SAMFUNNSFAG - Kreftforeningen

kreftforeningen.no

SAMFUNNSFAG - Kreftforeningen

SAMFUNNSFAG

Hovedområde: Politikk og demokrati

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom

bruk av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for

demokratiet

Hvordan kan elever/andre påvirke det politiske system i f.h.t. tobakkslovgivning ved

sin skole eller i sitt fylke? Hvilke kanaler finnes ved skolen og fylket der elevenes

stemme kan bli hørt? Har det noen gang vært tatt opp tobakksforebyggende tema i

disse kanalene?

Diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Kan den norske tobakkspolitikken og tobakkslovgivningen komme i konflikt med de

Europeiske Menneskrettighetene? Hvis ja – hvordan? Hvis nei – begrunn!

Identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg, og argumentere frå

ulike politiske ståstader

Kom med eksempler på hvordan utforming av tobakkspolitikk vil være påvirket av

ulike politiske ståsteder. For eksempel: Var innføringen av ”Røykeloven” i 2004 noe

som kom i konflikt med liberalistiske verdier? Sosialistiske verdier? Hvilket parti var

det som stod i bresjen for dette? Hvordan var debatten i forkant? Hvilke argumenter

ble fremført fra de ulike partiene?

Hovedområde: Individ og samfunn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved

sosialiseringa av ungdom i Noreg

Hvordan er røyking og snusing fordelt mellom ulike ungdomskulturer? Røykes det meir

eller mindre i noen miljø fremfor andre? Kva med snus – er det ulikheter i andel

snusere mellom ulike ungdomskulturer? Viss ja - Kva kan være årsaken til dette?

Hvilken status har røyking/ snusing i dag? Hvordan var dette for 100 år siden? Hvorfor

har dette endret seg?

Forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere kvifor

kjønnsrollene endrar seg over tid

Tobakk og kjønnsroller: Er det forskjeller i bruk av snus og røyk mellom jenter og

gutter? Mellom kvinner og menn? Hvordan var det for 50 år siden? Hvordan er det i


andre kulturer når det gjelder tobakksbruk? Kan kjønnsforskjeller i tobakksbruk ha

noen samanheng med assosiasjonene vi knytter til røyk/snus? Har reklamen hatt noen

betydning i så henseende?

Rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy og vurdere

korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi

Hvordan påvirker tobakksforbruket personlig økonomi? Familieøkonomien?

Drøfte rettane ein har som forbrukar og diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar

Kan individets rettigheter komme i konflikt med befolkningens rettigheter? Her tenker

vi på konflikten mellom at tobakk er et lovlig produkt som enhver over 18 år står fritt

til å kjøpe og bruke, men gjennom bruken skader man omgivelsene gjennom passiv rø

yking, røykepress, bidrag til en umoralsk tobakksindustri, påføre helsevesenet

kostnader knyttet til behandling av røykrelaterte sykdommer etc.

Hovedområde: Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Definere omgrepet levestandard og livskvalitet, gjere greie for årsaker til at levestandarden i

Noreg har auka og diskutere om auken har ført til betre livskvalitet

Påvirker tobakksbruk levestandard og livskvalitet? På hvilken m åte?

Reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

Tobakk og arbeidsmiljø – på skole og arbeidsplasser; på hvilken måte påvirker

tobakksbruk miljøet på en arbeidsplass. Hvordan er lovgivningen på ulike

arbeidsplasser i dag i f.h.t. tobakk? For eksempel i helsevesenet? På skolen? I private

bedrifter? I hotell og reiselivsbransjen? Røykes det mer i enkelte yrkesbransjer enn

andre?

Hovedområde: Kultur

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

Definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg

over tid

Hvordan kan tobakksbruk knyttes til begrepet kultur? Kan man snakke om en

tobakkskultur? Hva ligger i det begrepet? Tobakkskultur varierer fra sted til sted, og

mellom ulike land, og har endret seg voldsomt i Norge, særlig de siste 60 årene?

Beskriv hva som kan være årsaker til ulik tobakkskultur, og hvorfor det har skjedd så

store endringer.

Beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i

fleirkulturelle samfunn

Hvordan er tobakksbruk i de ulike minoritetene i Norge? Kjønnsforskjeller? Andre

tobakksprodukter? Holdninger til tobakk?

Hovedområde: Internasjonale forhold

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:


Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet

Makt og økonomi i f.h.t. store selskaper/storindustri – hvordan kan tobakksselskapene

påvirke den politiske lovgivningen til et land, for eksempel Sveriges forhold til EUs

lover, med tanke på snus.

Hvordan påvirkes land hvis økonomi er sterkt avhengig av tobakkseksport? For

eksempel Malawi. Beskriv. Hvilken makt har tobakksindustrien i et slikt land?

Gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar og forklare FNs rolle i det

internasjonale arbeidet for urfolk

Under hvilke arbeidsforhold jobber de som dyrker tobakk? Vilkår? Verneutstyr?

Helsetilbud? Forekommer det barnearbeid? I så fall i hvilken utstrekning?

Finnes det sykdommer som særlig rammer de som arbeider på tobakksplantasjene?

Hva er for eksempel ”Green tobacco sickness”?

Gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike og drøfte tiltak for å

redusere fattigdom i verda

I enkelte land brukes store deler av jordbruksarealet til å dyrke tobakk for eksport i

stedet for å dyrke mat til egen befolkning. Hvordan og hvorfor skjer dette? Hvilken

betydning har det for landets økonomi, og innbyggernes helse? På hvilken måte står

et lands økonomi i forhold til innbyggernes helse?

Selges råvaren tobakk på et åpent marked der markedsmessige regler som tilbud og

etterspørsel gjelder? Eller hva styrer handelen mellom tobakksselskapene og

tobakksbøndene? Hvem tjener penger på tobakk? Beskriv.

More magazines by this user
Similar magazines