Norges telegrafvesen 1929-1930

ssb.no

Norges telegrafvesen 1929-1930

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 160.

NORGES TELEGRAFVESEN

1929-1930

(Statistique des télégraphes et des téléphones de l'État de Norvège pour

l'année financière 1929-1930)

Utgitt av

DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI,

HÅNDVERK OG FISKERI.

TELEGRAFSTYRET

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & C O.

1931


For årene 1884-1898, se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

1899-1905, —»— IV.

— 1905-1912, —»— V.

— 1912-1919, —»— — VI.

— 1919-1925, —»— VII.

1925-1926, -----q— VIII.

— 1926-1927, —»— VIII.

1927-1928, —»— VIII.

1928-1929, —»— VIII.

senest nr. 125.

J. CHR. GUNDERSEN BOKTRYKKERI OSLO


Innhold.

Side

A. Beretning for budgettåret 1929-30.

I. Organisasjon 5 *

II. Inntekter og utgifter 6 *

III. Avsluttede anlegg 10 *

IV. Telegrafvesenets anleggskapital . 10 *

V. Sammenligning av driftsresultatene

for de senere budgettår 11 *

VI. Korrespondansen 12 *

VII. Stasjonene 19 *

VIII. Radiostasjonenes virksomhet . . 22 *

IX. Stasjonsbygningene 23 *

X. Linjene 23*

XI. Personalet 26 *

XII. Korrespondansen i telegrafstyret 29 *

XIII. Hjelpefondet 30 *

XIV. Private telefonselskaper 31 *

XV. Samlet oversikt over telegraf og

telefon i Norge . . • .32 • • • *

B. Tabeller vedkommende telegrafvesenets

drift 1929-30.

Tab. 1. Samlet oversikt over stasjonenes

drift 2

2. Inntekter og utgifter ved stasjonene

'20

3. Abonnentanleggenes drift . . . 62

4 a. Geografisk oversikt over telegr.korresp.

med utlandet (Terminal). 70

4b. Do. (Transitt) . 72

5. Telegramkorrespondansen med utlandet

over de forskjellige veier . 73

6. Telefonkorrespondansen med utandet

86

7. Korrespondansen månedsvis . . 88

8. Korrespondanse og tilkn. app. ved

stasjonene 90

9. Korresp. ved radiostasjonene . . 102

10. Telegrafvesenets tjenestemenn . 104

11. Personale og arbeidsydelse ved

stasjonene . . . . 108

12. Apparatutstyr, tilkn. abonnentapparater

og kringkastinglyttere . . 120

13. Trafikk, inntekter og utgifter innen

hvert fylke • • • 130

14 a. Sykdomsforfallenes fordeling på

sykdommer • • • ..... • 132

14 b. Sykdommenes fordeling på kretsene

134

15. Trafikken på de viktigere rikstelefonforbindelser

• 138

16. Telegrafvesenets utvikling fra

1855 til 1929-30 144

17. Statistikk for 1928 for forskjellige

andre land 146

Table des matières.

Pages

A. Rapport pour l'année financière 1929-30.

I Organisation 5 *

II Recettes et dépenses 6 *

III. Etablissements achevés 10 *

IV. Fond d'établissement des télégraphes

et téléphones 10 *

V. Résultat de l'exploitation comparé

à celui des termes antérieurs . . . 11 *

VI. Correspondance . • • • • 12 *

VII. Bureaux 19 *

VIII. Fonctionnement des stations radiotélégraphiques

22 *

IX. Batiments des bureaux 23 *

X. Lignes 23 *

XI Personnel 26 *

XII. Correspondance dans l'Administration

centrale 29 *

XIII. Caisse de secours 30 *

XIV. Compagnies téléphoniques privées 31 *

XV. Aperçu total des télégraphes et des

téléphones en Norvège 32 *

B. Tableaux de l'exploitation des télégraphes

1929-30.

Tabl. 1. Aperçu total de exploitation des

bureaux 2

2. Recettes et dépenses des bureaux 20

3. Exploitation des réseaux d'abonnés 62

4 a. Aperçu géographique de la correspondance

télégraphique avec

l'étranger (Trafic terminal) . . • 70

>> 4 h. Do. (Trafic en transit) . . 72

5. Correspondance télégraphique avec

l'étranger d'après la voie employée 73

6. Correspondance téléphonique avec

l'étranger 86

7. Correspondance par mois . . . 88

8. Correspondance et appareils attachés

aux bureaux 90

9. Correspondance aux bureaux radiotélégraphiques

102

10. Employés des télégraphes . . 104

11. Personnel et corvée du personnel

aux bureaux 108

12. Garniture d'appareils, postes d'abonnés

et abonnés de radiophonie . 120

13. Trafic, recettes et dépenses dans

chaque département 130

14 a. Empêchement pour cause de maladie,

répartition par maladies • . 132

14 b. Répartition des maladies par districts

. ..... . 134

15. Trafic sur les circuits téléphoniques

interurbains 138

16. Développement des télégraphes depuis

1855 jusqu'à 1929-1U30 • . 144

>>

17. Statistique pour 1928 pour d'autres

pays différents 146


.1. Organisasjon.

Telegrafvesenet

1929/1930

I løpet av budgettåret 1929-1930 er det truffet følgende viktigere bestemmelser

vedrørende telegrafvesenet:

1. Ved lov av 6. juni 1930 er § 5 i lov om offentlige tjenestemenns skyss- og

kostgodtgjorelse av 25. juni 1926 forandret. Ved kongelig resolusjon av 6. juni 1930 er

det bestemt at den nye lov trer i kraft den 1. juli 1930.

2. Ved stortingsbeslutning av 24. juni 1929 blev vedtatt ordning av statstjenestemennenes

lønnsforhold i tiden fra 1. januar 1928 til 30. juni 1929 overensstemmende med

et forslag fremsatt av Finansdepartementet og tiltrådt av tjenestemennenes organisasjoner.

3. Ved stortingsbeslutning av 24. juni 1929 blev vedtatt nytt lønnsregulativ for

telegrafvesenets tjenestemenn m. v. gjeldende fra 1. juli 1929.

4. Ved stortingsbeslutning av 24. juni 1929 blev truffet bestemmelse om dyrtidstillegg

til pensjonister og barnetillegg for visse tjenestemenn for budgettåret 1929-1930.

5. Under 28. februar 1930 fattet Stortinget beslutning om at det skal etableres

samarbeide mellem telegrafvesenet og postvesenet overensstemmende med hvad der er anført

i Handelsdepartementets foredrag av 10. januar 1930.

6. Ved kongelig resolusjon av 25. april 1930 blev det bestemt at lov nr. 2 av

21. januar 1929 trer i kraft fra 1. juni 1930. Samtidig blev Handelsdepartementet gitt

bemyndigelse til å meddele tillatelse til A, anlegge eller drive stasjoner eller innretninger

for avsendelse eller mottag-ning av meddelelser, toner, tegn, billeder og lignende ad elektrisk

vei, samt å fastsette forskrifter angående vilkårene for anlegg og drift av slike stasjoner

og innretninger.

7. Ved kongelig resolusjon av 11. april 1930 er det fastsatt regler for skyss- og

kostgodtgjørelse for telefonformenn, verkstedsformenn, instrumentmakere, montører, telefonarbeidere

og budtjenestemenn på reiser i inspektørkretsen utenfor arbeidsområdet.

8. Ved kongelig resolusjon av 9. mai 1930 er telegrafstyret blitt bemyndiget til

på regjeringens vegne it utstede radiotelegrafistcertifikater m. v.

9. Overenskomst blev inngått om telefontjenesten mellem Norge og Luxemburg

gjennem Sverige og Tyskland, datert Oslo 14. juni, Luxemburg 19. juni, Berlin 26. juni og

Stockholm 11. juli 1929.

10. Overenskomst blev inngått om telefontjenesten mellem Norge og Ungarn

gjennem Sverige, Tyskland og Tsjekkoslovaki, datert Oslo 14. juni 1929, Budapest juni

1929, Berlin 19. juli, Stockholm '24. juli og Prag 12. juli 1929.

11. Overenskomst blev inngått om telefontjenesten mellem Norge og Litauen

gjennem Sverige og Tyskland, .datert Oslo 9. april, Kaunas 16. april, Berlin 6. mai og

Stockholm 20. mai 1930.

12. Nye vilkår for radiosendetillatelser gjeldende fra 1. august 1929 blev fastsatt

av Handelsdepartementet.

13. Forskrifter om radiomottageranlegg blev fastsatt av Handelsdepartementet

den 12. mai 1930.

14. Mellem telegrafstyret på den ene side og Nasjonalforeningen mot tuberkulosen

og Norske kvinners sanitetsforening på den annen side er inngått kontrakt angående festtelegramblanketter,

datert 5. og 10. juli 1929, i henhold til stortingsbeslutning av 14.

mai 1929.


Telegrafvesenet 6*

1929/1930

u. Inntekter og utgifter.

Ved stortingsbeslutning av 10. mai 1929 angående telegrafvesenets driftsbudgett

for budgettåret 1929-1930 blev soin inntekt opfort kr. 31 975 000,00 og som utgift bevilget

kr. 20 930 000,00. (Statsbudgettet kap. 3003).

Ved stortingsbeslutning av 29. april 1929 blev telegrafvesenets anleggsbudgett for

samme budgettår bevilget med kr. 2 650 000,00, som utgift på statsbudgettet (kap. 3003),

hvorav kr. 1 675 000,00 til utvidelse og forbedring av de lokale abonnentanlegg. Til fortsatt

avdrag på medgåtte utgifter til ombygging av Oslo telefonanlegg er bevilget kr. 2 750 000,00

som kapitalutgift på statsbudgettet (kap. 1203). Dessuten har Finansdepartementet i skrivelse

av 7. juni 1930 tillatt utgiftsfort i telegrafvesenets regnskap kr. 1 306 557,93 til kabelanlegg

Drammen--Kongsberg uten bevilgning pit telegrafvesenets budgett. (Bevilgningen er opfort

Statsbanenes budgett for 1927-1928.)

Efter telegrafvesenets regnskaper for budgettåret 1929-1930 utgjorde inntektene

ialt kr. 32 151 242,27 og driftsutgiftene kr. 21 884 507,93. Driftsregnskapet viste således

et overskudd på kr. 10 266 734,34 eller kr. 778 265,66 mindre enn budgettert.

Anleggsutgiftene utgjorde i samme budgettår kr. 2 768 695,57, under statsbudgettets

kap. 3003, hvorav kr. 1 783 062,90 til utvidelse og forbedring av de lokale abonnentanlegg og

kr. 3 277 931,os under statsbudgettets kap. 1203, hvorav kr. 2 750 000.00 til fortsatt avdrag

på medgettte utgifter til ombygging av Oslo telefonanlegg. Hertil kommer kr. 1 306 557,93

til kabelanlegg Drammen -Kongsberg. (Se ovenfor).

Amortisasjonskontoen vedkommende ombygging av Oslo telefonanlegg utviste ved

terminens utgang kr. 8 096 249,81 .

Kr. O.

4 058 975,88

2 956 526,61

307 554,26

7 323 056,75

10.495 086,14

549 166,09

212 310,41

11 256 562,64

8 006 032,62

160 010,00

4 109 886,44

166 137,16

12 442 066,22

185 513,22

342 698,82

528 212,04

152 814,23

288 205,43

206 406,60

46 486,44

153 790,77

847 703,47

32 397 601,12

Oversikt over telegrafvesenets inntekter og utgifter.

Budgettåret I I Budgettåret I økning

1928-29 : 1929-30 : i siste budgettin

Inntekter:

Telegraf, (linje og ra(lio):

Innenlandske telegrammer

Utenlandske

Telefonering av -

Rikstelefon:

Innenlandske rikstelefonsamtaler . • •

Utenlandske -

Tilknytninger og stolpefester . .

A bonnenttelefon:

Oslo tfa. Telefonabonnement

- »- Inntredelsesavgift

Utenfor Oslo. Telefonabonnement • •

Inntredelsesavgift . . • •

Radiokringkasting:

Refusjon av utgiftene ved kringkasternes

drift

Andel i bevisinntektene m. v.

Andre inntekter:

Innregistrering av telegramadresser . .

Bortleie av lokaler m. v.

Annonser i tfn.katalok og i skrankelokaler

samt ekstraopforelser i tfn.katalogen

Salg av materiell . . . ......

Forskjellige andre inntekter


Samlet inntekt . .

Kr. Ø. Kr. Ø.

4 097 943,76 38 967,88

2 633 563,85 - 322 962,76

305 284,10 4- 2 270,16

7 036 791,71 --;-- 286 265,04

10 653 340,64

508 805,68

226 721,13

11 388 867,45

8 198 635,61

148 451,00

3 738 232,50

174 799,48

12 260 118,59

310 659,71

394 362,46

705 022,17

145 387,92

294 156,00

130 956,92

14 194,77

175 746,74

158 254,50

40 360,41

14 410,72

132 304,81

192 602,99

- 11 559,00

4- 371 653,94

8 662,32

181 947,63

125 146,49

51 663,64

176 810,13

7 426,31

5 950,57

75449,68

32 291,67

21 955,97

760 442,35 4- 87 261,12

32 151 242,35 -4- 246 358,85


Budgettåret

1928-29:

Telegrafvesenet

1929/1930

Budgettåret i økning

1929-1930: i siste budgettår:

Kr. Ø.

Utgifter:

A. På driftsbudgettet:

Telegrafstyret:

Kr. Ø. I Kr. Ø.

671 644 334,90 Lønninger 663,34 27 328,44

22575,6t 15 773,20 Reiseutgifter

6 802,41

137 079,97 Kontorutgifter

135 970,00 1109,97

797 188,07

Kreisstyret:

393 730,34 Lønninger

28 480,98 Reiseutgifter

49 302,52 Kontorutgifter

471 513,841

Linjenes vedlikehold :

1 976 971,99 Telegraf- og rikstelefonlinjene • •

1 540 716,63 Abonnentanleggene

281 213,12 Innenlandskablene .

205 695,44 TTtenlandskablene . • •

4 004 597,18

10 454 314,16

334 467,85

276 874,34

304 306,97

87 101,97

111 452,17

390 958,50

35 050,39

11 994 526„35

Stasjonenes perts'onale:

Lønninger

Natt-tjeneste

Vikartjeneste i feriene ....

under sykdom .

Uniformer

Forskjellige andre personalutgifter

Gebyrandeler

Undervisning

830 208,95 33 020,88

399 469,73 5 739,39

33 377,15 4 896,17

46 929,22 --;-- 2 373,30

479 776,101 8 262,26

••■•

1 905 742,55 4- 71 229,44

1 515 283,84 4- 25 432,79

399 642,33 118 429,21

169 688,39 36 007,05

3 990 357,11 -÷- 14 240,07

10 592 525,46 138 211,30

332 337,73 4- 2 130,12

293 651,04 16 776,70

275 023,11 ±- 29 283,86

71 345,23 15 756,74

105 823,01 4- 5629,16

406 461,04 15 502,54

48 072,54 13 022,15

12 125239,161 130 712,81

Stasjonenes vedlikehold og komplettering:

336 327 893,63 Vedlikehold 698,68 av egne bygninger • •

8 805,05

246 391,91 Husleie

251 070,61 4 678,70

140 753,92 Renhold

148 632,11 7 878,19

344 700,80 Lys og brensel

357 483,60 12 782,80

1 619 954,72 Inventar og apparater

1 748 875,07 128 920,35

663 247,71 Forbrukssaker

652 397,09 --:- 10 850,62

89 908,02 Portoutgifter

93 172,733264,71

117 618,05 Forskjellige vedlikeholdsutgifter

121 940,22 4322,17

3 550 468,76

Forskjellige utgifter:

310 185 513,22 Drift av 659,71 kringkastingstasjonene

125 146,49

218 001,06 Viderebefordringsutgifter

236 929,06 18 928,00

214 589,07 Andre utgifter

201 067,73 13 521,34

618 103,35

21 436 397,551Samlet driftsutgift .

3 710 270,111 159 801,35

748 656,501 130 553,15

21 884 507,93I 448 110,38


Telegrafvesenet 8*

1929/1930

Budgettåret

1928-1929:

Kr. Ø.

849 480,66

2 430 082,69

413 968,29

49 701,08

3 743 232,72

Utgifter:

B. På anleggsbudgettet:

Telegrafanlegg

Rikstelefonanlegg

Abonnentanleggene

Radioanlegg

Faste eiendommer

Samlet anleggsutgift . .

Budgettäret I Økning

1929 -1930 : i siste budgettår:

Kr. Ø.Kr. Ø.

217 759,65

1 981 103,58

1 784 745,15

579 675,70

39 900,50

4 603 184,58

Anleggsutgiftene fordeler sig på følgende måte :

A. Med ordinær bevilgning

B. Med ekstraordinær bevilgning (kapitalutgift)

C. Uten bevilgning ph telegrafvesenets budgett (i. h. t. Finansdepartementets

bemyndigelse i skrivelse av 7. juni 1930)

217 759,65

1 131 622,92

645 337,54

165 707,41

9 800,58

859 951,86

kr 2 768 695,57

>> 527 931,08

» 1 306 557,93

Kr. 4 603 184,58

Amortisationskontoen vedk. ombygging av Oslo Telefonanlegg er avdratt med det

for budgettåret 1929-1930 under kapitalutgifter bevilgede beløp kr. 2 750 000,00, således at

kontoen ved utgangen av denne termin utviste kr. 8 096 249,81.

Bemerkninger :

Nedgangen i inntektene skyldes de takstnedsettelser som blev foretatt fra 1. juli

1929. Disse taktsnedsettelser medførte en nedgang i inntektene som er beregnet til kr.

1 000 000,00. Med uforandrede takster vilde inntektene ha vært ca. 750 000,00 st orre enn

i foregående budgettår.

Av de samle de inntekter utgjør intektene

1928-29 1929-30

Av Telegrafen (linje og radio) 22,6 0/0 21,9 0/0

Rikstelefonen 34,7 70 35,4 °/0

Abonnenttelefonen 38,4 0/0 38,1 0/0

Andre inntekter 4,3 0/0 4,6 °/0

Av de s_a_m le de ut gifter faller det

På Administrasjon 6,0 0/0 6,0 °/0

» Linjenes vedlikehold . 18,7 °/0 18,2 0/0

• Stasjonenes personale 55,9 0/0 55,4 °/0

» Stasjonenes vedlikehold og komplettering 16,5 0/0 17,0 0/0

» Forskjellige utgifter .. 2,9 0/0 3,4 0/0


Inntekter:

1. Innenlandske telegrammer

og telegramtelefonering . .

2. Utenlandske telegrammer .

3. Innenlandske rikstelefonsamtaler

og tilknytninger .

4. Utenlandske samtaler . . .

5. Telefonabonnement og inntredelsesavgift

m. v. . • •

6. Andre inntekter

Tils. for budgettåret 1929-30

Tils. for budgettåret 1928-29 .

Utgifter:

705 022

4 403 228

2 633 564

10 880 062

508 805

12 260 119

1 465 464

705 022 32 151 242

528 212 32 397 601

Sammendrag av driftsutgiftene:

Administr. og betjening i929-30

— » — — » 1928-29

5 359 853

5 342 624

5 237 334 2 110 075 586 298 452 324 13 745 884

5 132 169 2 091 473 580 934 301 541 13 448 741

1 013 Stasjonenes 069 vedlikehold 1 1929-30 630 845 855 823 202 934 17 589 3 710 270

921 - 791 » 1 --- 577 1928-29 853 280 142 186 722 11 535 3 550 470

1 877 Linjenes vedlikehold 658 1929-30 1 516 595 715 984

1 883 —»— —»-- 535 1928-29 1 545 575 530 532

- 3 990 357

- 4 004 597

Andre utgifter 1929-30 80 148 218 858 98 114 1 606

208 881 104 67 129 450 14 894

39 271 437 997

37 236 432 590

9*

Fordeling på driftsgrener.

I Telegraf

Kr.

4 109 400

2 111 274

1. Telegrafstyret 239 929

2. Kretsstyrene 134 576

3. Linjenes vedlikehold . . 595 715

4. Stasjonenes personale . . 4 941 060

5. Gebyrandeler 44 288

6. Husleie og vedl. av egne

bygninger . .... . . . 219 982

7. Lys, brensel og renhold . . 198 531

8. Andre stasjonsutgifter . . . 252 938

9. Viderebefordring og tilfeldige

utgifter 80 148

10. Kringkasternes drift • • •

11. Materiell og kontorsaker fra

hovedlagret I 174 372

Tils. for budgettåret 1929-30J 6 881 539

Tik for budgetthret 1928-29 6 838 425

Rikstelefon

371 822 127 803

Abonn -.

telefon

Radio

Telegrafvesenet

1929/1930

'•■•••■•••.•.••■,,,•••••••'

*) Kringkasting

Tils.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

10 880 062

508 805

12 260 119

202 236

6 592 496111 516 670 12 462 355

6 901 841 11 373 071 12 710 242

293 828

522 290

58 581

874 699

884 235

307 180 167 700 82 190 33 210 830 209

238 000 89 000 11 200 7 000 479 776

1 877 658 1 516 984 - 3 990 357

4 330 255 1 853 192 492 817 101 454 11 718 778

361 899 183 91 406 461

199 629 144 043 20 045 4 070 587 769

147 148 137 660 20 761 2 016 506 116

291 945 1 127 003 115 435 11 503 1 798 824

218 858 98 114 1 606 39 271 437 997

310 660 310 660

374 347 222 149 46 693 817 561

8 346 919 5 356 028 790 838 509 184 21 884 508

8 146 376 5 318 735 782 550 350 312 21 436 398

Overskudd :

For budgettåret 1929-30 . • • -i--289043 3 169 751 7 106 327 83 861 195 838 10 266 734

For budgettåret 1928-29 .

D - 1928-29

Tilsammen 1929-30 . .

Tilsammen 1928-29 . .

63 416 3 226 695 7 391 507 101 685 177 900 10 961 203

6 881 539j 8 346 919

6 838 42.5 8 147 376

5 356 028 790 838 509 184 21 884 508

5 318 735 782 550 350 312 21 437 398

Opgaver over inntekter og utgifter ved de forskjellige stasjoner og anlegg finnes

i tabellverket, tab. 1-3.

*) I tabellverket, tab. 1 og 2, er inntekter og utgifter vedkommende kringkastingen

tatt med under telegrafen!


Telegrafvesenet 10*

1929/1930

`•■■■■■■,,,,

III. Nye anlegg som er avsluttet med budgettåret 1929-1930.

Bevilgning : Regnskap:

A. Med ordinær bevilgning: Kr. Ø.Kr. O.

Anlegg av bilinjer m v. a - b) • . 85 000,00 83 558,50

Telefonanlegg Bergen-ask Nordhordland • 11 500,00 11 314,22

Brønnøysund- Trondheima) seksjon Namsos-Trondheim 105 000,00 102 505,97

Fauske -Narvik 245 000,00 265 283,07

- Frosta-Skatval 18 000,00 20 198,12

Hamnvik-Engenes-Årbostad, seksjon Engenes-

Arbostad 24 000,00 24 032,55

Henrikvi k-Tromvik-Rekvik 58 000,00 51 526,32

Honningsvåg-Kistrand 45 000,00 44 193,87

Hhkonsund-Mogster,a) seksjon Hetkonsund-

Torangsvåg 23 000,00 24 114,06

- Korssund -Hersvikbygda 27 000,00 27 397,51

- Lavik-Vadheim .. 56 000,00 53 562,83

- Nissedal-Fjone 7 500,00 6 961,04

Nordfjordeid-Ålfoten 33 000,00 41 444,92

Nyborg-Gressbakken 13 500,00 12 026,04

Refusjon av det til telefonanlegg Bergen -Mindestrømm en forskuddsvis

utredede beløp 20 817,00 20 817,42

Refusjon av det til telefonanlegg Liland Ofoten-Ramsund forskuddsvis

utredede beløp ... . . . 9 618,00 9 618,20

Refusjon av det til telefonanlegg Sunde Midthordland-Skogsvåg

forskuddsvis utredede beløp . . . . • 8 842,00 8 842,20

Refusjon av det til telefonanlegg Trondheim-Løkken Verk av Orkla

Gruber A/B forskuddsvis utredede beløp 15 000,00 15 000,00

Premie til Riksforsikringsanstalten . . . 3 723,00 3 364,50

Telefonanlegg Stavanger-Haugesund-Oslo b) 100 000,00 100 158,82

- Storfosshei Gronfjelldalen . . 13 500,00 6 041,99

- Tromsdalen-Oldervik-Lenangen b) 20 000,00 25 749,06

Anlegg av Trondheim Radio 490 000,00 488 181,34

Uforutsette arbeider, forbedringer m. v. vedrørende radiostasjoner a-b) 50 000,00 48 884,34

Utvidelse og forbedring av Oslo telefonanlegg 1 000 000,00 1 079 271,16

do. do. av andre lokale abonnenttelefonanlegg a-b) 675 000,00 703 791,74

Kjeller under stasjonsbygningen i Drøbak . 10 000,00 10 000,00

Siste avdrag på pantobligasjon i Melbo 17 000,00 17 000,00

Avdrag på pantegjelden i Sarpsborg a-b) 5 000,00 5 000,00

Eventuelle kjøp av andre eiendommer a- b). 18 000,00 7 658,65

B. Med ekstraordinær bevilgning(Kapitalutgift):

Fortsatt avdrag på medgåtte utgifter til ombygging av Oslo telefonanlegg

........... . . . . . 2 750 000,00 2 750 000,00

C. Uten bevilgning på telegrafvesenets budgett:

Kabelanlegg Drammen-Kongsberg 0,00 1 306 557,93

Amortisasjonskontoen vedkommende ombygging av Oslo telefonanlegg utviser ved terminens

utgang kr. 8 096 249,81.

IV. Telegrafvesenets anleggskapital.

I budgettåret 1929-1930 er telegrafvesenets samlede anleggskapital, d. v. s. summen

av samtlige anleggsomkostninger, steget med i alt kr. 4 603 184,58.

Ved budgettårets slutt utgjorde telegrafvesenets samlede anleggsomkostninger

kr. 197 801 528,39, som fordeler sig på de forskjellige slags anlegg på folgende måte:

a) Avsluttet også med budget-Wet 1928-29.

b) Fortsettelsesbevilgning for neste termin.


11 *Telegrafvesenet

1929/1930

Telegrafanlegg (linjer)

kr 14 235 998,07

Radioanlegg

• » 10 540 942,16

Rikstelefonanlegg » 78 883 073,42

Abonnentanlegg » 85 535 985,20

Faste eiendommer » 8 605 529,54

Kr. 197 801 528,39

Under abonnentanleggene er her tatt med anleggsomkostningene vedkommende den

aye telegraf- og telefonbygning i Oslo, samt innkjøpssummen for eiendommene Kongens gate 19

og Tollbodgaten 23, tilsammen kr. 13 196 394,94.

Under radioanleggene er medtatt anleggskapitalen for radiostasjonenes bygninger.

Anleggskapitalens stigning. Stigning i forhold til samlet

anleggskap. ved bud-

Budgettår :økning av anleggsomkostningene : geftårets begynnelse :

Kr. Pet. Pet.

1913-1914 3 736 758 100 11,6

1921-1922 18 338 189 491 16,5

1922-1923 13 428 847 359 10,4

1923-1924 10 836 843 290 7,5

1924-1925 15 729 297 421 10,2

1925-1926 9 069 400 243. 5,3

1926-1927 5 635 936 151 3,0

1927-1928 4 560 956 122 2,4

1928-1929 3 743 233 100 2,0

1929-1930 4 603 185 123 2,4

V. Sammenligning av driftsresultatene for de senere budgettår.

Samlet driftsresultat.

Budgettår :Inntekter:Utgifter : Overskudd :

Kr. I pet Kr. I pet. Kr.

1913-1914 . . 7 886 803,97 100 5 744 373,53 100 2 142 430,44

1921-1922 . . 31 592 502,69 401 33 364 451,74 581 --1- 1 771 949,05

1922-1923 . . 30 847 155,34 391 28 756 417,66 501 2 090 737,68

1923-1924 . . 31 332 829,93 397 27 381 310,98 477 3 951 518,95

1924-1925 . . . 32 948 443,71 418 27 482 237,62 478 5 466 206,09

1925-1926 . . 33 075 621,93 419 25 422 261,81 443 7 653 360,12

1926-1927 . . . 32 126 474,40 407 24 338 046,31 424 7 788 428,09

1927-1928 . . . . 31 539 196,50 400 22 485 133,84 389 9 054 062,66

1928-1929 . .. . 32 397 601,12 411 21 436 397,55 373 10 961 203,57

1929-1930 . .. . 32 151 242,35 408 21 884 507,93 381 10 266 734,42

I utgiftene er her ikke tatt med utgifter til utvidelse og forbedring av abonnentanleggene.

Disse utgifter blev inntil budgettåret 1929-1930 i telegrafvesenets regnskap

postert under driftsutgifter.

Driftsresultat i forhold til anleggskapitalen.

Inntekter Utgifter Overskudd

Budgettår : Nedl. anleggskap. i forhold til i forhold til i forhold til

ved budglrets slutt anleggskap. anleggskap. anleggskap.

Kr. Pet. Pet. Pet.

1913-1914 35 874 500 22,0 16,0 6,0

1921-1922 129 264 300 24,4 25,8 ±1,4

1922-1923 143 622 700 21,5 20,0 1,5

1923-1924 154 459 500 20,3 17,7 2,6

1924-1925 170 188 800 19,3 16,1 3,2

1925-1926 179 258 200 18,5 14,2 4,3

1926-1927 184 894 200 17,4 13,2 4,2

1927-1928 189 455 100 16,6 11,8 4,8

1928-1929 193 198 300 16,8 11,1 5,7

1929-1930 197 801 500 16,3 11,1 5,2


Telegrafvesenet 12*

1929/1930

Gjennemsnittlig driftsresultat:

1924-25 1925-26 1926-27 1927-28

Kr. Kr. Kr. Kr.

1928-29 1929-30

Kr. Kr.

Pr. taksert telegram:

Inntekt 2,27 2,18 1,99 1,80 1,74 1,68

Utgift 2,10 2,02 1,98 1,80 1,70 1,72

Overskudd . . 0,17

Pr. taksert rikstelefonsamtale:

Inntekt 0,82

Utgift . . . 0,73

0,16 0,01

0,80 0,83

0,64 0,67

0,00 0,04 0,04

0,84 0,83 0,82

0,63 0,59 0,59

Overskudd . 0,09 0,16 0,16 0,21 0,24 0,23

Pr. abonnentapparat :

142,48 136,91 Inntekt 133,29

139,19

144,45 137,38

Utgift 91,61 85,29 72,23 66,46 60,45 59,04

Overskudd . . 41,68 57,19 66,96

70,45 84,00 78,34

Pr. kringkastinglytter :

Inntekt 4,86 8,23 9,12

Utgift 2,30 5,46 6,59

Budgettåret

1928-1929

Overskudd . . 2,56 2,77 2,53

VI. Korrespondansen.

Budgettåret

1929-1930

Takserte telegram m m e r.

2 542 353 Innenlandske telegrammer

2 563 679

904 316 Terminaltelegrammer til u tlandet . . 885 814

1 024 424 -» - fra

998 035

2 661 Transitt-telegrammer

3 859

4 473 754 Tilsammen, takserte telegrammer

293717 Voertelegrammer

154779 Tjenestetelegrammer

• • 4 451 387

290 175

• • 136 964

4 922 250 Samlet antall ekspederte telegrammer 4 878 526

økning i siste budgettår

I alt I pct.

21 326 0,8

18 502 2,0

26 389 2,6

1 198 45,0

22 367 0,5

3 542 ÷- 1,2

17 815 11,5

43 724 0,9

19 109 370 Samlet antall utforte telegrameksp. . 18 807 094 ± 302276 1,6

Takserte rikstelefonsamtaler.

13 349 174 Innenlandske rikstelefonsamtaler . . 13 763 724 414 550 3,1

155 648 Samtaler til utlandet 171 699 16 051 10,3

156 673 - fra - 165 775 9 102 5,8

439 13 661 495 Tilsammen, takserte samtaler 703 . . . 14 101 198

3,2

123236 Tjenestesamtaler 184 792

61 556 49,9

13 784 731 Samlet antall rikstelefonsamtaler . . 14 285 990

39 921 844 Samlet antall utforte rikstelefoneksp. . 41 590 664

501 259 3,6

1 668 820 4,2

± 140911000 Samlet antall lokalsamtaler . . 140 483 617 427383 -÷ 0,3

Samtaleperioder.

15 605 335 Innenlandske 16 078 426 473 091 3,0

228 735 Til utlandet . 253 765 25 030 1,1

227 258 Fra utlandet 247 260 20 002 8,8

16 061 328Tilsammen . . 16 579 451 518 123 3,2


Budg. år

1928-29

Tilsammen

93 978

46

50 335

59 353

595

5 136

4 191 187

Innenlandske

80 842

47 603

1 501

4 354 892

Budgettåret 1929-1930

Til

utlandet

Fra

utlandet

Telegrammer:

59 572 Iltelegrammer .

16 372 17 898 16 205

20 737 Presse- og presseiltelegrammer 3 308 3 285 11 109

84 168 Leilighetstelegrammer (Lc.) .

38 395 52 737

74 262 Brevtelegrammer

58 259 8 635 13 687

6 382 Xl.telegrammer

4 127 981

44 704 Radiotelegrammer fra skib . . 44 087 8 885

12 744 —»— til » . 18 015

1 691

45 689 Cirkulærtelegrammer om fisket 49 816

345 522 Lokaltelegrammer

363 660

Tjenestetgm. 1) (herunder tjm

34 154 779 og st.) 080 62 958

39 926

Telefonerte telegrammer :

1 042 588 Inn til stasjonene

1 056 113

530 878 Ut til adressatene

507 250

Telegrammer, utskrevet på

183 091 ix-blanketter')

204 343

Rikstelefonsamtaler:

Ilsamtaler

Statsil-samtaler .

Pressesamtaler

Samtaler i trafikksvak tid .

Abonnementssamtaler om dagen

—»— i trafikksvak tid . .

Budsendelser og tilsigelser') .

13*Telegrafvesenet

1929/1930

Særegne telegrammer og rikstelefonsamtaler.

Disse opgaver omfatter kun korrespondansen ved de selvstendige stasjoner

for den innenlandske trafikks vedkommende. •

Opgavene omfatter også de underordnede stasjoner.

Ekspedisjonsfeil

3 861 5 129

25 27

40 377 34 238

64 295

2 594 471

115 193 79 633

anmeldt av de korresponderende eller opdaget ved administrasjonens kontroll:

Tilsammen

Økning

pet.

50475± 15,3

17702-i- 14,6

91 132 8,3

80 581 8,5

5 108 -:- 20,0

52 972

19 706

49 816 9,0

363 660 5,2

136964± 11,5

1 056 113 1,3

507250± 4,5

2043431 11,6

89832± 4,4

52 13,0

47603± 5,5

74 615 25,7

359 39,7

4566± 11,1

4 549 718 8,6

1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

I innenlandske telegrammer. . . 295 182 218 201 214

I utenlandske —»—

Begått i Norge 118 141 204 188 164

Begått i utlandet 368 368 371 316 324

Ekspedisjonsfeilenes art :

781 691 793 705 702

Forvansket under telegrafering 427 346 384 354 408

- » - telefonering 8 7 - 9 11 12

Forsinket 127 122 166 147 110

Ikke fremkommet 219 216 234 193 172

Uavleverte telegrammer.

781 691 793 705 702

Tilsammen, innenlandske og utenlandske . . 15 481 13 525 12 534 12 271 9 905


Telegrafvesenet 14*

1929/1930

Gjennemsnittlig antall :

Budgettår

1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

Ekspedisjoner:

Pr. taksert telegram • • • .. 4,35 4,26 4,25 4,27 4,22

Pr. taksert rikstelefonsamtale 2,73 '2,83 2,88 2,92 2,95

Iltelegrammer:

Pr. 100 innenlandske telegrammer . . . . 1,36 1,08 0,87 0,92 0,77

Pr. 100 utenlandske telegrammer . . . . 3,31 2,98 2,48 2,09 1,81

Ilsamtaler:

Pr. 100 innenlandske samtaler 1,17 0,94 0,76 0,97 0,92

Pr. 100 utenlandske samtaler 8,76 5,68 3,35 3,36 2,66

Budsendelser og tilsigelser:

Pr. 100 samtaler 22,2 27,24 28,91 30,68 32,26

P e r i o d e r pr. 100 samtaler ved :

Selvstendige stasjoner • • . 114,9 120;0 121,6 122,0 121,8

Underordnede stasjoner 104,4 106,2 106,8 107,8 107,9

Samtlige stasjoner 111,0 115,0 116,3 116,9 116,8

Innenlandske telegrammer.

Budgettår : Inntekter

Kr. Pet.

Telegrammer

Gjennemsnittlig

inntekt pr. tgm.

Antall Pet. Kr. Pet.

1913-1914 1 777 908,37 100 2 390 779 100 0,74 100

1921-1922 6 507 693,10 366 3 496 401 146 1,86 251

1922-1923 5 589 671,15 314 3 260 210 136 1,71 231

1923-1924 5 262 084,13 296 3 178 217 133 1,66 224

1924-1925 5 372 082,20 302 3 190 939 133 1,68 227

1925-1926 4 746 879,69 267 2 886 182 121 1,64 222

1926-1927 4 260 555,16 240 2 666 171 112 1,60 216

1927-1928 4 107 112,04 231 2 591 056 108 1,59 214

1928-1929 4 058 975,88 228 2 542 353 106 1,60 216

1929-1930 4 097 943,76 230 2 563 679 107 1,60 216

Av de innenlandske telegrammer var 0,77 pet. iltelegrammer mot 0,92 pet.

det foregående år.

T ak st en for almindelige innenlandske telegrammer har været uforandret side') 1. juli

1920, nemlig for telegrammer med inntil 10 ord kr. 1,00 og for hvert ord mere kr. 0,10 i tillegg.

Fra 1. juli 1924 opkreves et tillegg av 50 0/0 til denne takst for almindelige innenlandske

telegrammer som ekspederes om søndagene, på 1. juledag, nyttårsdag eller langfredag.

Gebyrene for telegramtelefonering blev fra 1. juli 1927 nedsatt til 25 ore for inntelefonering

og 15 ore for uttelefonering pr. telegram på inntil 20 ord og halvdelen av disse

gebyrer for hvert antall av inntil 10 ord derover.

Fra desember 1928 ekspederes juletelegrammer til nedsatt takst til hvalfangerne i

Sydhavet over direkte radioforbindelse mellem norske radiostasjoner og hvalbåtene.

Utenlandske telegrammer.

Budgettår : Inntekter

Kr.

Telegrammer Gjenn emsnittlig

(avs., ank. og transitt) inntekt pr. tgm.

Pet. Antall Pet. Kr. Pet.

1913-1914 978 590,48 100 1 475 542 100 0,66 100

1921-1922 5 235 453,76 535 2 139 492 145 2,45 371

1922-1923 4 712 054,96 482 2 134 346 145 2,21 335

1923-1924 4 359 434,11 445 1 955 942 133 2,23 338

1924-1925 5 311 280,79 543 1 930 811 131 2,75 417

1925-1926 4 768 466,67 487 1 950 034 132 2,45 371

1926-1927 3 801 112,52 388 1 980 199 134 1,92 291

1927-1928 3 276 941,08 335 1 927 059 131 1,70 258

1928-1929 2 956 526,61 302 1 931 401 131 1,53 232

1929-1930 2 633 563,85 269 1 887 708 128 1,40 212

Av de utenlandske telegrammer var 1,81 pct. iltelegrammer mot 2,09 pct.

det foregående Ar.


15*

Telegrafvesenet

1929/1930

,.....■••■■■\,■■■■/

o mregningskursen for de utenlandske telegramtakster blev fra 1. juli 1928

satt ned fra kr. 0,85 til kr. 0,80 pr. gullfrank. Denne nedsettelse medførte en nedgang i

inntektene på ca. kr. 228 000,00. Fra 1. juli 1929 blev omregningskursen satt ned videre

fra kr. 0,80 til kr. 0,73 pr. gullfrank. Denne nedsettelse medførte en nedgang i inntektene

på ca. kr. 275 000,00 for 19'29-30.

Telegramkorrespon dansen liar i budgettåret været sterst med folgende land :

Avsendte Ankomne Tilsammen Tilsammen

telegrammer telegrammer 1929-1930 1928-1929 Økning

1. Storbritannia og Nord-

Irland 238 488 813 197 551 685 549 651 2 034

2. Tyskland 147 231 138 121 285 352 298 132 -i- 12 780

3. Sverige 96 409 87 252 183 661 189 527 ÷. 5 866

4. Nord-Amerika . 78 826 103 495 182 321 193 797 -i-- 11 476

5. Danmark 68 451 62 588 131 039 137 269 -:- 6 230

6. Frankrike 40 003 46 693 86 696 88 810 --:- 2 114

7. Nederland 41 436 44 308 85 744 96 397 --;-- 10 653

8. Spania 23 723 30 211 53 934 49 700 4 234

9. Belgien 21 958 24 184 46 142 49 460 --:- 3 318

10. Italia . 16 764 17 743 34 507 33 446 1 061

F o r a n d r i n g e n e i korrespondansens størrelse i forhold til forrige budgettår har

været størst for folgende land :

Økning: Nedgang:

Antall Antall

telegrammer telegrammer

1. Spania 4 234 1. Tyskland 12 780

2. U. R. S. S. 3 278 2. Nord-Amerika 11 476

3. Storbritannia og Nord-Irland . 2 034 3. Nederland 10 653

4. Syd-Amerika 1 964 4 Danmark 6 230

5. Afrika 1 835 5 Sverige 5 866

6. Rumenia 1 269 6 Finnland 4 031

Telegramtrafikken er utvekslet over de samme veier som i forrige budgettår med

folgende forandringer : Under kabelfeil til Island er telegrammer til og fra Island ekspedert

over forbindelsen Tyholt Radio (Trondheim) – Reykjavik Radio. I løpet av 1929-30 er ikke

ekspedert nogen telegrammer over Oslo Radio— Stonehaven og Oslo Radio--Rom.

Transitt-trafikk.

1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

Samlet transitt-trafikk 14 216 8 321 3 409 2 661 3 859

Derav: Til Amerika 1 815 1 504 456 146 133

— Fra Amerika 9 189 4 637 2 154 1 008 1 191

Se forøvrig spesifikasjon tabell 4 b.

Sammendrag av inntektene av telegramkorrespondansen med utlandet.

Se spesifikasjon i tabellverket, tab. 4-5.

1928-1929 1929-1930

Fr. Kr. Fr. Kr.

Avsendte telegrammer:

Terminaltakst ... . . 1 097 649 794 313,70 1 057 068 763 245,38

Kabeltakst 273 004 197 559,34 281 871 203 522,14

Radiotakst 416 759 301 587,65 396 319 286 158,17

Tilsammen 1 787 412 1 293 460,69 1 735 258 1 252 925,69


Telegrafvesenet 16*

1929/1930

■■••■■•■,,,,,,■■■••■■■■••■/

Ankomne telegrammer:

1928--1929

1929-1930

Fr. Kr. Fr. Kr.

1 037 Terminaltakst 013 738 039 750 959,10

731 454,68

338 , Kabeltakst 459 342 905 248 143,20

244 380,94

266 Radiotakst 334 286 015 206 974,75

192 303,80

Tilsammen

Transitt-telegramm er:

Transitt-takst

Kabeltakst

Radiotakst

1 666 658 1 206 077,05 1 617 832

2 956 2 139,11 4 422

1 781 1 288,82 2 584

6 266 4 534,39 7 773

1 168 139,42

3 192,86

1 865,75

5 612,42

Tilsammen 11 003 7 962,32 14 779 10 671,03

Ialt 3 465 073 2 507 500,06 3 367 869 2 431 736,14

■IMM,

Forskjell p. g. a. frankekv. forhold til dollarkursen . 449 026,55 201 827,71

Virkelig inntekt 2 956 526,61 2 633 563,85

Frankbelopene er omregnet til kroner efter gjennemsnittskursen på dollar ifølge

Oslo Børs noteringen . i løpet av de respektive budgettår.

Innenlandske

Budgettår Inntekter

rikstelefonsamtaler.

Rikstelefon-

samtaler

Gjennemsnittlig

inntekt pr. samt.

Kr. Pct. Antall Pct. Kr. Pet.

1913-1914 2 266 965,54 100 6 141 827 100 0,37 100

921-1922 8 801 807,49 388 11 215 539 183 0,78 211

1922-1923 8 727 991,90 385 11 716 937 191 0,74 200

1923-1924 9 193 840,12 406 12 451 035 203 0,74 200

1924-1925 9 655 700,26 426 12 963 314 211 0,74 200

1925-1926 9 839 903,20 434 13 147 938 214 0,75 203

1926-1927 10 209 383,42 450 13 117 146 214 0,78 211

1927-1928 10 478 813,04 462 13 263 408 216 0,79 214

1928-1929 10 495 086,14 463 13 349 174 217 0,79 214

1929-1930 10 653 340,64 470 13 763 724 224 0,77 208

Ils am t al en e utgjorde 0,92 pet. av det hele samtaletall mot 0,97 pct. det foregående

år. Antallet av tilsigelser og budsendelser utgjorde 32,3 pet. av samtaletallet mot

30,7 pet. det foregående Ar.

De gjennemsnittlige antall takserte perioder pr. 100 samtaler er steget fra 109,8 i

1924-1925 til 116,8 i 1929-1930. Denne betydelige stigning i periodeantallet som har innbragt

telegrafvesenet en merinntekt på anslagsvis kr. 750 000,00 for hvert av de siste par

budgettår, skyldes vesentlig en forbedret kontroll med ekspedisjonen.

Rikstelefonens saint al e tak ster blev sist forandret ved stortingsbeslutning

av 4. mai 1925. Takstene for almindelige samtaler var i budgettåret følgende :

0-- 25 km

25- 50

50-100

100-250

250-500

500-750

over 750

Avstand

Almindelige samtaler

30 ore

50

80

130

210

275

350

Takst pr. periode

Kveldsamt. i tiden fra

kl. 18-22 om hverd.

30 ore

40

50

90

150

200

250

Fra 1. juli 1924 opkreves et tillegg av 50 °/0 til de ovennevnte takster for almindelige

samtaler som ekspederes om søndagene, på 1. juledag, nyttårsdag eller langfredag.


17*

i de forskjellige takstsoner hvor

antall samtaleperioder ekspedert

Bud gettåret

1928-29

Pct.

16,49

19,73

18,89

17,45

28,91

28,50

18,14

Telegrafvesenet

1929/1930

Ved stortingsbeslutning av 12. mai 1927 blev Handelsdepartementet bemyndiget til

fra 1. juli 1927 ?t, nedsette taksten for rikstelefonsamtaler over enkelte korte linjer fra 30

ore til 20 øre perioden. Denne bemyndigelse er fra 1. juli 1930 overført til Telegrafstyret.

Ved stortingsbeslutning av 10. mai 1928 blev taksten for nærtrafikksamtaler mellem

Oslo og endel stasjoner i Oslo omegn nedsatt til 25 ore perioden fra 1. juli 1928.

Samtidig blev avgiften for private tilknytninger til rikstelefonstasjonene satt ned

til kr. 10,00 pr. linje med tillegg av kr. 5,00 for hvert tilleggsapparat som er direkte tilknyttet.

Fra 1. januar 1929 blev taksten for lokale samtaler mellem tilknytningsabonnentene

satt ned til 10 ore pr. samtale. Fra 1. juli 1929 blev tiden for ekspedisjonen av rikstelefonsamtaler

til nedsatt takst om kvelden skudt frem en time fra kl. 18 til kl. 17. Denne forandring

medførte en nedgang i inntektene for 1929-1930 på anslagsvis kr. 100 000

Fordeling av samtaleperiodene pa takstsoner.

Efter optelling foretatt ved samtlige stasjoner i månedene oktober 1929 og mars 1930

fordeler antallet av innenlandske samtaleperioder sig på de forskjellige takstsoner følgende

måte :

Oktober 1929 Mars 1930

Gjennemsnitt for budgettåret

Takst

Takst-

1929-30

; 1928-1929

sone

Perioder Pct. Perioder 1

; i

Pc. t

Perioder Pct. 1 Perioder , Pct.


20 ore I 33 200 2,43 40 439 3,05 440 600 2,74 280 900 1,80

25 - I 163 172 11,94 153 811 11,62 1 894 000 11,78 1 860 200 11,92

30 - I 420 010 30,72 400 609 30,25 4 902 300 30,49 4 956 200 31,76

40 - II 873 0,06 899 0,07 9 600 0,06 10 900 0,07

Dagtakst

50 øre II 223 333 16,34 214 552 16,20 2 616 000 16,27 2 862 000 18,34

80 - III 184 104 13,47 169 939 12,83 2 114 300 13,15 2 270 600 14,55

130 - IV 85 744 6,27 85 872 6,48 1 025 800 6,38 1 081 400 6,93

210 - V 58 117 4,25 56 706 4,28 686 500 4,27 689 800 4,42

275 - VI 1 864 0,14 2 479 0,19 25 700 0,16 26 500 0,17

350 - VII 1 696 0,12 2 626 0,20 25 700 0,16 23 400 0,15

Kveldtakst

40 ore II 76 255 5,58 74 953 5,66 903 600 5,62 564 900 3,62

50 - III 67 602 4,94 66 300 5,01 799 100 4,97 558 700 3,58

90 - IV 31 831 2,33 35 084 2,65 400 400 2,49 252 800 1,62

150 - V 17 488 1,28 17 096 1,29 205 800 1,28 146 700 0,94

200 - VI 931 0,07 1 403 0,11 14 500 0,09 10 900 0,07

250 - VII 894 0,06 1 433 0,11 14 500 0,09 9 400 0,06

1 367 114 100,00 1 324 201 1 100,00 16 078 400 100,00 15 605 300 100,00

Samtaler til kveldtakst.

Av det samlede antall ekspederte samtaleperioder

kveldtakst kommer til anvendelse, er folgende procentvise

til kveldtakst:

Takstsone : Budgettåret Budgettetret

1926-271927-28

Pct. Pct.

II .• 15,44

III 18,63 19,44

IV • • . 19,30 18,98

V . • 17,40 16,90

VI • • 29,90 28,94

VII 27,68 26,25

For samtlige takstsoner . 17,15 17,52


Tiden for beregning av kveldtakst er skutt frem

1. juli 1929.

2

Budgettåret

1929-30

Pct.

25,67

27,43

28,07

23,06

36,07

36,07

26,47

1 time fra kl. 18 til kl. 17 fra


Telegrafvesenet 18*

1929/1930

Utenlandske rikstelefonsamtaler.

C-1-jennemsnittlig

Budgettår: Inntekter Samtaler inntekt pr. samt.

Kr. Pct. Antall Pct. Kr. Pct.

1913-1914 91 133,55 100 126 165 100 0,73 100

1921-1922 491 421,14 539 212 995 169 2,31 316

1922-1923 397 521,66 436 226 715 180 1,75 240

1923-1924 281 647,53 309 224 762 178 1,25 171

1924-1925 592 215,32 650 225 274 179 2,63 360

1925-1926 581 185,15 638 249 920 198 2,33 319

1926-1927 488 724,48 536 252 870 200 1,93 264

1927-1928 502 683,53 552 272 774 216 1,84 252

1928-1929 549 166,09 603 312 321 248 1,76 241

1929-1930 508 805,68 558 337 474 267 1,51 207

Av de utenlandske samtaler var 2,66 pet ilsamtaler mot 3,36 pct. det foregående

år.

Omregningskursen for de utenlandske telefontakster blev nedsatt fra kr. 0,80 til

kr. 0,73 pr. gullfrank fra 1. juli 1929. Denne nedsettelse medførte en nedgang i inntektene

på ea. kr. 75 000 for 1929-1930.

I løpet av budgettåret blev det åpnet regulalr telefonforbindelse med følgende land :

Vatikanbyen fra 10. februar 1930.

Litauen fra 15. mars 1930.

Fristaten Irland fra 1. april 1930.

Brasil fra 16. mai 1930.

Nederlandsk India fra 16. mai 1930.

Australia fra 21. mai 1930.

Ved budgettårets utgang hadde Norge telefonforbindelse med 24 land i Europa og

9 land utenfor Europa.

En ny mellemriksforbindelse Halden—Nordby blev åpnet 10. januar 1930 for grensetrafikk

mellem Norge og Sverige.

T e I e f o n t r a f i k k e n har i løpet av budgettåret veret størst med følgende land :

Utgående Inngående Tilsammen Tilsammen Økning

samtaler samtaler 1929-30 1928-29

1. Sverige 118 043 115 358 233 401 220 329 13 072

'2. Danmark . . '25147 21 984 47 131 46 094 1 037

3. Tyskland . 17 943 16 846 31 789 30 578 4 211

4. Storbritannia 4 626 5 306 9 932 7 019 •2 913

5. Finnland 2 411 2 350 4 761 2 926 1 835

6. Frankrike1 015 1 076 2 091 1 602 489

7. Nederland . • . 891 1 094 1 985 1 714 271

Forøvrig henvises til tabell 6, side 86-87 i tabellverket.

Budgettår:

Abonnenttelefonen.

Inntekter av Abonnentabonnement

apparater

Gjennemsnittlig

inntekt pr.

abonnentapparat

Kr. Pct.AntallPct. Kr. Pct.

1913-1914 2 078 370,39 100 36 377 100 57,13 100

1921 - 1922 9 996 829,02 481 72 092 198 188,67 243

1922-1923 10 332 958,70 497 76 283 210 135,46 237

1923-1924 10 978 075,24 528 78 897 216 14Q,03 245

1924 —1925 10 656 055,84 513 81 730 225 130,38 228

1925-1926 11 677 613,58 562 83 461 229 139,92 245

1926-1927 11 610 781,15 559 84 978 234 136,63 239

1927-1928 11 543 750,16 555 85 870 236 134,43 235

1928-1929 12 115 919,06 583 88 003 242 137,70 241

1929-1930 11 936 868,11 574 90 711 249 131,59 230

Stigningen 1 antallet av abonnentapparater i løpet av budgettåret 1929-30 utgjør

3,08 pct. Antallet av abonnentapparater i Oslo var ved budgettårets utgang 47 029 og


1, 9*

Telegrafvesenet

1929/1930

utenfor Oslo 43 682. Stigningen i apparatantallet utgjorde 3,78 pct. i Oslo og 2,34 pct. utenfor Oslo.

Antallet av abonnentapparater er steget med 149,4 pct. i tiden fra 1913 —1914 til 1929-1930.

Abonnementsavgiften for liovedabonnement ved Oslo telefonanlegg

har været uforandret siden overgangen til automatisk drift, nemlig grunnkontingent kr. 108,00

pr. år hvortil kommer samtaleavgift 5 ore pr. utgående lokalsamtale. Fra 1. juli 1929 blev

avgiftene for abonnement på tilleggsapparater og for flytning av telefon nedsatt. Dette

bevirket en nedgang i inntektene på ca. kr. 125 000 for budgettåret 1929-1930.

Fra samme tid blev samtlige abonnementsavgifter ved abonnentanleggene

utenf or Oslo satt ned med ca. 10 pct. Denne nedsettelse medførte en ned -

gang i inntektene som er beregnet til ca. kr. 425 000 for budgettåret 1929-1930.

Gjennemsnittlig driftsresultat pr. abonnentlinje

ved samtlige abonnentanlegg:

1925-26- 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Sam-let inntekt 187,06 182,19 178,66 187,83 179,15

Driftsutgift 111,98 94,54 86,73 78,60 76,99

Overskudd . . • 75,08 87,65 91,93 109,23 102,16

Lokalsamtaler mellem abonnentene pr. abonnentlinje :

1926-27 1927-2S 1928-29 1929-30

I Oslo 2 953 2 958 2 93,4 2 955

Utenfor Oslo 1 421 1 234 1 218 1 256

Gjennemsnitlig ved samtlige anlegg . .

Antall apparater,

2 166 2 075 2 082 2 119

pr. 100 abonnentlinjer . 130,9 130,5 130,0 130,4

Kringkastingen.

I løpet av budgettåret er det åpnet en ny kringkaster, nemlig Trondelag

kri ngk as t er som begynte utsending 15. mai 1930.

Antall innregistrerte lyttere:

Pr. 30 /0 Pr. 30 /6pr. 30/ 6pr. 30/6pr. 30/6 Økning i siste

1926 1927 1928 1929 1930 budgettår

Oslo kringkastingområde . . 36 776 47 877 47 831 48 025 59 197 11 172

Bergen . 6 709 9 799 9 703 9 082 9 449 367

Ålesund • . 1 360 1 668 1 592 1 604 12

Tromso 612 494 389 329 60

Utenfor disse områder . 2 878 2 801 3 658 5 105 6 704 1 599

Tilsammen . . 46 363 62 449 63 354 64 193 77 283 13 090

VII Stasjonene.

budgettåret 1929-30 er åpnet 56 nye stasjoner, derav 42 rikstelefonstasjoner, 5

radiotelefonstasjoner, 6 filialstasjoner, 1 radiopeilestasjon, 1 talestasjon og 1 telegramekspe -

derende bicentral. I samme tidsrum er nedlagt ialt 14 stasjoner derav 2 rikstelefonstasjoner, 9

talestasjoner og 3 telegramekspederende bicentraler.

Det samle de antall stasj oner i drift ved budgettårets slutt var som følger:

Pr. 30. juni 1929 Pr. 30. juni 1930

Kombinerte telegraf- og rikstelefonstasjoner 148 148

telegraf-, rikstelefon- og radiostasjoner • • 5 6

Radiotelegrafstasjoner 11 10

Radiopeilestasjoner 1 2

Radiotelefonstasjoner . 3 8

Rikstelefonstasjoner med telegraf til enkelte tider 12 12

Rikstelefonstasjoner 2 372 2 412

Semaforstasjoner med rikstelefonekspedisjon 2 2

Semaforstasjon uten —»— 1 1

Bicentraler med telegramekspedisjon 137 135

Filialstasjoner 11 17

Bistasjoner (talest.) 38 30

Tilsammen . 2 741 2 783


Telegrafvesenet 20'1'

1929/1930

Pr. 30. juni 1929 Pr. 30. juni 1930

Ennvidere fantes følgende andre telegramekspederende

stasjoner tilhørende jernbanene og private selskaper :

Jernbanetelegrafstasj on er 365 379

Jernbanetelefonstasj on er 70 62

Private radiostasjoner på Svalbard og Jan Mayen 4 3

Private telefonstasjoner med telegramekspedisjon 523 525

Ialt telegramekspederende. stasjoner . 3 703 3 752

Av de ovennevnte 3 752 telegramekspederende norske landstasjoner pr. 30. juni

1930 var 772 kun åpne for innenlandsk korrespondanse, mens 2 980 befordret såvel innenlandsk

som internasjonal trafikk.

Ved budgettårets utgang var det meddelt konsesjon til drift av i alt 953 r a di ost

a sj on er ombord i norske skib, derav 42 stasjoner tilhørende den norske marine.

I løpet av budgettket er der gitt konsesjon til 172 nye almindelige skibsradiostasjoner,

mens 25 konsesjoner er bortfalt.

Forandringer og fOrlledringer ved stasjoner og anlegg.

Telegrafvesenets hovedverksted er flyttet fra Tollbodgaten 23 til

lejede lokaler i Sannergaten 11 og Hesselberggaten 10. Verkstedet er samtidig bragt i en

mere tidsmessig stand og utstyrt med endel moderne arbeidsmaskiner.

I Odda er det montert ny telegraf-, rikstelefon- og abonnenttelefonstasjon.

I Drammen er montert et nytt opsetningsbord for rikstelefonsamtaler med 3

ekspedisjonsplasser. Bordet er forarbeidet ved hovedverkstedet.

Ved stasjonene Tomter, Vestby, Kirkeøy, Langesund og Ki rkemes

samt ved endel mindre stasjoner er telefonvekslerne blitt ombyttet med vekslere av

nye og forbedrede typer.

I Narvik er det opsatt en ny rikstelefonveksler. Ennvidere er endel av Narvik

telefonanlegg ombygget til automatisk drift — Siemens system.

Ved en rekke stasjoner er forstyrrelser fra telegrafapparater, maskiner og likerettere

likeoverfor rikstelefonlinjene og radiolytterne blitt fjernet ved innmontering av

dempespoler og lignende.

For Aforbedre taleoverføringen på rikstelefonforbindelsene fra Trondheim og nordover

er det i Fauske opsatt et nytt forsterkeranlegg bestående av 3 telefonforsterkere.

På telefonforbindelsen Harstad—Narvik er opsatt høifrekvensapparater for

en overlagring, hvorved man har fått to telefonforbindelser mellem disse steder.

På telefonforbindelsen Narvik—Moen Målselv er opsatt hoifrekvensapparater

for to overlagringer, så at der nu er i bruk 3 telefonforbindelser mellem disse

steder mot tidligere en forbindelse.

I Li 11 e s tr øm og Moss er opsatt spesielle kringkastingforsterkere for overforing

av kringkastingprogrammer over rikstelefonforbindelsene Oslo --Trondheim og Oslo —

utlandet. Forsterkerne er laget ved hovedverkstedet.

Ved Osle te lef on anle gg er de i forrige budgettår påbegynte utvidelser av

centralstasjonene Øst og Kastellet blitt fullført. Telefonanleggets 9 centralstasjoner hadde

ved budgettårets utgang en samlet kapasitet av 43 700 linjer, hvorav i reserve 19,6 pct.

S am drif t mellem telegraf, telefon og post var ved budgettårets utgang istandbragt

ved 6 telegrafstasjoner, 17 rikstelefonstasjoner og bicentraler hvor driften i sin helhet

besørges av telegrafvesenet, samt ved 378 kommunegaranterte rikstelefonstasjoner.


Centralstasjoner for telefonekspedisjon.

Pr. 30/6 1928

Stasjoner med fellesekspedisjon for riks- og abonnenttelefon

133

» centralbord for rikstelefonen alene 1 923

Abonnentcentraler med rikstelefonekspedisjon på

samme sted

uten rikstelefon på stedet (bi-

26

centraler)

145

Automatiske abonnentcentraler ..

8

Tilsammen '2 235

Fellesstasjoner hvor rikstelefonekspedisjonen foregir

over private telefonselskapers centralbord 54

Private linjer tilknyttet rikstelefonstasjonenes

centralbord

Telefonapparater tilknyttet disse linjer . . .

Forbindelseslinjer mellem private centraler og

rikstelefonstasjonene

1*Telegrafvesenet

1929/1930

Private tilknytninger.

Pr. 3°/6 1928

Pr. 30/6 1929

10 323 11 003

17 563 17 600

1 050 1 331

Pr. 30/6 1929 Pr. 3°/6 1930

132 132

2 033 2 077

24 26

143 140

8 8

2 340 2 383

I bruk ved stasjonene :

Telegrafapparater.

"/, 1927 80/6 1928

Morse, sx 315 290

— , dx og qx 26 25

Wheatstone 18 15

Creed . . 6 4

Siemens

Start-stopp apparater

22 26

360 Tilsammen . . 387 359

Overdrag, for morse

_*)

19 20

, » wheatstone

3

3 3

6, » siemens

6 6

I alt 396

388 388

Som reserve var pr. 3°/.3 1930 opmontert folgende apparatsett : 67

morse dx, 15 wheatstone, 4 creed, 10 siemens samt 2 siemens overdrag.

I bruk ved stasjonene :

Centralbord

Almindelige te1efon4parater . .

Morsesett for bestillingstelegraf .

Telefonapparater for telegramtelefonen .

Telefonapparater.

55

3°/6 1929

292

21

16

4

26

80/6 1927 8°/6 1928 8% 1929

2 341 2 631 2 725

3 151 3 264 3 335

58 61 62

177 165 176

46

"/6 1930

284

18

14

4

26

2

348

21_

3

6

378

morse sx, 19

3'76 1930

2 790

3 390

64

181

Pr. 30/6 1930

11 432

18 353

Abonnentanleggene.

Pr. "/6 1928 Pr. "A 1929 Pr. "/6 1930

Centralstasjoner 313 307 306

Abonnentlinjer, i alt 65 803 67 669 69 564

, derav enkeltlinjer 5 440 4 223 3 688

Abonnentapparater, i alt 85 870 88 003 90 711

, derav tilhørende abonnentene 6 408 6 280 5 999

Talestasjoner 352 409 410

Centralbord hos abonnentene 559 583 618

Opgave over trafikk, tilknyttede abonnentapparater og apparatutstyr ved hver enkelt

stasjon finnes opgitt i tabellene 8, 9, 11 og 12.

*) Innbefattet i antallet av morseapparater ovenfor.

1 235


Telegrafvesenet '22*

1929/1930

VIII. Radiostasjonenes virksomhet.

Kyststasjonstjenesten er utført av de samme 10 radiostasjoner som i forrige

budgettår.

Ingoy Radio har fortsatt været holdt som reserve for Hammerfest Radio.

Kortbølgetrafikken på Bergen Radio viser fortsatt økning.

Til den høsten 1928 opsatte kortbolgesender i Fyllingsdalen er det ved Radioverkstedet

forarbeidet en likeretter. Senderen blev derved forsterket endel.

Kortbølgesenderen på Try v asshogda er forsterket og forbedret med hensyn til

frekvenskonstans.

Ålesund Radio blev i tiden 23.-25. august 1929 flyttet til nye lokaler i den

nye post- og telegrafbygning.

Den 10. oktober 1929 blev der åpnet en peilestasjon på Ok soy for prøvedrift med

Flekkerøy Radio som korrespondansestasjon. Stasjonen blev åpnet offisielt 1. juni 1930.

Ved Utsira Radio blev der i begynnelsen av budgettåret foretatt endel forandringer,

idet alle luftledninger i nærheten av stasjonen blev lagt i kabel av hensyn til

peiletjenesten. I forbindelse hermed blev peilestasjonen rejustert og atter åpnet for provedrift

18. oktober 1929.

I budgettåret er det utført folgende antall peilinger :

Ved Ferder Radiopeilestasjon . . 426

Oksoy . . 629

Utsira . 1103

Røst . 362

Tilsammen . . 2520

Arbeidet med oprettelse av små radiotelefonstasjoner er fortsatt. Det er i løpet av

bu(Igettåret oprettet følgende forbindelser.

Stavanger—Rott

Finnås—Geitung

Ophaug—Tarva

Bodo—Givær

Bodo—Briksvær.

Flere små rorsendere til dette øiemed er under forarbeidelse.

Våren 1929 blev det bestemt at Svalbard Radio forsøksvis skulde flyttes fra

G-rønfjord til Ny Ålesund. Ny stastjonsbygning på dette sted var opfort og en vesentlig del

av montasjen utført da grubedriften plutselig blev nedlagt, hvorfor stasjonen måtte fortsette

i Grønfjord. Personalet blev imidlertid innskrenket fra 5 til 3 mann.

Anlegget av radiostasjonen på Tyh olt (tidligere benevnt Trondhjem Radio) er

avsluttet med dette budgettår.

Moderniseringen av vår radioforbindelse med Amerika er fortsatt. Der er opført

en stasjonsbygning på den innkjopte tomt på Jeloy, og antenneanlegget er på det nærmeste

fullført. De nye sendeapparater for stasjonen har været under provning på Radioverkstedet.

Kringkastingen.

Antallet av innregistrerte lyttere var ved budgettårets utgang 77 283 for hele landet,

derav 59 197 i Oslo kringkastingområde, mot henholdsvis 64 193 og 48 025 ved utgangen

av forrige budgettår. Stigningen i lytterantallet utgjør for hele landet 13 090 eller 20,4 pct.

Telegrafvesenets inntekter av kringkastingen utgjorde for 1929 - 30 ialt kr. 705 020,00, derav

var kr. 310 660,00 refusjon av driftsutgiftene ved kringkasterne.

Som nevnt i beretningen for forrige budgettår viste det sig at den nye storkringkaster,

da den skulde tas i bruk, ikke svarte til hensikten forsåvidt rekkevidden angår.

Efter forhandlinger mellem Telegrafstyret, Kringkastingselskapet og Telefunken blev det

vedtatt at Telefunken skulde levere nytt materiell til ombygning av storkringkasteren for

langbølge og at man skulde forsøke en langbølge mellem 1060 og 1260 meter. Samtidig

skulde Telefunken levere 3 stk. 500 watt sendere til Kristiansand, Stavanger og Bodo

komplett med maskiner, men uten . studioutstyr. Leveringstiden for materiellet til storstasjonen

blev fastsatt til 13. juli 1930 og for de tre nye stasjoner 13. oktober.


23*

Telegrafvesenet

1929/1930

Det er fort forhandlinger med flere utenlandske administrasjoner angående bruk

av langbølgen, spesielt med Tyskland, Holland og England.

Allerede sommeren og høsten 1929 blev senderen prøvet for langbølge og med

forholdsvis godt resultat. Storstasjonen blev fra 13. desember 1929 tatt midlertidig i bruk

pi kortbølge under Telefunkens ansvar og med en Telefunken ingenier som nærmeste

an svarshavende.

terminens løp er T r o n d el a g k r in gk a st er åpnet (15. mai). Den samme

stasjon som oprinnelig stod i Oslo er i overhalet stand satt op på Tyholt.

Handelsdepartementet bemyndiget 15. januar 1930 telegrafdirektøren til å levere

utredning og forelegg for departementet, eventuelt med forslag, angående en omordning av

kringkastingens organisasjon i vårt land. Sådan utredning blev avgitt av telegrafstyret og

Handelsdepartementet fremla 16. mai en proposisjon angående nyordning av •kringkastingen

(St. prp. nr. 70). Proposisjonen kom imidlertid ikke op til realitetsbehandling, idet Stortinget

utsatte saken til neste sesjon.

IX. Stasjonsbygninger.

Av større arbeider vedkommende telegrafvesenets faste eiendommer, utført i budgettåret

1929-30, kan nevnes :

Drøba k. Stasjonsbygningen manglet kjeller. Sådan er nu opført, og det er

samtidig installert bad og vannklosetter. Disse arbeider kostet kr. 10 000,00.

F r e dri k s t a d. Til en omfattende utbedring av funksjonærboligen i Biletgaten

er medgått ca. kr. 7 000,00, som er belastet vedlikeholdsregnskapet.

Nar v i k. For å skaffe en påkrevd utvidelse av postlokalene er det opført et par

mindre tilbygg til stasjonsbygningen. Denne har også gjennemgått en omfattende hovedreparasjon

og oppusning. De samlede utgifter har utgjort ca. kr. 25 000,00 som er belastet

vedlikeholdsregnskapet.

Kj o 1 le fj o r d. Stasjonsbygningen blev innkjøpt i terminen 1928-29. Til ominnredningsarbeider

og påbygning er i 1999-30 medgått kr. 7 65865, som er belastet konto

Eventuelle innkjøp av andre eiendommer.

Ennvidere er den gjenstående pantegjeld vedkommende telegrafbygningen i M elbo

kr. 17 000,00 betalt. Likeledes er betalt kr. 5 000,00 som avdrag på gjeldsbeviset vedkommende

telegrafbygningen i S a rp s b or g.

X. Linjene.

I løpet av budgettåret 1929-1930 er det bygget 36 nye rikstelefonlinjer, derav 21

bilinjer og 1 telefonlinje til utlandet.

Linjenes lengde pr. 30. juni 1930.

Linjeruter:

Stolperekke Jordkabel

Km. Km.

Sjøkabel Tilsammen

Km. Km.

Kun for telegraf 341 12 1 693 2 046

Felles for telegraf og rikstelefon . . 10 622 251 90 10 963

Felles for telegraf, rikstfn. og abonn.tfn. 341 10 351

Kun for rikstelefon ' 13 079 21 2 389 15 489

Felles for rikstelefon og abonn.tfn. . 1 431 65 5 1 501

Kun for abonnenttelefon 5 809 856 24 6 689

Tilsammen 31 623 1 215 4 201 37 039


Telegrafvesenet 24*

1929/1930

Telegraflinj. Rikstfn.linj. A b.ftn.linj. Tilsammen

Km.

L i n j e r (ledninger) i bruk:

Km. Km. Km.

Luftlinjer (blanke) 23 589 65 938 39 449 128 976

Luftkabler 68 120 14 260 14 448

Jordkabler 5 003f2158598 813 125 401

Sjokabler 2 209 2 404 798 5 411

Tilsammen 30 869 90 047 153 320 274 236

Tråd i bruk:

Luftlinjer (blanke). • • . • 23 589 131 500 66 147 221 236

Luftkabler 68 240 27 910 28 218

Jordkabler 5 003 43 170 197 484 245 657

Sjokabler 2 209 4 808 1 595 8 612

Tilsammen 30 869 179 718 293 136 503 723

Tråd i reserve :

Luftlinjer (blanke) 14 18 3 024 3 056

Luftkabler 70 527 14 982 15 579

Jordkabler 11 394 79 483 102 702 193 579

Sjøkabler 8 83 808 899

Tilsammen 11.486 80 111 121 516 213 113

Telegraf Rikstelefon A bonnenttelefon Tilsammen

S a in let trådlengde: Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve Km. Reserve

Pet. Pct. Pet. Pct.

Luftlinjer (blanke) 23 603 0,1 131 518 0,1 69 171 4,4 224 292 1,4

Luftkabler 138 50,7 767 68,7 42 892 34,9 43 797 35,6

Jordkabler . 16 397 69,5 122 653 64,8 300 186 34,2 439 236 44,1

Sjøkabler 2 217 0,4 4 891 1,7 2 403 33,6 9 511 9,5

Tilsammen 42 355 27,1 259 829 30,8 414 652 29,3 716 836 29,7

Kunstige telegraf- og telefonforbindelser

innvunnet ved høifrekvenstelefoni eller tripler på rikstelefonlinjene eller ved arrangement

for samtidig telegrafering og telefonering på disse :

Linjelengde

Enkeltforbindelser: Km.

Telegrafforbindelser, i bruk .. . • • . ............. 4 370

, i reserve 3 900

, benyttet til bestillingstelegraf for rikstelefon 6 270

Tilsammen 14 540

Dobbeltforbindelser:

Tripler på rikstelefonlinjene 8 750

Hoifrekvensforbindelser:

3 forbindelser Lillestrom (Oslo) -- Trondheim 1 634

3 —»-- Trondheim—Fauske 1 940

1 —»— Narvik--Harstad 98

2 — » — Narvik—Moen Målselv 224

Tilsammen 12 646


25*

Telegrafvesenet

1929/1930

I de ovenstående opgaver er undei. : Sjokabler, telegraf, medtatt halvdelen av de

utenlandske telegrafkabler, nemlig:

Rutelengde Linjelengde

m. m.

Den norsk-tyske kabel Stølsvik—Duhnen 328 946 ns 946

norsk-tyske kabel Stølsvik—Westerland 219 636 658 908

norsk-danske kabel Stolsvik —Hirtshals 63 144 63 144

norsk-engelske kabel Stolsvik—Newbiggin 380 192 380 192

norsk-engelske kabel Skivoldsvik—Peterhead 252 800 252 800

Tilsammen 1 244 718 1. 683 990

I opgaven over stolperekker, rikstelefonen, er ikke medtatt 845,0 km. stolperekke

felles med statsbanene.

Ved budgettårets utgang var antallet av sjøkabler for telegrafen 394, for rikstelefonen

1 396, tilsammen 1 790. Antallet av stolper i linjenettet var ca. 700000.

Spesifikasjon av trådlengde og antall abonnentlinjer ved de enkelte abonnentanlegg

finnes i tabell 3.

Beskadigelser på linjenettet.

På telegraf- og rikstelefonlinjene er innmeldt folgende beskadigelser som var av

den art at de virket forstyrrende på ekspedisjonen :

1926-27 1927-28 1928-29 1929-30

Stolper, knekket eller skadet 263 230 80 148

Isolatorer, knekket eller skadet 519 370 867 1 437

Trådbrudd 1 116 786 612 824

Avledninger 595 452 337 516

Kortslutninger, slengkontakter og lignende 1 751 1 332 1 092 1 476

Sprengte bendslinger 232 • 64 73 60

Andre beskadigelser . . • • 177 159 238 135

Kabelfeil 56 87 87 115


Telegrafvesenet 26*

1929/1930

Nye anlegg.

Folgende viktigere anlegg er fullført i løpet av budgettåret :

Anleggenes titel

Henrikvik Tromvik-Rekvik,

seksjon Grøtvik-Rekvik . .

Bronneysund-Trondheim,

Seksjon Namsos-Trondheim .

Lavik-Vadheim

Hikonsund-Møgster,

seksjon Håkonsund-Torangsvag .

Nyborg-Gressbakken,

seksjon Nyborg tiarlebotn . .

Honningsvåg- Kistrand,

seksjon Honningsvag - Repvåg. . .

Tromsdalen Oldervik -Lenanger,

Bygget

ferdig

Dato

"/8 1929

2/,,

15/

13/10

io s

14/9

))

Trådsort

4 J.

3,3 K.

3,3 K.

2,75 K.

4 J.

3,3 K.

Nye stasjoner

oprettet

Tromvik (23/9 1929)

Rekvik (23/9 1629)

Torvund,Vikum og

Vattekår (24112-29)

Karlebotn ( 14/9 - 29)

rokelv og

Tønsvik (1S/.29)

1

seksjon Tromsdalen-Tonsvik . .

so/8 3,3 K. 15.2 30,4

Fauske-Narvik

7/12 » 4,5 K.

462,0

Storfosshei Grønfjelldalen 24/ 7, 4 J. 15,0 38,0 Grønnfjell, Snasen

Rana og Rundhaug

( 17/8-29)

3,5 Frosta-Skatval

19/11 » 3,3 K.

3,6 14,4 Frosta (28/i -30)

Nordfjordeid Ålfoten

31/10 » 3,3 K. 19,0 1,8 44,0 Hundeid, Torheim

og 3,0 J.

og Sorland ( 17/12-29)

8,0 Korssund-Hersvikbygda . . . 16/1 1930 3,3 K.

6,0 16,0

-

Bergen-Ask Nordhordland . . "/7 1929 2,75 K.

og 4 J

2,3 24,2

Nissedal -Fjone

17/6 1930 14 J. 2,0 0,5 10,0f Fjone ( 17/6-30)

XI. Personalet.

Tilsammen . . 3 565

Derav permittert eller avgitt uten vikar . . 85

Km.

16,0

24,8

7,6

1,15

1,10

1,60

6,65

1,7

3 602

71

32,0

307,6

63,2

Ved utgangen av budgettårene 1928-1929 og 1929-1930 var

menn i telegrafvesenet som følger :

antallet av tjeneste-

Fast ansatte tjenestemenn:

Antall

pr. 30. juni

1929

Antall

pr. 30. juni

1930

økning i siste

budgettår

Telegrafstyret 84

90

6

Revisjonskontoret 14

15

1

Kretsstyrene 64

65

1

Kontor- og ekspedisjonspersonale ved stasjonene 2 281

2 296

15

Formenn, montører, telefonarbeidere m. v. . 422

447

25

Budtjenestemenn 700

689

11

12,4

10,0

128,0

I tjeneste 3 480 3 531 51

Funksjonærer ved kringkasterll e 15 20 5

87

14


27*

Antall

pr. 30. juni

1929

Bevilgede poster . . . . 3 960

Derav ledige .. 395

Reservefunksjonærer:

Telegrafvesenet

1929/1930

Antall

pr. 30. juni Økning i siste

1930 budgettår

3 963 3

361±34

Telegrafstyret 33 30 ±3

Revisjonskontoret 1 ±1

Kretsstyrene 3 '2 ±1

Stasjonene : Regulære telegrafreserver 277 182 95

telefonreserver 367 420 53

Radioreserver 26 19 7

Kontorreserver 7 5 2

Irregulære telegrafreserver . 73 68 5

telefonreserver . 72 249 177

Tilsammen 859 975 116

Økningen i antallet av fast ansatte tjenestemenn i gruppen «Formenn, monterer,

telefonarbeidere m. v » motsvares av en tilsvarende nedgang i antallet av dagarbeidere.

Økningen i antallet av irregulære reserver skyldes dels at en hel del faste funksjonærer

og regulære reservefunksjonærer ved giftermål er gått over til irregulære reserver,

og dels at flere av de irregulære reserver ikke er tatt med i opgavene for de tidligere

budgettår, til tross for at de også da liar utført endel tjeneste.

Reser vefunksjonærer i stadig

tjeneste:

Antall

pr. 30. juni

1929

Antall

pr. 30. juni

1930

Økning i siste

budgettår

Telegrafstyret 33 30 --:- 3

Revisjonskontoret 1 - :-- 1

Kretsstyrene 3 2 -s- 1

Stasjonene 239 163 -:- 76

Tilsammen . . . 276 195 -:- 81

Samlet antall tjenestemenn . . . 4439 4 597 158

Derav i stadig tjeneste .... . . . 3 771 3 746 -s- 25

Permittert eller avgitt uten vikar . . . 85 71 14

Det samlede antall funk sl onærer i stadig tjene ste fordeler sig således

på de forskjellige arbeid sgr ener:

Antall Antall

pr. 30. juni pr. 30. juni Økning i siste

1929 1930 budgettår

Telegrafstyret 117 120 3

Revisjonskontoret 15 15 -

Kretsstyrene. 67 67

Kringkastingstasjonene 15 20 5

Stasjonene : Bestyrer- og kassekontor . . 321 327 6

Telegrafekspedisjon, linje- . . 688 666 • -i- 22

—» — , radio- . 58 57 --s- 1

Rikstelefonekspedisjon . . 883 891 8

Abonnentekspedisjon 400 377 -÷ 23

Vikartjeneste for ukentlig

fridag 85 70 -:- 15

Tilsannnen . 2 649 2 810 39


Telegrafvesenet 28*

1929/1930

Antall Antal

pr. 30. juni pr. 30. juniøkning i siste

1929 1930 budgettår

Det samlede budpersonale fordeler

sig således på de forskjellige

arbeidsgrener:

Telegrafstyret 20

Revisjonskontoret • • • 1

Kretsstyrene

Telegrafvesenets bygninger i Oslo • • 6

Stasjonene : Ombæring 371

Inkasso 258

Annet arbeide . . • • • 38

Tilsammen .

19

1

6

6

346

246

65

700 689

Avgangen blandt tjenestemennene har i løpet av budgettåret stillet

sig således :

Dødsfall Avskjed Tilsammen

Fast ansatt kontor- og ekspedisjonspersonale 3 68 71

Reservefunksjonærer 1 68 69

Formenn, montører, telefonarbeidere m. v. 3 4 7

Budtjenestemenn 3 55 58

Antallet av k vinn er og m enn var som følger :

1

25

12

27

Tilsammen . 10 195 205

Pr. 30. juni 1929 Pr. 30. juni 1930

Kvinner Menn Kvinner Menn

Fast ansatte : Kontor- og ekspedisjonspersonale 2 0.20 438 2 033 433

Formenn, telefonarbeidere m. v. 422 447

Budtjenestemenn 34 666 34 655

Reservefunksjonærer 797 62 931 44

Tilsammen . . 2 851 1 588 2 998 1 579

Nærmere spesifikasjon av personalet ved de enkelte stasjoner og fordeling på de

forskjellige lønnsklasser finnes i tabellene 10 og 11.

Ved nyanlegg og vedlikehold av linjene

arbeidet i sommer- og høstsesongen : 1926 1927 1928 1929

Midlertidige arbeidsledere og arbeidere . . 671 860 810 937

Personalets sykdomsforfall.

Nedenstående opgave over personalets gjennemsnittlige sykdomsforfall ved de forskjellige

arbeidsgrener er utarbeidet efter stasjonenes månedlige personalopgaver. Ved

beregningen av det gjennemsnittlige antall sykedager er kun tatt med de sykedager da vedkommende

funksjonær liar oppebåret full eller avkortet lønn av telegrafvesenet (sykepermisjon

med fri vikar eller uten vikar). Ved beregningen av antall funksjonærer i de forskjellige arbeidsgrupper

er tatt med alle funksjonærer med rett til sykepermisjon med lønn. Opgave over

det gjennemsnittlige antall sykedager pr. funksjonær ved hver stasjon finnes i tabellverket,

tabell 11. Likeledes finnes der, i tabell 14 a og 14 b en oversikt over sykdomsforfall med

fordeling på de forskjellige slags sykdommer.

11


XII. Korrespondansen i Telegrafstyret.

Trafikkavdelingen.

Personalkontoret, statistikk-kontoret samt

1929-30

Avsendte Ankomne

skrivelser skrivelser

1929-30 1928-29

Tilsammen Tilsammen

telegraf- og telefontrafikk-kontorene 22 507 15 045 37 562') 39 596 1)

Katalogredaksjonen og annonsekontoret . 3 017 11 424 14 441 13 630

Hovedkassen og hovedbokholderkontoret 4 008 21 729 25 737 25 146

2

Telegrafvesenet

1929/1930

s•■■■■•■,,,mmummu.......1

Arbeidsgruppe:

Grj en n emsnitt for 1929-30

Antall funksjo- Antall sykedanærer

i gruppen ger pr. funksjonær

Kvinner Menn Kvinner Menn

Gjennemsnitt for

1928-29

Antall sykedager

pr. funksjonær

Kvinner Menn

18,2 Kontorarbeid alene

178 127 15,4 6,0

12,5

Kontorarbeid og eksp.arb. skiftevis 55 19 12,7 17,6 11,1 10,9

Telegrafeksp. alene

543 156 20,6 9,3 22,6 8,6

Radioekspedisjon

10 50 22,9 11,7 22,6 11,6

Telegraf- og telefoneksp. skiftevis 139 '2 19,6 1,7 14,0 0,0

Rikstelefoneksp. alene

720

21,0

22,3

Rikstfn.- og abonn.tfn.eksp. skiftevis 183

12,8

18,3

Abonnentekspedisjon alene

327

20,5

21,6

Ialt . 2 155 348 19,4 8,9 20,5 10,5

Gjennemsnittlig antall sykedager

1927-28 1926-27

1928-29 1929-30

Funksjonærer, kvinner 23,4 20,5 20,5 19,4

-»- , menn 10,2

9,3 10,5 8,9

» , i alt 21,5

19,0 19,1 17,9

Formenn, telefonarbeidere m. v.. 15,0 16,2 15,0 13,8

Budtjenestemenn 12,5

14,1 16,8 13,5

Betjeningen ved rikstelefonstasjonene.

Ved de rikstelefonstasjoner og bicentraler hvor telegrafvesenet ikke har regulær

betjening tjenstgjorde :

Pr. 30. juni 1929 Pr. 30. juni

1. Personer lønnet av telegrafvesenet efter kontrakt,

a) for hvem tfn.tj. er den vesentligste beskjeftigelse 272 283

b) for hvem » kun er bibeskjeftigelse 168 178

2. Personer lønnet helt eller delvis av private telefonselskaper,

a) hvis halve arbeidstid eller mere er optatt med

rikstfn.eksp 84 87

b) hvis halve arbeidstid eller mere er optatt med

abonn.eksp. eller annet arbeide 79 78

3. Betjening ved almindelige kommunegaranterte rikstelefonst.,

a) hvis halve arbeidstid eller mere er optatt med tfn.eksp 623 636

b) for hvem tfn.eksp. kun er bibeskjeftigelse . . . . 1 741 1 602

Tilsammen . . 2 967 2 864

Derav :

Personer, for hvem tfiLtj. er den vesentligste beskjeftigelse . 979 1 006

Personer, for hvem » kun er bibeskjeftigelse . . . 1 988 1 858

Rikstelefonst. og bicentraler hvor samdrift med poståpneri er

istandbragt 387 401

Tilsammen . . 29 532 48 198 77 730 78 372

1) Opgavene omfatter bare journaliserte skrivelser.

1930


Telegrafvesenet 30*

1929/1930

Den tekniske avdeling.

1929-30

,A vsendte A nkomne

skrivelser skrivelser

1929-30 1928-29

Tilsammen Tilsammen

Konstruksjons- og stasjonskontbrene . 11 277 21 932 33 '209 28 807

Hovedlagret 13 622 2 828 16 450 13 700

Hovedverkstedet . • • • • • • 5 480 4 687 10 167 8 810

Linjekontoret . 9 282 13 175 22 457 23 075

Radiokontoret . • . • • • 4 028 3 853 7 881 1 ) 6 224 1)

Tilsammen . . 43 689, 46 475 90 1648061t

I alt 73 221 94 673 167 894 158 988 i

XIII. Hjelpefondet og Telegrafvesenets Lånekasse.

Hjelpefondet for Telegrafvesenets Tjenestemenn blev oprettel

ved kgl. res. av 14. januar 1873 ; det hette oprinnelig Tilleggspensjonsfondet for Rikstelegrafen

Bestillingsmenn.

Telegrafvesenets linek ass e, også kalt «lånekasse for telegrafelever», e

oprettet for å yde billige lån til elever under gjennemgå'ing av telegrafskolens 2. avdeling

det høiere telegrafkursus, ved bevilgning av Stortinget på telegrafvesenets driftsbudgett fo

terminene 1923/24-1926/27.

Generalekstrakt av Hjelpefondets regnskap for kalenderåret 1929:

Saldo 1928:

Pantobligasjoner kr.1 052 351,28

Statsobligasjoner . . 79 525,00

Hypotekbankobligasjoner . . .i 294 390,00

Innestående i Oslo Sparebank • 75 511,54

kr. 1 501 777,82

Inntekter

Renter kr 71 382,81

Mulkter 647,00

Bevilgning for terminen 1928-29 til

»Forskjellige understøttelser« . . » 24 500,00

Inntekter av eiendommer overtatt ved

auksjon . . • • • • • • • • 263,47

Kursgevinst vedk. uttrukne hypotekbankobligasjoner

» 2 210,00

Utgifter

Pensjoner av Hjelpefondet

Sykebidrag av do

Pensjoner av »Forskjellige understøttelser«

Bidrag til nedsettelse av pensjonsprisen

ved «Ustedalen sanatorium»

Forskjellige utgifter, stipendier m. v. .

Kursfall vedk. stats- og hypotekbankobligasjoner

. . . • • •

Opgavene omfatter bare journaliserte skrivelser.

kr 25 909,44

» 8835,00

» 24 512,78

4 000,00

16 952,80

» 99 003,28

kr. 1 600 781,10

• 647,50 kr. 80 857,52

Overføres kr. 80 875,52


31*

Overført . . kr.

Bal(nse:

Pantobligasjoner ....... . . kr. . 1 141 210,89 1)

80 875,52

Statsobligasjoner » 79 387,50

Hypotekbankobligasjoner » 280 090,00

Innestående i Oslo Sparebank . » 19 '235,19

» 1 519 923,58

kr. 1 600 781,10

Telegrafvesenet

1929/1930

Generalekstrakt av regnskap for Telegrafvesenets Lånekasse

for tidsrummet 1923-19'29.

ril 11 tekter

Bevilgning på telegrafvesenets driftsbudgett til «Lånekasse for telegrafelever»

For terminen 1923-24 kr 50 000,00

1924--25 - 25000,00

1925-26 . - 10 000,00

192(3-27 . - 12 000,00 kr. 97000,00

Renter . » 9341,56

kr. 106 341,56

Utgifter;

Utbetalt understøttelse til mannlige telegraffunksjonærer for gjennemgåelse

av telegrafskolens 2den avdeling i henhold til stort.besl. av

12. mai 1927 kr 26 353,78

Balanse

Lån til telegrafelever

Innestående i bank

kr 64 496,38

- 15 491,40

XIV. Private telefonselskaper.

» 79 987,78

kr. 106 341,56

INIO■

Ved utgangen av året 1929 var det i Norge i alt 330 private telefonselskaper med

eller uten konsesjon.

Efter den statistikk som er levert fra de forskjellige private selskaper for årene

1928 og 1929 hitsettes folgende opgaver over deres virksomhet.

1928 1929

Kr. Kr.

Samlet anleggskapital ved årets slutt • 14 412 342 14 697 891

inntekter.

Abonnement 5 879 410 5 928 535

Samtaleavgifter 186 918 196 026

Andre inntekter 347 698 402 233

Tilsammen . 6 414 027 6 526 794

Dr iftsutgifter :

Administrasjon og personale 2 614 703 2 608 088

Materiell og vedlikehold 1 238 894 1 317 792

Andre utgifter 1 793 581 1 814 525

Tilsammen . . 5 647 178 5 740 465

1) Heri innbefattet obligasjoner i fire eiendommer som er overtatt av Hjelpefondet

ved tvangsauksjon.

To av eiendommene er solgt og tapene vedk. disse opført til refusjon i telegrafvesenets

driftsbudgett for terminen 1930-31. Den tredje eiendom vil bli solgt i løpet av

mars måned 1930, og vedk. den fjerde eiendom drives forhandlinger om salg.


Telegrafvesenet 32*

1929/1930

L i n j e r. 1928 1929

Linjerutenes lengde : Km. Km.

Stolperekke, luftlinje 20 700 20 997

—»--- , luftkabel 131 144

Jordkabel 488 533

Sjøkabel 95 86

Tilsammen . 21 414 21 760

Trådlengde:

Luftlinje 10971G 116 414

Luftkabel 10 746 13 108

Jordkabel 107 655 122 851

Sjekabel • 1 497 1 609

Tilsammen . 229 614 253 982

Antall abonnentlinjer 53 504 55 217

Derav enkeltlinjer 24 214 22 545

Stasjoner.

Centralstasjoner 640 626

Talestasjoner 1 649 1 466

Abonnentapparater 73 901 75 319

Derav tilhørende abonnentene • 45 897 46 616

Korrespondanse.

Lokalsamtaler mellem abonnenter og talestasjoner . 112 639 300 114 114 800

Samtaler mellem forskjellige private selskaper . . 6 565 300 6 558 200

Telefonerte telegrammer, avsendte og ankomne 165 155 133 584

Personale.

Bestyrelse og kontorpersonale 271 271

Ingeniører 5 8

Formenn og arbeidere • 402 407

Stasjonsbetjening 1 160 1 141

Bud 28 24

Tilsammen . 1 866 1 851

XV. Samlet oversikt over telegraf og telefon i Norge.

Telegraf- og telefonnettets utstrekning.

Linjerutenes lengde. (Telegraf Stolperekke J ordkabel Sjøkabel Tilsammen

og telefon underett.) Km. Km. Km ,Km.

Telegrafvesenet 31 623 1 215 4 201 37 039

Jernbanene 3 053 163 3 216

Private telefonselskaper 21 141 533 86 21 760

I alt . . 55 817 1 911 4 287 62 015

Luftlinjer Jordkabel Sjøkabel Tilsammen

Telegraflinjenes trådlengde:Km. Km. Km. Km.

Telegrafvesenet 23 741 16 397 2 217 42 355

Jernbanene 7 712 1 592 - 9 304

I alt. . 31 453 17 989 2 217 51 659Telegr

genet

I9 0

Rikstelefonlinjenes (langlinjenes)

trådlengde:

Telegrafvesenet 132 285 122 653 4 891 259 829

Jernbanene 14 068 2 800 16 868

I alt . . 146 353 125 453 4 891 276 697

Abonnentlinjenes trådlengde: Blanke luftlj. Luftkb. Jordkb. Sjokb. Tils.

Telegrafvesenet 69 171 42 892 300 186 2 403 414 652

Private telefonselskaper . • •

116 414 13 108 122 851 1 609 253 982

Stasjoner.

Telegrafen:

Telegramekspederende landstasjoner.

I alt . . 185 585 56 000 423 037 4 012 668 634

Samlet antall

Telegrafvesenet ....... . • . . . . . 2 783

Jernbanene 441

Private selskaper 528

Derav åpne for utenlandsk

korrespondanse

2 601

379

I alt . . 3 752 2 980

Rikstelefonen:

Stasjoner med langlinjeekspedisjon. Derav forsynt

Samlet antall med eentralbord

Telegrafvesenet 2 588 2 209

Abonnenttelefonen:

Abonnenteentraler. Samlet antall

Telegrafvesenet (særskilte abonnenteentraler) . . 306

Private telefonselskaper 626

Ialt. 932

Abonnentapparater :

Telekrafvesenet, tilknyttet abonn.centraler ........ . 90 711

rikstelefonstasjoner 18 353

Jernbanene 2 300

Private telefonselskaper 75 319

I alt . . 186 683

Kapital nedlagt i telegraf- og telefonanleggene.

Telegrafvesenet • . ..... . . . . . . kr. 197 801 528

Jernbanene

Private telefonselskaper . • ..... » 14 697 891

alt . . kr. 212 499 419

Inntekter :

Telegraf: Telegrafvesenet kr. 8 172 217

Jernbanene 123 318

kr. 8 295 535

Rikstelefon : Telegrafvesenet

3


11 516 670

Abonnenttelefon : Telegrafvesenet kr 12 462 355

Private telefonselskaper 6 526 794

kr. 18 989 149

I alt . . kr. 38 801 354

3


Telegrafvesenet34*

1929/1930

Driftsutgifter:

Telegraf Telegrafvesenet

Jernbanene

kr 8 181 561

kr. 8 181 561

Rikstelefon : Telegrafvesenet 8 346 919

Abonnenttelefon : Telegrafvesenet kr 5 356 028

Private telefonselskaper 5 740 405

kr. 11 096 433

alt . . kr. 27 624 913

Korrespondanse.

Ekspederte takserte telegrammer : Samlet antall

Telegrafvesenet 4 451 387

Jernbanene . . • • O • .......... 85 274

4 536 661

Andre ekspederte telegrammer :

Telegrafvesenet, værtelegrammer . • . • , . 290 175

, tjenestetelegrammer 136 964

Jernbanene, tjenestetelegrammer 667 422

Ekspederte takserte rikstelefonsamtaler:

Telegrafvesenet, innenlandske

, utenlandske

• • • • • • 13 763 724

337 474

Lokalsamtaler mellem abonnentene :

Telegrafvesenet (ekspederte samtaler) . • . 140 483 617

Private selskaper (inngående opringninger) 120 673 000

1 094 561

14 101 198

261 156 617

A n m. : Samtlige ovenstående opgaver refererer sig for telegrafvesenets vedkommende til

budgettiret 1929-1930, for jernbanenes vedkommende til budgettåret 1928-29 og

for de private selskapers vedkommende til kalenderåret 1929.


B. Tabeller.


Telegrafvesenet2

1929/1930

Nr.

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Stasjon

Oslo krets.

Oslo

Radiocentralen

Oslo telefonanlegg . . .

Oslo Radio (Forbindelsen med

Frankrike og Nederland)

Stavanger Radio (Forbindelsen

med Amerika)

Østfold krets.

Asker

Drøbak med Sundby Hurum

Frogn

2 andre underordn. stasj

Fredrikstad

Gravningsundet •

Kirkeøy

Spjærey

Vestre Onsøy

Halden

Aremark

Jessheim

Eidsvoll

G-ardermoen

Gjerdrum

Kløfta

Nannestad

Skarnes

Vormsund

4 andre underordn. stasj

Kongsvinger

Kirkenær

Lillestrom

Bjerkelangen . • •

Flateby

Frogner

Hemnes Roland . . • •

Holand

Lørenskog

Rømskog

Setskog

Sorum. .... • • • •

5 andre underordn. stasj.

Moss

2 un,derordn. stasj. .

Mysen

kskim

Rødenes.• •

Skiptvet . • •

Spydeberg

Trøgstad

Ørje

Røyken med Åros Røyken

Sandvika

Sarpsborg . . • • •

ise

Skjeberg med Borgen-.

haugen . . . . . .

2 andre underordn. . stasj.

Driftsinntekter

Kr. O.

1 868 372 60

107 817 5i

408 376 97

11 908 42

7 171 55

239 45

1 756 43

84 179 14

416 00

1 183 45

400 10

1 850 45

29 349 42

432 50

5 243 60

3 036 40

686 05

419 35

1 038 05

677 05

1 581 75

1 856 25

1 939 90

7 795 74

1 883 70

11 903 20

491 60

179 15

246 20

552 30

550 90

619 85

127 25

257 60

466 65

3 460 50

29 929 65

9585

6 35590

4 675 39

209 55

531 85

1 507 31

872 85

747 30

1 780 80

10 424 60

35 981 35

233 20

1 483 55

2 262 30

Telegrafen Radio

Driftsutgifter

Kr. O.

1 981 655 96

105 071 61

Tabell 1. Samlet oversikt over

100 464 32

153 612 53

9 568 11

8 124 02

204 17

242 63

61 709 93

160 80

833 94

202 94

269 57

23 477 85

471 83

3 132 99

1 895 87

745 77

285 74

768 07

374 19

646 85

1 277 84

229 81

9 080 53

144 50

10 362 87

196 60

92 51

158 86

250 12

225 87

349 55

68 45

117 45

263 40

476 50

22 300 89

67 90

3 719 51

1 989 54

28 90

216 32

815 05

542 43

418 83

1 068 38

8 245 18

25 185 72

106 65

714 25

264 59

Overskudd

Kr. O.

113 283 36

105 071 61

7 353 19

254 764 44

2 340 31

-2.-- 952 47

35 28

1 513 80

22 469 21

255 20

349 21

197 16

1 580 88

5 871 57

39 33

2 110 61

1 140 53

--•-• 59 72

133 61

269 98

302 86

934 90

578 41

1 710 09

1 284 79

1 739 20

1 540 33

295 00

86 74

87 34

302 18

325 03

270 30

58 80

140 15

203 25

2 984 00

7 628 76

887 95

2 636 39

2 685 85

180 65

31553

692 26

330 42

328 47

712 42

2 179 42

10 845 68

126 55

769 30

1 997 71

Driftsinntekter

Kr. Ø.

2 778 897 25

64 902 25

25 189 33

3 978 25

22 739 95

168 477 16

2 137 90

8 505 45

3 584 70

4 962 75

77 396 49

3 293 40

10 867 30

25 504 80

6 478 40

3 125 50

6 803 20

6 368 05

14 424 08

18 570 55

17 115 74

35 979 31

9 924 25

56 751 36

3 224 05

1 682 60

2 399 25

3 488 80

3 140 10

9 372 60

1 247 55

1 415 15

2 843 35

21 131 51

94 733 03

5 857 55

26 607 75

23 309 80

2 210 10

3 631 95

12 430 25

5 842 05

7 106 15

15 395 08

62 202 46

118 276 13

2 571 15

9 406 50

16 507 64

Riks-

Driftsutgifter

Kr. Ø.

1 177 792 09

30 283 50

15 038 93

1 692 90

6 150 54

89 277 58

551 37

4 151 58

844 97

1 046 81

34-543 67

2 752 56

13 899 20

8 363 02

3 614 15

2 331 66

5 914 92

3 571 50

6 271 77

8 332 01

3 741 29

14 664 50

2 031 63

32 648 05

1 140 35

818 18

1 616 52

2 010 61

1 773 98

2 394 55

716 00

971 44

1 759 15

5 736 81

47 999 51

1 563 18

16 102 98

9 159 60

490 04

1 890 80

7 277 76

6 603 86

4 190 90

4 311 06

29 618 51

68 269 76

1 447 61

4 212 54

4 031 19


inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

telefonen

Overskudd

Kr. O.

Driftsinntekter

Kr. O.

Abonnenttelefonen

Driftsutgifter

')

Kr. 0.

3

Overskudd

Driftsinntekter

Samlet

Driftsutgifter

Telegrafvesenet

I-929/1930

Overskudd

Kr. Kr. O. Kr. O. Kr. 0.

1 601 105 16

-

-

-

-

-

4 647 269 85 3 159 448 05 1 487 821 80 1

105 071 61 --:- 105 071 61

8 362 417 32 2 450 582 60 5 911 834 72 8 362 417 32 2 450 582 60 5 911 831 72 2

107 817 51 100 464 32 7 353 19 3

408 376 97 153 724 19 254 652 78 4

34 618 75 80 758 97 68 654 47 12 104 50 157 569 64 108 506 08 49 063 56 5

10 150 40 35 287 47 24 512 58 10 774 89 67 648 35 47 675 53 19 972 82 6

2 285 35 4 435 50 4 062 25 373 25 8 653 20 5 959 32 2 693 88 7

16 589 41 - 24 496 38 6 393 17 18 103 21 8

79 199 58 - - - 252 656 30 150 987 51 101 668 79 9

1 586 53 1 076 00 1 912 21 -4- 886213 629 90 2 624 38 1 005 54 10

4 353 87 6 398 30 4 424 19 1 974 11 16 087 20 9 409 71 6 677 49 11

2 789 73 3 303 35 1 020 67 2 282 68 7 288 15 2 068 58 5 219 57 12

3 915 94 4 270 71 1 241 43 3 029 28 11 083 91 2 557 81 8 526 10 13

42 852 82 152 863 17 112 735 46 40 127 71 259 609 08 170 756 98 88 852 10 14

540 84 4 781 92 7 578 85 -4-- 2 796 93 8 507 82 10 803 24 --;-. 295 42 15

--;-- 3 031 90 20 950 57 23 353 41 .-i- 2 402 84 37 061 47 40 385 60 -:- 3 324 13 16

17 141 78 - - - 28 541 20 10 258 89 18 282 31 17

2 864 25 6 102 14 6 179 92 --i-- 77 78 13 266 59 10 539 84 2 726 75 18

783 84 6 432 58 5 196 90 1 235 68 9 977 43 7 814 30 2 163 13 19

888 28 14 778 00 10 613 56 4 164 44 22 619 25 17 296 55 5 322 70 20

2 796 55 15 327 80 11 717 61 3 610 19 22 372 90 15 663 30 6 705 75 21

8 152 31 18 778 56 16 748 53 2 030 03 34 784 39 23 667 15 11 117 24 22

10 238 54 38 498 75 26 390 20 12 108 55 58 925 55 36 000 05 22 925 50 23

13 374 45 - 19 055 64 3 971 10 15 084 54 24

21 314 81 - 43 775 05 23 745 03 20 030 02 25

7 892 62 - - - 11 807 95 2 176 13 9 631 82 26

24 103 31 75 186 02 47 538 23 27 647 79 143 840 58 90 549 15 53 291 43 27

2 083 70 3 803 90 2 207 92 1 595 98 7 519 55 3 544 87 3 974 68 28

864 42 2 565 15 2 114 68 450 47 4 426 90 3 025 37 1 401 53 29

782 73 3 366 99 3 353 90 13 09 6 012 44 5 129 28 883 26 30

1 477 69 6 962 90 4 949 04 2 013 86 11 003 50 7 209 77 3 793 73 31

1 366 12 6 983 05 5 857 51 1 125 54 10674 05 7 857 36 2 816 69 32

6 978 05 9 230 27 5 955 91 3 274 36 19 222 72 8 700 01 10 522 71 33

531 55 2 410 85 4 821 90 4- 2 411 05 3 785 65 5 606 35 .4- 1 820 70 34

443 71 3 408 89 9 415 52 -i-- 6 006 63 5 081 64 10 504 41 4-- 5 422 77 85

1 084 20 4 978 40 12 005 61 .4-- 7 027 21 8 288 40 14 028 16 --;-- 5 739 76 36

15 394 70 - 24 592 01 6 213 31 18 378 70 37

46 733 52 - 124 662 68 70 300 40 54 362 28 38

4 294 37 .. - - 6 813 40 1 631 08 5 182 32 39

10 504 77 39 494 34 37 923 83 1 570 51 72 457 99 57 746 32 14 711 67 40

14 150 20 30 823 42160047914 818 63 58 808 61 27 153 93 31 654 68 41

1 720 06 - - - 2 419 65 518 94 1 900 71 42

1 741 15 7 428 95 8 729 30 --;- 1 300 35 11 592 75 10 836 42 756 33 43 .

5 152 49 17 921 43 12 829 81 5 091 62 31 858 99 20 922 62 10 936 37 44

--.*-- 761 81 15 767 85 17 113 31 --i- 1 345 46 22 482 75 24 259 60 4- 1 776 85 45

2 915 25 8 169 38 11 778 12 4-- 3 608 74 16 022 83 16 387 85 --:- 365 02 46

11 084 02 13 906 15 8 556 68 5 349 47 31 082 03 13 936 12 17 145 91 47

32 583 95 87 365 88 57 754 20 29 611 68 159 992 94 95 617 89 64 375 05 48

50 006 37 146 003 29 74 017 65 71 985 64 300 260 77 167 423 13 132 837 64 49

1 123 54 4 568 01 4 893 15 4- 325 14 7 372 36 6 447 41 924 95 50

5 193 96 15 858 37 17 404 82 4- 1 546 45 26 748 42 22 331 61 4 416 81 51

12 476 45 - - - 18 769 94 4 295 78 14 474 16 52

1) Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.

Nr.


Telegrafvesenet 4

1929/1930

Nr. Stasjon

Driftsinntekter

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

Telegrafen Radio Riks-

Driftsutgifter

Overskudd

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Kr. Ø. Kr. øJ Kr. øl Kr. ø. Kr. ø.

Ski

6 070 66 6 153 34 -i-- 82 68 27 849 49 22 263 13

54 Enebakk

359 90 316 221 43 68 2 954 20 2 721 94

55 Kolbotn

1 939 50 864 71 1 074 79 7 909 951 3 830 45

56 Landbrukshoiskolen .

963 60 87 39! 876 21 4 032 25 947 14

57 Svartskog .

318 45, 97 16 1 221 29 3 109 95 1 558 71

58 Tomter . .

S5575' 60743' 248 32 7 540 31 4 976 67

59 Vestby .

1 268 55 697 80; 570 75 9 076 45 5 288 67

60 As • • •

1 027 05, 784 93' 242 12 9 637 90 4 684 84

61 Son

1 879 86: 3 043 191 1 154 33 11 531 62 8 165 58

62 Stabekk • • •

17 804 261 13 15482 4 649 94 110 616 00 53 674 16

63 Østfold kontrollkrets:

1

Sorkedalen

92 15 4263f 49 52 2 651 75 1 465 75

1 64 223 4 andre underordn. stasj 1 338 8560

115 25;

16 376 15 4 251 23

315 769 98 227

--

999 641

1

87 770 34 1 266 398 24 631 653 22

,

Opland krets.

± 651

Aurdal 971 1 164 17 3 51 135 68

5 346 83

66 Bagn

715 45 353 03 362 42 5 307 50

67 Begndalen

550 20 218 05 332 15 4 913 75

68 Bruflat

282 40 207 25 75 15 3 266 90

69 15 andre underordn. stasj 1 387 10 466 60 920 50 11 386 53

70 Dombås . .... .

1 88835 4 146 88 - 2 808 53 9 483 65

71 9 underordn. stasj. .

70785 257 55 449 80 7 089 45

72 Elverum

6 316 93 7 059 04 - 742 11 29 134 33

2 73 underordn. stasj

945 00, 181 55 813 45 7 584 16

74 Fagernes Valdres .

2 733 55' 3 908 05 - 1 174 50 19 895 65

4 75 underordn. stasj

698 45 177 50 520 95 5 982 10

76 Gjøvik

15 466 82 12 966 30 2 500 52 60-254 56

77 Brandbu .

1 882 20, 1 245 87 636 33 19 878 75

78 Boverbru

266 60 209 92 56 68 3 539 90

79 Dokka . .

1 014 65, 675 44 339 21 12 747 90

80 Eina . .

266 30 249 30 17 00 3 154 80

81 Gran . .

906 10 734 93 171 17 9 306 70

82 Harestua

111 30 58 44 52 86 1 656 30

83 Hov Land

813 00 426 33 386 67 8 653 75

84 Kolbu .

454 45 281 00 173 45 3 812 60

85 Lunner

939 75 686 30 253 45 9 332 70

86 Odnes . . .

954 55i 490 43 454 12 7 869 50

87 Raufoss . .

2 089 80 1 514 74 575 06 8 759 80

88 Snertingdal

280 95, 212 11 68 84 3447 25

89 Torpa Land

193 85 137 10 56 75 3808 95

90 Østre Toten

2 738 35, 1 649 64 1 088 71 20 210 20

91 Hamar

26 622 77 26 175 45 447 32 64 381 78

4 92 underordn. stasj

6 773 50 583 63 6 189 87 20 618 50

93 Lillehammer . • • •

17 650 30 1760150 50 48 80 65 293 85

94 Biri

642 20, 381 51 260 69 5 373 25

95 Foldebu

2 546 75 1 962 29 584 46 11 224 80

96 Tretten

1 867 65 697 63 1 170 02 8 019 25

97 3 andre underordn. stasj. 3 158 00 402 20 2 755 80 19 742 85

98 Otta

3 155 71 5 413 .13 - 2 257 72 12 684 80

99 13 underordn. stasj.

2 052 35 273 00 1 779 35 15 696 80

100 Rena

3 169 35 5 332 07 2 162 72 11 000 10

101 3 underordn. stasj. .

1 205 75 272 69 933 06 9 405 50

102 Tynset

2 772 95 5 367 49 2 594 54 8 679 80

103

5 underordn. stasi. .

2 245 05 207 34 2 037 71 9 724 10

8 893 48

1 492 77

1 839 16

2 329 98

4 044 65

9 18926

2 078 85

13 746 82

3 498 96

11 524 71

1 489 96

36 450 13

9 183 00

1 261 51

4 492 12

1 784 85

4 592 03

556 69

1 900 16

2 900 45

3 668 49

1 794 75

6 317 50

1 732 61

1 226 20

6 216 57

33 338 60

4 461 85

36 561 31

2 351 59

4 539 37

2 981 37

4 489 01

10 759 88

4 294 72

6 856 03

2 330 82

6 828 98

2 245 28

119 569 95 106 269 26 13 300 691 547 669 891 266 194 47


inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

telefonen Abonnenttelefonen

Samlet

Overskudd

Kr. Ø.

5 586 36

232 26

4 079 50

3 085 11

1 551 24

2 563 64

3 787 78

4 953 06

3 366 09

56 941 84

1 186 00

12 124 92

634 745 02

3 546 65

3 814 73

3 074 59

936 92

7 341 88

344 39

5 010 60

15 387 51

4 085 20

8 370 94

4 492 14

23 804 43

10 695 75

2 278 39

8 255 78

1 369 95

4 714 67

1 099 61

6 753 59

912 15

5 664 21

6 074 75

2 442 30

1 714 64

2 582 75

13 993 63

31 043 18

16 156 65

28 732 54

3 021 66

6 685 43

5 037 88

15 253 84

1 924 92

11 402 08

4 144 07

7 074 68

1 850 82

7 478 82

281 475 42

Driftsinntekter

Kr. Ø.

Driftsutgifter

Kr. Ø.

5

Overskudd

Kr. Ø.

38 744 17 26 851 15 11 893 02

6 081 90 4 452 27 1 629 63

8 401 85 6 140 91 2 260 94

2 882 45 2 264 61 617 84

8 073 16 8 964 85 891 19

16 675 05 11 300 69 5 374 36

12 258 86 6 267 77 5 991 09

7 922 67 5 861 49 2 061 18

155 78046 68 835 83 86 944 63

3 581 56 2 973 46 608 10

1 180 649 41 835 480 65 345 168 76

4 231 37

3 957 49

4 944 30

4 432 67

64 462 97

22 340 91

5 644 08

7 055 76

3 574 17

14 937 59

1 965 34

10 178 61

7 817 94

12 357 12

6 506 65

5 432 60

3 779 97

4 184 06

35 118 82

91 904 35

7 333 65

17 066 99

8 649 44

347 876 85

3 853 71

2 260 26

1 872 18

6 255 71

45 646 08

12 805 92

2 401 26

4 992 89

2 516 66

8 995 10

728 33

5 697 72

16 325 45

8 764 71

3 439 69

3 181 96

2 572 70

3 831 71

19 724 48

56 482 87

6 106 06

14 018 67

11 224 99

377 66

1 697 23

3 072 12

-2.- 1 823 04

18 816 89

9 534 99

3 242 82

2 062 87

1 107 51

5 942 49

1 237 01

4 180 89

8 507 51

3 592 41

3 066 96

2 250 64

1 207 27

352 35

15 394 34

35 421 48

1 227 59

3 048 32

2 575 55

243 699 11j 104 177 74

Driftsinntekter

Kr. Ø.

72 664 32

9 396 00

18 251 30

4 995 85

6 810 85

16 469 22

27 020 05

22 923 81

21 334 15

284 200 72

6 325 46

17 715 00

2 762 817 63

10 742 37

9 980 44,

10 408 25'

7 981 97

12 773 63

11 322 001

7 796 80

35 451 26

8 529 16

22 629 20

6 680 55

140 184 35

44 101 86

9 450 58

20 818 31

6 995 27

25 150 39

3 732 94

19 645 36

12 084 99

22 629 57

15 320 70

16 282 20

7 508 17

8 186 86

58 067 37

91 004 55

27 392 00

174 848 50

13 349 10

30 838 54

18 536 34

'22 900 85

. 15 840 51

17 749 15

14 169 45

10 611 25

11 452 75

11 969 15

1 015 116 69

Driftsutgifter

Kr. Ø.

55 267 62

7 490 43

10 836 07

1 034 53

3 920 48

14 548 45

17 287 16

11 737 54

17 061 21

135 664 31

4 481 84

4 366 48

1 695 133 51

15 882 87

4 106 06

3 929 39

8 792 94

4 511 25

13 286 14

2 336 40

20 805 86

3 630 51

15 432 76

1 667 46

95 062 51

23 234 79

3 872 69

10 160 45

4 550 81

14 322 06

1 343 46

8 024 21

19 506 90

13 119 50

5 724 87

11 014 20

4 517 42

5 195 01

27 590 69

59 514 05

5 045 48

110 645 68

8 839 16

20 520 33

14 903 99

4 891 21

16 17831

4 567 72

12 188 10

2 603 51

12 196 47

2 452 62

616 162 84

1) Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.

Telegrafvesenet

1929/1930

,....rormer.,"rommommit,

Overskudd

Kr. O.

17 396 70

1 905 57

7 415 23

3 961 32

2 390 37

1 920 77

9 732 89

11 186 27

4 272 94

148 536 41

1 843 62

13 348 52

1 067 684 12

Nr.

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

5 140 50 65

5 874 38 66

6 478 86 67

810 97 68

8 262 38 69

1 964 14 70

5 460 40 71

14 645 40 72

4 898 65 73

7 196 44 74

5 013 09 75

45 121 84 76

20 E67 07 77

5 577 89 78

10 657 86 79

2 444 46 80

10 828 33 81

2 389 48 82

11 621 15 83

7 421 91 84

9 510 07 85

9 595 83 86

5 268 00 87

2 990 75 88

2 991 85 89

30 476 68 90

31 490 50 91

22 346 52 92

64 202 82 93

4 509 94 94

10 318 21 95

3 632 35 96

18 009 64 97

- 332 80 98

13 181 43 99

1 981 35 100

8 007 74 101

-:- 743 72 102

9 516 53 103

398 953 85


Telegrafvesenet 6

1929/1930

Nr. Stasjon

Drammen krets.

Driftsinntekter

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

Telegrafen Radio Riks-

Driftsutgifter

Overskudd

Driftsinntekter

Kr Kr. Ø. Kr. Ø.

Ø. Kr. Ø.

Driftsutgifter

Kr. Ø.

1

104 Drammen med Mjøndalen 77 953 68 62 347 04 15 606 64 222 435 15

105 Eidsfoss . . ..... •

686 80 308 25 378 55 3 817 20

106 Sande Vestfold

1 800 75 779 10 1 021 65 10 600 70

.27340 107 Sylling

607 45 334 05

3 468 35

108 Ferder Radio-peilestasjon 1 327 82 4 767 40

3109 Geilo

2 850 97 3 901 60 1 0435g 653810 535 80

110 4 underordn. stasj.

520 62

51 90 468 72 5 894 01

111 Hokksund Eiker . • • • 9 594 52 6 557 37 3 037 15 33 252 25

112 Bisheim

148 80

43 35 105 45 2 751 00

113 Eggedal

185 70

53 15 132 55 2 310 45

114 Haugan Sigdal

238 05

71 24 166 81 3 539 10

115 Krøderen

216 10

94 05 122Õ 2 916 55

116 Krødsherad

330 10 144 45 185 65 4 025 00

117 Vikesund

2 534 35 1 061 36 1 472 99 18 596 20

118 Åmot Modum

2 477 90 1 056 32 1 421 58 22 241 45

119 Holmestrand

9 011 54 8 259 03 752 51 29 460 55

120 Horten

25 194 90 16 083 35 9 111 55 47 215 10

121 3 underordn. stasj. • • 3 214 60 574 10 2 640 50 10 353 95

122 Hønefoss . • •

15 244 21 13 476 13 1 768 08 67 131 61

123 Flå

160 65

52 44 108 21 2 643 80

124 Gol

939 00 412 81 526 19 7 370 20

125 Gulsvik

146 65 -46 09 10056: 1 885 85

126 Nes Ådal

'22745

53 27 174 18 4 977 90

127 Nesbyen .. .. • • 972 40 477 63 494 77 6 377 45'

128 Onsaker. .

46 15

21 80

'24 35 540 35

129 Randsfjord

2 588 55 1 055 97 1 532 58 14 015 70

130 Sokna

319 60 142 49 177 11 3 392 70

131 Tyristrand . . . •

311 30 121 84 189 46 2 739 05

132 Verne . . ..

61 55

34 45

27 10 1 442 90

133 Vollvik. . •

259 15

60 41 198 74 3 186 00

134 Ål Hallingdal

982 20 304 66 677 54 7 679 70

135 10 andre underordn. stasj. 1 484 85 171 98 1 312 87 17 836 25

136 Kongsberti

12 627 18 13 106 15 478 97 47 996 70

137 5 underordn. stasj. •

1 841_ 70 187 80 1 653 90 13 186 20

138 Larvik ... ..

41 573 44 26 328 54 15 244 90 87 920 10

139 Sandefjord

75 686 41 27 933 31 47 753 10 89 473 09

140 Stavern

4 762 70 3 347 70 1 415 00 14 392 25

141 Svelvik

4 804 37 3 924 91 879 46 22 142 00

142 Filtvet

1 080 45 388 66 691 79 11 172 00

143 Holmsbu

748 77 340 25 408 52 5 472 85

144 Tjøme Radio • • • • 10 146 17 25 856 33 .4- 15 710 16

145 Tønsberg .. . .. . . . 94 624 55 3807567 56 548 88 137 762 26

146 5 andre underordn. stasj

9 607 16 814 70 - 8 792 46 22 215 45

126 751 78

1 118 13

3 125 16

1 509 25

6 273 24

1 395 50

19 636 68

, 754 84

760 20

993 05

1 124 42

4 408 57

10 796 41

12 202 91

15 385 11

27 265 76

3 540 00

56 501 43

779 84

1 360 82

638 80

1 067 87

1 170 82

442 96

5 749 41

1 150 35

966 53

663 83

968 36

1 373 22

3 548 97

25 148 14

3 690 24

49 612 55

33 115 26

6 266 77

13 314 92

2 906 05

2 510 31

80 654 19

5 416 65

Radio . .

Agder krets.

11 47399

408 667 27

30 623 73

232 599 37

--:- 19 149 74

176 067 90 1 026 365 17 536 059 30

147 Arendal

45 383 86 106 525 68 61 141 82

148 17 underordn. stasj.

1 801 75 1 358 92 442 83

149 Borøy . . . . ...

2 594 85 2 693 17 98 32

150 Brevik

9 512 80 9 084 78 428 02

151 6 underordn. stasj.

1 651 30 173 17 1 478 13

152 Farsund

11 403 41 10 692 44 710 97

153 Lyngdal

1 263 15 366 82 896 33

154 Vanse

2 297 80 274 20 2 023 60

24 155 andre underordn. stasj

955 85 234 10 721 75

156 Flekkerey Radio . . . . 14 312 05 24 157 29 .÷ 9 845 24

11 157 Grimstad 568 . .. . • •

9 939 23 80

1 628 43

80 184 39

24 648 50

3 887 50

26 980 40

14 764 63

16 160 45

7 649 45

5 182 10

7 022 60

20 483 97

55 772 69

11 329 33

3 754 04

16 376 70

3 035 97

11 999 48

2 870 63

1 780 81

3 503 86

14 233 02


inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

telefonen

Overskudd

Driftsinntekter

Abonnenttelefonen

Driftsutgifter

1)

7

Overskudd

Driftsinntekter

Samlet

Driftsutgifter

Telegrafvesenet

1929/1930

',Nomr■mw,

Overskudd Nr.

Kr. 0. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. 0.1 Kr. 0. Kr. Ø.Kr. 0.

463 95 683 37 440 236 35 708 274 609 45 165 626 90 740 625 27 18

276 916 91 104

1 2 699 07 1 101 10 423 81 677 29 5 605 10 850 19 3 754 91 105

7 475 54 7 471 38 5 080 82 2 390 56 19 872 83 8 985 03 10 887 75 106

1 959 10 5 297 10 2 272 77 3 024 33 9 372 90 4 116 07 5 256 83 107

4 767 40 1 327 82

3 439 58 108

4 262 56

13 386 77 10 174 81 3 211 93 109

4 498 51

6 414 63 1 447 40 4 967 23 110

13 615 57 44 709 47 34 408 88 10 300 59 87 556 24 60 602 93 26 953 31 111

1 996 16 2 537 45 2 693 14 - 155 69 5 437 25 3 491 33 1 945 92 112

1 550 25 3 315 80 4 607 47 -i- 1 291 67 5 811 95 5 420 82 391 13 113

2 546 05 3 599 10 3 205 88 393 22 7 376 25 4 170 17 3 106 08 114

1 792 13 2 718 48 2 011 96 706 52 5 851 13 3 230 43 2 620 70 115

4- 383 57 4 058 42 4 133 62 - 75 20 8 413 52 8 686 64 273 12 116

3173894V 7 799 79 20 971 97 19 881 17 1 090 80 42 102 52

10 363 58 117

10 038 54 21 907 43 13 936 28 7 971 15 46 626 78 27 195 51 19 431 27 118

14 075 44

38 472 09 23 644 14 14 827 95 119

19 949 34

72 4W 00 43 349 11 29 060 89 120

6 813 95

13 568 55 4 114 10 9 454 45 121

10 630 18 78 271 38 48 863 48 29 407 90 160 647 20 118 841 04 41 806 16 122

1 863 96 1 409 67 1 496 39 913 28 5 214 12 2 3-28 67 2 885 45 123

6 009 38 5 282 83 2 354 31 2 928 52 13 592 03 4 127 94 9 464 09 124

1 247 05 2 024 50 1 496 66 527 84 4 057 00 2 181 55 1 875 45 125

3 910 03 2 338 00 1 279 50 1 058 50 7 513 35 2 400 64 5 142 71 126

5 206 63 5 834 06 '2 48465 65 3 349 41 13 183 91 4 133 10 9 050 81 127

97 39 312 00 467 90 - 155 90 898 50 932 66 34 16 128

8 266 29 12 261 94 6 376 29 5 885 65 28 866 19 13 181 67 15 684 52 129

2 242 35 3 369 10 1 631 66 1 737 44 7 081 40 2 924 50 4 156 90 130

1 772 52 2 192 55 1 339 36 853 19 5 242 90 2 427 73 2 815 17 131

779 07 1 154 00 805 23 348 77 2 658 45 1 503 51 1 154 94 132

2 217 64 2 650 79 1 147 89 1 50• 90 6 095 94 2 176 66 3 919 26 133

6 306 48 4 409 23 2 226 59 2 182 64 13 071 13 3 904 47 9 166 68 134

14 287 28

19 321 10 3 720 95 15 600 15 135

22 848 56 56 93992 38 457 19 23 532 73 117 61380 71 711 48 45 902 32 136

9 495 96

15 027 90 3 878 04 11 149 86 137

■•■■■

38 307 55

129 493 54 75 941 09 53 552 45 138

56 357 83

165 159 50 61 049 57 104 110 93 139

8 125 48 9 014 91 5 944 94 3 069 97 28 169 86 15 559 41 12 610 45 140

8 827 08 16 4314 17 10 809 48 6 104 69 43 860 54 28 049 31 15 811 23 141

8 265 95 6 470 40 5 822 42 647 98 18 722 85 9 117 13 9 605 72 142

2 962 54 3 717 16 2 756 14 961 02 9 938 78 5 606 70 4 332 08 143

25 856 10 33 146 17

J5 710 16 144

57 108 07

232 386 81 118 729 86 1il365695 145

16 798 80

31 822 61 6 231 35 25 591 26 146

490 305 87 773 540 66 498 025 33 275 515 33 2 220 047 09 1 297 307 73 922 78986

24 411 70

125 568 25 162 298 37 -i- 36 730 12 147

13 319 17

26 450 25 12 688 25 13 762 00 148

133 46 1 325 50 1 519 19 -÷- 193 69 7 807 85 7 966 40 158 55 149

10 603 70 18 099 51 14 039 30 4 060 21 54 592 71 39 500 78 15 091 93 150

11 728 66

16 415 93 3 209 14 13 206 79 151

4 160 97 10 594 57 13 501 89 • 2 907 32 38 158 43 36 193 81 1 964 62 152

4 778 82 3 824 14 2 636 25 1 187 89 12 736 74 5 873 70 6 863 04 153

3 401 29 6 381 79 4 323 67 2 058 12 13 861 69 6 378 68 7 493 01 154

3 518 74

7 978 45 3 737 96 4 240 49 155

24 157 14 29 312 05

9 845 24,156

25 6 250 95 801 30 25 423 77

4 622 521157

1) Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.


Telegrafvesenet 8

1929/1930

Nr.

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

29 158 Kragero 097 13 713 77 11 934 5905

1 779 18

19 755 77

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Stasjon

Drifts -

utgifter

Overskudd

Kr. O. Kr. ØØ. Kr. Ø.

Kr. Ø.

3 underordn. stasj. .

Kristiansand

Evje

42 andre underordn. stasj.

Langesund

Lillesand

Lyngør

Mandal

Notodden

13 underordn. stasj.

Oksey Radio-peilestasjon. •

Porsgrunn

4 underordn. stasj. .

Risør

Rjukan . •

Seljord

29 underordn. stasj.

Skien

Telemark kontrollstasjon

27 underordn. stasj. .

Tvedestrand

Åsto Dyvåg

Radio

▪ •

Driftsinntekter

399 55

78 896 11

1 247 35

3 705 40

5 238 05

6 327 65

1 513 95

15 267 33

11 153 39

907 35

32 65

30 523 11

985 50

8 029 60

22 225 85

488 65

2 626 55

40 098 50

1 475 00

6 621 90

6 126 28

14 344 70

344 375 41

Telegrafen Radio Riks-

39 60

47 646 18

493 05

707 65

7 542 82

5 357 33

2 186 20

13 841 93

12 110 51

580 75

3 326 71

24 373 11

90 70

10 631 30

12 134 37

4 341 99

1 515 60 1

49 911 83

2 427 70

3 623 65

10 204 06

0 20

359 95

31 249 93

754 30

2 997 75

-2, 2 304 77

970 32

- 672 25

1 425 40

+- 957 12

326 60

4- 3 294 06

6 150 00

894 80

- 2 601 70

10 091 48

3 853 34

1 110 95

9 813 33

-:- 952 70

2 998 25

- 4 077 78

020

27 484 00 +1313930

364 666 63, +20 291 22

Drifts- Driftsinntekter

utgifter

1 750 80 365 98

149 397 52 84 527 72

6 290 10 2 910 67

35 157 85 12 264 72

24 751 12 23 174 75

10 515 30 10 481 40

3 459 85 4 115 62

27 478 10 19 149 02

51 326 35 29 632 97

26 184 77 13 920 48

59 580 90 30 375 00

5 583 88 1 124 22

19 383 65 13 068 73

31 092 63 15 365 61

6 425 71 14 038 74

37 376 21 15 572 58

149 652 17 101 677 69

13 183 93

84 327 16 34 882 61

16 242 16 18 081 22

1 819 75 693 40

983 857 021 603 019 36

Rogaland krets.

21 181 Egersund 987 14 597 63 21 143 60 +654597 00 16 636 88

182 19 underordn. stasj.

5 691 97 708 35 4 983 62 25 093 27 6 145 18

Flekkefjord

15 134 01 14 513 07 620 94 35 247 00 25 891 32

1 Bakke Bakke

126 90 54 24 72 66 1 153 90 368 01

Liknes Kvinesdal .

596 65 157 86 438 79 4 112 90 1 205 61

Moi

836 20 270 64 565 56 4 174 50 1 218 29

Tonstad

141 55 115 24 26 31 1 143 90 840 43

28 andre underordn. stasj. 3 050 95 449 60 2 601 35 13 972 30 5 626 91

Haugesund

116 603 42 85 301 68 31 301 74 143 650 75 71 686 47

808 Radio 93 808 93

.

1 181 38 underordn. stasj.

7 95 206 25

6 024 30 37 730 90 13 970 19

Kopervik

11 455 95 11 250 20 205 63 18 276 30 12 018 66

4 underordn. stasj. • • 2 430 45 523 25 1 907 20 10 260 55 3 169 18

Sand Ryfylke . .

1 501 16 1 475 14 26 02 6 800 88 6 532 43

Sandnes

13 724 48 8 554 48 5 170 00 29 347 11 15 084 57

8 underordn. stasj.

6 030 50 787 21 5 243 29 21 029 30 5 442 15

Sauda • • .....

13 939 05 6 333 50 7 605 55 27 084 64 8 809 17

Skudeneshavn . .

4 260 15 6 301 80 -÷ 2 041 65 7 208 90 6 852 12

Äkrehamn • • • • • . • 2 923 00 747 66 2 175 34 6 556 05 3 728 80

2 andre underordn. stasj. 337 50 74 60 262 90 1 894 75 578 59

Skånevik . .... • •

640 40 2 318 81 -:- 1 678 41 3 031 60 6 988 29

16 underordn. stasj.

1 166 15 247 02 919 13 7 278 75 3 826 77

Stavanger • . • • . . 187 725 15 152 698 28 35 026 87 237 432 97 116 098 15

62 underordn. stasj.

11 102 40 1 485 471 9 616 93 48 914 25 14 565 77

Stord

5 545 00 9 522 32 --:-- 3 977 32 13 697 35 9 140 49

14 underordn. stasj.

2 906 40 473 70 2 432 70 11 882 30 3 899 67

Utsira Radio

18 211 50 33 579 23 +15367 73

2 038 Olen 33 634 55

1 403 78 3 382 82 6 328 21

17 underordn. stasj.

2 167 85 250 951 916 90 12 688 70 4 614 21

34 388 Radio . .

18 211 16 50

16 176 66

328 979 432 475 07 67

103 496 60 755 033 64 371 266 52

1 8 8 4 31

185

186

187

188

199

190

191

192

193

194

195

196

197

198

209

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209


inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

telefonen

Overskudd

Kr. Ø.

380 837 66

5 350 12

18 948 09

9 355 68

785 89

'290729 29

2 956 21

303 47

8 345 39

71 964 28

23 760 71

6 257 64

7 091 37

268 45

14 262 54

15 587 15

18 275 47

85678

2 827 25

1 816 16

3 956 69

3 451 98

121 334 82

34 348 48

4 556 86

7 982 63

2 945 39

8 074 49

Drifts- Driftsinntekter

utgifteri)

Kr. Ø.

94 104 63

21 422 41;

584 00,

2 061 85

1 386 90

527 00

Abonnenttelefonen

Kr. Ø.

73 902 28

24 450 21

264 46

623 53

958 84

200 00

10 234 20 8 048 0

5 561 52' 6 192 91

3 690 07 1 504 16

12 010 05 8 170 1 -8

9

Overskudd

20 202 35

3 027 80

319 54

1 438 32

428 06

327 00

2 186 15

-

÷ 631 39

2 185 91

3 839 87

1 436 681 76

36 584 63

30 783 24

71 803 42

1 864 80

6 771 40

6 397 60

1 812 45

17 023 25

260 254 17

44 937 15

39 966 45

12 691 00

8 302 04

43 071 59

27 059 80

41 023 69

17 030 57

13 169 12

2 232 25

3 672 00

8 444 90

425 158 12

60 016 65

31 252 40

14 788 70

18 211 50

4 017 37

14 856 55'

Samlet

Drifts- Driftsinntekter

utgifter

Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø.

37 780 48

6 853 53

64 854 60

686 71

1 987 00

2 447 77

1 155 67

6 076 51

156 988 15

808 93

15 152 14

31 317 03

8 692 43

8 007 57

23 639 05

6 229 36

15 142 67

19 346 83

5 980 62

653 19

9 307 10

4 073 79

268 796 43

16 051 24

26 832 99

4 373 37

33 579 23

8 366 54

4 865 16

Telegrafvesenet

1929/1930

••■•■=mm,rmiamlimmii■.,

Overskudd

Kr. Ø.

31 9 341 28 690 42 86 810 82

11 120 46 158

1 384 82

2 150 35 405 58 1 744 77 159

64 869 80

228 293 63 132 173 90 96 119 73 160

3 379 43 2 590 60 1 606 70 983 90 10 128 05 5 010 42 5 117 63 161

22 893 13

38 863 25 12 972 37 25 690 88 162

■••■

1 576 37

29 989 17 30 717 57 728 40 168

33 90

16 842 95 15 838 73 1 004 22 164

--I- 655 77 1 182 40 1 327 70 -2,- 145 30 6 156 20 7 629 52 1 473 32 165

8 329 08

42 745 43 32 990 95 9 754 48 166

21 693 38 50 106 12 34 947 58 15 158 54 112 585 86 76 691 06 35 894 80 167

12 264 29

27 092 12 14 501 23 12 590 89 168

32 65 3 326 71 3 294 06 169

54 29 205 90 748 90 11 104 01

35 355 90 170

4 459 66

6 569 38 1 214 92 5 351 46 171

6 314 92

27 413 25 23 700 03 3 713 22 172

15 727 02

58 318 48 27 499 98 25 818 50 173

7 613 03

6 914 36 18 380 73 11 466 37 174

21 803 63

40 002 76 17 088 18 22 914 58 175

47 974 48

189 750 67 151 589 52 38 161 15 176

-:- 13 183 93

1 475 00 15 611 63 14 136 63 177

49 444 55

90 949 06 38 506 26 52 442 80 178

-:- 1 839 06

22 368 44 28 285 28 5 916 84 179

1 126 35

1 819 75 693 60 1 126 15 180

1 069 072 271 367 609 49

Nr.

-:-- 1 195 85,181

23 931 '182

6 948 82 183

1 178 09 184

4 788 40 185

3 949 83 186

656 78 187

10 946 74 188

103 266 02 189

-1- 808 93 190

29 785 01 191

8 649 42 192

8 998 57 193

294 47 194

19 432 54 195

20 830 44 196

25 881 02 197

---:— 2 316 26 198

7 188 50 199

1 579 06 200

5 635 10 201

4 371 11 202

156 361 69 203

43 965 41-204

441941 205

10 415 33 206

÷- 15 367 73 207

4 349 17 208

9 991 39 209

383 767 12 57 478 00 50 412 34 7 065 661 1 263 198 81, 785 046 09 478 152 72

1) 'Jeri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.


Telegrafvesenet 10

1929/1930

Nr. Stasjon

.210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Bjorgvin krets.

Bergen . . . . ...

168 underordn. stasj.

Bergen Radio

Dalsoyra

24 underordn. stasj.

Flom

37 underordn. stasj.

Førde Sunnfjord

52 underordn. stasj.

Herøysundet

29 underordn. stasj

Høyanger

40 underordn. stasj. .

Lærdal

Balestrand

61 andre underordn. stasj

Norheimsund

15 underordn. stasj.

Odda

25 underordn. stasj. .

Utne

Voss . . . . ... .

42 underordn. stasj.

Radio . .

Driftsinntekter

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

Telegrafen Radio

Driftsutgifter

Overskudd

Driftsinntekter

Riks-

Driftsutgifter

Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. O. Kr. O.

764 512 29

22 196 44

212 261 29

522 26

4 959 05

10 132 55

5 474 90

1 828 40

9 467 20

619 80

4 141 90

5.979 85

1 390 15

1 770 20

1 823 15

11 697 50

1 522 51

4 607 70

12 339 59

5 700 20

368 10

6 376 91

10 843 25

212 261 29

888 273 90

661 874 13

3 717 62

107 112 88

4 615 71

796 55

13 281 17

748 66

9 715 93

1 549 70

4 317 75

707 30

3 033 78

356 50

9 442 56

1 234 86

1 969 70

1 870 03

431 09

10 963 72

753 55

403 25

12 955 04

1 869 10

102 638 16

18 478 82

105 148 41

-4- 4 093 45

4 162 50

3 148 62

4 726 24

-2-- 7 887 53

7 917 50

3 697 95

3 434 60

2 946 07

1 033 65

--f 7 672 36

588 29

9 727 80

347 52

4 176 61

1 375 87

4 946 65

85 15

-:- 6 578 13

8 974 15

107 112 88 105 148 41

746 607 70 141 666 20

607 962 40

131 301 86

1 169 00

12 795 42

24 012 79

16 628 45

7 705 33

41 335 28

2 905 10

19 929 20

10 957 55

8 132 10

8 067 31

5 119 25

50 913 05

7 227 85

20 989 85

31 657 52

28 711 18

2 461 30

19 222 51

53 005 95

1 112 213 25

285 340 75

47 035 24

5 067 90

4 520 56

14 045 41

7 '24323

11 093 14

15 835 73

7 883 09

6 507 93

5 501 64

4 010 76

13 876 79

5 829 61

19 363 96

7 634 33

5 727 67

17 152 37

7 391 31

6 348 95

16 263 28

16 137 89

529 811 54

Møre krets.

1 233 Gurskøy 584 • 588 25 7 454 7190

--:-- 6 866 46

11 800 37

234 41 underordn. stasj.

14 033 05 1 697 80 12 335 25 43 365 80 16 894 90

235 Kristiansund

80 861 41 65 389 29 15 472 12 109 403 70 80 730 27

-:- 236 Radio 86 05 974 41 888 36

.

237 Grip

37060 614 06 243 46

238 59 andre underordn. stasj 8 952 85 1 552 90 7 399 951 56 944 83 18 609 86

239 Molde

27 105 97 29 358 61 2 252 64 62 907 60 36 064 09

240 59 underordn. stasj.

11 304 80 1 673 34 9 631 46 64 093 41 20 481 23

241 Måløy

13 630 00 14 024 15 394 15 24 725 64 12 752 72

242 48 underordn. stasj.

5 848 10 778 67 5 069 43 21 127 00 7 704 03

243 Nordfjordeid

3 379 65 2 683 64 696 01 10 635 85 7 272 74

244 9 underordn. stasj. .

810 15 114 70 695 45 3 789 30 1 244 32

245 SjohoIt

1 312 45 7 152 34 4- 5 839 89 8 293 15 11 323 97

246 41 underordn. stasj. • • 8 178 70 895 66 7 28304 39 277 90 11 935 60

247 Stryn

1 765 15 5 475 00 3 709 85 7 947 60 10 903 80

248 48 underordn. stasj.

8 252 20 1 388 84 6 863 36 33 531 98 10 805 02

249 Sunndalsøra

1 230 57 2 663 74 1 433 17 4 309 97 6 390 20

250 4 underordn. stasj. .

553 25 47 90 505 35 4 020 00 916 06

251 Tingvoll

1 979 95 3 295 02 ÷. 1 315 07 10 382 55 6 499 20

252 Rindal • • .

198 00 86 87 111 13 1 728 50 1 001 20

253 Surna . .... • • • •. 1 145 75 431 88 713 87 6 015 80 2 397 85

254 7 andre underordn. stasi. 1 704 05 174 97 1 529 08 14 012 70 2 852 62

255 Volda .. .... .

6 009 75 5 118 05 891 70 17 139 40 7 153 37

256 25 underordn. stasj.

5 992 15 1 098 98 4 893 17 20 093 62 7 765 69

257 Alesund

157 527 65 117 537 66 39 989 99 214 667 23 106 385 64

-4- 258 Radio 9 188 55 15 512 08 6 323 53

. .

259 „ 41 underordn. stasj.

9 878 65 1 130 80 8 747 85 40 356 91 15 091 80

260 Andalsnes

4 902 10 6 868 38 1 966 28 17 333 51 10 386 33

261 9 underordn. stasj. .

1 870 30 361 72 1 508 58 10 134 25 3 347 06

Radio 9 645 20 17 100 55 7 455 35

.

379 014 90 278 455 621 100 559 28 847 822 60 428 709 94


11

inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

_

telefonen Abonnenttelefonen Samlet

Overskudd

Kr. O.

Drifts- Driftsinntekterutgifter')

Kr. O.

Overskudd

Kr. Ø.

42 447 74 16 714 91

Driftsinntekter

Kr. 0.

Driftsutgifter

Kr. 0.

Telegrafvesenet

1929/1930

Overskudd

Kr. Ø.

322 621 65

1 372 474 69 947 214 88 1425 259 81 210

50 84 266 62

153 498 30 752 86 102 745 44 211

107 11 2 21 2 261 88 29

105 148 41 212

3 898 90

1 691 26 9 683 61 -÷ 7 992 35 213

8 274 86

17 754 47 5 317 11 12 437 36 214

9 967 38 9 177 37 6 775 88 2 401 49 43 322 71 34 102 46 9 220 25 215

9 385 22

22 103 35 7 991 89 14 111 46 216

3 387 81

9 533 73 20 809 07 -:- 11 275 34 217

25 499 55

50 802 48 17 385 43 33 417 05 218

-:- 4 977 99

3 524 90 12 200 84 8 675 94 219

13 421 27

24 071 10 7 215 23 16 855 87 220

5 455 91 4 760 77 2 931 90 1 828 87 21 698 17 11 467 32 10 230 85 221

4 121 34

9 522 25 4 367 26 5 154 99 222

-2.- 5 809 48

9 837 51 23 319 35 13 481 84 223

- 710 36

6 942 40 7 064 47 122 07 224

31 549 09

62 610 55 21 333 66 41 276 89 225

- 406 48

8 750 36 9 504 36 754 00 226

15 262 18

- 25 597 55 6 158 76 19 438 79 227

14 505 15 19 742 70 21 332 93 -2.- 1 590 23 63 739 81 49 449 02 14 290 79 228

21 319 87

34 411 38 8 144 86 26 266 52 229

-:- 3 884 65

2 832 40 6 752 20 3 919 80 280

2 959 23 25 481 81 11 407 03 14 074 78 51 081 23 40 625 35 10 455 88 231

36 868 06

63 849 20 18 006 99 45 842 21 232

582 401 71

10 215 47

26 470 40

28 673 43

38 334 97

26 843 51

43 612 18

11 972 92

13 422 97

3 363 11

2 544 98

3 030 82

27 342 30

2 956 20

22 726 96

2 080 23

3 103 94

3 883 35

727 30

3 617 95

11 160 08

9 986 03

12 327 93

108 281 59

25 265 11

6 947 18

6 787 19

Kr. O.

59 162 65

58 175

6 924 53

2 973 55

7 495 66

10 521 02

34 070 22

3 868 84

4 386 96 ■•■•

12 586 62

9 375 77

24 105 03

3 055 69

-:- 1 413 41

-1- 5 090 96

1 145 25

■••

2 271 911 09

2 173 15

57 398 35

190 265 11

86 05

370 60

65 897 68

148 188 82

75 398 21

45 280 17

26 975 10

14 015 50

4 599 45

9 605 60

47 456 60

9 712 75

41 784 18

8 514 09

4 573 25

12 362 50

9 422 16

17 682 57

15 716 75

23 149 15

26 085 77

372 194 88

9 188 55

50 235 56

22 235 61

12 004 55

419 112 66 86 090 01 64 288 41 21 801 60 1 322 572 71 788 554 52

1) Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.

1 425 979 86 845 931 23

Nr.

19 255 08 -:- 17 081 93 233

18 592 70 38 805 65 234

146 119 56 44 145 55 235

974 41 - 888 36 236

614 06 -f- 243 46 237

20 162 76 45 734 92 238

99 492 92 48 695 90 239

22 154 57 53 243 64 240

30 645 71 14 634 46 241

8 482 70 18 492 40 242

9 956 38 4 059 12 243

1 359 02 3 240 43 244

18 476 31 • 8 870 71 245

12 831 26 31 625 34 246

16 378 80 - 6 666 05 247

12 193 86 29 590 32 248

13 440 90 4 926 81 249

963 96 3 609 29 250

9 794 22 2 568 28 251

13 674 69 4 252 53 252

12 205 50 5 477 07 253

3 027 59 12 689 16 254

12 271 42 10 877 73 255

8 864 67 17 221 10 256

223 923 30 148 271 58 257

15 51 2 08 -÷ 6 323 53 258

16 222 60 34 012 96 259

17 254 71 4 980 90 260

3 708 78 8 295 77 261

534 018 19


Tel eg rafvesene t 12

1929/1930

Nr. Stasjon

Driftsinntekter

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

Telegrafen Radio

Driftsutgifter

Overskudd

Riks-

Drifts- Driftsinntekter

utgifter

1

1

Trøndelag krets.

Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø.Kr. Ø.

262 Fillan

263 42 underordn. stasj.

264 Haften Radio

265 Levanger . . .

266 Verdal

267 Ytterøy

268 12 andre Underordn. stasj.

269 Lokken Verk

270 Namsos . . . .. . • •

271 27 underordn. siasj.

272 Nidaros . . . . • .

Radio 273

. • •

274 37 underordn. stasj. • •

275 Ophaug

276 4 underordn. stasj. . .

277 Rorvik

278 20 underordn. stasj. •

279 Steinkjer

280 7 underordn. stasj. . •

281 Stjørdal .. . • • •

282 Hegra

283 Lånke . • •

284 Skatval

285 3 andre underordn. stasj

286 Stoksund . .

287 17 underordn. stasj. .

7704&

5 346 70'

246 70,

6 339 30

2 086 15;

407 10,

3 090 40

3 688 35

16 088 20

9 296 30

297 938 12

3 701 63

18 624 05

4 733 55;

3 214 45

8 541 25'

5 569 10'

10 886 65

3 943 751

3 642 05,

446 45'

216 00

751 45

3 852 10

1 797 35

2 330 40

4 349 52

983 70

1 373 95

7 988 90

1 214 66

32 15

313 90

323 10

14 268 58

1 469 52

313 181 21

10 299 76

2 471 50

8 177 17

424 02

10 847 15

1 069 87

8 793 02

427 22

7 061 54

175 05

69 55

282 22

320 09

3 114 53

374 38

3 579 07

4 363 00

1 127 25

-÷ 1 649 60

871 49

374 95

2 776 50

3 865 25

1 829 62

7 826 78

15 243 09

6 598 13

16 152 55

3 443 62

2 790 43

2 805 90

4 499 23

2 093 63

3 516 53

3 419 49

271 40

146 45

469 23

3 532 01

1 317 18

1 956 02

1 859 90

29 755 70

22 300 58

11 422 75

2 145 95

28 249 50

9 248 30

32 418 15

38 993 65

593 078 19

99 857 22

13 144 70

14 437 40

9 668 55

14 804 70

33 682 26

20 759 25

13 985 30

4 578 40

1 679 40

4 044 85

17 587 90

4 042 45

11 471 75

8 802 51

11 458 36

' 17 993 12

7 045 36

490 71

6 822 48

1 730 91

20 992 34

9 506 89

214 705 61

25 665 31

9 292 75

3 132 31

9 634 33

4 092 38

22 911 14

6 890 65

18 371 60

2 352 85

1 507 88

2 452 39

3 623 49

3 965 03

3 499 06

11 673 Radio . . . 3 948 71 33

7 725 38

387 722 413 599 55 67

25 877 121 1 033 216 80 416 939 46

Nordland krets.

91 288 Bodo 745 69 526 24 81 614 28 --:- 90 12 088 04

34 191 00

Radio 289


626 33 -4-- 626 33

2 290487

66 underordn. stasj.

13 60 424 00

10 936 40 31 935 65 15 501 52

291 Brønnøysund

9 536 60 11 219 16 1 682 66 12 843 95 8 597 89

292 41 underordn. stasj.

8 091 64 1 234 36 6 857 29 13 885 95 6 225 50

293 Fauske

2 982 60 7 976 81 4 994 21 5 594 34 28 898 81

294

Radio . .

6 622 40 37 600 94 -4- 30 978 54

295 40 underordn. stasj.

3 546 15 440 00 3 106 15 13 296 01 6 290 71

296 Hamarøy

2 393 40 5 171 53 --:-- 2 778 13 3 316 25 4 652 29

297 22 underordn. stasj.

5 555 80 890 48 4 665 32 7 746 60 3 631 32

298 Hemnesberget

4 126 35 5 007 50 881 15 6 380 40 6 168 34

299 16 underordn. stasj.

1 460 40 152 70 1 307 70 3 956 15, 3 192 90

300 Mo Rana

9 344 20 10 844 77 150057 57 12 953 58; 11 454 21

301 31 underordn. stasj.

1 303 35; 168 01 1 135 34 6 478 47 12 985 76

302 Mosjøen

11 340 12 , 31 314 13 19 974 01 17 667 45 51 418 37

303 40 underordn. stasj.

2 955 25 619 85 2 335 40 13 476 35 ,5 874 76

304 Rognan

563.521 4 681 14 954 07 8 514 05 6 848 97

305 12 underordn. stasj.

736 20 203 3153269 2 750 55 1 121 13

306 Sandnessjoen . . . . .

15 160 101 16 380 03 1 219 93 27 661 16 15 724 68

307

Radio

I 079 50 I 079 50

308 Skibbåtsvcer

991 70 I 756 86 765 16

2 3091311

58 andre underordn. stasj. 13 30 059 45

10 748 15 25 394 39 11 582 68

310, Sulitjelma

6 729 05 2 865 06 3 863 99 8 511 50 '2907 56

311' Tonnes

1 408 20 10 415 53 9 007 33 926 42 6 282 73

30016300 312

Radio .

16

2 313157

39 underordn. st. .

11 60 119 35

8 961 75 15 358 95 5 861 58

895 314 Valvcer . 52 64 50

831 02

1?adio . • • 7 678 60 42 259 31 34 580 71

199 433 66 198 155 14 1 278 52 330 394 071 239 412 71


inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

■•■•■•,..,

telefonen

Overskudd

Driftsinntekter

Abonnenttelefonen

Driftsutgifterl)

15 222 34

8 168 19

2 293 98

438 197 10

17 293 71

6 078 86

3 279 43

6 454 20

13

Overskudd

5 760 96

(j 496 53

1 294 81

469 945 31

1 171 45

3 156 16

1 189 37

437 23

Driftsinntekter

Samlet

Driftsutgifter

Telegrafvesenet

1929/1930

Overskudd

Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. O. Kr. O. Kr. Ø. Kr. Ø.

6 942 61

18 297 34

4 307 46

4 377 39

1 655 24

21 4'27 02

751 .739

11 425 81

29 486 76

378 372 58

74 191 91

3 851 95

11 305 09

34 22

10 712 32

10 771 12

13 868 60

4 386 30

2 225 55

171 52

1 592 46

13 964 41

77 42

7 972 69

616 277 34

57 554 90

16 434 13

4 246 06

7 660 45

23 304 47

7 005 30

-÷ 1 336 04

4 115 28

212 06

763 25

1 499 37

3 492 71

-;*-- 33 750 92

7 601 59

1 665 08

1 629 42

11 936 48

13 811 71

5 603 94

--:-- 5 356 31

9 497 37

20 983 30

14 664 72

3 588 79

908 142 41

18 465 16

9 235 02

4 468 80

6 891 43

986 439 63 496 987 81 489 451 82

67 315 12 37 706 60 29 608 52

5 653 80 3 381 03 2 272 27

4 047 55 1 705 38 2 342 17

2 B50 57 1 592 42 758 15

7 274 90 5 094 05 2 180 85

12 119 25 10 355 66 1 763 59

9 697 45 6 336 56 3 360 89

2 630 35

35 102 40

246 70

49 623 18

28 173 62

6 141 84

31 339 90

12 936 65

48 506 35

48 289 95

1 799 158 72

3 701 63

118 481 27

17 878 25

17 651 85

18 209 80

20 373 80

44 568 91

24 703 00

86 092 51

14 259 87

6 364 20

11 687 73

21 440 00

5 839 80

13 802 15

2 437 204 431

228 587 26

45 359 65

28 033 85

21 977 59

12 624 49

6 622 40

16 842 16

5 7096S

13 302 40

12 857 32

5 416 55

29 572 68

7 781 82

41 126 82

16 431 60

14 149 26

3 486 75

52 518 71

991 70

38 453 84

15 240 55

2 334 62

26 478 30

64.50

Nr.

13 152 03 10 521 68 262

12 442 06 22 660 34 263

I 373 95 1 127 25 264

41 204 36 8 418 82 265

16 428 21 11 745 41 266

2 816 84 3 325 00 267

7 136 38 24 203 52 268

2 054 01 10 882 64 269

35 250 92 13 255 43 270

10 976 41 37 313 54 271

966 083 92 833 074 80 272

10 299 76 ±- 6 598 13 278

28 136 81 90 344 46 274

17 469 92 408 33 275

3 556 33 14 095 52 276

20 481 48 --:- 2 271 68 277

5 162 25 15 211 55 278

31 704 16 12 864 75 279

7 317 87 17 885 13 280

42 726 85 6 634 34 281'

8 606 76 5 653 11 282

4 856 86 1 507 34 283

9 188 81 2 498 92 284

3 943 58 17 496 42 285

7 079 56 ÷. 1 239 76 286

3 873 44 9 928 71 287

1 313 323 53, 1 123 880 90

153 511 88 75 075 38 288

626 33 -÷ 626 33 289

17 989 12 27 370 53 290

23 198 08 4837777 291

7 459 85 14 517 74 292

38 581 00 25 956 51 293

37 600 94 --:- 30 978 54 294

6 730 71 10 111 45 '295

9 823 82 4 114 17 296

4 521 80 8 780 60 '297

12 768 26 89 06 298

33460 60 2 070 95 299

27 393 33 2 179 65 300

3 153 77 4 628 05 301

93 088 16 51 961 34 302

6 494 61 9 936 99 303

11 530 11 2 619 15 304

1 324 44 2 162 31 305

38 441 27 14 077 44 306

I 079 50 1 079 50 307

I 756 86 765 16 308

13 893 98 24 559 86 309

5 772 62 9 467 93 310

16 698 26 14 363 64 311

300 16 300 16 312

8 019 18 18 459 12 313

895 52 831 02 314

90 981 36 108 458 14 66 171 70 42 286 44 645 964 47 545 998 86 99 965 61

1) Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.


N 7. Stasjon

364

365

366

367

368

Telegrafvesenet 14

1929/1930

Troms krets.

Driftsinntekter

Tabell 1. Forts.) Samlet oversikt over

Telegrafen Radio Riks-

D

utgifter

1 1 Overskudd

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. O. Kr. 0.

'

i

,

3115

Andenes

3113

• 8 underordn. stasj. ., . .

31'7

Balstad . .

3 Reine Lofoten . . . . .

311)

Sund Lofoten . . . .

32( ) 8 andre underordn. stasj.

32: I. Bjerkåsen

2 Brettesnes

32: 3 Bo Vesterålen . . . . . .

32 1- Gibostad

32 , 32 underordn. stasj. .

32( 3 Hamnvik

32■r

2 underordn. stasj. . .

32 3 Harstad

11 352 20

6 904 00

26 149 69

6 358 10

3 353 85

14 658 58

1 653 40

1 777 40

7 403 80

3 446 23

14 815 60

2 726 45

81 10

66 353 60

10 121 80

2 359 97

11 301 93

3 925 09

3 328 03

6 '259 81

432 88

2 828 11 4--

5 345 37

12 156 04 ---:--

7 027 33

4 734 78 4-

10 55

32 645 66

1 230 40

4 544 03

14 847 76

2 433 01

25 82

8 398 77

1 220 52

1 050 71

2 058 43

8 709 81

7 788 27

2 008 33

70 55

33 707 94

6 020 80

6 479 35

6 920 76

2 077 05

2 362 00

8 592 40

1 970 20

1 766 85

3 289 30

5 299 00

21 315 45

2 227 05

150 75

51 441 70

4 544 67

5 341 62

5 223 57

1 845 39

2 216 40

5 508 57

900 92

2 238 25

3 404 90

13 656 63

12 537 34

3 689 85

92 30

21 927 61

32f)

Sandtorg . . . . .

33( ) 29 andre underordn. st.asj.

331LHenningsvær

331 3 underordn. stasj. . .

3 Kabelvåg

334 3 underordn. stasj. . .

33Zï

Langenes

33( 3 Liland Ofoten ,

3317Lyngseidet

32 3Ledingen

14 underordn. stasj. .

34CI

Melbo

341.

Moen Målselv

34"'!

Målsnes

; Narvik

344 27 underordn. stasj. . .

345,

Rest.-

34.6■

Sjøveien

347 10 underordn. stasj. . •

34E;

Skjervøy

Sortland

350 Sigerfjord

351 18 andre underordn. stasj.

352 Stamsund . . ... . . .

353 Steine Lofoten . . . . .

354:

Stokmarknes

355 Svolvær

356 Skrova

257 13 andre underordn. stasj.

358 Sorvågen • . • • • . • .

359

Radio . . . .

360 Helle Moskenes

361 Tromso

362 87 underordn. stasj. .

363 Ycerey

1 141 15

11 367 20

14 407 80

664 33

13 813 90

2 212 60

3 883 35

1 337 75

3 033 30

21 723 47

5 575 90

20 979 16

2 818 95

551 65

67 419 53

7 602 10

21 814 55

2 991 25

4 103 15

4 547 71

10 755 05

3 534 40

7 025 25

11 392 84

71 60

20 056 38

54 172 15

5 035 80

2 894 10

9 255 01

274 56

83 20

152 180 03

13 766 35

7 062 96

3 430 79 ± '2 289 64

2 180 72 9 186 48

9 267 09 5 140 71

346 80 317 53

13 154 68 659 22

850 40 1 362 20

3 650 65 232 70

1 918 44 4-. 580 69

5 252 70 -:- 2 219 40

266 417 59 +.244 694 12

1 738 60 3 837 30

10 589 13 10 390 03

4 308 43 -s- 1 489 48

176 40 375 25

51 579 34 15 840 19

1 777 50 5 824 60

21 743 13 71 42

5 017 12 -:- 2 025 87

803 35 3 299 80

6 288 35 4- 1 740 64

11 539 84 -s- 784 79

3 557 68 .4- 23 28

1 543 01 5 482 24

8 370 36 3 022 48

566 32 --;-- 494 72

9 933 00 10 123 38

31 985 43 22 186 72

3 032 83 2 002 97

1 476 85 1 417 25

10 559 15 --:- 1 304 14

9 7,57 09 --:- 9 482 531

421 43 -:-. 338 23

81 719 12 70 460 91

2 578 75 11 187 60

11 406 23 -i-- 4 343 27

929 00

17 339 65

8 825 94

885 25

11 693 09

1 141 95

1 756 20

2 253 00

3 335 75

9 403 90

6 244 35

8 284 75

4 321 37

949 05

59 859 40

14 858 42

-

2 873 85

5 849 35

3 750 27

12 427 90

8 560 55

11 030 60

4 953 00

73 10

10 278 35

48 544 50

3 537 10

3 473 25

3 408 05

-

_

87 228 85

28 244 40

-

3 933 34

6 046 52

4 207 70

609 64

11 313 90

688 71

2 284 57

2 088 43

4 180 90

14 165 35

2 739 22

9 039 72

19 418 42

362 09

51 152 32

5 341 39

-

5 413 11

1 912 02

3 497 10

12 574 82

5 223 34

4 219 59

4 134 77

214 30

7 515 40

27 724 38

3 '28391

2 234 13

4 393 01

-

_

28 248 19

11 911 79

Radio . . . . 29 235 27 43 327 88 ÷. 14 092 61

647 347 21 658 087 77 4- 10 740 56 506 226 85 343 200 10

I

Finnmark krets.

Alta 5 406 20 12 484 03 --s- 7 077 83 6 945 85 15 309 27

45 underordn. stasj. . . 18 204 40 3 972 35 14 232 05 26 157 60 11 033 65

Berlevåg . ..... . . • 17 465 51 9 552 38 7 913 136.35220 5 290 18

Hammerfest 43 098 62 90 527 88 --1- 47 429 26 38 213 55 15 072 93.

Radio . . . . 7 268 63 8 061 35 ÷ 792 72 - -


inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

telefonen

Overskudd

Kr. O.

Driftsinntekter

Kr. O.

15Telegrafvesenet

1929/1930

Abonnenttelefonen Samlet

Driftsutgifteri)

Kr. O.

Overskudd

Kr. O.

Driftsutgifter

Kr.. O.

20 1 476 13 570 3 197 85 3 024 56 173 85 29

17 691 03 2 879 82 315

1 137 73

13 383 35 7 701 59 5 681 76 316

1 697 19

33 070 45 16 525 50 16 544 95 317

231 66

8 435 15 5 770 48 2 664 67 318

145 60

5 715 85 5 544 43 171 42 319

3 083 83

23 '250 98 11 768 38 11 482 60 320

1 069 28

3 623 60 1 833 80 2 289 80 321

471 40

3 544 25 5 066 36 4- 1 522 11 322

115 60

10 693 10 8 750 27 1 942 83 323

8 357 63

8 745 23 25 812 67 • 17 067 44 324

8 778 11

36 131 05 19 564 67 16 566 38 325

-:-. 1 462 80

4 953 50 8 424 63 • 3 471 13 326

58 45

231 85 102 85 129 00 327

29 514 09

117 795 30 54 573 27 63 222 03 328

11.

3 004 34

2 070 15 7 364 13 .4- 5 293 98 329

11 293 13

28 706 85 8 227 '24 20 479 61 330

4 618 24 2 895 38 1 841 71 1 053 67 26 129 12 15 316 50 10 812 62 331

275 61

1 549 58 956 44 593 14 832

379 19 5 836 69 5 655 71 180 98 31 343 68 30 124 29 1 219 39 333

453 24

3 354 55 1 539 11 1 815 44 334

528 37

5 689 55 5 935 22 -I- 295 67 335

164 57

3 590 75 4 006 87 416 12 336

845 15

6 369 05 9 433 60 -:- 3 064 55 337

4 761 45

31 127 37 280 582 94 249 455 57 338

3 505 13

11 820 25 4 477 82 7 342 43 339

754 97

29 263 91 19 628 85 9 635 06 340

-1- 15 097 05

7 140 32 23 726 85 -:- 16 586 53 341

586 96

1 500 70 538 49 962 21 342

8 707 08 86 681 89 64 875 90 21 805 99 213 960 82 167 607 56 46 353 26 343

9 517 03

22 460 52 7 118 89 15 341 63 344

21 814 55 21 743 13 71 42 345

2 539 26

5 865 10 10 430 23 -f 4 565 13

3 937 33

9 952 50 2 715 37 7 237 13 347

253 17

8 297 98 9 785 45 -I- 1 487 47 348

4- 146 92

23 182 95 24 114 66 -:- 931 71 349

3 337 21

12 094 95 8 781 02 3 313 93 350

6 811 01

18 055 85 5 762 60 12 293 25 351

818 23

16 345 84 12 505 13 3 840 71 852

4- 141 20

144 70 780 62 635 92 353

2 762 95

30 334 73 17 448 40 12 886 33 654

20 820 12 22 266 15 16 794 31 5 471 84 124 982 80 76 504 12 48 478 68 355

253 19

8 572 90 6 316 74 2 256 16 356

1 239 12

6 367 35 3 710 98 2 656 37 357

-:-. 984 96

12 663 06 14 952 16 2 289 10 358

274 56 9 757 09 9 482 53 359

83 20 421 43 338 23 360

58 980 66 75 411 56 34 917 64 40 493 92 314 820 44 194 884 95 169 935 49 361

16 332 61

42 010 75 14 490 54 27 520 21 362

7 062 96 11 406 23 4 343 27 563

163 026 751 196 289 52

8 363 42

15 123 95

1 062 02

23 140 62

127 109 83

8 942 80 3 978 00 8520

19 233 86 14 032 14 5 201 72

Driftsinntekter

Kr. Ø.

69 179 69 1 379 098 85

12 352 05

44 362 00

27 760 51

100 546 03

7 268 63

Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.

4


Overskudd

Kr. O.

1 171 725 58 207 373 27

Nr.

27 793 BO 4- 15 441 25 364

15 006 00 29 356 00 365

18 820 56 8 939 95 366

119 632 95 4- 19 086 92 367

8061 35 792 72 368


Telegrafvesenet 16

1929/1930

Nr. Stasjon

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

395

396

Havøysund

Ingøy

Tufjord

34 andre underordn. stasj

Honningsvåg

22 underordn. stasj.

Ingey Radio

Kirkenes

17 underordn. stasj.

Kistrand

Mehamn

Finnkongkeila • •

Gamvik

Kjollefjord

Lebesby

12 andre underordn. stasj.

Tana

6 underordn. stasj. •

Vadsø

16 underordn. stasj.

Vardo • • • • • • •

Båtsfjord

Havningberg

Kiberg

Kongsfjord

Syltefjord

5 andre underordn. stasj

Varde Radio . . .

Radio . .

Driftsinntekter

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

Telegrafen Radio

Driftsutgifter

Overskudd

Driftsinntekter

Riks-

Driftsutgifter

Kr. Ø. Kr. O. Kr. Øl Ø. Kr. Ø.

3 010 89

1 55880

1 155 85

12 591 45

43 778 75

12 497 90

I 240 37

35 457 14

3 409 85

1 355 65

8 270 60

1 617 85

1 925 75

6 102 75

1 144 95

2 772 75

2 873 56

2 150 50

39 553 50

3 679 05

55 628 71

9 723 05

1 159 45

2 221 50

2 383 75

1 110 25

901 80

II 0095f

19 518 51

342 210 28

4 384 99

3 504 12

1 139 30

5 877 67

20 437 39

3 182 35

7 87! 61

20 800 57

570 07

3 410 10

11 736 56

1. 586 78

2 312 75

3 719 24

3 075 46

949 65

4 942 63

225 50

50 332 81

1 047 75

32 520 65

4 856 68

1 840 03

2 356 43

2 923 94

1 566 95

546 48

8 548 18

24 481 14

306 383 49

1 374 10

1 945 82

16 55

6 713 78

23 341 36

9 315 55

-i- 6 631 24

14 656 57

2 839 78

2 054 45

-÷ 3 465 96

31 07

387 00

2 383 51

1 930 51

1 823 10

2 069 07

1 925 00

10 779 31

2 631 30

23 108 06

4 866 37

-i-- 680 58

-i- 134 93

-÷ 540 19

456 70

355 32

2 461 33

4 962 63

35 826 79

2 240 30

587 00

447 20

17 342 10

17 492 45

14 039 50

16 390 60

8 672 15

2 054 71

6 354 82

1 815 80

1 626 95

5 314 43

2 850 02

4 252 70

4 092 00

2 402 02

17 552 65

7 786 81

30 694 61_

4 909 07

1 162 55

3 109 80

1 378 85

1 007 25

1 134 55

254 380 09

2 225 80

1 035 30

425 80

7 630 25

8 661 52

6 631 09

11 424 20

8 277 16

7 571 45

6 012 55

1 20800

1 533 40

2 547 40

4 423 63

I 877 31

3 722 57

916 26

17 006 04

3 808 51

12 519 05

1 848 55

1 593 58

2 919 80

1 388 04

1 915 50

1 005 81

161 829 60


17

inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

telefonen Abonnenttelefonen Samlet

Overskudd . Driftsinntekter

Driftsutgifteri)

Overskudd

Drifts- Driftsinntekter

utgifter

Telegratvesenet

199/1930

Overskudd

Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0.

14 50 - - - 5 251 19 6 610 79 -:- 1 359 6O36

--:- 448 30 - - - 2 145 30 4 539 42 --:- '2 894 12 37C

21 40 - - - 1 603 05 1 565 10 37 95 371

9 711 85 - - - 29 933 55 13 507 92 16 425 63 372

8 830 93 8 844 49 5 188 07 3 656 42 70 115 69 34 286 98 35 828 71 373

7 408 41 - - - 26 F737 40 9 813 44 16 723 96 374

- - - - I 240 37 7 871 61 -2.- 6 631 24 375

4 966 40 9 249 85 7 255 23 1 994 62 61 097 59 39 480 00 21 617 59 376

5 394 99 - - - 12 082 00 3 847 23 8 234 77 377

-:- 5 516 74 - - - 3 410 36 10 981 55 --:- 7 571 19 378

342 27 - - - 14 625 42 17 749 11 -:- 8 123 69 379

612 80 - - - 3 433 65 2 789 78 643 87 380

93 55 - - - 3 552 70 3 846 15 -:- 293 45 381

2 767 03 - - - 11 417 18 6 266 64 5 150 54 382

-i- 1 573 61 - - - 3 994 97 7 499 09 -:- 3 504 12 383

2 375 39 - - - 7 025 45 2 826 96 4 198 49 384

369 43 _ - - 6 965 56 8 665 20 -:- 1 699 64 385

1 485 76 - - - 4 552 52 1 141 76 3 410 76 386

546 61 10 753 33 6 948 75 3 804 58 67 859 48 74 287 60 -÷- 6 428 12 887

3 978 30 - - - 11 465 86 4 856 26 6 609 60 388

18 175 56 15 958 96 11 822 00 4 136 96 102 282 28 56 861 70 45 420 58 389

3 060 52 - - - 14 632 12 6 705 23 7 926 89 390

-:- 431 03 - - - 2 322 00 3 433 61 --:- 1 111 61 391

190 00 - - - 5 331 30 5 276 23 55 07 392

-4- 9 19 - - - 3 762 60 4 311 98 -:- 549 38 393

÷ 908 25 - - - 2 117 50 3 482 45 --s. 1 364 95 394

128 74 - - - 2 036 35 1 552 29 484 06 395

- - - - II 009 51 8 548 18 2 461 33 396

92 550 49 67 983 29 49 224 19 18 759 10 684 092 17 541 918 42 142 173 75

1) Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.

Nr.


Telegrafvesenet 18

1929/1930

,11111••■•■10,110,

Tabell 1. (Forts.) Samlet oversikt over

Nr.

2

3

4 5

6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Tilsammen, vedk. stasjonene .

lierav vedk. kringkastingen

Vedk. driften i sin helhet:

Telegrafstyret

Kretsstyrene

Landlinjene

Innenlandske kabler

Salg av kabelskib

Utenlandskablene :

De norsk-tyske kabler . • •

De norsk-engelske kabler .

Den norsk-danske kabel . . .

Inntekt av utenlandskorresp. utover

stasj. og kablenes andel

Kringkastingen

Kringkastingstasjonenes drift

Kirkegaten 9, Oslo . . . . . •

Kongens gate 19 og 21, Oslo •

Tollbodgaten 23, Oslo • • • •

Telegrafbygningen, Bergen .

Nygaten 2, Bergen

Funksjonærboliger, Blindern

- Lysaker.

—»— Drammen

Hovedverkstedet

Radioverkstedet

Hovedlagret

Kretsverkstedene

Undervisningen

Perfeksjonskursus for bestyrere

Telefontrafikk- kontoret . . .

Telegraftrafikk- kontoret. • .

Den kvinnelige reiseinspektor .

Rikstelefoninstruktrisene . •

Den departementale sparekomite

Bernerbyrået og C. C. I. . .

Radiotrykksaker

Telefonkatalogen, annonser .

ekstraopførelser

Annonser i skrankelokalene .

Hjelpefondet

Boliglån tap og rentelettelser

Rekreasjonshjemmene • . . • •

Pensjoner

Kyst og skibstakst

Kurstap på radioopgjor . .

Leie av kabler, avgift for korresp.

Forskj. publikasjoner, trykksaker

Mat-riell utsendt fra lager . .

Kassevisitasjoner og ekstrarevisjon

Forskjellige andre poster : .

Tils., vedk. driften som helhet .

Herav vedk. kringkastingen .

Ialt . .

Herav vedk. kringkastingen

Utenom Telegrafvesenets regnskap:

Svalbard Radio

1) Herunder også kringkastingen.

Telegrafen

DriftsinntekterDriftsutgifter

Kr.

6 359 111

278 563

1 847

914

3 250

131 026

305 709

25 749

18 507

115 799

310 660

9 504

1 013

1 000

100 281

6 620

2200

4 126

±102877 877

500

Kr.

5 817 582

120 743

273 139

141 576

326 237

99 790

68 165

81 231

20 292

37 571

310 660

11 544

4 335

7 823

12 785

1 263

281

452

109 939

14 468

49 111

17 536

3 036

1 406

919

1 564

8 909

2 441

17 486

- 6d400

3 752

2 579 8 830

938 407 1 573 141

426 459 388 441

7 297 518 7 390 723

705 022 509 184


Rikstelefonen

DriftsinntekterDrifts-

Overskudd

utgifter

Overskudd

Kr.

541 529

157 820

- 273 139

-:- 139 729

- 325 323

-:- 99 790

3 250

62 861

224 478

5 457

18 507

78 228

--:- 2 040

- 3 322

--:- 6 823

87 496

5 357

1 274881

109 939

14 468

--s- 49 111

17 536

3 036 -

÷ 1 406

919

1 564

▪ 8 909

4 126

- 2 441

- 102 877

500

-:- 17 486

63 400

3 752

4- 6 251

- 634 734

38 018

-:- 93 205

195 831

Kr.

11 442 475

3 120

3 760

9 750

24 992

8 310

1 417

1 400

8 918

3 610

2 200

1 350

5 000

368

74 195

11 516 670 8 346 919

Kr. Kr.

5 705 888 5 736 587

307 180 4- 307 180

238 000 4- 234 880

1 577 806 4-1 574 046

299 852 -÷ 299 852

9 750

10 100

6 069

10 951

2 504

682

451

183 231

24 112

73 548

7 014

6 000

2 221

900

2 525

1 540

3 808

2 440

9 719

-:- 138 900

3 740

5 538

2 641 031

24 992

-s- 1 790

--:-- 4 652

- 9 551

6 414

2 928

1 749

- 183 231

--s- 24 112

- 73 548

-:- 7 014

-:-- 6 000

.4-- 2 221 -

÷ 900

2 525

1 540

- 3 808

1 350 ---

+2440

5 000

9 719

138 900

3 740

-;-- 5 170

4-2 566 836

3 169 751


19

inntekter og utgifter ved stasjonenes drift.

Abonnenttelefonen Radio Samlet

Drifts- Driftsinntekter

utgifterl) Overs Overskudd

Drifts- 1 Driftsinntek

ter utgifter

Telegrafvesenet

1929/1930

Overskudd Drifts- Driftsinntekter

utgifter Overskudd

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

12 320 490 4 998 332 7 322 158 842 512 697 711 144 801 30 964 588 17 219 513 13 745 075

- - - - - - - -

- 167 700 --i- 167 700 - 82 190 -7:-. 82 190 - 830 209 -2.- 830 209 1

1 150 89 000 4-. 87 850 125 11 200 -÷ 11 075 6 242 479 776 4- 473 534 2

- - - - - 4 674 1 904 043 4-- 1 899 369 3

- - - - - - 399 642 4- 399 642 4

- - - - - - 13 000 - 13 000 5

- - - - - - 131 026 68 165 62 861 6

- - - - - - 305 709 81 231 224 478 7

- - - - - - 25 749 20 292 5 457 8

- - - - - - 43 499 - 43 499 9

- - - - - - 115 799 37 571 78 228 10

- - - - - 310 660 310 660 - 11

5 223 6 347 --f.-. 1 124 711 868 4- 157 23 748 28 859 4-- 5 111 12

1 417 6 069 .-- 4 652 203 867 4- 664 4 050 17 340 -2.- 13 290 13

1 400 10 951 4- 9 551 200 1 565 .4- 1 365 4 000 31 290 4- 27 290 14

- - - - - - 100 281 12 785 87 496 15

- - - - - - 8 918 2 504 6 414 16

6 015 1 126 4 889 1 805 341 1 464 18 050 3 412 14 638 17

- - - 281 4- 281 - 562± 562 18

- - - - - - 4 400 903 3 497 19

- 73 292 4- 73 292 - - - - 366 462 4- 366 462 2U

- - - - 41 964 4- 41 964 - 41 964 4-- 41 964 21

- 8 198 4- 8 198 - 1 445 4- 1 445 - 48 223 4- 48 223 22

- 7 314 -4- 7 314 - 1 774 4- 1 774 - 131 747 .4- 131 747 23

- 7 014 .4-- 7 014 - 3 507 -2.- 3 507 - 35 071 4- 35 071 24

- 6 000 4.- 6 000 - - - - 15 036 4- 15 036 25

- _ - - - - - 2 221 --:-. 2 221 26

- - - - - - - 1 406 4- 1 406 27

- 900 -:- 900 - - - - 2 719 --f- 2 719 28

- . - - - - 2525± 2 525 29

- 1 540 4- 1 540 - - - - 4 6444-. 4 644 30

- - - - - - - 12 717 4-- 12 717 31

- - - 12 819 12 813 6 12 819 12 813 6 32

46 716 - 46 716 • - - 46 716 - 46 716 33

78 765 - 78 765 - - - 78 765 - 78 765 34

- - - - - - 5 476 - 5 476 35

- 25 000 --:.-- 25 000 - - - 25 000 4- 25 000 36

- 4 566 4- 4 566 - - - - 4 566 --1-- 4 566 37

- 17 000 4- 17 000 - - - 17 000 4- 17 000 38

_ - - _ _ - - 4 881 4- 4 881 39

. - - .. - 4- 102 877 - 4-- 102 877 40

_ - - 14 475 - 14 475 14 475 - 14 475 41

_ _ . _ _ - 5 500 - 5 500 42

- 2 362 4-- 2 362 - - - - 29 567 --:-. 29 567 43

- -i- 83 085 83 085 - 4- 66 700 66 700 - 4- 352 085 352 085 44

-

1 179

3 740

2 662

4-

-:-

3 740

1 483

_

1 849

_

1 012

-

837

-

5 975

11 232 -:-

18 042 4-

11 232

12 067

45

46

141 865 357 696 +215831 831 32 187 93 127 ÷. 60 940 1 186 654 4 664 995 -2:- 3 478 341

12 462 355 5 356 028 7 106 327 874 699 790 838 83 861 32 151 242 21 884 508 10 266 734

- - - - - 37 364 62 693 4- 25 329

1) • Heri innbefattet utgifter vedkommende abonnentlinjenes vedlikehold.

Nr


Teiegrafvesenet 20

1929/1930


Nr. Stasjon Driftsgren

a)

rcl

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Oslo

Oslo krets.

Radiocentralen .

Oslo telefonanlegg . . .

Oslo Radio (Forbind. med

Frankrike og Nederland)

Stavanger Radio (Forbindelse

med Amerika) . .

Asker

Østfold krets.

Drøbak med Sundby Hurum

Frogn . • •

2 andre underordn. stasj.

Fredrikstad . •

Gravningsundet . • •

Kirkeøy

Spjæroy

Vestre Onsoy

Halden

Aremark

Jessheim .

Eidsvoll

Gardermoen

-

T elegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

'Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Kr.

Telegraf 896 538

Rikstelefon 2 456 231

Radio -

Abonn.tfn. 8 347 087

Radio 12 208

8 259

63 362

79 969

5 482

24 385

34 580

236

3 976

4 436

1 637

22 639

40 114

147 875

375

2 058

1 076

1 063

8 153

6 398

361

3 315

3 303

1 795

4 933

4 271

17 948

67 533

150 019

422

3 139

4 769

2 041

10 479

20.621

2 598

25 313

626

6 115

5 802

Tabell 2. Spesifikasjon over

Kr. Kr. Kr. Ø.

788 861

319 849

91 460

402 824

Inntekter

411 41

182 974

2 817

15 331

4 150

5 553

1 075 2 574

956 584

790

389 1 301

107 698

707

4

2

119

101

29 282 14 783

19 468 1 134

41

80

121

353

39

270

56

29 2

7 470 3 932

9 465 399

2 844

11

151 3

13

56 3 147

14 375

330

398 40

136 56

30 30

18 346

' • - 300

1 868 372 60

2 778 897 25

8 362 417 32

107 817 51

408 376 97

11 908 42

64 902 25

80 758 97

7 171 55

25 189 33

35 287 47

239 45

3 978 25

4 435 50

1 756 43

22 739 95

84 179 14

168 477 16

416 00

2 137 90

1 076 00

1 183 45

8 505 45

6 398 30

400 10

3 584 70

3 303 35

1 850 45

4 962 75

4 270 71

29 349 42

77 396 49

152 863 17

432 50

3 293.40

4_781 92

5 243 60

10 867 30

20 950 57

3 036 40

25 504 80

686 05

Kr. Ø.

2 16

1 19

177 81

220

0 36

90 03

1 85

0 55

94 35

1 42

0 36

476

1 46

0 41

225

0 88

141

0 40

48 91

148

0 47

52 88

1 51

040

67 42

207

0 44

59 32

1 85

0 18

106 75

1 40

0 35

54 96

368

0 53

92 29

1 77

0 56

1 46

6 478 40, 063

6 102 141 64 92

En 0)

rc/

r7: $=1

45

cd

45

Kr.

907 182

340 830

906

858

201 1

8

40

95

13 157

2 083

142

13

93

6 278

52

-36

30

10 9


stasjonenes inntekter og utgifter.

pa.)1

Kr.

1 764 518

1 028 980

102 925

469 413

62 399

87 433

7 785

27 047

41 007

7 264

12 409

15 288

200

1 575

1 000

100

300

52 543

78 179

120

360

320

633

2 067

1 374

120

642

441

240,

900

860

20 856

30 974

68 949

345

2 380

3 510

2 439

9 467

14 247

1 746

7 254

694

2 957

2 848

s.

P.,75

rd

Kr.

6 378

2 314

126

21

114

5 107

13

'27

78

310

34

70

rri

a) ca) g

• •

PC:$ b1:7,1

Kr.

pg,

24 919

20 154

58 844

2 975

3 707

423 424

642 750

859 974

303 270

506 404

506 404

5 883

6 374

1 020

1 021

37 29

125 143

88 114

Utgifter

Kr. Kr. Kr.

54 688 58 727 24 387

43 661 50 737 5 571

1 777

96 359 1 016 208 27 598

5 912 20 054

577 61 466 200

428

317

2 189

76

162

109

1

5

23

858

778

11

195

14

26 9

-

16

-

1 083

950

2 812

667

556

2 394

8

13

4

332

317

5 541

-

-

15

14

55

55

30

185

185

7

29

51

-

-

-

182

1 793

1 975

54

545

580

332

1 408

2 986

_

- 66

263

20

8

10

106

165

11

95,

1051

3

34

36

2 1Telegrafvesenet,

1929/1930

206

23

659

11

248

25

1

93

9

601

615

1 892

11

102

26

227

42

83

11

96

70

275

521

17

76

300

100

477

5

220

Kr. Kr, 0.1Kr. 0. Kr.

48 040 1 981 655 96 0 41

26 375 1 177 792 09 0 20

369 105 071 61 0 31

1 668 422 13 35 48 782 160

9 124 100 464 32 17

341 153 724 19

303

1 379

5 039

180

1 309

1 881

3

24

627

15

120

792

1 034

5

44

59

17

1 254

2 001

7

51

92

11

38

93

471

1 456

5 856

76

88

523

50

386

930

84

370

24

182

285

g

PI P 4 ;al 44

Ai E i a)..— 1 co Ce

SZ1 ,I CI) (4)

g.—.5. 'ii 4., .1 •—...,..,

: -. cf, bc, . a . o F. ,1 b p

E '-1

- t +o'

.. - o

I—I QC i-4 +4

9 568 11

30 283 50

50 727 67

8 124 02

15 038 93

18 213 15

204 17

1 692 90

1 626 60

242 63

6 150 54

61 709 93

89 277 58

16080 ;

551 37,

38389'

833 94

4 151 58

3 585 78

202 94

844 97

532 67

269 57

1 046 81

956 88

23 477 85

34 543 67

86 072 90

471 83

2 752 56

4 338 68

3 132 99

13 899 20

20 818 97

1 895 87

8 363 02

745 77

3 614 15

3 445 85

0 56

0 12

56 56

0 72

0 13

48 70

0 34

0 06

20 08

0 06

0 05

0 53

0 15

0 11

0 05

17 45

0 27

0 14

29 63

016

0 05

10 87

0 09

0 04

13 29

0 52

0 14

60 11

031

0 10

49 87

0 79

0 17

91 71

0 30

0 06

0 46

0 15

36 66

17 927

100

200

6 299

2 436

1 528

838

488

285

50

251

26 663

3 240

2 534

2 734

Nr.

1

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Telegrafvesenet 22

1929/1930

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Inntekter

e $.4

p..

-i

..,

,

4.... 0.,

Nr. Stasjon Driftsgren

pw

ras +D

E tip . ,2.),

cd CL) cid

..... 1

-- tj -I- 4.1 3 P ..

. '...'

• p-, ,;.! aS g

;c'hi 2,i1 pi iaS

19

20

21

22

23

24

25

26

Gjerdrum . ..

Kløfta

Nannestad

Skarnes

Vormsund

4 andre underordn. stasj.

Kongsvinger

Kirkenær

Lillestrøm 27 . • • • • • •

28

29

30

31

32

33

34

35

Bjerkelangen

Flateby . . • •

Frogner . .. • •

Hemnes Holand .

Heland

Lørenskog

Remskog

Setskog

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Ab onn. tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Kr. Kr.

410

3 064

6 433

980

6 601

14 658

653

6 266

15 328

1 493

13 682

18 518

1 752

18 303

38 499

1 879

16 849

5 439

34 708

1 666

9 849

5 675

52 593

71 011

461

3 220

3 804

168

1 680

2 565

242

2 389

3 364

547

3 471

6 963

542

3 134

6 983

607

9 368

9 158

120

1 220

2 411

258

1 415

3 409

9

45

13

24 6

60

22

105

104

61

78

688

1 061

218

76

1 734

542

27

11

4

6

5

5

9

13

5

7

28

Kr.

62

13

190

120

96

29

720

261

164

188

1 669

210

4 494

3 617

4 175

4

3

12

6

72

rn ,,,W -.±

WI"

. rn :., S=1 o ,A0 rD

Kr. O. Kr. Ø.Kr.

419 35

3 125 50

6 432 58

1 038 05

6 803 20

14 778 00

677 05

6 368 05

15 327 80

1 581 75

14 424 08

18 778 56

1 856 25

18 570 55

38 498 75

1 939 90

17 115 74

7 795 71

35 979 31

1 883 70

9 924 25

11 903 20

56 751 36

75 186 02

491 60

3 224 05

3 803 90

179 15

1 682 60

2 565 15

246 20

2 399 25

3 366 99

552 30

3 488 30

6 962 90

550 90

3 140 10

6 983 05

619 85

9 372 60

9 230 27

127 25

1 247 55

2 410 85

257 60

1 415 15

3 408 89

1 58

0 40

51 88

1 43

051

85 92

1 45

0 47

68 43

135

0 56

70 07

1 38

0 50

85 74

1 45

0 58

1 79

0 87

1 48

0 97

2 77

0 37

105 75

1 37

0 47

66 74

1 59

0 46

58 30

141

0 34

54 31

1 37

0 52

63 30

145

'0 52

58 68

1 50

0 28

58 05

1 29

0 46

51 29

1 46

051

56 82

45

2

122

3

52

126

6

29

9

273

185

314

270

4

2

5

23


stasjonenes inntekter og utgifter.

+2

o

pC?

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø.

220

1 954

2 209

572

4 817

5 327

334

3 001

5 002

546

5 292

5 823

1 015

(i 767

13 820

7 598

11 815

8 673

24 887

24 059

178

998

849

81

736

983

123

1 455

1 422

171

1 455

1 783

190

1 522

3 045

265

1 588

1 675

54

660

816

101

901

1 338

F-41 ka)

f2•77,3

,o rcs

134

2 910

127

1 907

184

110

165

29

289

260

8

72

120

20

182

166

8

82

74

480

720

186

866

1 011

41

371

412

38

318

400

21

220

197

12

118

107

17

169

153

266

399

271

1 371

1 371

Utgifter

5

41

39

13

38

50

8

92

103

10

122

103

75

448

518

10

50

277

168

10

20

493

1 997

2 656

3

12 3

3

14 3

2

15 5

4

11 5

5

17 7

2

2

2

1

5

3

3

10 5

23Telegrafvesenet

1929/1930

25

29

152

22

131

124

120

16

60

296

104

1 226

58

10

230

269

2

71

33

1

14

13

24

13

2

63

18

12

199

73

1

6

61

202

353

104

399

627

24

275

503

59

434

857

147

806

1 153

86

486

356

336

8

47

730

3 113

4 953

14

59

120

8

55

115

33

123

112

35

171

346

31

171

347

33

288

1 202

13

50

120

14

54

120

285 74

2 331 66

2 765 45

768 07

5 914 92

6 482 76

374 19

3 571 50

5 727 81

646 85

6 271 77

7 176 23

1 277 84

8 332 01

15 718 13

229 81

3 741 29

9 080 53

14 664 50

144 50

2 031 63

10 362 87

32 648 05

34 318 16

196 60

1 140 35

1 005 62

92 51

818 18

1 113 68

158 86

1 616 52

1 552 11

250 12

2 010 61

2 545 94

225 87

1 773 98

3 416 41

349 55

2 394 55

3 351 61

68 45

716 00

938 32

117 45

971 44

1 463 12

0 36

0 13

22 30

0 33

0 15

37 69

0 20

0 10

25 57

0 21

0 08

26 78

0 27

0 09

35 01

0 06

0 04

0 46

0 12

0 03

0 06

0 96

0 14

48 27

0 23

0 06

17 64

017

012

25 31

0 33

0 18

25 03

0 23

0 10

23 14

0 20

0 11

28 71

0 26

0 05

21 08

0 32

012

19 96

0 31

0 08

24 39

co. e.t.a'

bp

• r.

)4 0

Kr.

2 431

413i

5 990

9 572

10 672

13 220

1 202

1 001

1 802

2 403

2 441

2 604

3 884

7 952

Nr.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


Telegrafvesenet 24

1929/1930

Nr. Stasjon . Driftsgren

Pr- )1• 4'

pi PI '''

. ;1:1 E

Pi ,9 4 S:

cp a-.- .40, $:

PI W•" CD

41 ,21 E4-i 4,'

Tabell 2 (Forts.) Spesifikasjon over

pw i

17' g

g...

''A re,) a)

,T3;.. tf,

+D '''' g,

,..) r,z

Inntekter

. c, ,

-i.

CI),•1

;-icv

rt .4.

Pi S=1

.4,.,EI

pi

c Lg ., D t,,

aD -4.

E.P'..41

caPalcD

. ,... -4.

:7.1. S. =1

E-I r> .',Ei

g —

gli I •

+ . _, . , L. . - ,

;44 E iii.

PI ed •

. --

. • '3, 0

6741 2

,__, .4?j, ,d

i-•-,

_ir.i). yt

r,'L) 0

'''' CS

ce CI)

.4. pw

1.1

Kr. Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr.

36 Serum Telegraf 461 5 - 466 65 1 44 -

Rikstelefon 2 843 - 2 843 35 0 38 -

Abonn.tfn. 4 978 - - 4 978 40 54 11 -

37 5 andre underordn. stasj. Telegraf 3 319 141 - 3 460 50 1 33 112

Rikstelefon 20 959 84 89 21 131 51 0 43 -

38 Moss Telegraf 20 081 5 623 4 226 29 929 65 191 2 822

Rikstelefon 92 266 2 273 193 94 733 03 0 89 1 210

39 2 underordn. stasj. . . . Telegraf 888 78 - 955 85 1 72 H 94

Rikstelefon 5 843 15 - 5 857 55 0 46 -

40 Mysen Telegraf 3 093 164 3 099 6 355 90 273 105

Rikstelefon 26 037 153 418 • 26 607 75 0 24 -

Abonn.tfn. 39 136 - 358 39 494 34 89 96 -

41 Askim Telegraf 3 896 725 54 4 675 39 1 43 246

Rikstelefon 22 718 274 318 `. , ,23 309 80 052 -

Abonn.tfn. 30 688 - 135 1 30 823 42 60 68 -

42 Redenes Telegraf 204 6 - 209 55 1 37 5

Rikstelefon '2 206 5 - 2 210 10 0 44 -

43 Skiptvet Telegraf 519 13 - 531 85 1 52 13

Rikstelefon 3 628 - 4 3 631 95 0 44 _

Abonn.tfn. 7 429 - - 7 428 95 50 88 -

44 Spydeberg Telegraf 1 459 48 - 1 507 31 1 45 14

Rikstelefon 12 323 56 51 12 430 25 047 5

Abonn.tfn. 17 918 - 4 17 921 43 66 13 -

45 Trøgstad Telegraf 816 19 38 872 85 1 53 13

Rikstelefon 5 580 4 258 5 842 05 0 43 -

Abonn.tfn. 15 512 - 256 15 767 85 61 83 -

46 Ørje Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

668

6 505

8 099

71

491

-

9

110

70

747 30

7 106 15

8 169 38

146

0 57

52 37

3

_

-

47 Røyken med Åros Røyken . Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

1 675

15 205

13 771

76

30

-

30

161

135

1 780 80

15 395 08

13 906 15

1 34

0 45

66 22

30

_

-

48 Sandvika Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

7 400

60 545

86 697

1 367

1 116

-

1 658

542

669

10 424 60

62 202 46

87 365 88

2 08

0 37

93 94

650

723

-

49 Sarpsborg Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

17 632

107 498

141 840

10 764

7 128

-

7 586

3 651

4 163

35 981 35 233

118 276 13 0 76

146 003 29 101 04

9 415

1 162

-

50 Ise Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

231

2 571

4 568

2

-

-

-

-

-

233 20

2 571 15

4 568 01

140

0 39

51 91

2

-

-

51 Skjeberg med

haugenBorgen-

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

1 408

9 102

15 575

48

49

-

28

255

283

1 483 55

9 406 50

15 858 37

155

0 40

65 53

-

-

-

52 2 andre underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

2 130

16 482

132

26

-

-

2 262 30

16 507 64

1 42

0 54

56

-

53 Ski . . . ...... . . Telegraf

Rikstelefon

3 924

27 162

208

111

1 938

577

6 070 66

27 849 49

2 16

0 37

105

A hnnn tfn R7 R41 . RNA. RR 74117 79


stasjonenes inntekter og utgifter.

cd

w 7,••■

41)

P.17:1 ) 1

r•rzl

Kr. Kr.

227

1 568

1 445

19 530

40 110

3 035

13 427

19 392

1 760

7 944

6 215

170

1 680

1 930

700

6 530

6 138

446

3 161

4 701

228

2 987

3 243

886

3 684

3 497

7 140

25 568

33 538

22 524

61 879

51 322

90

1 330

1 400

643

3 731

5 683

5 478

16 959

15 775

t2:1

260

4 370

56

1 211

15

434

196

160

3 372

rt

o ;••+'

r•Cl 0 rn

a) F.

7:

0

1 'D Pi 1-.PI PI

a) bi) Cn

co rn co 74:1 II •,-, fa. r4

;:1 rt1 p4,rt,' -1.2 +0' i4 ,.,

25Telegrafvesenet

1929/1930

/

I

a) :

a) 4) ZDP re

..ba 0 o .1,.,)

ri. 2'1 tri a:

o t43,73 co = ,..,

• •••4 bp• 1. . ,,, T. • •••I 0..1

Kr. Kr. Kr.

930 442

1 720 787

20 55

197 545

178 491

54 74

272 373

218 299

22 15

242 169

177 124

3 35

18 228

18 234

24 18

274 192

200 140

40 25

179 111

179 110

383 164

1 535 658

1 918 821

750 720

1 238 1 118

1 761 1 226

12 14

106 112

119 125

56 97

470 542

519 551

4

15 7

15

54

331

327

6

19

428

638

3 074

7

34

28

3

12

2

10

39

7

20

14

4

19

18

6

35

56

15

70

68

255

695

518

307

282

691

5

18

12

3

6

4

10

26

254

1 418

2 346

b14

rn cd

rn

;,75

"0 .1)

cs Ca ca

&' e44'

Kr. Kr.

3

46

13

29

130

309

21

455

180

858

329

3 006

739

2 050

6

99 234

28

176

100

153

1 120

1 439

4

74

28

91

463

1 168

10

2 42

44

15 186

437

71

81

18

236

2 296

2

31

52

3 147

3 425

143

33 670

1 679

8

73

95

194

859

141

101

373

162

865

4 982

231

246

1 708

604

3 506

2 229

12

55

48

45

5

42

166 91

433

40 55

221 411

36 232

578 2 295

56 2 459

Kr. Ø. Kr. Ø.

263 40

1 759 15

1 773 22

476 50

5 736 81

22 300 89

47 999 51

67 90

1 563 18

3 719 51

16 102 98

24 673 94

1 989 54

9 159 60

7 956 18

28 90

490 04

216 32

1 890 80

2 405 62

815 05

7 277 76

8 767 94

542 43

6 603 86

8 395 91

418 83

4 190 90

5 317 77

1 068 38

4 311 06

4 713 44

8 245 18

29 618 51

42 149 75

25 135 72

68 269 76

58 936 59

106 65

1 447 61

1 464 65

714 25

4 212 54

6 363 95

264 59

4 031 19

6 153 34

22 263 13

21 706 57

0 29

0 09

19 27

0 08

0 04

0 49

0 13

0 04

0 05

0 55

0 09

620

0 24

0 08

15 66

0 09

0 04

0 33

o 08

16 48

0 26

o 08

323

0 26

0 18

32 93

0 35

0 09

34 09

0 29

0 05

224S

0 49

0 14

4h32

0 54

0 14

40 79

0 22

0 10

16 64

0 24

0 08

26 30

0 05

0 05

0 71

019

42 31

10 232

112

1 020

13 250

8 049

6 324

4 062

8 717

6 460

7

3 843

Nr.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

15 604

50 49

431

15 081

3 429

11 041

5 145

50

51

52

53


Telegrafvesenet 26

1929/1930

Nr.

54

55

56

57

Enebakk

Kolbotn

Stasjon Driftsgren

Landbruksheiskolen .

Svartskog

58 Tomter

59 Vestby

60 Is

61 Son

62 Stabekk

63

64

Østfold kontrollkrets:

Sorkedalen

4 andre underordn. stasj.

Tilsammen.

—»— .

)—

Opland krets.

65 Aurdal

66

67

68

Bagn .

Begndalen

Bruflat

. . . .

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Inntekter

rCi

S=1


stasjonenes inntekter og utgifter

rC2

c:b1)

in4

Utgifter

tt)

P-4 •

pc2 7:11E1

Kr. Kr.

274

2 291

2 774

800

3 050 127

3 423

68

872

92

1 220

722

535

3 630

2 774

660

4 276 16

3 701

729

3 450

2 452

2 793

7 018

4 111

11 039

48 495 170

38 658 70

38

1 214

1 156

98

3 496

195 021 1 177

509 560 24 939

432 045 93

Kr.

36

324

360

29

159

101

42

420

378

19

90

82

115

360

245

99

450

450

11 379

21 616

15 971

Kr.

3

15

15

11

61

39

13

130

117

12

60

52

80

250

170

200

902

902

5 070

12 227

11 999

a) :64 o

rzi

cd „ty • r4

-rt 4-1 tH

Kr. Kr.

27Telegrafvesenet

1929/1930

2

17 25

19

1 18

15 164

9 1

7

20 28

3

21 208

21

6 7

30 71

25 10

14 15

38 251

24 16

6 11

16 193

8

14 2

50 384

36

682 250

970 586

4 932 168

1

15 219

9

8

90 491

5 469 2 400

11 433 15 412

26 387 4 404

Kr.

2

50

114

6

254

584

13

28

3

109

322

5

696

2 805

8

707

3 509

8

876

723

31

105

355

884

2 103

10 733

4

18

357

10

174

7 483

36 466

69 535

aa.4 P4 •

sl)

1=4 ',fa'

A

pbti psz

1-1 a) cd

Kr. 0. Kr. O.

316 22

2 721 94

3 282 27

864 71

3 830 45

4 157 16

87 39

947 14

97 16

1 558 71

1 064 36

607 43

4 976 67

6 109 24

697 80

5 288 67

7 249 09

784 93

4 684 84

3 316 85

3 034 19

8 165 53

4 916 49

13 154 32

53 674 16

55 912 94

42 63

1 465 75

1 521 92

115 25

4 251 23

227 999 64

631 653 22

560 434 24

0 24

0 14

28 54

0 22

0 09

34 93

0 05

0 05

0 26

0 08

19 35

0 33

0 08

40 73

0 26

Oil

29 11

0 31

0 07

18 53

109

011

47 73

0 46

0 15

38 06

0 30

0 10

24 55

004

0 05

0 47

011

40 44

. 2 601 79 200 116

50

7 833

300 174 187 317

2 678

100 59 83 10

90

83

131

3 135 68 065

8 893 48 Oil

3 061 34 '2202

300

1 200

800

30

150

120

12

42

98

2

15

-

9

86

122

353 03 022

1 492 77 005

1 140 39 13 26

200

1 630

1 030

9

67

69

6

-

9

136

49

218 05 019

1 839 16 009

1 147 25 11 36

151

1 840

2 559

9

50

56

23

206

230

7

67

110

-

17

20

17

150

734

207 25 035

2 329 98 017

3 708 45 35 66

A.1

(I)


To •r.

/4 0

Kr.

1 170

1 984

1 200

2 855

4 052

2 951

945

12 923

1 452

312

1 909

275 046

66

450

792

1 120

725

2 547

Nr.

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68


Telegrafvesenet 28

1929/1930

Nr.

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Stasjon

15 andre underordn, stasj.

Dombås

9 underordn. stasj. . .

Elverum

2 underordn. stasj. . .

Fagernes Valdres

4 underordn. stasj. .

Gjøvik ..

Brandbu . .

Beverbru

Dokka

Eina

Gran . •

Harestua

Hov Land

Kolbu

Lunner

Odnes

Raufoss

Driftsgren

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Kr.

1 244

11 369

1 086

8 818

615

7 069

5 005

28 888

850

7 418

1 580

17 163

654

5 970

8 191

59 109

64 233

1 742

19 487

22 151

267

3 519

5 627

957

12 525

6 976

257

3 147

3 574

872

9 231

14 938

102

1 615

1 965

778

8 596

10 179

425

3 621

7 718

880

9 290

12 357

842

7 595

6 417

1 564

8 679

5 433

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Kr.

143

18

268

113

73

21

339

166

96

166

145

15

45

12

852

127

100

12

2

22

32

10

7

35

11

60

6

58

8

515

38

Inntekter

s-■

a)

cp

rt".$

5:1 0

Kr.

485

553

20

973

81

1 008

2 717

6 424

1 018

230

40

380

190

18

17

35

223

80

8

2

75

35

58

18

191

100

36

45

266

90

11

44

ga

E =1,1

cd

;-■ n


.1!?

Kr. O. Kr. O. Kr.

1 387 10

11 386 53

1 838 35

9 483 65

707 35

7 089 45

6 316 93

29 134 33

945 00

7 584 16

2 733 55

19 895 65

698 45

5 982 10

15 466 82

60 254 56

64 462 97

1 882 20

19 878 75

22 340 91

266 60

3 539 90

5 644 08

1 014 65

12 747 90

7 055 76

266 30

3 154 80

3 574 17

906 10

9 306 70

14 937 59

111 30

1 656 30

1 965 34

813 00

8 653 75

10 178 61

454 45

3 812 60

7 817 94

939 75

9 332 70

12 357 12

944 55

7 869 50

6 506 65

2 089 80

8 759 80

5 432 60

1 38

0 57

2 17

1 30

137

0 85

188

131

1 52

0 84

222

0 88

1 39

0 62

242

0 65

98 57

1 66

0 55

70 70

1 55

0 62

61 35

1 52

0 55

53 86

149

0 39

61 62

1 57

0 38

64 11

1 95

0 51

59 56

1 58

0 52

68 77

1 54

0 35

65 15

1 71

0 47

66 44

1 71

0 60

68 49

1 50

0 37

39 37

117

2

206

46

17

203

2

319

149

11

265

36

9

3

22

13

9

11

2

75

19

270


stasjonenes inntekter og utgifter.

o

Kr.

I k

o

(2 ..6) 4.1

Kr.

Kr.

Utgifter

Kr. Kr.

43 276 101

25

1 700 1 597

145 205

3 065

6 715

400

1 200

271

645

51

78

145

303

52

1 246

42

57

75

340

5 240

11 517

745

655

527

463

187

176

191

736

62

1 560

12

32

15

1 844

3 037

8 869

136

407

533

1 601

147

136

10

188

104

208

50

1 043

9

40

5

120

10 314

30 317

23 634

1 490

1 800

1 200

639

785

785

236

1 277

1 654

14

1 770

70

1 175

7 706

5 958

11

99

346

32

298

148

12

81

13

1

108

69

199

1 124

1 379

5

23

2

70

17

603

3 877

1 263

9

60

20

47

305

99

7

41

4

153

188

1 370

1 315

55

258

108

4

17

3

46

648

3 373

3 908

48

258

114

24

127

57

8

43

3

75

34

53

480

432

3

15

2

47

362

1 539

2 361

52

220

178

7

30

3

44

249

2 388

2 664

1

6

3

20

187

104

4

15

2

40

15

586

2 970

3 197

56

283

175

31

160

99

7

49

11

89

411

1 334

1 631

25

81

33

44

142

57

6

60

5

2

114

36

1 350

3 544

1 110

90

236

74

57

149

47

8

32

4

84

Kr.

29Telegrafvesenet

1929/1930

Kr.

23

397

215

199

89

435

169

201

42

63

45

324

10

78

274

501

1 921

15

892

457

6

45

76

9

56

384

3

94

196

7

716

336

2

15 3

5

68

300

8

265

2 039

5

117

440

3

64

312

10

2 273

54

Kr.Ø. Kr. Ø.

466 60

4 044 65

4 146 88

9 139 26

257 55

2 078 85

7 059 04

13 746 82

131 55

3 498 96

3 908 05

11 524 71

177 50

1 489 96

12 966 30

36 450 13

29 264 25

1 245 87

9 183 00

6 991 79

209 92

1 261 51

1 473 89

675 44

4 492 12

1 770 28

249 30

1 784 85

1 622 08

734 93

4 592 03

4 452 18

58 44

556 69

437 14

426 33

1 900 16

2 841 60

281 00

2 900 45

4 827 30

686 30

3 668 49

3 922 18

490 43

1 794 75

2 073 77

1 514 74

6 317 50

1 289 33

0 13

0 09

0 53

0 20

011

0 09

0 58

0 16

0 06

0 12

0 40

0 15

0 13

0 06

041

011

44 75

0 38

0 06

22 13

0 41

0 06

16 02

0 36

0 06

13 51

0 38

0 10

27 97

0 40

0 08

19 11

0 40

0 07

13 25

0 27

0 05

19 20

0 37

0 09

40 23

0 36

0 07

21 09

0 24

0 04

21 83

0 47

0 12

934

6

40

4

6

4

3

50

500

16 382

5 814

927

3 223

895

4 543

291

2 856

11 498

4 843

1 366

1 893

Nr.

69

70

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

88

84

85

86

87


Telegrafvesenet 30

1929/1930

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Inntekter

0 g :... .:

a)

s=t4 0, 4.,-.4 u) 0

4

(1) & a) ,-' 4-, 4 A4 4z ',j

Pq bi).$ ci)

Nr. Stasjon Driftsgren

0.4

(2)

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Snertingdal

Torpa Land

Østre Toten .

Hamar

4 underordn. stasj. . .

Lillehammer .

Otta

Biri

Follebu . • •

Tretten

3 andre underordn. stasj.

13 underordn. stasj. .

Rena

102 Tynset

103

3 underordn. stasj. . •

5 underordn. stasj. . . •

Tilsammen . .

—» —

--»—

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn•tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

g = 4:14

E ;Li ,4

d c) a )

rA ..b1 -1-',_,

.

cl

w gl g

• rz. r 0

'V PI

0 . 46,

d w

Pl . 15 411-1 ,Z40 d

-f.1

Kr. Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr.

281

3 445

3 780

192

3 799

4 184

2 496

19 681

34 761

14 490

63 257

6 171

20 177

13 914

64 217

91 008

616

5 208

7 214

2 205

11 149

17 015

1 498

7 928

8 649

2 884

19 595

2 102

12 464

1 919

15 635

2 179

10 694

1 133

9 403

2 258

8 491

2 186

9 709

86 879

536 707

345 744

2

147

15

1 676

456

603

441

1 892

554

11

298 6

370

89

264

148

471 6

114

62

627

74

73 3

60

12

60

15

9 575

2 628

10

96

515

358

10 457

669

1 844

896

15

165

120

44

70

52

2

10

583

215

20

364

232

0.1

455

177

23 116

8 335

2 133

280 95

3 447 25

3 779 97

193 85

3 808 95

4 184 06

2 738 35

20 210 20

85 118 82

26 622 77

64 382 78

6 773 50

20 618 50

17 650 30

65 293 85

91 904 35

642 20

5 373 25

7 333 65

2 546 75

11 224 80

17 066 99

1 867 65

8 019 25

8 649 44

3 158 00

19 742 85

3 155 71

12 684 80

2 052 35

15 696 80

3 169 35

11 000 10

1 205 75

9 405 50

2 772 95

8 679 80

2 245 05

9 724 10

119 569 95

547 669 89

347 876 85

1 56

0 38

48 46

.•

1 59

0 37

50 41

2

1 68

0 50

92 18

104

10

225909

0 99 164

1 45

0 83

80

103

1 68

0 95

95 44

1 017

570

1 41

0 40

59 62

45

1 68

0 46

68 00

167

21

148181

0 51 68

48 87

.•

1 40

0 89

9

89

1 94

0 87

127

50

14424

0 65 12

189308

1 45 207

1 44 12

1 22

.•

• 1 74 66

1 20

1 31 61

0 93 1

1 82 4 580

0 70 1 712

74 17


stasjonenes inntekter og utgifter.

Utgif ter

31T elegrafvesenet

1929/1930

p:1) ;:: tilt) s..,

I 4 Ca .— • gl

, a>

.

. ,...., pbar.=

,

2 b.i, rn ,--, d cl) Ai i

I>

1..,

t'$:1 l t) t:1 )ri

, 0

cil.,) 41 5 r74 4)

co F-.

pi 0 T.! „.. '.. cz

0 • r—a c, — ,.

1 ;••■ p.0 rt:$

*Ts SD,-,:l ecl •,--a d -4-, pi

v, * r7..

ri: 11) 4

•,--, s. r!),

cd cd :—' a bn

-4 1 If) o 4-i) ,. l' 5 :441 Ell -tt -4 '

Kr.

154

1 261

990

126

1 106

1 590

1 557

5 715

9 284

21 280

28 226

14 184

34 440

35 904

302

2 054

2 206

1 593

3 422

6 543

568

2 455

1 957

4 020

8 256

148

- 2 973

4 089

5 335

4 329

5 690

83 313

199 494

114 393

Kr.

468

3 997

225

3 503

84

1 830

171

1 915

1 361

19 665

Kr.

43

350

107

4

13

671

2 258

1 505

2 000

81

781

6

66

48

200

500

300

60

360

180

513

900

603

603

500

500

9 543

10 940

4 615

Kr.

62

197

171

801'

534

402

407

832

69

174

104

468

650

185

185

300

299

4 653

7 688

2 794

Kr. Kr. Kr.

5

20

5

7

31

7

13

67

21

1 157

683

30

31

328

223

4 882

11

40

27

24

83

58

16

53

37

30

51

295

391

37

138

131

93

18

40

92

129

10

46

119

35

580

1 678

11

170

31

728

263

67

36

259

168

20

37

750

112

300

53

260

113

337

15

261

5

59

16

32 199

3 113, 1 528

4 8141 11 992

7 1001 .737

101

921

1371

41

44i

9401

13

106

1 196

99

712

74

265

656

682

3 043

63

125

135

40

101

1 229

54

93

74

110

185

7

263

35

923

211

303

156

200

141

152

20

99

2 758

11 602

14 303

Kr. Ø. Kr. Ø.

212 11 0 32

1 732 61 0 06

1 238 22 15 87

137 10 0 29

1 226 20 0 05

2 536 97 30 57

1 649 64 031

6 216 57 0 06

11 371 62 29 85

26 175 45 0 66

33 338 60 0 14

583 63 0 04

4 461 85 0 05

17 601 50 0 44

36 561 31 0 14

45 704 19 47 46

381 51 0 27

2 351 59 0 07

2 416 43 19 65

1 962 29 0 38

4 539 37 0 08

8 402 25 33 48

697 63 0 18

2 981 37 0 08

2 248 35 12 70

402 20 0 09

4 489 01 0 07

5 413 43 0 45

10 759 88 0 15

273 00 0 07

4 294 72 0 07

5 332 07 057

6 856 03 021

272 69 0 08

2 330 82 0 09

5 367 49 0 38

6 828 98 0 20

207 34 0 03

2 215 28 0 07

106 269 26 0 41

266 194 47 0 10

143 941 25 30 69

1 334

1 295

8 353

180

540

113

167

10 779

11.

3 690

4

5 616

8 977

238

500

Nr.

101

44

102

155

658

2 413

99 758

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

103


Telegrafvesenet 32

1929/1930

Nr. Stasjon

Drammen krets.

Drammen 104

med Mjøndalen

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Eidsfoss

Sande Vestfold . • • •

Sylling

Ferder Radio-peilestasjon •

Geilo

4 underordn. stasj. .

Hokksund Eiker . • •

BAsheim • •

Eggedal

Haugan Sigdal .

Krøderen

Krødsherad

Vikesund

Åmot Modum

Holmestrand

120 Horten

121 3 underordn. stasj. .

Driftsgren

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Radio

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn .tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Kr.

47 959

215 540

439 207

664

3 817

1 101

1 603

10 360

7 354

567

3 461

5 297

1 328

1 746

10 094

493

5 894

6 324

32 782

44 154

141

2 739

2 537

183

2 310

3 316

'234

3 539

3 599

215

2 917

2 718

323

4 023

4 058

2 403

18 554

20 951

2 298

22 128

21 892

7 13§ 1

28 927

18 939

46 307

2 679

10 280

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Kr.

19 774

6 086

22

140

33

41

573

210

28

487

44

7

2

4

1

7

121

12

130

47

560

163

2 611

805

506

74

Inntekter

7.-"i

1=4

cgi

rci

:!:?, cs Pci

a) E 41 ,w

cd cl) (1.) &S

rgi . • S=1 cd

$4 . 7-4 g o-7-J

.!.4171- .F-41zzi) os

Kr. Kr. ø. Kr. 0.

10 221

809

1 030

59

209

117

7

533

232

2 783

425

555

12

2

10

30

21

50

67

16

1 320

371

3 644

103

30

77 953 68

222 435 15

440 236 35

686 80

3 817 20

1 101 10

1 800 75

10 600 70

7 471 38

607 45

3 468 35

5 297 10

1 327 82

2 850 97

10 535 80

520 62

5 894 01

9 594 52

33 252 25

44 709 47

148 80

2 751 00

2 537 45

185 70

2 310 45

3 315 80

238 05

3 539 10

3 599 10

216 10

2 916 55

2 718 48

330 10

4 025 00

4 058 42

2 534 35

18 596 20

20 971 97

2 477 90

22 241 45

21 907 43

9 011 54

29 460 55

25 194 90

47 215 10

3 214 60

10 353 95

1 84

0 68

125 25

1 65

0 43

50 05

1 43

0 46

57 03

1 35

044

65 40

1 88

1 22

1 45

067

1 86

0 48

83 88

147

0 45

44 52

146

057

43 06'

134 2

0 43

52 931

1 46

0 50

59 10

1 42

0 67

58 82

Kr.

11 296

3 072

11

136

8

66

118

145

20

258

66

138 74

047 5

67 22

137 335

041 4

72 54

182 428

0 73 1

183 1 077

067 182

154 701

0 56

6


stasjonenes inntekter og utgifter.

k-crs

QOC)

P.17)

b•Pa

CCbD

5 543 194

16 709H 648

15 979 454

35

700

665

45

590

565

60

890

750

80

1 040

880

125

4 064

2 196

900

9 240

6 914

910

10 675

7 747

6 954

12 806

14 108

23 441

305

730

8

252

140

65 33

715 359

520 261

90 9

990 100

720 73

530 322

500 302

960 537

1 440 805

Utgifter

33Telegrafvesenet

1929/1930

1:24

• ci)

Pi pi

on •

cif • ;:14


•r•I

E-1 -t

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø.

55 612 162 98 3 380 1 230

659

112 729 66 5 220 1 836 977 488

161 524 8 800 3 255 8 861 2 363

250

870

280

42

151

7

16

4

600

2400f

1 200

105

388

210

45

152

90

9

69 15

20

300

1 200

1 500

4

33

35

20

228

3 600

409 547

3 288

5 545

42

84

211

422

54

68

289

80

-

36

1 022

13

25 129

210

1 949

234

780

546

206

278

563

52

284

516

3

11

5

2

3

14

7

4

12

6

10

8

8

18

6

2

2

4

12

6

2

6

31 5

67

57

116

41

20

63

33

7

94

167

171

267

135

1 326

103

290

123

886

26

39

22

462

1 206

5 436

34 825

10

65

102

20

101

357

10

48

244

212

18

74

3

220

329

938

2 700

5

42

150

5

147

256

7

91

280

4

65

183

6

75

235

28

299

959

20

281

949

148

183

252

404

12

360

62 347 04

126 751 78

219 626 68

308 25

1 118 13

385 81

779 10

3 125 16

1 877 25

334 05

1 509 25

1 779 62

4 767 40

3 901 60

6 273 24

51 90

1 395 501

6 557 37

19 636 68

20 756 78

43 35

754 84

820 30

53 15

760 20

834 91

71 24

993 05

1 036 25

94 05

1 124 42

1 068 55

144 45

4 408 57

2 576 31

1 061 36

10 796 41

8 751 98

1 056 32

12 202 91

9 690 17

8 259 03

15 385 11

16 083 35

27 265 76

574 10

3 540 00'

0 48

013

62 48

0 25

0 05

17 54

017

o 05

14 33

0 23

0 08

21 97

0 43

017

0 05

0 05

027

0 10

38 94

0 28

0 06

14 39

0 24

0 08

10 84

0 26

0 05

15 24

0 23

0 08

23 23

040

011

37 44

0 27

011

280

0 27

0 10

32 09

0 60

0 13

0 36

012

0 10

0 07

. a)

sTra 4.,

o

Kr.

54 983

Nr.

104

105

381

- 106

3 204

- 107

493

134 108

109

9

110

111

13 652

112

1 873

113

-

3 773

114

2 170

115

943

116

1 557

11 129

117

118

4 246

5 119

25

11 120

67

121


Telegrafvesenet 34

1929/1930

Nr.

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Hønefoss

Flå

Gol

Gulsvik .. • •

Nes Ådal

Nesbyen

Onsaker .

Rand sfjord .

Sokna

Tyristrand

Verne

Vollvik ..

Kongsberg . .

5 underordn. stasj. .

Larvik ..

139 Sandefjord

Stasjon

Al Hallingdal . .

10 andre underordn. stasj.


Driftsgren

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Ab onn .tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn .tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Inntekter

Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø.

10 309

64 623

76 172

159

2 644

2 410

911

7 370

5 283

147

1 886

2 025

220

4 969

2 338

915

6 377

5 834

44

540

312

2 099

13 977

12 262

318

3 393

3 369

191

2 724

2 193

62

1 443

1 154

257

3 180

2 651

908

7 680

4 409

1 427

17 829

8 625

44 997

54 028

1 725

13 186

32 948

86 086

59 346

87 534

1 170 3 765

258 - 2 251

2 099

2

28

7

9

58

2

489

39

1

121

15

2

6

74

11.

58

7

491 3 511

53 2 946

2 962

117

5 829 2 796

1 424 410

12 278 4 063

1 551 388

15 244 21

67 131 61

78 271 38

160 65

2 643 80

2 409 67

939 00

7 370 20

5 282 83

146 65

1 885 85

2 024 50

227 45

4 977 90

2 338 00

972 40

6 377 45

5 834 06

46 15

540 35

312 00

2 588 55

14 015 70

12 261 94

319 60

3 392 70

3 369 10

311 30

2 739 05

2 192 55

61 55

1 442 90

1 154 00

259 15

3 186 00

2 650 79

982 20

7 679 70

4 409 23

1 484 85

17 836 25

12 627 18

47 996 70

56 989 92

1 841 70

13 186 20

41 573 44

87 920 10

75 686 41

89 473 09

4),

Ei

72 PI

t* Epg,

1-1 4V3

2 16

0 64

87 85

1 35

0 68

51 27

1 31

0 73

60 72

1 42

0 62

101 23

1 64

0 58

54 37

1 29

0 88

58 93

1 25

0 36

5200

148

0 50

50 88

1 41

0 45

53 48

137

0 43

45 68

147

0 38

52 45

1 59

0 52

73 63

1 58

0 64

67 83

144

0 46

2 21

0 65

104 76

1 61

0 54

216

0 85

299

0 751

,m

-4.• pc,

cd

45

Kr.

1 437

179

15

14

1

1

33

2

601

11

8

1

162

60

610

57

399

5 098

1 281

34 836

6 795


stasjonenes inntekter og utgifter

cl)

cd

o

cl)

psz

Kr. Kr.

11 346 12

39 727 513

27 577 78

48

752

800

389

1 250 6

1 061

44

616

440

48

1 032

520

454 8

834 74

912

'20

429

264

879

4 887

3 158

136

1 115

908

114

868

618

30

640

330

55

945

500

290

1 216

654

103

3 265

10 835

20 529

18 495

114

2 459

22 018

34 232

24 160

29 668

C,:d1

Kr.

583

2 156

1 176

56

350

294

Kr.

399

1 465

799

45

280

235

515 997

781 1 495

781 1 494

2 200 999

3 300 1 385

1 785 439

1 715 422

Kr.

Utgifter

4.)

ra,,)

421

331

272

3

6

3

20

51

31

1 7

6

4

10 6

10

17 7

1

3 1

18

50

43

5

9

4

5

8 3

4 84

5

10 5

7

13

• 6

44

101

258

336

485

15

53

355

460

314

233

35Telegrafvesenet

1929/1930

0

a) o

rt:$ rt:,Kr.

87

569

538

2

25 3

3

59

2

6

50

2

68 5

1

4

2

7

122 4

9

85

208

621

930

5

110

536

2 410

601

380

Kr. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr.

629 13 476 13

11 740 56 501 43

3 177 33 616 84

1 244

21 779 84

156 959 39

2 412 81

29 1 360 82

244 1 339 31

1 46 09

15 638 80

81 526 91

1 327

26 1 067 87

180 706 50

2 477 63

187 1. 170 82

230 1 148 77

21 80

9 442 96

8 272 90

52 1 055 97

133 5 749 41

674 4 403 35

1 142 49

26 1 150 35

218 1 130 66

1 121 84

23 966 53

177 803 36

344S

12 663 83

55 389 23

60 41

11 968 36

50 489

1 304 66

23 1 373 22

188 82S9

15 171 98

98 3 548 97

295 13 106 15

1 386 25 148 14

2 130 24 315 18

54 187 80

1 068 3 690 24

220 26 328 54

7 827 49 612 55

634 27 933 31

697 33 115 26

9

• r—z.

an4 ..êts

o

0 38

016

37 73 15 247

0 20

008

20 41 537

022

005

15 39 1 015

0 26

010

26 35 970

020

005

16 43 573

015

005

11 60 1 336

0 16f

010

45 48 195

024

0 08

18 27 1 973

0 20

0 .06

17 95

019

0 07

16 74

0 29

0 09

17 69

0 24

0 07

1h41

0 18

•0 04

13 12

0 07

004

0 60

0 14

44 70

0 05

0 06

0 47

0 16

0 42

0 11

Nr.

122

123

124

125

126

127

128

129

130

501

131

536

132

416

133

593

134

1 374

135

136

9 142

137

120 138

478

139

116


Telegrafvesenet 36

1929/1930

Nr. Stasjon Driftsgren

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

,,, • 4

rcl z -4 .74

;:i = cg o

c d 2 4 (SI 4 c, ,,

a d ;: 4

g Et 2 T., El)

g „. — . ... ,-, g,

4,,5.g.-

r.

Inntekter

1

Abonn.tfn. 6 382 - - 6 381 79 56 48 -

1[55

24 andre underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

831

7 020

125

2

-

-

955 85

7 022 60

1 36

0 49

291

.56 Flekkerøy Radio Radio 13 013 1 299 - 14 312 05 4 12 -

1.57

Grimstad Telegraf

Rikstelefon

7 947

20 440

1 209

-

784

44

9 939 80

20 483 97

1 50

0 65

1 119

-

.58 Kragero Telegraf

Rikstelefon

10 962

28 992

1 492

56

1 320

49

13 713 77

29 097 05

204

0 89

2 367

63

;..4

41',

a) ,.

,tt-49i

= 0


stasjonenes inntekter og utgifter.

a)

Ta'

4. 1) 1

Kr.

3 085

5 504

3 314

3 062

11 645

5 428

351

2 706

1 453

•307

2 296

869

21 232

31 811

64 316

76

152

198 223

428 989

267 501

24 832

98 034

52 211

952

6 981

2 224

3 227

1 190

7 871

14 545

7 230

9 746

10 619

5 494

341

2 331

938

62

1 201

200

19 089

10 139

12 434

10 129

15 616

t 4

-4 76

rci

ås1

Kr.

5

40

127

1 476

42

42

20

80 7

101

2 442

169

1 071 5

71

1 166

Kr.

450

810

540

1 467 2 223

629 953

154 24

1 132 179

135 125

152 141

51 4T

372 459

528 636

300 371

175 371

210 445

115 244

7

320

480

700

1 300

Kr.

85

131

71

237

427

284

971 1 009

567

4 430

1 195

13 975

78

2 400 760

5 100 1 615

13 36365th

24 449 11 975

13 634 7 109

971 1 418

819

266

400

300

558

1 262

586

22

162

47

52

11

147

213

159

14

78

215

253

116

9

43

41

15

16

14

102

176

470

130

133

256

216

7

Utgifter

Kr.

54

79

87

98

143

96

4

74

49

3

24

20

1 905

856

961

77

86

3 861

5 332

10 734

2 451

164

,z) hi3

4)4 . g

1:$ mg *r",

,n

'4 4

Kr.

31

'216

28

101

35

19

40

14

72

1

1 270

3 971

45

354

4 187

13 405

4 609 1

287

261

2

386

4

150

225

23

20

220

46

189

278

447

'27

970

136

640

84

1 700

biD

C a) p--1

rzi

a) ce Q.)

cl)

•r•-z 4:1

c 4

4ch.

Kr.

92

337

1 365

50

189

685

14

86

382

12

78

325

739

978

4 692

49

395

5 190

37 934

51 564

951

3 254

1 134

78

1 014

121

137

97

65

150

1 094

38

296

139

284

755

17

219

219

29

248

466

35

992

3 773

398

146

466

366

Kr. Ø.

3 347 70

6 266 77

4 838 11

3 924 91

13 314 92

7 068 83

388 66

2 906 05

1 883 58

340 25

2 510 31

1 213 61

25 856 33

38 075 67

80 654 19

814 70

5 416 65

232 599 37

536 059 30

355 228 62

30 623 73

106 525 68

55 772 69

1 358 92

11 329 33

2 693 17

3 754 04

1 395 61

9 084 78

16 376 70

9 184 88

173 17

3 035 97

10 692 44

11 999 48

6 724 14

366 82

2 870 63

1 198 50

274 20

1 780 81

1 685 91

234 10

3 503 86

24 157 29

11 568 23

14 233 02

11 934 59

19 755 77

Telegrafvesenet

1929/1930

"••■•■•=rovimon,„.......woomo,

Kr Ø.

0 48

011

32 25

0 61

0 09

33 82

0 14

0 04

15 31

0 24

0 08

16 18

364

027

016

0 04

0 04

0 37

012

44 50

431

0 48

0 19

0 38

013

0 45

0 22

55 82

0 58

0 13

32 11

0 08

0 05

0 36

0 15

36 54

0 19

0 07

17 37

0 05

0 06

14 92

0 14

Oil

283

0 64

0 18

0 51

0 20

3 741

3 939

143

1 543

136

703

142 797

134

56

213

124

90

368

4 854

2

10

6 778

6

40

1 438

5

2 638

Nr.

140

141

142

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

48

156

10 157

30

75 158

139


Telegrafvesenet 38

1929/1930

'...■•■■■•=ww,swwwwwrolftwo,

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

a) 7.■

Nr. Stasjon Driftsgren

-i-D g to Lt

cs) ,-W E :Z=1 .,'.

..4 n 53

co cd a) CI)

n -4- rn ,Uf 4-,

il • r. 0 7.4 ;-, PI

Kr. Kr. Kr Kr. Kr. Ø. Ø. Kr.

159

160

161

162

163

3 underordn. stasj. .

Kristiansand

Evje

42 andre underordn. stasj.

Langesund

164 Lillesand

165

166

167

168

169

170

171

172

173

Lyngeir

Mandal

Notodden .

13 underordn. stasj. .

Oksoy Radio- peilestasjon

Porsgrunn

4 underordn. stasj. . .

Risør

Rjukan

174 Seljord .

175

176 Skien

29 underordn. stasj.

177 Telemark kontrollstasjon

178

179

180

27 underordn. stasj. .

Tvedestrand

Aste Dyvåg

Tilsammen .

• •

---»—

—)— . .

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Radio

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Radio

377

1 748

50 399

146 121

1 047

6 227

2 591

2 919

35 087

4 012

24 046

4 932

10 385

893

3 452

1 182

11 621

26 798

7 186

50 606

49 170

867

26 155

16

18 117

58 102

733

5 554

5 982

19 171

17 077

30 566

282

6 282

2 534

37 338

21 183

147 618

6 454

83 818

4 790

15 847

1 635

235 2621

970 673

92 912

13 029i

22

3

23 090

3 013

180

3

787

71

846

596

794

50

558

6

2 143

44

1 094

166

35

16

7 849

1 202

253

30

1 581

187

1 140

59

11

93

15

13 850

1 889

132

36

869

59

2

74 873

8 566

1 316

Inntekter

r.

5 407

264

20

60

••■

380

109

602

80

63

2

1 503,

636 1

2 873

554

936(

5

30

4 557

277

467

26

4 009

467

196

144

24

5 066

146

1 475

36

473

467

336

183

34 241

4 618

1 192

399 55

1 750 80

78 896 11

149 397 52

1 247 35

6 290 10

2 590 60

3 705 40

35 157 85

5 238 05

24 751 12

6 327 65

10 515 30

1 513 95

3 459 85

1 182 40

15 267 33

27 478 10

11 153 39

51 326 35

50 106 12

907 35

26 184 77

32 65

30 523 11

59 580 90

98550'

5 583 88,

8 029 60 1

19 383 65

22 225 85

31 092 63

488 65

6 425 71

2 626 55

37 376 21

40 098 50

149 652 17

1 475 00

6 621 90 1

84 327 16'

6 126 28

16 242 16

1 819 751 055

Ci)

rt:,

r=S

Ce Cl)

-4C•14

141 36

064 1•

179 20 123

139 3 822

150i 179

056 1

40 48

147 852

060 18

172 709

073

155 634

052 4

155 331

055 5

51 41

163 2 387

090 12

220 710

084 65

81 47

161 10

0 54

1 98 4 686

0 85 688

1 58 142

0 46 64

1 54 1 640

0 80 441

206 1 465

1 33 69

261 12

077

140 42

0 67 4

1 94 1 219

0 92 440

149 120

0 57 32

1 41 577

0 56 42

344 375 41 1 76 61 447

983 857 02 078 6 138

94 104 63 68 24

14 344 70 413


stasjonenes inntekter og utgifter.

39

Telegrafvesenet

1929/1930

•■■■owo,,,rwarmrwmmr'

Utgifter

+.,

4D4 Cd


4L)

, x.,

1.,7,-

,.., .

"c' rc,1

c.`g g

F-4 .,

44

0

cu el) ,D

0.

al)

:—.,

ppl 0

ho'F:1

.1 .,,p,

Q.)

":1 4) bD7.2

`) ,,,;rt.,

rci.'

,..=

e b„-,5

o r.

g 2

4' 2,,,.-'

r

;;=. C) . ci.,

.0 tr,

i.,: F, .5,

4 -t .5

, x„, (3.) i■: bo .4 •

g

. 0 a) -1

g al P4 •

rE trk, E ,..%4Iier . 'il,,,, -4.-. .„,:. !,2-,,'

. . 0 .,. 4i 1,;- = GI) 7:1' CI) C4

ti -r,., g •,(iya-; 0 pz cv,..,r, m PI

rc15,—•cl - +4 , ,24 ,.E,-.„ .tt Pjj'I g)

Pe494a '±1.4 PitF5 l'- cå

. t,

a) it..,'

,',

.)-1#o'

Nr,

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr.

-

-

43 495

78 659

419

2 460

1 104

250

1 385

6 987

14 649

4 556

9 024

28

227

-

-

-

-

252

5 626

-

-

-

-

-

845

1 655

-

-

-

-

250

750

300

600

-

1 332f

1 766

50

277

176

-

-

185

562

253

505

6

17

561

812

12

27

4

80

398

40

82

49

76

5

99

242

83

5

81

-

12

1 037

6

19

23

200

-

24

1 172f

1 553'

8

66

185

114

3 818

74

7 112

176

77

39 60

365 98

646 18

84 527 72

498 05

2 910 67

1 469 20

707 65

12 264 72

7 542 82

23 174 75

5 357 33

10 481 40

0 03

007

0 33

0 20

021

009

22 96

009

0 08

0 85

0 29

0 42

0 20

- 15

-

495 16C

1 493

20 161

180

138

- 16`

- 16

-

- 169

-

1 851 - 180 72 20 4 60 2 186 20 Ø4Ø

,

3 770

934

-

-

203

67

80

28

30

15

2

-

31

41

4 115 62

1 084 95

030

47 17

-

243

11 729

12 746

-

-

340

340

652

653

92

122

492

1 115

538

4 173

13 841 93

19 149 02

0 42

020

19 16E

40

10 419

23 843

24 758

-

113

-

225

275

371

725

913

813

222

3 429

1 520

12

344

-

508

717

2 093

12 110 51

29 632 97

29 555 76

0 90

017

48 06

- 161

-

5 392

425

10 933

15

160

25

525

-

44

26

310

-

279

90

1 669

580 75

13 920 48

0 41

0 14

- 16E

9

2 750 - - 239 239 - 99 3 326 71- - 16,

21 781

27 733

-

-

500

500

835

834

336

372

415

268

507

668

24 373 11

30 375 00

0 59

014

- 171

42

-

62

947

-

-

8

43

-

70

20

64

90 70

1 124 22

0 08

0 05

- 171

-

9 356

11 463

-

-

600

600

378

378

91

133

56

198

150

296

10 631 30

13 068 73

073

018

84 17S

189

8.651

10 577

-

2

2 102

2 998

650

992

132

114

298

117

301

568

12 134 37

15 365 61

046

026

10 17::.

25

3 610

11871

-

-

220

430

179

358

138

346

11

41

184

993

4 341 99

14 038 74

046

0 13

450 179

1 376

1 090

9 775

150

3 337 -

4

14

85

245

50

934

137

1 267

1 515 60

15 572 58

029

008

-17f

-

38 847

93 136

-

-

3 100

2 900

1 306

1 206

928

2 054

4 258

163

1 473

2 217

49 911 83

101 677 69

0 67

016

400 17(

1 185

1 910

12 300

-

-

-

-

-

465

396

47

-

6

489

2 427 70

13 183 93

-

-

- 17';

-

2 912

26 120

78

2 536

321

2 893

73

6551

50

495

140

955

50

1 229

3 623 65

34 882 61

027

010

- 17E

6

9 367

12 822

-

660

-

-

-

_

199

299

-

322

484

-

_

59

101

-

8

32

799

-

17

224

3 5771

-

9

10 204 06

18 081 22

020

693 40

095

019

-

011

150 17f.

177

-181

_

317 329

492 090

42 850

21 839

1 115

19 222

12

-

12 531

19 398

904

7

10 785

13 031

1 680

1 058

5 618

11 537

1 881

709

6 860

12 137

23

-

10 430

35 605

4 950

3 872

364 666 63

603 019 36

52 298 95

27 484 00

048

016

37 93

3 22

1 866

5 576

21 603

-

- 16


Teiegrafvesenet 40

1929/1930

Nr. Stasjon Driftsgren

Rogaland krets.

1

181 Egersund Telegraf

Rikstelefon

12 161

21 853

1 243

86

182 19 underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

5 315

25 090

357

3

183 Flekkefjord • • Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

10 927

34 529

21 366

2 459

192

184 Bakke Bakke . Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

118

1 154

584

9

185 Liknes Kvinesdal . Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

563

4 113

2 062

34

186 Moi Lund

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

812

4 175

1 387

24

187 Tonstad

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

138.

1 141

527

4

3

188 28 andre underordn. stasj. Telegraf

2 593 448

13 966 Rikstelefon

6

61 189 Haugesund 760 Telegraf

50 566

139 942 Rikstelefon

3 318

Radio

190 38 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon

6 937

37 712

270

15

191 Kopervik

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

7 724

18 151

10 234

3 383

77

192 4 underordn. stasj. . . Telegraf

Rikstelefon

2 209

10 243

221

18

193 Sand Ryfylke

Telegraf

Rikstelefon

1 106

6 143

21

194 Sandnes

Telegraf

Rikstelefon

9 366

26 917

2 094

24

195 8 underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

5 374

20 953

504

6

196 Sauda . , • • • Telegraf

Rikstelefon

11 500

26 066

1 570

197 Skudeneshavn

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

3 601

7 184

5 562

644

21

198 Åkrehamn

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

2 715

6 514

3 651

208

24

199 2 andre underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

330

1 8951

7

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Inntekter

Ftt

M

•F•il

Kr. Kr. Kr. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr.

1 194

48

20

1 748

526

57

•••

10

4 277

391

5

348,

48

375

658

2 264

2 407

152

70

869

1 019

16

4 1

19

39

14 597 63

21 987 00

5 691 97

25 093 27

15 134 01

35 247 00

21 422 41

126 90

1 153 90

584 00

596 65

4 112 90

2 061 85

836 20

4 174 50

1 386 90

141 55

1 143 90

52700

3 050 95

13 972 30

116 603 42

143 650 75

7 206 25

37 730 90

11 455 95

18 276 30

10 234 20

2 430 45

10 260 55

1 501 16

6 800 88

13 724 48

29 347 11

6 030 50

21 029 30

13 939 05

27 084 64

4 260 15

7 208 90

5 561 52

2 923 00

6 556 05

3 690 07

337 50

1 894 75

151 888

081 153

130 119

050 4

163 1 262

086 530

74 13

132 1

0 43

41 71

134V 75

0 46

42 08

125 11

0 62

49 531

1 32

051

47 91

145 161

047 11

182 54 817

118 9 837

1 37 243

051 9

154 1 063

0 56 101

57 82

146 78

0 46 4

1 67 5

0 85

1 71 787

0 52 3

136 163

0 45 7

177 4 763

1 12

1 38 534

0 54 45

55 06

1 34 189

0 40 22

54 27

1 37 7

0 46

■■■••


stasjonenes inntekter og utgifter.

41

Utgifter

rt:/

Cl.)

4,

0 a)

a."

. F..,

1.:

.

,-g 0,

ed , a) (2) tt1) re

4) ,2 b0

cl) ,.1

o

4, ,,, 71 Pi• ,i.) 7:4) tx072; cp r:4cl,

PI

r12

0.7,4,

`..--, cbir ig

;..,

42 pd rri bp ,,,

••z:

', ,cs rcs • r-

Q ) PI tt •”. a,

cab'g l'c'illi pQ4 . ,r6

rt.

- 4,- --4

O) biD P•

p.-1 PI

t ....,--N1 a)

ri. m— cd sa)

,.4

sl.,si r4 t; E ,:i


Telegrafvesenet 42

1929/1930

200 Skånevik

16 underordn. stasj. .

Stavanger

204 Stord

62 underordn. stasj. .

2051 14 underordn. stasj. .

206 Utsira Radio

207 olen

2081 17 underordn. stasj. .

Tilsammen .

-

»— • •


Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

ig ...,

4 miPI .

4 0 PI )

Nr.

ce oi

a> Stasjon Driftsgren

0 .3) ri' C' ;:l

CI) F., a> =

PI r. ,—, o

,g

,r4J =1

ed ^

711 ci'' 4)

cl) r4

rc$

PI 0

1:1

Q

cd a> a)

w

:" A., 0

4' p


stasjonenes inntekter o_g utgifter

cd

44,)

Kr.

2 106

6 425

136 542

108 132

275

401

8 199

7 673

3 626

75

125

27 316

1 584

5 260

281 612

273 594

27 948

27 316

590 178

258 815

385

1 550

60 305

3 759

3 925

150

150

11 450

11 500

5 294

8 580

9 386

50

50

3 625

6 666

150

450

S' CL)

P',71) 1

••CZ

Kr.

89

1 267

776

8 518

3

20

208

2 135

156

2 170

3 174

36 525

345

1 439

23 977

324

1 747

383

2 872

657

6 965

294

3 480

Kr.

6 300

2 700

50

100

640

480

480

2 020

88

262

18 374

13 748

2 480

2 020

9 613

2 614

435

435

600

600

300

58

56

300

500

Kr. Kr.

30

58

••

4 635

2 010

407

303

303

953

74

220

10 412

7 475

1 284

978

33 537

4 412

5 192

149

150

433

433

217

517

517

200

401

43Telegrafvese n et]

1929/1930

11, som■N

Utgifter

p:

$r2z)

tz

o

▪ •—

47

175

11

126

1 509

1 220

160

472

137

183

130

29

116

2 073

78

281

30

150

4 798

6 474

2 952

2 565


tF. :

Kr.

23

260

29

950

917

640

69

3 788

46

56

20

21

384

16

95

23

1 072

2 154

15 961

257

Kr.

113

70

118

1 484

2 795

1 397

156

1 287

90

426

607

141

1 139

1 215

198

210

42

1 221

8 455

17 489

2 583

1 508

3 9496646'17 606

4 899 1 384 15 831

354 150 1 390

1 455 14 648 5 405

18 535 395 20 072

137 72 63

153 125 281

100 120 103

191948í 1 485

158 300 340

160 423 929

119, 496

100 120 87

192 2 579 1 545

295 19 305

589 38 564

185 300 357

352 4 823 3 645

101 8 83

260 11 45

75 120 68

213, 1 983 383

cb


1-4

Kr. O. Kr. O. Kr.

2 318 81

6 988 29

247 02

3 826 77

152 698 28

116 098 15

1 485 47

14 565 77

9 522 32

9 140 49

5 166 16

473 70

3 899 67

3357923

2 038 33

6 328 21

250 95

4 614 21

328 979 07

371 266 52

37 504 82

34 388 16

661 874 13 0 33

285 340 75 0 20

3 717 62 0 07

47 035 24 0 08

107 112 88 1 00

4 615 71 0 29

5 067 90 0 16

796 55 011

4 520 56 0 10

13 281 17 037

14 045 41 011

6 425 67 41 46

748 66 0 07

7 243 23 0 10

9 715 93 0 29

11 093 14 0 16

1 549 70 0 10

15 835 73 0 08

4 317 75 0 28

7 883 09 012

707 30 0 09

6 507 93 0 06

Nr.

03798 200

018650

008

201

0 12

030160 202

0151 500

0 081 203

0 07

042120 204

009242

22 08 3 004

007

205

0 07

334240 206

04128 207

009142

007

208

0 091

031656

0124 824

38 62 12 908

318240

1 013

3 041

209

210

- 211

100 1 212

202

- 1 213

430 214

862

350

- 215

274 216

822

217

62 218

300

219


Telegrafvesenet

1929/1930

\.■ 1■1.1 11. N. •

Nr. Stasjon

Driftsgren

220 Høyanger Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

221

222

223

224

225

226

227

228

229

40 underordn. stasj. .

Lærdal

Balestrand

61 andre underordn. stasj

Norheimsund

15 underordn. stasj. .

Odda

25 underordn. stasj.

Utne

230 Voss . . ......

231

42 underordn. stasj. .

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Telegraf

Rikstelefon

Tilsammen • . Telegraf

—»— . Rikstelefon

» — . Abonn.tfn.

— . • Radio

More krets.

Tabell 2 (Forts.) Spesifikasjon over

Inntekter

42) E =4-w c1)

,g

n '74

3 00, 1

0 80

1 50452

0 61

17230 487

108675

1 91

130

145197

0545

-

C

74:4

+q

Kr. Kr. Kr. Kr. O. Kr. Oj Kr.

5 754 169 57

10 931 31 '23

4 575 186

1 3771 13

8 132

1 612 127

7 853 8

1 304 394

4 700 44

11 273 424

50 904 9

1 071 141

6 628

4 043 545

20 990

9 777 2 260

31 105 98

19 570

5 397 283

28 672 36

353

2 457

13

5 599 430

19 025 18

25 482

9 316 1 468

52 725 281

567 448 263 698

1 091 027 17 268

58 804

190 549 19 774

1

268 232 Gurskøy

Telegraf

2

233 41 underordn. stasj. •

Rikstelefon

Telegraf

1. 308

1

12 477; 1 456

Rikstelefon 43 363

234

Kristiansund

369 235 Grip. • . .... Radio

2

236

59 andre underordn. stasj.

Telegraf

Rikstelefon

Radio

Telegraf

Rikstelefon

46 89429i196

108 746, 385

86 1 ;

8 164 789

56 942 3

1

19322,2 237 Mulde

Telegraf 065

Rikstelefon 57 6871 1601

Abonn.tfn. 54 887 -;

10887387;

238

59 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon 64 0861 81

32

206

125

375

310

600

20

303

455

173

20

3

2

7

348

180

60

57 128

3 917

359

1 938

318

277

100

3

4 771

273

5 719

5 061

3 288

31

5 979 85

10 957 55

4 760 77

1 390 15

8 132 10

1 770 20

8 067 31

1 8.23 15

5 119 25

11 697 50

50 913 05

1 522 51

7 227 85

4 607 70

20 989 85

12 339 59

31 657 52

19 742 70

5 700 20

28 711 18

368 10

2 464 30

6 376 91

19 222 51

25 481 81

10 843 25

53 005 95

888 273 90

1 112 213 25

59 162 65

212 261 29

588 25

1 584 90

14 033 05

43 365 30

80 861 41

109 403 70

86 05

370 60

8 952 85

56 944 83

197199

1112

63 48

1403

0 62

147128

1 13

162 378

1 151 60

146625

074 4

179 110

078

140 244

058 1

163 3 732

091 525

54 24

140 350

063 9

131 10

0 73

154 166

087 23

70 59

148789

066339

1 95 230 546

099 37 625

61 95

6622 316

27 105 97 1801 327

62 907 60 09887

58 175 25 111 66

11 304 80 141462

64 093 41 056


stasjonenes inntekter og utgifter.

ci)

4:2 Ftz:s

45

Utgifter

a)

,12) ti

g

0.) o

tit2:

Telegrafvesenet

1929/19$0

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. O. Kr. O. Kr.

1 825

953

634

63

250

8 228

11 098

992

3 738

795

1 588

1 530

6 306

9 318

9 764

7 612

100

119

367

6 071

11 619

13 901

6 119

744

653 908

346 281 1

19 659

60 305

480

1 799 800

320

99

1 462

803

9 185

328

3 741

406

5 225

408

408

80

253

100

400

870

1 050

630

360

480

360

650

9 354

5 729I 13 304

69 8051 4 983

1 610

2 614

292

488

197

245

445

83

250

110

440

398

506

301

20

100

263

350

263

36 247

8292 j

978

5192 ,

105

152

35

35

177

192

1 164

5

71

55

609

119

215

63

100

150

263

264

71

187

10

36

327

406

65

80

321

6 666

12 165

483

18 535

20

982

12

877

40

61

2

48

63

3 312

3

240

9

1 250

37

88

121

1 630

2 7

37

100

145

3 200

8 346

38 754

395,

313

328

893

148

1 246

330

901

73

1 469

254

4 670

8

34

31

637

191

5 481

6 258

55

230

4

135

350

1 025

715

250

3 263

22 408

49 531

8 362

20 072


Telegrafvesenet46

1929/1930

,...••■••■•••"

Tabell 2. (Forts.) Spesifikasjon over

Nr.

Stasjon Driftsgren "W

;•.4 CL)

PC1

g g

Tilsammen .

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

Radio

Inntekter

**e

rt:5

rcs

g

ce

Kr. Kr. ' Kr. Kr. Ø. Kr. O. Kr.

f

1

11 13 '239 Måløy 104 630 Telegraf

1 920 00 606 1 51

Rikstelefon 24 275, 21 430 24 725 64 088

Abonn.tfn. 6838f

87 6 924 53 57 70

537

12

240 48 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon

5 623

21 127

203 23 5 848 10 152

21 127 00 054

91

241 Nordfjordeid

Telegraf

Rikstelefon

3 245

10 610

128 6

26

3 379 65 129 ;114

10 635 85 099

810 242 9 underordn. stasj. 15 Telegraf

7801 138 30

4

Rikstelefon 3 789'

3 789 30 057

243 Sjøholt

Telegraf

Rikstelefon

963

8 068

143

6

206

220

1 312 45 178

8 293 15 090

76

244 41 underordn. stasj. • • Telegraf

Rikstelefon

7 289

39 277

830

1

60 8 178 70 144

39 277 90 060'

772

1 245 Stryn

Telegraf

Rikstelefon

1 618

7 917

117 30

31

765 15 161

7 947 60 O86

162

246 48 underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

7 287

33 526

965

6

8 252 20 143

33 531 98 064

1 022

4

247 Sunndalsøra . • • • Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

1 016

4 196

2 924

32

9

183

105

50

1 230 57 184

4 309 97 079

2 973 55 14 43

41

4

248 4 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon

535

4 019

19,

1

553 25 148

4 020 00 068

55

63 249 Tingvoll

Telegraf

Rikstelefon

1 449

9 815

468,

568'

1 979 95 208

10 382 55 091t

2

250 Rindal . • •

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

198

1 704'

7 496

25

198 00 156

1 728 50 058

7 495 66 53 93

251 Surna

Telegraf

Rikstelefon

Abonn.tfn.

1 077

6 016

10 521

69 1 145 75 144

6 015 80 068

10 521 02 52 08

58

252 7 andre underordn. stasj. Telegraf

Rikstelefon

1 669

14 013

35 1 704 05 140

14 012 70 053

60

253 Volda

Telegraf

Rikstelefon

5 764

17 070

179 67

70

6 009 75 146

17 139 40 096

83

254 25 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon

5 775

20 094

197 20 5 992 15 1 49

20 093 62 063

161

255 Ålesund

Telegraf

Rikstelefon

Radio

100 437

212 142

7 821

46 243

2 164

1 368

10 847

361

157 527 65 1 75

214 667 23 129

9 188 55 466

44 968

3 420

256 41 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon

9 177

40 295

672

14

30

48

9 878 65 148

40 356 91 050

567

257 Åndalsnes

Telegraf

Rikstelefon

4 258

16983,

448

252

196

99

4 902 10 146

17 333 51 098

408

94

258

9 underordn. stasj. . Telegraf

Rikstelefon

1 839

10 124

32

3

1 870 30 126

10 134 25 062

43

2

269 116

837 188

82 665,

8 276-

86 219

3 031

1 369

23 679

7 604

3 425

379 014 90 166 82 147

847 822 60 079 4 303

86 090 01 72 47

9 645 20 4 19


stasjonenes inntekter og utgifter.

7»a

o

w

Kr.

12 361

10 896

'2 726

50

70

2 470

6 681

6 493

9 872