Verdiskapning i Norge og nordområdene - Finnmarkskonferansen

finnmarkskonferansen.no

Verdiskapning i Norge og nordområdene - Finnmarkskonferansen

Verdiskaping i Norge og nordområdene

President Paul-Chr. Rieber


Dette er NHO

Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk

3 av 4 bedrifter har færre enn 20 årsverk,

95% av bedriftene har færre enn 100 årsverk

21 landsforeninger, 15 regionkontorer og Brusselkontor

4 råd: Mindre bedrifter, Familiebedrifter, Etikkutvalg og

Klimapanel


SAMFUNNSREGNSKAP

Verdiskaping i Grieg Seafood Finnmark AS

Kapital

Produksjon

underleverandører:

708

millioner

Verdiskaping i

Grieg Seafood

Finnmark AS:

95

millioner

Omsetning i Grieg

Seafood Finnmark

AS:

803

millioner

Arbeidskraft


Grieg Seafood Finnmark AS

SAMFUNNSREGNSKAP

SYSSELSETTING OG LØNNINGER I NORGE

135 sysselsatte årsverk i egen bedrift…

bidrar til….

870 sysselsatte årsverk hos norske

underleverandører.

Totalt

1005

sysselsatte årsverk i

Norge


Grieg Seafood Finnmark AS

SAMFUNNSREGNSKAP

OFFENTLIG SKATTE- OG AVGIFTSBIDRAG

- 726 millioner i verdiskaping i Norge

- 1005 sysselsatte årsverk

Innebærer skatte- og avgiftsinntekter på…

…243 millioner til stat og kommune


Grieg Seafood Finnmark AS

SAMFUNNSREGNSKAP

OFFENTLIG VELFERD

243 millioner

i skatter og avgifter kan finansiere:

480 årsverk i offentlig sektor

eller

1915 kommunale

barnehageplasser

eller

315 Sykehjemsplasser


Olje og gass –

drivkraft i ny

verdiskaping

•Kartlegg ressursene og gi grønt lys

for drivverdige funn

•Sikre sameksistens olje og fisk

•Trapp opp oljevernberdskapen

•Bygg ut Goliatfeltet

•Stockman

-Norsk-Russisk samarbeid

-Europas ledende olje og gass

region

Photo: Eiliv Leren / StatoilHydro


Mat fra havet – økt

verdiskaping

•Sikre god og forutsigbar

markedsadgang

•Arbeid mot importrestriksjoner

•Avklar fiskerisoner og bekjemp

overfiske

•Gode internasjonale

samarbeidsløsninger

[Presentasjonsheading] 07.09.2009 8


Reiseliv – rom for

vekst

•Naturen er råvaren

•Mer helhet og samarbeid

•Gode rammebetingelser

•Felles nordnorsk reiselivsselskap

•Profilér Nord-Norge i utlandet

•Økt kompetanse

[Presentasjonsheading] 07.09.2009 9


Makrotall Finnmark – Nord-Norge

Nord Norge

43830 bedrifter

214 462 ansatte

Finnmark

72399 innbyggere

7558 bedrifter i Finnmark

3,9 pst arbeidsledige i Finnmark pr i dag

Sysselsatte i Finnmark 37 000

07.09.2009 10


NHO`s strategi 2009-2011-

Hovedstrategi: Sikre Norges konkurransekraft

Verdiskaping på

dagsorden – ny vekst ut

av krisen

Følg Handlingsreglen

Reduser skattene

Sats på gründere

Utløs skaperkraft og

innovasjon


Delstrategi: Kompetanse for fremtiden

Kompetanse - arbeid gir

velferd

Høyeste kvalitet i

utdanningen

Mål kvaliteten

Mer lønnsomt å jobbe

Øk lærlingtilskuddet

07.09.2009 12


Delstrategi: Infrastruktur skaper verdier

SamferdselsLøft

Følg opp SamferdselsLøftet

Lønnsomme prosjekter

Slipp private til

Styrk kollektivtrafikken


Delstrategi : Grønne bedrifter

Utvikle miljøløsninger

som både er effektive

og lønnsomme

Klimapanlet

Kollektivløftet

Nox-fondet suksess –

overføringsverdi?

07.09.2009 14


NHO i valgkampen

Formål

Sette

dagsorden

Videreføre

NHOs budskap

Etablere

kontakt

• Verdiskaping og næringslivsspørsmål

• Aktørene skal ta stilling til NHOs forslag

• Fra Årskonferansen 2009

• Hovedstyrets strategiske prioriteringer

• Stortingskandidater regionalt næringsliv

• Øke kunnskap og forståelse for næringslivets behov

• Konkret bedriftseksempeler er avgjørende

07.09.2009

15


NHOs partibarometer 2009

Foto: Jo Michael


Hovedkarakterer

17

4 3+

2+

5+ 4+

5

4


Valgundersøkelsen 2009

Partienes toppkandidater utfordres på NHOs viktigste

saker

Resultater Valgundersøkelsen 2009

07.09.2009 18


Tiltak for å få Norge ut av økonomisk krise

Dersom du må velge kun ett alternativ, mener du at økt sysselsetting i offentlig sektor eller nye

arbeidsplasser i næringslivet vil være mest effektivt for å få Norge ut av den økonomiske krisen?

Vet ikke; 8 %

Nye arbeidsplasser

i

næringslivet; 77

%

Økt sysselsetting

i offentlig

sektor; 15 %

SV (n=39)

Ap (n=129)

Sp (n=32)

Krf (n=37)

Frp (n=110)

Venstre (n=35)

Høyre (n=55)

11%

1%

0%

0%

13%

23%

64%

99%

97%

57%

100%

84%

86%

18%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Økt sysselsetting i offentlig sektor Nye arbeidsplasser i næringslivet Vet ikke

Rød-grønn

Opposisjon

2 %

30 %

97 %

54 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %


Saker – regjeringsparti vs. opposisjonen

Dersom du velges inn på Stortinget, hvor viktig vil det være for deg å jobbe for følgende saker? Du

bes svare på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite viktig og 5 er svært viktig.

5

4

3

2

1

4,47

4,63

2,18

4,23

Bedre veier og jernbane Lavere skatter og

avgifter for bedriftene

4,63

4,75

Bedre kvaliteten i norsk

utdanning

Rød-grønn Opposisjon

4,05

4,65

Gjøre det mer lønnsomt

å arbeide framfor å

motta trygd

4,14

4,52

Sterkere satsing på

næringsrettet forskning

og utvikling


NHOs bedriftspanel august 2009

Hvor viktig er følgende offentlige tiltak for din bedrift ?

Netto: Differanse mellom andel positiver og negative svar 07.09.2009 21


Dersom du velges inn på Stortinget, hvor viktig vil det være for deg å

jobbe for følgende saker?

Vurderingsskala: 1 (svært lite viktig) - 5 (svært viktig)

22


Offentlig sektor på valg

Bedriftene er sterkt underrepresentert blant

kandidatene til Stortinget.

1 av 4 kandidater kommer fra bedriftene, mens 2 av 3

velgere gjør det samme

Ansatte offentlig sektor har 3 av 4 politikere ”på sin

side”

Kan dette føre til at politikere legger mer vekt på

offentlig sektor, enn verdiskaping og næringsliv?

07.09.2009 23


Med mindre vi skaper…

NHOs politikk for mindre bedrifter

07.09.2009 24


Mindre bedrifter vil ha

1. enkle og gode regler

2. et fleksibelt og seriøst arbeidsliv

3. kunnskapsrike medarbeidere

4. aktive og engasjerte eiere

5. gode rammebetingelser for nyskaping

6. smartere bedriftsbeskatning

7. fremtidsrettede og effektive samfunnsstrukturer

8. møteplasser med myndighetene

9. hjelp til å bli internasjonale

10. konkurranse – også om mindre offentlige innkjøp

Med mindre vi skaper…


Nord-Norge har forutsetninger for å lykkes

Har ressurser, ideer og mennesker

Ønsker rammevilkår, iverksettelse og kompetanse

Vi ser en holdningsendring fra problemer til muligheter.

Vi skal:

By på mulighetsorienterte bedrifter

Oppføre oss skikkelig

Oppnå de rammevilkår vi trenger

07.09.2009 26

More magazines by this user
Similar magazines