens udvikling og kronens udvikling) er blevet undersøgt; et dårligt

rod-topforhold ser ud til at være et problem specielt for de hurtigtvok-

More magazines by this user
Similar magazines