brukerhåndbok instruktionsbog användar - Hektner Maskin AS

hektner.no

brukerhåndbok instruktionsbog användar - Hektner Maskin AS

MODELLER:

D3D.K/KBH4-SE/0206 - Rev.2

INSTRUKTIONSBOG

ANVÄNDAR

handbok

BRUKERHÅNDBOK

Klassik 80, 100, 115, 140, 170, 200

Klassik Bale Handler 100, 140, 170, 200


1

brug af instruktionsbogen

ADVARSLER

De fleste afsnit i denne instruktionsbog gælder både for Keenan Klassik og

Keenan Klassik Bale Handler og alle modeller. De afsnit, der ikke gælder for

begge maskiner er tydeligt markerede i både overskriften og i teksten.

Kommentarer:

Der er tre forskelige slags kommentarer.

ADVARSEL:

Tekster med dette symbol indeholder oplysninger vedrørende

sikkerhed. De advarer Dem om alvorlige farer og mulighed for

uheld eller skade.

FORSIGTIG:

Tekster markeret med dette symbol advarer mod en mulig

risiko for skade på Deres Keenan Klassik. Hvis De undlader at

følge de oplysninger angivet i teksten markeret med

symbolet "Forsigtighed" kan garantien annuleres.

Kommentar:

Tekster med denne overskrift inkluderer oplysninger, som kan

forbedre Keenan Klassik maskinens drift eller effektivitet.

The

Maskinerne Keenan Klassik og Keenan Klassik Bale Handler reguleres under

de Internationale patentlicenser samt de nedenstående:

Europa: E0,833,558 USA: 5,967,433

Japan: Under behandling Canada: Under behandling

Australien: 691418

Syd Afrika: 96/3148

New Zealand: 305943

ADVARSEL:

Læs afsnit vedr. sikkerhed (afsnit 3) inden De tager maskinen

i brug.


Indledning

KEENAN

KLASSIK og KLASSIK

BALE HANDLER

Keenan Klassik er en TMR (total mix ration)

fodermaskine.

Den originale Keenan blandevogn blev et

førende produkt på markedet takket være

maskinens pålidelighed og holdbarhed,

der er baseret på enkelthed, hurtig og

effektiv blanding og fodring med et lavt

hestekraftbehov. Keenan Klassik er

konstrueret med disse funktionsmuligheder

samt dens evne til at snitte helt

regelmæssigt til enhver tid. Denne evne er

Keenan Systemets grundpille og vil gøre

gårdens drift mere effektiv og rentabel.

Fornylig kunne vi introducere Bale Handler

modellerne, der kan håndtere baller i alle

størrelser og typer.

Et minimum antal bevægelige dele

garanterer en robust maskine med høj

mekanisk effektivitet. Med rutinemæssig

vedligeholdelse og korrekt anvendelse vil

maskinen fungere i mange år. Hvis der

imidlertid skulle opstå uforudsete

problemer med maskinen er De sikret en

hurtig løsning med Keenans Verdensklasse

service.

Denne instruktionsbog er skrevet for at

give Dem de nødvendige oplysninger for

at bruge og vedligeholde maskinen. Hvis

De har behov for yderligere hjælp eller

oplysninger kan De kontakte Deres System

Specialist. Telefonnumrene finder De på

bagsiden af denne instruktionsbog.

Keenan Klassik er

grundpillen i

Keenan Systemet,

og sikrer en effektiv

og rentabel drift på

gården.

AFSNIT INDHOLD SIDE

1 Advarselstegn 3

2 Brugervejledning 4

3 Sikkerhed 7

4 Vejningssystem 11

5 Betjening af Klassik og Bale Handler 12

6 Vedligeholdelse 22

7 Checkliste over vedligeholdelse 32

8 Standard specificationer 34

9 Liste over maskindele 35

10 Fejlafhjælpning 40

11 Garanti 44

12 EFs Erklæring om overensstemmelse/EF Certificering46

2


3

Læs brugervejledningen

før

maskinen tages i

brug

Fare for flyvende

dele. Hold afstand

til denne maskine

Advarselstegn 1. ADVARSELSTEGN

Sluk motoren og

tag nøglen ud før

der udføres

vedligeholdelse

eller reparationsarbejde

på maskinen

Stik aldrig hånden

ind i de roterende

hasper

Hold afstand til

skarpe knivblade

Sid ikke på

hverken laddet

eller stigen

Stå ikke mellem

traktoren og

blanderen, mens

denne er i brug

Sikkerhedsskærm

ene må ikke

åbnes eller fjernes

mens

fodermaskinen er

tilsluttet traktoren

Farerisiko, der er

knivblade inde i

blanderen


Vejning

Snitning

2. BRUGERVEJLEDNING

Klassik maskinens vigtigeste funktioner er vejning, snitning/blanding og

udfodring.

VEJNING

Klassik maskinens elektroniske vejningssystem sikrer den nøjagtige mængde

af foder i blandings-kammeret til en præcis rationering.

Enkelte mændger kan vejes eller successive mængder kan akkumuleres til en

total vægt af foderet. Se afsnit 4 samt håndbogen for yderligere oplysninger.

SNITNING / BLANDING

Ingredienserne læsses i den af Deres Keenan system specialist anbefalede

rækkefølge, eller som beskrevet i afsnit 5 (Driftsprocedure).

Ved brug af modeller der ikke er bale handlere skal ballen åbnes inden

ladning. Ved brug af Bale Handler modeller, vent til ballen er helt inde før ny

balle lægges på.

Som hovedregel skal indholdet i maskinen kunne rotere løst. I modsat fald er

maskinen overfyldt.

Blandingen udføres af en centralt monteret rotor med 6 vinkelhasper med 5

– 10 omdrejninger/minut. Hasperne snitter fodret idet de fejer fodret videre

til strategisk anbragte knive for derved at producere en ensartet og effektiv

blanding af alle typer foder, også ballepresset ensilage/hø, halm, rodplanter

og væske.

FORSIGTIG:

Ved brug af bale handler modeller, læg kun en balle i af

gangen.

FORSIGTIG:

Overfyldning af maskinen vil skade maksinens drift og

holdbarhed og Deres garanti vil blive annuleret.

4


5

De vinklede hasper blander fodret ved at skubbe det fra den ene ende til den

anden. Haspernes montering sikrer, at fodret får den rette størrelse/ længde

uden at pulverisere det og ødelægge fodrets struktur og vigtige

"kradse-effekt".

Blandingstiden afgøres af den ønskede længde på fodret. Følg procedurene i

denne brugerhåndbog eller kontakt Deres Keenan TMR specialist for yderligere

oplysninger.

Rodplanter kan vaskes i maskiner med en "rodrist" ved at tilsætte vand til

indholdet. Når vaske-processen er udført kan risten åbnes og vandet ledes ud.

Udfodring 2. DRIFTPROCEDURE

FODRING

Under blandingen er blandingskammeret adskilt fra udfodringskammeret af

variabel fodrings kontrol (VFC) eller en guillotinedør, som derved sikrer en

fuldstændig blanding. Udfodringskammeret indeholder en udfodringssnegl

som operer i hele vognens længde.

Når blandingen/ snitningen er udført bringes udfodringsdøren og bakken i

stilling og VFC døren åbnes, så fodret kan skubbes op af hasperne og ind i

udfodringssneglen. Se illustration 2.

VFC døren bør først åbnes gradvist. Når fodret begynder at strømme ud bør

man vente 15- 20 sekunder før VFC døren åbnes helt. Dørstillingen og

automatisk kontrol af hastigheden bør indstilles for at opnå en ensartet

fodring.

FORSIGTIG:

VFC døren bør kun åbnes når PTO er i gang (hasperne drejer

rundt).


Vedligeholdelse

2. BRUGERVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSE

Illustration 1.

Når Keenan blandingsmaskinen bruges og vedligeholdes korrekt vil den

fungere ubeklageligt i årevis. Rutinemæssig vedligeholdelse af maskinen

er vigtigt for et langt maskinliv og for at overholde garantibetingelserne.

Vi henviser til afsnittet om vedligeholdelse i denne brugerhåndbog. Ugentlig

rensning af maskinen tilrådes for at undgå rust på blandingsdelene fra

gammel foder.

SIKKERHED

Keenan maskinen er designet til at reducere risici til et minimum. Imidlertid,

som med enhver anden maskine bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje for

at undgå ulykker.

For yderligere oplysninger, se under hvert afsnit. Hvis De har flere spørgsmål

kontakt venligst deres lokale Keenan forhandler for yderligere vejledning.

ADVARSEL:

Læs afsnit om sikkerhed (afsnit 3) inden maskinen tages

i brug.

6


7

Klassik har mange sikkerhedsanordninger indbygget i dens konstruktion, men

i sidste instans kræver en sikker drift brugerens overvågenhed og forståelse

for mulige sikkerhedsfarer.

Klassik er konstrueret til brug som blande- og snittevogn til dyrefoder. Den bør

ikke bruges til andet formål, da det vil have indflydelse på dens drift eller

sikkerhed.

Sikkerhed 3. SIKKERHED

ADVARSEL:

Brugeren er altid ansvarlig for sikker drift af maskinen.

Maskinen må kun benyttes af én person ad gangen.

Fodermaskinen støjer meget lidt, og støjen er meget lavere

end den traktoren udsender.

Illustration 2.

De følgende sikkerhedspunkter er generelle retningslinier. På grund af de

mange mulige driftsforhold, kan der være sikkerhedsrisici, der ikke er

medtaget i denne liste.


Sikkerhed

3. SIKKERHED

a. Parkér altid fodermaskinen på et jævnt underlag og træk håndbremsen,

når maskinen ikke er i brug.

b. Kørselshastighed bør ikke overstige 15km/t (10 miles/t). De almindelige

færdselsregler er gældende når maskinen befinder sig på offentlige veje.

c. Vær meget opmærksom ved højresving.

d. Stå ikke på stigen, når fodermaskinen er under kørsel og benyt aldrig

fodermaskinen til at transportere personer, dyr eller genstande med.

e. Stå ikke mellem traktoren og fodermaskinen når maskinen er i brug.

f. Brug udelukkende en PTO aksel med et korrekt sikkerhedsværn og en

springbolt.

g. Sæt altid PTO akslen på traktoren med en springbolt. PTO akslens

driftshastighed er på 540 omdrejninger pr. minut og rotationsretningen

er illustreret på forskærmen. Anvend altid en PTO aksel i god stand, og

sørg også for at holde sikkerhedsskærmene i stand.

h. Sørg altid for at medløbende ledninger, slangeforbindelser o.s.v. ikke er i

kontakt med PTO akslen.

i. PTO akslen må ikke anvendes i lav hastighed.

j. Sørg for at alle beskyttelseshylstre passer og er låst med

medfølgende nøgler. Hylstrene må ikke fjernes når fodermaskinen

er tilsluttet til traktoren. Sørg for at traktorens motor er stoppet og at PTO

akslen er frakoblet, inden der udføres nogen form for reparations- eller

vedligeholdelsesarbejde – specielt i forbindelse med fjernelse af elementer,

der har sat sig fast i maskinen.

k. Sørg for der ikke er folk, især mindre børn, nær fodermaskinen og dens

arbejdsområde før maskinen sættes i drift. Sørg for at brugeren har

tilstrækkeligt udsyn og at alle farezonerne kan overvåges, samt at

traktoren er udstyret med spejle, så brugeren kan se begge sider af

maskinen, mens den er i drift. Når traktoren kobles til fodermaskinen,

skal man anvende fodermaskinens ringkobling for at kunne garantere en

sikker kobling. Sørg for at koblingen er korrekt tilkoblet til traktoren og at

alle splitter og clips er korrekt sat på. Tilslut dernæst PTO akslen og de

hydrauliske slanger korrekt, samtidig med at De kontrollerer, at deres

funktioner stemmer overens med den tilsvarende ventil på traktoren.

Under frakoblingen skal man sørge for, at foden eller støtten sikrer

maskinen i parkeringsposition og at håndbremsen er trukket, inden

traktoren køres væk fra fodermaskinen. Sørg for at alle slanger og

ledninger er frakoblet, inden traktoren køres væk.

8


9

Sikkerhed

3. SIKKERHED

l. Læsning bør kun foretages fra den angivne side

(udfodringskammer siden) med brug af passende værktøj.

m. Det er ikke tilladt at stå i niveau over maskinen for at læsse

ved håndkraft. Læsning bør foretages med brug af passende værktøj.

n. Efterse ofte alle kæder (mindst en gang ugentlig),

kædehjulstænder og bevægelige dele for slitage og efterspænd

alle møtrikker og bolte.

o. Stigen på bagsiden af fodermaskinen bør kun bruges som opsyn

af blandekammeret. Den bør ikke bruges som adgangsvej til

blandekammeret eller til at kravle op på maskinen. Det er strengt

forbudt at kravle op på maskinens overkant.

p. Rutinemæssig rensning bør udføres med brug af en højtryksrenser,

med åben rodrist og således uden behov for at kravle ind i

blandekammeret.

q. Sikkerhedsskinne bør altid være påsat topkniven før påbegyndelse

af rensning eller vedligeholdelse. Maskinen er udstyret med en

topknivs-beskyttelsesskinne, som bør fjernes og opbevares i

lommen, der sidder på frontbeskyttelsesskærmen, inden maskinen

tages i brug.

Illustration 3. Bundknive og knivbladsskinne


Sikkerhed

3. SIKKERHED

r. Kun folk med særlig træning og uddannelse inden for

vedligeholdelse må kravle ind i blandekammeret. Der er en

række elementer som udgør særlig stor risiko:

Knivbladene er ualmindelig skarpe og hvis man mister fodfæstet

inden i maskinen kan det give alvorlige skader.

Alle maskiner er udstyret med knivbladsbeskyttelse, som bør

bruges af vedligeholdelsespersonalet inden de kravler ind i

fodermaskinen.

Maskinens højde udgør en fare for, at man kan falde ved ind- og

udgang af maskinen.

s. SODAKORN. Yderligere sikkerhedsanvisninger og advarsler er

beskrevet i folderen om sodakorn, som bør læses nøje inden

brug af sodakorn-behandling.

Efter kornbehandlingen, rens blandekammeret eller

udfodringssneglekammeret ved at læsse 200-300 kg ensilage

eller 50 kg halm og aflæs på normal vis.

ADVARSEL:

Hvis man undlader at følge ovenstående sikkerhedsanvisninger

kan det føre til ulykker eller skade.

Illustration 4. Topknivsbeskyttelsesskinne

10


11

sikkerhed

4. VEJNINGSSYSTEM

Vejningsystemet er konstrueret således, at det er enkelt, nøjagtigt og robust

at betjene. Det består af fire vejeceller tilsuttet en målerenhed (udlæsningsenhed)

foran på maskinen. Systemet bruger 12 V jævnstrømseffekt fra

traktoren.

Målerenheden kan drejes, så den er synlig under læsning og fra traktoren.

Lasten kan aflæses i kg. eller engelske pund med skalainddeling på 5 kg/10

pund. Enheden kan måle op til 20 ton (44000 pund).

Systemet er vedligeholdelsesfrit, eftersom det er elektronisk uden

bevægelige dele. Alle komponenter er forseglede mod fugt og støv og er

frost- og rustbestandige.

Målerenheden kan variere alt efter model og region. Der hører en særlig

instruktionsbog til måler-enheden, som De bør læse for at få en nøjagtig

brugsvejledning.

ANVISNINGER OM DEN ELEKTRONISKE UDLÆSNINGSENHED

FINDES I EN SELVSTÆNDIG INSTRUKTIONSBOG


installation

5. DRIFT

Klassik modellens enkle design afspejles også ved et lavt el-forbrug. Forbruget

afhænger af den anvendte foderblanding, de tørre materialer og hvor meget

foderet skal snittes.

Hvis traktoren arbejder tæt på sit højeste driftskapacitet under blandeproccessen,

vil dette give en større belastning af de bevægelige dele, og der ville

være overspænding, mens maskinen restitueres under dele af blandeproccessen.

En traktor med tilstrækkelig motorstyrke vil give en langt mere jævn drift til

blandevognen under hele arbejdsprocessen. Maskiner udstyret med en

planet/reduktions-gearkasse vil nedsætte energibehovet i overensstemmelse

hermed.

5.1 INSTALLATION

I. Sørg for at maskinen er i vater når den kobles på.

II. PTO akslen bør sættes på traktoren med en springbolt. Sørg for

at PTO sikkerhedsværnet er intakt og sat korrekt på.

FORSIGTIG:

PTO må ikke anvendes i lav hastighed. Anvendelse af bakgear

kan forårsage alvorlig skade på maskinen.

III. De følgende hydrauliske slanger fra maskinen skal tilsluttes de

dobbeltvirkende stempelventiler, ved hjælp af farvekoderne som

vist på maskinens forside

• Variabel fodringskontrol dør

• Udfodringsbakke / dør

• Vaskegitter ( hvis påsat)

• Bale Handler overfaldsklap (hvis påsat)

IV. Tilslut bremseledning til en enkeltvirkende ventil.

12


13

Installation

5. DRIFT

V. Undersøg blandekammeret for at sikre at

• Alle knivbladsbeskyttere er fjernet.

• Alle løsdele og fremmede legemer er fjernet.

• Der ikke er sket skade under transporten.

VI. Sæt vejeenheden i pladen på svingarmen og tilslut

aflæsningskablet fra samledåsen. Sørg for at strømkablet fra

vejningssystemet er tilsluttet til traktorens batteri via en direkte

sikringsledning eller anbring et 12 volts batteri i sidekassen og

tilslut med krokodillenæb.

Foretag en test ved at tænde vejeenheden, nulstil derefter

vægten. Stå på bagsiden af stigen og check hvorvidt skærmen

viser Deres kropsvægt.

Illustration 5. Billedet viser en færdig foderblanding med

ensartet fiberlængde og struktur.


Installation

5. DRIFT

VII. Mens traktormotoren kører kontroleres, at VFC døren

åbner og lukker helt. Efterse på samme måde

udfodringsbakkens bevægelse. Forbind PTO og kontroler,

at hasperne drejer rundt. Den første drejning af hasperne

mod siden af Klassikmaskinen vil give en del støj, som vil

formindskes i takt med at hasperne bliver mere bøjelige.

Som hovedregel bør motoromdrejningstallet være så lavt

som muligt for at undgå standsning ved overbelastning.

Se retningslinier for procedurer for læsning og blanding.

Læsning

foretages

kun fra

denne side

Illustraton 6. Læsning af baller (ikke bale handler modeller)

14


15

5.2 KAPACITET FOR BLANDEVOGN

Eftersom der findes mange slags foder og Klassik maskinens tillader en lang

række fodertyper vil maskinens kapacitet variere. Undgå overlæsning da

foderblandingen vil blive ødelagt og der kan opstå maskinskade.

Overlæsning bør undgås, da

• Blandingen vil ellers ikke være homogen (ensartet blandet) og De vil

ikke få det største udbytte ud af maskinen

• Mekanisk fejl vil opstå. Pga. læsningsmåden kan det ske ved læsning

under det niveau som er nødvendigt for at brække springbolten.

Den fuldstændige mændge af materiale der kan snittes/blandes i en ladning

afhænger af følgende:

Maskinstørrelse.

• Mængde af tørfoder i TMR.

• Snittelængde og kvalitet af det tilsatte materiale.

• Læsseprocedure og rækkefølge af materialerne (dette har stor

indflydelse på maskinens kapacitet, dvs. tilsætning af halm først eller

sidst).

• Traktor HK specifikation.

Kapacitet for blandevogn 5. DRIFT

FORSIGTIG:

Maskinen kan være overfyldt langt før springbolten går i

stykker. Derfor er det ikke et tegn på, at maksinen ikke er

overlæsset selvom springbolten ikke er gået i stykker.


læsning og blanding

5. DRIFT

5.3 LÆSNING OG BLANDING

BEMÆRK: Det er maskinens enestående tumblebevægelser der udfører selve

blandingen. Hvis maskinen overfyldes eller læsses i forkert rækkefølge, eller hvis

der ikke tillades tilstrækkelig tid til snitningen, vil tumblingen ikke finde sted.

Udover at blandingskvaliteten nedsættes, forøges behovet for flere

omdrejninger og maskinens holdbarhed forkortes.

FORSIGTIG:

Overfyldning af maskinen vil skade maskinens drift og

holdbarhed, og Deres garanti vil blive annuleret.

Snitningens effektivitet og hurtighed bestemmes af:

• Antallet af effektive (skarpe og intakte) knivblade i Klassikmaskinen.

• Det tørre materiale som skal tilsættes.

• Mængden af materiale til snitning.

• Læsse rækkefølge.

• Den totale mængde af materiale som skal snittes.

• Ballens vægtfylde.

16


17

læsning af deres klassik

5. DRIFT AF KLASSIK

LÆSNING AF DERES KEENAN KLASSIK

GENERAL

• Parkér på jævnt underlag.

• Sørg for, at VFC døren er lukket.

• Start ikke PTO mens VFC døren står åben.

Læsning og blandingsrækkefølge

• Læs foderet så tæt som muligt til maskinens læsseside.

• Koncentrerede mængder læsses i midten af enheden.

• Foder læsses i forenden, bagenden og midten af endheden i skiftende

grabber under blandingprocessen.

• Fjern alt bindegarn, indpakning eller polythen fra ballerne.

• Runde og firkantede baller bør opdeles i minimum fire dele. Brug en

forgrab eller greb.

• Læs i følgende rækkefølge.

Foderingredienser Læsserækkefølge Haspers Traktor motor

omdrejninger Hastighed

pr. minut omdrejninger

pr. minut

Vand, væsketilførsel 1.

Halm 2.

Mineraler, Protein Alt ved 6-8 1200-1400

Foder, frugtkød, 3. omdrejniger omdrejninger

kornafgrøder pr. minut pr. minut

Græs ensilage

Majs ensilage, korn

4.

Ensilage

5.

• Blandingstiden afhænger at den ønskede snittelængde.

• Stop PTO før flytning til udfordringsstedet.

Læsning af Deres Keenan Klassik Decal


læsning af Deres klassik bale handler

5. DRIFT AF KLASSIK

BALE HANDLER

LÆSNING AF DERES KEENAN KLASSIK BALE HANDLER

GENERAL

• Parkér på jævnt underlag.

• Sørg for at VFC døren er lukket.

• Start ikke PTO når VFC dør er åben.

LÆSNING OG BLANDINGSRÆKKEFØLGE

• Indstil hasperne til at køre med 5-6 omdrejninger pr. minut ved alle

balletyper.

• Læs runde baller på i midten af enheden med den flade ende vendt mod

topkniven.

• Tillad tilstrækkelig tid til at ballen optages inden den næste lægges på.

• Tilsæt ingredienser i følgende rækkefølge:

FORSIGTIG:

Læs ikke mere end en balle af gangen.

Foderingredienser Læsserækkefølge Haspers Traktor motor

omdrejninger Hastighed

pr. minut omdrejninger

pr. minut

Runde eller firkantede

baller af ensilage

hø eller halm

1.

Vand, flydende foder 2.

Mineraler, Protein

foder, Frugtkød, 3.

Alt ved 5-6 1100-1300

omdrejninger omdrejninger

Kornsorter, Vådt foder pr. minut pr. minut

Græs ensilage 4.

Majs ensilage, korn

ensilage silage

5.

• Blandingstiden afhænger af den ønskede snittelængde.

• Stop PTO og flyt til udfodringsstedet.

Læsning af Deres Keenan Klassik Bale Handler Decal

18


19

Vejledning 5. DRIFT AF KLASSIK

BALE HANDLER

Særlig vejledning til bale handler modeller

1. Overfaldsklappen bør løftes før ballerne læsses på.

2. Ballerne bør altid læsses i midten af maskinen for at opnå maksimum

omrøring fra de 6 hasper.

3. Ballen bør læsses ved en lille fremadrettet vinkel og med forkanten

anbragt under kniven således, at haspen kan få fat i bunden af ballen

og skubbe denne op mod den savtakkede topkniv.

4. Ballen bør holdes i denne position og forsigtigt lægges til at hvile på

tænderne således, at mens ballen læsses, vil hasperne ramme den og

snitte dele af ballen. Det er meningen, at enden af ballen snittes af,

så ballen hviler fladt på tænderne og forhindrer lette balle i at rulle

fra den ene ende til den anden i maskinen. Dette reducerer samtidig

optagelsestiden.

5. Efter 15-20 sekunder kan ballen frigøres og læssemekanismen flyttes

uden at trække ballen væk fra kniven. Læssemekanismen kan trækkes

tilbage til læssesidens gummikant og blive der.

6. Når haspen har bortsnittet en del af ballens bund, vil ballen blive

vendt af hasperne og processen med at løsne ballen begynder. Hvis

ballen er stramt bundet vil denne del af processen tage længere tid

end hvis den er løs.

7. Når ballen løsnes vil hasperne tage dele af materiale ind ved at snitte

det mod topkniven. Når ballen er vendt og begynder at falde fra

hinanden kan læssemekanismen tages væk, den næste balle kan

hentes og indpakningen kan blive fjernet.

8. Pres ikke ballen hårdt med læssemekanismen, hvis ballen virker svær

at åbne eller ikke bliver roteret tilstrækkeligt af hasperne. Alt hvad der

behøves er at løfte ballen op og lægge den tilrette igen.


Vejledning

5. DRIFT AF KLASSIK

BALE HANDLER

Særlig vejledning for bale handler modeller

9. Standard snittetiden for forskellige materialer for en rund 4x4

(120 cm) balle er som følger:

Halm 6-8 minutter (140 kg)

Hø 4-6 minutter (300 kg)

Våd ensilage (op til 20% DM) 2 minutter (700 kg)

Tør ensilage (20- 30% DM) 2–4 minutter (500 kg)

Meget tør ensilage (over 35 %) 4-6 minutter (400 kg)

10. Dette tidsforbrug kan opnås når ballen bliver lagt i den korrekte

position og den ovenstående læssemetode følges. Tidsforbruget kan

variere afhængig af hvor stramt ballen er bundet og hvordan den

reagerer under snitningen.

11. Når store firkantede baller læsses skal de læsses således, at

sektionerne ligger henover tænderne for at forhindre sektionerne i at

falde gennem hullet mellem tænderne. Den letteste måde at gøre det

er ved at læsse ballen i to halvdele i læssemekanismen (en halvdel i

hver side af kurven) og skubbe sektionerne ud på tænderne. Således

vil sektionerne blive længere på tænderne, og der opnås en bedre

snitning mod topkniven. Hvis læsningen fortages på anden måde vil

de falde gennem tænderne og skabe mere pres på snittemekanismen.

12. En optimal drift sikres ved, at ballen forbliver øverst i overfaldsklappen

så længe, at hele førsnitningen kan foretages mod den savtakkede

topkniv. Dette sikrer, at mængden af yderligere snitning inde i

blandekammeret reduceres og selvom det tager tid at indsluse hele

ballen, vil det allerede snittede materiale videreforarbejdes inde i

kammeret.

20


21

vask og snitning

5. DRIFT

5.4 VASK OG SNITNING AF RODPLANTERNE

Stop maskinen og tilsæt rodplanter der skal vaskes og snittes. Sørg for, at der

ikke findes sten eller fremmedlegmer blandt rodplanterne.

1. Tilsæt vand til ca. 300 kg (650 pund) pr. ton materiale der skal

snittes. Lad maskinen rotere 1-2 minutter ved 6-8 omdrejninger

2. Parkér maskinen på en skråning, åbn vaskegitteret og lad vandet

komme ud.

3. Det kan være nødvendigt at gentage handling nr. 2, hvis

materialerne der skal snittes er meget beskidte.

4. Snit materialerne ved 10+ omdr.

Hvis små mængder materiale skal vaskes og snittes, opnås det bedste resultat

ved at vaske og snitte til to dages fodring på en gang.

5.5 UDFODRING

1. Sørg for at VFC døren stadig er lukket.

2. Tilkobel traktor PTO og mens hasperne kører med 6-8 omdr. per

min. lad TMR løsne og rotere i 15-20 sekunder.

3. Åben VFC døren delvist, og når TMR kan ses på udfodringsbakken,

vent yderligere 15-20 sek. før døren åbnes helt.

4. Vælg en passende lav hastighed til udfodring i et jævnt tempo langs

udfodringsområdet.

5. Når udfodringen er overstået, lukkes guillotinedøren og PTO bør

altid frakobles inden forsøg på at dreje til højre væk fra stalden.

FORSIGTIG:

VFC døren må aldrig sænkes før PTO er tilsluttet – Det kan

forårsage alvorlig skade hvis et pludseligt pres lægges på udfodringssneglen.

PTO skal frakobles før der drejes om hjørner.


vask og snitning

6. VEDLIGEHOLDELSE

Klassik er konstrueret til en optimal drift med et minimum af vedligeholdelse.

Der er få kæder, lejer og smøresteder, uden at gå på kompromis med selve

funktionen. Alle komponenter er af høj kvalitet og har en lang holdbarhed.

Rutinemæssig vedligeholdelse vil sikre at Deres Klassik kan give Dem de

bedste resultater, uden de store problemer.

ADVARSEL:

Inden der udføres vedligeholdelse på maskinen skal P.T.O. og de

hydrauliske slanger fra traktoren frakobles.

Sikkerhedsforholdsreglerne skal altid overholdes når der

arbejdes med maskinen; Læs Afsnit 3 om sikkerhed før De

begynder at arbejde med maskinen.Det maksimale tilladte tryk

i det hydrauliske kredsløb er 170 bar og der benyttes flow rates

på 40 liter/min. Ved udskiftning af slanger, skal disse være i

overensstemmelse med DIN EN 853. Under udskiftningen af de

hydrauliske slanger skal man benytte de passende beskyttelsesforanstaltninger.

6.1 KÆDER

1. Kæderne bør checkes og efterspændes hver uge. Primær

drivkæden efterspændes ved at dreje justermøtrikken på

gearkassen for at fjerne slæk og forhindre sænkning eller

bevikling under læs. Spænd ikke for hårdt da det vil ødelægge

lejerne. Den sekundære

drivkæde justeres automatisk.

Illustration 7. Kædeforbinderled

22


23

2. Begge drivkæder påsmøres ugenlig 445 syntetisk råolie (hvis det

ikke kan skaffes, brug universal olie). Der må ikke anvendes

smørefedt da det er uegnet til denne brug (det smører ikke kædens

vigtige indre dele).

3. Efter hver sæson bør begge kæder tages af ved hjælp af

forbindelsesleddene, se diagrammet – og al snavs og olie vaskes af

med paraffin. Tør kæderne inden de lægges i blød i olie natten over.

Derefter sættes de på igen.

Kæder 6. VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

Kædens holdbarhed reduceres med 90 %, hvis den ikke

smøres. Skade på kæde dækkes ikke af fabriksgarantien. Se

afsnit om garanti for yderligere oplysninger.

Model 80 100 115 140 170 200

Primær

drivkæde

ASA100 ASA100 ASA100 ASA100 ASA120 ASA120

Kædeled 53,5 59 53,5 59 59,5 59,5

Pitch (mm) 31,75 31,75 31,75 31,75 38,1 38,1

Pitch (tommer) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5

Kædelængde

(mm)

3397,25 3746,5 3397,25 3746,5 4533,9 4533,9

Kædelængde

(tommer)

133.75 147.5 133.75 147.5 178.5 178.5

Sekundære

drivkæde

ASA140 ASA140 ASA140 ASA140 ASA160 ASA160

Kædeled 53 57,5 53 57,5 59,5 59,5

Pitch (mm) 44,45 44,45 44,45 44,45 50,8 50,8

Pitch (tommer) 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2

Kædelængde

(mm)

4711,7 5111,75 4711,7 5111,75 6045,2 6045,2

Kædelængde

(tommer)

185,5 201,25 185,5 201,25 238 238

Tabel. 1


smørring

6. VEDLIGEHOLDELSE

6.2 SMØRRING

1. Lejer - de fem lejer smøres ugentlig med smørrenippel. De fem

lejer befinder sig som følger;

a. To hoved lejer i bagenden af Keenan Klassik (A + B).

b. To hoved lejer foran og bagved gearkassens drivaksel (C + D).

c. Et leje foran på hoved rotorakslen (E).

2. Smørenippler - hver uge smørres alle steder med smørenipler

(op til 14). Stederne befinder sig som følger;

a. 2 lejebøsninger på styretandhjulene (F & G).

b. 4 lejebøsninger guillotinedørens cyinder.

c. 4 nippler på tandem akslen (2 på hver side), hvis påsat.

d. 4 nippler på elevatorarmene, hvis påsat.

e. Se afsnit 6.2 punkt 5 om bale handler modellen.

3. Leje på udfodringssneglens front – (Punkt H) - fjern topbeskytter

hvert år og smør grundigt med fedt.

4. VFC dør - Check om VFC dør kan åbnes frit hver dag og smør

efter behov.

24


25

smørring 6. VEDLIGEHOLDELSE

Illustration 8.

Illustration 9.


smørring

6. VEDLIGEHOLDELSE

Illustration 10.

Illustration 11.

26


27

BALE HANDLER MODEL

5. Bale Hander

Der er ingen smøresteder på bale handlerens tilbehør. Takket

være dens enkle design og brugen af selvsmørende lejebøsninger

undgår man den ugentlige smøring. Man skal dog checke gummi

bufferen for slitage eller revner hver måned, da disse kan påvirke

støddæmpningen.

bale handler model 6. VEDLIGEHOLDELSE AF

Illustration 12.


elevatorer

springbolt

6. VEDLIGEHOLDELSE

6.3 ELEVATORER

Et elevatorsystem kræver rutinemæssig vedligeholdelse for at opnå en

optimal drift. Hver uge bør elevatoren efterses for at sikre, at båndet

løber lige og ikke slides uensartet på den ene side. Hvis båndet ikke løber

lige bør det efterspændes ved at stramme spændemøtrikken på siden og

startes igen for at checke om det løber korrekt.

Elevatoroverfladen bør altid holdes ren for at undgå at foderet ophober sig

og falder ned i rullerne under driften. Lad ikke gammelt foder ophobe sig på

siderne af båndet.

Hver uge skal alle lejer skal smørres som skitseret.

Sørg for at elevatoren frit kan flyttes sidelæns i begge retninger og at der

ikke er fastklemt foder i glideføringerne.

Erstat bånd og gummisider når de er slidte. Elevatoren vil i modsat fald ikke

fungere ordentligt.

Illustration 13.

6.4 SPRINGBOLT

Det anbefales at bruge følgende typer springbolte til Klassik maskinen.

Bemærk: Ved brug af reduktionsgearkasser, skal springboltens spænding

reduceres i overensstemmelse dermed. Ved brug af dual speed gearkasser

(Keenan), leveres en særlig enhed, fuldført med en M5 x 30 x 4.6

springbolt, tilpasset til den langsomtgående aksel.

Som hovedregel skal der altid bruges stålstyrke springbolte til en

reduktions planet-gearkasse.

28


29

springbolt

møtrikker og bolte

6. VEDLIGEHOLDELSE

Maskin type Aksel Springbolt

FP80, 100, 115 T50 M8 x 65 x 8.8

FP140 T60 M10 x 65 x 6.8

17S, 17L, 200 T60 M10 x 65 x 8.8

Planet-gearkasse T50 M8 x 55 x 4.6

6.5 MØTRIKKER OG BOLTE

1. Hjulenes møtrikker skal efterses efter første dags brug, og jævnligt

her efter.

2. Efter første uge, og hver uge sidenhen, skal alle møtrikker og bolte

efterspændes.

Generelt drejningsmoment

Tabel. 2

FORSIGTIG:

Hvis De undlader at bruge den korrekte kvalitetsklasse

springbolt kan det forårsage overbelastning af maskinen og

Deres garanti ugyldiggøres.

Stiver / Bolt Type Fods/Pounds N.M.

M18 250 337

M20 300 405

M22 400 540

Tabel. 3


dæk

6. VEDLIGEHOLDELSE

6.6 DÆK

1. Dækkene efterses for slitage og skade hver uge.

2. Dæktrykket efterses hver uge. Optimalt dæktryk vises i tabel 4.

Denne information er vejledende. I tvivlstilfælde kontakt venligst Keenan

servicenetværk.

ADVARSEL:

Ved nypåsættelse og oppumpning af dæk/hjul enheder, bør

anvendes en sikkerhedsanordning for at undgå mulig skade.

Forkert tilpassede dæk er farlige. Sørg for at dækreparation

udføres af professionelle dækmontører.

Type Bar PSI

12.5/80 - 15.3 5.3 76

12.0 - 18 5 72

15/70 - 18 5 72

16/70 - 18 5 72

16/70 - 20 5.45 79

15 x 22.5 (385/65R - 22.5) 5 72

18 x 22.5 (445/65R - 22.5) 6 87

(285/70R - 22.5) 8 116

(275/70R - 22.5) 8 116

(400/60 - 15.5) 5 72

(385/65R/19.5) 5 72

(245/70/19.5) 8 116

Tabel. 4

30


31

6.7 HJUL

1. Skal tages af hvert år skal hjulkapslen tages af,

fjern splitpinden og kronemøtrikken og fjern hjulnaven.

2. Kontrollér tætninger, bøsninger, bremsesko, fjedre, stivere og andre

indre smådele.

3. Erstat nedslidte dele, smør dem og remontér den nye del.

Bemærk: Når hjulene sættes på igen, skrues hættemøtrikken på indtil der

mærkes modstand (må ikke overspændes). Hjulnaven drejes flere omgange

for at sikre, at den er helt fastgjort. Hættemøtrikken løsnes 1 / 6 omgang, check

om der er bevægelse i hjulnaven, og i tilfælde af ingen bevægelse sættes

splitpinden på igen. Ved brug af ikke- standardiserede hjul eller dele der ikke

fremgår af denne liste, kontakt venligst Keenan for oplysninger om dæktryk.

Bemærk: I slutningen af hver fodresæson bør maskinen vaskes grundigt,

helst med en højtryksrenser. Alle smøresteder gives fedt eller olie og

aftapningshanen åbnes.

hjul 6. VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af hjul:

Parkér fodermaskinen på et jævnt underlag og træk håndbremsen.

Sæt bremseklodser om hjulet på den modsatte side for at undgå, at maskinen

bevæger sig under udskiftningen.

Løsn hjulmøtrikkerne med en skruenøgle, men fjern dem ikke endnu. Hæv

maskinen under akslen, indtil hjulet slipper jorden.

Fjern nu møtrikkerne helt og tag hjulet af.

Kontrollér, at hjulet sættes sådan på, at dets midte sidder korrekt på hjulnavet,

og stram møtrikkerne med hånden.

Sænk maskinen og stram nu møtrikkerne til det anbefalede drejningsmoment

vha. passende udstyr.

Efterspænd hjulmøtrikkerne efter 1 times brug og dernæst hver uge.


checkliste for vedligeholdelse

7. CHECKLISTE

DAGLIGT

Rengøring: Rens al gammel foder af maskinens ydre for at forhindre skade

på malingen eller rust.

VFC dør: Før brug af maskinen, checkes om døren åbner og lukker helt og i

en jævn bevægelse.

UGENTLIGT (40 TIMER)

PTO primær aksel: Universel samlingerne smøres (2 nippler) og

knastakslen glides (fedt smøres på overfladerne).

Reduktionsgearkasse: Primærakslens lejer smøres (2 nippler).

Rotor lejer: For- og bag rotorlejer smøres (2 nippler).

Udløbssneglen: Lejet på udfodringssneglens bagaksel smøres (1 nippel).

(OBS. baglejet på udfodringssneglens foraksel er forseglet og behøver ikke

rutinemæssig smørring, men bør omforsegles en gang årligt).

Tandem Aksel: Alle tandemaksler er udstyret med smørenippel forlænger

for at undgå at kravle under maskinen for at smøre disse steder. Disse

forlængere befinder sig oven på chassis under fodermaskinens krop og

mellem hjulene på hver side. (se illustration 11) Disse bør smøres en gang

om ugen. Husk, at det er vigtigt, som med alle forlængere, at slangerne er i

god stand, da smøringen ellers vil lække og ikke gøre nytte dér hvor den er

nødvendig.

Elevator: Lejerne på hver ende af elevatorbåndene skal smøres hver uge.

Der findes to på hver side af elevatoren – hvilket fremgår af tegningen. (4

nippler ialt) og elevatorbåndet efterses for brud eller flænger.

Guillotinedør: Dørens hydrauliske cylindere (4 nippler) og glidepladerne

smøres (smør fedt på overfladerne).

Drivkæder: Der kan frit bruges universal olie. Check om begge kædersstrammeanordninger

er korrekt spændt (se teksten).

Dæk: Efterse at dækkene er pumpet op til det anbefalede dæktryk og at

hjulmøtrikkerne er fastspændt.

32


33

checkliste for vedligeholdelse

7. CHECKLISTE

Månedligt

Bale Handler tand buffer: Efterse for revner, spalter eller nedbrydning.

Årligt (i slutningen af sæsonen)

Drivkæder: Fjern begge kæder; vask al snavs og gammel olie af, brug

paraffin og tør efter. Begge kæder lægges i blød i olie natten over eller

længere hvis muligt.

Udfodringssneglens forreste leje: Fjern og smør ind i fedt.

Maskine: Inden maskinen sættes på plads skal hele maskinen vaskes for

derefter at smøre alle ovennævnte ugentlige smøresteder. Åben aftapningshanen

i blandetanken. Check dæktryk. Opbevar maskinen under tag eller

presenning.

Elektronisk måleapparat: Når maskinen sættes væk, fjernes

målerenheden fra maskinen og opbevares et tørt sted. Enden af vejecellens

kabel smøres forsigtigt og beskyttes med en plastikpose eller med tape.

Hjul: Fjern og efterse hjulnavene. Erstat nedslidte dele og monter igen.

Knivblade: Knivbladene skal holdes skarpe. Dette skal gøres uden at fjerne

hærdningen (overophedning) af knivbladene. Hvis maskinen kører med

sløve knivblade vil det forårsage større pres på drivsystemet. Knivbladene

skal måske udskiftes, når det ikke er praktisk at slibe dem.

ADVARSEL:

Da det er risikofyldt at kravle ind i blandekammeret

anbefales det, at udskiftning af knivbladene udføres af en

autoriseret Kenan servicemontør, der er uddannet hertil.

Kontakt Deres nærmeste forhandler (se bagsiden).


specifikationer

8. SPECIFIKATIONER

Standard Specifikationer

MODEL 80 100 115 140 170 200

S/Aksel Tandem S/Aksel Tandem S/Aksel Tandem

Ubelæsset Kg. 4,550 5,220 5,520 6,750 7,150 8,530 8,930 10,130 11,230

Vægt Pund 10,022 11,498 12,159 14,868 15,749 18,789 19,670 22,313 24,736

Nyttelast Kg. 2,500 3,000 2,750 3,800 3,800 5,500 5,500 6,500 8,000

Pund 5,507 6,608 6,057 8,370 8,370 12,115 12,115 14,317 17,621

Max brutto Kg. 7,050 8,220 8,270 10,550 10,950 14,030 14,430 16,630 19,230

Vægt Pund 15,529 18,106 18,216 23,238 24,119 30,903 31,784 36,630 42,357

9. STYKLISTE

Artikel og beskrivelse: Artikel og beskrivelse:

1 Hoved drivtandhjul

2 Front Rotor leje

3 Front udfodringssnegl leje

4 Indgangs notaksel

5 Udfodringssnegl drivtandhjul

6 Udfodringssnegl akselforlængelse

med 11 tandhjul

7 Komponentsæt til frontkasse

8 Gearkasse (unit)

9 Svingarm nederst (Komplet enhed)

10 Svingarm øverst (Komplet enhed)

11 Gearkasse justeringsanordning (Enhed)

12 Primær kæde strammer

13 Primær kæde

14 Sekundær kæde

15 Front Rotor akselforlængelse

16 Baghasp flange til Rotor

17 Centralhasp flange til Rotor

18 Hasp gummiliste

19 Hasp gummiholder

20 Rotor

21 Rotor gummipakning

22 Rotor pakningholder

23 Baghasp blok

24 Central hasp blok

26 Bagerste overfaldsklap

27 Hoved overfaldsklap

28 Topkniv montage

29 Udfodringssnegl pakning

30 Udfodringssnegl pakningholder

31 Gummipakning til bundkassen

32 Gummipakningholder til bundkassen

33 Gummipakning til Udfodringssnegl

top og bund

34 Gummipakningholder til

Udfodringssnegl top og bund

35Pakninger til VFC glidedel, for og bag

36 V.F.C. Dør Bund cylinder pind

37 Front V.F.C. Dør cylinder (lille)

38 bag V.F.C. Dør cylinder (stor)

39 Bundknive (Front)

40 Bundknive (bag)

41 V.F.C. Dør (Guillotine dør)

42 Bolt til bundcylinderbeslag, Front

43 Vinklet haspe til FP (front)

44 Vinklet haspe til FP (bag)

46 Pakningholder til VFC glidedel, for og bag

47 Bolt til bundcylinderbeslag, bag

48 Bag rotor og udfodringssnegl leje

34


35

stykliste

9. STYKLISTE

Illustration 14.

Illustration 15.


stykliste

9. STYKLISTE

Illustration 16.

Illustration 17.

36


37

35

33

31

stykliste 9. STYKLISTE

37

36

40

42

41

39

46

34

32

Illustration 18.

47

38

Illustration 19.


stykliste

9. STYKLISTE

14

13

7

17

18

19

5

4

6

1

16

15

9

8

3

12

11

Illustration 20.

10

Illustration 21. Bale Handler stykliste

2

38


39

bale handler stykliste

9. STYKLISTE

bale handler stykliste

Artikel nr.: Kvantum: Beskrivelse:

1 1 Bale handler overfaldsklaps endeplade, bag

2 1 Bale handler overfaldsklaps endeplade, front

3 2 Bale handler overfaldsklaps styrearm

4 1 Bale handler buet plademontering til overfaldsklap

5 2 Styreleje til glidende overfaldsklap

6 2 R-Clip

7 2 Bale handler buet overfaldsklap-cylinder

8 9 M12 x 25 bolte

9 9 Bale handler stopanordning på arm

10 9 Bale handler arm

11 2 M16 x 110 bolte

12 2 M16 kontramøtrikker

13 4 M20 x 110 bolte

14 4 M20 kontramøtrikker

15 2 M16 x 120 bolte

16 2 M16 kontramøtrikker

17 6 M10 x 30 sætskruer

18 6 M12 flad skive

19 6 M12 kontramøtrikke

Ikke vist

1 Hydraulisk slange samlesæt

2 Stålslange montage

4 Savtakket 1 meter blad

8 3/8" gummislange-holder klemme (dobbel)

5 12L Stålslange-holder klemme (dobbel)

2 3 /8" han til 3/8"hun hydraulisk adaptor T-stykke

2 25mm Ekstra lang gummidel (for)

2 25mm Ekstra lang gummidel (bag)


guide

10. FEJLFINDING

PROBLEM LØSNING

1. Vægt display virker ikkel

2. VFC dør bevæger sig ikke

3. VFC dør falder ned under

blandingsproceduren

4. For mange brud på

springbolte

5. Støjende drift

• Check afsnit om vejning, se

side 42 og 43.

• Check hydrauliske slanger og at

ventiler er åbne.

• Check traktor hydraulisk olie

niveau.

• Check cylinders tilstand og at

splitterne er sat fast.

• Utilstrækkeligt hydraulsik tryk –

check stempelventil på traktor

eller sæt en tilbageslagsventil

på.

• Check cylinder for tegn på

lækage.

Maskine overfyldt.

• Drivkæde er for løs – check

tilstand og efterspænd.

• Udfodring for hurtig – åben først

udfodringsdør langsomt, og

dernæst helt.

• Drej hasperne et par omgange

før udfodringsdøren åbnes for

at undgå et stort pres på

maskinen – især når fodret

ligger i bunden af maskinen.

• Kør maskinen i langsommere

tempo.

• Læs aldrig baller direkte ned på

hasperne – snit altid op i

mindst 4 dele.

• Kæderne smøres rigeligt med

olie – tilpas stramning af

kæderne.

• Smør alle nippler.

40


41

PROBLEM LØSNING

6. Foder blandes ikke

ordentligt.

guide 10. FEJLFINDING

7. Udfordring går for langsomt.

8. Hestekraftbehov er for højt

9. Maskinen snitter ikke hurtigt

nok

• Utilstrækkelig blandingstid.

• Læsning af materialer i forkert

rækkefølge.

• Der gives ikke nok tid til

snitteprocessen.

• Overlæsning af maskinen.

• Check tilstand af gummi på

hasperne.

• Nedsæt traktorens hastighed til

lav.

• Nedsæt motoromdrejningerne

for at give hasperne længere

tid til at skubbe materiale ind i

udfodringssneglen.

• Check skarphed på

snitteknivene og topkniven.

Maskinen er overlæsset.

• Knivbladene er sløve.

• Der er ikke tilstrækkelig

materiale i maskinen – det er

ikke tungt nok – hæld mere i

eller tilsæt vand, hvis det er

hø/halm eller en skovlfuld

ensilage til at tynge det ned.

Maskinen er overlæsset.


guide

10. FEJLFINDING

Keenans fejfindingtips om vejning

Hvis De har problemer med brug af vejnings-systemet, læs da dette afsnit om

fejlfinding før de kontakter KEENAN SERVICENETVÆRK.

Aflæsning er ustabil

Hvis aflæsningen på måleren er utydelig eller ustabil, skyldes problemet

sandsynligvis fugt/væde i eller omkring måleren eller ledningerne. Følg

venligst disse anvisninger for at lokalisere og rette fejlen.

Målerenhedens ledninger tages ud. Sørg for, at de er korrekt markerede

for at lette tilslutningen bagefter. Check både stikket på ledningen og

samlingen på målerenheden for fugt og/eller rust på udtaget. Hvis er er

findes fugt, tørres grundigt med en hårtørrer. Hvis der findes rust på

udtaget aftørres grundigt. Ledningen tilsluttes og afprøves.

Check for løse ledninger eller fugt. Nogle maskiner er udstyret med en

kabelkase. Den ovennævnte procedure kan følges.

Check vejecellens stik for fugt og samtidig ledningerne for brud

og/elller fugt.

Hvis ovennævnte tiltag ikke afhjælper problemet, kontakt da KEENAN

SERVICENETVÆRK for yderligere assistance.

42


43

guide

10. FEJLFINDING

Unøjagtighed i vejningssystemet

Hvis De har mistanke om, at vejningssystemet er unøjagtigt, check da alle fire

vejeceller for at sikre at de er korrekt tilsluttet. Hvis bolten gennem vejecellen

er løs eller brækket kan vejecellen vende forkert og give en unøjagtig

aflæsning. (Når De ser på bagsiden af maskinen bør ledningen befinde sig til

højre for hver af de to bagerste vejeceller. Når De ser på forsiden af maskinen

bør ledningen befinde sig på højre side af hver af de to foreste vejeceller.)

Hvis en vejecelle er omvendt placeret, tages M10 x 90 bolten ud (hvis det er

en FP170 & FP200 bruges M20 x 130) og vejecellen vendes.

For et sikre, at systemet vejer korrekt bruges en kendt vægtenhed, (f.eks. en

sæk gødningsmiddel) som lægges på skift på hvert hjørne af maskinen. De

bør få den samme aflæsning for hvert hjørne. Hvis et af hjørnerne giver en

stor afvigelse i aflæsningen i forhold til de tre andre tyder det på en

vejecellefejl i dette hjørne.

Måleenhed kan ikke tændes

Kontroler strømkablet grundigt og check, at De får strøm fra traktoren til

displayet. Displayets sikring befinder sig inde i kabinettet, men dette må ikke

skilles ad, da det kan forårsage stor skade. Denne sikring sprænger meget

sjældent, så hvis der er strøm til displayet og den stadig ikke virker, skal De

kontakte Deres Keenan servicemontør. Sikringen i bunden af panelet er til den

ydre alarm og har intet at gøre med displayet.


garanti

11. GARANTI

Richard Keenan & Co. Ltd. ("Virksomheden") skal, efter eget skøn, påtage sig at afhjælpe

enten ved reparation eller udskiftning, enhver materialefejl eller håndværksmæssig fejl

på enhvert af dens produkter beskrevet heri, inden for den følgende garanti-periode.

Denne garanti er til fordel for den første registrerede ejer hos Virksomheden.

Standard garantiperioden fra overtagelses-tidspunktet er 12 måneder medmindre der

skriftligt indgås anden aftale mellem Virksomheden og ejeren. Denne garanti ophører

ved første ejers videresalg af udstyret.

Garantien er ikke gældende for:

A Enhver maskine brugt af tredjemand, der ikke har modtaget vejledning i korrekt brug

af maskinen af en officiel repræsentant fra Virksomheden.

B Enhver maskine, der har været udsat for skade gennem slid eller brud eller misrøgt

eller brug til opgaver, den ikke var beregnet til af Virksomheden.

C Lejer, tænder, kæder, og andre sliddele, medmindre der er tydelig tegn på funktionsfejl

som skyldes disse, kan leveres.

D Enhver forbrugsdel som f.eks. knive, knivblade, gummipakninger, springbolte, bremsebelægning,

elektriske komponenter og løbeværk, medmindre der er tydelig tegn på

funktionsfejl som kan skyldes disse, kan leveres.

E Enhver maskine hvis identifikationsmærker er flyttet eller ændret.

F Enhver maskine, der ikke har modtaget den rutinemæsige vedligeholdelse med brug

af Keenan produkter som beskrevet i brugerhåndbogen.

G Enhver maskine, der er blevet repareret eller ændret af personer, der ikke er godkendt

af Virksomheden.

H Enhver maskine udstyret med falske elller uægte reservedele og tilbehør, eller

reservedele eller tilbehør, der ikke er godkendt af Virksomheden.

I Enhver maskine skadet under transport under læsning eller losning på andre steder

end Virksomhedens driftsted.

44


45

J Fejlbehæftede dele, der ikke er tilbageholdt på stedet for yderligere undersøgelse af

Virksomheden. Sådanne dele skal muligvis undersøges af en repræsentant fra

Virksomheden in situ.

K Enhver beskadiget maskine eller skade sket førend maskinen er overdraget af en

autoriseret repræsentant fra Virksomheden.

Det eneste krav mod Virksomheden foretaget af den ovenstående angivne person kan

dreje sig om reparation eller udskiftelse af fejlbehæftede dele uden bindende virkning

for nogen rettigheder i medfør af Lov om erstatningspligt af fejlbehæftede produkter,

1991. Ingen andre krav, medregnet, men ikke begrænset til, pga. hændelig, direkte

eller indirekte, eller følgeskader, eller tabt fortjeneste, tabt salg, tabte forretninger,

tabt opsparing, tab af goodwill eller af ry, eller andet tab af en hvilken som helst

type, selvom de ikke kan anfægtes, vil kunne anvendes.

garanti 11. GARANTI

Denne garanti udgør den eneste virksonhedsgaranti og erstatter og har forret frem for

alle mundtlige og skrevne meddelser eller repræsentation af virksomhedens

repræsentanter eller forhandler eller anden aftale, arrangement, praksis, vane eller

forståelse mellem parterne.

Ethvert krav under garantien skal straks rettes til Virksomheden på adressen, der

fremgår af fakturaen.

I tilfælde hvor maskinen udlånes eller lejes af en tredje part, kan garantidækningen

ikke overføres, medmindre den udfærdiges og underskrives af en direktør fra Richard

Keenan & Co.

Denne garanti skal fortolkes i overensstemmelse med irsk lov og hører under de Irske

Domstoles kompetence.

ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER AF PRODUKTERNE

På grund af vores politik om vedvarende forbedringer, forbeholder Richard Keenan &

Co. sig ret til at lave ændringer i design, tilføje forbedringer eller på anden vis ændre

enhvert af deres produkter uden at pådrage sig nogen forpligtelse for tidligere

leverede produkter.


12. EF OVERENSSTEM

MELSESERKLÆRING

EF Overensstemmelseserklæring.

I overensstemmelse med EF-Direktiv 98/37/EC.

Producent:

Richard Keenan & Co. Ltd.,

Borris,

Co. Carlow,

Irland.

Bekræfter hermed, at Keenan Klassik opfylder de væsentligste

sikkerhedskrav i EF-Direktiv 98/37/EC..

For at leve op til disse vigtige sundheds- og sikkerhedskrav, der er taget

særlig hensyn til opfyldelsen af paragrafferne i de følgende harmoniserede

standarder.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN294, EN 1152, EN349, EN703, EN1553

(MRL app. IIA), ISO 11684, ISO 12140

Dato: 29. august 2003

Underskrevet:

James Greene, Administrerende Direktør

46


47

använda handboken

VARNINGAR

De flesta delarna av handboken gäller för både Keenan Klassik och Keenan

Klassik Bale Handler och alla modeller. De avsnitt som inte gäller för båda

maskinerna anges klart i rubrikerna och i texten.

Observera:

Det finns tre olika typer av varningar.

VARNING:

Texter med denna symbol innehåller säkerhetsinformation. De

varnar dig för allvarliga risker, som möjligen kan orsaka

olyckor eller skador.

SE UPP:

Texter med denna symbol uppmärksammar dig på eventuella

risk för skada på din Keenan Klassik. Om du inte respekterar

informationen i en varning kan garantin upphöra att gälla.

OBS:

Texter med denna rubrik innehåller allmän information som

förbättrar driften av eller effektiviteten hos din Keenan Klassik.

Keenan Klassik och Keenan Klassik Bale Handler skyddas av internationella

patent, inklusive de följande:

Europa: E0,833,558 USA: 5,967,433

Japan: Pending Kanada: Patentsökt

Australien: 691418

Sydafrika: 96/3148

Nya Zeeland: 305943

VARNING:

Läs säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3 innan du börjar använda

maskinen.


inledning

KEENAN KLASSIK

KEENAN KLASSIK OCH

KLASSIK BALE HANDLER

Keenan Klassik är en TMR-blandare (1) som

skiljer sig från andra.

Den ursprungliga Keenan blandarvagnen

blev marknadsledande på grund av sin

tillförlitlighet och hållbarhet, som baseras

på enkelhet, snabb och effektiv blandning

och utmatning och låga effektbehov.

Keenan Klassik bygger vidare på dessa

förmågor genom att lägga till möjligheten

att hacka och presentera fodret på ett

konsekvent sätt, gång efter annan. Denna

förmåga är själva hörnstenen i Keenansystemet,

som ökar gårdens effektivitet

och lönsamhet. De senare Bale Handler

modellerna har tillfört möjligheten att

hantera alla storlekar och typer av balar.

Det minimala antalet rörliga delar ger en

robust maskin med hög mekanisk

effektivitet. Enkelt rutinunderhåll och

korrekt användning ger dig många års

tjänst. Om det emellertid skulle uppstå

oförutsedda problem betyder Keenans

service i världsklass att du får en snabb

lösning.

Denna handbok är utformad för att ge dig

den information du behöver för att

använda och underhålla din maskin. Om

du behöver ytterligare hjälp eller

information kan du kontakta din systemspecialist.

Telefonnumren finns på

baksidan av handboken.

Keenan Klassik är

hörnstenen i

Keenan-systemet.

Den ökar gårdens

effektivitet och

lönsamhet.

(1) TMR = Total Mixed Ration = fullfoder

AVSNITT INNEHÅLL SIDAN

Använda handboken, inledning 47/48

1 Varningsskyltar 49

2 Funktionsprinciper 50

3 Säkerhet 53

4 Vägningssystem 57

5 Användning 58

6 Underhåll 68

7 Kontrollista för underhåll 78

8 Tekniska data 80

9 Komponentlista 81

10 Felsökning 86

11 Garanti 90

12 EU konformitetsintyg / CE-certifiering 92

48


49

Läs användarhandboken

innan du börjar

använda

maskinen

Fara på grund av

flygande föremål

varningsskyltar 1. VARNINGSSKYLTAR

Stäng av motorn

och tag bort

nyckeln innan du

utför något

underhålls- eller

reparationsarbete

Sträck dig aldrig

in i

utmatningsskruven

Håll dig undan

vassa knivar

Åk inte med på

plattformen eller

stegen

Stå inte mellan

traktorn och

blandaren medan

blandaren arbetar

Öppna eller ta inte

bort

säkerhetsanordningar

medan maskinen är

ansluten till traktorn

Fara - knivar inne

i blandaren


väga

hacka

2. FUNKTIONSPRINCIPER

Klassiks huvudfunktioner är vägning, snittning / blandning och utmatning.

VÄGNING

Klassiks elektroniska vågsystem gör det möjligt att lasta exakta mängder av

respektive material i blandningskammaren så att fördelningen blir noggrann.

Individuella laster kan vägas eller successiva laster adderas till fodrets totala

vikt. Avsnitt 4 och vågsystemets handbok innehåller ytterligare information.

SNITTNING / BLANDNING

Lasta ingredienserna i den följd som rekommenderas av din Keenan systemspecialist,

eller enligt anvisningarna i kapitel 5 (Använda Klassik och Klassik

Bale Handler).

På modeller som inte hanterar balar ska du se till att balarna bryts upp innan

du lastar. Med Bale Handler kan du vänta tills balen har dragits in helt innan

du lastar ytterligare balar.

Den allmänna regeln är att materialet ska kunna röra sig fritt när det blandas.

Om så inte är fallet kan maskinen överbelastas.

Blandningen utförs av en centralt monterad rotor med sex vinklade paddlar

som roterar med 5 – 10 min-1 (1) . Paddlarna hackar materialet och för in det

i de strategiskt placerade knivarna så att blandningen blir jämn och noggrann

med alla typer av material, inklusive emballerat ensilage/hö, strå, rotfrukter

och vätskor.

(1) min-1 = varv per minut.

SE UPP:

Du får inte lasta mer än en bal åt gången i Bale Handlern.

SE UPP:

Överbelastning påverkar kraftigt maskinens prestanda och

livslängd. Det sätter också maskinens garanti ur spel.

50


51

De vinklade paddlarna hjälper till att blanda materialet genom att de sveper

det från ände till ände. Knivarnas placering ser till att materialet får optimal

storlek / längd utan att mala ned det och förstöra den viktiga "skratchfaktorn"

i fodret.

Blandningstiden bestäms av den önskade hacklängden. Följ handbokens

anvisningar eller kontakta din Keenan TMR-specialist om du behöver

ytterligare information.

mata ut 2. FUNKTIONSPRINCIPER

Rotfrukter kan tvättas i maskiner som är utrustade med ett betgaller genom

att tillföra vatten. När processen är avslutad kan du öppna gallret och tappa

av vattnet.

MATA UT

Under blandningsprocessen är blandningskammaren skild från utmatningskammaren

av en Variable Feed Control (VFC – Variabel utmatningsstyrning)

eller en giljotinlucka. Utmatningskammaren innehåller en skruv som

löper längs hela maskinens längd, Denna ser till att blandningen blir komplett.

När blandningen/snittningen är avslutad ska du ställa utmatningsluckan och

utmatningsplåten i läge och öppna VFC-luckan. Då sveps materialet med av

paddlarna och trycks in i skruven – se fig. 2.

Du ska bara öppna VFC-luckan delvis i början. När du ser att fodret kommer ut

ska du vänta 15 – 20 sekunder innan du öppnar VFC-luckan helt. Ställ in

luckans läge och körhastigheten så att du får en jämn utmatningshastighet.

SE UPP:

Du får bara öppna VFC-luckan när PTO 1) är i gång (paddlarna

roterar).


underhåll

2. FUNKTIONSPRINCIPER

UNDERHÅLL

Vägningslåda

Främre skydd

Toppskydd

Utmatningslucka

Chassis

Skruvkammare

Bakre skruvlager

Giljotinlucka

Figure 1

En korrekt använd och underhållen Keenan-blandare ger dig många års

besvärsfri användning. Regelbundet underhåll av maskinen är viktigt

både för lång livslängd för maskinen och för att uppfylla kraven i

garantivillkoren. Se anvisningarna i underhållskapitlet i denna användarhandbok.

Vi rekommenderar att du rengör maskinen varje vecka. Det

förebygger korrosionsangrepp på blandarens kaross på grund av gammalt

foder.

SÄKERHET

Keenan-maskinen är konstruerad så att den reducerar riskerna till ett

minimum. Precis som med alla maskiner finns det emellertid vissa säkerhetsprocedurer

som är viktiga för att förebygga olyckor.

Kapitel 3 beskriver hur du använder maskinen på ett säkert sätt. Om du

behöver ytterligare information kan du kontakta din lokala Keenan-service och

få råd.

VARNING:

Läs säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3 innan du börjar

använda maskinen.

52


53

säkerhet

3. SÄKERHET

Klassik har många inbyggda säkerhetsfunktioner. I sista hand beror dock

säkerheten på din egen uppmärksamhet och på att du förstår de säkerhetsrisker

som finns i maskinen.

Klassik är konstruerad för att användas som en blandar-/snittvagn för att

blanda djurfoder. Du får inte använda den för något annat ändamål som

påverkar dess prestanda eller säkerhet.

Bellyband

VARNING:

Du ansvarar för att du använder maskinen på ett säkert sätt.

Bara en person åt gången får använda maskinen. Maskinen

avger inget buller att tala om, eftersom maskinens

bullernivå är mycket lägre än traktorns bullernivå.

Toppskydd

Top knife

Chassiknivar

Paddlar

Skruvkammare

De följande säkerhetsföreskrifterna är allmänna riktlinjer. Eftersom maskinen

kan användas på många olika sätt kan det finnas andra säkerhetsrisker som

inte beskrivs i denna handbok.

Auger

Utmatningslucka

Utmatningsplåt

VFC-lucka

Figure 2.


säkerhet

3. SÄKERHET

a. Parkera alltid fodervagnen på plan mark och drag åt handbromsen

när du inte använder den.

b. Kör aldrig mer än 15 km/h när du flyttar den. Följ gällande trafikregler

när du kör vagnen på allmän eller samfälld väg.

c. Var mycket försiktig när du svänger mot höger.

d. Stå inte på stegen medan vagnen körs. Du får aldrig använda

fodervagnen för att transportera människor, djur eller föremål.

e. Stå inte mellan traktorn och vagnen medan vagnen används.

f. Du får bara montera PTO-axeln med brytpinnens ände mot traktorn.

g. Montera alltid PTO-axeln med brytpinnen mot traktorn. Maximal

hastighet för PTO-axeln är 540 min-1. Rotationsriktningen framgår av

märkningen på det främre skyddet. Använd alltid en väl underhållen

PTO-axel, och se till att säkerhetsskydden är i bra skick.

h. Se till att alla hängande kablar, slangar och liknande hålls väl borta

från PTO-axeln.

i. Kör aldrig PTO-axeln i "grundhastighetsläge".

j. Se till att alla täcklock/skydd är monterade och stängda/låsta med de

medföljande nycklarna. Demontera aldrig skydden medan fodervagnen

är ansluten till en traktor. Se till att traktorns motor är avstängd och att

PTO-axeln är frånkopplad innan du utför service- eller

underhållsarbeten – i synnerhet när du ska ta bort föremål som har

astnat i maskinen.

k. Kontrollera att ingen uppehåller sig på fodervagnen eller i dess

omgivningar – i synnerhet barn – innan du börjar använda den. Se till

att du har fri sikt så att du kan se alla farliga områden, och att traktorn

är utrustad med speglar så att du kan se hela maskinen – oberoende

av storlek – medan du använder den.

När du kopplar traktorn till fodervagnen, koppla den enbart med

hitchkroken i hitchöglan på fodervagnen så att kopplingen blir säker.

Se till att öglan är kopplad ordentligt till traktorn, och att alla pinnar och

klips är rätt monterade. Därefter kopplar du PTO-axeln på rätt sätt. Till sist

ansluter du hydraulslangarna och kontrollerar att funktionen motsvarar

märkningarna på traktorns ventiler.

När du ska koppla loss maskinen ska du använda stödet eller domkraften

för att säkra maskinen i parkeringsläget, och se till att handbromsen är

ordentligt åtdragen innan du kör bort traktorn från vagnen. Se till att alla

slangar och kablar är lossade innan du kör undan traktorn.

54


55

säkerhet

3. SÄKERHET

l. Lasta bara från den anvisade sidan (skruvkammarsidan), och använd

lämplig utrustning.

m. Du får inte stå i plan med eller över maskinen för att lasta

manuellt! Du får bara lasta med lämplig utrustning!

n. Kontrollera regelbundet alla kedjor (minst en gång per vecka),

kedjehjul och rörliga delar. Kontrollera om de är slitna, och kontrollera

att alla muttrar och bultar är väl åtdragna.

o. Stegen på vagnens baksida ska användas som inspektionspunkt för

blandningskammaren. Du får inte använda den för att komma in i

blandningskammaren eller för att klättra upp på vagnen. Det är

absolut förbjudet att klättra upp på vagnens ovansida!

p. Ta som rutin att rengöra maskinen med vattenslang. Öppna betgallret

så att du inte behöver klättra in i blandningskammaren.

q. Montera alltid de medföljande skydden på de övre knivarna innan du

rutinrengör maskinen. Maskinen levereras med skydd för den övre

kniven. Detta skydd ska du demontera och förvara i fickan i den

främre dörren innan du börjar använda maskinen.

Fig. 3 Chassiknivar och knivskydd


säkerhet

3. SÄKERHET

r. Endast välutbildad och kvalificerad underhållspersonal får klättra

in i blandningskammaren. Det finns ett antal riskmoment

förknippade med detta:

Knivarna är mycket vassa. Om du tappar fotfästet inne i maskinen kan

du skadas allvarligt. Alla maskiner levereras med knivskydd som

underhållspersonalen ska använda när de ska klättra in i maskinen.

Maskinens höjd innebär dessutom en potentiell fallrisk när du klättrar

in i och ut ur maskinen.

s. LUTAD SPANNMÅL. Ytterligare anvisningar och varningar finns i

broschyren om Lutad spannmål. Läs dem noggrant innan du

sodabehandlar spannmålen.

När du har avslutat behandlingen av spannmålen ska du rengöra

maskinen från allt överblivet material i blandnings. och/eller

skruvkamrarna genom att hälla i 200 – 300 kg ensilage eller 50 kg

halm och mata ut det på det vanliga sättet.

VARNING:

Om du inte följer dessa anvisningar kan du orsaka olyckor

eller personskador.

Fig. 4 Skydd för den övre kniven

56


57

vägsystem

4. VÅGSYSTEM

Vågsystemet är konstruerat så att det ska vara lätt att använda, noggrant och

robust. Det består av fyra lastceller som är anslutna till en vågbox. Systemet

använder 12 V likspänning från traktorn. Du kan vrida vågboxen så att du kan

titta på den medan du lastar och från traktorns hytt. Lasterna visas i kilo eller

lbs (pund) med en upplösning på 5 kg (10 lbs). Enheten kan väga upp till 20

ton (44 000 lbs).

Systemet är underhållsfritt eftersom det är helt elektroniskt och det inte har

några rörliga delar. Alla komponenter är fukt- och dammskyddade. De är

frys- och korrosionsresistenta.

Vågboxen kan vara olika beroende på modell och område. Det finns en

separat användarhandbok för din vågbox. Den beskriver hur du använder den.

ANVISNINGAR FÖR DEN ELEKTRONISKA VÅGBOXEN FINNS I EN SEPARAT

ANVÄNDARHANDBOK.


inställning

5. ANVÄNDNING

Klassiks enkla konstruktion reflekteras i dess låga effektbehov. Effektbehovet

varierar beroende på den aktuella blandningen, andelen torrt material och hur

mycket snittning som behövs.

Om en traktor belastas till sitt yttersta under blandningen kommer detta att

medföra en extra belastning på de rörliga delarna, eftersom det kommer

effektstötar när motorn återhämtar sig under vissa delar av blandningsprocessen.

En traktor med tillräcklig motoreffekt ger en mycket mjukare gång i

blandarvagnen under alla delar av produktionsprocessen. Maskiner med planet-

/reduktionsväxel sänker effektbehovet i motsvarande grad.

5.1 INSTÄLLNING

I. Kontrollera att maskinen står plant när du kopplar på den.

II. Montera PTO-axeln med brytpinnens ände mot traktorn. Kontrollera

att PTO-skyddet är i bra skick och att det sitter ordentligt fast.

SE UPP:

Kör inte PTO-axeln i "grundhastighetsläge". Om du kör maskin

en baklänges kommer du att orsaka allvarliga skador på den.

III. Anslut följande hydraulledningar från maskinen till dubbelverkande

spolventiler. Använd färgkodningen på maskinens framsida.

• VFC-luckan

• Utmatningsluckan / -plåten

• Tvättgallret (om det är monterat)

• Bale Handlerns toppskydd (om det är monterat)

IV. Anslut ledningarna från bromsarna till en enkelverkande ventil.

58


59

inställning

5. ANVÄNDNING

V. Undersök blandningskammaren. Se till:

• att alla knivskydd är demonterade,

• att alla reservdelar och främmande föremål har tagits bort, och

• att maskinen inta har skadats under transporten.

VI. Montera vågboxen på plattan på svängarmen och anslut

vågboxens kabel från kopplingsboxen. Kontrollera att

strömförsörjningskabeln är ansluten till traktorns batteri via en

separat säkring eller montera ett 12 V batteri i sidolådan och

anslut det med krokodilklämmor.

Testa systemet genom att slå på vågboxen och nollställa

visningen. Stå på baksidan av stegen och kontrollera att vågboxen

visar din kända vikt.

Fig. 5 Bilden visar en välblandad sats och jämn

fiberlängd och inblandning av foder och korn


inställning

5. ANVÄNDNING

VII. Med traktormotorn i gång ska du kontrollera att VFC-luckan

öppnas och stängs fullständigt. Kontrollera också

utmatningsplåtens rörelser. Koppla in PTO-axeln och

kontrollera paddlarnas rotation. När paddlarnas gummiblad

stryker mot sidorna på Klassik för första gången skapar

ganska mycket buller. Detta sjunker efter hand som

gummibladen blir mjukare.

När du lastar vagnen ska motorns hastighet i allmänhet

vara så låg som möjligt utan att riskera att den stannar av

sig själv. Se riktlinjerna för lastnings- och

blandningsprocedurerna.

Lasta långa fibrer långsamt mot paddlarna

Lasta bara

från

denna sida

Fig. 6 Lastning av balat material (på modeller utan Bale Handler)

60


61

5.2 BLANDARVAGNENS KAPACITET

Maskinens kapacitet kommer att variera på grund av de många olika

tillgängliga fodermaterialen och Klassiks förmåga att hantera ett brett utbud

av olika foder i foderblandningen. Kontrollera alltid att du undviker att

överbelasta, eftersom blandningskvaliteten påverkas kraftigt och att maskinen

eventuellt kan skadas.

Du måste undvika överbelastning eftersom:

• blandningen inte blir homogen (jämnt blandat) och att du därmed

inte får maximalt utbyte av maskinen.

• det orsakar mekaniska skador. Beroende på hur du lastar kan detta

uppstå i lastningsnivåer som ligger under det som behövs för att bryta

brytpinnen.

SE UPP:

Maskinen kan överbelastas långt innan brytpinnen går av. Att

den inte har gått av betyder därför inte att maskinen inte har

överbelastats.

Den totala mängden material som kan snittas/blandas vid en lastning beror

på följande:

• maskinens storlek,

• andelen torrt material i TMR,

• hacklängden och det tillsatta materialets kvalitet,

• lastningsproceduren och inlastningsföljden för de använda materialen

(detta har en avgörande betydelse för maskinens kapacitet, t.ex. om

du sätter till halm först eller sist), och

• traktorns motoreffekt.

blandarvagnens kapacitet 5. ANVÄNDNING


lastning och blandning

5. ANVÄNDNING

5.3 LASTNING OCH BLANDNING

OBS: Det är maskinens unika blandningsfunktion som utför blandningen. Om du

överbelastar maskinen eller om du lastar materialet i fel ordning, eller om du

inte låter materialet snittas tillräckligt länge, kommer denna blandningsfunktion

inte att fungera. Förutom att det sänker kvaliteten ökar det också effektbehovet

och sänker maskinens livslängd.

SE UPP:

Överbelastning påverkar maskinens prestanda och livslängd

kraftigt, samtidigt som det sätter garantin ur spel.

Snittningens effektivitet och hastighet beror på:

• antalet effektiva knivar (vassa och intakta) i Klassik,

• andelen torrt material som ska tillsättas,

• hur mycket materialet har förhackats,

• ilastningsföljden,

• den totala mängden material som ska snittas, och

• balens täthet.

62


63

lasta din klassik

5. ANVÄNDNING

LOADING YOUR KEENAN KLASSIK

ALLMÄNT

• Parkera på plan mark.

• Se till att VFC-luckan är stängd.

• Starta inte PTO-axeln medan VFC-luckan är öppen.

LASTNINGS- OCH BLANDNINGSFÖLJD

• Lasta fodret så nära som möjligt på maskinens inlastningssida.

• Lasta koncentrerade foder i mitten.

• Lasta fodret framtill, i mitten och baktill i maskinen i omväxlande ordning

under blandningsprocessen.

• Tag bort allt bindgarn och omslag samt plast från balarna.

• Dela upp fyrkantiga eller runda balar i minst fyra delar eller dela upp dem

helt.

• Lasta materialet i följande ordning.

Foderingredienser Lastningsföljd Paddelvarvtal Traktormotorns

varvtal

Vatten vätskefoder 1

Halm 2

Mineraler,

proteiner, massa, 3

För alla:

6 – 8 min-

1200– 1400

1 min-1 spannmål

Gräsensilage 4

Majsensilage,

Helsädsensilage

5

• Blandningstiden beror på den önskade hacklängden.

• Stoppa PTO-axeln innan du kör till utmatningsområdet.

Lastningsdekal för din Keenan Klassik


lasta din klassik Bale Handler

5. ANVÄNDNING – KLASSIK

BALE HANDLER

LASTA DIN KLASSIK BALE HANDLER

ALLMÄNT

• Parkera på plan mark.

• Se till att VFC-luckan är stängd.

• Starta inte PTO-axeln medan VFC-luckan är öppen.

LASTNINGS- OCH BLANDNINGSFÖLJD

• Ställ in paddlarnas varvtal på 5 – 6 min- 1 för alla baltyper.

• Lasta rundbalar i mitten av maskinen med den plana sidan mot den övre

kniven.

• Låt det gå tillräcklig tid för den föregående balen att bli färdig innan du

lastar mera.

• Lasta ingredienserna i den följande ordningen.

Rund og firkantede

aller av silo, høy og

halm

Vatten vätskefoder 2

Mineraler, proteiner,

massa,spannmål

För alla: 1100-1300

5-6 min-1 min-1 1

3

Gräsensilage 4

Majsensilage,

Helsädsensilage

SE UPP:

Lasta inte mer än en bal åt gången.

Foderingredienser Lastningsföljd Paddelvarvtal Traktormotorns

varvtal

• Blandningstiden beror på den önskade hacklängden.

• Stoppa PTO-axeln innan du kör till utmatningsområdet.

5

Lastningsdekal för din Keenan Klassik Bale Handler

64


65

BALE HANDLER

Specifika anvisningar för Bale Handler modellerna

1. Lyft topplåten (creel) innan du börjar lasta balar.

2. Lasta alltid balen i mitten av maskinen så att den påverkas maximalt

av de sex paddlarna.

3. Lasta balen så att den ligger lutad snett framåt och med balens

framkant liggande under kniven så att paddeln kan gripa tag i balens

undersida och skjuta den mot den vågformade övre kniven.

4. Håll balen i läge och sänk den långsamt tills den vilar på pinnarna. Då

träffar paddlarna den efter hand som den lastas och river av delar av

balen. Tanken är att balens undersida ska skäras av så att balen ligger

plant mot pinnarna och förhindra att lätta balar rullar mot

maskinsidorna. Det sänker dessutom inmatningstiden.

5. Efter 15 – 20 sekunder kan du släppa balen och köra bort lastaren.

Se till att du inte drar balen bort från knivarna. Du kan köra undan

lastaren till lastningssidans gummi och låta den stå där.

6. När paddlarna har skurit bort en del av balens undersida kommer

balen själv att vändas av paddlarna. Nu börjar balen sönderfalla. Om

balen är hård kommer denna del av processen att ta längre tid än

om balen är lös.

7. När balen sönderfaller kommer paddlarna att börja ta delar av

materialet genom att skära det mot den övre kniven. När balen har

vänts och börjat sönderfalla kan du köra bort lastaren helt, hämta

den nya balen och börja linda av den.

8. Om balen visar tecken på att vara svår att dela upp, eller om den

inte skakas om tillräckligt av paddlarna, får du inte trycka ned balen

med lastaren. Allt som behövs är att du lyfter balen något.

anvisningar 5. ANVÄNDNING – KLASSIK


anvisningar

5. ANVÄNDNING – KLASSIK

BALE HANDLER

Specifika anvisningar för Bale Handler modellerna

9. 9. Normala snittningstider för olika material för en 120 cm rundbal

är följande:

Halm 6-8 minuter (140 kg)

Hö 4-6 minuter (300 kg)

Vått ensilage (upp till 20 % TM) 2 minuter (700 kg)

Torrt ensilage (20 – 30 % TM) 2–4 minuter (500 kg)

Mycket torrt ensilage (över 35 %) 4-6 minuter (400 kg)

(TM = torrt material)

10. Dessa tider kan uppnås om balen lastas i korrekt läge och att den

lastas enligt den ovan beskrivna lastningsproceduren. Tiderna kan

variera något beroende på balens täthet och på hur balen beter sig

när den snittas.

11. När du lastar stora, fyrkantiga balar ska du lasta balen så att delarna

ligger över pinnarna för att förhindra att delar av den faller ned

genom gapet i pinnarna. Det lättaste sättet att göra detta är att lasta

balen i två halvor i lastaren (en halva på varje sida i skopan), och

tippa delarna på pinnarna. Därmed ligger delarna kvar på pinnarna

under längre tid och snittas bättre mot den övre kniven. Om den

lastas på det andra sättet kommer delarna att vilja falla genom

pinnarna och skapa ytterligare påfrestningar på snittningsmekanismen.

12. Du får den bästa funktionen om balen ligger kvar uppe på vaggan

tillräckligt länge för att all för-snittning kan ske längs den övre kniven.

Detta ser till att mängden ytterligare snittning inne i

blandningskammaren sänks och, även om det kan ta en tid innan

balen dras in, kommer under hela denna tid det material som redan

har hackats av från balen att behandlas inne i kammaren.

66


67

tvätta och hacka

5. ANVÄNDNING

5.4 TVÄTTA OCH HACKA ROTFRUKTERAR

Lägg in rotfrukteren som ska tvättas och snittas medan maskinen står stilla. Se

till att det inte finns några stenar eller främmande föremål gömda i

rotfrukterna.

1. Tillsätt vatten med c:a 300 kg per ton material som ska snittas.

Låt maskinen gå med 6 – 8 min- 1 i c:a 1 – 2 minuter.

2. Parkera maskinen med en lutning. Öppna tvättgallret och låt

vattnet rinna ut.

3. Du kan behöva upprepa steg 2 om materialet som ska snittas

är mycket smutsigt.

chopped are particularly dirty.

4. Hacka materialet genom att låta maskinen gå med mer än

10 min- 1 .

Om du ska tvätta och hacka små mängder material får du bäst resultat om du

tvättar och hackar material för två dagars utfodring.

5.5 MATA UT

1. Kontrollera att VFC-luckan fortfarande är stängd.

2. Koppla på traktorns PT-axel igen. Låt paddlarna gå med 6 – 8 min-1 och låt fodret lossa och vältas i 15 – 20 sekunder.

3. Öppna VFC-luckan delvis. När du ser fodret komma ut på

utmatningsplåten ska du låta det gå 15 – 20 sekunder innan du

öppnar luckan helt.

4. Välj en grundhastighet så att utmatningen blir jämn över hela

utfodringssträckan.

5. När utmatningen är avslutad ska du stänga giljotinluckan och alltid

oppla ur PTO-axeln innan du försöker svänga mot höger bort från

skjulet.

SE UPP:

Stäng aldrig VFC-luckan innan du kopplar in PTO-axeln – du kan

skada maskinen allvarligt på grund av att skruven utsätts för en

plötslig belastning. Stäng av PTO-axeln innan du svänger.


tvätta och hacka

6. UNDERHÅLL

Klassik har konstruerats för att ge optimala prestanda med ett minimum av

underhåll.

Kedjor, lager och smörjpunkter har hållits nere på ett minimum utan att

riskera funktionen. Alla komponenter har hög kvalitet och har utmärkt

hållbarhet.

Ett regelbundet rutinunderhåll ser till att du får bäst resultat med ett

minimum av problem.

VARNING:

Innan du utför något underhållsarbete på maskinen ska du

alltid koppla loss PTO-axeln och hydraulslangarna från

traktorn. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna. Läs kapitel 3 om

säkerhet innan du försöker arbeta på maskinen. Det maximalt

tillåtna trycket i hydraulkretsarna är 170 bar, och flöden på 40

liter per minut används. Utbytesslangar ska uppfylla DIN EN

853. När du byter hydraulslangar ska du använda lämplig

skyddsutrustning.

6.1 KEDJOR

1. Kontrollera kedjorna varje vecka. Justera spänningen vid behov.

De primära drivkedjorna justerar du genom att vrida ställmuttern

på den drivande växellådan för att ta bort för mycket slack, och

för att förhindra att den kuggar över eller slår när den belastas.

Spänn den inte för mycket, då skadar du lagren. De sekundära

drivkedjorna spänns

automatiskt.

Fig. 7. Kedjelås

68


69

2. Olja båda drivkedjorna ordentligt med syntetolja kvalitet 445

(använd universalolja om du inte hittar 445). Använd inte fett,

eftersom det är helt oanvändbart för detta syfte (det smörjer inte

de vitala inre delarna av kedjan).

3. Efter varje säsong ska du demontera båda kedjorna genom att

öppna kedjelåsen (se fig. 7) och tvätta av all smuts och olja med

fotogen. Torka kedjorna innan du lägger dem i olja över natten.

Montera dem igen.

kedjor 6. UNDERHÅLL

SE UPP:

Om du inte oljar kedjorna kommer du att sänka livslängden

med 90 %. Skador på kedjorna täcks inte av fabrikens

garanti. Garantivillkoren innehåller ytterligare information.

Modell 80 100 115 140 170 200

Primär

drivkedja

ASA100 ASA100 ASA100 ASA100 ASA120 ASA120

Länkar 53,5 59 53,5 59 59,5 59,5

Delning (mm) 31,75 31,75 31,75 31,75 38,1 38,1

Delning (tum) 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5

Kedjelängd

(mm)

3397,2 3746,5 3397,2 3746,5 4533,9 4533,9

Kedjelängd

(tum)

133,75 147,5 133,75 147,5 178,5 178,5

Sekundär

drivkedja

ASA140 ASA140 ASA140 ASA140 ASA160 ASA160

Länkar 53 57,5 53 57,5 59,5 59,5

Delning (mm) 44,45 44,45 44,45 44,45 50,8 50,8

Delning (tum) 1,75 1,75 1,75 1,75 2 2

Kedjelängd

(mm)

4711,7 5111,75 4711,7 5111,75 6045,2 6045,2

Kedjelängd

(tum)

185,5 201,25 185,5 201,25 238 238

Tabell 1


fettsmörjning

6. UNDERHÅLL

6.2 FETTSMÖRJNING

1. Lager. Spruta in fett i de fem lagren med smörjnipplar varje

vecka. De fem lagren är följande:

a. Två huvudlager i bakre delen av Keenan Klassik (A + B).

b. Två huvudlager i främre och bakre ändarna av

växellådans drivaxel (C + D).

c. Ett lager på den främre delen av huvudrotoraxeln (E).

2. Smörjnipplar. Spruta in fett i alla punkter med smörjnipplar

(upp till 14) varje vecka. Det gäller följande punkter:

a. Två bussningar på spännkedjehjulen (F + G).

b. Fyra bussningar på VFC-luckans lyftkolvar.

c. Fyra nipplar på tandemaxeln (två på varje sida) om den

är monterad.

d. Fyra nipplar på Elevatormarna, om de är monterade.

e. Se avsnitt 6.2 punkt 5 när det gäller Bale Handlern.

3. Främre skruvlagret. Punkt H. Demontera det övre skyddet en

gång per år och fyll utrymmet med fett.

4. VFC-luckan Kontrollera varje dag att VFC-luckan kan röra sig fritt.

Smörj vid behov.

70


71

fettsmörjning 6. UNDERHÅLL

Fig. 8

Fig.9


fettsmörjning

6. UNDERHÅLL

Fig.10

Fig.11

72


73

HANDLERN

5. Bale Handlern

Det finns inga smörjpunkter på Bale Handler tillsatsen. Den enkla

konstruktionen och användning av självsmörjande bussningar tar

bort behovet av smörjning varje vecka. Du bör emellertid en gång

per månad kontrollera om gummibuffertarna visar tecken på

skador eller sprickor som kan påverka stötdämpningen.

Bale Handlern 6. UNDERHÅLL AV BALE

Fig.12


elevator

brytpinne

6. UNDERHÅLL

6.3 ELEVATOR

En elevator kräver regelbundet underhåll för att kunna fungera optimalt. Du

ska kontrollera elevatorn varje vecka och se till att bandet löper rakt och att

det inte slits ojämnt på ena sidan. Om bandet inte löper rakt ska du justera

spänningen genom att dra ut spännmuttern på den ena sidan och köra

elevatorn igen för att kontrollera.

Du ska alltid hålla elevatorns yta ren för att undvika att foder ansamlas och

faller ned på rullarna under drift. Låt inte gammalt foder ansamlas på

sidorna av bandet.

Kontrollera varje vecka att alla lager är smorda enligt bilden.

Kontrollera att elevatorn kan röra sig fritt i sidled (i båda riktningarna) och

att det inta har ansamlats några foderrester som stör sidorörelserna.

Byt banden och sidogummina när de är slitna, annars fungerar inte

elevatorn ordentligt.

6.4 BRYTPINNE

De följande är brytpinnar som rekommenderas för användning på Klassikmaskinen.

OBS: När du använder reduktionväxlar ska du sänka brytpinnens hållfasthet

i motsvarande grad. När du använder tvåstegs växellådor (Keenan) levererar

vi en speciell adapterenhet, komplett med en brytpinne M5 x 30 x 4,6, som

passar för axeln med den reducerade hastigheten.

När du använder en planetreduktionsväxel ska du alltid använda en

brytpinne med hållfasthetsklass 4,6.

Fig.13

74


75

brytpinne

muttrar och bultar

6. UNDERHÅLL

Maskintyp Axel Brytpinne

FP80, 100, 115 T50 M8 x 65 x 8,8

FP140 T60 M10 x 65 x 6,8

17S, 17L, 200 T60 M10 x 65 x 8,8

Planetväxel T50 M8 x 55 x 4,6

6.5 MUTTRAR OCH BULTAR

1. Kontrollera hjulmuttrarna efter första dagens användning och

sedan regelbundet.

2. Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna, inklusive

lagermuttrarna, efter den första veckans användning och sedan

varje vecka.

Åtdragningsmoment

Tabell 2

SE UPP:

Om du inte använder en brytpinne med rätt hållfasthetsklass

kan du orsaka överbelastning av maskinen och därmed sätta

garantin ur spel.

Bulttyp FT/LBS N.M.

M18 250 337

M20 300 405

M22 400 540

Tabell 3


däck

6. UNDERHÅLL

6.6 DÄCK

1. Kontrollera däckens slitage och eventuella skador varje vecka.

2. Kontrollera däckstrycken varje vecka. Det optimala däckstrycket

framgår av tabell 4.

Denna information ska ses som en vägledning. Kontakta Keenans

serviceavdelning om du är osäker.

VARNING:

När du monterar ett däck och fyller det med luft igen ska du

alltid använda en säkerhetsbur för att förhindra eventuella

skador. Felaktigt monterade däck är farliga. Se till att

eventuella däcksreparationer utförs av erfarna däckmontörer.

Däcktyp Bar PSI

12,5/80 - 15,3 5,3 76

12,0 - 18 5 72

15/70 - 18 5 72

16/70 - 18 5 72

16/70 - 20 5.45 79

15 x 22,5 (385/65R - 22,5) 5 72

18 x 22,5 (445/65R - 22,5) 6 87

(285/70R - 22,5) 8 116

(275/70R - 22,5) 8 116

(400/60 - 15,5) 5 72

(385/65R/19,5) 5 72

(245/70/19,5) 8 116

Tabell 4

76


77

6.7 HJUL

1. En gång per år ska du demontera navkapseln, saxpinnen och

kronmuttern och ta bort navet.

2. Kontrollera alla tätningar, lager, bromsok, fjädrar, stift och alla andra

inre delar.

3. Byt ut alla slitna delar, fetta in delarna igen och montera igen i

omvänd ordning.

hjul 6. UNDERHÅLL

OBS: När du monterar delarna igen ska du skruva på kronmuttern tills du

känner motstånd (dra inte år för mycket!). Vrid navet flera varv så att det

sätter sig ordentligt. Skruva ut kronmuttern 1/6 varv och kontrollera om navet

rör sig. Om det inte rör sig kan du montera en ny saxpinne. Om du har hjul

som inte är standard eller som inte anges i denna lista ska du kontakta

Keenan för att få uppgift om tryck.

OBS: I slutet av utfodringssäsongen ska du tvätta av maskinen ordentligt,

gärna med en högtryckstvätt. Smörj eller olja alla smörjpunkter och öppna

avtappningskranen.

Byta hjul:

Parkera fodervagnen på ett plant underlag och drag åt handbromsen.

Lägg stoppblock under det motsatta hjulet så att maskinen inte kan röra sig

medan du byter hjulet.

Lossa hjulmuttrarna med en hylsnyckel, men tag inte bort muttrarna ännu. Lyft

upp maskinen med en domkraft under axeln tills hjulet lyfts från underlaget.

Tag bort hjulmuttrarna helt och lyft av hjulet.

När du monterar hjulet igen ska du se till att det är korrekt centrerat på navet.

Drag åt hjulmuttrarna för hand.

Sänk maskinen igen och drag åt muttrarna med det rekommenderade

vridmomentet med lämplig utrustning.

Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna efter en timmes användning och

därefter varje vecka.


kontrollista för underhåll

7. KONTROLLISTA

Varje dag

Rengöring: Tag bort alla foderrester från maskinens chassi för att förhindra

skador på målningen och korrosion.

VFC-lucka: Innan du börjar använda maskinen ska du kontrollera att luckan

öppnas och stängs helt och att den rör sig mjukt.

Varje vecka (40 timmar)

PTO ingångsaxel: Smörj universallederna (två nipplar) och de glidande

axelhalvorna (smörj fett på ytorna).

Drivväxellåda: Smörj den drivande ingångsaxelns lager (två nipplar).

Rotorlager: Smörj de främre och bakre rotorlagren (två nipplar).

Utmatningsskruv: Smörj skruvens bakre lager (en nippel). OBS:Skruvens

främre lager är förseglade och behöver inte rutinsmörjas. De bör emellertid

packas om en gång per år.

Tandemaxel: Alla tandemaxlar har förlängda smörjnipplar för att du inte

ska behöva klättra under maskinen för att smörja dessa punkter.

Förlängningarna finns uppe på chassit under blandarbotten och mellan

hjulen på båda sidor. Se fig. 11 på sidan 72. Smörj dessa punkter varje

vecka. Precis som med alla förlängningar ska du kontrollera att slangarna är

i gott skick, i annat fall kommer fettet att läcka och inte komma fram där

det behövs.

Elevator: Smörj lagren i varje ände av elevatorbanden varje vecka. Det finns

två lager på varje sida av elevatorn – se fig. 13 på sidan 74 (totalt fyra

nipplar). Kontrollera om lyftbandet uppvisar sprickor eller rivskador.

VFC-lucka: Smörj luckans hydraulcylindrar (fyra nipplar) och glidplåtarna

(stryk fett på ytorna).

Drivkedjor: Smörj rikligt med universalolja. Kontrollera att båda

kedjespännarna är korrekt inställda. Se underhållskapitlet på sidorna 68 och

69.

Däck: Kontrollera att däckstrycket är korrekt och att hjulmuttrarna är

åtdragna.

78


79

kontrollista för underhåll

7. KONTROLLISTA

Varje månad

Bale Handler-armarnas gummikuddar: Kontrollera om det finns sprickor,

delningar eller allmän försämring.

Varje år (i slutet av säsongen)

Drivkedjor: Demontera båda kedjorna. Tvätta bort all smuts och gammal

olja med fotogen och torka kedjorna. Dränk kedjorna i olja över natten om

möjligt.

Skruvaxelns främre lager: Demontera och packa det med fett.

Maskin: Innan du ställer undan maskinen ska du tvätta av den noggrant

och därefter smörja eller olja alla veckosmörjpunkter enligt ovan. Öppna

avtappningskranen i blandningskammaren. Kontrollera däckstrycken. Förvara

maskinen under skydd eller under en presenning om möjligt.

Elektronisk indikator: Om du ska förvara maskinen ska du ta bort

vågboxen från maskinen och förvara den på en torr plats. Smörj lastcellens

kontaktände lätt och skydda den med en plastpåse eller tejp.

Hjul: Demontera och kontrollera naven. Byt slitna delar, smörj och montera

igen.

Knivar: Håll knivarna vassa. Detta ska du göra utan att skada knivarnas

härdning – de får inte överhettas. Om du använder maskinen med slöa

knivar ökar belastningen på drivsystemet kraftigt. Du ska byta knivarna om

det inte längre är möjligt att slipa dem.

VARNING:

På grund av de risker som är förknippade med att klättra in i

blandningskammaren rekommenderar vi att alla byten av

knivar utförs av en av Keenan auktoriserad servicerepresentant

som är speciellt utbildad för att göra detta.

Kontakta din lokala återförsäljare. Information finns

längst bak i handboken.


tekniska data

8. TEKNISKA DATA

Tekniska Data

Modell 80 100 115 140 170 200

Enkel Axle Tandem Enkel Axle Tandem Enkel Axle Tandem

Tom- kgs. 4,550 5,220 5,520 6,750 7,150 8,530 8,930 10,130 11,230

vikt lbs. 10,022 11,498 12,159 14,868 15,749 18,789 19,670 22,313 24,736

Last- kgs. 2,500 3,000 2,750 3,800 3,800 5,500 5,500 6,500 8,000

vikt lbs. 5,507 6,608 6,057 8,370 8,370 12,115 12,115 14,317 17,621

Max total- kgs. 7,050 8,220 8,270 10,550 10,950 14,030 14,430 16,630 19,230

vikt lbs. 15,529 18,106 18,216 23,238 24,119 30,903 31,784 36,630 42,357

9. KOMPONENTLISTA

Nr och beskrivning Nr och beskrivning

1 Kedjehjul huvuddrivning

2 Främre rotorlager

3 Främre skruvlager

4 Ingående splinesaxel

5 Kedjehjul skruvdrivning

6 Skruvstubbaxel med kedjehjul med

11 tänder

7 Främre boxenhet

8 Växellåda (enhet)

9 Undre kedjespännararm(komplett

enhet)

10 Ovre kedjespännararm (komplett

enhet)

11 Växellådespännare (enhet)

12 Spännare för primärkedja

13 Primärkedja

14 Sekundärkedja

15 Främre rotorstubbaxel

16 Andpaddelfläns för rotor

17 Mittpaddelfläns för rotor

18 Paddelgummi

19 Paddelgummihållare

20 Rotorenhet

21 Gummipackning för rotor

22 Hållare för gummipackning för rotor

23 Bakre paddellås

24 Mittpaddellås

26 Andtoppskydd

27 Huvudtoppskydd

28 Ovre knivenhet

29 Gummipackning skruv

30 Packningshållare skruv

31 Gummipackning för kropp

32 Hållare för gummipackning för kropp

33 Gummipackning för skruv, övre och

undre

34 Packningshållare för skruv, övre och

undre

35 Främre och bakre VFC ändglidpack

ningar

36 VFC-lucka undre luckkolvstift

37 Främre VFC-lucka hydraulcylinder

(liten)

38 Bakre VFC-lucka hydraulcylinder

(stor)

39 Undre knivar (främre)

40 Undre knivar (bakre)

41 VFC-lucka (giljotinlucka)

42 Bult på undre hydraulcylindervinkel,

främre

43 Vinklad paddel för foderpaddel

(främre)

44 Vinklad paddel för foderpaddel

(bakre)

45 (Finns ej)

46 Glidpackningshållare för främre och

bakre VFC-lucka

47 Bult på undre hydraulcylindervinkel,

bakre

48 Bakre rotor- och skruvlager

80


81

komponentlista

9. KOMPONENTLISTA

Fig.14

Fig.15


komponentlista

9. KOMPONENTLISTA

Fig.16

Fig.17

82


83

35

33

31

40

komponentlista 9. KOMPONENTLISTA

37

36

42

41

39

47

46

34

32

Fig. 18

38

Fig.19


komponentlista

9. KOMPONENTLISTA

14

13

7

17

18

19

5

4

6

1

16

15

9

8

12

11

Fig.20

10

Fig. 21 Komponentlista för Bale Handlern

3

2

84


85

komponentlista för Bale Handlern

9. KOMPONENTLISTA

Komponentlista för Bale Handlern:

Nr. Antal Beskrivning

1 1 Ändskyddsplåt för Bale Handlern, bakre

2 1 Ändskyddsplåt för Bale Handlern, främre

3 2 Styrarm för Bale Handlerns topplåt

4 1 Krökt topplåt för Bale Handlern

5 2 Glidande styrningshållare för topplåt

6 2 Låsring

7 2 Mekaniskt stopp för Bale Handlerns topplåt

8 9 Bult M12 x 25

9 9 Stopp för bale handler arm

10 9 Bale handler arm

11 2 Bult M16 x 110

12 2 Låsmutter M6

13 4 Bult M20 x 110

14 4 Låsmutter M20

15 2 Bult M16 x 120

16 2 Låsmutter M16

17 6 Låsskruv M10 x 30

18 6 Planbricka M12

19 6 Låsmutter M12

Visas ej:

1 Hydraulslangsats

2 Stålslangenhet

4 Vågformad 1-meterskniv

8 Dubbel klämblockshållare för 3/8" gummislang

5 Dubbel klämblockshållare för 12L stålslang

2 T-hydrauladapter för 3/8" hane till 3/8" hona

2 25 mm extra långt gummi (främre)

2 25 mm extra långt gummi (bakre)


felsökningsguide

10. FELSÖKNING

PROBLEM LÖSNING

1. Vågboxen fungerar inte

korrekt.

2. VFC-luckan rör sig inte.

3. VFC-luckan sjunker under

pågående blandning.

4. Brytpinnen bryts ofta.

• Läs avsnittet om vägning på

sidorna 88 och 89.

• Kontrollera hydraulslangarna

och att ventilerna är öppna.

• Kontrollera hydrauloljenivån på

traktorn.

• Kontrollera stoppens tillstånd

och att stiften sitter fast.

• För lågt hydraultryck. Kontrollers

spolventilen på traktorn eller

montera en backspärrventil i

ledningen.

• Kontrollera om hydraulcylindern

läcker

Maskinen överbelastas.

• Drivkedjorna är för lösa –

kontrollera deras tillstånd och

spänn dem.

• Utmatningen går för snabbt.

Öppna luckan långsamt i början

och därefter helt.

• Kör paddlarna några varv innan

du öppnar utmatningsluckan för

att undvika kraftig belastning

på maskinen, i synnerhet efter

att fodret har packats i

maskinens blandningskammare.

• Kör maskinen långsammare.

• Lasta aldrig balar direkt på

paddlarna i ett stycke. Dela

alltid upp dem i minst fyra

delar.

86


87

PROBLEM LÖSNING

5. Bullrig drift.

6. Fodrat blandas inte korrekt.

7. Utmatningen går för

långsamt.

felsökningsguide 10. FELSÖKNING

8. Effektbehovet är för högt.

9. Maskinen hackar inte

tillräckligt snabbt.

• Olja kedjorna grundligt – justera

kedjespänningen.

• Smörj alla nipplar.

• För kort blandningstid.

• Du har lastat in materialet i fel

ordning.

• För kort snittningstid..

Maskinen överbelastas.

• Kontrollera paddelgumminas

tillstånd.

• Sänk traktorns körhastighet.

• Sänk motorns hastighet så att

paddlarna får mer tid att föra in

materialet i skruven.

• Kontrollera att snittningsknivar

na och den övre kniven är

vassa.

Maskinen överbelastas.

• Knivarna är slöa.

• Inte tillräckligt material i

blandningskammaren – inte

tillräckligt tungt. Försök tillföra

mer material. Om det gäller hö

eller halm kan du tillföra vatten

eller ensilage för att tynga ned

det

Maskinen överbelastas.


felsökningsguide

10. FELSÖKNING

Keenans felsökningstips för vågsystemet

Om du får problem med hur vågsystemet fungerar ska du läsa detta felsökningsavsnitt

innan du kontaktar Keenans serviceavdelning.

Visningen driver

Om visningen på vågboxen varierar eller inte står stilla beror detta sannolikt

på fukt eller vatten i eller runt indikatorn eller kablarna. Följ dessa steg när du

lokaliserar och åtgärdar problemet.

Lossa kablarna på vågboxen. Kontrollera att de är korrekt märkta innan

du ansluter dem igen. Kontrollera om det finns fukt och/eller korrosion

på kablarna och kontakterna. Om du hittar fukt ska du torka bort den

ordentligt med en hårtork. Om du hittar korrosion på kontakterna ska du

rengöra dem ordentligt. Anslut kablarna och prova igen.

Kontrollera om det finns lösa kablar eller fukt. Vissa maskiner är försedda

med en anslutningslåda. Gör på samma sätt som ovan.

Kontrollera om lastcellernas kontakter och kablar är skadade och/eller

fuktiga.

Om ovanstående inte åtgärdar problemet ska du kontakta Keenans

serviceavdelning för att få hjälp.

88


89

felsökningsguide

10. FELSÖKNING

Systemet väger inte korrekt

Om du misstänker att systemet inte väger korrekt ska du kontrollera att alla

lastcellerna är korrekt monterade. Om bulten genom lastcellen är lös eller

trasig kan lastcellen vändas uppochned. Det innebär att lastcellen ger fel

värde. När du tittar mot maskinens baksida ska kabeln finnas på högra sidan

av varje lastcell.

Om en lastcell har vänts uppochned ska du demontera bulten M10 x 90 (på

FP170 och FP200 använder du M20 x 130) och vända lastcellen rätt igen.

För att kontrollera om systemet väger korrekt ska du använda en känd vikt

(t.ex. en säck gödning) och placera den på varje hörn på maskinen i tur och

ordning. Du ska få samma viktindikering för varje hörn. Om ett av hörnen ger

ett värde som avsevärt avviker från de andra tre antyder detta att lastcellen i

det hörnet är trasig.

Vågboxen vill inte slås på

Kontrollera strömförsörjningskabeln ordentligt och se till att du får ström från

traktorn till vågboxen. Vågboxens säkring finns inne i skåpet, men demontera

inte vågboxen eftersom du då kan orsaka allvarliga skador. Det är ytterst

ovanligt att denna säkring löser ut så, om det finns ström fram till vågboxen

och den ändå inte vill fungera ska du kontakta Keenans serviceavdelning.

Säkringen som finns i den undre delen på vågboxen är avsedd för det yttre

larmet och har inget att göra med vågboxen.


garanti

11. GARANTI

Richard Keenan & CO ("Företaget") åter sig att, på det sätt företaget finner bäst, genom

reparation eller utbyte, åtgärda alla defekter på grund av materialfel eller fel i

tillverkningen, som uppträder på någon av företagets produkter under den nedan

angivna garantitiden. Denna garanti gäller för den ursprungliga ägaren enligt

meddelande till företaget. Standard garantitid räknat från dagen för den första

driftstarten är 12 månader såvida annat ej skriftligen har överenskommits mellan

företaget och ägaren. Denna garanti upphör att gälla vid eventuell vidareförsäljning.

Garantin gäller ej:

A Maskiner som används av tredje part som inte har fått utbildning i hur maskinen skall

användas av en officiell representant för företaget.

B Maskiner som har skadats på grund av allmän förslitning, försummelser eller

användning på ej avsett sätt.

C Lager, kedjehjul, svänghjul och tillhörande komponenter eller andra slitdelar såvida

man inte kan påvisa omedelbara tillverkningsfel.

D Förbrukningsvaror eller slitdelar som till exempel knivar, gummipackningar,

hydraulikkomponenter, sprängbultar, bromsbeläggningar, elkomponenter och rörliga

delar, såvida inte omedelbara tillverkningsfel kan påvisas.

E Varje maskin där märkskyltar har tagits bort eller ändrats.

F Maskiner som inte har fått effektivt rutinunderhåll med rekommenderade Keenanprodukter

enligt användarhandboken.

G Maskiner som har reparerats eller ändrats av personer som inte har godkänts av

Richard Keenan & Co.

H Maskiner utrustade med piratdelar eller ej original reservdelar och påbyggnader som

inte har godkänts av företaget.

I Maskiner som har transportskadads medan de lastats eller lossats på områden som

inte tillhör företaget.

90


91

J Delar som är defekta eller har skadats skall behållas på platsen för ytterligare

kontroll, eftersom de kan behöva kontrolleras på plats av en representant för

företaget.

K Any machine damaged or any damage incurred prior to the machine being

commissioned by an authorised representative of the Company.

Det enda och uteslutande krav som kan riktas mot Richard Keenan & Co avser

reparation eller byte av defekta delar utan förutfattade meningar beträffande

förkommande rättigheter enligt Lagen om ansvar för defekta produkter från 1991.

Inga andra krav, inklusive men inte begränsat till tillfälliga, indirekta eller följdskador

med avseende på förlorad vinst, förlorad försäljning, skador, egendomsförlust eller

skada av annan karaktär eller annan konstaterad förlust, får förekomma.

garanti 11. GARANTI

Denna garanti är den enda garantiutfästelse från företaget. Den ersätter alla muntliga

och skriftliga utfästelser eller löften av annan person, inklusive återförsäljare och

representanter för företaget, eller övriga avtal, arrangemang, praxis, vana eller

samförstånd mellan parterna.

Anspråk med hänvisning till denna garanti ska meddelas företaget skriftligen till den

adress som framgår av fakturan.

Om maskinen lånas eller hyrs av tredje part överförs inte garantiåtagandet såvida inte

företaget skriftligen har utfäst sig att göra detta, undertecknat av en av direktörerna i

Richard Keenan & Co. Ltd.

Denna garanti gäller enligt irländsk lagstiftning och ska vid tvister avgöras av irländsk

domstol.

PRODUKTÄNDRINGAR OCH –FÖRBÄTTRINGAR

Med hänvisning till vår policy att kontinuerligt införa förbättringar förbehåller sig

Richard Keenan & Co rätten att införa ändringar i konstruktionen, att införa

förbättringar eller att på annat sätt ändra sina produkter utan att detta skall medföra

några förpliktelser beträffande tidigare levererade produkter.


12. EU KONFORMITETSINTYG

EG Konformitetsintyg

enligt direktiv 98/37/EG

Tillverkare

Richard Keenan & Co. Ltd.,

Borris,

Co. Carlow,

Irland

Intygar att Keenan Klassik överensstämmer med de viktiga säkerhetskraven

enligt direktiv 98/37/EG.

För att överensstämma med dessa viktiga hälso- och säkerhetskrav har

särskilt hänsyn tagits till kraven i följande harmoniserade normer.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN294, EN 1152, EN349, EN703, EN1553

(MRL bilaga. IIA), ISO 11684, ISO 12140

Datum: 29 augusti 2003

Undertecknat

James Greene, VD

92


93

bruke håndboken

ADVARSLER

De fleste delene av håndboken gjelder for både Keenan Klassik og Keenan

Klassik Bale Handler og alle modeller. Avsnittene som ikke gjelder for begge

maskinene er tydelig angitt i overskriftene og i teksten.

Legg merke til:

Det finnes tre forskjellige typer advarsler.

ADVARSEL:

Tekster med dette symbolet inneholder sikkerhetsinformasjon.

De varsler deg om alvorlige farer som kan føre til ulykker eller

skader.

FORSIKTIG:

Tekster med dette symbolet gjør deg oppmerksom på

eventuelle farer for skade på din Keenan Klassik. Hvis du ikke

respekterer denne informasjonen, kan det føre til at

garantien oppheves.

OBS!

Tekster med denne overskriften inneholder generell

informasjon som forbedrer driften av eller effektiviteten til din

Keenan Klassik.

The Keenan Klassik og Keenan Klassik Bale Handler er beskyttet av følgende

internasjonale patenter:

Europa: E0,833,558 USA: 5,967,433

Japan: Patentsøkt Canada: Patentsøkt

Australia: 691418 Ny Zealand: 305943

Sør-Afrika: 96/3148

ADVARSEL:

Les sikkerhetsforskriftene i kapittel 3 før du tar i bruk

maskinen.


innledning

KEENAN KLASSIK OG

KLASSIK BALE HANDLER

Keenan Klassik er en TMR-blander (1) som

skiller seg fra andre.

Den opprinnelige Keenan blandevognen

ble markedsledende på grunn av sin

pålitelighet og holdbarhet, basert på

enkelhet, hurtig og effektiv blanding og

utmating, og lavt effektbehov. Keenan

Klassik bygger videre på disse

egenskapene gjennom å legge til

muligheten for å hakke og presentere

fôret på en konsekvent måte, gang etter

gang. Dette er selve hjørnesteinen i

Keenan-systemet, og det øker gårdens

effektivitet og lønnsomhet. De nyere Bale

Handler-modellene har i tillegg fått

muligheten til å håndtere alle størrelser

og typer baller.

Det minimale antallet bevegelige deler

gir en robust maskin med høy mekanisk

effektivitet. Enkelt rutinemessig

vedlikehold og riktig bruk gir deg mange

år problemfri bruk. Hvis det likevel skulle

oppstå uforutsette problemer, betyr

Keenans service i verdensklasse at du får

en rask løsning.

Denne håndboken er utformet for å gi

deg den informasjonen du trenger for å

bruke og vedlikeholde maskinen. Hvis du

trenger ytterligere hjelp eller informasjon,

kan du kontakte din systemspesialist.

Telefonnumrene finner du på baksiden av

boken.

Keenan Klassik er

hjørnesteinen i

Keenan-systemet.

Den øker gårdens

effektivitet og

lønnsomhet.

(1) TMR = Total Mixed Ration = fullfôr

KAPITTEL INNHOLD SIDE

Brukerhåndboken, innledning 93/94

1 Varselskilter 95

2 Funksjonsprinsipper 96

3 Sikkerhet 99

4 Veiesystem 103

5 Bruk 104

6 Vedlikehold 114

7 Sjekkliste for vedlikehold 124

8 Tekniske data 126

9 Komponentliste 127

10 Feilsøking 132

11 Garanti 136

12 EU-konformitetserklæring / CE-sertifisering 138

94


95

Les brukerhåndboken

før du tar i

bruk maskinen

Fare på grunn av

flygende

gjenstander

varselskilter 1. VARSELSKILTER

Slå av motoren og

ta ut nøkkelen før

du utfører

vedlikeholds- eller

reparasjonsarbeider

Strekk deg aldri

inn i

utmatingskurven

Hold deg unna

skarpe kniver

Stå ikke på

plattformen eller

trinnet under

kjøring

Stå ikke mellom

traktoren og

blanderen når

blanderenarbeider

Åpne eller ikke ta

bort sikkerhetsanordninger

mens maskinen

er tilkoblet

traktoren

Fare - kniver inne

i blanderen


veie

hakke

2. FUNKSJONSPRINSIPPER

Klassiks hovedfunksjoner er veiing, kutting / blanding og utmating.

VEIING

Klassiks elektroniske veiesystem gjør det mulig å laste eksakte mengder av

hvert materiale i blandekammeret, slik at fordelingen blir nøyaktig.

Individuelle laster kan veies, eller etterfølgende laster kan legges til fôrets

totalvekt. Kapittel 4 og håndboken til veiesystemet inneholder ytterligere

informasjon.

KUTTING / BLANDNING

Last inn ingrediensene i rekkefølgen som anbefales av din Keenan systemspesialist,

eller i henhold til anvisningen i kapittel 5 (Bruk Klassik og Klassik

Bale Handler).

På modeller som ikke håndterer baller må du passe på at ballene brytes opp

før du laster opp. Med Bale Handler kan du vente til ballen er trukket helt inn

før du laster inn flere baller.

Den generelle regelen er at materialet skal kunne røre seg fritt når det

blandes. Hvis dette ikke er tilfelle, kan maskinen bli overbelastet.

Blandningen utføres av en sentralt montert rotor med seks vinklede skovler

som roterer med 5 – 10 min-1 1). Skovlene hakker opp materialet og fører det

inn i de strategisk plasserte knivene slik at blandingen blir jevn og nøyaktig

med alle typer materiale, inklusive emballert ensilasje/høy, strå, rotfrukter og

væsker.

FORSIKTIG

Du må ikke laste inn mer enn én balle om gangen i Bale

Handler.

FORSIKTIG:

Overbelastning påvirker kraftig ytelsen til maskinen og dens

levetid. Dette opphever også garantien på maskinen.

96


97

De vinklede skovlene hjelper til med å blande materialet ved at de sveiper fra

den ene enden til den andre. Plasseringen av knivene sørger for at materialet

får optimal størrelse / lengde uten å male det ned og ødelegge den viktige

"skratchfaktoren" i foret.

Blandningstiden bestemmes av den ønskede opphakkingslengde. Følg

anvisningene i håndboken eller kontakt din Keenan TMR-spesialist hvis du

trenger ytterligere informasjon.

Rotfrukter kan vaskes i maskiner som er utstyrt med et rotgitter ved å tilføre

vann. Når prosessen er avsluttet kan du åpne gitteret og tappe av vannet.

utmating 2. FUNKSJONSPRINSIPPER

UTMATING

Under blandingsprosessen er blandekammeret skilt fra utmatingskammeret

av en Variable Feed Control (VFC – Variabel utmatingsstyring) eller en

giljotineluke. Utmatingskammeret inneholder en skrue som går i hele

maskinens lengde. Denne sørger for at blandingen blir fullstendig.

Når blandningen/kuttingen er avsluttet, stiller du utmatingsluken og utmatingsplaten

i stilling og åpner VFC-luken. Da vil materialet blir skjøvet ut av

skovlene og det blir trykket inn i skruen – se fig. 2.

Du trenger bare åpne VFC-luken delvis til å begynne med. Når du ser at fôret

kommer ut, venter du i 15 – 20 sekunder før du åpner VFC-luken helt. Juster

stillingen til luken og kjørehastigheten, slik at du får jevn utmatingshastighet.

FORSIKTIG

Du må bare åpne VFC-luken når PTO (1) går (skovlene roterer).

(1) PTO = kraftoverføringsakselen (kardangakselen) mellom traktoren

og maskinen


vedlikehold

2. FUNKSJONSPRISNIPPER

VEDLIKEHOLD

Veieboks

Framre beskyttelse

Topp-beskyttelse

Utmatingsluke

Chassis

Skruekammer

Bakre skruelager

Giljotineluke

Fig.1

Riktig bruk og vedlikehold av Keenan-blandere gir deg mange år med

problemfri bruk. Regelmessig vedlikehold av maskinen er viktig, både

for lang levetid for maskinen, og for å oppfylle garantivilkårene. Se

anvisningene i vedlikeholdskapitlet i denne brukerhåndboken. Vi anbefaler at

du rengjør maskinen ukentlig. Det forebygger korrosjon på karosseriet til

blandere som skyldes gammelt for.

SIKKERHET

Keenan-maskinen er konstruert slik at den reduserer risikoen til et minimum.

Som for alle maskiner finnes det imidlertid visse sikkerhetsprosedyrer som er

viktige for å forebygge ulykker.

Kapitel 3 beskriver hvordan du bruker maskinen på en sikker måte. Hvis du

trenger ytterligere informasjon kan du kontakte din lokale Keenan-service for

å få råd.

ADVARSEL:

Les sikkerhetsforskriftene i kapittel 3 før du tar i bruk

maskinen.

98


99

sikkerhet

3. SIKKERHET

Klassik har mange innebygde sikkerhetsfunksjoner. Til syvende og sist

avhenger sikkerheten av din egen oppmerksomhet og at du forstår farene

forbundet med maskinen.

Klassik er konstruert for å brukes som blander-/kuttevogn for å blande

dyrefor. Du må ikke bruke den til andre formål som påvirker ytelsen eller

sikkerheten.

Magebånd

ADVARSEL

Du har ansvaret for at du bruker maskinen på en sikker

måte. Bare én person om gangen må bruke maskinen.

Maskinen avgir ikke nevneverdig støy, fordi støynivået er

mye lavere enn traktorens.

Toppbeskyttelse

Top knife

Chassiskniver

Skovler

Skruekammer

De følgende sikkerhetsforskriftene er generelle retningslinjer. Fordi maskinen

kan brukes på mange forskjellige måter, finnes det andre farer som ikke er

beskrevet i denne håndboken.

Skruv

Utmatingsluke

Utmatingsplate

VFC-luke

Fig.2


sikkerhet

3. SIKKERHET

a. Parker alltid forvognen på plant underlag og trekk til håndbremsen når

du ikke bruker den.

b. Kjør aldri over 15 km/h når du flytter den. Følg gjeldende trafikkregler

når du kjører vognen på offentlig vei.

c. Vær svært forsiktig når du svinger mot høyre.

d. Stå ikke på trinnet mens vognen kjøres. Du må aldri bruke fôrvognen

til å transportere mennesker, dyr eller utstyr.

e. Stå ikke mellom traktoren og vognen når du bruker vognen.

f. Du må bare montere PTO-akslingen med bryterpinnens ende mot

traktoren.

g. Monter alltid PTO-akslingen med brytepinnen mot traktoren. Maksimal

hastighet for PTO-akslingen er 540 min-1. Rotasjonsretningen framgår

av merkingen på den framre beskyttelsen. Bruk alltid en godt

vedlikehold PTO-aksling, og pass på at sikkerhetsbeskyttelsene er i god

stand.

h. Pass på at alle hengende kabler, slanger og lignende ikke kommer

borti PTO-akslingen.

i. Kjør aldri PTO-akslingen i "grunnhastighetsstilling".

j. Sørg for at alle tanklokk/deksler er montert og lukket/låst med de

medfølgende nøklene. Demonter aldri beskyttelsene mens forvognen

er tilkoblet en traktor. Pass på at motoren til traktoren er slått av og at

PTO-akslingen er frakoblet før du utfører service- og

vedlikeholdsarbeider - spesielt når du skal ta bort noe som sitter fast

i maskinen.

k. Kontroller at ingen oppholder seg på forvognen eller i nærheten av

den - spesielt ikke barn - før du tar den i bruk. Sørg for å ha fri sikt,

slik at du kan se alle farlige områder, og at traktoren med speil, slik at

du kan se hele maskinen - uavhengig av størrelse - når du bruker den.

Når du kobler traktoren til fôrvognen, kobler du den kun med

hengerkroken på fôrvognen, slik at koblingen blir sikker. Pass på at

øyet er koblet skikkelig til traktoren, og at alle pinner og klips er riktig

montert. Deretter kobler du til PTO-akslingen på riktig måte. Til slutt

kobler du til hydraulikkslangene og kontrollerer at funksjonen tilsvarer

merkingen på ventilene på traktoren.

Når du skal koble løs maskinen, bruker du støtet eller donkraften til å

sikre maskinen i parkeringsstilling, og pass på at håndbremsen er

skikkelig tiltrukket før du kjører traktoren bort fra vognen. Pass på at

alle slanger og kabler er løsnet før du kjører bort traktoren.

100


101

sikkerhet

3. SIKKERHET

l. Last bare fra den anviste siden (skruekammersiden), og bruk

passende utstyr.

m. Du må ikke stå i plan med eller over maskinen når du laster

manuelt! Du må bare laste med passende utstyr!

n. Kontroller regelmessig at alle kjeder (minimum en gang per uke),

kjedehjul og bevegelige deler. Kontroller om de er slitte, og kontroller

at alle muttere og bolter er skikkelig tiltrukket.

o. Trinnet på baksiden av vognen skal benyttes som inspeksjonspunkt

for blandekammeret. Du må ikke bruke det for å komme deg inn i

blandekammeret eller for å klatre opp på vognen. Det er absolutt

forbudt å klatre opp på oversiden av vognen!

p. Ha det som rutine å rengjøre maskinen med vannslange. Åpne

rotgitteret slik at du ikke trenger klatre inn i blandekammeret.

q. Monter alltid de medfølgende beskyttelsens på de øvre knivene før

du rengjør maskinen rutinemessig. Maskinen leveres med beskyttelse

for den øvre kniven. Du skal ta av denne beskyttelsen og oppbevare

den i lommen i framdøren før du tar i bruk maskinen.

Fig. 3 Chassikniver og knivbeskyttelse


sikkerhet

3. SIKKERHET

r. r. Kun velutdannet og kvalifisert vedlikeholdspersonell må klatre

inn i blandekammeret. Det finnes et antall faremomenter

forbindet med dette:

Knivene er svært skarpe. Hvis du mister fotfestet inne i maskinen, kan

du bli alvorlig skadet. Alle maskiner leveres med knivbeskyttelse som

vedlikeholdspersonellet skal bruke når de må klatre inn i maskinen.

Høyden på maskinen medfører i tillegg en potensiell fallrisiko når du

klatrer inn i eller ut av maskinen.

s. LUTET KORN: Ytterligere anvisninger og advarsler finne i brosjyren om

lutet korn. Les dem nøye før du sodabehandler kornet.

Når du har avsluttet behandlingen av kornet skal du rengjøre maskinen

for å få bort alt overflødig materiale i blande- og/eller skruekamrene,

ved å helle i 200 – 300 kg ensilasje eller 50 kg halm og mate det ut

på vanlig måte.

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse anvisningene kan det føre til

ulykker eller personskader.

Fig. 4 Beskyttelse for den øvre kniven

102


103

sikkerhet

4. VEIESYSTEM

Veiesystemet er konstruert for å at det skal være lett å bruke, nøyaktig og

robust. Det består av fire lastceller som er koblet til en veieboks. Systemet

bruker 12V likespenning fra traktoren. Du kan vri veieboksen, slik at du kan se

på mens du laster, også fra førerhuset på traktoren. Lasten vises i kilo eller lbs

(pund) med en oppløsning på 5 kg (10 lbs). Enheten kan veie opp til 20 tonn

(44 000 lbs).

Systemet er vedlikeholdsfritt, da det er fullelektronisk og ikke har noen

bevegelige deler. Alle komponenter er fukt- og støvbeskyttet. De er frost- og

korrosjonsresistente.

Veieboksen kan variere avhengig av modell og område. Det finnes en separat

brukerhåndbok for din veieboks. Den beskriver hvordan du bruker den

ANVISNINGER FOR DEN ELEKTRONISKE VEIEBOKSEN FINNES I EN

SEPARAT BRUKERHÅNDBOK


innstilling

5. BRUK

Klassiks enkle konstruksjon reflekteres i dens lave effektbehov. Effektbehovet

avhenger av blandingen, andelen tørrmateriale og hvor mye kutting som er

nødvendig.

Hvis en traktor belastes til sitt ytterste under blanding, vil dette føre til ekstra

belastning på de bevegelige delene, fordi det kommer effektslag når motoren

henter seg inn igjen under bestemte deler av blandeprosessen.

En traktor med tilstrekkelig motoreffekt gir en mye mykere gange i

blandevognen i alle deler av produksjonsprosessen. Maskiner med

planet-/reduksjonsgir senker effektbehovet tilsvarende.

5.1 INNSTILLING

I. Kontroller at maskinen står plant når du kobler den til.

II. Monter PTO-akslingen med brytepinnens ende mot traktoren.

Kontroller at PTO-beskyttelsen er i god stand og sitter skikkelig fast.

FORSIKTIG:

Kjør ikke PTO-akslingen i "grunnhastighet". Hvis du kjører

maskinen bakover vil dette føre til alvorlige skader på den.

III. Koble til følgende hydraulikkledninger fra maskinen til de

dobbeltvirkende spyleventiler. Bruk fargekodingen på framsiden av

maskinen.

• VFC-luken

• Utmatingsluken / -platen

• Vaskegitter (hvis dette finnes)

• Bale Handlerens toppbeskyttelse (hvis dette finnes)

IV. Koble ledningene fra bremsene til en enkeltvirkende ventil.

104


105

innstilling

5. BRUK

V. Kontroller blandekammeret. Pass på:

• at alle knivbeskyttelser er demontert,

• at alle reservedeler og fremmedlegemer er tatt bort, og

• at maskinen ikke er blitt skadet under transporten.

VI. Monter veieboksen på platen på svingarmen og koble til

veieboksens kabel fra koblingsboksen. Kontroller at

strømforsyningskabelen er tilkoblet batteriet på traktoren via en

separat sikring, eller monter et 12V batteri i sideboksen og koble

det til med krokodilleklemmer.

Test systemet ved å slå på veieboksen og nullstille visningen.

Stå på baksiden av trinnet og kontroller at veieboksen viser

vekten av deg.

Fig. 5 Bildet viser en godt blandet sats og jevn

fiberlengde, og innblanding av for og korn.


innstilling

5. BRUK

VII. Med traktormotoren i gang kontrollerer du at VFC-luken

åpne og lukkes helt. Kontroller også bevegelsen til

utmatingsplaten. Koble inn PTO-akslingen og kontroller at

skovlene roterer. Når gummibladet til skovlene stryker mot

sidene på Klassik første gangen, bråker det ganske mye.

Denne støyen forsvinner etter hvert som støyen blir

mindre.

Når du laster vognen skal hastigheten til motoren generelt

være så lav som mulig, uten at den stopper av seg selv.

Se retningslinjene for lasting og blanding.

Last lange fibrer langsomt mot skovlene

Last bare fra

denne siden

Fig. 6 Lasting av ballemateriale (på modeller uten Bale Handler)

106


107

5.2 BLANDEVOGNENS KAPASITET

Maskinens kapasitet vil variere avhengig av de mange forskjellige

formaterialene som finnes og Klassiks evne til å håndtere et bredt utvalg av

ulike for i forblandingen. Kontroller alltid at du ikke overbelaster, etter som

blandingskvaliteten påvirkes kraftig og maskinen eventuelt kan skades.

Du må unngå overbelastning etter som

• blandingen ikke blir homogen (jevnt blandet) og at du dermed ikke får

maksimalt utbytte av maskinen.

• det forårsaker mekaniske skader. Avhengig av hvordan du laster kan

dette oppstå i lastenivåer som ligger under det som er nødvendig for

å bryte brytepinnen.

Den totale mengden materiale som kan kuttes/blandes i en omgang

avhenger av:

• maskinens størrelse,

• andelen tørrmateriale i TMR,

• hakkelengden og kvaliteten på det tilsatte materialet,

• lasteprosedyren og innlastingsrekkefølgen for materialene som

benyttes (dette har avgjørende betydning for kapasiteten til maskinen,

f.eks. om du setter til halm først eller sist), og

• traktorens motoreffekt.

blandevognens kapasitet 5. BRUK

FORSIKTIG

Maskinen kan bli overbelastet lenge før brytepinnen går av. At

den ikke har gått av betyr derfor ikke at maskinen ikke er

overbelastet.


lasting og blanding

5. BRUK

5.3 LASTING OG BLANDING

OBS: Det er maskinens unike blandefunksjon som utfører blandingen. Hvis du

overbelaster maskinen eller hvis du laster materialet i feil rekkefølgen, eller hvis

du ikke lar materialet kuttes i riktig lengde, vil ikke denne blandefunksjonen

fungere. Dessuten reduserer det kvaliteten og øker effektbehovet og forkorter

levetiden til maskinen.

FORSIKTIG

Overbelastning påvirker ytelsen og levetiden til maskinen

kraftig, samtidig som det opphever garantien.

Kuttingens effektivitet og hastighet avhenger av

• antallet effektive kniver (skarpe og intakte) i Klassik,

• andelen tørrmateriale som skal tilsettes,

• hvor mye materiale som er forhakket,

• innlastingsrekkefølgen

• den totale mengden materiale som skal kuttes, og

• ballens tetthet.

108


109

last klassik

5. BRUK

LASTE KEENAN KLASSIK

GENERELT

• Parker på plant underlag.

• Pass på at VFC-luken er lukket.

• Ikke start PTO-akslingen mens VFC-luken er åpen.

LASTINGS- OG BLANDEFORHOLD

• Last fôret så nærme maskinens innlastingsside som mulig.

• Last konsentrert fôr i midten.

• Last fôret foran, i midten og bak i maskinen i vekslende rekkefølge i løpet

av blandeprosessen.

• Ta bort alle bindegarn og omslag samt plast fra ballene..

• Del opp firkantene eller runde baller i minst fire deler, eller del dem helt

opp.

• Last materialet i denne rekkefølgen.

Vann væskefôr 1

Halm 2

Mineraler,

proteiner, masse 3

For alle : 1200-1400

6 – 8 min-1 min-1 Fôringredienser Innlastings- Skovlturtall Traktormotorens

rekkefølge motorturtall

korn

Gressensilage 4

Maisensilage,

helkornensilage

5

• Blandningstiden avhenger av ønsket opphakkingslengde.

• Stopp PTO-akslingen før du kjører til utmatingsområdet.

Lastetabell for Keenan Klassik


laste klassik Bale Handler

5. BRUK - KLASSIK BALE

HANDLER

LAST DIN KLASSIK BALE HANDLER

GENERELT

• Parker på plant underlag.

• Pass på at VFC-luken er lukket.

• Ikke start PTO-akslingen mens VFC-luken er åpen.

LASTE- OG BLANDINGSFORHOLD

• Still inn skovlenes turtall på 5 – 6 min-1 for alle typer baller.

• Laste rundballer midt i maskinen med den plane siden mot den øvre

kniven.

• Lå det gå tilstrekkelig med tid slik at den forrige ballen blir ferdig før du

laster mer.

• Last ingrediensene i følgende rekkefølge.

FORSIKTIG

Ikke last mer enn en balle om gangen.

Fôringredienser Innlastings- Skovlturtall Traktormotorens

rekkefølge motorturtall

Rund og firkantede

aller av silo, høy og

halm

Vann væskefôr 2

Mineraler, proteiner,

masse korn

For alle: 1100-1300

5 - 6 min-1 min-1 1

3

Gressensilage 4

Maisensilage,

kornensilage

5

• Blandningstiden avhenger av ønsket opphakkingslengde.

• Stopp PTO-akslingen før du kjører til utmatingsområdet.

Lastetabell for Keenan Klassik Bale Handler

110


111

anvisninger 5. BRUK – KLASSIK BALE

HANDLER

Spesifikke anvisninger for Bale Handler-modellene

1. Løft topplaten (creel) før du begynner å laste inn baller.

2. Last alltid ballen i midten av maskinen, slik at den påvirkes

maksimalt av de seks skovlene.

3. Last ballen slik at den likker skrått forover og med ballens framkant

liggende under kniven, slik at skovlen kan gripe tak i undersiden av

ballen og skyve den mot den bølgeformede øvre kniven.

4. Hold ballen i stilling og senk den langsomt til den hviler på pinnene.

Da treffer skovlene den etter hvert som den lastes og river deler av

ballen. Tanken er at undersiden av ballen skal skjæres av, slik at

ballen ligger jevnt mot pinnene og forhindrer at lette baller ruller

mot maskinsidene. Dette reduserer dessuten innmatingstiden.

5. Etter 15 – 20 sekunder kan du sleppe i ballen og kjøre bort lasteren.

Pass på at du ikke trekker ballen bort fra knivene. Du kan kjøre unna

lasteren til lastesidens gummi og la den stå der.

6. Når skovlene har skåret av en del av undersiden av ballen, blir ballen

vent av skovlene. Nå begynner ballen å falle fra hverandre. Hvis

ballen er hard, vil denne prosessen ta lenger tid enn om ballen er løs.

7. Når ballen faller fra hverandre vil skovlene ta deler av materialet ved

å skjære det mot den øvre kniven. Når ballen er vendt og har begynt

å falle fra hverandre , kan du kjøre bort lasteren helt, hente den nye

ballen og begynne å linne den opp.

8. Hvis ballen viser tegn på å være vanskelig å dele opp, eller hvis den

ikke støttes om tilstrekkelig av skovlene, må du ikke trykke ballen med

lasteren. Alt som er nødvendig er at du løfter opp ballen litt.


anvisninger

5. BRUK – KLASSIK BALE

HANDLER

Spesifikke anvisninger for Bale Handler-modellene

9. Normale oppkuttingstider for ulike materialer for en 120 cm rundballe

er følgende:

Halm 6 – 8 minutter (140 kg)

Høy 4-6 minutter (300 kg)

Våt ensilage (opp til 20 % TM) 2 minutter (700 kg)

Tør ensilage (20 – 30 % TM) 2–4 minutter (500 kg)

Svært tørr ensilage (over 35 %) 4-6 minutter (400 kg)

(TM = tørrmateriale)

10. Disse tidene kan oppnås hvis ballen lastes i riktig stilling og den lastes

i henhold til lasteprosedyren over. Tidene kan variere avhengig av

ballens tetthet og hvordan ballen oppfører seg når den kappes opp.

11. Når du laster store, firkantede baller, skal du laste ballen slik at delene

ligger over pinnene for å forhindre at deler av den faller ned gjennom

gapet i pinnene. Den enkleste måten å gjøre dette på er å laste ballen

inn i lasteren i to halvdeler (en halvdel på hver side i grabben), og

tippe delene på pinnene. Dermed ligger delene igjen på pinnene

lenger og snittes bedre mot den øvre kniven. Hvis den lastes inn på

den andre åten vil delene falle gjennom pinnene og skape ytterligere

påfesting på kuttemekanismen.

12. Du får den beste funksjonen hvis ballen ligger igjen oppe på veggen

tilstrekkelig lenge slik at all oppkutting kan skje langs den øvre kniven.

Dette sørger for at mengden ytterligere oppkutting inne i

blandekammeret reduseres, og selv om det kan ta en stund før ballen

trekkes inn, behandles materialet som allerede er hakket av ballen

inne i kammeret.

112


113

vaske og hakke

5. BRUK

5.4 VASKE OG HAKKE ROTFRUKTER

Legg inn rotfrukten som skal vaskes og kuttes mens maskinen står stille. Pass

på at det ikke finnes steiner eller fremmedlegemer gjemt i rotfruktene.

1. Tilsett vann med ca. 300 kg per tonn materiale som skal kuttes.

La maskinen gå med 6 – 8 min- 1 i ca 1 – 2 minutter.

2. Parker maskinen i skråning. Åpne vaksegitteret og la vannet

renne ut.

3. Du kan måtte gjenta trinn 2 hvis materialet som skal kuttes

opp er svært skittent.

4. Hakk materialet ved å la maskinen gå med mer enn 10 min- 1.

Hvis du skal vaske og hakke små mengder materiale får du best resultat hvis

du vasker og hakker materiale for to dagers utforing.

5.5 UTMATING

1. Kontroller at VFC-luken fortsatt er stengt.

2. Koble på traktorens PT-akslingen. La skovlene gå med 6 – 8

min- 1 og la foret løsne og omrøres i 15 – 20 sekunder.

3. Åpne VFC-luken delvis. Når du ser foret komme ut på

utmatingsplaten, skal du la det gå 15 – 20 sekunder før du

åpner luken helt.

4. Velg en grunnhastighet slik at utmatingen blir jevn over

hele utmatingslengden.

5. Når utmatingen er avsluttet skal du stenge giljotineluken og

alltid koble fra PTO-akslingen før du forsøker å svinge mot høyre

bort fra skjulet.

FORSIKTIG:

Steng aldri VFC-luken før du kobler inn PTO-akslingen - du klan

skade maskinen alvorlig på grunn av at skruen utsettes for

plutselig belastning. Koble ut PTO-akslingen før du svinger.


vask og hakk

6. VEDLIKEHOLD

Klassik er konstruert for å gi optimal ytelse med et minimum av vedlikehold.

Kjeder, lager og smørepunkter er holdt på et minimum uten å gå på

bekostning av funksjonen. Alle komponenter har høy kvalitet og har

utmerket levetid.

Regelmessig vedlikehold sørger for at du oppnår best resultat med et

minimum av problemer.

ADVARSEL:

Før du utfører vedlikehold på maskinen skal du alltid koble

løs PTO-akslingen og hydraulikkslangene fra traktoren. Følg

alltid sikkerhetsforskriftene. Les kapittel 3 om sikkerhet før du

begynner å arbeide på maskinen. Det maksimalt tillatte

trykket i hydraulikkretsene er 170 bar, og mengden er 40 liter

per minutt. Utbytesslanger skal oppfylle DIN EN 853. Når du

bytter hydraulikkslanger skal du benytte nødvendig

beskyttelsesutstyr.

6.1 KJEDER

1. Kontroller kjedene ukentlig. Juster strammingen ved behov. De

primære drivkjedene justerer du ved å vri justeringsmutterne på

drivgirkassen for å ta bort så mye slakke som mulig, og for å

forhindre at den velter over eller slår når den belastes. Ikke stram

for mye, da dette vil skade lagrene. De sekundære drivkjedene

strammes automatisk.

Fig. 7. Kjedelås

114


115

2. Olje begge drivkjedene skikkelig med syntetisk olje i kvalitet 445

(bruk universalolje hvis du ikke får tak i 445). Bruk ikke fett, fordi

det ikke kan benyttes til dette formålet i det hele tatt (det smører

ikke de vitale innvendige delene av kjedet).

3. Etter hver sesong skal du demontere begge kjedene ved å åpne

kjedelåsen (se fig. 7) og vaske av all smuss og olje med fotogen.

Tørk av kjedene før du legger dem i olje over natten. Monter dem

igjen.

kjeder 6. VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG:

Hvis du ikke oljer kjedene vil dette redusere levetiden med

90 %. Skader på kjedene dekkes ikke av fabrikkens garanti.

Garantivilkårene inneholder ytterligere informasjon.

Modell 80 100 115 140 170 200

Primær

drivkjede

ASA100 ASA100 ASA100 ASA100 ASA120 ASA120

Ledd 53.5 59 53.5 59 59.5 59.5

Inndeling (mm) 31.75 31.75 31.75 31.75 38.1 38.1

Inndeling (tum) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.5 1.5

Kjedelengde

(mm)

3397.25 3746.5 3397.25 3746.5 4533.9 4533.9

Kjedelengde

(tum)

133.75 147.5 133.75 147.5 178.5 178.5

Sekundær

drivkjede

ASA140 ASA140 ASA140 ASA140 ASA160 ASA160

Ledd 53 57.5 53 57.5 59.5 59.5

Inndeling (mm) 44.45 44.45 44.45 44.45 50.8 50.8

Inndeling (tum) 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2

Kjedelengde

(mm)

4711.7 5111.75 4711.7 5111.75 6045.2 6045.2

Kjedelengde

(tum)

185.5 201.25 185.5 201.25 238 238

Tabell 1


fettsmøring

6. VEDLIKEHOLD

6.2 FETTSMØRING

1. Lager - Sprøyt inn fett i de fem lagrene gjennom smøreniplene

ukentlig. De fem lagrene er følgende:

a. To hovedlager i den bakre delen av Keenan Klassik (A + B).

b. To hovedlager i framre og bakre endene av girkassens

drivaksling (C + D).

c. Ett lager på den framre delen av hovedrotorakslingen (E).

2. Smørenipler - Sprøyt fett i alle punkter som har smørenipler

(opptil 14) ukentlig. Dette gjelder følgende punkter:

a. To hylser på stramkjedehjulet (F + G).

b. Fire hylser på VFC-lukens løftestempler.

c. Fire nipler på tandemakslingen (to på hver side) hvis

denne finnes.

d. Fire nipler på elevatorarmene, hvis disse finnes.

e. Se avsnitt 6.2 punkt 5 mht. Bale Handleren.

3. Framre skruelager. – Punkt H. Demonter den øvre beskyttelsen

en gang åer år og fyll rommet med fett.

4. VFC-luken - Kontroller daglig at VFC-luken kan bevege seg fritt.

Smør ved behov.

116


117

fettsmøring 6. VEDLIKEHOLD

Fig. 8

Fig. 9


fettsmøring

6. VEDLIKEHOLD

Fig. 10

Fig. 11

118


119

bale handler 6. VEDLIKEHOLD AV BALE

HANDLER

5. Bale Handler

Det finnes ingen smørepunkter på Bale Handler-tilsatsen. Den

enkle konstruksjonen og bruken av selvsmørende hylser eliminerer

behovet for ukentlig smøring. Du bør imidlertid en gang per

måned kontrollere om gummibufferne viser tegn på skader eller

sprekker som kan påvirke støtdempingen.

Fig. 12


elevator

brytepinne

6. VEDLIKEHOLD

6.3 ELEVATOR

En elevator krever regelmessig vedlikehold for å kunne fungere optimalt. Du

må kontrollere elevatoren ukentlig og kontrollere at båndet går rett og ikke

trekker til den ene siden. Hvis båndet ikke går rett må du justere

spenningen ved å trekke ut strammemutteren på den ene siden og kjøre

elevatoren på nytt for å kontrollere.

Du må alltid holde overflaten av elevatoren ren fôr å unngå at fôr samler

seg opp og faller ned på rullene under bruk. Ikke la gammelt fôr samle seg

på sidene av båndet.

Kontroller ukentlig at alle lager er smurt iht. bildet.

Kontroller at elevatoren kan bevege seg fritt sideveis (i begge retninger) og

at det ikke har samlet seg forrester som forstyrrer sidebevegelsene.

Bytt båndene og sidegummien når det er slitte, hvis ikke vil ikke elevatoren

fungere skikkelig.

6.4 BRYTEPINNE

De følgende er brytepinner som anbefales når du bruker Klassik-maskinen.

OBS: Når du bruker reduksjonsgir skal du redusere brytepinnens

holdefasthet tilsvarende. Når du bruker totrinns girkasser (Keenan) leverer vi

en spesiell adapterenhet, komplett med brytepinne M5 x 30 x 4,6, som

passer til giret med den reduserte hastigheten.

Når du anvender et planetreduksjonsgir skal du alltid bruke en

brytepinne med holdefasthetsklasse 4,6.

Fig. 13

120


121

brytepinne

muttere og boler

6. VEDLIKEHOLD

Maskintype Aksling Brytepinne

FP80, 100, 115 T50 M8 x 65 x 8,8

FP140 T60 M10 x 65 x 6,8

17S, 17L, 200 T60 M10 x 65 x 8,8

Planetgir T50 M8 x 55 x 4,6

Tabell 2

FORSIKTIG:

Hvis du ikke bruker en brytepinne med riktig holdefasthetsklases,

kan dette overbelaste maskinen og vil derfor oppheve

garantien.

6.5 MUTTERE OG BOLTER

1. Kontroller hjulmutrene etter den første dagens drift og

deretter regelmessig.

2. Kontroller at alle muttere og bolter er tiltrukket, inklusive

lagermutterne, etter den første ukens bruk og deretter ukentlig.

Tiltrekkingsmoment

Bolttype FT/LBS N.M.

M18 250 337

M20 300 405

M22 400 540

Tabell 3


dekk

6. VEDLIKEHOLD

6.6 DEKK

1. Kontroller slitasjen til dekken og eventuelle skader ukentlig.

2. Kontroller dekktrykket ukentlig. Det optimale dekktrykket framgår

av tabell 4.

Denne informasjonen er veiledende. Kontakt Keenans serviceavdeling hvis du

er usikker.

ADVARSEL

Når du monterer et dekk og fyller det med luft, skal du alltid

benytte et sikkerhetsbur for å forhindre eventuelle skader. Feil

monterte dekk er farlige. Sørg for at eventuelle

dekkreparasjoner utføres av erfarne dekkmontører.

Dekktype Bar PSI

12,5/80 - 15,3 5.3 76

12,0 - 18 5 72

15/70 - 18 5 72

16/70 - 18 5 72

16/70 - 20 5.45 79

15 x 22,5 (385/65R - 22,5) 5 72

18 x 22,5 (445/65R - 22,5) 6 87

(285/70R - 22,5) 8 116

(275/70R - 22,5) 8 116

(400/60 - 15,5) 5 72

(385/65R/19,5) 5 72

(245/70/19,5) 8 116

Tabell 4

122


123

6.7 HJUL

1. En gang per år skal du demontere navkapslingen, splinten og

kronmutteren og av navet.

2. Kontroller alle tettinger, alger, bremsebånd, fjærer, stift og alle

innvendige deler.

3. Bytt alle slitte deler, sett inn delene med fett og monter tilbake i

motsatt rekkefølge.

hjul 6. VEDLIKEHOLD

OBS: Når du monterer delen igjen skal du skru på kronmutteren til du

kjenner motstand (ikke stram for mye!). Vri navnet flere omdreininger slik at

det setter seg skikkelig. Skru ut kronmutteren 1/6 omdreining og kontroller at

navet beveger seg. Hvis det ikke beveger seg kan du montere inn en ny

splint. Hvis du har hjul som ikke er standard eller som ikke er oppgitt i denne

listen, må du kontakte Keenan for å få opplysninger om trykk.

OBS: På slutten av fôringssesongen skal du vaske maskinen skikkelig, gjerne

med høytrykk. Smør og olje alle smørepunkter og åpne avtappingskranen.

Bytte hjul:

Parker fôringsvognen på et plant underlag og trekk til håndbremsen.

Legg en stoppblokk under det motsatte hjulet, slik at maskinen ikke kan

bevege seg når du bytter hjulet.

Løsne hjulmutrene med en hylsenøkkel, men ikke ta av mutrene ennå. Løft

opp maskinen med en donkraft under akslingen til hjulet løftes fra underlaget.

Ta bort hjulmutrene helt og løft av hjulet.

Når du monterer hjulet igjen må du passe på at det er riktig sentrert på

navnet. Trekk til hjulmutrene for hånd.

Senk ned maskinen og trekk til mutrene med det anbefalte

tiltrekkingsmomentet med passende utstyr.

Kontroller at hjulmutrene er tiltrukket etter en times bruk og deretter ukentlig.


sjekkliste for vedlikehold

7. SJEKKLISTE

Daglig

Rengjøring: Ta bort alle fôrrester fra maskinens chassis for å forhindre

skader på malingen og korrosjon.

VFC-luke: Før du tar i bruk maskinen skal du kontrollere at luken åpnes og

lukkes fullstendig, og at den beveger seg jevnt.

Ukentlig (40 timer)

PTO-inngangsaksling: Smør universalleddene (to nipler) og de glidende

akslingshalvdelene (smør fett på flatene).

Drivgirkasse: Smør det drivende inngangsakslingslageret (to nipler).

Rotorlager: Smør de fremre og bakre rotorlagrene (to nipler).

Utmatingsskrue: Smør skruens bakre lager (én nippel). (OBS: Skruens

fremre alger er forseglet og trenger ikke smøres regelmessig. De bør

imidlertid pakkes en gang per år.

Tandemaksling: Alle tandemakslinger har forlengde smørenipler, slik at du

ikke trenger klatre under maskinen for å smøre disse punktene.

Forlengelsene sitter oppe på chassiset under blanderbunnen og mellom

hjulene på begge sider. Se figur. 11 på side 118. Smør disse punktene

ukentlig. Som for alle forlengelser må du kontrollere at de er i god stand,

hvis ikke vil fettet lekke ut og det kommer ikke fram til dit det trengs.

Elevator: Smør lagrene i hver ende av elevatorbåndet ukentlig. Det finnes

to lager på hver side av elevatoren – se fig. 13 på side 120 (totalt fire

nipler). Kontroller om løftebåndet har sprekker eller er revet i stykker.

VFC-luke: Smør lukens hydraulikksylindere (fire nipler) og glideplatene

(stryk fett på flatene).

Drivkjeder: Smør på rikelig med universalolje. Kontroller at begge

kjedestrammerne er riktig justert. Se velikeholdskapitlet på sidene 114 og

115.

Dekk: Kontroller at dekktrykket er riktig og at hjulmutrene er tiltrukket.

124


125

sjekkliste for vedlikehold

7. SJEKKLISTE

Månedlig

Bale Handler-armenes gummiklosser: Kontroller om det finnes

sprekker, delinger eller om de er ødelagt.

Årlig (i slutten av sesongen)

Drivkjeder: Demonter begge kjedene. Vask av all skitt og gammel olje

med fotogen og tørk av kjedene. Dypp kjedene i olje over natten hvis

mulig.

Skrueakslingens framlager: Demonter og pakk med fett.

Maskin: Før du setter fra deg maskinen skal du vaske av den nøye og

deretter smøre eller olje alle ukentlige smørepunkter iht. ovenstående. Åpne

avtappingskranen i blandekammeret. Kontroller dekktrykket. Oppbevar

maskinen under tak eller i en presenning.

Elektronisk indikator: Hvis du skal oppbevare maskinen skal du ta

veieboksen av maskinen og oppbevare den på et tørt sted. Smør lastcellens

kontaktende og beskytt den med en plastpose eller tape.

Hjul: Demonter og kontroller navene. Bytt slitte deler, smør og monter

igjen.

Kniver: Hold knivene skarpe. Dette er mulig uten å ødelegge herdingen til

knivene, de må ikke overopphetes. Hvis du bruker maskinen med sløve

kniver øker dette belastningen på drivsystemet kraftig. Du må bytte knivene

hvis det ikke lenger er mulig å slipe dem.

ADVARSEL:

På grunn av faren forbundet med å klatre inn i

blandekammeret anbefaler vi at all knivbytting utføres av

en Keenan-autorisert servicerepresentant som er spesialutdannet

til å gjøre dette. Kontakt din lokale forhandler.

Du finner informasjon bakerst i denne håndboken.


tekniske data

8. TEKNISKE DATA

Tekniske Data

Modell 80 100 115 140 170 200

Enkel aksel Tandem Enkel aksel Tandem Enkel aksel Tandem

Tomvekt kgs. 4,550 5,220 5,520 6,750 7,150 8,530 8,930 10,130 11,230

lbs. 10,022 11,498 12,159 14,868 15,749 18,789 19,670 22,313 24,736

Lastvekt kgs. 2,500 3,000 2,750 3,800 3,800 5,500 5,500 6,500 8,000

lbs. 5,507 6,608 6,057 8,370 8,370 12,115 12,115 14,317 17,621

Max total kgs. 7,050 8,220 8,270 10,550 10,950 14,030 14,430 16,630 19,230

vekt lbs. 15,529 18,106 18,216 23,238 24,119 30,903 31,784 36,630 42,357

9. KOMPONENTLISTE

Nr og beskrivelse Nr og beskrivelse

1 Kjedehjul hoveddrev

2 Fremre rotorlager

3 Fremre skruelager

4 Inngående splineaksel

5 Kjejehjul skruedrev

6 Skruestubbaksling med kjedehjul

med 11 tenner

7 Fremre boksenhet

8 Girkasse (enhet)

9 Undre kjedestrammearm (komplett enhet)

10 Øvre kjedestrammearm (komplett enhet)

11 Girkassestrammer (enhet)

12 Strammer for primærkjede

13 Primærkjede

14 Sekundærkjede

15 Fremre rotorstubbaksel

16 Endeskovlflens for rotor

17 Mellomskovlflens for rotor

18 Skovlgummi

19 Skovlgummiholder

20 Rotorenhet

21 Gummipakning for rotor

22 Holde for gummipakning for rotor

23 Bakre skovllås

24 Midtre skovllås

26 Endetoppdeksel

27 Hodetoppdeksel

28 Øvre knivenhet

29 Gummipakning skrue

30 Pakningsholder skrue

31 Gummipakning for hus

32 Holder for gummipakning for hus

33 Gummipakning for skrue, øvre og nedre

34 Pakningsholder for skrue, øvre og nedre

35 Fremre og bakre VFC endeglidepakninger

36 VFC-luke nedre lukekestempelstift

37 Fremre VFC-luke hydraulikksylinder (liten)

38 Bakre VFC-luke hydraulikksylinder (stor)

39 Nedre kniver (fremre)

40 Nedre kniver (bakre)

41 VFC-luke (giljotineluke)

42 Bolt på nedre hydraulikksylindervinkel, fremre

43 Vinklet skovl for forskovl (fremre)

44 Vinklet skovl for forskovl (bakre)

45 (Eksisterer ikke)

46 Glidepakningsholder for framre og

bakre VFC-luke

47 Bolt på den nedre hydraulikksylin

dervinkelen, bakre

48 Bakre rotor- og skruelager

126


127

komponentliste

9. KOMPONENTLISTE

Fig. 14

Fig. 15


komponentliste

9. KOMPONENTLISTE

Fig. 16

Fig. 17

128


129

35

33

31

40

komponentliste 9. KOMPONENTLISTE

37

36

42

41

39

47

46

34

32

Fig. 18

38

Fig. 19


komponentliste

9. KOMPONENTLISTE

14

13

7

17

18

19

5

4

6

1

16

15

9

8

3

12

11

Fig. 20

10

Fig. 21 Komponentliste for Bale Handler

2

130


131

komponentliste for Bale Handleren

9. KOMPONENTLISTE

Komponentlist for Bale Handleren:

Nr. Antall Beskrivelse

1 1 Endebeskyttelsesplate for Bale Handleren, bakre

2 1 Endebeskyttelsesplate for Bale Handleren, framre

3 2 Styrearm for Bale Handlerens spolen

4 1 Bøyd spole for Bale Handleren

5 2 Glidende styringsholder for spole

6 2 Låsering

7 2 Mekanisk stopp for Bale Handlerens topplåt

8 9 Bolt M12 x 25

9 9 Stopp for bale handler-arm

10 9 Bale handler-arm

11 2 Bolt M16 x 110

12 2 Låsemutter M6

13 4 Bolt M20 x 110

14 4 Låsemutter M20

15 2 Bolt M16 x 120

16 2 Låsemutter M16

17 6 Låseskrue M10 x 30

18 6 Planskive M12

19 6 Låsemutter M12

Ikke vist:

1 Hydraulikkslangesett

2 Stålslangeenhet

4 Bueformet 1-meterskniv

8 Dobbel klemblokkholder for 3/8" gummislange

5 Dobbel klemmeblokkholder for 12L stålslange

2 T-hydrauladapter for 3/8" hann till 3/8" hun

2 25 mm ekstra lang gummi (framre)

2 25 mm ekstra lang gummi (bakre)


feilsøkingsveiledning

10. FEILSØKING

PROBLEM LØSNING

1. Veieboksen fungerer ikke

riktig

2. VFC-luken beveger seg ikke

3. VFC-luken synker under

pågående blanding

4. Brytepinnen brytes ofte

• Les avsnittet om veiing på

sidene 134 og 135.

• Kontroller hydraulikkslangene

og at ventilene er åpne.

• Kontroller hydraulikkoljenivået

på traktoren.

• Kontroller stoppens tilstand og

at stiften sitter fast.

• For lavt hydraulikktrykk.

Kontroller spyleventilen på

traktoren eller monter en

retursperre i ledningen.

• Kontroller om hydraulikksylin

deren lekker.

Maskinen overbelastes.

• Drivkjedene er for løse –

kontroller tilstanden og stram

dem.

• Utmatingen går for hurtig. Åpne

luken langsomt i begynnelsen

og deretter helt.

• Kjør skovlene noen

omdreininger før du åpner

utmatingsluken for å unngå

kraftig belastning på maskinen,

spesielt etter at foret er pakket

i maskinens blandekammer.

• Kjør maskinen langsommere.

• Last aldri baller direkte på

skovlene i ett stykke. Del dem

alltid opp i minst fire deler.

132


133

PROBLEM LØSNING

5. Støyende drift

6. Foret blandes ikke riktig

feilsøking 10. FEILSØKING

7. Utmatingen går for langsomt

8. Effektbehovet er for høyt

9. Maskinen hakker ikke raskt

nok.

• Olje kjedene grundig – juster

kjedestrammingen.

• Smør alle niplene.

• For kort blandetid.

• Du har lastet inn materialet i

feil rekkefølge.

• For kort oppkuttingstid.

Maskinen overbelastes.

• Kontroller tilstanden til

skovlgummien.

• Reduser driftshastigheten til

traktoren.

• Reduser hastigheten til motoren

slik at du skovlene får mer tid

på å føre inn materialet i

skruen.

• Kontroller at

oppkappingsknivene og den

øvre kniven er skarpe.

Maskinen overbelastes.

• Knivene er sløve.

• Ikke tilstrekkelig materiale i

blandekammeret – ikke

tilstrekkelig tungt. Forsøk å

tilføre mer materiale. Hvis det

gjelder høy eller halm kan du

tilføre vann eller ensilage for å

gjøre det tyngre.

Maskinen overbelastes.


feilsøkingsveiledning

10. FEILSØKING

Keenans feilsøkingstips for veiesystemet

Hvis du får problemer med funksjonen til veiesystemet, skal du lese dette feilsøkingsavsnittet

før du kontakter Keenans serviceavdeling.

Visningen driver

Hvis visningen på veieboksen varierer eller ikke står stille, avhenger dette av

sannsynlig fukt eller vann i eller rundt indikatoren eller kablene. Følg disse

trinnene når du lokaliserer og løser problemet.

Løsne kablene på veieboksen. Kontroller at de er riktig merket før du

kobler dem til igjen. Kontroller om det finnes fuktighet og/eller korrosjon

på kablene og kontaktene. Hvis du finner fuktighet skal du tørke den bort

med en hårtørrer. Hvis du finner korrosjon på kontaktene skal du rengjøre

dem skikkelig. Koble til kablene og prøv igjen.

Kontroller om det finnes løse kabler eller fukt. Enkelte maskiner er utstyrt

et tilkoblingsskap. Gjør som beskrevet over.

Kontroller om kontaktene og kablene til lastcellene er skadet og/eller

er fuktige.

Hvis ovenstående ikke løser problemer, må du kontakte Keenans

serviceavdeling for å få hjelp.

134


135

feilsøkingsguide

10. FEILSØKING

Systemet veier ikke riktig

Hvis du har mistanke om at systemet ikke veier riktig, må du kontroller at alle

lastcellene er riktig montert. Hvis bolten gjennom lastcellen er løs eller ikke

fungerer som den skal, kan lastcellen snus opp/ned. Dette betyr at lastcellen

gir feil verdi. Når du ser mot baksiden av maskinen skal kabelen være på

høyre side av hver lastcelle.

Hvis en lastceller er snudd opp/ned skal du demontere bolten M10 x 90 (på

FP170 og FP200 bruker du M20 x 130) og snu lastcellen riktig vei.

For å kontrollere om systemet veier riktig skal du bruke en kjent vekt (f.eks.

en sekk med gjødsel) og plassere den på hvert hjørne av maskinen i tur og

orden. Du skal få samme vektindikering i hvert hjørne. Hvis ett av hjørnene

viser en verdi som avviker mye fra de andre tre, tyder dette på at lastcellen i

dette hjørnet ikke fungerer som den skal.

Veieboksen er ikke mulig å slå på

Kontroller strømtilførselskabelen skikkelig og kontroller at du får strøm fra

traktoren til veieboksen. Veieboksens sikring finnes inne i skapet, men ikke

demonter veieboksen, da dette kan føre til alvorlige skader. Det er svært

uvanlig at denne sikringen utløses, såp hvis det er strøm fram til veieboksen

og den ikke fungerer, skal du kontakte Keenans serviceavdeling. Sikringen som

finnes i den nedre delen av veieboksen er beregnet for den eksterne alarmen

og har ingenting å gjøre med veieboksen.


garanti

11. GARANTI

Richard Keenan & CO ("Selskapet") utfører, etter eget valg, reparasjon eller utskifting,

hvis det oppstår material- eller produksjonsfeil på noen av selskapets produkter i løpet

av garantitiden som er opptitt under. Denne garantien gjelder for den opprinnelige

eieren som er registrert hos selskapet. Standard garantitid for den første driftsformen er

12 måneder så framt ikke annet er avtalt skriftelig mellom selskapet og eieren. Denne

garantien opphører ved eventuelt videreslag.

Garantien gjelder ikke:

A Maskiner som brukes av tredjepart som ikke har fått opplæring i hvordan maskinen

skal brukes av en offisiell representant for selskapet.

B Maskiner som er skadet på grunn av generell slitasje, forsømmelse eller bruk på ikke

tiltenkt måte.

C Lager, kjedehjul, svinghjul og tilhørende komponenter eller andre slitedeler, så framt

man ikke kan påvise umiddelbare produksjonsfeil.

D Forbruksvarer eller slitedeler, som for eksempel kniver, gummipakninger,

hydraulikkomponenter, sprengbolter, bremsebelegg, elkomponenter og bevegelige deler,

så framt det ikke kan påvises umiddelbare produksjonsfeil.

E Alle maskiner hvor skilter er fjernet eller endret.

F Maskiner som ikke har fått effektivt rutinemessig vedlikehold med anbefalte Keenanprodukter

i henhold til brukerhåndboken.

G Maskiner som er reparert eller endret av personer som ikke er godkjent av Richard

Keenan & Co.

H Maskiner utstyrt med piratdeler eller ikke originale reservedeler og påbygginger som

ikke er godkjent av selskapet.

I Maskiner som er transportskadet mens de ble lastet eller losset på område som ikke

tilhører selskapet.

136


137

J Deler som er defekte eller som er blitt skadet skal beholdes på stedet for ytterligere

kontroll, etter som det kan være nødvendig å kontrollere dem av en representant for

selskapet.

K Alla skador på maskinen som inträffar före uppstart av auktoriserad personal.

Det eneste og utelukkende kravet som kan rettes mot Richard Keenan & Co er

reparasjon eller bytting av defekte deler uten at dette begrenser lovmessige

rettigheter i henhold til loven om ansvar for defekte produkter fra 1991. Ingen andre

krav, inklusive, men ikke begrenset til tilfeldige, indirekte eller følgeskade med hensyn

til tap av fortjeneste, tapt salg, skader, tap av eiendom eller skader av andre typer

eller andre konstaterte tap aksepteres.

garanti 11. GARANTI

Denne garantien er den eneste garantien som gis fra selskapet. Den erstatter alle

muntlige og skriftelige avtaler eller løfter fra andre personer, inklusive forhandlere og

representanter for selskapet, eller andre avtaler, praksiser, sedvaner eller forståelser

mellom partene.

Krav med henvisning til denne garantien skal meldes selskapet skriftelig til adressen

som framgår av fakturaen.

Hvis maskinen låses eller leies av tredjepart overføres ikke garantien så framt ikke

selskapet skriftelig har akseptert dette, og det er undertegnet av en av direktørene i

Richard Keenan & Co. Ltd.

Denne garantien håndheves etter irsk rett, og tvister skal avgjøres av irsk domstol.

PRODUKTENDRINGER OG FORBEDRINGER

Med henvisning til vår policy om kontinuerlige produktforbedringer, forbeholder

Richard Keenan & Co seg retten til å innføre endringer i konstruksjonene, eller på

annen måte endre sine produkter, uten at dette medfører forpliktelser i forhold til

tidligere leverte produkter.


12. EU

KONFORMITETSERKLÆRING

EG konformitetserklæring

iht. direktiv 98/37/EG

Produsent:

Richard Keenan & Co. Ltd.,

Borris,

Co. Carlow,

Irland.

Bekrefter at Keenan Klassik oppfyller sikkerhetskravene definert i direktiv

98/37/EG.

For å oppfylle disse viktige helse- og sikkerhetskravene er det spesielt tatt

hensyn til kravene i følgende harmoniserte normer.

EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN294, EN 1152, EN349, EN703, EN1553

(MRL bilag IIA), ISO 11684, ISO 12140

Dato: 29 august 2003

Signatur

James Greene, VD

138


Hovedkontor / Huvudkontor

Richard Keenan & Company Limited

Borris, Co. Carlow, Irland

tel. +353 (0) 59 9771200 fax. +353 (0) 59 9771227

E-post: info@keenansystem.com

Hjemmeside: www.keenansystem.com

Sverige

Brink Sweden AB

Valinge, Säm 2

430 16 ROLFSTORP,

Sverige

Tel: 0340-625454

Norge

Hektner Maskin

Hektner Gard

2008 Fyerdingby

Tif: 63 83 9000

Email: post@hektuer.no

Danmark

Karetmagervej 21a

DK-7000 FREDERICIA,

Danmark

Tel: +45 - 76 20 80 90

Similar magazines