Sterna, bind 17 nr 2 (PDF-fil) - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Sterna, bind 17 nr 2 (PDF-fil) - Museum Stavanger

INNHOLD - CONTENTS

Olav Johansen & Harald Lgvbrekk:

Fra Rcvtangcn ornitologiske stasjon 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Short Notcs - SmAstykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 35

ISSN 0039-1247


FRA REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON 1978

Olav Johansen og Harald Uvbrekke

Stasjonen var bemannet sammenhengende i periodene 14. april - 13. mai,

19.-28. mai, og 1. aug.-fl. okt. I tillegg har i-I. LØvbrekke utfØrt tellinger pil

Revet og ved Orrevatnet gjennom hele Aret - dog i mindre omfang enn i

foregiende Ar.

Ved siden av stasjonens faste mannskap - Holgcrsen og Johansen - har

fglgende besØkt stasjonen og deltatt i merke- og observasjonsvirksomheten:

R. Barrett, Univ. i TromsØ; T. Nygaard og J. Rabben, Univ. i Trondheim;

A. O. Folkestad, Orn. st. Vigra; I. Byrkjedal, Univ. i Bergen; S. Folkedal og

F. Hauge, KarmØy; 0. Gjerde, Stavanger; S. Elday, Sandnes; P. J. Schei, MiljØ-

verndepartementet.

VAREN

April

Værforholdene var svart skiftende, med til dels lave nattetempenturer. I perioden

14.-16. var det vind fm N0 - opptil frisk bris - med lave morgentemperaturer

og sol, og nesten ingen trekkaktivitet. Den 17. snudde vinden

mot S, vi fikk regn, og den 18. hadde vinden gkt til laber S bris, og temperaturen

var -6" C om morgenen. Den 19. var det starre trekkaktivitet, særlig

av troster, rpdstrupc og tomirisk. Vinden dreide da mot S0 - opptil liten

kuling - men spaknet igjen den 20. I perioden 21.-23. var det vindstille, men

trekkaktiviteten var sterkt avtagende. Fra N0 laber bris og sol den 24. dreide

vinden mot S med sluddbyger den 25. Begge dagene var det liten trekkaktivitet,

men denne tok seg noe opp den 26., da vi igjen hadde S0 bris som spaknet

mot kvelden. I perioden 27.-30. var det vindstille og sol med lave temperaturer

(kuldegrader om natten). I denne perioden var det lite trekk om morgenen,

men trekkaktiviteten Økte utover dagen, og rØdstrupe var den dominerende

arten med flere hundre individer den 29. Denne dagen ble dessuten de fØrste

Igvsangerne og hagefluesnappeme registrert, og den 30. kom de fØrste rØdstjertene

og tornsangerne.

Mai

I perioden 1.-7. var det daglig Økende 0 bris som spaknet mot kvelden, og sol.

I den fØrstc delen var det heller liten trekkaktivitet, men mot slutten av peri-

oden tok trekket seg opp med lavsanger som dominerende art. Fra N frisk bris

og lite trekk den 8. og 9. fikk vi S bris, enkelte regnbyger og lave nattetcmpera-

turer (ned til lo C den 11.) i perioden 10.-13. Trekkaktiviteten var fortsatt

lav. Stasjonen var stengt i pcrioden 14.-18. Vinder mellom 0 og N0 var domi-

nerende i perioden 19.-21., og vi hadde varmt, skyet vær. Forholdsvis bra

trekkaktivitet med IØvsanger som den dominerende arten, men ogd gulsanger,

tornskate og blastrupe ble registrert. Den 22. var det vindstille om morgenen,


senere skiftende mellom N0 og S0 bris, skyet, og max. 18" C. Det var stor

trekkaktivitet som om morgenen ble dominert av IØvsanger. Senere pA dagen

~kte det pA med hagefluesnapper, hagesanger og rØdstjert. Det ble dessuten

fanget bl. a. sivsanger, gulsanger og tornsanger. Totalt ble det ringmerket

200 fugler. Den 23. var det vindstille om morgenen, og trekket av JØvsanger

var fortsatt godt. Senere pA formiddagcn fikk vi Økende 0 og N0 bris og regn,

og trekket avtok sterkt. De siste dagene stasjonen var bemannet, 24.-27., var

det N0 laber til frisk bris og liten trekkaktivitet.

I det fØlgende gis en oversikt over observasjoner av mer spesiell interesse i

fPrste halvhr.

En krgllpelikan, Pelecanus crispus, ble sett i Orrevatnet 9. mai. Dette er

andre observasjonen for omridet, og selv om fuglen var sky, hadde den trolig

rØmt fra fangenskap. Dette er en art som hekker i de s~r-ostlige deler av

Europa, og bestanden har gatt sterkt tilbake i dette irhundret.

En canadaghs, Branta canadensis, ble sett i Orrevatnet 28. mars, og samme

sted ble over 200 grtigis, Anser anser, sett 26. april. 7 tundragas, A. albifrons,

ble sett ved Revet 31. jan., og en flokk holdt seg ved Orrevatnet utover våren;

det ble her pB det meste opptalt 265 ind. 6 sredgis, A. fabalis, ble sett ved Orrevatnet

4. mars, og samme sted en dvergsvane, Cygnics be~vickii, 28. jan. En ?

av stellerand, Polysticra stelleri. ble sett ved Revet 11. mars og 8. og 19. april.

En 9 av lappfiskand, Mergus albell~is, i Orrevatnet 4. febr.

En rapphone, Perdix perdix, ved Revtangen 9. juli.

Av vadefugl kan rievnes 7 boltit, Eiidromias morinellus. 15. mai, 2 tundralo,

Pluvialis squatarola, 1. mai og 1 ind. 15. mai. Fjxreplytt, Calidris maririma,

58 ind. 27. mars, 15 polarsniper, C. canurus, 15. mai, og svarthalespove, Limosa

limosa, 1 ind. ved Orrevatnet 8. april, og max. for våren var 6 ind. 20. mai.

Innen omriidet ble det funnet et reir med egg, og et par med fullfjæret unge

den 29. juni like ved stasjonen, men pi den andre siden av veien. Den 15. april

ble det sett to avosetter, Recurvirostra avosetta, ved Orrevatnet.

Ved Revet ble det sett en storjo, Srercorarius skua. 29. april, og samme sted

en polarmhke, Larus hyperboreus, bide den 30. mars og 29. april.

Tyrkerdue, Streptopelia decaocro, ble sett regelmessig fra 28. april og flere

mindre flokker ble sett p& trckk mot nord. Den 6. mai ble det sett cn turteldue,

S. ri~rtur, ved stasjonen.

Vendehals, Jynx ~orquilla, ble fanget 2. mai, dernest observert 5. og 15. mai

- alle ganger 1 ind. Den 19. og 22. mai ble 2 ind. fanget hver dag.

En tornskate 9, Lanius collurio, ble sett 20. mai, og en c? den 25. mai. Den

19. april ble en varsler, L. excubitor, fanget.

En svartkrfike, Corvus c. corone, ble registrert bide 22. april og 15. mai.

En sivsanger, Acrocephal~is schoenobaenus, ble fanget om kvelden 22. mai,

og gulsangeren, Hippolais icrerina. ble h@rt ved Maleneset 21. mai, og to ble

fanget ved stasjonen 22. mai. MØller, Sylvia curruca, ble registrert ved stasjonen

12., 20. og 23. mai, og ved Orrevatnet 27. mai og 3. juni.


Av svartstrupe, Saxicola torquata, ble det registrert 2 ind., en 9 ved sta-

sjonen l. april, og en 9 ved Orrevatnet 4. mars. En svart rØdstjert d, Phoeni-

curus ocltruros, hadde tilhold ved stasjonen 7. mai, og en blåstnipe d, Lus-

cinia svecica. ble fanget 21. mai. En duetrost, Turdus viscivorus, ble sett tidlig

om morgenen 29. april.

Den 6. mai flØy en stillits, Carduelis carduelis, over stasjonsomridet.

HØSTEN

Som i foregiende Ar slo vadertrekket feil, og kun enkelte arter var tallrike i

kortere perioder. HØsten bar likeledes preg av en nesten total mangel pi

invasjonsarter, samt at værforholdene var svært dirlige i lange perioder. Den

militære aktiviteten var stor denne h~sten, og vaderfangsten ble av denne

grunn delvis hindret fra ultimo aug. til primo okt., dvs. midt i den beste trekk-

perioden. PA stasjonstomten ble det benyttet et fast antall nett, og fra medio

sept. ble det benyttet sang av en rekke arter for % lokke disse til fangstomddet.

A ugust

1.J. Stille, delvis skyet med periodevis regn, varmt. Liten trekkaktivitet, med

IØvsanger som den dominerende arten.

4.-15. Perioden ble dominert av N-NV bris, opptil liten kuling, skiftende

skydekke med regn av og til, men og& flere dager med sol. Bortsett fra noe

IØvsanger, si var det lite smifugltrekk. Det var lite vadere pi Revet og&, men

flokker pi opptil 70 polarsniper, alle gamle fugler, trakk forbi den 15.

16.-21. De to farste dagene laber S bris og regn, senere N bris som dreide

S0 den 19. og oppklamende. Forholdsvis bra med rastende vadere de to fØrste

dagene, med myrsnipe som dominerende. Trepiplerke trakk jevnt forbi sta-

sjonen fØrste del av dagen bide den 18. og 19.

22.-31. Perioden ble dominert av N-NV vinder, flere dager av kuling

styrke. Regn og regnbyger, men og& dager med sol. Vadertrekket dominert

av polarsnipe i de fØrste dagene, med bl. a. 159 ind. ringmerkt den 22. Samme

dag var der og& forholdsvis mye tundrasniper. Antall vadere minket imidler-

tid hurtig mot slutten av perioden. Smifugltrekket var dirlig.

September

1.4. Fra et svakt vinddrag fra 0 om morgenen den l., dreidc vinden mot N

laber bris om formiddagen, og resten av perioden var det vind fra N med opp

til stiv kuling den 3. For det meste klart vser og sol. Smftfugltrekket var dirlig,

og bortsett fra noen hagesangere den I. ble det dominert av hei- og trepip-

lerker. Vadertrekket var etter forholdene bra, og antallet sandlØpere og dverg-

sniper Økte kraftig.

5-9. I den fØnte del av perioden var det vindstille og delvis skyet vrer, men


den 7. fikk vi Okende S 0 bris utover dagen, og den 8. var styrken oppe i liten

kuling fra SS0. Kulingcn spaknet utover dagen, for sH d dreie til laber V bris

med enkelte regnbyger den 9. Smhfugltrekket ble dominert av piplerker, men

periodevis og& bra med lavsanger og bokfink. Vadertrekket var godt, og flere

hundre dvergsniper og sandlØpere rastet pd Revet. Likeledes var det forholds-

vis bra med tundrasnipe og myrsnipe.

10.-13. Frisk NV bris til liten kuling og regn, noe spakere den Il., men

Økende til sterk N kuling den 12. Den 13. vindstille bortsett fra en kortvarig

SV laber bris om ettermiddagen. Trekkaktiviteten var liten i denne perioden,

og av smhfugl dominerte heipiplerker.

14.-21. Regn og Qkende bris fra V dcn 14. Den 15. og 16. vind mellom N

og S, opptil liten kuling. Den 17. sterk NV kuling til liten storm og regnbyger,

og resten av perioden regnbyger og NNV vind som av og til var av kuling

styrke. Det var lite vadere i denne perioden, men til tider bra trekk av smii-

fugl. Den 20. ble det registrert et kraftig trekk mot N av grgnnsisik i de tidlige

morgentimer, og min. 1500 passerte over stasjonen.

22.-26. Perioden ble dominert av vind fra V, opptil frisk bris, og regnbyger.

Vadertrekket var dhrlig, og av smilfugl ble det registrert litt trekk av heipip-

lerke og tomirisk.

27.-30. For det meste vindstille, men av og til 0 og S 0 bris, opptil liten S0

kuling den 29. Enkelte regnbyger, men med lange perioder med sol. Hele

perioden ble dominert av et trekk mot N av grØnnsisik, men ogsd andre arter

begynte d kommc, f. eks. munk, gjerdesmett og rfldstrupe. Antall fuglekonger

økte, og tendenser til trostetrekk ble registrert.

Oktober

1.-7. Periodevis V laber bris, regn og regnbyger. Den 1. var trekkaktiviteten

bra, med rØdstrupe, gronnsisik og bj~rkefink som dominerende arter. Den

2.-5. var det forholdsvis lite trekk med dominans av rØdvinge- og mtiltrost.

Den 6. ble det igjen bra trekkaktivitet, med troster, rgdstrupe og gjerdesmett

som dominerende arter. Betydelig mindre trckk den 7.

8.-16. Perioden ble dominert av S og S0 svake vinder, opptil frisk bris i

styrke. Periodevis disig og tAkc, regnbyger. Trekket av smiifugl var bra, med

fuglekongc, munk, trostcr og rØdstrupc som dominerende. De fgrste flokkene

av grginnfink ble notert den 9., og kj~ttmeis var vanlig enkelte dager. Et kraftig

trostetrekk ble notcrt den 15.

17.-21. Fm vindstille om morgenen den 17. Økte vinden utover dagen til frisk

NN0 bris som dreide mot NV den 18. Denne vindretningen dominerte resten

av perioden, med opptil stiv kuling og regnbyger. Smiifugltrekkct betydelig

mindre, men smhflokker med grgnnfink og troster ble registrert. Den 19. et

betydelig trekk mot N av sanglerke.

22.-31. Om morgenen den 22. svak S0 bris som dreide til stiv NV kuling

p& et lite ~yeblikk. Resten av perioden dominert av V og NV kuling og regn.


God trekkaktivitet den 22. om morgenen, senere betydelig mindre trekk som

ble dominert av troster og grØnnfink.

Fra stasjonsjournalene kan fØlgende observasjoner nevnes fra andre halvik

Av lommer var smalom, Gavia stellara, den dominerende arten, med bl. a

35 ind. 23. sept., og 75 ind. pb trekk mot S 30. sept.

Toppdykker, Podiceps cristatus, ble maksimalt notert til 14 ind. i Orrevatnet

29. aug. og 19. sept. Den 28. okt. ble 1 ind. sett ph Revet.

Den dominerende skarven var storskarv, Phalacrocorax carbo. Flokker ble

sett nesten daglig ph trekk mot S fra ultimo aug., og 15. okt. ble det registrert

132 ind. i Orrevatnet, hvor arten blir sett regelmessig, men i noe mindre antall.

Hovedtrekket av grggb, Anser anser, fant sted fra ultimo sept. til 20. okt.,

og kortnebbgbs, A. braciiyrhynchus, ble sett i Orrevatnet 15. okt. (2 ind., Kers-

bergen m. fi.). Knoppsvaner, Cygnus olor, ble sett regelmessig, med 2-3 ind. i

aug., med Økende antall fra 19. sept. til max. 9 ind. 7. okt. Samme dag ble en

sangsvane, C. cygnus, sett, og4 denne i Orrevatnet.

Spurvehauk, Accipiter nisus, var den dominerende rovfuglen, med daglige

obs. i siste halvdel av sept. - og mer uregelmessig i okt. Fjellvhk, Buteo

lagopus, ble sett ved fire anledninger, 2 ind. 30. sept., 1 ind. henholdsvis 8. og

11. okt., og 3 ind. 15. okt. 2 musvaker, B. bureo, ble sett 30. sept. Den fante

myrhauken, Circus cyuneus, for høsten ble sett 30. sept. Deretter ble arten

registrert ph 6 dager fram til 15. okt., da det ble sett 1 d og 2 hunnfargede ind.

Dvergfalk, Fdco columbarius, var den vanligste falken. Den fØrste ble sett

14. aug., deretter fitallig ut scpt., og uregelmessig i okt. Thrnfalk, F. linnun-

cuhs, ble sett p5 to dager i aug., og 6 dager i sept. Vandrefalk, F. peregrinus,

ble registrert med ett ind. henholdsvis 14. aug., 8. og 14. sept.

Som foreghende hØst mb vadertrekket karakteriseres som dlrlig. Sandlo,

Charodrius hiaricula. var regelmessig men fbtallig. Heilo, Pluvialis apricaria,

ble sett enkelte dager pb Revet, men pb markene rundt om ble det registrert

flere flokker. Tundralo, P. squatarola. var fstiillig og uregelmessig. Stein-

vender, Arenaria interpres, regelmessig, men i svart varierende antall. Dverg-

snipe, Calidris minura, var tallrik i en kort periode, med trekktopp 8.-9. sept.

Myrsnipe, C. dpina, hadde to korte trekktopper - en medio aug., og en

8.-9. sept. - resten av sesongen fhtallig. Tundrasnipe, C. ferruginea, fore-

kommer vanligvis ikke i stort antall, men arten var relativt vanlig i en kort

periode i sept., med trekktopp 8.-9. sept. Polarsnipe, C. canutus. fhtallig, bort-

sett fra en trekktopp 15.-25. aug. SandlØper, C. alba, regelmessig, med en mar-

kert trekktopp 4.-9. sept. Rødstilk, Tringa totanus, regelmessig men fitallig,

med trekktopp medio aug. Lappspove, Limosa lapponica, svart fbtallig.

En dvergmhke, Larus minurus, hadde tilhold ph Revet i perioden 29. juli til

25. aug. I aug. var det snakk om min. 2 forskjellige ind., selv om det ikke ble

sett mer enn ett ind. pr. dag.

Skogdue, Columba oenas, forekommer meget sjelden pl stasjonen, men

denne høsten ble ett ind. sett 28. aug.


Vendehals, Jynx rorquilla, ble fanget biide 2, og 9. sept. begge dager 1 ind.

En flokk pB 14 fjellerker, Erernophila alpesiris. ble sett p% Revet 26. sept.,

og 6 ind. samme sted 30. sept.

En gulerle, Moracilla flava. ble sett ved Orrevatnet sli sent som 4. okt., og en

vintererle, M. cinerea, ble obs. 7. okt.

En tornskate, Lanius collurio, ble sett bide 24. og 26. aug., og en varsler,

L. excubitor, 6. okt. I slutten av sept. ble det registrert usedvanlig mye skjære,

Pica pica. og enkelte av disse gjorde tydeligvis fors~k pA il trekke. Den 28. sept.

ble det p% en gang sett min. 57 ind. og den 30. sept. min. 50 ind. som begge

dager flØy mot S, for deretter li returnere mot N og sli S forsvinne mot 0/N0.

Den 14. nug. ble det fanget en rØrsanger, Acrocephalus scirpaceus, og av

gulsanger, Hippolais icrerina. ble det fanget 2 ind., henholdsvis 5. aug. og

6. sept. Hauksanger, Sylvia nisoria, ble registrert kun en gang denne hØsten,

1 ind. fanget 17. aug. Munk, S. airicapilla, opptddte i betydelig mindre antall

enn foregiiende h~st, mens derimot pansanger, Phylloscopus collybita, av

rasen rrisris forekom relativt vanlig i okt. Totalt ble det av denne rasen fanget

13 ind., derav 1 den 11. okt., 3 den 14. okt., 3 den 26. okt., 5 den 27. okt., og

1 den 31. okt.

En duetrost, Turdus viscivorus, ble sett 8. aug. Denne hgsten forekom det

et kraftig nordgbende trekk av grØnnsisik, Cardrtelis spinus. Min. 1500 ind.

ble registrert pi noen fb morgentimer den 20. sept., og senere pA hØsten var

dette en av de dominerende artene. Dvergspurv, Emberiza pusilla, har ikke

tidligere blitt registrert pii stasjonen. Den 27. sept. ble imidlertid et ind. fanget

i Helgolandsrusen, og den ble kontrollert senere p5 ettermiddagen.

INVASJONSARTER

Som i foregliende An rapport blir invasjonsartene behandlet noe mer detaljert,

selv om flere arter ikke ble registrert pi Revtangen dette aret, og de som

forekom, ble sett i svmt lite antall.

Ugler

Hornugle,Asio orus, ble det sett l ind. av 15. okt., mens det den 24. sept.

ble fanget en perleugle, Aegolius lunereus. SnØugle, spurveugle, og haukugle

ble ikke registrert.

Sperrer

Grhpett, Picirs canirs, ble sett med sikkerhet 14. sept., 1. og 2. okt., og

14. okt. Hver gang l ind. Flaggspett, Dendrocopos major, ble sett kun en gang,

1 ind. 4. okt. Svartspett, hvitryggspett, dvergspett og trethpett ble ikke re-

gistrert.


Krdkefugler

1 ind. av nØtteskrike, Garrulus glandarius, ble sett henholdsvis 22. og 26.

april, og 5. og 6. mai. En nØttekrftke, Nlicifraga caryocaracres, ble sctt 27. sept.

Meiser

Granmeis, Parus montanics, ble registrert kun en gang, 1 ind. 24. aug. Svart-

meis, P. oter. ble obs. fatallig i siste tredjedel av aug. med min. 5 ind. som

hØgste dagsnotering. I forste halvdel av sept. ble arten sett daglig, om enn fii-

tallig, og i siste halvdel av september ble den notert kun pi 6 dager, og i okt.

ble den registrert med 1-2 ind. den l., 6., 14. og 26. Den fØrstc blimeisa,

P. caeruleus. ble sett 28. sept. Begge de to folgende dager ble den sett, og like-

ledes 4 dager i okt., dvs. dcn l., 7., 11. og 15. Den mest tallrike invasjonsarten

var kj~ttmeis, P. major. Fra vftrsesongen foreligger det kun to obs., dvs. min.

1 ind. 27. april og min. 1 den 1. mai. Om hØsten ble den registrert fØrste gang

26. sept., og deretter nesten daglig resten av sesongen. I stØrst antall opptriidte

den 11. okt., da hele 27 ind. ble nngmerkt. Lappmeis ble ikke registrert.

Spenmeis

En spettmeis, Sitra europaea, ble sctt den 30. sept.

Hverken stjertmeis. trekryper, eller sidensvans ble sett.

Finker

Grbisik, Acanrhis flammea. ble sett den 31. okt. - en liten flokk pa ca.

10 ind. flØy mot N over stasjonen. I vhesongen ble dompap, Pyrrhula pyrr-

Itula. sett to ganger i april, dvs. 1 ind. den 14. og 2 ind. den 20. Om hØsten

ble den registrert kun en gang - min. 1 ind. ble hgrt den 11. okt. Ubestemte

korsnebber, Loxia sp., ble det gjort fØlgende obs. av: 30. sept. ble min. 1 ind.

hØrt, 7. okt. ble 12 ind. obs. ved Revtangen, og 15. okt. ble 3 ind. sett ved

Orrevatnet. Konglebit eller artsbestemte korsnebber ble ikke registrert.

RINGMERKING

Bide under vAr- og hØstsesongen ble det benyttet et fast antall nett (200 fot)

pi faste plasser. Dersom varforholdene tillot det, var netta oppe hele den lyse

del av dognet. I tiliegg ble det benyttet 3 vannruser om viiren og 1 om hosten,

samt Helgolandsrusen. Til vaderfangsten ble det maksimalt benyttet 8 ruser.

Det ble ringmerkt tre nye arter for stasjonen - heilo, jordugle og dverg-

spurv. Det ble dessuten satt arsrekord for heipiplerke og gjerdesmett. For

heipiplerke skyldes dette at det i perioder - fra medio sept. - ble benyttet

sang av arten for zi lokke fuglene til fangstomriidet. Ogsi for en rekke andre

arter ble det benyttet sang, og en kan med sikkerhet si at uten dette hjelpe-

midlet hadde antall ringmerkte rØdstruper, rgdvingetroster, grØnnsisiker, torn-

irisker og gulspurv vart betydelig lavere om hØsten.


Spurvehauk, Accipirer nisus

Tjeld, Haematopus ostralegus

Sandlo, Charadrius hiaticula

Heilo, Pluvialis apricaria

Tundralo, Pluv. squatarola

Steinvender, Arenaria interpres

Dveqsnipe, Colidris minuta

Myrsnipe, C. alpina

Tundrasnipe, C. ferruginea

Polarsnipe, C. canutus

Sandlgper, C. alba

Bmshane, Philomachus picgnax

Rgdstilk, Tringa totanus

Lappspove, Limosa lapponica

Ringdue, Columba palumbus

Jordugle, Asio jlammeus

Perleugle, A egolius funereus

Vendehals, Jynx rorquilla

Uvesvale, Hirundo rustica

Trepiplerke, Anthus trivialis

Heipiplerke, A. pratensis

Linerle, Motacilla alba

Varsler, Lanius excubitor

Stær, Sturnus vulgaris

Skjære, Pica pica

Gjerdesmett, Tr. troglodytes

Jernspurv, Prunella modularis

Sivsanger, Acr. schoenobaenus

RØrsanger, Acr. scirpaceus

Gulsanger, Hippolais icterina

Hauksanger, Sylvia nisoria

Hagesanger, S. borin

Tomsanger, S. cornmunis

Munk, S. atricapilla

M~ller, S. cirrruca

LØvsangcr, Phyll. trochilus

Gransanger, Ph. collybita

Fuglekonge, Regulus regulus

Hagefluesnapper, Fic. hypoleuca

Gr& fluesnapper, Musc. striata

Buskskvett, Saxicola rubetra

Tidligere

merket

Ringmerket 1978

tsztg, 1 (a:En, 1


Tidligere

merket

Ringmerket l978

(s:Eg)l (aifin) 1 ;El,

Steinskvett, Oenanrhe oenanthe 846 1 2 3

RWtjert, Phoen. phoenicurus 1 145 38 7 45

RØdstrupe, Erirhacus rubccula 1 800 89 65 1 54

Blilstrupe, Luscinia svecica 22 1 - 1

Grhtrost, Turdus pilaris 313 - 6 6

Svarttrost, T. merula 1 006 3 35 38

RØdvinpetrost, T. iliacus 386 77 77

MUtrost, T. philomelos 378 7 l I 18

Svartmeis, Parus urer 618 - 5 5

Blilmeis, P. caeruleus 2 422 - 8 8

KjØttmeis, P. major 920 - 66 66

Grhspurv, Passer domesticus 98 4 19 23

Pilfink, P. monianus 83 - 12 12

Bokfink, Fringilla coelebs 510 1 23 24

B jØrke fink, F. monrifringilla 1 552 - 8 8

GrØnnfink, Carduelis chloris 939 - 75 75

GrØnnsisik, C. spinirs 2 210 - 49 49

Bergirisk, Acanthis jlavirostris 2 894 d 3 3

Tornirisk, Ac. cannabina

Gulspurv, Emberka citrinella

Dvegspurv, E. pusilla

Sivspurv, E. schoeniclus

Andre arter forher snecics)

418

240

206

7 547

13 21 34

- 17 17

- 1 1

2 8 10

- d

SUMMARY: REVTANGEN BIRD OBSERVATORY 1978

The observatory was manned between April 14 and May 28 (cxcept between

May 14-18), and again from August I til1 October 31. The temperaturc was

low in April, and the hird migration was rather weak. During thc last few

days of the month, we had an influx of Robins, wliich culminatcd on April 29.

The main passage this spring took place on May 19-23 with Willow Warbler

as thc dominating species, but also with good numbcrs of Pied Flycatchers,

Gardcn Warblers, and Rcdstarts. A Sedgc Warbler and two Icterinc Warblers

were also ringed in this period. A Dalmatian Pelican was observed on May 9,

a Turtle Dove on May 6, and a Black Redstart on May 7.

The main featurcs of the autumn season were an almost complcte lack of

irruption species and an unusually low number of many wvaders. The Bar-tailed

Godwit was very scarce, and apart from two small peaks, the Dunlin

also occurred in small numbers. The most noticeablc passerine specics secn on


direct migration was the Siskin. A marked northward migration was seen on

several days, and at least 1500 individuals flew siraight north on September

20 during the early hours of the morning. A total of 13 Chiffchaffs of the sub-

species tristis was caught during October, with a maximum of 5 individuals on

the 27th. On September 27 a Little Bunting was caught. This was the first

record for the observatory.

The authors' addr.:

0. J., Zoologisk avdeling, Stavanger Museum, N - 4000 Stavanger

H. L., Brueland, N - 4300 Sandnes


SHORT NOTES - SMÅSTYKKER

1. Blauschwanz in Pasvik, Norluegen. - Am 9. August 1977 beobachtete ich

im Øvre Pasvik Nasjonalpark einen Blauschwanz Tarsiger cyanurus d. Einen

100Yo-tigen Beweis kann ich leider nicht geben, da es mir trotz aller Bemuh-

ungen nicht gelang, den Vogel zu photographieren.

Ich beobachtete den sehr scheu erscheinenden Vogel nur gut 5 Minuten lang

ca. 2,5 km nordlich vom Elenvann in einem mitteldichten Kiefernwald auf

zum Teil sumpfigen Moorboden. Aufgefailen war er mir im sonst sehr vogel-

armen Wald durch seine Rotkehlchen-ahnlichen «tikk-tikk» bzw. ((tikk-tikk-

tikk»-Rufe aus einer ca. 11 m hohen Kiefer, wo ich ihn nach kurzer Zeit

auf einem abgestorbenen Seitenast aus minimal 5060 m Entfernung mit

meinem Leitz-Trinovid-Femglas 10 x 40 gut im Licht beobachten konnte.

Wie ein Grauer Fliegenschnapper flog er von dieser Sitzwarte aus in die

Luft und fing dort Fluginsekten - solange ich im Stand verharrte. Als ich

venuchte, mich in Deckung von Kiefernstammen weiter ni nahern, flog der

Blauschwanz in Baumwipfelhohe in den benachbarten dichten Kiefernwald ab,

wo ich ihn trotz halbstundiger Suche nicht wieder entdecken konnte.

Die Kennzeichen des Volgels: Grosse wie Gartenrotschwanz; Halfung beim

Sitzen erheblich waagerechter als Rotschwanz, wobei ich nur 3x ein Rot-

schwanz-ahnliches Schwanzzucken beim Rufen feststellen konnte; Fiirbung:

am auffailendsten die Ruckenpartie vom Nacken bis zum Burzel in einem

leuchtenden Blau (ahnlich wie beim Eisvogel, nur etwas dunkler); dunkler

blau waren die Decken der Flugeloberseite gefarbt, wahrend die Schwingen

und der Schwanz dunkel- bis schwanblau erschienen, ebenso wie die Wangen-

partie am sonst etwas heller dunkelblauen Kopf; ein weisslicher Stim- und

Oberaugenstreif war nur andeutungsweise ni erkennen, am starksten hinter

dem Schnabelansatz. Kehle, Brust und Bauch waren hell (weiss bis elfenbein-

farben); an den Flanken guckte unter dem Flugel ein sehr schmaler Streif

rotlicher Federn hervor, der sich aber unter dem Flugel hoher zog (beim

mehrmaligen Auffliegen ni sehen). - Dr. Henning Behmann, 1. Vonitzender,

Deutscher Bund fur Vogelschutz, Gruppe Kiel.

2. To nye funn av rflrdrum i Rogaland. - Pr. telefon til Stavanger Museum

meddelte Lars Nzrland den 13. desember 1978 at en rfbrdrum var blitt fanget

inn p& Nesheim ved NoprbØ. Fuglen var blitt sett ogd dagen fØr, da den gikk

p& et jorde og Øyensynlig sØkte fØde. Den var avmagret og virket syk, siden

den lett lot seg fange inn, men var kanskje bare utsultet. En besØkende tok

fuglen med seg i bien til Egersund, og dens videre skjebne er ukjent.

P& Sviland i Sandnes fant Trond Birkeland, Stavanger, et kadaver av rØr-

drum ca. 15. april 1979. Det var helt inntgrket og hadde tydelig ligget der i

lengre tid, antagelig et offer for den usedvanlig lange og kalde vinteren. Som

bevis pA artsbestemmelsen kunne Birkeland fremlegge 1 arm- og 1 hhndsving-

fjær. - H. Holgersen.


3. Vepsevbk ved Sandnes. - Den 21. juni 1979 ble Stavanger Museum varslet

om en rovfugl som var fanget inn p& HØyland. Fuglen ble straks avhentet. Den

kunne ikke flyve, hadde vært utsatt for intens mobbing av andre fugl og var

praktisk talt dekket av ekskrementer fra gratrost. Gule Øyne ga fØrst inntrykk

av hØnsehauk, men etter hvert som skitten i IØpet av et par dager ble vasket

av, dukket det fram en 1 Ar gammel vepsevilk.

Fuglen var skadet, hadde Øyensynlig flØyet mot noe som hadde truffet ved

roten av overnebbet (ledning?). Vokshuden var flerret, og fuglen hadde tydelig

vondt nlr den med nebbet tok imot mat og forsgkte å sluke den. Den var utmagret

og hadde sikkert sultet i noen tid. Imidlertid kom den seg, fgrst langsomt,

etter hvert hurtigere, mens den ble foret med kj~ttstykker og renset mer

og mer. Etter 10 dager ble den forsØksvis sluppet ved Åsland i Time. Den

flakset da ned i og tvers over et lite dalfØre, men kom inn i en oppgiende

IuftstrØm og svevet si pii rolige vinger stadig hØyere og hgyere og forsvant til

slutt bak en Askam langt borte.

Haftorn 1971 nevner 4 eksemplarer fra Rogaland; et femte (fra 1958) er

publisert i Stavanger Museums Årbok 1959, og senere er enda 4 funn fra Arene

1974-77 omtalt i Fdco (observasjoner eller ekspl.). - H. Holgersen.

Summaries. 1) Sight record of n Red-Flanked Bluetail in Co. Finnmark, near

the Norwegian/Soviet-Russian border, 2) Two new records of Bittern, Botaurus

stellaris, in Co. Rogaland, SW-Norway, and 3) A new record of Honey

Buzzard, Pernis apivorus, the 10th for Co. Rogaland.


AKTlETRYKKERlEi I STAVANGER

More magazines by this user
Similar magazines