Velkommen, Kristin Saga, NHO Vestfold regiondirektør

hive.no

Velkommen, Kristin Saga, NHO Vestfold regiondirektør

Innovasjon gjennom EU-programmer

Kristin Saga, NHO Vestfold, 24. mai 2013


Litt om NHO og litt om Vestfold


NHOs visjon og oppdragsformulering

"Styrker næringslivet. Former fremtiden."

”Ved politisk påvirkning, gjennomslag i

forhandlinger og attraktive medlemstjenester

skal NHO bidra til lønnsomhet i

medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre

grunnlaget for et økonomisk sunt og

vekstkraftig samfunn”

NHOs Vedtekter, § 1-1


NHO Vestfold

Ca. 980 medlemsbedrifter

= 10 bedrifter


Fra venstre: Jon Grimsgaard (NHO-rådgiver), Pål Wang (Nokas AS), Terje Christensen (Bobygg AS), Kristin Saga

(NHOs regiondirektør), Ingebjørg Tollnes (Komplett ASA), Torill Gogstad (Fønix AS), Marit Sagen Gogstad

(Sandefjord Næringsforening), nestleder Astrid Kirkeåsen (Adax AS), styreleder Øyvind Hagen (Quality Hotel

Tønsberg). Steven Foss (Fosstech AS) og Gudmund Nordtun (Treschow-Fritzøe AS) var ikke til stede.


NHO-kontoret i Vestfold

Regiondirektør

Kristin Saga

Seniorrådgiver

Einar Røsås

Rådgiver

Kurt Nilssen

Rådgiver

Jon Grimsgaard

Rådgiver Vivil

Hunding Strømme

6


Høyt på dagsorden i 2013:

Medlemsservice

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Samferdsel, vei - særlig E18, og jernbane

Regional planer for bærekraftig

arealpolitikk, vekst og innovasjon og

helhetlig opplæring

Skole/næringsliv, realfagsatsning og

yrkesutdanning

Verdiskaping i Vestfold

Virkemidler for regional innovasjon, VRI

Allsidig deltakelse i nettverkene

Dialog med politiske beslutningstakere –

spesielt i valgåret

Et bedre Vestfold for alle


Vi er til for våre medlemmer

29.05.2013 8


Sysselsettingen i Vestfold fordelt på sektorer

2012

16,8

Vestfold

Primær Industri totalt

Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel

Reiseliv Helse- og sosialtjenester

Undervisning og off adm Anne næringsvirksomhet

Kilde: SSB

18,7

20,2

2,3

2,8

13,9

7,9

17,4

28,2

13,9

Landet Totalt

4,8

19,0

11,0

3,2

7,4

12,6

9


40

35

30

25

20

15

10

Vestfoldingenes levebrød - - -

5

0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Primær

Hvalfangst

Skipsfart

Trad industri

Ny industri

Handel

Offentlig

Service


Kort om Vestfolds næringsliv

Ca 22.600 bedrifter, hvorav 13.500 enkeltmannsforetak

Gjennomsnittlig 4,8 ansatte

Kun ca 12 bedrifter med mer enn 200 ansatte

Store bransjer er bygg- og anlegg, verkstedindustri,

elektronikk, maritim engineering og næringsmidler

Lønnsomhet over tid er litt under landsgjennomsnittet

Vestfold er landets 5. største eksportfylke. Største

varegrupper er petroleumsprodukter, Larvikitt og

høyteknologi industriprodukter


Virkemidler for Regional Innovasjon (VRI)

Elektronikk og nanoteknologi

Verdiskaping Vestfold - regionalt partnerskap

Vannbehandling

Maritim engineering Næringsmiddelindustri


Næringslivets fremtidige utfordringer


Markedsutsiktene

for 2013 - - -

14


NHOs markedsindeks – utsiktene for 2013

Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel

bedrifter som er positive og negative.

70

50

30

10

-10

-30

-50

31

20

26

16

25

20 20

8

4

-4

-37

-44

* For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for

undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet.

12

-2

4

-9

-4

-11

5

0

14

4

Markedsutsikter for NHO totalt

Markedsutsikter for NHO Vestfold

22

17

19

4

34

30 29

17

14

13

5

10

16

Kilde: NHO

-1

14

9

15


Utsikter for 2013 – NHO totalt og Vestfold

Netto indeksen viser differanse mellom andel bedrifter som svarer oppgang og nedgang

Marked

Driftsresultat

Investeringer

Salgspriser

-30 -20 -10 0 10 20

Nettoindeks

Vestfold

NHO

totalt

Kilde: NHO

16


Markedsutsiktene 2013 etter næring

NHO Vestfold

Netto indeksen viser differanse mellom andel bedrifter som svarer oppgang og nedgang

Vestfold totalt

Industri

Bygg og anlegg

Øvige næringer

-6

-2

0

14

13

-10 -5 0 5 10 15 20

Nettoindeks

15

19

19

4. kv. 12

4. kv. 11

Kilde: NHO

17


Markedsutsiktene for 2013

Totalt for Vestfold

Helse og omsorg

Forretningsmessige tjenester

Faglige og tekniske tjenester

Overnatting og servering

Varehandel

Bygg og anlegg

Industri

0 20 40 60 80 100

Forverring

Uendret

Bedring

Svar i prosent for Vestfold 18


Markedssituasjonen og utsiktene

Andel bedrifter som svarer "god" fratrukket andel som svarer "dårlig" om nåsituasjonen og andelen som svarer

"bedring" fratrukket andelen som svarer "forverring" for neste år

Rogaland

Østfold

Trøndelag

Sogn og fjordane*

Oslo og Akershus

Vestfold

Nho totalt

Hordaland

Møre og Romsdal

Buskerud

Nordland

Agder

Finnmark*

Innlandet

Troms

Telemark

-9

-2

3

7

7

7

5

6

6

8

8

8

9

9

9

10

10

12

12

14

14

14

14

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

*lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

Utsiktene Situasjonen

16

16

17

18

22

22

29

Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer

38

19


Investerings-

planer - - -

20


Hvordan vurderes utsiktene når det gjelder

investeringer – Vestfold

4.kv.12

4.kv.11

4.kv.10

4

Bedring/Økning Uendret Forverring/Nedgang

19

24

73

55

50

26

26

23

Kilde: NHO

21


Investeringshindre – bedrifter inndelt etter

hvor de leverer

I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene – andel som svarer stor utfordring

Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Manglende tilgang på kreditt og finansiering

NHO Totalt Eksportintensiv* Petroleumsintensiv*

Synkende omsetning/ordretilgang

Reduserte salgspriser

Økte priser på vareinnsats

Svak kostnadsmessig konkurranseevne

Lite forutsigbare rammebetingelser

Manglende ressurser til omstilling

* Bedrifter på tvers av næringer som oppgir å ha over 25 prosent omsetning

mot henholdsvis petroleumsnæringen eller til eksport.

2

9

8

13

12

13

12

23

25

25

25

26

27

28

34

32

31

34

36

37

41

42

53

Kilde: NHO

22


Arbeids-

markedet - - -

23


Sysselsettingsanslag for 2013

Anslag på prosentvis endring i antall ansatte sammenliknet med foregående år

2013

2012

2011

*) 2011 er hentet fra fjerde kvartal 2011

NHO Vestfold Landet totalt

1,4

1,5

1,5

1,7

1,9

2,3

Kilde: NHO

24


Ansettelsesplaner for 2013 fordelt på næring

Vestfold

Bygg og

anlegg

Industri

24

Økning Uendret Nedgang

41

54

41

50

46

35

9

0

Kilde: NHO

25


Forventet sysselsettingsvekst i 2013 i ulike regioner

Anslag på prosentvis vekst fra 2012

Rogaland

Troms

Vestfold

Møre og Romsdal

Hordaland

Oslo og Akershus

Trøndelag

Nho totalt

Finnmark*

Østfold

Innlandet

Agder

Telemark

Nordland

Buskerud

Sogn og fjordane*

0,2

0,3

0,8

0,8

0,9

1,1

-0,3 0,2 0,7 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2

*lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

1,5

1,7

1,7

1,8

1,8

2,0

2,2

2,3

2,3

2,9

Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer

26


Konklusjon for Vestfold

Flere jobber, men svak investeringsvilje

NHOs markedsindeks for NHO-medlemmene i Vestfold falt svakt i 4. kvartal, etter oppgang

både i 2. og 3. kvartal. Indeksen for Vestfold er nå på 16 som er på linje med indeksen for hele

landet. NHO anslår at dette nivået er forenlig med en positiv, men laber vekst i næringslivet.

Forventningene til 2013 betydelig oppjustert Indeksen over bedriftenes forventninger til

2013 gikk kraftig tilbake fra 2. til 3. kvartal, men indeksen er nå tilbake på omtrent samme

nivå som før sommeren, med en verdi på 14. For landet for øvrig viser indeksen nå 9.

Optimismen blant NHO-bedriftene i Vestfold for 2013 synes dermed å være høyere enn

landsgjennomsnittet. Dette gjenspeiles også i bedriftenes sysselsettingsplaner, som viser at om

lag fire av ti NHO-bedrifter i Vestfold planlegger økt sysselsetting i 2013.

Lav investeringsvilje. Investeringsviljen nå svært beskjeden blant Vestfold- bedriftene. Med

den usikkerheten som råder internasjonalt er det å forvente at mange bedrifter revurderer eller

utsetter prosjekter. Det er nå kun fire prosent som venter en økning i investeringene, mens

hele 23 prosent som venter nedgang. Svak kostnadsmessig konkurranseevne, økte priser på

vareinnsats og reduserte salgspriser trekkes frem av mange bedrifter som en utfordring i

forhold til økte investeringer. Samtidig er andelen som peker på mangel på kvalifisert

arbeidskraft som en hindring for økte investeringer også høy, hele 38 prosent. Det er i stor

grad bedrifter innen bygg og anlegg, overnatting og servering og varehandel og reparasjon av

motorkjøretøyer som opplever dette som en utfordring.

27


Nedgang i antall arbeidsplasser i privat sektor

[Presentasjonsheading] 29.05.2013 28


Avgjørende for suksess

Tilgang på tilstrekkelig og riktig kompetanse

Tilgang på arealer

Tilgang på kapital

God infrastruktur og mobilitet

Gode relasjoner og verktøy

Det handler om mennesker!

Attraksjonskraft!

[Presentasjonsheading] 29.05.2013 29


Kan EU være en del av løsningen?

Mange midler vi bør få del i

Lite utløst så langt?

Internasjonal konkurranse krever internasjonalt

samarbeid – Vestfold er 5. største eksportfylke

Økonomisk krise i Europa og Norge i særstilling

Innovasjon

Produksjonsmetoder

Kvalitet

Nye produkter og løsninger, ny teknologi

Nye markeder

Effektivitet

[Presentasjonsheading] 29.05.2013 30


Godt at nettopp dere er her!

"Et EU-prosjekt i tillegg til et EU-tilskudd vil kunne gi

bedrifter økt anerkjennelse og troverdighet i markedet,

tilgang på ny kompetanse og teknologi og være et viktig

ledd i bedriftenes internasjonaliseringsprosesser"

Kristin Saga om Horizon 2020

[Presentasjonsheading] 29.05.2013 31

More magazines by this user