Nr. 4, desember 2009 - St. Olavs Hospital

stolav.no

Nr. 4, desember 2009 - St. Olavs Hospital

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital

Nr. 4, desember 2009

1


Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen

Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær),

Andreas Christensen, Anne Dorthea Rø,

Maj Liv Eide, Arne Åsberg

Henvendelse: Lis Johansen, telefon 72 57 30 20

Forsidebildet:

Stort bilde viser fluorescerende influensa

A-virus i cellekultur forstørret 400 ganger .

Fotograf: Pål M . Holien

Innfelt sees et elektronmikroskopisk bilde av én enkelt

influensa A-viruspartikkel forstørret 150 000 ganger .

Fotograf: Are Dalen

Elektronisk utgave av LabNytt finnes på vår hjemmeside

www .stolav .no/labmed

Innhold

Klinikkledelsen

Julehilsen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Desentralisert blodprøvetaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Transfusjoner skal registreres i elektronisk pasientjournal – en påminnelse til

alle interne rekvirenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Avdeling for klinisk farmakologi

Lang QT-tid som legemiddelbivirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Avdeling for medisinsk biokjemi

Når skal det ikke tas hormonprøver? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Analyse av metotrexat i serum og spinalvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Viktig informasjon om urin-vakuumrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Poliklinisk blodprøvetaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Svartider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Genanalyser - elektronisk besvarelse fra og med 10 . januar 2010 . . . . . . . . . . . . . . . 13

«Manuelle svar» i RoS (gjelder bare rekvirenter i sykehuset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ny kontaktperson for primærhelsetjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Ny versjon av rekvisisjoner til Avdeling for medisinsk biokjemi . . . . . . . . . . . . . . . .14

Optisk lesing av rekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi og

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rekvirering av senkningsreaksjon (SR) og urin-stiksundersøkelse . . . . . . . . . . . . . . 15

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Serologiske analyser for adenovirus, enterovirus og Legionella pneumophilae

legges ned ved vårt laboratorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Diagnostikk av ny influensa A H1N1 (svineinfluensa):

Antistofftesting er ikke tilgjengelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3


KLINIKKLEDELSEN

Julehilsen 2009

Klinikksjef Trond Jacobsen

Julehøytiden nærmer seg . Året er snart omme, og det er tid for et tilbakeblikk . 2009 har

vært nok et år preget av omstilling, der våre ønsker om faglig produksjon og utvikling

har blitt balansert mot kravet om budsjettkontroll . Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK)

kan også dette året vise til gode økonomiske resultater . Det har vi klart ved lojalitet til

beslutninger og ved at alle har bidratt på alle nivåer . Jeg er meget takknemlig over den

innsats alle har lagt i dette arbeidet, og svært imponert over resultatet .

Innsparinger til tross – det jobbes aktivt og målrettet med å utvikle fagene . De enkelte

avdelingene ved klinikken er fortsatt blant landets ledende, hver på sitt fagområde . Mangfoldet

og kompleksiteten i analyseutvalget er imponerende . Regelmessig gjennom føres

analyseendringer og forbedringer, både gjennom brukerpåvirket endring av repertoar

og ved at nye og moderne metoder erstatter utdaterte undersøkelser . Eksempelvis er

genteknologiske metoder, som PCR og DNA-sekvensering, nå implementert i daglige

rutineanalyser ved flere av avdelingene . Her representerer LMK noen av landets ledende

fagmiljøer, og gjennom besøk og hospitering av personer fra eksterne laboratorier

bidrar avdelingene til en vesentlig styrking og spredning av kompetanse til andre miljøer

i landet . Flere av avdelingene er dessuten deltakere og bidragsytere i nasjonale og internasjonale

studier . LMK vil fokusere enda mer på universitetsdelen av laboratoriefagene i

årene som kommer . Det gjelder både kompetanseutvikling og forskning .

Gjennom en nylig avsluttet spørreundersøkelse har klinikken fått svært gode tilbakemeldinger

av våre kunder . Både eksterne og interne brukere er meget godt fornøyd

med tjenestene som leveres . Spesielt hyggelig er at vi fremstår som imøtekommende

og serviceinnstilte . Klinikken må imidlertid bli bedre til å presentere seg utad . Det er

unødvendig at så mange ikke finner frem til klinikkens felles metodebok der de enkelte

analysene står omtalt i detalj – både metode, prøvetaking og gjennomsnittlig svartid . Vi

vil arbeide for å bedre både tilgjengelighet og brukervennlighet av klinikken hjemmesider .

Aktiviteten ved LMK er fortsatt meget høy, selv om utviklingen viser en svakt nedadgående

trend i 2009 . Dette skyldes delvis redusert klinisk aktivitet grunnet flytteprosesser

i syke huset, men også en mer bevisst holdning til prøverekvirering fra bestillerne .

Antallet arbeidsintensive analyser har imidlertid økt flere steder, og for ansatte ved LMK

har året derved framstått som hektisk og arbeidsintensivt . Av denne årsak har klinikken

igangsatt systematisk kartlegging av arbeidsprosesser og prøve logistikk . Gjennom

LEAN-tankegang er målet å kunne ivareta de daglige arbeidsoppgaver med smartere

prøvelogistikk . Ved å fokusere på kunders ønske og behov, og i denne sammenheng

er alle ledd i kjeden kunder av hverandre, vil man kunne oppnå raskere prøveflyt uten

at arbeidsdagen skal oppfattes som mer hektisk . Jeg har store forventninger til dette

4


arbeidet og tror de ansatte ved klinikken herved vil oppleve en bedre balanse mellom

oppgaver og ressurser .

Klinikken har fokus på forbedringer og kvalitet, og de enkelte avdelingene har vedvarende

fokus på sluttresultatet av enkeltanalyser og på svartider . Dette har resultert i

at avdelingene gjennomgående har svartider som er sammenlignbare med andre laboratorier

i landet . Dette gjelder nå også Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, der

avdelingen gjennom flere år har arbeidet for å redusere svartiden .

2009 har vært preget av flere landomfattende infeksjonsutbrudd . Antallet tilfeller av

enterohemorragisk E . coli (EHEC) infeksjoner blant småbarn er relativt høyere i Midt-

Norge enn i andre områder av landet . Avdeling for medisinsk mikrobiologi har i årevis

systematisk undersøkt forekomsten av denne mikroben i aktuelle prøvematerialer, og

har gjennom dette ervervet spesifikk kompetanse i påvisningen . Dette viser seg nå som

en økt påvisningsfrekvens i vårt miljø sammenlignet med andre deler av landet .

Siste halvår har landet vært rammet av pandemisk utbrudd av influensa A (H1N1) –

”svineinfluensa” . Avdeling for medisinsk mikrobiologi har, som eneste laboratorium i

landet, ivaretatt analysering av alle innkomne prøver . Dette er en imponerende innsats

som er lagt merke til også utenfor klinikkens egne grenser . Avdelingen har oppnådd

dette gjennom hardt arbeid og utvidet arbeidstid, omlegging og forenkling av analysemetodikk

samt fokus på bedring av prøveflyten .

Også i år har dessverre enkelte av våre rekvirenter i primærhelsetjenesten valgt å kjøpe

laboratorietjenester fra private laboratorier . De kan ha sine grunner til det, men til miljøene

som fortsatt er kunder ved LMK er det godt å kunne si at vi fortsatt er mer enn konkurransedyktig

på repertoar, kvalitet og svartider . LMK sørger dessuten for utvikling av

laboratoriefagene gjennom forskning og metodeutvikling . Derimot henger vi etter flere

konkurrenter innen elektronisk rekvirering og besvarelse . Slik funksjonalitet er nå innført

ved de fleste miljøer på sykehuset med tilhørende poliklinikker, men lar dessverre vente

på seg for eksterne kunder . Vi vil arbeide utrettelig for å påvirke Helse Midt-Norge til

å prioritere utviklingen av systemer som kan dekke primærhelsetjenestens behov for

sikker elektronisk rekvirering og utsending av svar .

Den varslede samhandlingsreformen, der primærhelsetjenesten skal overta en større

andel av ansvaret for forebygging, behandling og oppfølging av svært syke pasienter, vil

åpne nye muligheter for samarbeid mellom laboratoriefagene og primærhelsetjenesten .

Som en følge av omleggingen vil det være behov for gjensidig kompetanseoverføring og

etablering av systemer som sikrer oppfølging og ivaretakelse av desentraliserte analyserutiner

og instrumenter . LMK vil være tilgjengelig og aktivt deltakende i dette omstillingsarbeidet

.

5


Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle ansatte for deres bidrag med å utvikle LMK som

en god faglig og sosial arbeidsplass . Dere fortjener alle en stor honnør for lojalitet og

utholdenhet i arbeidet for klinikkens fremtid .

Jeg takker alle våre rekvirenter for forståelse og støtte knyttet til våre problemer i 2009 .

Vi gjør vårt beste ut fra forutsetningene, og vi arbeider for å oppnå bedre funksjonalitet

for alle kunder .

Jeg takker for godt og konstruktivt samarbeid i året som er gått og ønsker en velsignet

god jul og et riktig godt nytt år til dere alle .

Desentralisert blodprøvetaking

Seksjonsleder Per Hepsø

Arbeidet med desentralisert blodprøvetaking i nytt sykehus startet i 2005 i forbindelse

med innflytting i nytt Nevrosenter og Kvinne barn Senter . Det ble gjennomført kurs

og veiledning for alle sykepleiere og annet helsepersonell som skulle utføre blodprøvetaking

. Sengeposter ved Nevrosenter og Kvinneklinikken har siden 2005 tatt sine egne

blodprøver gjennom hele døgnet .

Sengeposter i Bevegelsessenteret startet med egen blodprøvetaking fra 1 . september

2009 . Fra 1 . desember 2009 tar også Kreftavdelingen og de medisinske sengeposter i

Gastrosenter sine egne blodprøver .

Desentralisert blodprøvetaking har sine fordeler i at prøven kan tas når det er medisinsk

behov for dette uten at man må vente på prøvetaker fra Laboratoriesenteret . En annen

fordel er at tiden fra prøvetaking til prøvesvar foreligger blir kortere . For å sikre at pasienten

får en kvalitetsmessig god oppfølging drives det nå en aktiv opplæring av sykepleiere

i blodprøvetaking . Prøvetakingskursene inneholder en teoretisk del og en veiledet praktisk

trening . Det tilbys også praktisk veiledning i sengepost .

Framdriftsplan for opplæring i blodprøvetaking

6

Avdelinger Opplæringsperiode Desentralisering gjennomført

Infeksjonsposten, Lungepost 3,

Lungepost 4 og Kirurgisk avdeling

Hjertemedisinske avdelinger i

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Januar - april 2010 1 . april 2010

April - oktober 2010 1 . oktober 2010


AVDELING FOR IMMuNOLOGI OG

TRANSFuSJONS MEDISIN

Transfusjoner skal registreres i elektronisk pasientjournal - en påminnelse til

alle interne rekvirenter

Seksjonsleder Kjell Rune Halvorsrud og overlege Anne Dorthea Rø

Blodbanken minner om at transfusjoner skal registreres i elektronisk pasientjournal

( Doculive/InterInfo) . Dette er for å sikre full sporbarhet av alle transfusjoner i pasienten s

elektroniske journal . Det er pr i dag under 50 % av alle transfusjoner som rapporteres i

elektronisk pasientjournal . De øvrige registreres på papir . Målet er at alle transfusjoner

skal rapporteres i elektronisk pasientjournal . Blodbanken vil derfor etter hvert sende ut

påminnelser til avdelinger der transfusjonene ikke er rapportert elektronisk .

En kort veiledning til rapportering av transfusjoner i ”Doculive”

• I Doculive:

- Velg ”C: Prøvesvar”

- Deretter velg ”Blodbank”

Du er nå i ”InterInfo” som kommuniserer med blodbankens datasystem .

7


• I Interinfo:

- Velg fanen ”Rapportering” for å registrere transfusjon, transfusjon med reaksjon

eller kassasjon .

- Tappenummer og Produktkode må enten skrives inn manuelt, eller scannes inn .

- Bruk samme passord som du bruker i PAS når du vil rapportere .

• Det er nå rapportert hvilken enhet som er transfundert, og hvem som har utført

transfusjonen, noe som sikrer full sporbarhet .

AVDELING FOR KLINISK FARMAKOLOGI

Lang QT-tid som legemiddelbivirkning

Lege i spesialisering Siri Ann Mauseth

Årsaker til forlenget QT-tid kan deles inn i arvelig lang QT-syndrom og ervervet lang

QT- syndrom (f .eks medikamenter, elektrolyttforstyrrelser og hjertesykdom) .

Lang QT-syndrom inndeles i type 1, 2, 3 osv som forkortes LQT1, LQT2 osv alt etter

hvilke gener som er involvert . Genene koder for ionekanaler som er viktige for hjertets

repolarisering . Man kan til en viss grad knytte mutasjoner i de ulike genene til fenotypiske

variasjoner av tilstanden (LQT1-LQT7) . Når det gjelder prevalensen av arvelig lang QT-

syndrom er det stor variasjon mellom forskjellige studier . (1:1000-1:5000) . I Trøndelag

er det høyere prevalens av mutasjoner enn i andre deler av landet .

LQT1 og LQT2 utgjør 95 % av de med arvelig lang QT-syndrom og av disse har opptil

20-36 % normalt EKG, noe som er verdt å merke seg når man skal introdusere legemidler

som kan påvirke QT-tiden . Det vil si at de kan være asymptomatiske mutasjonsbærere

fram til de får et legemiddel som forlenger QT-tiden .

QTc er frekvenskorrigert QT-tid . Normalverdier for QTc er: Øvre normalgrense kvinner:

0,46 s . Øvre normalgrense menn .0,44 s . QTc > 0,5 s gir høy risiko for torsades de

pointes (tdP) arytmi .

En rekke legemidler kan forlenge QT-tiden, og QT-forlengelse er den hyppigste årsak til at

et legemiddel blir trukket fra markedet . Flere antiarytmika virker på hjertets ionekanaler

og kan derfor gi QT-forlengelse .

Antipsykotika kan også gi QT-forlengelse . Det er lenge vært kjent at de eldre antipsykotik a

kan gi dette . Men nyere studier indikerer også at de nye antipsykotika gir samme risiko

for QT-forlengelse som de gamle . Risikoen for QT-forlengelse er doseavhengig .

Ellers kan både tricykliske antidepresiva (TCA), metadon, klorokin, flere anti-hivmidler,

8


antibiotika (erytromycin, klaritromycin), noen antimykotika, og muligens også SSRI’er gi

QT-forlengelse . For nøyaktig oversikt bør en se www .qtdrugs .org .

Når en skal starte opp med et legemiddel som kan gi QT-forlengelse bør en vurdere å

ta et EKG før og etter oppstart av behandling . En bør også være svært varsom med å

kombinere flere legemidler som hver for seg øker QT-tiden, som for eksempel antipsykotika,

metadon og anti-hivmidler . Mange av legemidlene som kan gi QT-forlengelse metaboliseres

over CYP3A4-systemet . Eksempler på dette er metadon, quetiapin, ziprasidon,

risperidon, takrolimus og venlafaxin . Dersom disse legemidlene kombineres med en

CYP3A4- hemmer, vil en få en økning av serumkonsentrasjonen og dermed økt risiko

for torsades de pointes arytmi . Kjente CYP3A4 -hemmere er, noen antimykotika, noen

anti-hivmidler, makrolidantibiotika, verapamil, diltiazem og grapefruktjuice . Noen av

disse hemmerne kan også i seg selv gi QT-forlengelse .

Mange antipsykotika samt TCA og noen SSRI brytes ned over CYP2D6 . Omtrent 5-10 %

av befolkningen er langsomme omsettere . Det vil si at de får en høy serumkonsentrasjon

av legemidlet ved normal dosering . Dersom disse legemidlene kombineres med

CYP2D6-hemmere vil serumkonsentrasjonen øke ytterligere . For ytterligere informasjon

angående interaksjoner anbefales www .druid .no .

Oppsummert kan en si at risikofaktorer for å utløse torsades de pointes arytmi er:

1 . Det å være kvinne er risiko i seg selv . Kvinner er også spesielt utsatt i post partum

perioden .

2 . Bærer av et gen som gir lang QT-syndrom .

3 . Hjertesykdom (svikt, bradykardi)

4 . Elektrolyttforstyrrelser .

5 . Bruk av et legemiddel som øker QT-tiden .

6 . Kombinasjon av legemidler som hver for seg øker QT-tiden .

7 . Høy serumkonsentrasjon av legemidlet .

8 . Samtidig behandling med en CYP3A4-hemmer, sammen med et QT-forlengende

legemiddel som brytes ned av CYP3A4 .

9 . Langsomme omsettere av CYP2D6, dersom det er metabolismeveien til legemidlet

som kan gi QT-forlengelse .

10 . Kombinasjon med CYP2D6-hemmere bør unngås dersom det er metabolismeveien

til legemidlet som kan gi QT-forlengelse .

Mer informasjon kan finnes på www .relis .no

For spørsmål kontakt Avdeling for Klinisk Farmakologi, St . Olavs Hospital .

9


AVDELING FOR MEDISINSK BIOKJEMI

Når skal det ikke tas hormonprøver?

Overlege, dr. med. Mette Haase Moen, Kvinneklinikken St. Olavs Hospital og NTNU (førsteamanuensis)

ut fra henvisninger til gynekologisk poliklinikk ser vi at det tas alt for mange hormonanalyser,

og ofte i situasjoner hvor det ikke burde være tatt prøver i det hele tatt . Denne

lille informasjon er skrevet for å begrense uhensiktsmessig prøvetaking .

Progesteron

Hormonet er til stede i ca . to uker i en normal syklus, fra eggløsning til menstruasjon,

med topp på dag 21 i en 28-dagerssyklus . For å bekrefte at eggløsning har funnet sted,

måles det engang mellom dag 21 og 25 hvor verdien er maksimal . Har kvinnen en normal

syklus, kan man gå ut fra at hun har ovulasjon . Hos en kvinne med amenoré eller

oligomenoré har det ingen hensikt å måle progesteron . Så i grunnen er det ikke nødvendig

å måle s-progesteron i det hele tatt . Kanskje har analyseresultatet en psykologisk

effekt ved å fortelle kvinnen at eggløsning har funnet sted?

P-pillebruk

P-pillen virker ved å gi en kraftig supprimering av hypofysens gonadotropiner, så

s-FSH- og s-LH-verdiene blir meget lave . Dermed mister ovariet sin stimulans, østradiol-produksjonen

hemmes og eggløsning uteblir . S-østradiol blir meget lav, ofte ikke

målbar . P-pillens ethinyløstradiol måles ikke i analysen . under bruk av p-pille øker

s-SHBG, spesielt med de antiandrogene pillene som Yasmin/Yasminelle og Marvelon/

Mercilon . Også s-prolaktin øker, som resultat av østrogenpåvirkningen .

Overgangsalderen

I årene før menopausen (siste menstruasjon) kan s-østradiol svinge mye, fra unormalt

høye til unormalt lave verdier, fra måned til måned . S-FSH svinger i motsatt retning .

En analyse av s-østradiol og s-FSH gir et øyeblikksbilde som fort kan endre seg . Det

må derfor være klinikken som bestemmer tidspunktet for evt . oppstart av behandling

med østrogen . Det har ingen hensikt å bruke reduksjon av s-FSH og evt . s-LH som mål

på effekt av østrogenbehandling . S-FSH og s-LH vil ikke normaliseres under østrogenbehandling

(på grunn av fravær av inhibin som støtter hemningen) . Det er mulig å måle

nivået av s-østradiol under behandling, uansett applikasjonsform (tablett eller plaster),

noe som kan være aktuelt ved mistanke om manglende compliance .

Androgenanalyser

Androgener i serum bør i realiteten bare måles ved tegn på androgenisering eller ved

sterk mistanke om PCOS (polycystisk ovariesyndrom) . utredning for PCOS vil som regel

bli en spesialistoppgave da ultralydundersøkelse av ovarier er obligatorisk . Den gamle

huskeregel om at s-LH skal være mer enn det dobbelte av s-FSH ved PCOS er avleggs!

10


Husk

Noen ganger er det selvsagt på sin plass å ta hormonprøver . I slike tilfeller må analyseresultatene

alltid vedlegges henvisning til spesialist, også selv om de fra laboratoriet er

beskrevet som ”normale” . Kombinasjonen av analyseresultat kan være informativ .

Analyse av metotrexat i serum og spinalvæske

Seksjonsleder Berit Valsø, Avdeling for medisinsk biokjemi og seksjonsoverlege Arne Reimers, Avdeling for farmakologi

Analyse av metotrexat i serum og spinalvæske ble den 08 .06 .09 flyttet fra Avdeling for

klinisk farmakologi (AKF) til Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) . AKF har fortsatt det

medisinske ansvaret for analysen .

Tilbakemeldinger fra våre rekvirenter tyder på noe usikkerhet vedrørende aktuelle rutiner

rundt analysen etter flyttingen . Vi håper at følgende opplysninger kan være nyttige:

AMB analyserer metotrexat på dagtid alle dager inklusive helg- og helligdager . Det er

derfor ikke lenger nødvendig å varsle om planlagte kurer på forhånd .

Forsvarlig økonomisk drift forutsetter imidlertid analysering av prøvene i serier . Prøver

mottatt i tidsrommet kl 14 .30 - 09 .00 besvares senest kl 11 .00, prøver mottatt mellom

kl 09 .00 - 14 .30 besvares senest kl 16 .30 . Dette er i samsvar med AKFs tidligere rutiner .

En stor del av arbeidet med analysen er manuelt og tidkrevende . Bemanningen ved AMB

på helg og helligdager er svært redusert . Rekvirentene oppfordres derfor til fortsatt å

følge de rutinene som tidligere var avtalt med AKF, dvs . unngå metotrexatkurer i helgene

såfremt dette er mulig .

Analyse av metotrexat på kvelds- og nattestid utføres kun ved relevante og tungtveiende

medisinske indikasjoner . I slike tilfeller skal behandlende lege vurdere og dokumentere

behovet skriftlig som kommentar til bestillingen i RoS . Vakthavende bioingeniør ved

AMB skal i tillegg varsles på tlf 73175 .

Viktig informasjon om urin-vakuumrør

Seksjonsleder Solveig Winther

Det finnes 2 ulike typer urin-vakuumrør som kan bestilles fra LoF . Rørene kan lett kan

forveksles . Dette er meget uheldig fordi flere laboratorieanalyser ikke kan utføres i

borsyreholdig urin .

urin-vakuumrør uten borsyre skal brukes til alle

laboratorieanalyser i urin og til urindyrkning

når transporttiden er under 4 timer . St . Olavs

bestillingsnr 150963 .

11


Poliklinisk blodprøvetaking

Seksjonsleder Per Hepsø

12

urin-vakuumrør med borsyre har sort ring i toppen .

Slike rør skal kun brukes til urindyrkning og da kun

når transporttiden er over 4 timer . St . Olavs bestillingsnr

156615 .

Prøvetakingspoliklinikken i Høyblokka flytter den 25 . januar 2010 til Akutten og Hjerte-

Lungesenteret . Den nye prøvetakingspoliklinikken blir liggende sentralt til i 1 . etasje

sammen med de andre poliklinikkene, i etasjen rett over Akuttmottaket . Den vil ivareta

de samme funksjoner som i dag men i nye og moderne lokaler . Denne flyttingen

representerer den siste strukturendringen av poliklinisk blodprøvetaking ved St . Olavs

Hospital, Øya .

Oversikt over prøvetakingspoliklinikker fra og med 26. januar 2010

Lokalisering Åpningstider (kun hverdager) Pasientgruppe

Akutten og Hjerte-lunge-

senteret, 1 . etasje

Bevegelsessenteret,

1 . etasje

Gastrosenteret,

1 . etasje

Kvinne-barn-senteret,

1 . etasje

Svartider

Kvalitetskoordinator Kristine Bodal Solem

kl 07:45−14:30 Hjerte-, lunge- og kirurgisk poliklinikk,

legevakt og akuttmottak, pasienter fra

primærhelsetjenesten og andre

kl 07:45−15:00 og kl 12:00−14:30

Fredager bare åpent til kl 10:00

Kl 07:45−15:00 Fredager stengt

kl 11:00−12:00

Kl 09:30−11:00 og kl

12:00−14:30

Ortopedi og revmatologi, pasienter

tilhørende Nevrosenter og

Kvinneklinikken

Poliklinikk kreft og medisin

Barn og ungdom

I vår elektroniske brukerhåndbok under www .stolav .no/medisinskbiokjemi og “Analyser

og undersøkelser” finnes opplysninger om forventet svartid uttrykt som hvor ofte

analysen utføres og om den kan bestilles som øyeblikkelig hjelp . Avdelingen måler

kontinuerlig svartidene på et utvalgt antall analyser .

Vi ser på “transporttiden” som er tiden fra planlagt prøvetaking til vi har mottatt og

registrert prøven i vårt laboratoriedatasystem og “laboratorietiden” som er tiden fra

vi har registrert prøven og til svaret er ferdig og verifisert i vårt datasystem . Analyseresultatene

på prøver fra pasienter innlagt ved St .Olav og sykehusets poliklinikker er til-


gjengelig i elektronisk pasientjournal så snart resultatene er verifisert hos oss . Tiden før

analyseresultatene på prøver fra primærhelsetjenesten er tilgjengelig hos rekvirenten er

avhengig av om rekvirenten har elektronisk svaroverføring eller om skriftlig svar rapport

må sendes per post .

“Laboratorietiden” på prøver fra St . Olavs-pasienter som er bestilt som øyeblikkelig

hjelp er mindre enn 1 time for 50 prosent av prøvene, og for de mest vanlige medisinsk

biokjemiske analyser er 90 prosent av prøvene, uavhengig av prioritet, rapportert innen 2

timer . “Laboratorietiden” på alle medisinsk-biokjemiske prøver fra primærhelsetjenesten

er mindre enn 24 timer for 95 prosent av prøvene . Rekvirenter som deltar i vår hentebringetjeneste

vil ha analyseresultatene elektronisk tilgjengelig neste formiddag for 90

prosent av de mest vanlige medisinsk biokjemiske analysene .

Avdelingen arbeider kontinuerlig med nedkorting av “laboratorietiden”, men “transporttiden”

kan vi lite påvirke .

Genanalyser - elektronisk besvarelse fra og med 10. januar 2010

Overlege Wenche Irgens og fagansvarlig bioingeniør Mona Kvitland

Resultater av gentester utført ved Avdeling for medisinsk biokjemi har hittil blitt

rapportert i separate papirbrev . Vi synes det er mer hensiktsmessig å rapportere disse

resultatene elektronisk, på samme måte som de fleste andre prøveresultater fra vår

avdeling . Vi håper den nye ordningen blir ressursbesparende og effektiv også for våre

rekvirenter .

Med få unntak rapporteres alle analyseresultat via laboratoriedatasystemene . Rekvirentene

mottar elektronisk - og/eller skriftlig svarrapport .

Interne rekvirenter: Prøvesvar er elektronisk tilgjengelig via ”MyWay2Lab” og RoS .

De fleste interne rekvirenter får svarene kun elektronisk . Noen poliklinikker får papirrapportene

utskrevet på egne printere .

Primærhelsetjenesten: Rekvirenter som er tilknyttet Midt Norsk Helsenett (MNH-

primær) har tilbud om elektronisk svaroverføring . Rekvirenter som ikke har mulighet for

elektronisk svaroverføring, får skriftlige svarrapporter som sendes pr . post .

«Manuelle svar» i RoS (gjelder bare rekvirenter i sykehuset)

IKT-koordinator Marianne Lehtonen og kvalitetskoordinator Kristine Solem

Prøveresultater fra pasientnære analyseinstrumenter bør registreres i RoS slik at de blir

tilgjengelige i elektronisk pasientjournal . Dette gjelder alle typer pasientnære analyser ,

13


inkludert blodgassanalyser . Man benytter funksjonen “Manuelle svar” i RoS . For å

få tilgang til funksjonen ta kontakt med Laboratoriemedisinsk klinikk ved Marianne

Lehtone n, tlf . 73031 eller e-post .

Ny kontaktperson for primærhelsetjenesten

Seksjonsleder Solveig Winther

Ny kontaktperson for Primærhelsetjenesten er Mona Heggheim . Mona nås på telefon

«Manuelle svar» i RoS (gjelder bare rekvirenter i sykehuset)

nr 72 57 44 35 . Ved behov kan også seksjonsleder Solveig Winther kontaktes på telefon

IKT-koordinator Marianne Lehtonen og kvalitetskoordinator Kristine Solem

72 57 32 40 .

Prøveresultater fra pasientnære analyseinstrumenter bør registreres i RoS slik at de blir tilgjengelige i

elektronisk pasientjournal. Dette gjelder alle typer pasientnære analyser, inkludert blodgassanalyser. Man

benytter funksjonen "Manuelle svar" i RoS. For å få tilgang til funksjonen ta kontakt med

Laboratoriemedisinsk klinikk ved Marianne Lehtonen, tlf. 73031 eller e-post.

Ny versjon av rekvisisjoner til Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjonsleder Solveig Winther

Ny kontaktperson for primærhelsetjenesten

Seksjonsleder Vi ber våre Solveig rekvirenter Winther som benytter papirrekvisisjoner om å bytte ut gamle versjoner av

rekvisisjonene .

Ny kontaktperson for Primærhelsetjenesten er Mona Heggheim. Mona nås på telefon nr 72 57 44 35.

Ved behov kan også seksjonsleder Solveig Winther kontaktes på telefon 72 57 32 40.

Dette gjøres enkelt og gratis ved å benytte vårt bestillingsskjema som finnes på vår

Ny hjemmeside versjon av . Artikkel rekvisisjoner nr 808282, til Avdeling rekvisisjoner for medisinsk medisinsk biokjemi biokjemi .

Seksjonsleder Solveig Winther

De nye rekvisisjonene inneholder annen plassering av noen av analysene og en del ny

Vi ber våre rekvirenter som benytter papirrekvisisjoner om å bytte ut gamle versjoner av rekvisisjonene.

informasjon på baksiden .

Dette gjøres enkelt og gratis ved å benytte vårt bestillingsskjema som finnes på vår hjemmeside. Artikkel

nr 808282,- rekvisisjoner medisinsk biokjemi.

De nye rekvisisjonene inneholder annen plassering av noen av analysene og en del ny informasjon på

De nye rekvisisjonene ser slik ut – legg spesielt merke til versjonsnummer og til

baksiden.

akkrediteringssymbolet .

De nye rekvisisjonene ser slik ut, - legg spesielt merke til versjonsnummer og til akkrediteringssymbolet.

14

akkrediterinssymbol

versjonsnummer


Optisk lesing av rekvisisjon til Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Avdeling

for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjonsleder Solveig Winther

Rekvisisjoner til Avdeling for medisinsk mikrobiologi og til Avdeling for immunologi og

transfusjonsmedisin kan også leses automatisk av vår optiske skanner dersom de er fylt

ut på samme måte som rekvisisjoner til Avdeling for medisinsk biokjemi . Vi ber derfor

om deres hjelp til at også disse rekvisisjonene nå blir skrevet ut fra deres skriver og at

utfylling skjer ut fra de samme reglene som dere forholder dere til ved utfylling av rekvisisjonene

til medisinsk biokjemi .

Rekvirering av senkningsreaksjon (SR) og urin-stiksundersøkelse

Seksjonsleder Solveig Winther

Analysene SR og urin-stiksundersøkelse blir ikke utført på tilsendte prøver fordi prøvematerialet

har for kort holdbarhetstid .

Vi ønsker samtidig å be om deres hjelp til å forhindre misforståelser ved at dere ikke

krysser av på rekvisisjonen analyser dere selv utfører .

15


AVDELING FOR MEDISINSK MIKROBIOLOGI

Serologiske analyser for adenovirus, enterovirus og Legionella pneumophilae

legges ned ved vårt laboratorium

Overlege Andreas Christiensen

ut fra et kostnads-nytte-perspektiv har vi besluttet å legge ned våre antistoffanalyser for

adenovirus, enterovirus og Legionella pneumophila . Endringen gjelder fra 1 .januar 2010 .

Vi tilbyr påvisning med polymerasekjedereaksjon (PCR) for alle disse agens . Dette er

langt mer sensitive og spesifikke tester .

Våre diagnostiske anbefalinger:

Enterovirus: Hals/neseprøve til PCR anbefales . Viruset skilles lenge ut i fæces så dette

materialet vil ofte være et viktig supplement . Ved meningitt anbefales spinalvæske til

PCR . Foreligger vesikler vil prøve av vesikkelmaterialet være velegnet . I sjeldne tilfeller

(f .eks . ved myokardittutredning) kan serologisk analyse være indisert . Prøve vil da bli

videresendt til Mikrobiologisk avdeling ved Molde sjukehus som nå tar på seg å være

regionens referanselaboratorium for denne analysen .

Adenovirus: Hals eller neseprøve til PCR anbefales . EDTA-blod til PCR kan være aktuelt

hos sterkt immunsupprimerte pasienter .

Legionella pneumophila: Luftveismateriale (ekspektorat eller bronkialskyllevæske) til PCR

er mest velegnet . Dyrkning blir også utført på disse materialene . Penselprøve fra hals

kan benyttes i de tilfeller der det er vanskelig å få ovennevnte materialer . Antigenpåvisning

i urin er en hurtig og god metode, men ikke fullt så sensitiv som PCR på luftveismateriale

. Den egner seg best til hurtigdiagnostikk på sykehus . Serologi vil kun i

sjeldne tilfeller være indisert . Dette vil gjelde alvorlige langtrukne behandlingsresistente

pneumonitilfeller, eller ved spørsmål om Pontiacfeber . Vi vil i slike tilfeller videresende

prøvene til Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssjukehus som

er nasjonalt referanselaboratorium for Legionella .

Diagnostikk av ny influensa A H1N1 (svineinfluensa): Antistofftesting er

ikke tilgjengelig

Overlege Svein Arne Nordbø

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St . Olavs Hospital har tidligere informert om at det

ikke lengre vil bli utført serologiske undersøkelser for influensavirus .

Grunnen til dette er at PCR-baserte metoder er raskere og bedre til påvisning av en

influensavirusinfeksjon i akuttstadiet enn serologiske prøver . Det anbefales derfor at

det tas halsprøve og/eller dyp neseprøve fra pasienter med mistenkt influensa og at

16


prøven sendes på virustransportmedium til laboratoriet . Viruset vil kunne påvises i disse

prøvene i minst 1 uke etter symptomdebut .

I forbindelse med svineinfluensapandemien har vi fått flere henvendelser med spørsmål

om det finnes tester for tidligere gjennomgått infeksjon slik at man evt . kan slippe å

vaksinere seg . Dette tilbudet kan vi dessverre ikke gi . Kommersielle antistofftester som

er spesifikke nok til å skille mellom svineinfluensa og andre influensa A-varianter finnes

for tiden ikke . Et høyt antistofftiter mot influensa A-virus målt med den tradisjonelle

metoden (KBR) gir ingen garanti for at man er beskyttet mot svineinfluensa og kan

gi en falsk trygghet . Det anbefales derfor at man vaksinerer seg selv om man har hatt

influensaliknende symptomer, men ikke har fått verifisert svineinfluensa virologisk .

Tidligere gjennomgått infeksjon med svineinfluensa medfører ingen økt risiko for

vaksinebivirkninger .

17


Laboratoriemedisinsk klinikk

ønsker våre lesere en riktig god jul!


Kontakt labnytt: post .lab@stolav .no

20

Avsender:

Laboratoriemedisinsk klinikk

St . Olavs Hospital

Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660. 2009

More magazines by this user
Similar magazines