Kerteminde Kommune – Skema til brug for ophævelse af ...

kerteminde.odeum.com

Kerteminde Kommune – Skema til brug for ophævelse af ...

27.august 2009

Kerteminde Kommune Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense)

Amt 1

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan-

dokument 2

Regionplan-

retningslinje 3

Regionplan

2005 Byudvikling

Regionplan 2.1.1

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.1.2

2.4.1

Regionplanretningslinjens indhold 4

Der kan kun ske egentlig byudvikling i tilknytning til byer, der indgår i

det regionale bymønster jf. Bilag A og Hovedkort 1.

Det regionale bymønster består af 1 hovedcenter - Odense, 3

egnscentre - Svendborg, Middelfart, Nyborg, samt 89

bymønsterbyer.

Arealer der tages i anvendelse til byvækstformål, skal overføres til

byzone, med mindre andet fremgår af regionplanens øvrige

retningslinier.

2.4.2 Udlæg af nye byzonearealer kan ske i umiddelbar tilknytning til byer i

det regionale bymønster jf. Bilag A (og Hovedkort 1).Udlæg skal i

denne forbindelse ske inden for de på Bilag A viste fremtidige

byvækstområder eller byvækstretninger.

Byvækstområder/byvækstretninger, der i Bilag A er markeret med

henholdsvis B for boligformål, A for andet, eller E for erhvervsformål,

kan normalt kun udlægges til det markerede formål. Såfremt der i

tilknytning til en regional bymønsterby udlægges nye byzonearealer,

skal den pågældende bymønsterby normalt også optages i byzone.

Ophæv

else

ønskes

for hele

kommu

nens

område

eller for

et

delområ

de 5

For hele

kommu

nens

område

For hele

kommu

nens

område

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

Regionplan-

retningslinjen erstattes

af

retningslinje i

kommuneplanen 6

Arealudlæg til

byudvikling skal ske i

henhold til bymønstret,

og arealerne overføres

til byzone ved

lokalplanlægningen.

Udgår

Arealudlæg til

byudvikling skal ske i

henhold til bymønstret,

og arealerne overføres

til byzone ved

lokalplanlægningen

Arealudlæg til

byudvikling skal ske i

henhold til bymønstret,

og arealerne overføres

til byzone ved

lokalplanlægningen

Kommuneplan

ens

retningslinje

omfatter

flg. nr. fra

planlovens

§ 11a 7

1

1

1

1

Overføres

regionplan-

retningslinje

ns tekst

uændret? 8

Overføres

regionplan-

retningslinjens

arealafgrænsning

uændret? 9

Nej

nej

nej nej

nej Ja

Regionplan-

retningslinjen

ophæves i

forbindelse

med anden

plan 10

Nej

ja

Bemærkninger 11

i Kerteminde

udvides med

havnearealet

Udgår da det ikke

er relevant for

kommunen

Nej Primært

udpegning af nye

boligområder i

lokalbyerne

Nej På

masterplanerne

for Kerteminde,

Munkebo og

Langeskov

fremgår den

ønskede udvikling

Side 1 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.4.3 Der kan kun ske udlæg af nye byzonearealer inden for de på Bilag A

viste fremtidige byvækstområder eller byvækstretninger, hvis der

kan dokumenteres et behov herfor. Dokumentationen skal

tilvejebringes af den enkelte kommune, og skal indeholde en

opgørelse over restrummeligheden inden for kommunen og af

byggebehovet inden for planperioden, set i relation til den hidtidige

udvikling. I den kystnære zone forudsættes det som hovedregel, at

den rummelighed, der findes i allerede udlagte byzonearealer så vidt

muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.

2.4.4

Etablering af nye byområder skal ske i umiddelbar tilknytning til

eksisterende bymæssig bebyggelse (indefra og udefter)

2.4.5 Der kan ikke kommuneplanlægges for udvidelse af erhvervsområdet

i den nordlige del af Nr. Broby jf. bilag A før end der er etableret en

vandforsyning fra en anden kildeplads. Der kan kun

kommuneplanlægges for det fremtidige byvækstområde ved Fynsvej

Nord i Nyborg Kommune jf. bilag A, hvis det i forbindelse med

amtets arbejde med en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i

området viser sig, at udlægget er foreneligt med beskyttelsen af

drikkevandsressourcerne i området. Der kan kommuneplanlægges

for det fremtidige byvækstområde i Lundeborg, såfremt kommunen

samtidig får skabt en grøn korridor, der forbinder de 2 skovområder

Grønneskov og Purreskov. Der kan kommuneplanlægges for det

fremtidige byvækstområde i den sydlige del af Kerteminde ved

Birkely under forudsætning af, at kommunen får afklaret forholdet til

det nærliggende husdyrbrug. Udvidelse af det nuværende

erhvervsområde i den nordlige del af Vissenbjerg jf. bilag A gøres

betinget af, at kommunen kan løse drikkevandsproblemet i

forbindelse med kildepladsen ved Kelstrup, dvs. en aftale om, at

kommunen først kan anvende det pågældende areal, når der er

anvist en løsning på drikkevandsproblemet.

2.4.6

Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til

landbrugsejendommenes arronderingsforhold, således at der i videst

mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen hensigtsmæssig

arrondering af landbrugsejendomme. Ved udlæg af nye

byzonearealer skal kommunen redegøre for afvejningen imellem

byvækstinteresser og jordbrugsinteresser. Arealanvendelse til

miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af 300 m til

landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge

miljøkonflikter.

2.4.7 Nye byområder skal anlægges sådan, at de i videst muligt omfang

kan betjenes med fælles vandforsyning, fælles spildevandsafledning

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

Arealudlæg inden for

perspektivområder,

herunder særligt i den

kystnære zone, kan kun

tages i anvendelse hvis

der er dokumenteret

behov for arealet

Lokalplanlægning for

nye byområder skal ske,

så der er sammenhæng

med den eksisterende

by (indefra og ud).

Perspektivområdet ved

Birkely i det sydlige

Kerteminde kan kun

lokalplanlægges,

såfremt forholdet til

nærliggende husdyrbrug

er afklaret.

Ved lokalplanlægningen

skal der tages hensyn til

landbrugsejendommene

s arronderingsforhold,

så der i videst mulig

omfang undgås ingreb i

en i forvejen

hensigtsmæssig

arrondering af

landbrugsejendomme.

Arealanvendelse til

miljøfølsmme formål

skal normalt respektere

en afstand af minimum

300 m til landbrugets

driftsbygninger med

henblik på at forebygge

miljøkonflikter.

Ved planlægnking af nye

byvækstområder, skal de

1

2

nej Ja

nej Ja

Birkely

overføres

uændret

resten ikke

relevant

nej Ja

2 Redaktionelt

tilpasset Ja

Ja til Birkely og

Nej til resten

Nej Nye

udviklingsområder

udlægges på

baggrund af et

forventet behov

befolkningsprogn

ose og i relation til

hidtige udvikling

Nej

Nej Kun relevant i

nogle kommuner

Se også

http://kerteminde.

Side 2 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

og kollektiv trafik, og således, at der er gode adgangsforhold til den

kollektive trafiks stoppesteder, herunder at der etableres

stiforbindelser i fornødent omfang. Det anbefales endvidere at

bredbåndsinfrastruktur kommer til at indgå som et naturligt

forsyningselement på linie med kloakering, el og vand, og at

kommunerne i øvrigt i forbindelse med egne gravearbejder

nedlægger tomme rør til eventuel senere benyttelse for

fiberfremføring.

2.4.8 Nye byområder skal anlægges sådan, at der ikke skabes trafikale

problemer på det overordnede vejnet. Udlæg af arealer kan ikke

finde sted, før den pågældende kommune efter forhandling med

regionplanmyndigheden har godtgjort, at evt. problemer i forhold til

det overordnede vejnet kan løses tilfredsstillende. Udlæg af arealer

kan endvidere ikke finde sted, før den pågældende kommune efter

forhandling

med regionplanmyndigheden har godtgjort, at evt. problemer i

forhold til planlagte eller byggeliniesikrede fremtidige veje, jf.

Hovedkort 1, kan løses tilfredsstillende. Ved udlæg af nye

byområder langs det overordnede vejnet bør der i kommuneplanen

efter aftale med vejbestyrelsen fastlægges bestemmelse om

afskærmende beplantning m.m. langs bebyggelse ud mod det

overordnede vejnet.

2.4.9

Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges

betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordnede og

bæredygtige vejnet.

2.4.10 Udlæg af arealer til ny støjfølsom arealanvendelse, der ved

lokalplanlægning skal overføres til byzone, skal ske i respekt af

retningslinierne for følgende emner:

- Støj fra virksomheder jf. afsnit 2.5.

- Støj fra rekreative anlæg jf. afsnit 4.4.

- Støj fra veje jf. afsnit 3.1.

- Støj fra jernbaner jf. afsnit 3.3.

- Støj fra lufthavn og flyvepladser jf. afsnit 3.4.

- Støj fra vindmøller jf. afsnit 6.1.

- Støj fra forsvarets anlæg jf. afsnit 6.6.

I forbindelse med kommuneplanlægningen skal det sikres, at der

ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor

redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye

arealanvendelser, ligesom planerne skal indeholde en egentlig

dokumentation, når der er begrundet tvivl om overholdelse af

regionplanens støjkrav.

nen i videst muligt omfang

kunne betjenes med

fælles vandforsyning,

fælles

spildevandsafledning og

kollektiv trafik. Der skal i

fornødendt omfang

etableres stiforbindelser,

der bl.a kan sikre gode

adgangsforhold til den

kollektive trafiks

stsoppesteder. For at

fremtidssikre de nye

byudviklingsområder, skal

man indtænke

bredbåndsinfrastrukturen,

eksempelvis ved at

nedlægge tomme rør til

benyttelse for

fiberfremføring

For hele

kommu

nen Udgår

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

Ved lokalplanlægning til

transportkrævende

erhverv skal der lægges

vægt på, at

lokaliseringen sker i

umiddelbar nærhed af

det overordnede vejnet.

Ved lokalplanlægning til

støjfølsomme formål

skal det sikres, at der

ikke er støjmæssige

problemer, og der skal

ved planlægningen

tages udgangspunkt i

overholdelse af de til

enhver tid gældende

vejledende støjgrænser

2

8

Nej Nej

Ja Ja

Nej Ja

odeum.com/dk/er

hverv__turisme/tr

afik/

Varetages under

http://kerteminde.

odeum.com/dk/er

hverv__turisme/tr

afik/

Primært

Lindøområdet og

ny udlægning af

område vest for

Langeskov

Redaktionelt

tilrettet under

rammedelen.

Side 3 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.5.1

2.5.2

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal der sikres en passende

afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så

virksomheder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser ved disse arealer, jf. figur B.1 i Bilag B (en

rettet version af den tidligere figur B.1 i bilag B.1). Desuden skal det

ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der

fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte

erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan

overholdes, jf. figur B.1 i Bilag B Såfremt der i forbindelse med

arealudlæg forventes problemer med luft- og lugtforurening, skal der

redegøres for problemet og hvordan det forventes løst. Der skal

således tilstræbes en forebyggelse af luft- og

lugtforureningsproblemer.

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal det fastlægges, hvilke

virksomhedstyper, der under hensyn til omgivelsernes følsomhed,

kan placeres i det nye område.

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

Ved udlæg af arealer til

erhvervsformål skal der

sikres en passende

afstand til eksisterende

og planlagt støjfølsom

arealanvendelse, så

virksomheder i

erhvervsområdet kan

overholde

Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser

ved disse arealer, der

kan ses her. Tabellen,

inklusiv kommentarer, er

hentet fra Fyns Amts

Regionplan.

Desuden skal det ved

udlæg af nye

støjfølsomme

arealanvendelser sikres,

at der fastlægges

nødvendig afstand til

eksisterende og

planlagte

erhvervsarealer, så

Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser

kan overholdes.

Såfremt der i forbindelse

med arealudlæg

forventes problemer

med luft- og

lugtforurening, skal der

redegøres for problemet

og hvordan det

forventes løst. Der skal

således tilstræbes en

forebyggelse af luft- og

lugtforureningsprobleme

r.

Endvidere skal de

generelle

rammebestemmelser

respekteres ved

lokalisering af

virksomheder

Ved udlæg af arealer til

erhvervsformål skal det

fastlægges, hvilke

virksomhedstyper, der

under hensyn til

omgivelsernes

følsomhed, kan placeres

i det nye område.

ja Ja

Fyns Regionplan 2.5.3 Der kan ske udlæg af arealer til blandede formål (bolig og erhverv). For hele Der kan ske udlæg af 2 Ja Ja

8

2

Ja

Erhvervsområder

ne zoneres i

forhold til

miljøfølsomhed

og belastning

og et ønske om at

adskille bolig og

erhvervsområder

(Birkende)

Side 4 af 77


Amt 2005 Der må i sådanne områder alene placeres mindre værksteds-, lager-

, kontor- og servicevirksomhed, som ikke belaster de omliggende

boliger med nævneværdige gener.

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.5.4

2.5.5

Ved udlæg af arealer til egentlige erhvervs- og industriområder skal

det præciseres, hvorvidt der kan indrettes boliger i tilknytning til

virksomhederne i området eller ej. Såfremt der tillades boliger i

tilknytning til virksomhederne, skal det tillige præciseres, at tilladelse

kun kan gives - i konkrete tilfælde - hvis det kan dokumenteres, at

virksomhedens forsvarlige drift kræver, at der udenfor normal

arbejdstid er en person tilstede i virksomhedens umiddelbare

nærhed, jf. figur B.1 i Bilag B (en rettet version af den tidligere figur

B.1 i bilag B.1).

Der må ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse indenfor de på

Hovedkort 5 viste støjkonsekvensområder for virksomheder, før der

er foretaget en nøjere vurdering af mulighederne for at overholde

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser samt de økonomiske

konsekvenser herved.

kommu

nen

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

arealer til blandede

formål (bolig og

erhverv). Der må i

sådanne områder alene

placeres mindre

værksteds-, lager-,

kontor- og

servicevirksomhed, som

ikke belaster de

omliggende boliger med

nævneværdige gener

Ved udlæg af arealer til

egentlige erhvervs- og

industriområder skal det

præciseres, hvorvidt der

kan indrettes boliger i

tilknytning til

virksomhederne i

området eller ej. Såfremt

der tillades boliger i

tilknytning til

virksomhederne, skal

det tillige præciseres, at

tilladelse kun kan gives -

i konkrete tilfælde - hvis

det kan dokumenteres,

at virksomhedens

forsvarlige drift kræver,

at der udenfor normal

arbejdstid er en person

tilstede i virksomhedens

umiddelbare nærhed.

Der må ikke placeres ny

støjfølsom

arealanvendelse inden

for

støjkonsekvensområder

for virksomheder, før der

er foretaget en nøjere

vurdering af

mulighederne for at

overholde

Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser

samt de økonomiske

konsekvenser herved.

Der er pt.

støjkonsekvensområder

omkring 4 skydebaner

og 1 motorsportsbane i

Kerteminde Kommune.

Endvidere er kommunen

berørt af

støjkonsekvensområder

fra skyde- og

motrosportsbaner fra

2

Ja, delvist

redaktionelt

tilpasset

Delvist

Ja

Ja

Støjfkonsekvenso

mråder omkring

skydebaner og

motorbane tilføjet

Side 5 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.5.6

2.5.7

2.5.8

Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til

forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal

ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes

miljøfølsomhed.

Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med

særlige beliggenhedskrav, for hvilke der ikke andet steds i

regionplanen er fastlagt særskilte konsekvensområder, udlægges

der konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m. Ændring af

konsekvensområderne må bero på en konkret miljømæssig

vurdering. Inden for konsekvensområderne må der ikke etableres

forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem

nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt

acceptabelt, og herunder, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

kan overholdes.

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt hvis

afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre

end 500 m, med mindre det er vurderet, at risikoforholdene kan

betragtes som acceptable. Omkring risikovirksomhederne udlægges

konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m, jf. Hovedkort 5.

Ændring af konsekvensområderne må bero på en konkret

risikovurdering. Indenfor konsekvensområderne må der ikke

etableres risikofølsom arealanvendelse, medmindre det er vurderet,

at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

For hele

kommu

nen

nabokommunerne.

Udpegning af arealer til

virksomheder mv.,

hvortil der af hensyn til

forebyggelse af

forurening må stilles

særlige

beliggenhedskrav, skal

ske på baggrund af en

konkret vurdering af

omgivelsernes

miljøfølsomhed.

Omkring eksisterende

og planlagte områder for

virksomheder med

særlige

beliggenhedskrav, for

hvilke der ikke andet

steds i Kommuneplanen

er fastlagt særskilte

konsekvensområder,

udlægges der

konsekvensområder på,

i udgangspunktet, 500

m.

Ændring af

konsekvensområderne

må bero på en konkret

miljømæssig vurdering.

Inden for

konsekvensområderne

må der ikke etableres

forureningsfølsom

arealanvendelse,

medmindre det gennem

nærmere undersøgelser

er dokumenteret, at

dette er miljømæssigt

acceptabelt, herunder at

Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser

kan overholdes.

Risikovirksomheder må

ikke etableres eller

udvides væsentligt, hvis

afstanden til

eksisterende

risikofølsom

arealanvendelse er

mindre end 500 m, med

mindre det er vurderet,

at risikoforholdene kan

betragtes som

acceptable.

6

6

Ja

Ja

Ja,

Redaktionelt

ændret

Ja

Ja

Ja

Lindø Værftet

afvente

Miljøklagenævnet

s vurdering af, om

værftet er en

risikovirksomhed

Side 6 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

2.5.9

For virksomheder der kan være grundvandstruende gælder

retningslinierne 7.2.5, 7.2.6 og 7.2.8 i afsnit 7.2.

For hele

kommu

nen

Omkring

risikovirksomhederne

udlægges

konsekvensområder på i

udgangspunktet 500 m.

Ændring af

konsekvensområderne

må bero på en konkret

risikovurdering. Indenfor

konsekvensområderne

må der ikke etableres

risikofølsom

arealanvendelse,

medmindre det er

vurderet, at

risikoforholdene kan

betragtes som

acceptable.

Særligt

grundvandstruende

aktiviteter skal placeres

uden for områder med

særlige

drikkevandsinteresser

og uden for

indvindingsoplande til

vandværker, der ligger

uden for områder med

særlige

drikkevandsinteresser.

Aktiviteterne skal også

placeres kystnært på

arealer, hvor

grundvandet strømmer

ud mod kysten.

Sekundært skal

aktiviteterne placeres i

nærheden af vandløb for

at minimere den

grundvandsressource,

som vil kunne blive

forurenet ved uheld eller

lignende.

Såfremt en kystnær eller

vandløbsnær placering

ikke er mulig, f.eks. af

hensyn til landskabs-

eller naturværdier eller

fiskeri, kan der vælges

en lokalitet, hvor

grundvandets kvalitet

gør det uegnet som

råvand til vandforsyning,

eller hvor grundvandet

er godt beskyttet af

6

Delvist.

Ja

Retningslinien er

en

sammenskrivning

af Regionplanens

retningslinjer

7.2.5 og 7.2.6

Side 7 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

lerlag.

I alle tilfælde skal der

etableres et

beskyttelses og

overvågningssystem,

hvis omfang afpasses

efter lokaliteten og de

truede

grundvandsressourcers

mængde og kvalitet.

Virksomheder, der

oplagrer, anvender eller

fremstiller olie og

kemikalieprodukter bør

placeres uden for

indvindingsoplande til

vandværker.

Ved placering i

vandværkernes

indvindingsoplande skal

en vurdering af

forureningsrisikoen

godtgøre, at placeringen

er forsvarlig.

Der skal etableres

særlige

beskyttelsesforanstaltnin

ger og

overvågningssystemer,

hvor der er særlig risiko

for

grundvandsforurening.

Kommunalbestyrelsen

skal anvise

løsningsmulighed for

omlægning af indvinding

til almen vandforsyning,

der må ophøre som

følge af stor risiko for

forurening

2.5.10

For særligt vandforbrugende erhverv gælder retningslinie 7.2.25 i

afsnit 7.2. Ugår

2.5.11 I kommuneplanen for Nyborg Kommune skal der som en del af

erhvervsområderne i Nyborg by udlægges arealer til særligt

vandforurenende erhverv, idet spildevandet herfra i videst muligt

omfang skal tilsluttes Nyborg Centralrenseanlæg. Udgår

2.5.12 Der kan som en del af erhvervsområderne i byerne Assens, For hele Der kan, som en del af

Faaborg, Hesselager, Kerteminde, Langeskov, Middelfart, Munkebo, Kommu erhvervsområderne i

Odense, Svendborg, Tullebølle og Humble udlægges arealer til nen byerne Kerteminde,

særligt vandforurenende erhverv. Endvidere kan der udlægges

Langeskov og Munkebo,

arealer til særligt vandforurenende erhverv i andre erhvervsområder,

udlægges arealer til

hvor spildevandet ligeledes føres til et af centralrenseanlæggene for

særligt vandforurenende

de nævnte byer. Herudover kan der ikke forventes udlagt arealer til

erhverv. Endvidere kan

særligt vandforurenende erhverv.

der udlægges arealer til

særligt vandforurenende

erhverv i andre

erhvervsområder, hvor

nej

Ja

Ikke relevant for

Kerteminde

Kommune

Kun Nyborg

Kommune

Ikke relevant

Redaktionelt

ændret 2.5.9,

2.5.10, 2.5.12 og

2.5.13 er

sammenskrevet.

Side 8 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.5.13

Arealer, der i en kommuneplan udlægges til særligt vandforurenende

erhverv, skal optages i pågældende kommunes spildevandsplan.

2.5.14 Spildevandet fra virksomheder placeret på arealer til særligt

vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang tilsluttes det

kommunale centralrenseanlæg for det pågældende område.

Udnyttelse af sådanne arealer til særligt vandforurenende erhverv

kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et

For hele

Kommu

nen

For hele

kommu

nen

spildevandet ligeledes

føres til et af

centralrenseanlæggene

for de nævnte byer.

Herudover kan der ikke

forventes udlagt arealer

til særligt

vandforurenende

erhverv. Arealer, der i

kommuneplanen

udlægges til særligt

vandforurenende

erhverv, skal optages i

kommunens

spildevandsplan. For

særligt vandforbrugende

erhverv gælder

retningslinierne for

grundvand.

Der kan, som en del af

erhvervsområderne i

byerne Kerteminde,

Langeskov og Munkebo,

udlægges arealer til

særligt vandforurenende

erhverv. Endvidere kan

der udlægges arealer til

særligt vandforurenende

erhverv i andre

erhvervsområder, hvor

spildevandet ligeledes

føres til et af

centralrenseanlæggene

for de nævnte byer.

Herudover kan der ikke

forventes udlagt arealer

til særligt

vandforurenende

erhverv. Arealer, der i

kommuneplanen

udlægges til særligt

vandforurenende

erhverv, skal optages i

kommunens

spildevandsplan.

For særligt

vandforbrugende

erhverv gælder

retningslinierne for

grundvand.

Spildevandet fra

virksomheder placeret

på arealer til særligt

vandforurenende

erhverv skal i videst

Nej

Ja

Ja

Redaktionelt

ændret 2.5.9,

2.5.10, 2.5.12 og

2.5.13 er

sammenskrevet.

Vandplan Revideres når

vandplanen

vedtages

Side 9 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.5.15

Detailhandel

2.6.1

renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet og under overholdelse af

recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient. Etablering af

særskilt spildevandsudledning fra en virksomhed til recipient bør

normalt undgås, men vil efter ansøgning blive vurderet i forhold til de

lokale recipientforhold og en samfundsmæssig/teknisk vurdering af

fordele og ulemper ved en direkte udledning.

Udledningen af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i

videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af renere

teknologi og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning

ved kilden.

Der kan kommune- og lokalplanlægges for butikker inden for de på

Bilag A afgrænsede bydels-, lokal- og aflastningscentre. Der kan dog

kun planlægges for butikker indenfor de afgrænsede

aflastningscentre, såfremt det af hensyn til et bevaringsværdigt

bymiljø ikke er muligt at lokalisere butikkerne i bymidten.

For hele

kommu

nen

muligt omfang tilsluttes

det kommunale

centralrenseanlæg for

det pågældende

område. Udnyttelse af

sådanne arealer til

særligt vandforurenende

erhverv kan først ske,

når

spildevandsafledningen

kan foregå til et

renseanlæg med

tilstrækkelig kapacitet og

under overholdelse af

recipientkvalitetsplanen

for den anvendte

recipient.

Etablering af særskilt

spildevandsudledning

fra en virksomhed til

recipient bør normalt

undgås, men vil efter

ansøgning blive vurderet

i forhold til de lokale

recipientforhold og en

samfundsmæssig/teknis

k vurdering af fordele og

ulemper ved en direkte

udledning.

Udledningen af

spildevand fra særligt

forurenende erhverv

skal i videst muligt

omfang søges

begrænset ved

anvendelse af renere

teknologi og

vandbesparende

foranstaltninger,

dernæst via rensning

ved kilden.

Butikker skal lokaliseres

inden for de afgrænsede

detailhandelsområder

for bymidter, lokalcentre

og særligt

pladskrævende varer -

dog med de

undtagelser, der fremgår

af retningslinjens pkt. 2,

3 og 4:

3

Ja

Vandplan Revideres når

vandplanen

vedtages

KK har tre

centerbyer:

Kerteminde,

Munkebo og

Langeskov. KK

har ikke bydels,

lokal og

aflastningscentre

Side 10 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

2.6.2

I Odense Kommune kan der inden for kommuneplanens

afgrænsning af Odense bymidte planlægges for 3

udvalgsvarebutikker på op til 2000m2 bruttoetageareal. Herudover

forudsætter kommune- og lokalplanlægning for dagligvarebutikker

på over 3000m2 bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker på over

1500 m2 bruttoetageareal, at der udarbejdes regionplantillæg, og at

der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Der kan i

de bymønsterbyer, som er angivet i fig. 2.6.2 planlægges for butikker

med særlig pladskrævende varegrupper på over 1500m2

bruttoetageareal i et omfang og op til en størrelse, der er angivet i

samme fig. 2.6.2. Store butikker der forhandler særligt

pladskrævende varegrupper skal lokaliseres i bymidten, i

aflastningsområder eller i erhvervsområder, hvor der er god

tilgængelighed for og til den kollektive trafik og for biler.

For hele

kommu

nen

.Enkeltstående butikker,

som alene tjener til

lokalområdets daglige

forsyning, eller betjener

kunder ved

tankstationer, togstation,

turistattraktioner,

havnearealer o. lign.,

kan placeres uden for

detailhandelsområderne

. De enkelte butikker må

ikke overstige 250 m2

butiksareal og skal som

udgangspunkt placeres i

en afstand af min.. 500

m fra eksisterende

butikker og

butiksområder.

Sommerhusområder

skal så vidt muligt

betjenes af butikker i

nærliggende byer eller

landsbyer.

Mindre butikker til salg

af egne produkter i

tilknytning til en

virksomheds

produktionslokaler kan

placeres uden for

detailhandelsområderne

. De enkelte butikker må

ikke overstige 500 m2

butiksareal.

.Mindre butikker i

landbrugsbygninger kan,

under visse

forudsætninger,

etableres i henhold til

planlovens regler. De

enkelte butikker må ikke

overstige 500 m2

butiksareal.

.Etagearealrammerne

for udbygning af

detailhandelsområderne

og de maksimale,

fremgår af retningslinje

5

Lokalcentre: Munkebo

Syd, samt

lokalbyerne Rynkeby,

Marslev,

Dalby/Mesinge

I Lokalcenter Munkebo

Syd er

Ja

Side 11 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

2.6.3 Inden for de på bilag A afgrænsede bydels-, lokal- og

aflastningscentre kan der kun planlægges for butikker i et omfang,

der svarer til de arealrammer, der er angivet for hvert område i fig.

2.6.3 nedenfor. Udgår

Trafik og

transport

3.1.1

Inden for de på Hovedkort 1 viste reservationer for fremtidige veje

må der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse til forhold, der

efterfølgende kan forhindre eller besværliggøre realiseringen af det

pågældende vejanlæg. Det er vejmyndigheden for den pågældende

vejreservation der vurderer, om dette er tilfældet.

For hele

kommu

nen

udvidelsesrammen

1.000 m2.

For Dalby/Mesinge er

udvidelsesrammen

samlet for de to byer.

Områder til

pladskrævende

varegrupper

Pladskrævende

varegrupper er ifølge

planloven: Biler,

lystbåde,

campingvogne, planter,

havebrugsvarer,

tømmer,

byggematerialer, grus,

sten- og betonvarer. I

tilknytning til butikker,

der forhandler tømmer

og byggematerialer, kan

der etableres et

byggemarked, hvor der

kan ske detailhandel

med ikkepladskrævende

varegrupper, såfremt det

indrettes i et særligt

afsnit, der ikke

overstiger 2.000 m2.

Der skal sikres mulighed

for etablering af de på

kortet angivne

overordnede

vejforbindelser:

Centervejs forlængelse

til Håndværkervej og til

Langeskov Øst,

forlængelse af

Omfartsvejen ved

Langeskov vest om

Rynkeby til Skovhuse og

mod syd, samt

forbindelse mellem

Ladby og Kerteminde

Syd.

Der tilstræbes normalt

afstande på minimum 1-

2 km mellem

vejtilslutninger på frie

4

Ikke relevant for

KK

Side 12 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

3.1.2 Til de overordnede veje bør der almindeligvis ikke etableres nye

vejtilslutninger for offentlige eller private veje. For den overvejende

del af det overordnede vejnet i Fyns Amt er der fastsat

adgangsbestemmelser, der medfører, at der almindeligvis ikke kan

opnås tilladelse til nye adgange eller udvidet benyttelse af

bestående. Der tilstræbes normalt afstande på minimum 1-2 km

mellem vejtilslutninger på frie strækninger, herunder strækninger i

det åbne land, og afstande på minimum 500 m mellem

vejtilslutninger til eksisterende landevejsstrækninger gennem

byområder. Ved udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner skal

f.eks. gennem en samlet plan for vejbetjening af planområdet

redegøres for, hvordan retningslinierne vedr. afstande mellem

sidevejstilslutninger overholdes.

3.1.3 Der kan ikke uden forhandling med vejmyndigheden vedtages

kommuneplaner og lokalplaner, der forudsætter ændringer i det

For hele

kommu

nen

overordnede vejnet. Udgår

3.1.4 Amtsrådets prioritering af i hvilken rækkefølge nye veje og

forlægninger, stier og bygennemfarter og trafikulykkesbekæmpende

anlæg skal gennemføres på landevejsnettet foretages ved hjælp af

de af Amtsrådet vedtagne vejprioriteringsmodeller. Materialet

overdrages til den kommende vejbestyrelse ved strukturreformens

3.1.5

ikrafttræden. Udgår

Ved anlæg af nye veje skal vejmyndigheden tage vidtgående hensyn

til en fortsat landbrugsmæssig, rekreativ eller bymæssig anvendelse

af de berørte arealer. Endvidere skal der tages tilsvarende hensyn

over for arealer med særlige beskyttelsesinteresser i øvrigt. Der skal

redegøres for den foretagne interesseafvejning i

kommuneplanlægningen eller i det åbne land eventuelt ved

udarbejdelse af skitseprojekt. Store vejprojekter, som ikke er

indeholdt i kommuneplanen, forelægges indtil videre særskilt for

Amtsrådet. Ved anlæg af forlægninger skal det i rimeligt omfang

tilstræbes, at aflagte vejstrækninger sløjfes og tilbageføres til

landbrugsjord, respektive nye naturområder. Endvidere skal der

tages tilsvarende hensyn over for arealer med særlige

beskyttelsesinteresser i øvrigt.

3.1.6 Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme

formål i områder, der belastes med støj fra eksisterende eller

planlagte veje. Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at

eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes

strækninger, herunder

strækninger i det åbne

land og afstande på

minimum 500 meter

mellem vejtilslutninger til

overordnede veje

gennem byområder.

Inden for

vejreservationslinjer kan

der ikke gives tilladelse

til anlæg eller aktiviteter,

der kan hindre eller

besværliggøre

realiseringen af

vejanlægget.

Til de overordnede veje

bør der almindeligvis

ikke etableres nye

vejtilslutninger for

offentlige eller private

veje.

Ved anlæg af nye veje

skal vejmyndigheden

tage vidtgående hensyn

til en fortsat

landbrugsmæssig,

rekreativ eller bymæssig

anvendelse af de

berørte arealer.

Endvidere skal der

tages tilsvarende

hensyn over for arealer

med særlige

beskyttelsesinteresser i

øvrigt.

Der må som hovedregel

ikke udlægges arealer til

støjfølsomme formål i

områder, der belastes

Nej

Nej

Se også generelle

rammebestemmelse

r

Ikke relevant

Side 13 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

med et uacceptabelt støjniveau1). med støj fra

eksisterende eller

planlagte veje. Såfremt

ny støjfølsom

bebyggelse placeres

mod større veje, skal

bebyggelsen sikres mod

gener gennem

hensigtsmæssig

placering og

disponering,

støjafskærmning samt

brug af støjdæmpende

belægninger.

3.1.7 Følgende regionplantillæg med VVM-redegørelse er fortsat gyldigt

regionplanmæssigt grundlag for de pågældende vejanlæg:

• Etablering af Ring 3 mellem Ørbækvej og Nyborgvej og

Niels Bohrs Allés forlængelse til E20.

• Etablering af Ring 3 mellem Nyborgvej og Kertemindevej.

• Ring 2, Rismarksvejs forlængelse. Udgår

3.2.1

3.3.1

Ved udformningen af vejanlæg og trafikløsninger i øvrigt, herunder

også busterminaler, skal de regionale busruter i henhold til den

kollektive trafikplan så vidt muligt sikres et hensigtsmæssigt forløb.

Vejforlægninger og nye veje skal i rimeligt omfang anlægges med

stoppesteder, hvor der er behov for betjening med kollektiv trafik - i

byområder for hver ca. 500 m. Det bør så vidt muligt undgås at

etablere bump m.v. på veje med regional kollektiv trafik. Såfremt der

alligevel etableres bump m.v., skal der ved udformningen heraf

sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/time for regionale

busser.

Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme

formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra

eksisterende jernbaner1). Det maksimale støjniveau fra

jernbanetrafik, målt som spidsværdi under passage af det mest

støjende tog må ikke overstige en grænse på 85 dB(A) ved ny

støjfølsom arealanvendelse. Vibrationer fra togtrafik må ikke

overstige en grænse på 75 dB (KB vægtet accelerationsniveau) ved

ny støjfølsom arealanvendelse.

3.4.1 Odense Lufthavn skal opretholdes som den eneste lufthavn i Fyns

Hele

kommu

nen

Hele

kommu

nen

Amt. Udgår

3.4.2 Nye flyvepladser kan kun anlægges og øgede aktiviteter på de

eksisterende flyvepladser må kun ske, såfremt det kan godtgøres at

væsentlige nationale og regionale interesser samt internationale

naturbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes1). Udgår

3.4.3 Evt. forbedringer af driftsforholdene på Ærø Flyveplads skal ske i

respekt af Gråsten Nors status som del af et internationalt

naturbeskyttelsesområde og må ikke indebære hindringer for tiltag til

genoprettelse af en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og

arter, der danner grundlag for områdets udpegning. Udgår

3.4.4 Der må ikke placeres støjfølsom arealanvendelse indenfor

støjkonsekvensområderne omkring Odense Lufthavn, Sydfyns

Flyveplads, Ærø Flyveplads og Rolfsted Flyveplads, jf. hovedkort Udgår

Det bør så vidt muligt

undgås at etablere

bump mv. på veje,

der betjenes af den

regionale kollektive

trafik. Såfremt der

alligevel etableres

bump m.v., skal der

ved udformningen

heraf sikres en

vejledende hastighed

på mindst 30 km/t.

Ved planlægning for nye

byområder nær

jernbanestrækninger skal

Miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for

jernbanestøj og -

vibrationer respekteres og

indtænkes.

Nej

Se også generelle

rammer

VVM-tillæg er

automatisk en del

af

kommuneplanen

Redaktionel

ændret

Kun relevant i

Ærø Kommune

Side 14 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

3.5.1

3.5.2

Ferie og fritid

4.3.1.1

4.3.2.1

4.3.2.2

52).

Etablering af nye havneanlæg uden tilknytning til de eksisterende

havne, der er vist på figur 3.5.1, forudsætter særskilt tilvejebringelse

af det fornødne planlægningsmæssige grundlag.

Udvidelse af eksisterende havne kan ske, såfremt nationale eller

regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser

ikke herved tilsidesættes1), og såfremt udvidelsen ikke fordrer et

særskilt VVM tillæg til regionplanen.

Uden for den kystnære zone kan der planlægges for udlæg af nye

sommerhusområder, såfremt dette ikke strider mod nationale eller

regionale interesser eller internationale

naturbeskyttelsesinteresser1). Udlæg kan kun finde sted i tilknytning

til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene kan have en

rummelighed på maksimalt 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke

overstige 1500 m 2 .

Planlægningsmuligheder, som fremgår af vedtagne

kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres.

Arealer, som i kommuneplaner eller regionplanen er udlagt til denne

type af formål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.

4.3.2.3 I den kystnære zone kan der i eller i umiddelbar tilknytning til de på

Hovedkort 1 udpegede turistcentre1) udlægges arealer til ferieanlæg

med overnatningsmuligheder i overensstemmelse med de generelle

retningslinier for byvækst i kapitel 2. Uden for den kystnære zone

kan der planlægges for nye ferieanlæg med overnatningsmuligheder

samt udvidelse af eksisterende anlæg i eller i umiddelbar tilknytning

til byer i det regionale bymønster i overensstemmelse med de

generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2.

For hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

kommu

nen

Hele

Kommu

nen udgår

Hele

Kommu

nen

Hele

kommu

nen

Etablering af et nyt

havneanlæg uden

tilknytning til den

eksisterende havn,

forudsætter særskilt

tilvejebringelse af det

fornødne

planlægningsmæssige

grundlag.

Udvidelse af den

eksisterende havn kan

ske, såfremt

naturområder med

national eller regional

naturbeskyttelsesinteres

se ikke tilsidesættes.

Uden for den kystnære zone

kan der planlægges for udlæg

af nye sommerhusområder,

såfremt dette ikke strider mod

nationale eller regionale

interesser eller internationale

naturbeskyttelsesinteresser.

Udlæg kan kun finde sted i

tilknytning til eksisterende

bymæssig bebyggelse, og

udlæggene kan have en

rummelighed på maksimalt 50

grunde. Grundstørrelsen må

ikke overstige 1.500 kvm.

Arealer som i

kommuneplanen udlæg

ges til

sommerhusområder kan

normalt ikke konverteres

til anden anvendelse.

I den kystnære zone kan

der i eller i umiddelbar

tilknytning til Kerteminde

by udlægges arealer til

ferieanlæg med

overnatningsmuligheder

i overensstemmelse

med de generelle

retningslinier for

byvækst.

Uden for den kystnære

zone kan der

planlægges for nye

ferieanlæg med

overnatnings-

5 18

1

delvist Ja

delvist

ja Ja

Delvist

redaktionelt

tilpasset Ja

nej Ja

Rummelighed for

sommerhusudlæg

indenfor

kystnærhedszone

anser vi for

tilstrækkelig

Aflyse rammerne

for de to

golfbaner for at

tilgodese det

rekreative område

ved Tårup Strand

Redaktionelt

ændret

Side 15 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.3.2.4

4.3.2.5

Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer, som i dag

allerede har en overnatningskapacitet, kan finde sted såfremt dette

ikke strider mod nationale eller regionale interesser samt

internationale naturbeskyttelsesinteresser2). Anlæggene kan i givet

fald udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg.

Udvidelserne kan realiseres på baggrund af landzonelokalplaner for

så vidt angår anlæg uden for det regionale bymønster.

Der kan i eksisterende overflødiggjort3) bygningsmasse i det åbne

land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder/værelser) til

erhvervsmæssig udlejning. Der kan ikke tillades over 10

lejligheder/værelser pr. ejendom og det er normalt en forudsætning,

at ejeren fortsat har bolig på ejendommen. Anvendelse af bygninger

som hoved- og herregårde til sådanne formål forudsætter, at

væsentlige kulturhistoriske interesser ikke herved tilsidesættes.

Udnyttelse af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone.

4.3.2.6 Udover ovennævnte planmuligheder kan de i Bilag A viste arealer

udlægges til ferieanlæg med overnatningsmuligheder. De nærmere

bestemmelser for udlæggene fremgår ligeledes af Bilag A. Den

overordnede placering af planlægningsmulighederne fremgår også

af Hovedkort 1. I forbindelse med detailplanlægning skal der

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommun

en

muligheder samt

udvidelse af

eksisterende anlæg i

eller i umiddelbar

tilknytning til byerne

Rynkeby, Marslev og

Langeskov i

overensstemmelse med

de generelle

retningslinier for

byvækst.

Udvidelsen kan ske på

baggrund af en

lokalplanlægning og ud

fra en konkret

vurdering.Arealer som i

kommuneplanen udlæg

ges til

sommerhusområder kan

normalt ikke konverteres

til anden anvendelse

Der kan i eksisterende

overflødiggjort

bygningsmasse i det

åbne land indrettes

overnatningsfaciliteter

(lejligheder/værelser) til

erhvervs-mæssig

udlejning. Der kan ikke

tillades over 10

lejligheder/værelser pr.

ejendom og det er

normalt en

forudsætning, at ejeren

fortsat har bolig på

ejendommen.

Anvendelse af

bygninger som hoved-

og herregårde til

sådanne formål

forudsætter, at

væsentlige

kulturhistoriske

interesser ikke herved

tilsidesættes. Udnyttelse

af mulighederne

forudsætter ikke

overførsel til byzone.

I forbindelse med

detailplanlægning skal

der foretages

konsekvensvurdering,

såfremt internationale

delvist Ja

ja Ja

delvist Ja

Se også

http://kerteminde.od

eum.com/dk/sundhe

d__service/kultur_og

_fritid/

Se også

http://kerteminde.od

eum.com/dk/sundhe

d__service/kultur_og

_fritid/

Redaktionelt

ændret da en

del af

retningslinjerne er

i planloven

Redaktionel

ændret

Redaktionelt

ændret

Side 16 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

foretages konsekvensvurdering, såfremt internationale

naturbeskyttelsesinteresser berøres. De internationale

naturbeskyttelsesinteresser skal tilgodeses, jf. retningslinie 7.1.2.

4.3.2.7 Fyns Amts regionplantillæg for golfcenter med feriecenterfunktioner

ved Bogense udgør fortsat det regionplanmæssige grundlag for

4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.3.3

feriecentrets etablering. Udgår

Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr, det

vil udover overnatningsenheder sige mindre faciliteter der alene

henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik,

parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool,

tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende

mindre anlæg og faciliteter. Med mindre andet udtrykkeligt er anført

neden for forudsætter etablering af faciliteter og anlæg, der går ud

over det oven for nævnte, særskilt tilvejebringelse af det fornødne

planlægningsmæssige grundlag.

Udlæg af arealer til campingpladsformål, som fremgår af vedtagne

kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres.

Arealer, som i kommuneplaner eller regionplanen er udlagt til denne

type af formål kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

naturbeskyttelsesinteres

ser berøres. De

internationale

naturbeskyttelsesinteres

ser skal tilgodeses,

Ved

campingpladsformål

forstås almindeligt

campingpladsudstyr.

Det vil, udover

overnatningsenheder,

sige mindre faciliteter,

der alene henvender sig

til de, der bor på

pladsen såsom butik,

parkeringsarealer,

opholdsrum,

legepladser,

swimmingpool,

tennisbaner, mindre

supplerende

oplevelsestilbud og

tilsvarende mindre

anlæg og faciliteter.

Med mindre andet

udtrykkeligt er anført

neden for, forudsætter

etablering af faciliteter

og anlæg, der går ud

over det oven for

nævnte, særskilt

tilvejebringelse af det

fornødne

planlægningsmæssige

grundlag.

Udlæg af arealer til

campingpladsformål,

som fremgår af

vedtagne

kommuneplanrammer

eller lokalplaner, kan

fortsat realiseres.

Arealer, som i

kommuneplanen er

udlagt til denne type af

formål, kan normalt ikke

konverteres til anden

anvendelse.

Ja

ja

ja

Se også

http://kerteminde.od

eum.com/dk/sundhe

d__service/kultur_og

_fritid/

Kun relevant i

Nordfyns

Kommune

Redaktionelt

ændret

Redaktionelt

ændret

Side 17 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.3.3.4 I den kystnære zone kan der i eller i umiddelbar tilknytning til de på

Hovedkort 1 udpegede turistcentre1) udlægges arealer til

campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for

autocampere, i overensstemmelse med de generelle retningslinier

for byvækst i kapitel 2. Uden for den kystnære zone kan udlægges

arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for

autocampere, i eller i umiddelbar tilknytning til byer i det regionale

bymønster i overensstemmelse med de generelle retningslinier for

byvækst i kapitel 2. Uden for den kystnære zone kan udvidelser af

bestående campingpladser i det åbne land endvidere normalt finde

sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale

interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser2). Dette

kan ske på baggrund af landzonelokalplaner. Der kan på baggrund

af en landzonelokalplan på hver af øerne Lyø, Bjørnø, Avernakø,

Skarø, Drejø og Strynø etableres mindre campingpladser (max. 50

enheder) med op til 30 % hytter på arealer, som ligger i tilknytning til

eksisterende bebyggelse og landværts strandbeskyttelseslinien.

Nationale eller regionale interesser2) skal respekteres ved

planlægning for og etablering af campingpladserne. I forbindelse

med detailplanlægning for ovennævnte lokaliseringsmuligheder skal

der foretages konsekvensvurdering, såfremt internationale

naturbeskyttelsesinteresser berøres. De internationale

naturbeskyttelsesinteresser skal tilgodeses jf. retningslinie 7.1.2.

4.3.3.5

4.3.3.6

Ud over ovennævnte planmuligheder kan de i bilag A viste arealer

udlægges til campingpladsformål. Såfremt der åbnes muligheder ud

over, hvad der er omfattet af retningslinie 4.3.4.1, fremgår disse

ligeledes af Bilag A. Den overordnede placering af

planlægningsmulighederne fremgår også af Hovedkort 1.

Op til 30 % af kapaciteten på campingpladser, der er beliggende

uden for de i regionplanen udpegede særlige

landskabelige/geologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder,

samt uden for de udpegede særlige biologiske interesseområder,

kan udnyttes til hytteformål.

Hele

Kommu

nen

I Kerteminde by kan der

udlægges arealer til

campingplads-formål,

herunder særlige

camping-pladser for

auto-campere, i

overensstemmelse med

de generelle

retningslinier for

byvækst.

Uden for den kystnære

zone kan udlægges

arealer til campingpladsformål,

herunder særlige

camping-pladser for

auto-campere, i eller i

umiddelbar tilknytning til

Rynkeby, Marslev og

Langeskov i

overensstemmelse med

de generelle

retningslinier for

byvækst.

Med mindre andet

udtrykkeligt er anført

neden for, forudsætter

etablering af faciliteter

og anlæg, der går ud

over det oven for

nævnte, særskilt

tilvejebringelse af det

fornødne

planlægningsmæssige

grundlag.

Op til 30% af

kapaciteten på MyCamp

Kerteminde, der er

beliggende uden for de i

regionplanen udpegede

særlige

landskabelige/geologisk

e og kulturhistoriske

beskyttelsesområder,

samt uden for de

udpegede særlige

biologiske

interesseområder, kan

udnyttes til hytteformål.

Delvist

nej

ja

Redaktionelt

ændret

Redaktionelt

ændret

Side 18 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.3.4.1 Planlægningsmuligheder, som fremgår af vedtagne

kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres. I den

kystnære zone kan der i overensstemmelse med de generelle

retningslinier for byvækst i kapitel 2 planlægges for nye

"Sommerlande", "Vand-/Badelande", "Aktivitetslande",

oplevelsescentre, forlystelsesparker, "Legelande" og lignende anlæg

med en stor publikumstilstrømning i eller i umiddelbar tilknytning til

de på Hovedkort 1 udpegede turistcentre1). Uden for den kystnære

zone kan der planlægges for sådanne anlæg efter de generelle

retningslinier for byvækst i kapitel 2. Udvidelse af eksisterende

anlæg kan finde sted, såfremt dette ikke strider mod nationale eller

regionale interesser samt internationale

naturbeskyttelsesinteresser2).

4.3.4.2 Der kan øst for Gudme by placeres et historisk oplevelsescenter

med tilhørende faciliteter. Området fremgår af Bilag A og er ligeledes

vist på Hovedkort 1. Anvendelsen af området skal i øvrigt overholde

regionplanens generelle retningslinier for byvækst i kapitel 2.

Anvendelsen af området kan ikke konverteres til alternative

byvækstformål. Der kan ikke meddeles tilladelse til opførelse af

byggeri og lignende, medmindre det kan sandsynliggøres, at

arkæologiske interesser ikke herved vil blive tilsidesat i væsentligt

omfang. Udgår

4.3.4.3 Der kan ved Birkende by placeres en større blomsterpark. Området

fremgår af Hovedkort 1. Bebyggelse, der knytter sig til anlægget,

skal tilstræbes en placering i områdets nordøstlige ende i nær

tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i Birkende By.

Bebyggelse, der knytter sig til blomsterparkens deltemaer, kan dog

placeres i forbindelse med disse. Trafikbetjeningen af området skal

fastlægges ved kommune- og lokalplanlægningen for området.

Udgifter som følge af evt. færdselsregulerende foranstaltninger m.v.

på det overordnede vejnet i konsekvens heraf påhviler ikke Fyns

Amt. Udgår

4.3.5.1 Etablering af nye lystbådehavne og udvidelse af eksisterende kan

med nedenstående undtagelser kun ske i de på Hovedkort 1

udpegede turistcentre1). Etablering af ny kapacitet disse steder kan

finde sted, såfremt regionale eller nationale interesser samt

internationale naturbeskyttelsesinteresser2) eller andre tungtvejende

interesser ikke herved tilsidesættes. Der kan - evt. gennem

ombygning af den bestående mindre havn - etableres en ny egentlig

lystbådehavn med maksimalt 150 pladser i tilknytning til det

eksisterende større ferie og fritidsområde ved Varbjerg/Bro.

Havneanlægget skal placeres vest for udløbet af Storå, såfremt det

ikke strider mod internationale naturbeskyttelsesinteresser, jf.

retningslinie 7.1.2. Den overordnede placering fremgår af Hovedkort

1 til regionplanen. De på Hovedkort 1 viste lystbådehavne uden for

udpegede turistcentre kan i begrænset omfang udvides, såfremt

regionale eller nationale interesser samt internationale

naturbeskyttelsesinteresser2) eller andre tungtvejende interesser ikke

herved tilsidesættes. Bådehavnen ved Agernæs Læmole i Haarby

Kommune kan udvides i begrænset omfang med i størrelsesordenen

25 jollepladser. Placeringen fremgår af Hovedkort 1. På Bågø,

Strynø og Bjørnø kan færgehavnene udvides/renoveres på

baggrund af en konkret interesseafvejning, således at der skabes

rimelige havneforhold for fastboende og for besøgende lystsejlere.

Udvidelsen/renoveringen skal ske inden for rammerne af ca. 50

bådpladser hvert sted. Detailplanlægning for udvidelse af havnene

på Bågø og Strynø forudsætter en planlægningstilladelse fra

miljøministeren.

4.3.6.1 Udlæg af arealer til golfbaneformål, som fremgår af vedtagne

kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

Udlæg af arealer til

campingpladsformål,

som fremgår af

vedtagne

kommuneplanrammer

eller lokalplaner, kan

fortsat realiseres.

Lystbådehavnen i

Kerteminde By kan

udvides, såfremt

nationale interesser eller

andre retningslinjer i

Kommuneplanen ikke

herved tilsidesættes. De

øvrige lystbådehavne,

Korshavn, Lodshuse,

Bregnør, Boels Bro og

Munkebo Havn, kan kun

udvides i begrænset

omfang, såfremt

nationale interesser eller

andre retningslinjer i

Kommuneplanen ikke

herved tilsidesættes.

Udlæg af arealer til

golfbaneformål, som

delvist

nej

Nej

Nej

Delvist Nej

Redaktionelt

ændret

Kun Svendborg

Kommune

Blomsterparken

er aflyst

Eksisterende

udlæg i Røninge

Side 19 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.3.6.2

4.3.6.3

Ved etablering af nye golfbaner og ved udvidelse af bestående

golfbaner bør anlægget tilrettelægges på en sådan måde, at

vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres. Anlægget

bør endvidere udformes sådan, at der skabes gode/forbedrede

levesteder for vilde planter og dyr, og således at d

Uden for den kystnære zone kan der kommuneplanlægges for nye

baneanlæg, såfremt dette ikke strider mod nationale eller regionale

interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser1). Klubhus

og andre for driften nødvendige faciliteter skal indrettes i

eksisterende bygningsmasse. Nybyggeri til formålet kan dog finde

sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse. Ferie- og

helårsbebyggelse m.v. i tilknytning til sådanne golfbaner forudsætter

særskilt tilvejebringelse af det nødvendige planlægningsmæssige

grundlag og kan kun finde sted i umiddelbar tilknytning til byer i det

regionale bymønster.

4.3.6.4 Ud over ovennævnte planmuligheder kan der udlægges areal til

golfbaneformål i den kystnære zone som angivet i Bilag A. De

nærmere bestemmelser for udlægget fremgår ligeledes af Bilag A.

Den overordnede placering af planlægningsmuligheden fremgår

også af Hovedkort 1.

nen fremgår af vedtagne

kommuneplanrammer

eller lokalplaner, kan

fortsat realiseres.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen Udgår

4.3.6.5 Fyns Amts regionplantillæg for golfbane ved Skjoldnæs på Ærø

udgør fortsat det regionplanmæssige grundlag for golfbanens

etablering. Udgår

Ved etablering af nye

golfbaner og ved

udvidelse af bestående

golfbaner skal anlægget

tilrettelægges på en

sådan måde, at

vandforbrug, gødskning

og brug af pesticider

minimeres.

Anlægget skal

endvidere udformes

sådan, at der skabes

gode/forbedrede

levesteder for vilde

planter og dyr, og

således at der sikres

gode adgangsmulighedr

for offentligheden.

Uden for den kystnære

zone kan der

kommuneplanlægges

for nye baneanlæg,

såfremt dette ikke strider

mod nationale eller

regionale interesser

samt internationale

naturbeskyttelsesinteres

ser.

Klubhus og andre for

driften nødvendige

faciliteter skal indrettes i

eksisterende

bygningsmasse.

Nybyggeri til formålet

kan dog finde sted i

tilknytning til

eksisterende bymæssig

bebyggelse.

Ja

Ja

fastholdes, resten

udgår

Kun Ærø

Kommune

Side 20 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.3.6.6 Fyns Amts regionplantillæg for golfcenter ved Bogense udgør fortsat

det regionplanmæssige grundlag for etablering af golfbane ved

Bogense. Udgår

4.3.7.1 Inden for det på Hovedkort 1 viste særlige rekreative område Tarup

Davinde (det regionale graveområde ved Tarup Davinde) skal sikres

mulighed for placering af rekreative anlæg efter endt grusindvinding.

Ved den fremtidige udnyttelse af og planlægning for området skal

hensynet til natur og miljøinteresser prioriteres højt, herunder bør

særligt naturmæssigt interessante områder friholdes for placering af

rekreative anlæg. Områdets konkrete muligheder fastlægges i

kommune- og lokalplanlægningen. Udgår

4.3.7.2 På Stige Ø kan der planlægges til rekreative formål, jf. Bilag A.

4.3.9.1

Området er også vist på Hovedkort 1. Udgår

Udnyttelse af nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg til ferie

og fritidsformål, herunder udnyttelse af eksisterende

bygningsmasse, kan først ske, når spildevandsafledningen kan

foregå miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af

recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient.

Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af

spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg, ved etablering af

samletank med bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg, ved

nedsivningsanlæg eller ved biologiske minirenseanlæg i respekt af

den vedtagne målsætning. For anlæg på de små øer skal der som

minimum ske en biologisk rensning af spildevandet. Der skal

endvidere på øerne etableres ordnede affaldshåndterings og

vandforsyningsforhold for nye anlæg til ferie og fritidsformål.

Hele

Kommu

nen

Planlægning for eller

meddelelse af

landzonetilladelser til nyt

byggeri og etablering af

anlæg kan som

udgangspunkt kun ske

indenfor bymæssig

bebyggelse.

Planlægning for eller

meddelelse af

landzonetilladelser til

nybyggeri og etablering

af anlæg uden

tilknytning til

eksisterende bymæssig

bebyggelse kan kun ske

i forbindelse med

virksomheder eller

andre anlæg, som

naturligt eller traditionelt

er knyttet til det åbne

land.

Etablering af boliger

samt etablering eller

udvidelse af institutioner

og virksomheder m.v. i

det åbne land kan først

ske, når

spildevandsafledningen

kan foregå til et

renseanlæg med

tilstrækkelig kapacitet,

eller i øvrigt

miljømæssigt forsvarligt

og under overholdelse

af

recipientkvalitetsplanen

for den anvendte

recipient.

Spildevandsforholdene

skal enten løses ved

afskæring af

spildevandet til

kommunalt

centralrenseanlæg med

videregående rensning

Kun Nordfyns

Kommune

Hvis relevant

Kun Odense

Kommune

Side 21 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.4.1

4.4.2

Placering af støjende fritidsanlæg er omfattet af retningslinierne i

kapitel 5 om planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land.

Placering af støjende fritidsanlæg, der skal inddrages i byzone, er

omfattet af de generelle retningslinier om byudvikling i kapitel 2.

Nye skyde- og motorbaner kan som hovedregel kun etableres,

såfremt der herved ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig

forbedring, f.eks. i forbindelse med sammenlægninger og/eller

flytninger af anlæg. Nyanlæg af skyde- og motorbaner kan endvidere

finde sted, såfremt særlige, f.eks. lokale eller kapacitetsmæssige

forhold taler derfor. Ved nyanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende

støjgrænser tillige overholdes ved eksisterende eller planlagt

støjfølsom arealanvendelse. 1)

Hele

Kommu

nen

Hele

kommu

nen

og næringssalt fjernelse,

eller ved etablering af

nedsivningsanlæg,

minibiologisk rensning

med den fornødne

renseklasse, for at

kunne imødekomme

målopfyldelse af

recipentkvalitetsplanen;

eller løses med

samletank for bortkørsel

til et kommunalt

centralrenseanlæg.

Etablering og udvidelse

af virksomheder m.v.

forudsætter endvidere,

at der er etableret

ordnede

affaldshåndteringsforhol

d.

I forbindelse med

landzonetilladelser skal

det sikres, at der ikke er

støjmæssige problemer

forbundet hermed. Der

skal derfor redegøres for

de støjmæssige forhold

ved udlæg af nye

arealanvendelser,

ligesom planerne skal

indeholde en egentlig

dokumentation, når der

er begrundet tvivl om

overholdelse af

støjkrav.

Nye skyde- og

motorbaner kan som

hovedregel kun

etableres, såfremt der

herved ud fra en samlet

vurdering sker en

miljømæssig forbedring,

fx i forbindelse med

sammenlægninger

og/eller flytninger af

anlæg.

Nyanlæg af skyde- og

motorbaner kan

endvidere finde sted,

såfremt særlige, fx

lokale eller

kapacitetsmæssige

forhold taler derfor. Ved

nyanlæg skal

Se også

masterplaner under

byudvikling

Redaktionelt

ændret

Side 22 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

4.4.3

4.4.4

4.4.5

Nye flyvepladser, hvis formål primært er fritidsflyvning2), kan som

hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering

sker en miljømæssig forbedring, f.eks. i forbindelse med flytning af

operationer fra andre flyvepladser. Forbedringen skal give sig udtryk

i, at der samlet er færre personer belastet med flystøj, og/eller at

støjbelastningens niveau nedsættes.

Nyanlæg af rekreative flyvepladser kan endvidere finde sted, såfremt

særlige forhold taler herfor. Ved nyanlæg af rekreative flyvepladser

skal regionplanens generelle retningslinier for flyvepladser

overholdes.

Ved ønsker om udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative

formål, som f.eks. jetski og vandscootere, skal varetagelsen af

støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til

boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter m.v., samt

varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser tillægges afgørende

betydning ved afvejningen af interesser.

Nær de eksisterende baner må der ikke udlægges arealer til

støjfølsomme formål indenfor de på Hovedkort 5 viste

dokumenterede støjkonsekvensområder. Inden for

de tilnærmede konsekvensområder må disse arealer udlægges,

såfremt Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes3).

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser

tillige overholdes ved

eksisterende

eller planlagt støjfølsom

arealanvendelse.

Nye flyvepladser, hvis

formål primært er

fritidsflyvning, kan som

hovedregel kun

etableres, såfremt der

ud fra en samlet

vurdering sker en

miljømæssig forbedring,

fx i forbindelse med

flytning af operationer

fra andre flyvepladser.

Forbedringen skal give

sig udtryk i, at der

samlet er færre

personer belastet med

flystøj, og/eller at

støjbelastningens

niveau nedsættes.

Nyanlæg af rekreative

flyvepladser kan

endvidere finde sted,

såfremt særlige forhold

taler herfor. Ved

nyanlæg af rekreative

flyvepladser skal

kommuneplanens

generelle retningslinier

for flyvepladser

overholdes.

Ved ønsker om udlæg af

arealer til nye typer

støjende rekreative

formål, som fx jetski og

vandscootere, skal

varetagelsen af

støjbeskyttelseshensyn,

såvel i forhold til boliger

som i forhold til andre

rekreative aktiviteter

m.v., samt varetagelse

af

naturbeskyttelsesinteres

ser tillægges afgørende

betydning ved

afvejningen af

interesser.

Nær de eksisterende

baner må der ikke

udlægges arealer til

støjfølsomme formål

indenfor de

dokumenterede

støjkonsekvensområder.

Ja

Se også

masterplaner for

byudvikling

Redaktionelt

ændret

Side 23 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Bebyggelse

og erhverv i

det åbne land

5.2.1

5.2.2

Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri

og etablering af anlæg kan normalt kun ske i tilknytning til

eksisterende bymæssig bebyggelse. Planlægning for eller

meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri og etablering af anlæg

uden tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse kan kun ske i

forbindelse med virksomheder eller andre anlæg, som naturligt eller

traditionelt er knyttet til det åbne land på grund af

ressourceudnyttelse. Der kan endvidere i særlige tilfælde meddeles

tilladelse til erstatningsbyggeri i det åbne land.

I den kystnære zone kan der kun planlægges for anlæg i landzone,

såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller

funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Tilladelse efter

Planlovens §35 i den kystnære zone kan endvidere kun meddeles,

såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de

nationale planlægningsinteresser.

5.2.3 Etablering af jordbrugsparceller kan kun ske på baggrund af en

landzonelokalplan. Udlæg af arealer til jordbrugsparceller skal i

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

Inden for de tilnærmede

konsekvensområder må

disse arealer udlægges,

såfremt Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænser

kan overholdes.

Planlægning for eller

meddelelse af landzonetilladelser

til nyt byggeri

og etablering af anlæg

kan som udgangspunkt

kun ske indenfor

bymæssig bebyggelse.

Planlægning for eller

meddelelse af landzonetilladelser

til nybyggeri

og etablering af anlæg

uden tilknytning til

eksisterende bymæssig

bebyggelse kan kun ske

i forbindelse med

virksomheder eller

andre anlæg, som

naturligt eller traditionelt

er knyttet til det åbne

land.

Der kan i særlige

tilfælde meddeles

tilladelse til

erstatningsbyggeri i det

åbne land.

I den kystnære zone kan

der kun planlægges for

anlæg i landzone,

såfremt der foreligger en

særlig

planlægningsmæssig

og/eller funktionel

begrundelse for kystnær

lokalisering.

Tilladelse efter

Planlovens § 35 i den

kystnære zone kan kun

meddeles, såfremt det

ansøgte har helt

underordnet betydning i

forhold til de nationale

planlægningsinteresser.

Der åbnes mulighed for

udlæg af

Ja

Ja

Side 24 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

5.2.4

øvrigt ske efter følgende bestemmelser:

• Udlæg skal ske i umiddelbar tilknytning til byer med under

1500 indbyggere og på min. 20 tæt liggende boliger, og når

byen rummer 1 eller flere fællesfunktioner, jf.

fortolkningsbidraget.

• Udlæg kan kun finde sted i tyndt befolkede landdistrikter og

skal i alle tilfælde overholde en afstand på 10 km fra

landsdelscentrene Middelfarts og Odenses byzonegrænse,

og en afstand på 5 km fra egnscentrene Svendborgs og

Nyborgs byzonegrænse.

• Arealforbruget pr. parcel må ikke overstige 1 ha.

Der kan ikke planlægges for jordbrugsparceller i tilknytning til byer,

der indgår i det regionale bymønster, jf. bilag A.

Der kan ikke planlægges for jordbrugsparceller i tilknytning til de på

Hovedkort 3 udpegede særligt bevaringsværdige landsbyer eller

inden for de ligeledes på Hovedkort 3 udpegede særligt

bevaringsværdige landsbyejerlav.

Der kan ikke planlægges for jordbrugsparceller, hvis udlægget er i

strid med væsentlige regionale interesser, jf. regionplanens øvrige

retningslinier.

Etablering af boliger samt etablering eller udvidelse af institutioner

og virksomheder m.v. i det åbne land kan først ske, når

spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med

tilstrækkelig kapacitet eller i øvrigt miljømæssigt forsvarligt og under

overholdelse af recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient.

Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af

spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg med videregående

rensning og næringssaltfjernelse, eller ved etablering af

nedsivningsanlæg, minibiologisk rensning eller samletank med

bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg. Etablering og

udvidelse af virksomheder m.v. forudsætter endvidere, at der er

etableret ordnede affaldshåndteringsforhold.

nen jordbrugsparceller i de

mindre landsbyer, hvor

der ikke er planlagt en

egentlig boligudvikling,

efter følgende

bestemmelser:

Udlæg til

jordbrugsparceller skal

ske på baggrund af en

landzonelokalplan,

hvorefter det samlede

arealforbrug ikke må

overstige 1 ha pr. bolig.

Jordbrugsparceller skal

udlægges i umiddelbar

tilknytning til

eksisterende mindre

bebyggelser d.v.s

landsbyer med mindre

en 1.500 indbyggere.

Det skal tilstræbes, at

udbygningen tilgodeser

principperne om

sammenhængende

bebyggelse.

Ved landsdelscentrene

må der ikke udlægges

jordbrugsparceller inden

for en afstand af 10 km

fra byzonegrænsen.

Etablering af boliger

samt etablering eller

udvidelse af institutioner

og virksomheder m.v. i

det åbne land kan først

ske, når

spildevandsafledningen

kan foregå til et

renseanlæg med

tilstrækkelig kapacitet,

eller i øvrigt

miljømæssigt forsvarligt

og under overholdelse

af

recipientkvalitetsplanen

for den anvendte

recipient.

Spildevandsforholdene

skal enten løses ved

afskæring af

spildevandet til

kommunalt

centralrenseanlæg med

videregående rensning

og næringssalt fjernelse,

eller ved etablering af

Vandplan

Side 25 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

5.2.5

Der kan ikke placeres nye blivende anlæg inden for

beskyttelseslinierne for byggeliniesikrede fremtidige veje, jf.

Hovedkort 1.

Planlægning for nybyggeri eller etablering af anlæg inden for

interessezoner for fremtidige veje, jf. Hovedkort 1, kan ikke finde

sted, før den pågældende kommune efter forhandling med

regionplanmyndigheden har godtgjort, at evt. problemer i forhold til

vejinteresserne kan løses tilfredsstillende.

Ved udlæg af arealer i det åbne land skal det sikres, at udlægget

ikke giver anledning til trafikale problemer på det overordnede

vejnet. Udlæg af arealer kan ikke finde sted, før den pågældende

kommune efter forhandling med vejmyndigheden har godtgjort, at

evt. problemer i forhold til det overordnede vejnet, herunder også

vejreservationer på Hovedkort 1, kan løses tilfredsstillende.

5.2.6 Arealanvendelse til miljøfølsomme formål i det åbne land skal

normalt respektere en afstand af 300 m til landbrugets

driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter.

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug med mere end 15

dyreenheder (DE) uden for de neden for nævnte afstande kan ske

uden kommunalbestyrelsens godkendelse:

• Til nabobeboelse: 50 m - som er en forbudszone

• Til nabobeboelse: 100 m hvis der er tale om husdyrbrug

For hele

kommu

nen

nedsivningsanlæg,

minibiologisk rensning

med den fornødne

renseklasse, for at

kunne imødekomme

målopfyldelse af

recipentkvalitetsplanen;

eller løses med

samletank for bortkørsel

til et kommunalt

centralrenseanlæg.

Etablering og udvidelse

af virksomheder m.v.

forudsætter endvidere,

at der er etableret

ordnede

affaldshåndteringsforhol

d.

Planlægning for

nybyggeri eller

etablering af anlæg

inden for interessezoner

for fremtidige veje kan

ikke finde sted, før der

er forhandlet med

kommunens eller

statens vejmyndighed,

og det er godtgjort, at

eventuelle problemer i

forhold til

vejinteresserne kan

løses tilfredsstillende.

Ved udlæg af arealer i

det åbne land skal det

sikres, at udlægget ikke

giver anledning til

trafikale problemer på

overordnede vejnet.

Udlæg af arealer kan

ikke finde sted, før

kommunens vejafdeling

(Vejdirektoratet for

statsveje) har godtgjort,

at evt. problemer i

forhold til det

overordnede vejnet,

herunder også

vejreservationer som

vist på vejkort, kan løses

tilfredsstillende.

Arealanvendelse til

miljøfølsomme formål i

det åbne land skal

normalt respektere en

afstand på 300 meter til

landbrugets

driftsbygninger med

henblik på at forebygge

Kun første

sætning

medtaget

JHR

Se generelle

rammer

Side 26 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

over 100 DE

• Til ejendomme, der ligger inden for en samlet bebyggelse i

landzone: 300 m

• Til eksisterende eller kommuneplanlagte fremtidige byzone-

eller sommerhusområder: 300 m

• Til områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til

boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål

med henblik på beboelse, institutioner o.l.: 300 m

Afstande for lokalisering af husdyrbrug omfattet af

godkendelsespligten i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5

fastsættes i den enkelte godkendelse.

5.2.7 Landzoneplanlægningen og landzoneadministrationen skal

endvidere ske i respekt af retningslinierne for følgende emner:

I. Erhvervslokalisering (konsekvensområder) jf. afsnit 2.5

II. Jordbrug jf. afsnit 5.4

III. Råstoffer jf. afsnit 5.3

IV. Telemaster jf. afsnit 6.4

V. Affaldsanlæg jf. afsnit 6.5

VI. Naturbeskyttelse jf. afsnit 7.1

VII. Grundvandsbeskyttelse jf. afsnit 7.2

VIII. Vandløb, søer og kystvande jf. afsnit 7.3

IX. Landskab og geologi jf. afsnit 8.1

X. Kulturhistorie jf. afsnit 8.2

5.2.8

Råstoffer

Anvendelse af landzonearealer til støjende anlæg eller ny støjfølsom

arealanvendelse skal ske i respekt af retningslinierne for følgende

emner:

I. Støj fra virksomheder jf. afsnit 2.5

II. Støj fra rekreative anlæg jf. afsnit 4.4

III. Støj fra veje jf. afsnit 3.1

IV. Støj fra jernbaner jf. afsnit 3.3

V. Støj fra lufthavn og flyvepladser jf. afsnit 3.4

VI. Støj fra vindmøller jf. afsnit 6.1

VII. Støj fra forsvarets anlæg jf. afsnit 6.6

I forbindelse med kommuneplanlægningen skal det sikres, at der

ikke er støjmæssige problemer forbundet hermed. Der skal derfor

redegøres for de støjmæssige forhold ved udlæg af nye

arealanvendelser, ligesom planerne skal indeholde en egentlig

dokumentation, når der er begrundet tvivl om overholdelse af

regionplanens støjkrav.

5.3.1 Indvinding af alle typer råstoffer udover rød- og gulbrændende ler

I de udpegede regionale graveområder på Hovedkort 2 vil der kun

undtagelsesvis blive givet afslag på ansøgninger om

råstofindvinding, og kun når meget tungtvejende forhold taler imod

ansøgningen. Udgår

5.3.2 Fyns Amts regionplantillæg med VVM redegørelse for det udpegede

graveområde for bentonit på Tåsinge, jf. Hovedkort 2, udgør fortsat

det regionplanmæssige grundlag for råstofindvindingen i dette

område. Udgår

5.3.3 I det øvrige åbne land kan der kun gives tilladelse til råstofindvinding

hvis:

1. væsentlige samfundsinteresser1) eller særlige forhold taler for

det, og hvis

2. det samtidig kan dokumenteres, at andre sektorinteresser ikke,

eller kun i meget beskedent omfang, tilsidesættes2). Udgår

5.3.4 Som dokumentation for, at et råstof er særligt værdifuldt, jf.

retningslinie 5.3.3, skal ansøger dokumentere råstoffernes art, Udgår

miljøkonflikter.

Ophæves. Omfattet af

anden lovgivning-

I forbindelse med

landzonetilladelser skal

det sikres, at der ikke er

støjmæssige problemer

forbundet hermed. Der

skal derfor redegøres for

de støjmæssige forhold

ved udlæg af nye

arealanvendelser,

ligesom planerne skal

indeholde en egentlig

dokumentation, når der

er begrundet tvivl om

overholdelse af

støjkrav.

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

Redaktionelt

ændret

Side 27 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

mængde, beliggenhed og kvalitet overfor tilladelsesmyndigheden. regional råstofplan

5.3.5 Indvinding af rød- og gulbrændende ler

Indvinding af rød- og gulbrændende ler i regionplanens særlige

landskabeligt/geologiske beskyttelsesområder eller i de større

uforstyrrede landskaber, jf. Hovedkort 3, kan ikke tillades, med

mindre det kan ske uden væsentlig tilsidesættelse af de

landskabelige og/eller geologiske interesser, og uden at andre

sektorinteresser herved tilsidesættes1).

Indvinding af rødbrændende ler i regionplanens større

sammenhængende landskaber, jf. Hovedkort 3, kan normalt

tillades2). Tilladelse til indvinding af gulbrændende ler kan gives her,

hvis det kan ske uden væsentlig tilsidesættelse af landskabelige

og/eller geologiske interesser, og uden at andre sektorinteresser

herved tilsidesættes1).

Indvinding af rød- og gulbrændende ler uden for de nævnte områder

kan normalt tillades, hvis ikke andre sektorinteresser tilsidesættes1). Udgår

5.3.6 Efterbehandling og efterbehandlingsvilkår

Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og

tidligere råstofgrave er forbudt. Amtet kan efter

jordforureningslovens § 52 dispensere fra forbudet med

udgangspunkt i 1) ejerens kontraktmæssige forpligtelser, 2)

væsentlige økonomiske tab for ejeren i forhold til berettigede

forventninger og 3) ingen risiko for forurening af

vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i

den fremtidige drikkevandsforsyning. Udgår

5.3.7 Efter endt indvinding bør råstofgrave som hovedregel efterbehandles

til naturformål og rekreative formål ud fra en konkret afvejning i

forhold til jordbrugsinteresser.

Efterbehandling i Tarup-Davindeområdet sker som hovedregel til

rekreative og naturmæssige formål, i overensstemmelse med

områdets efterfølgende anvendelse som særligt rekreativt område.

Efter endt indvinding kan der bevares geologiske profiler, ud fra en

konkret afvejning af interesserne og færdselssikkerheden. Udgår

5.3.8 Ressourcebeskyttelse

Arealer der ligger i lerbeskyttelsesområder og i udpegede

graveområder, jf. Hovedkort 2, skal i videst muligt omfang friholdes

for båndlæggelse til andet formål, der på længere sigt forhindrer

eventuelle råstofressourcers udnyttelse.

Hvis disse arealer alligevel inddrages til andet formål end

råstofindvinding, skal råstofressourcerne sikres indvundet i det

omfang, dette ikke strider afgørende mod den planlagte

arealanvendelse. Udgår

5.3.9 I de udpegede graveområder på Hovedkort 2 vil der kun

undtagelsesvis blive givet afslag til gravning under

grundvandsspejlet.

Indenfor indvindingsoplandene til vandværker ved graveområderne

Fjelsted, Espe, Svindinge og Volderslev vil der kun blive givet

tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet efter en konkret

afvejning.

I indvindingsområdet Tarup-Davinde fastsættes kvoter i hver

gravetilladelse, for hvor meget der må indvindes under

grundvandsspejlet pr. år.

I lerbeskyttelsesområderne og ved ansøgning uden for de udpegede

graveområder vil der også blive foretaget en konkret afvejning ved

ansøgning om gravning under

grundvandsspejlet. Udgår

Jordbrug

5.4.1 Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål

økonomiseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges

eventuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå

Hele

Kommu

nen

Ved inddragelse af

jordbrugsarealer til

andet formål skal der

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Ja

Side 28 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres

uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.

Ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål skal man

endvidere bestræbe sig på især at værne om velarronderede

ejendomme af en størrelse, der også fremover vil være levedygtige

ejendomme med gode bygninger, ejendomme, hvor der er foretaget

betydelige investeringer, væksthuse, ejendomme med langsomt

groende vækster (frugtplantager, skove m.v.), samt allerede

vandede arealer.

Hensynet til vandmiljøet, styrkelse af naturgrundlaget,

naturgenopretning, rekreative forhold, byvækst, turistanlæg og andre

samfundsmæssigt vigtige formål kan imidlertid indebære, at

ovennævnte hensyn må nedprioriteres.

økonomiseres med

jordbrugsarealerne.

Inddragelse af

jordbrugsarealer skal

blandt andet ske på

baggrund af en nøje

vurdering af, om

alternative

placeringsmuligheder i

højere grad vil tilgodese

de jordbrugsmæssige

interesser, samtidig

med, at øvrige

tungtvejende hensyn

ikke tilsidesættes.

Ved inddragelse af

jordbrugsarealer til

andet formål skal der i

videst muligt omfang

værnes om større

levedygtige ejendomme,

dvs. ejendomme, som

med deres

bygningsmasse og/eller

jordtilliggende, også

fremover vil udgøre

rentable

produktionsmæssige

enheder.

5.4.2 De på Hovedkort 1 viste væksthusområder skal til stadighed være

indeholdt i rammerne for Odense Kommunes kommuneplan med

henblik på at sikre områdernes status som væksthusområder.

Der kan dog inden for disse områder også placeres

følgevirksomheder, der knytter sig til væksthuserhvervets daglige

drift1), og som ikke er meget pladskrævende. Ophæves ikke relevant

Skovrejsning

5.5.1

Der gælder følgende

retningslinjer for

skovrejsning:

Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområder og områder,

hvor skovrejsning er uønsket, fremgår af Hovedkort 2 til

regionplanen.

Hele

kommu

nen

De udpegede

skovrejsningsområder

ønskes tilplantet med

skov.

Inden for de udpegede

områder, hvor

skovrejsning er uønsket,

må der ikke plantes

skov.

Ved fremtidige

udpegninger af

skovrejsningsområder

skal der tages hensyn til

landskab, geologi,

kulturhistorie, natur,

friluftsliv og

Væsentligt

uddybet

Nej

Ja

Side 29 af 77


grundvandsinteresser.

Skovområder, der er

udpeget til

spredningskorridorer for

flora og fauna, bør ikke

have en størrelse på

under 5 ha.

Skovtilplantning med det

formål at beskytte

drikkevandsinteresser,

skal så vidt muligt

dække større

sammenhængende

områder og ske i

sammenhæng med

andre skov- eller

naturområder, så

effekten bliver størst

mulig.

Ved bynær skovrejsning

skal friluftslivets

interesser tilgodeses, og

der skal primært plantes

løvskov, som sikrer

mulighed for lysindfald til

skovbunden.

Inden for

kommuneplanlagte

fremtidige

byudviklingsområder ka

n skovrejsning kun ske i

begrænset omfang og

kun som en integreret

del af

byudviklingsplanen.

Skovrejsning i tilknytning

til større eksisterende og

planlagte

vindmølleområder kan

kun ske, hvor det kan

dokumenteres, at

skoven ikke vil medføre

lævirkning i forhold til

møllerne.

Tilplantninger med

henblik på at etablere

vildtremiser og læhegn,

produktion af

pyntegrønt, juletræer

eller energiskov i kort

omdrift bliver ikke regnet

for skovtilplantning og er

ikke omfattet af

Side 30 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

Tekniske

anlæg

6.1.1 Der kan kun opstilles vindmøller i områder, der allerede er specifikt

udpeget i regionplanen, eller i en kommuneplan og lokalplan. Disse

områder fremgår af Hovedkort 5.

Hele

Kommu

nen

kommuneplanens

bestemmelser om

skovrejsning.

Uanset udpegningerne

kan skovtilplantning ikke

finde sted i områder, der

er omfattet af

Naturbeskyttelseslovens

§3 (beskyttede

naturtyper).

Skovtilplantning skal

endvidere respektere

Naturbeskyttelseslovens

bestemmelser om

beskyttelseslinier, jf.

§'erne 15, 16 og 18.

Udpegningen af arealer,

hvor skovrejsning er

uønsket, gælder ikke for

arealer omfattet af

fredskovspligt.

Skovrejsning er som

udgangspunkt uønsket i

følgende områder:

- Områder omfattet af

vejreservationer

- Kirkebeskyttelseszoner

- Særligt

bevaringsværdige

landsbyejerlav

- Særlige kulturhistoriske

(især

arkæologiske)

beskyttelsesom-råder

- Dele af særlige

landskabelige

beskyttelsesom-råder og

større uforstyrrede

landskaber

- Udpegede potentielle

vådområder

- De vigtigste

lerbeskyttelsesom-råder

- De udpegede

graveområder for sand,

grus, sten og bentonit

- Visse dele af de

særlige biologiske

interesseområder

Der kan kun opstilles

vindmøller over 25 m i

områder, der allerede er

Side 31 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

6.1.2

6.1.3

Opstilling af vindmøller uden for disse områder kan kun ske i

områder, der udlægges ved supplerende planlægning.

Opstilling af vindmøller bør kun ske på baggrund af en lokalplan.

Lokalplanen skal indeholde en vurdering af, hvordan møllerne visuelt

vil påvirke beboelse, natur, landskab, og de kulturhistoriske værdier,

samt oplysning om områdets vindenergimæssige egnethed. Den

skal desuden angive, hvordan de vindenergimæssige interesser er

søgt tilgodeset ved fastlæggelsen af den præcise placering af

vindmøllerne.

Lokalplanen skal angive vindmøllernes maksimale total højde,

udformning, farve, antal og præcise placering af vindmøllerne inden

for lokalplanområdet, samt angive det geografiske

konsekvensområde for nye følsomme funktioner.

Lokalplanen skal indeholde en redegørelse for omfanget af

støjgener, herunder om miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan

overholdes, samt for omfanget af skyggekast i forhold til de

nærmeste beboere jf. retningslinie 6.1.7.

Vindmøller skal i videst mulig omfang opstilles på en måde, der

tager hensyn til landskabelige og æstetiske forhold, og skal normalt

opstilles på en ret linie. Møller inden for samme område skal have

samme fysiske udformning, tilnærmelsesvis samme total højde,

farve og omløbsretning samt være 3 bladet.

Inden for samme vindmølleområde skal møllernes navhøjde,

rotordiameter og omdrejningstal tilnærmelsesvis være ens.

Vindmøller må have en maksimal total højde på 80 m, med mindre

andet er angivet i kommuneplanrammer, lokalplanbestemmelser,

eller i et regionplantillæg med tilhørende VVM redegørelser.

6.1.4 Ved planlægning for en eller flere møller med en total højde på over

80 m eller for 4 møller og derover, skal der gennemføres en VVM -

procedure samt udarbejdes regionplantillæg.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

specifikt udpeget i en

kommuneplan og

lokalplan. Opstilling af

vindmøller uden for

disse områder kan kun

ske i områder, der

udlægges ved

supplerende

planlægning og i

henhold til

vindmøllecirkulæ-rets

bestemmelser.

Opstilling af nye

vindmøller over 80 m i

totalhøjde, kan kun

opstilles på baggrund af

VVM-redegørelse, og

kommune- og

lokalplaner, og der skal

udførlig redegøres for

omfanget af støjgener,

herunder om

Miljøstyrelsens

vejledende støjkrav kan

overholdes, samt for

omfanget af reflekser og

skyggekast i forhold til

naboer. I

lokalplanlægningen af

de udpegede

vindmølleområder skal

det geografiske

konsekvensområde for

nye følsomme funktioner

angives.

Inden for samme

vindmølleområde skal

møllernes navhøjde,

rotordiameter og

omdrejningstal

tilnærmelsesvis være

ens.

Vindmøller må have en

maksimal total højde på

80 m, med mindre andet

er angivet i eksisterende

planlægning med

tilhørende VVMredegørelse.

Opstilling af nye

vindmøller over 80 m i

totalhøjde, kan kun

Ja

Ja

Ja

Side 32 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

6.1.5

6.1.6

Der kan derudover være tale om VVM pligt, hvis det ved en

screening (jf. planlovens samlebekendtgørelses bilag 2) af et

vindmølleprojekt vurderes, at projektet vil påvirke miljøet i et

væsentligt omfang.

Husstandsmøller jf. definitionen i redegørelsen kan opstilles efter en

konkret afvejning i forhold til andre interesser, såfremt:

- møllerne placeres mindst 150 m fra nabobebyggelse og

disses udendørs opholdsarealer og højst 30 meter fra

bebyggelse på egen grund og

- opstillingen ikke strider mod den kommunale og

regionplanens retningslinier i øvrigt.

Vindmøller kan ikke opstilles i områder mv., som er fredede eller

under fredning, eller som er omfattede af Naturbeskyttelseslovens

§3, §4, §15 eller §16.

Vindmøller bør ikke opstilles på lavbundsarealer, som rummer

mulighed for gennem naturgenopretning at udvikle sig til

naturområder.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

opstilles på baggrund af

VVM-redegørelse, og

kommune- og

lokalplaner, og der skal

udførlig redegøres for

omfanget af støjgener,

herunder om

Miljøstyrelsens

vejledende støjkrav kan

overholdes, samt for

omfanget af reflekser og

skyggekast i forhold til

naboer. I

lokalplanlægningen af

de udpegede

vindmølleområder skal

det geografiske

konsekvensområde for

nye følsomme funktioner

angives.

Husstandsmøller kan

opstilles efter en konkret

afvejning i forhold til

andre interesser, og

kræver altid

landzonetilladelse. Som

udgangspunkt skal

møllerne placeres

mindst 150 m fra

nabobebyggelse og

disses udendørs

opholdsarealer og

højest 30 m fra

bebyggelse på egen

grund.

Vindmøller kan ikke

opstilles i områder, som

er fredede eller under

fredning, eller som er

omfattet af

Naturbeskyttelseslovens

§3, §4, §15 eller §16.

For husstandsmøller

træffes afgørelsen dog

baseret på en konkret

vurdering, jf.

ovenstående

retningslinje.

Vindmøller bør ikke

opstilles på

lavbundsarealer, som

rummer mulighed for

gennem

naturgenopretning at

udvikle sig til

Ja

Ja

Side 33 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

6.1.7

Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til bekendtgørelse om støj

fra vindmøller nr. 304 af 14. maj 1991, og skal overholde gældende

støjgrænser jf. figur 6.1.1. til nærmeste beboelses udendørs

opholdsarealer. Når der er opstillet flere vindmøller i et område, skal

det samlede støjbidrag fra alle møller overholde støjgrænserne.

Vindmøller skal holde en afstand til nærmeste beboelse og

nærmeste region-, kommune- eller lokalplanlagt areal til støjfølsom

arealanvendelse på minimum 4 gange

den enkelte vindmølles totalhøjde. Kommuneplanernes kortbilag

skal angive denne minimumsafstand. Der må ikke planlægges for

støjfølsom arealanvendelse inden for minimumsafstanden, med

mindre det kan godtgøres at støjgrænserne i fig. 6.1.1 kan

overholdes.

Ved lokalisering af eller udskiftning af enkeltstående vindmøller

mindre end 600 m til nærmeste beboelse, eller planlægning for

byvækst nærmere end 600 m til eksisterende og planlagte

enkeltstående vindmøller, skal der i den kommunale planlægning og

ved meddelelse af tilladelser redegøres særligt for omfanget af

gener i form af støj og skyggekast i forhold til beboelserne.

Den kommunale planlægning skal ved udlæg af støjfølsom

arealanvendelse inden for påvirkningszonen fra eksisterende og

planlagte møller (jf. redegørelsesdelen) redegøre for at

støjgrænserne i fig. 6.1.1 kan overholdes.

Vindmøller må ikke påføre nærtliggende beboelse mere en 10 timers

skyggekast om året. Den kommunale planlægning for vindmøller

skal redegøre for omfanget af skyggekast.

6.1.8 I vindmølleområder, der er dækket af de overordnede

radiokædeforbindelser, eller hvori Tele Danmark A/S's maritime

anlæg er placeret, skal lokalplanlægning for opstilling af vindmøller

bero på en konkret vurdering foretaget i overensstemmelse med det

fra Tele Danmark A/S til regionplanmyndigheder og kommuner

fremsendte materiale med tilhørende kort jf. fig. 6.1.2, og skal

indeholde en redegørelse herfor.

6.3.1 Der kan anlægges et jævnstrømskabel (jordkabel) fra Fraugde til

kysten nord for Risinge Hoved, jf. figur 6.3.1 neden

for. Den nærmere linieføring fastlægges ved forhandling mellem

Eltra og de berørte planlægningsmyndigheder.

Ved fastlæggelse af linieføringen skal der tages hensyn til

6.4.1

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

landskabs- og naturinteresser. Udgår

Udbygningen på telekommunikationsområdet skal altovervejende

ske i form af anlæg uden landskabelige konsekvenser.

Herved forstås installationer, der anbringes på siden eller ovenpå

eksisterende bygninger og anlæg (eksempelvis kirker, skorstene,

siloer, vindmøller, højspændingsmaster, eksisterende

antennemaster o.l. ), uden at de bidrager yderligere til volumen eller

højde på den bygning eller det anlæg, de placeres på1).

Disse typer af installationer kan etableres overalt i regionen.

Hele

Kommu

nen

naturområder.

Lovgivningsmæs-sige

minimums-afstande til

naboer for placering af

vindmøller skal

overholdes.

Der må ikke planlægges

for støjfølsom

anvendelse inden for

minimums-afstanden,

med mindre det kan

godtgøres, at

støjgrænserne kan

overholdes.

Vindmøller der har

været ude af drift i et år,

og som er ophørt med at

producere, skal fjernes

uden udgift for det

offentlige. Der skal

derfor i forbindelser med

tilladelser, tinglyses en

fjernelses-deklaration,

der sikrer fjernelse af

vindmøller, uden udgift

for det offentlige. Dette

skal fremgå af

vindmøllelokalplan-er.

Vindmøller skal opstilles

med en minimumafstand

på 200 m til

overordnede

radiokædeforbindelser.

Udbygningen på

telekommunikationsomr

ådet skal altovervejende

ske i form af anlæg

uden landskabelige

konsekvenser. Herved

forstås installationer, der

anbringes på siden eller

ovenpå eksisterende

bygninger og anlæg

(eksempelvis kirker,

skorstene, siloer,

Ja

Ja

Ja Redaktionelt

tilpasset

Side 34 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

6.4.2

Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige

teknologiske eller økonomiske argumenter, at retningslinie 6.4.1 ikke

kan overholdes, kan udbygningen ske i form af anlæg med

begrænsede landskabelige konsekvenser.

Herved forstås enten etablering af mindre maste-/antenneanlæg på

eksisterende bygninger og anlæg (herunder også forhøjelse af

eksisterende master/antenner), når bygningsværkets samlede højde

herved kun forøges med max. 1/3, eller opstilling af nye

master/antenner på max. 30 m på jomfruelig jord1).

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar

tilknytning til byerne i det regionale bymønster eller i umiddelbar

tilknytning til landsbyer eller tilsvarende

bymæssig bebyggelse. Hvis dette ud fra en rimelig hensyntagen til

dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering ske i det åbne

land, normalt i tilknytning til anden bebyggelse og anlæg.

Anlæggene kan dog ikke placeres inden for følgende områdetyper i

regionplanen:

- Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder

- Større uforstyrrede områder

- Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder

- Kirkebeskyttelseszoner

Hele

Kommu

nen

vindmøller,

højspændingsmaster,

eksisterende

antennemaster o.l. ),

uden at de bidrager

yderligere til volumen

eller højde på den

bygning eller det anlæg,

de placeres på. Disse

typer af installationer

kan etableres overalt i

kommunen.

Såfremt det kan

sandsynliggøres med

baggrund i rimelige

teknologiske eller

økonomiske

argumenter, at

ovenstående

retningslinie ikke kan

overholdes, kan

udbygningen ske i form

af anlæg med

begrænsede

landskabelige

konsekvenser. Herved

forstås enten etablering

af mindre maste-

/antenneanlæg på

eksisterende bygninger

og anlæg (herunder

også forhøjelse af

eksisterende

master/antenner), når

bygningsværkets

samlede højde herved

kun forøges med max.

1/3, eller opstilling af

nye master/antenner på

max. 30 m på jomfruelig

jord.

Disse typer af anlæg

skal primært etableres i

eller i umiddelbar

tilknytning til byerne i det

regionale bymønster

eller i umiddelbar

tilknytning til landsbyer

eller tilsvarende

bymæssig bebyggelse.

Hvis dette ud fra en

rimelig hensyntagen til

dækningsforhold ikke er

tilstrækkeligt, kan

etablering ske i det åbne

land, normalt i

tilknytning til anden

bebyggelse og anlæg.

Ja Redaktionelt

tilpasset

Side 35 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

6.4.3

Såfremt det kan sandsynliggøres med baggrund i rimelige

teknologiske eller økonomiske argumenter, at retningslinierne 6.4.1

og 6.4.2 ikke kan overholdes, kan der som sidste mulighed ske

udbygning med nye maste-/antenneanlæg på over 30 m's højde eller

udbygning af eksisterende anlæg med maste-/antenneanlæg, der

forøger højden af det eksisterende anlæg med mere end 1/31).

Disse typer af anlæg skal primært etableres i eller i umiddelbar

tilknytning til byerne i det regionale bymønster. Hvis dette ud fra en

rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan

etablering ske i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende

bymæssig bebyggelse. Anlæggene kan dog ikke placeres inden for

følgende områdetyper i regionplanen:

- Særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder

- Større uforstyrrede områder

- Større sammenhængende landskabsområder

- Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder

- Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav

- Kirkebeskyttelseszoner

Anlæg af denne type må ikke overstige en samlet højde på 60 m.

Hele

Kommu

nen

Anlæggene kan dog

ikke placeres inden for

følgende områdetyper:

- Særlige

landskabelige/geologisk

e beskyttelsesom-råder

- Større uforstyrrede

områder

- Særlige

kulturhistoriske

beskyttelsesom-råder

- Kirkebeskyttelseszoner

Såfremt det kan

sandsynliggøres med

baggrund i rimelige

teknologiske eller

økonomiske

argumenter, at

ovenstående

retningslinjer ikke kan

overholdes, kan der som

sidste mulighed ske

udbygning med nye

maste-/antenneanlæg

på over 30 m's højde

eller udbygning af

eksisterende anlæg med

maste-/antenneanlæg,

der forøger højden af

det eksisterende anlæg

med mere end 1/3.

Disse typer af anlæg

skal primært etableres i

eller i umiddelbar

tilknytning til byerne i det

regionale bymønster.

Hvis dette ud fra en

rimelig hensyntagen til

dækningsforhold ikke er

tilstrækkeligt, kan

etablering ske i

umiddelbar tilknytning til

landsbyer eller

tilsvarende bymæssig

bebyggelse. Anlæggene

kan dog ikke placeres

inden for følgende

områdetyper:

- Særlige

landskabelige/geologisk

e beskyttelsesområder

- Større uforstyrrede

områder

- Større

sammenhængende

landskabsområder

- Særlige

kulturhistoriske

beskyttelsesområder

Ja Redaktionelt

tilpasset

Side 36 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

6.5.1 Deponering generelt:

De på hovedkort 5 samt på figurerne 6.5.1 og 6.5.2 viste

udvidelsesmuligheder for Klintholm Losseplads i Gudme Kommune

og Tranderup Losseplads i Ærøskøbing Kommune, reserveres til

deponeringsanlæg eller tilsvarende aktiviteter.

Detailplanlægningen for udvidelsen af Tranderup Losseplads

forudsætter en planlægningstilladelse fra miljøministeren.

Det på figur 6.5.1 viste område A (Stenagergård) kan anvendes til

formål i tilknytning til driften af det rekreative område Klintholm, der

etableres løbende i takt med områdets færdigudnyttelse og

retablering. Den samlede bygningsmasse i området må ikke i

væsentligt omfang overstige det nuværende omfang (ultimo 2004).

Eventuel ny bebyggelse skal ske uden for internationale

naturbeskyttelsesområde, uden for beskyttede naturtyper, jf.

Naturbeskyttelseslovens §3, samt uden for arealer omfattet af

strandbeskyttelseslinien, jf. Naturbeskyttelseslovens §15.

Bygningsmassen i området kan endvidere anvendes til

produktionsskole o.l. Udgår

6.5.2 Det på hovedkort 5 samt på figur 6.5.3 viste areal i Odense

Kommune reserveres til deponeringsareal med mulighed for

deponering af ca. 10,3 mill. m3 affald, heraf ca. 1,2 mill. m3 til

flyveaske og afsvovlingsprodukter, og ca. 1,0 mill. m3 disponibelt. Udgår

6.5.3 Arealerne reserveret i retningslinierne 6.5.1 og 6.5.2 skal optages i

rammerne for lokalplanlægningen i kommuneplanerne for Gudme,

Ærøskøbing og Odense Kommuner i overensstemmelse med

ovenstående retningslinier. Udgår

6.5.4 Deponi for shredderaffald:

Retningslinierne i Fyns Amts regionplantillæg med VVM-redegørelse

om depot for shredderaffald på Odense Nord Miljøcenter er fortsat

gældende.

6.5.5 Kommunekemi A/S:

Retningslinierne i Fyns Amts regionplantillæg med VVM-redegørelse

om udvidelse af Kommunekemi A/S´ deponeringsareal ved Klintholm

er fortsat gældende.

6.5.6 På Kommunekemi A/S´ejendom Lindholmvej 3 i Nyborg kan der

etableres et fuldskalaanlæg til forgasning af imprægneret affaldstræ.

Forgasningsanlægget skal drives i overensstemmelse med

gældende miljøgodkendelse. Ophæves

6.5.7 Forurenet jord:

Ved bortskaffelse af forurenet jord i Fyns Amt skal det tilstræbes at

følge følgende prioritering:

1. Rensning.

Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri

anvendelse, såfremt dette er muligt med en rimelig

teknisk/økonomisk indsats.

2. Anvendelse.

Såfremt punkt 1 ikke kan efterleves, skal forurenet jord anvendes

primært som driftmiddel på deponeringsanlæg eller sekundært i

bygge- /anlægsprojekter.

3. Deponering på deponeringsanlæg.

Såfremt punkt 1 og 2 ikke kan efterleves, skal forurenet jord

For hele

kommu

nen

- Særligt

bevaringsværdige

landsbyejerlav

- Kirkebeskyttelseszoner

Anlæg af denne type må

ikke overstige en samlet

højde på 60 m.

Ophæves se sidste

kolonne

Ophæves se sidste

kolonne

Ved bortskaffelse af

forurenet jord skal det

tilstræbes at følge

følgende

prioritering:

1. Rensning. Forurenet

jord skal renses på

miljøgodkendte anlæg til

fri anvendelse, såfremt

dette er muligt med en

rimelig

teknisk/økonomisk

indsats.

Nej Kun relevant i

Svendborg og

Ærø Kommuner

Nej Kun relevant i

Odense

Kommune

Nej Kun relevant i

Svendborg, Ærø

og Odense

Kommuner

Alle VVM-tillæg er

automatisk en del

af

kommuneplanen

Alle VVM-tillæg er

automatisk en del

af

kommuneplanen

Ikke relevant

Side 37 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

deponeres på deponeringsanlæggene udlagt i denne regionplan,

eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning hertil.

4. Deponering andetsteds.

Såfremt punkterne 1-3 ikke kan efterleves, kan forurenet jord

deponeres på et særskilt specialdepot uden tilknytning til et af

deponeringsanlæggene udlagt i denne regionplan.

6.5.8 Roejord

Indenfor det på figur 6.5.4 viste område A, kan der i kommune- og

lokalplan udlægges areal til nye jordbassiner til aflejring af den jord

der tilføres Danisco Sugar, Assens, sammen med roerne.

Det på figur 6.5.4 viste område B, kan i kommune- og lokalplan

udlægges til rekreativt formål, og til indramning af dette område kan

anlægges en lav dæmning/standvold (max. 2 m høj), som i

princippet vist på kortbilaget. Der må ikke ske ændringer på den

landværts del af området.

Kommune- og lokalplan skal sikre, at der på forstranden langs de

nuværende og nye jordbassiner og det rekreative område B, kan

etableres stiforbindelse mellem Asnæs og Nyhuse. Ophæves

6.5.9

Slammineraliseringsanlæg ved Svendborg

Retningslinierne i Fyns Amts regionplantillæg med VVM-redegørelse

for slammineraliseringsanlæg ved Svendborg er fortsat gældende. Ophæves

6.5.10 Forurenet havnesediment

- Et depot for forurenet havnesediment må normalt kun

anvendes til deponering af havnesediment, og ikke modtage

andre materialer.

- Et depot for forurenet havnesediment skal være tæt, således

at der ikke kan ske udsivning af perkolat til jorden eller til

vandmiljøet.

- En eventuel udledning af overskudsvand fra et depot for

forurenet havnesediment skal ske på en sådan måde, at

udledningen af de stoffer, der er omfattet af Miljøog

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996

2. Anvendelse. Såfremt

punkt 1 ikke kan

efterleves, skal forurenet

jord anvendes primært

som driftmiddel på

deponeringsanlæg eller

sekundært i bygge-

/anlægsprojekter.

3. Deponering på

deponeringsanlæg.

Såfremt punkt 1 og 2

ikke kan efterleves, skal

forurenet jord deponeres


deponeringsanlæggene

udlagt i denne

regionplan, eller i et

specialdepot

umiddelbart i tilknytning

hertil.

4. Deponering

andetsteds. Såfremt

punkterne 1-3 ikke kan

efterleves, kan forurenet

jord deponeres på et

særskilt

specialdepot uden

tilknytning til et af

deponeringsanlæggene

udlagt i denne

kommuneplan.

Et depot for forurenet

havnesediment må

normalt kun anvendes til

deponering af

havnesediment, og ikke

modtage andre

materialer.

Et depot for forurenet

havnesediment skal

være tæt, således at der

Ikke relevant

Alle VVM-tillæg er

automatisk en del

af

kommuneplanen

Side 38 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af

visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet begrænses

mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi.

6.6.1 Der må ikke placeres arealer til støjfølsomme formål inden for

støjkonsekvensområder omkring militære anlæg (øvelsearealer og

skydebaner) på Hovedkort 5, med mindre det dokumenteres, at der

ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed. Ophæves

6.6.2 Ved anlæg af nye militære øvelsesområder eller skydebaner skal

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes ved eksisterende

eller planlagt støjfølsom arealanvendelse. Ophæves

6.7.1 Fyns Amts regionplantillæg med VVMredegørelse

for:

• Etablering af naturgasledning fra Højby til Åsum (Odense

Kommune) og

• _ Etablering af naturgasledning fra Højby til Dalum (Odense

Kommune)

udgør fortsat det planlægningsmæssige grundlag for etablering af de

pågældende naturgasledninger. Ophæves

Natur og

vandmiljø

7.1.1 første

del

Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser, heder, ferske

enge, overdrev og strandenge, som er omfattet af

Naturbeskyttelseslovens §3 samt i sten og jorddiger, som er omfattet

af Museumslovens § 29 a, må normalt ikke finde sted.

Ændring kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler

herfor og forudsat, at ændringen ikke medfører nogen, eller alene en

ubetydelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier, eller

mulighederne for at realisere de i regionplanen indeholdte

naturkvalitetsmål (jf. Hovedkort 4 samt retningslinie 7.1.5 neden for)

og recipientkvalitetsmål (jf Hovedkort 7 samt retningslinier i kap.

7.3.)

Ændring kan endvidere ske i tilfælde, hvor det fra amtets side

vurderes, at den påtænkte ændring har en positiv effekt for

realiseringen af kvalitetsmålene for den aktuelle lokalitet. En

tilladelse skal i givet fald ledsages af vilkår, som sikrer muligheden

for den biologiske forbedring, der begrunder tilladelsen.

Hele

Kommu

nen

ikke kan ske udsivning

af perkolat til jorden eller

til vandmiljøet.

En eventuel udledning

af overskudsvand fra et

depot for forurenet

havnesediment skal ske

på en sådan måde, at

udledningen af de

stoffer, der er omfattet af

Miljø- og

Energiministeriets

bekendtgørelse nr. 921

af 8. oktober 1996 om

kvalitetskrav for

vandområder og krav til

udledning af visse

farlige stoffer til vandløb,

søer eller havet

begrænses mest muligt

ved hjælp af bedst

tilgængelig teknologi.

Ændring af tilstanden i

åbne vandløb, søer,

moser, heder, ferske

enge, overdrev og

strandenge, som er

omfattet af

Naturbeskyttelseslovens

§3 samt i sten og

jorddiger, som er

omfattet af

Museumslovens § 29 a,

må normalt ikke finde

sted.

Ændring kan dog ske,

såfremt væsentlige

samfundsinteresser taler

herfor og forudsat, at

Ja

KK har ingen

militære anlæg…

Ingen ønsker om

nye anlæg

Ikke relevant for

Kerteminde

Kommune

Side 39 af 77


Fyns

Am

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.1.1 sidste

del

Tilladelse til vandindvinding, der kan betyde væsentlige

naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A, B eller C)

samt søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser,

eller i øvrigt kan påvirke de særlige biologiske interesseområder

betydeligt, bør undgås.

Nødvendige nye vandindvindinger, som vil påvirke værdifulde

naturområder, og hvor alternativer ikke kan findes, bør forudsætte,

at der er tale om højt prioriterede formål (drikkevandsformål), samt

at der gennemføres kompenserende foranstaltninger i forhold til de

naturværdier, der påvirkes heraf.

7.1.2 Inden for de på Hovedkort 4 viste internationale

naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) må der ikke:

• Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder.

Hele

Kommu

nen

ændringen ikke

medfører nogen, eller

alene en ubetydelig

forringelse af de aktuelle

naturmæssige værdier,

eller mulighederne for at

realisere de nuværende

naturkvalitetsmål og

recipientkvalitetsmål (jf

retningslinier i afsnittet

om vandområder).

Ændring kan endvidere

ske i tilfælde, hvor det

fra amtets side

vurderes, at den

påtænkte ændring har

en positiv effekt for

realiseringen af

kvalitetsmålene for den

aktuelle lokalitet. En

tilladelse skal i givet fald

ledsages af vilkår, som

sikrer muligheden for

den biologiske

forbedring, der

begrunder tilladelsen.

Tilladelse til

vandindvinding, der kan

betyde væsentlige

naturforringelser for de

højest målsatte

naturområder (A, B eller

C) samt søer, vandhuller

og kilder med særlige

biologiske interesser,

eller i øvrigt kan påvirke

de særlige biologiske

interesseområder

betydeligt, bør undgås.

Nødvendige nye

vandindvindinger, som

vil påvirke værdifulde

naturområder, og hvor

alternativer ikke kan

findes, bør forudsætte,

at der er tale om højt

prioriterede formål

(drikkevandsformål),

samt at der

gennemføres

kompenserende

foranstaltninger i forhold

til de naturværdier, der

påvirkes heraf.

Inden for de

internationale

naturbeskyttelsesområd

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Ja

Side 40 af 77


• Planlægges nye større veje eller sideanlæg i form af

servicestationer, materialepladser og lignende.

• Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre

trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, f.eks. lufthavne,

flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet,

luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker,

lossepladser og anlæg for deponering. herunder

vindmølleklynger og -parker.

• Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

I øvrigt må der ikke i eller uden for de internationale

naturbeskyttelsesområder planlægges for, meddeles tilladelser,

dispensationer eller godkendelser til byggeri, anlæg eller aktiviteter (I

administration af plan- og miljølovgivningen må der ikke gives

tilladelser, dispensationer eller godkendelser), der kan påvirke de

internationale naturbeskyttelsesområder såfremt dette kan indebære

forringelser af områdets naturtyper og levestederne for arterne eller

kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de

arter området er udpeget for. For Ramsarområder gælder at

tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres så

myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger,

som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

er (Natura 2000

områder) må der ikke:

Udlægges nye arealer til

byzone eller

sommerhusområder.

Planlægges nye større

veje eller sideanlæg i

form af servicestationer,

materialepladser og

lignende.

Planlægges nye eller

væsentlige udvidelser af

andre trafikanlæg og

tekniske anlæg og

lignende, fx lufthavne,

flyvepladser, jernbaner,

havne, opfyldninger på

søterritoriet,

luftledningsanlæg,

vindmølleklynger og -

parker, lossepladser og

anlæg for deponering,

herunder

vindmølleklynger og -

parker.

Udlægges nye områder

til råstofindvinding på

land.

I øvrigt må der ikke i

eller uden for de

internationale

naturbeskyttelsesområd

er planlægges for,

meddeles tilladelser,

dispensationer eller

godkendelser til byggeri,

anlæg eller aktiviteter,

der kan påvirke de

internationale

naturbeskyttelsesområd

er, såfremt dette kan

indebære forringelser af

områdets naturtyper og

levestederne for arterne

eller kan medføre

forstyrrelser, der har

betydelige

konsekvenser for de

arter området er

udpeget for.

For Ramsarområder

gælder, at tilladelser,

dispensationer eller

Side 41 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.1.3

Inden for det på Hovedkort 4 viste særlige biologiske

interesseområder kan der alene ske bebyggelse eller etableres

anlæg i ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt beskyttelses- og

naturforbedringsinteresser ikke herved tilsidesættes, herunder at

spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke

forringes.

Lavbundsarealer inden for de særlige biologiske interesseområder,

for eksempel kunstigt afvandede eller drænede arealer, som hidtil

var enge, moser, lavvandede søer og fjordarealer, og som rummer

mulighed for at udvikle sig til områder af stor værdi for naturen eller

som våde enge til kvælstofomsætning, bør så vidt mulig friholdes for

byggeri og anlæg. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør

udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig anden

naturmæssig anvendelse af arealerne.

Planlægningsmuligheder som i øvrigt fremgår af gældende

regionplan kan dog realiseres.

7.1.4 Uden for de særlige biologiske interesseområder kan bebyggelse og

etablering af anlæg finde sted, såfremt naturkvalitetsmålene (jf.

Hovedkort 4 og retningslinie 7.1.5 neden for) samt hensynet til søer,

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

godkendelser skal

administreres så

myndighederne fremmer

beskyttelsen af

områderne.

Uanset ovennævnte kan

der dog planlægges for

foranstaltninger, som vil

medføre forbedringer af

naturforholdene i

områderne.

Inden for de særlige

biologiske

interesseområder kan

der alene ske

bebyggelse eller

etableres anlæg i

ganske ubetydeligt

omfang og kun såfremt

beskyttelses- og

naturforbedringsinteress

er ikke herved

tilsidesættes, herunder

at

spredningsmulighederne

for det vilde plante- og

dyreliv ikke forringes.

Lavbundsarealer inden

for de særlige biologiske

interesseområder, fx

kunstigt afvandede eller

drænede arealer, som

hidtil var enge, moser,

lavvandede søer og

fjordarealer, og som

rummer mulighed for at

udvikle sig til områder af

stor værdi for naturen

eller som våde enge til

kvælstofomsætning, bør

så vidt mulig friholdes

for byggeri og anlæg.

Eventuelle anlæg på

lavbundsarealer bør

udformes under hensyn

til mulighederne for en

fremtidig anden

naturmæssig

anvendelse af

arealerne.

Planlægningsmulighede

r, som i øvrigt fremgår af

gældende regionplan,

kan dog realiseres.

Uden for de særlige

biologiske

interesseområder kan

Ja

Vær opmærksom

på kravet i

Natura2000

bekendtgørelsen

om at områderne

skal vises i

kommuneplanen

Side 42 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.1.5

vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke herved

tilsidesættes.

Naturkvalitetsmål for de enkelte naturområder fremgår oversigtligt af

Hovedkort 4, og målsætningskategorierne er defineret i fig. 7.1.2.

Med henblik på at varetage de biologiske bevaringsinteresser i det

åbne land må der ikke efter plan-, miljølovgivningen og anden

relevant lovgivning meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem

forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre

opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.

7.1.6 En indsats m.h.p. at sikre/genoprette gunstig bevaringsstatus i de

internationale naturbeskyttelsesområder vil blive givet højeste

prioritet.

Amtets aktive naturforvaltningsindsats skal i vidt omfang rettes mod

de udpegede særlige biologiske interesseområder samt i øvrigt mod

de på Hovedkort 3 angivne konceptområder.

Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget i

disse områder og det skal gennem amtets naturforvaltningsindsats

særligt tilstræbes at realisere de naturkvalitetsmål, der fremgår af

Hovedkort 4 og retningslinie 7.1.5 oven for.

I vandløb, søer, moser, nor, havområder og andre vådområder inden

for de særlige biologiske interesseområder skal der tilstræbes

miljømæssige forhold, herunder en vandkvalitet, der sikrer, at

områderne har et så alsidigt og naturligt plante- og dyreliv som

muligt. Disse områder bør endvidere sikres mod andre

kulturpåvirkninger, herunder påvirkninger som følge af rekreative

aktiviteter, indvinding af råstoffer fra havbunden etc., der kan

forringe områdernes aktuelle naturmæssige værdier eller forhindre

realiseringen af de i regionplanen fastsatte natur- og

recipientkvalitetsmål.

Der skal arbejdes for etablering af en nationalpark omfattende

centrale dele af Det Sydfynske Øhav.

Hele

Kommu

nen

bebyggelse og

etablering af anlæg

finde sted, såfremt

naturkvalitetsmålene

samt hensynet til søer,

vandhuller og kilder med

særlige biologiske

interesser ikke herved

tilsidesættes.

Naturkvalitetsmål for de

enkelte naturområder

fremgår oversigtligt af

kortet på forsiden af

dette afsnit, og

målsætningskategoriern

e er defineret i denne

fil.

NAturkvalitet_fra_RP20

05_7_1_Naturbeskyttels

e.pdf (74 KB)

Med henblik på at

varetage de biologiske

bevaringsinteresser i det

åbne land må der ikke

efter plan-,

miljølovgivningen og

anden relevant

lovgivning meddeles

tilladelser til aktiviteter,

der gennem forurening

kan påvirke

naturområder i et

omfang, som kan hindre

opfyldelsen af de

fastlagte

naturkvalitetsmål.

En indsats m.h.p. at

sikre/ genoprette gunstig

bevaringsstatus i de

internationale

naturbeskyttelsesområd

er vil blive givet højeste

prioritet.

Byrådets aktive

naturforvaltningsindsats

skal i vidt omfang rettes

mod de udpegede

særlige biologiske

interesseområder samt i

øvrigt mod de angivne

konceptområder.

Indsatsen skal bidrage

til at forbedre og

udbygge

naturgrundlaget i disse

områder og det skal

gennem kommunens

naturforvaltningsindsats

Tilpasset

Nationalpar

k fjernet

JHR

Ja

Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 43 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

Grundvand

7.2.1

Prioritering af vandressourcernes anvendelse

I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese

alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i de ferske

vandområder, skal der som hovedregel prioriteres således:

1. Befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter

husholdning, almindelig landbrugsdrift (undtaget vanding af

afgrøder), institutioner og erhverv med mindre vandforbrug.

2. Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og

vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i

vådområder i øvrigt (søer, moser, kilder m.v.) i overensstemmelse

med recipientkvalitetsplanens og naturkvalitetsplanens

målsætninger.

3. Andre formål, der omfatter indvinding til mere vandforbrugende

industrier, vanding i jordbrugserhvervene, vanding af golfbaner og

andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og

køleformål, samt virkninger af råstofindvinding under

grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig

helhedsvurdering.

Hvor ovenstående prioritering indebærer, at

recipientkvalitetsplanens og naturkvalitetsplanens målsætninger ikke

kan opfyldes, forudsættes gennemførelse af samfundsøkonomiske

overvejelser, hvorunder investeringer i spildevandsanlæg også

inddrages.

særligt tilstræbes at

realisere de

naturkvalitetsmål, der

fremgår af oven for.

I vandløb, søer, moser,

nor, havområder og

andre vådområder inden

for de særlige biologiske

interesseområder skal

der tilstræbes

miljømæssige forhold,

herunder en

vandkvalitet, der sikrer,

at områderne har et så

alsidigt og naturligt

plante- og dyreliv som

muligt. Disse områder

bør endvidere sikres

mod andre

kulturpåvirkninger,

herunder påvirkninger

som følge af rekreative

aktiviteter, indvinding af

råstoffer fra havbunden

etc., der kan forringe

områdernes aktuelle

naturmæssige værdier

eller forhindre

realiseringen af de i

kommuneplanen

fastsatte natur- og

recipientkvalitetsmål.

I områder, hvor

vandressourcen ikke er

tilstrækkelig til at

tilgodese alle behov for

vandindvinding og alle

behov for vand i de

ferske vandområder,

skal der som hovedregel

prioriteres således:

1. Befolkningens

almindelige

vandforsyning, der

omfatter husholdning,

almindelig landbrugsdrift

(undtaget vanding af

afgrøder), institutioner

og erhverv med mindre

vandforbrug.

2. Opretholdelse af en

miljømæssig acceptabel

vandføring og

vandstand i vandløb

samt vandudskiftning og

vandstand i vådområder

i øvrigt (søer, moser,

kilder m.v.) i

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 44 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.2

7.2.3

Vandbesparelser

Der skal økonomiseres med befolkningens almindelige vandforbrug

og erhvervslivets vandforbrug. Det betyder, at der skal indføres

vandbesparende foranstaltninger i industrien, at kølevand skal

genbruges og at sekundavand (forurenet vand) så vidt muligt skal

bruges. Samtidig skal vandspild fra utætte ledninger nedsættes mest

muligt.

Hvor boliger forsynes med vandværksvand, må forsyningen normalt

ikke suppleres med vandindvinding fra private brønde og boringer.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

overensstemmelse med

recipientkvalitetsplanens

og naturkvalitetsplanens

målsætninger.

3. Andre formål, der

omfatter indvinding til

mere vandforbrugende

industrier, vanding i

jordbrugserhvervene,

vanding af golfbaner og

andre vandforbrugende

fritidsaktiviteter,

varmeudvinding og

køleformål, samt

virkninger af

råstofindvinding under

grundvandsspejlet,

prioriteret efter en

samfundsmæssig

helhedsvurdering.

Hvor ovenstående

prioritering indebærer, at

recipientkvalitetsplanens

og naturkvalitetsplanens

målsætninger ikke kan

opfyldes, forudsættes

gennemførelse af

samfundsøkonomiske

overvejelser, hvorunder

investeringer i

spildevandsanlæg også

inddrages.

Der skal økonomiseres

med befolkningens

almindelige vandforbrug

og erhvervslivets

vandforbrug. Det

betyder, at der skal

indføres

vandbesparende

foranstaltninger i

industrien, at kølevand

skal genbruges og at

sekundavand (forurenet

vand) så vidt muligt skal

bruges. Samtidig skal

vandspild fra utætte

ledninger nedsættes

mest muligt.

Hvor boliger forsynes

med vandværksvand,

forsyningen normalt

ikke suppleres med

vandindvinding fra

private brønde og

boringer.

Se også klima og

arkitekturpolitik

under visioner

Side 45 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.4

7.2.5

Placering af forurenende aktiviteter

Ved placering og indretning af anlæg samt ved udlæg af arealer til

aktiviteter, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet,

skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede, som ikke

udnyttede grundvandsressourcer.

Særligt grundvandstruende aktiviteter skal placeres uden for

områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for

indvindingsoplande til vandværker, der ligger uden for områder med

særlige drikkevandsinteresser. Aktiviteterne skal også placeres

kystnært på arealer, hvor grundvandet strømmer ud mod kysten.

Sekundært skal aktiviteterne placeres i nærheden af vandløb for at

minimere den grundvandsressource, som vil kunne blive forurenet

ved uheld eller lignende. Såfremt en kystnær eller vandløbsnær

placering ikke er mulig, f.eks. af hensyn til landskabs- eller

naturværdier eller fiskeri, kan der vælges en lokalitet, hvor

grundvandets kvalitet gør det uegnet som råvand til vandforsyning,

eller hvor grundvandet er godt beskyttet af lerlag. I alle tilfælde skal

der etableres et beskyttelses og overvågningssystem, hvis omfang

afpasses efter lokaliteten og de truede grundvandsressourcers

mængde og kvalitet.

Ved placering og

indretning af anlæg

samt ved udlæg af

arealer til aktiviteter, der

kan indebære en risiko

for forurening af

grundvandet, skal der

tages hensyn til

beskyttelse af såvel

udnyttede, som ikke

udnyttede

grundvandsressourcer.

Særligt

grundvandstruende

aktiviteter skal placeres

uden for områder med

særlige

drikkevandsinteresser

og uden for

indvindingsoplande til

vandværker, der ligger

uden for områder med

særlige

drikkevandsinteresser.

Aktiviteterne skal også

placeres kystnært på

arealer, hvor

grundvandet strømmer

ud mod kysten.

Sekundært skal

aktiviteterne placeres i

nærheden af vandløb for

at minimere den

grundvandsressource,

som vil kunne blive

forurenet ved uheld eller

lignende.

Såfremt en kystnær eller

vandløbsnær placering

ikke er mulig, f.eks. af

hensyn til landskabs-

eller naturværdier eller

fiskeri, kan der vælges

en lokalitet, hvor

grundvandets kvalitet

gør det uegnet som

råvand til vandforsyning,

eller hvor grundvandet

er godt beskyttet af

lerlag.

I alle tilfælde skal der

etableres et

beskyttelses og

overvågningssystem,

hvis omfang afpasses

efter lokaliteten og de

truede

grundvandsressourcers

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 46 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.6

7.2.7

Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie og

kemikalieprodukter bør placeres uden for indvindingsoplande til

vandværker.

Ved placering i vandværkernes indvindingsoplande skal en

vurdering af forureningsrisikoen godtgøre, at placeringen er

forsvarlig.

Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og

overvågningssystemer, hvor der er særlig risiko for

grundvandsforurening. Kommunalbestyrelsen skal anvise

løsningsmulighed for omlægning af indvinding til almen

vandforsyning der må ophøre som følge af stor risiko for forurening.

Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer m.v. skal placeres,

så det sikres, at vandindvindingsanlæg ikke udsættes for

forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid gældende vejledende

afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt.

Nye byområder bør placeres uden for 300 m beskyttelsesområderne

for vandværksboringer. Desuden skal der tages hensyn til

vandværkernes indvindingsopland. Det kan derfor være nødvendigt

at lave en nøjere kortlægning af grundvandsforholdene, inden der nb

planlægges nye byområder.

mængde og kvalitet.

Virksomheder, der

oplagrer, anvender eller

fremstiller olie og

kemikalieprodukter bør

placeres uden for

indvindingsoplande til

vandværker.

Ved placering i

vandværkernes

indvindingsoplande skal

en vurdering af

forureningsrisikoen

godtgøre, at placeringen

er forsvarlig.

Der skal etableres

særlige

beskyttelsesforanstaltnin

ger og

overvågningssystemer,

hvor der er særlig risiko

for

grundvandsforurening.

Kommunalbestyrelsen

skal anvise

løsningsmulighed for

omlægning af indvinding

til almen vandforsyning,

der må ophøre som

følge af stor risiko for

forurening.

Nye byområder,

tekniske anlæg,

hovedtrafikårer m.v. skal

placeres, så det sikres,

at

vandindvindingsanlæg

ikke udsættes for

forureningsrisiko.

Således skal de til

enhver tid gældende

vejledende afstandskrav

herfor normalt sikres

opfyldt.

Nye byområder bør

placeres uden for 300 m

beskyttelsesområderne

for vandværksboringer.

Desuden skal der tages

hensyn til

vandværkernes

indvindingsopland. Det

kan derfor være

nødvendigt at lave en

nøjere kortlægning af

grundvandsforholdene,

inden der planlægges

nye byområder.

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 47 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.8 Bestemmelserne i 7.2.6 og 7.2.7 skal optages i kommuneplanerne,

og i relevant omfang i lokalplaner.

Det skal tilstræbes i videst muligt omfang at indrette udbygningen

efter allerede godkendte kommuneplaner og lokalplaner i henhold til

7.2.6 og 7.2.7.

Forslag til løsning af eventuelle konflikter mellem arealudlæg og

almen vandforsyning skal medtages i kommuneplanerne og tillæg til

disse.

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 150 meter

fra boringer til almene vandforsyninger og 75 m fra enkeltanlæg, der

skal levere vand af drikkevandskvalitet.

Ud over jord med forureningstyper, der må anvendes efter nærmere

angivne retningslinier efter bekendtgørelse om genanvendelse, må

forurenet jord ikke deponeres eller anvendes inden for områder med

særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande til de

vandværker, der ligger uden for disse.

Der kan normalt ikke gives dispensation til deponering af

råjord/fyldjord i råstofgrave, hvis arealet ligger inden for områder

med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene

vandforsyningsanlæg uden for disse, jf. Hovedkort 6.

Der må normalt ikke etableres anlæg for nedsivning af spildevand

med større kapacitet end 30 PE (personækvivalenter) inden for

områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for

indvindingsoplande til vandværker, der ligger udenfor områder med

særlige drikkevandsinteresser.

Det anbefales tilsvarende, at disse områder friholdes for individuel

nedsivning i landsbysamfund, hvor den samlede nedsivning bliver

større end 30 PE.

Udgår da 7.2.6 og 7.2.7

er medtaget

Råstofgravning må

normalt ikke finde sted

nærmere end 150 meter

fra boringer til almene

vandforsyninger og 75

m fra enkeltanlæg, der

skal levere vand af

drikkevandskvalitet.

Ud over jord med

forureningstyper, der må

anvendes efter nærmere

angivne retningslinier

efter bekendtgørelse om

genanvendelse, må

forurenet jord ikke

deponeres eller

anvendes inden for

områder med særlige

drikkevandsinteresser

og inden for

indvindingsoplande til de

vandværker, der ligger

uden for disse.

Der kan normalt ikke

gives dispensation til

deponering af

råjord/fyldjord i

råstofgrave, hvis arealet

ligger inden for områder

med særlige

drikkevandsinteresser

og indvindingsoplande til

almene

vandforsyningsanlæg

uden for disse.

Der må normalt ikke

etableres anlæg for

nedsivning af spildevand

med større kapacitet

end 30 PE

(personækvivalenter)

inden for områder med

særlige

drikkevandsinteresser

og inden for

indvindingsoplande til

vandværker, der ligger

udenfor områder med

Tilpasset

Vandplaner

Ophæves ved

ikrafttræden af

regional råstofplan

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 48 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.13

7.2.14

I udpegede indsatsområder med hensyn til nitrat kan der ikke

meddeles tilladelse, godkendelse, dispensation, accept el. lign. til

kvælstoftilførsel fra ejendomme eller anlæg med intensiv

husdyrproduktion/landbrugsdrift, hvis den samlede nitratudvaskning

fra rodzonen overstiger det mål, der er fastsat i indsatsplanen for det

pågældende område.

Inden for nitratfølsomme indvindingsområder kan der som

hovedregel ikke meddeles tilladelse, godkendelse, dispensation,

accept el. lign. til øget kvælstoftilførsel fra ejendomme eller anlæg

med intensiv husdyrproduktion/landbrugsdrift.

Placering af nye boringer

Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres

opstrøms byområder og andre forureningskilder, så boringerne ikke

udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid

gældende vejledende afstandskrav herfor sikres opfyldt. Derudover

skal der tages højde for mulige fladeforureninger med nitrat og

pesticider.

Tilladelsesmyndigheden kan efter en konkret vurdering af

forureningsrisikoen tillade afvigelse fra denne bestemmelse i særlige

tilfælde.

Hele

Kommu

nen

særlige

drikkevandsinteresser.

Det anbefales

tilsvarende, at disse

områder friholdes for

individuel nedsivning i

landsbysamfund, hvor

den samlede nedsivning

bliver større end 30 PE.

I udpegede

indsatsområder med

hensyn til nitrat kan der

ikke meddeles tilladelse,

godkendelse,

dispensation, accept el.

lign. til kvælstoftilførsel

fra ejendomme eller

anlæg med intensiv

husdyrproduktion/landbr

ugsdrift, hvis den

samlede

nitratudvaskning fra

rodzonen overstiger det

mål, der er fastsat i

indsatsplanen for det

pågældende område.

Inden for nitratfølsomme

indvindingsområder kan

der som hovedregel ikke

meddeles tilladelse,

godkendelse,

dispensation, accept el.

lign. til øget

kvælstoftilførsel fra

ejendomme eller anlæg

med intensiv

husdyrproduktion/landbr

ugsdrift.

Nye boringer til almen

vandforsyning skal så

vidt muligt placeres

opstrøms byområder og

andre forureningskilder,

så boringerne ikke

udsættes for

forureningsrisiko.

Således skal de til

enhver tid gældende

vejledende afstandskrav

herfor sikres opfyldt.

Derudover skal der

tages højde for mulige

fladeforureninger med

nitrat og pesticider.

Tilladelsesmyndigheden

kan efter en konkret

vurdering af

forureningsrisikoen

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Se også klima og

arkitekturpolitik

under visioner

Side 49 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.15

7.2.16

7.2.17

Boringer og brønde til indvinding af grundvand må ikke uden

forudgående godkendelse fra Amtsrådet (Regionsrådet) placeres

inden for en afstand af 500 m fra forurenede grunde, der er

registreret efter lov om forurenet jord.

I forbindelse med godkendelse af nye indvindingsboringer til almene

vandforsyninger skal der etableres et fredningsbælte med centrum i

boringen og radius på mindst 10 m.

Inden for dette område må der ikke drives virksomhed eller ske

oplag eller brug af stoffer, produkter eller materialer, der kan

forurene grundvandet. Fredningsbæltet skal normalt tinglyses og

indhegnes.

I forbindelse med godkendelse af nye indvindingsboringer til almene

vandforsyninger skal der fastlægges et beskyttelsesområde med

centrum i boringen og radius på mindst 300 m.

Inden for dette beskyttelsesområde må der ikke indrettes anlæg, der

ved udledning af væsker kan forurene grundvandet, herunder

nedsivningsanlæg til spildevand og nedgravede kemikalietanke.

Eksisterende nedsivningsanlæg skal nedlægges inden for et kortere

tidsrum.

Det kan dog efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen tillades

at enkelte anlæg af ovennævnte type godkendes inden for

beskyttelsesområdet.

Hele

Kommu

nen

tillade afvigelse fra

denne bestemmelse i

særlige tilfælde.

Boringer og brønde til

indvinding af grundvand

må ikke uden

forudgående

godkendelse fra Byrådet

placeres inden for en

afstand af 500 m fra

forurenede grunde, der

er registreret efter lov

om forurenet jord.

I forbindelse med

godkendelse af nye

indvindingsboringer til

almene vandforsyninger

skal der etableres et

fredningsbælte med

centrum i boringen og

radius på mindst 10 m.

Inden for dette område

må der ikke drives

virksomhed eller ske

oplag eller brug af

stoffer, produkter eller

materialer, der kan

forurene grundvandet.

Fredningsbæltet skal

normalt tinglyses og

indhegnes.

I forbindelse med

godkendelse af nye

indvindingsboringer til

almene vandforsyninger

skal der fastlægges et

beskyttelsesområde

med centrum i boringen

og radius på mindst 300

m.

Inden for dette

beskyttelsesområde må

der ikke indrettes anlæg,

der ved udledning af

væsker kan forurene

grundvandet, herunder

nedsivningsanlæg til

spildevand og

nedgravede

kemikalietanke.

Eksisterende

nedsivningsanlæg skal

nedlægges inden for et

kortere tidsrum.

Det kan dog efter en

konkret vurdering af

forureningsrisikoen

Tilpasset

Amtsråd

erstattet

med Byråd

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 50 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.18

7.2.19

7.2.20

Hvis det er nødvendigt af hensyn til opretholdelse af en

sundhedsmæssig acceptabel vandkvalitet fra et alment

vandforsyningsanlæg kan det efter bestemmelserne i Miljølovens §

24 besluttes, at der skal udlægges et særligt beskyttelsesområde.

Inden for dette område kan der bl.a. fastsættes restriktioner på

anvendelsen af gødning og sprøjtegifte.

Aktiv grundvandsbeskyttelse

Ved kortlægning, undersøgelse og oprydning af forurenede grunde

(lossepladser og forurenede industrigrunde) skal forurenede grunde,

der udgør en trussel mod grundvandet, og som ligger inden for

områder med særlige drikkevandsinteresser prioriteres højest.

Ved udlægning af områder til skovrejsning, Særligt Følsomme

Landbrugsområder, braklægning og andre foranstaltninger, der kan

virke forureningsbeskyttende, skal grundvandsbeskyttelse prioriteres

højt. Placeringen af interesseområder for disse arealanvendelser bør

derfor også ske inden for de nitratfølsomme indvindingsområder og

indsatsområder for nitrat og pesticider samt på vandværkernes

kildepladser.

Hele

Kommu

nen

tillades at enkelte anlæg

af ovennævnte type

godkendes inden for

beskyttelsesområdet.

Hvis det er nødvendigt

af hensyn til

opretholdelse af en

sundhedsmæssig

acceptabel vandkvalitet

fra et alment

vandforsyningsanlæg

kan det efter

bestemmelserne i

Miljølovens § 24

besluttes, at der skal

udlægges et særligt

beskyttelsesområde.

Inden for dette område

kan der bl.a. fastsættes

restriktioner på

anvendelsen af gødning

og sprøjtegifte.

Ved kortlægning,

undersøgelse og

oprydning af forurenede

grunde (lossepladser og

forurenede

industrigrunde) skal

forurenede grunde, der

udgør en trussel mod

grundvandet, og som

ligger inden for områder

med særlige

drikkevandsinteresser,

prioriteres højest.

Ved udlægning af

områder til skovrejsning,

Særligt Følsomme

Landbrugsområder,

braklægning og andre

foranstaltninger, der kan

virke

forureningsbeskyttende,

skal

grundvandsbeskyttelse

prioriteres højt.

Placeringen af

interesseområder for

disse arealanvendelser

bør derfor også ske

inden for de

nitratfølsomme

indvindingsområder og

indsatsområder for nitrat

og pesticider samt på

vandværkernes

kildepladser.

Vandplaner Revideres når

vandplanerne

vedtages

Ja

Vandplan Revideres når

vandplanerne

vedtages

Side 51 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.21

Den almene vandforsyning

Den decentrale vandforsyning skal fastholdes, og indvindingen til

den almene vandforsyning skal som udgangspunkt baseres på de

eksisterende vandværker.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen og kommunale planer

herunder vandforsyningsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse

med regionplanen.

7.2.22 For følgende kommuner, hvor alt vandet ikke kan indvindes i

kommunen, gælder:

Middelfart Kommune:

Den supplerende vandmængde skal dækkes ved import fra Jylland.

Munkebo Kommune:

Hele vandmængden skal leveres af Odense Vandselskab.

Kerteminde Kommune:

Supplerende vandmængder skal om fornødent leveres af Odense

Vandselskab.

Odense Kommune:

Ud over indvindingen i Tommerup- og Otterup Kommuner skal

yderligere behov dækkes ved etablering af en ny kildeplads placeret

syd for kommunen syd for Nr. Søby.

Rudkøbing Kommune:

Den supplerende vandmængde skal fortsat indvindes i Tranekær

Kommune omkring

og nord for Lejbølle.

Marstal Kommune:

Den supplerende vandmængde skal indvindes i Ærøskøbing

Kommune. Placeringen af indvindingen afhænger af nøjere

hydrogeologiske undersøgelser, men skal primært ligge i området

7.2.23

7.2.24

ved St. Rise. Ophæves

For at hindre, at forureningsproblemer medfører akutte

forsyningsproblemer for drikkevandsforsyningen, skal alle kommuner

sikre, at vandværkerne har en veldefineret grundvandsreserve enten

ved ekstra boringer eller ved forbindelsesledninger mellem

vandværkerne.

Ved udbygningen og drift af den almene vandforsyning skal der i

videst muligt omfang tages hensyn til regionplanens målsætninger

for vandløb og vådområder.

Hele

Kommu

nen

Den decentrale

vandforsyning skal

fastholdes, og

indvindingen til den

almene vandforsyning

skal som udgangspunkt

baseres på de

eksisterende

vandværker.

Indsatsplaner for

grundvandsbeskyttelsen

skal udarbejdes af

Staten, Miljøcenter

Odense og kommunale

planer herunder

vandforsyningsplaner

skal udarbejdes i

overensstemmelse med

disse.

For at hindre, at

forureningsproblemer

medfører akutte

forsyningsproblemer for

drikkevandsforsyningen,

skal vandværkerne have

en veldefineret

grundvandsreserve

enten ved ekstra

boringer eller ved

forbindelsesledninger

mellem vandværkerne.

Ved udbygningen og

drift af den almene

vandforsyning skal der i

videst muligt omfang

Tilpasset

Vandplan Reviders når

vandplanerne

vedtages

Vandplaner

Vandplaner Revideres når

vandplanen

vedtages

Side 52 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.25 Indvinding af grundvand til mere vandforbrugende industri

I følgende kommuner er indvindingsmulighederne så begrænsede,

at der som hovedregel ikke kan forventes tilladelse til etablering af

nye, mere vandforbrugende industrier:

Tranekær Kommune

Rudkøbing Kommune

Sydlangeland Kommune

Marstal Kommune

Ærøskøbing Kommune

I en række andre kommuner gælder, at det vil være vanskeligt at

imødekomme ønsker om indvinding til nye mere vandforbrugende

industrier, jf. retningslinien om prioritering af vandressourcens

7.2.26

anvendelse. Udgår

Indvinding af grundvand og overfladevand til vandingsformål

I de områder, hvor vandressourcerne ikke er tilstrækkelige til alle

vandingsformål, skal anvendelsen prioriteres således:

1. Vanding i væksthuse.

2. Vanding af gartneriafgrøder på friland.

3. Vanding af almindelige landbrugsafgrøder, samt vanding i

skovbrug.

I kystområder (0-10 km fra kysten) sidestilles dog frugt og

bærplantager med væksthuse.

Eksisterende tilladelser til vanding kan inddrages ved udløb, hvis

vandet kan eller skal anvendes til behov, der er højere prioriteret.

Hvor der er begrænsede vandmængder til rådighed, skal de

reserveres til udvidelse af eksisterende tilladelser til vanding i

væksthuse og gartneriafgrøder på friland.

7.2.27 I følgende kommuner og områder tillader grundvandsressourcens

størrelse ikke etablering af nye indvindinger til vanding, se også figur

7.2.6:

Kerteminde Kommune på Hindsholm

Tranekær Kommune nord for Lejbølle

Marstal Kommune

Ærøskøbing Kommune

De mindre øer omkring Fyn

tages hensyn til

målsætninger for

vandløb og vådområder.

I de områder, hvor

vandressourcerne ikke

er tilstrækkelige til alle

vandingsformål, skal

anvendelsen prioriteres

således:

1. Vanding i væksthuse.

2. Vanding af

gartneriafgrøder på

friland.

3. Vanding af

almindelige

landbrugsafgrøder, samt

vanding i skovbrug.

I kystområder (0-10 km

fra kysten) sidestilles

dog frugt og

bærplantager med

væksthuse.

Eksisterende tilladelser

til vanding kan

inddrages ved udløb,

hvis vandet kan eller

skal anvendes til behov,

der er højere prioriteret.

Hvor der er begrænsede

vandmængder til

rådighed, skal de

reserveres til udvidelse

af eksisterende

tilladelser til vanding i

væksthuse og

gartneriafgrøder på

friland.

På Hindsholm tillader

grundvandsressourcens

størrelse ikke etablering

af nye indvindinger til

vanding.

Syd for Kertinge Nor og

Kerteminde Fjord tillader

Tilpasset for

relevans

Vandplaner

Vandplaner Revideres når

vandplanen

vedtages

Vandplaner Revideres når

vandplanen

vedtages

Side 53 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

7.2.28

I følgende kommuner og områder tillader grundvandsressourcens

størrelse ikke etablering

af nye indvindinger til vanding større end 3.000 m3/år, og der må

alene anvendes

vand til vanding i væksthuse og gartneriafgrøder på friland, se også

figur 7.2.6:

Kerteminde Kommune syd for Kertinge Nor og Kerteminde Fjord

Tranekær Kommune syd for Lejbølle

Rudkøbing Kommune

Sydlangeland Kommune

Middelfart Kommune

Svendborg Kommune nord for Svendborg Sund.

I særlige tilfælde, hvor det er af underordnet betydning, kan denne

retningslinie efter en konkret vurdering fraviges.

I en række områder kan der normalt ikke gives nye tilladelser til

indvinding af grundvand til vanding, se figur 7.2.6. Disse

begrænsninger gælder også indvindinger mindre end 3.000 m3/år.

I nogle områder er der afsat en vandmængde til udvidelse af

eksisterende tilladelser til vanding i væksthuse og gartneriafgrøder

på friland, se figur 7.2.6.

I andre områder er der afsat en vandmængde til både udvidelse af

eksisterende tilladelser og til nye tilladelser til indvinding til vanding i

væksthuse og gartneriafgrøder på friland, se figur 7.2.6.

I de resterende områder er der afsat en vandmængde til udvidelse af

eksisterende tilladelser og nye tilladelser til alle vandingsformål, se

figur 7.2.6.

I en del kystnære områder er der ikke afsat nogen bestemt

vandmængde. Her må en eventuel tilladelse bero på en konkret

vurdering af indvindingsmulighederne.

Herudover gælder, at der normalt ikke kan gives nye og udvidelse af

eksisterende tilladelser til indvinding af grundvand til vanding, hvis

indvindingen påvirker vandløb med en medianminimumsvandføring

mindre end 5 liter pr. sekund, hvor vandløbet i regionplanen er

målsat højere end eller lig med fiskevand til lyst- og/eller

erhvervsfiskeri.

grundvandsressourcens

størrelse ikke etablering

af nye indvindinger til

vanding større end

3.000 m3/år, og der må

alene anvendes vand til

vanding i væksthuse og

gartneriafgrøder på

friland.

I særlige tilfælde, hvor

det er af underordnet

betydning, kan denne

retningslinie efter en

konkret vurdering

fraviges.

I en række områder kan

der normalt ikke gives

nye tilladelser til

indvinding af grundvand

til vanding, se link i

kassen til højre. Disse

begrænsninger gælder

også indvindinger

mindre end 3.000 m3/år.

I nogle områder er der

afsat en vandmængde til

udvidelse af

eksisterende tilladelser

til vanding i væksthuse

og gartneriafgrøder på

friland, se link i kassen

til højre.

I andre områder er der

afsat en vandmængde til

både udvidelse af

eksisterende tilladelser

og til nye tilladelser til

indvinding til vanding i

væksthuse og

gartneriafgrøder på

friland, se link i kassen

til højre.

I de resterende områder

er der afsat en

vandmængde til

udvidelse af

eksisterende tilladelser

og nye tilladelser til alle

vandingsformål, se link i

kassen til højre.

I en del kystnære

områder er der ikke

afsat nogen bestemt

vandmængde. Her må

en eventuel tilladelse

bero på en konkret

vurdering af

indvindingsmulighedern

Tilpasset

figur 7.2.6

erstattet

med pdf

Vandplaner

Side 54 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.29

7.2.30

Tilladelse til vandindvinding, der kan betyde væsentlige

naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A eller B, jf.

Hovedkort 4), samt søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske

interesser, eller i øvrigt kan påvirke Natura 2000 netværket (jf.

Hovedkort 4) betydeligt, bør undgås.

Inden for de på Hovedkort 3 udpegede særlige kulturhistoriske

beskyttelsesområder kan tilladelse til vandindvinding, der medfører

sænkning af vandstanden i søer, moser og kilder med særlige

kulturhistoriske/arkæologiske beskyttelsesinteresser, normalt ikke

meddeles.

Der kan kun i specielle tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af

vand fra ferskevandområder. De specielle tilfælde omfatter

indvinding fra de større vandløbs nedrestrækninger, gravede

bassiner og afvandingskanaler. Det forudsættes dog, at indvindingen

kan ske uden væsentlige miljømæssige gener.

Indvinding fra gravede bassiner kan normalt kun tillades, når

bassinerne ikke står i direkte forbindelse med andre vandområder,

og såfremt påvirkningen på andre vandområder kan sammenlignes

med påvirkning fra grundvandsindvinding. Eventuelle indvindinger

behandles som grundvandsindvindinger efter retningslinierne 7.2.27-

7.2.30.

e.

Herudover gælder, at

der normalt ikke kan

gives nye og udvidelse

af eksisterende

tilladelser til indvinding

af grundvand til vanding,

hvis indvindingen

påvirker vandløb med

en

medianminimumsvandfø

ring mindre end 5 liter

pr. sekund, hvor

vandløbet er målsat

højere end eller lig med

fiskevand til lyst- og/eller

erhvervsfiskeri.

Tilladelse til

vandindvinding, der kan

betyde væsentlige

naturforringelser for de

højest målsatte

naturområder, samt

søer, vandhuller og

kilder med særlige

biologiske interesser,

eller i øvrigt kan påvirke

Natura 2000 netværket

betydeligt, bør undgås.

Inden for de udpegede

særlige kulturhistoriske

beskyttelsesområder

kan tilladelse til

vandindvinding, der

medfører sænkning af

vandstanden i søer,

moser og kilder med

særlige

kulturhistoriske/arkæolo

giske

beskyttelsesinteresser,

normalt ikke meddeles.

Der kan kun i specielle

tilfælde gives nye

tilladelser til indvinding

af vand fra ferske

vandområder. De

specielle tilfælde

omfatter indvinding fra

de større vandløbs

nedre strækninger,

gravede bassiner og

afvandingskanaler. Det

forudsættes dog, at

indvindingen kan ske

uden væsentlige

miljømæssige gener.

Indvinding fra gravede

Tilpasset

Vandplaner

Vandplaner

Side 55 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.31

Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål

Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål bør ikke være

vandressourceforbrugende og må normalt ikke påvirke vandføringen

i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i vådområder i øvrigt i

sommerperioden.

Grundvand skal derfor efter varmeafgivelsen/varmeoptagelsen

normalt ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes.

Indvinding til varmeudvinding og køleformål må ikke virke

begrænsende for eksisterende eller fremtidige indvindinger til andre

formål.

Overfladevand kan tillades anvendt, hvis den påførte

temperaturstigning er forenelig med målsætningen for vådområdet.

Vandet skal efter varmeafgivelsen/varmeoptagelsen ledes tilbage til

det samme vådområde umiddelbart nedstrøms indvindingsstedet.

7.2.32 Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres inden for områder

med særlig drikkevandsinteresseog indvindingsoplande til almene

vandforsyningsanlæg uden for disse.

Anlæg skal endvidere placeres, så der ikke sker en

temperaturpåvirkning af indvindingsanlæg.

bassiner kan normalt

kun tillades, når

bassinerne ikke står i

direkte forbindelse med

andre vandområder, og

såfremt påvirkningen på

andre vandområder kan

sammenlignes med

påvirkning fra

grundvandsindvinding.

Eventuelle indvindinger

behandles som

grundvandsindvindinger

efter retningslinierne

Indvinding af vand til

varmeudvinding og

køleformål bør ikke

være

vandressourceforbrugen

de og må normalt ikke

påvirke vandføringen i

vandløb samt

vandudskiftning og

vandstand i vådområder

i øvrigt i

sommerperioden.

Grundvand skal derfor

efter

varmeafgivelsen/varmeo

ptagelsen normalt ledes

tilbage til det jordlag,

hvorfra det indvindes.

Indvinding til

varmeudvinding og

køleformål må ikke virke

begrænsende for

eksisterende eller

fremtidige indvindinger

til andre formål.

Overfladevand kan

tillades anvendt, hvis

den påførte

temperaturstigning er

forenelig med

målsætningen for

vådområdet. Vandet

skal efter

varmeafgivelsen/varmeo

ptagelsen ledes tilbage

til det samme

vådområde umiddelbart

nedstrøms

indvindingsstedet.

Grundvandskøleanlæg

må normalt ikke

etableres inden for

områder med særlig

drikkevandsinteresse og

Vandplaner

Vandplaner

Side 56 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.2.33

Vandløb, søer

og kystvande

7.3.1

Råstofindvinding under grundvandsspejlet

Indvinding af råstof under grundvandsspejlet prioriteres på linie med

vandindvinding til vanding i væksthuse, jf. også afsnit 5.3.

Retningslinier med relation til vandområdernes

kvalitetsmålsætninger:

Tilstanden i vandløb, søer og kystnære havområder skal leve op til

de neden for nævnte generelle målsætninger, og de målsætninger

som fremgår af regionplanens Hovedkort 7, jf. også retningslinie

7.1.2 og 7.1.7 om de internationale naturbeskyttelsesområder

(Natura 2000 områder), Hovedkort 4.

Alle søer med et overfladeareal større end 100 m2 har som

udgangspunkt en basismålsætning (formelt svarende til "fiskevand til

lyst- og/eller erhvervsfiskeri"), som indebærer, at de skal have et

naturligt og alsidigt plante- og dyreliv.

Alle vandløb har som udgangspunkt enten en lempet målsætning

eller en basismålsætning. En lempet målsætning ("æstetisk

tilfredsstillende", "æstetisk tilfredsstillende samt om muligt

fiskevand") gælder for regulerede, grøfteagtige vandløb med lille

topografisk hældning, som er for små til at være levested for fisk.

Basismålsætningen gælder for øvrige vandløb. Den omfatter to

typer: "Fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri" for relativt store,

regulerede vandløb med lille topografisk hældning, og "Gyde- og

/eller opvækstområde for laksefisk" for vandløb med relativt større

topografisk hældning.

Sidstnævnte kategori omfatter også flere små vandløb, som er

naturligt sommerudtørrende og derfor fisketomme, men som har en

specialiseret fauna af smådyr.

indvindingsoplande til

almene

vandforsyningsanlæg

uden for disse.

Anlæg skal endvidere

placeres, så der ikke

sker en

temperaturpåvirkning af

indvindingsanlæg.

Indvinding af råstof

under grundvandsspejlet

prioriteres på linie med

vandindvinding til

vanding i væksthuse, jf.

også afsnittet om

Tilstanden i vandløb,

søer og kystnære

havområder skal leve op

til de neden for nævnte

generelle målsætninger,

og de målsætninger

som fremgår af

regionplanens om de

internationale

naturbeskyttelsesområd

er (Natura 2000

områder), Hovedkort 4.

Alle søer med et

overfladeareal større

end 100 m2 har som

udgangspunkt en

basismålsætning

(formelt svarende til

"fiskevand til lyst-

og/eller erhvervsfiskeri"),

som indebærer, at de

skal have et naturligt og

alsidigt plante- og

dyreliv.

Alle vandløb har som

udgangspunkt enten en

lempet målsætning eller

en basismålsætning. En

lempet målsætning

("æstetisk

tilfredsstillende",

"æstetisk tilfredsstillende

samt om muligt

fiskevand") gælder for

regulerede, grøfteagtige

vandløb med lille

topografisk hældning,

som er for små til at

være levested for fisk.

Basismålsætningen

gælder for øvrige

vandløb. Den omfatter

Tilpasset

JHR

Vandplaner

Vandplaner

Side 57 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.2

7.3.3

For vandløb, søer og kystvande kan der i udgangspunktet ikke ske

en forøgelse af belastningen fra byer, industri, spredt bebyggelse

eller landbrug, jf. retningslinierne 7.3.11, såfremt forøgelsen er i strid

med målsætningens opfyldelse. Kun hvor ganske særlige tekniske,

økonomiske eller samfundsmæssige forhold taler herfor kan

belastningen øges.

Ved de udpegede badeområder, og i vandområder, hvor der

almindeligvis foregår anden rekreativ udnyttelse, såsom surfing samt

roning, dykning mv., bør vandkvaliteten kunne leve op til

badevandsdirektivets skærpede krav. Langs kysterne i øvrigt skal

der være en hygiejnisk vandkvalitet svarende til badevand. Dette

gælder dog ikke vandområder tæt ved erhvervshavne, åudløb m.v.

to typer: "Fiskevand til

lyst- og/eller

erhvervsfiskeri" for

relativt store, regulerede

vandløb med lille

topografisk hældning, og

"Gyde- og /eller

opvækstområde for

laksefisk" for vandløb

med relativt større

topografisk hældning.

Sidstnævnte kategori

omfatter også flere små

vandløb, som er

naturligt

sommerudtørrende og

derfor fisketomme, men

som har en specialiseret

fauna af smådyr.

For vandløb, søer og

kystvande kan der i

udgangspunktet ikke

ske en forøgelse af

belastningen fra byer,

industri, spredt

bebyggelse eller

landbrug, jf.

retningslinierne 7.3.11,

såfremt forøgelsen er i

strid med

målsætningens

opfyldelse. Kun hvor

ganske særlige

tekniske, økonomiske

eller samfundsmæssige

forhold taler herfor, kan

belastningen øges.

Ved de udpegede

badeområder, og i

vandområder, hvor der

almindeligvis foregår

anden rekreativ

udnyttelse, såsom

surfing samt roning,

dykning mv., bør

vandkvaliteten kunne

leve op til

badevandsdirektivets

skærpede krav. Langs

kysterne i øvrigt skal der

være en hygiejnisk

vandkvalitet svarende til

badevand. Dette gælder

dog ikke vandområder

tæt ved erhvervshavne,

åudløb m.v.

vandplaner

Vandplaner

Fyns Regionplan 7.3.4 I de kystnære havområder skal EU's direktiv om kvalitetskrav til I de kystnære Vandplaner

Side 58 af 77


Amt 2005 skaldyrsvande være opfyldt, hvor de naturlige betingelser er til

stede.

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.5

7.3.6

Retningslinier med relation til spildevandsplanlægning og -rensning:

De fornødne krav til spildevandsrensning sikrende målsætningernes

opfyldelse i vandområderne, jf. retningslinie 7.3.1, bør opfyldes

hurtigst muligt under hensyntagen til samfundets økonomiske

formåen og sådan, at der løbende skal udvirkes forbedringer.

Det skal ved udformningen af kommunernes planlægning, herunder

spildevandsplanlægningen, sikres, at de i regionplanen angivne

målsætninger for vandområderne

overholdes.

For eksisterende spildevandsudledninger gælder derfor:

For ukloakerede bysamfund i amtet skal spildevandsforholdene

løses i overensstemmelse med vedtagne/aftalte tidsplaner mellem

kommune og amt og i øvrigt med respekt for den vedtagne

målsætning.

Ukloakerede bysamfund, som i dag ikke er omfattet af specifikt

vedtagne/aftalte spildevandsplaner mellem kommune og amt, og

som udleder direkte eller indirekte til vandløb, søer eller nor målsat

som fiskevand eller højere målsat, bør inden udgangen af 2005 have

løst spildevandsforholdene ved som minimum biologisk rensning evt.

med fosforfjernelse eller spildevandet må afskæres, opsamles eller

evt. nedsives. For bysamfund beliggende i højst prioriterede

områder, jf. Hovedkort 8, forudsættes det, at spildevandforholdene

er løst.

Spildevand fra spredt bebyggelse (mindre end 30 PE) som udleder

direkte eller indirekte til søer og moser samt følsomme og højt

målsatte vandløb og nor, og hvor målsætningen ikke er opfyldt, skal

opsamles, afskæres, nedsives eller som minimum gennemgå

rensning svarende til renseklasse "SO" og renseklasse "SOP" for

oplande til stillestående vandområder. Dette gælder for ejendomme

beliggende inden for de med grønt markerede områder på

Hovedkort 8.

Områder der på Hovedkort 8 er markeret med skravering er omfattet

af renseklasse SOP. Inden for de udpegede oplande findes dog

desuden et stort antal søer og moser, hvor det af tekniske grunde

ikke er muligt at skravere oplandet. Ejendomme der afleder

spildevand til sådanne søer og moser, med et areal større end 100

m2, og hvor målsætningen ikke er opfyldt, er imidlertid også omfattet

af renseklasse SOP.

Med henvisning til Hovedkort 8 bør spildevandsforholdene for spredt

bebyggelse beliggende inden for de mellemgrønne markerede

oplande være bragt i overensstemmelse med ovennævnte

renseklasser inden udgangen af 2005. For de højst prioriterede

områder, markeret med mørkegrønt, forudsættes

spildevandsforholdene løst. For de resterende udpegede oplande,

markeret med lysegrøn, bør indsatsen være gennemført inden

udgangen af 2007.

havområder skal EU's

direktiv om kvalitetskrav

til skaldyrsvande være

opfyldt, hvor de naturlige

betingelser er til stede.

De fornødne krav til

spildevandsrensning

sikrende

målsætningernes

opfyldelse i

vandområderne, bør

opfyldes hurtigst muligt

under hensyntagen til

samfundets økonomiske

formåen og sådan, at

der løbende skal

udvirkes forbedringer.

Det skal ved

udformningen af

kommunernes

planlægning, herunder

spildevandsplanlægning

en, sikres, at de i

regionplanen angivne

målsætninger for

vandområderne

overholdes.

For eksisterende

spildevandsudledninger

gælder derfor:

For ukloakerede

bysamfund i kommunen

skal

spildevandsforholdene

løses i

overensstemmelse med

vedtagne/aftalte

tidsplaner mellem

kommune og amt og i

øvrigt med respekt for

den vedtagne

målsætning.

Ukloakerede

bysamfund, som i dag

ikke er omfattet af

specifikt

vedtagne/aftalte

spildevandsplaner

mellem kommune og

amt, og som udleder

direkte eller indirekte til

vandløb, søer eller nor

målsat som fiskevand

eller højere målsat, bør

inden udgangen af 2005

have løst

Vandplaner

Vandplaner

Side 59 af 77


Ejendomme i oplande til stillestående vandområder, der ved

udgangen af2005 allerede har etableret forbedret

spildevandsrensning, svarende til som minimum renseklasse SO, vil

ikke være omfattet af yderligere krav om rensning til niveau SOP, jf.

amtsrådets tilkendegivelse i Regionplan 2001-2013.

Mekaniske renseanlæg i amtet med en kapacitet/belastning større

end 30 PE og som direkte eller indirekte udleder til vandløb, søer

eller nor målsat som fiskevand eller højere målsat samt andre

særligt sårbare lukkede kystvande, bør inden udgangen af 2005

udbygges med som minimum biologisk rensning evt. med

fosforfjernelse eller spildevandet må afskæres, opsamles eller evt.

nedsives. For mekaniske renseanlæg beliggende i højst prioriterede

områder, jf. Hovedkort 8, forudsættes det, at spildevandsforholdene

er løst.

For nye spildevandsudledninger gælder:

Ved meddelelse af nye udledningstilladelser for såvel enkeltliggende

ejendomme som for større udledninger bør det sikres, at

spildevandet som minimum gennemgår lokal biologisk rensning

svarende til renseklasse "SO", dog "SOP" i oplande til stillestående

vandområder, jf. Hovedkort 8, eller spildevandet må afskæres,

opsamles eller evt. nedsives.

Miljøbeskyttelseslovens intentioner om anvendelse af bedst

tilgængelig teknologi bør indgå ved valg af renseteknologi. Til åbne

havområder vil der dog fortsat kunne tillades udledning af alene

mekanisk renset spildevand fra enkeltliggende ejendomme forudsat,

at udledningen sker på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Spildevandsplanlægning i øvrigt:

De kommunale spildevandsplaner skal indeholde beskrivelse af,

hvorledes spildevandet fra den spredte bebyggelse i kommunen

planlægges afledt, jf. ovenstående retningslinier.

Spildevandsbelastningen af vandløb, søer og kystvande fra

regnbetingede spildevandsudløb skal gennem kommunernes

spildevandsplanlægning løbende nedbringes, f.eks. gennem

etablering af bassiner m.v. Hvor det er muligt, bør rent

overfladevand - f.eks. fra tagarealer afledes til nedsivning eller

opsamling til vandingsformål e.l.

Der bør arbejdes hen imod som minimum en halvering af

belastningen fra de regnbetingede spildevandsudløb - i nogle

tilfælde vil en større reduktion være nødvendig for

målsætningsopfyldelse. Indsatsen overfor de væsentlige

regnvandsproblemer bør være gennemført inden udgangen af 2007.

Den hygiejniske forurening fra spildevandsudledninger skal søges

reduceret væsentligt under hensyntagen til en økonomisk/teknisk

afvejning.

Der skal normalt ved udledning af miljøfremmede stoffer ske bedst

mulig rensning ved kilden (virksomhed el. lign.) forinden afledning til

kommunalt renseanlæg. Der bør med hensyn til miljøfremmede

stoffer opnås en vandkvalitet, der med passende sikkerhedsmargin

af hensyn til vandmiljøet, jf. forsigtighedsprincippet, lever op til de

vandkvalitetsgrænser, der fremgår af Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 vedrørende "Kvalitetskrav

for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til

vandløb, søer eller havet". Der kan dog fastsættes skærpede

vandkvalitetsgrænser, hvis det skønnes nødvendigt.

Udnyttelse/bebyggelse af arealer, som ligger uden for

spildevandsplanens kloakopland med tilhørende udledningstilladelse

kræver forinden fornyet udledningstilladelse efter bestemmelserne i

Miljøbeskyttelsesloven.

Udnyttelse af de pågældende områder kan først ske, når

spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med

spildevandsforholdene

ved som minimum

biologisk rensning evt.

med fosforfjernelse eller

spildevandet må

afskæres, opsamles

eller evt. nedsives. For

bysamfund beliggende i

højst prioriterede

områder, forudsættes

det, at

spildevandforholdene er

løst.

Spildevand fra spredt

bebyggelse (mindre end

30 PE) som udleder

direkte eller indirekte til

søer og moser samt

følsomme og højt

målsatte vandløb og

nor, og hvor

målsætningen ikke er

opfyldt, skal opsamles,

afskæres, nedsives eller

som minimum

gennemgå rensning

svarende til renseklasse

"SO" og renseklasse

"SOP" for oplande til

stillestående

vandområder. Dette

gælder for ejendomme

beliggende inden for de

med grønt markerede

områder på Hovedkort

8.

Områder der på

Hovedkort 8 er markeret

med skravering er

omfattet af renseklasse

SOP. Inden for de

udpegede oplande

findes dog desuden et

stort antal søer og

moser, hvor det af

tekniske grunde ikke er

muligt at skravere

oplandet. Ejendomme

der afleder spildevand til

sådanne søer og moser,

med et areal større end

100 m2, og hvor

målsætningen ikke er

opfyldt, er imidlertid

også omfattet af

renseklasse SOP.

Side 60 af 77


tilstrækkelig kapacitet og under overholdelse af

recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient. Dette er tillige

gældende for udnyttelse/bebyggelse af områder, der er omfattet af

en vedtaget spildevandsplan.

Såfremt et areal uden for godkendt kloakopland optages i

kommuneplanens rammedel og/eller medtages i en lokalplan, skal

der i rammedelen/lokalplanen gøres opmærksom på, at

udnyttelse/bebyggelse af det pågældende areal først kan ske, når

spildevandsforholdene er i orden.

Spildevandsplanens oplandsafgrænsning i ubebyggede områder

skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for

byvækst.

Med henvisning til

Hovedkort 8 bør

spildevandsforholdene

for spredt bebyggelse

beliggende inden for de

mellemgrønne

markerede oplande

være bragt i

overensstemmelse med

ovennævnte

renseklasser inden

udgangen af 2005. For

de højst prioriterede

områder, markeret med

mørkegrønt,

forudsættes

spildevandsforholdene

løst. For de resterende

udpegede oplande,

markeret med lysegrøn,

bør indsatsen være

gennemført inden

udgangen af 2007.

Ejendomme i oplande til

stillestående

vandområder, der ved

udgangen af 2005

allerede har etableret

forbedret

spildevandsrensning,

svarende til som

minimum renseklasse

SO, vil ikke være

omfattet af yderligere

krav om rensning til

niveau SOP, jf.

amtsrådets

tilkendegivelse i

Regionplan 2001-2013.

Mekaniske renseanlæg

i kommunen med en

kapacitet/belastning

større end 30 PE og

som direkte eller

indirekte udleder til

vandløb, søer eller nor

målsat som fiskevand

eller højere målsat samt

andre særligt sårbare

lukkede kystvande, bør

inden udgangen af 2005

udbygges med som

minimum biologisk

rensning evt. med

fosforfjernelse eller

spildevandet må

afskæres, opsamles

Side 61 af 77


eller evt. nedsives.

For mekaniske

renseanlæg beliggende i

højst prioriterede

områder, forudsættes

det, at

spildevandsforholdene

er løst.

For nye

spildevandsudledninger

gælder:

Ved meddelelse af nye

udledningstilladelser for

såvel enkeltliggende

ejendomme som for

større udledninger bør

det sikres, at

spildevandet som

minimum gennemgår

lokal biologisk rensning

svarende til renseklasse

"SO", dog "SOP" i

oplande til stillestående

vandområder, eller

spildevandet må

afskæres, opsamles

eller evt. nedsives.

Miljøbeskyttelseslovens

intentioner om

anvendelse af bedst

tilgængelig teknologi bør

indgå ved valg af

renseteknologi.

Til åbne havområder vil

der dog fortsat kunne

tillades udledning af

alene mekanisk renset

spildevand fra

enkeltliggende

ejendomme forudsat, at

udledningen sker på en

hygiejnisk forsvarlig

måde.

Spildevandsplanlægning

i øvrigt:

De kommunale

spildevandsplaner skal

indeholde beskrivelse

af, hvorledes

spildevandet fra den

spredte bebyggelse i

kommunen planlægges

Side 62 af 77


afledt, jf. ovenstående

retningslinier.

Spildevandsbelastninge

n af vandløb, søer og

kystvande fra

regnbetingede

spildevandsudløb skal

gennem kommunenes

spildevandsplanlægning

løbende nedbringes,

f.eks. gennem etablering

af bassiner m.v. Hvor

det er muligt, bør rent

overfladevand - fx fra

tagarealer afledes til

nedsivning eller

opsamling til

vandingsformål eller

lignende.

Der bør arbejdes hen

imod som minimum en

halvering af

belastningen fra de

regnbetingede

spildevandsudløb - i

nogle tilfælde vil en

større reduktion være

nødvendig for

målsætningsopfyldelse.

Indsatsen overfor de

væsentlige

regnvandsproblemer bør

være gennemført inden

udgangen af 2007.

Den hygiejniske

forurening fra

spildevandsudledninger

skal søges reduceret

væsentligt under

hensyntagen til en

økonomisk/teknisk

afvejning.

Der skal normalt ved

udledning af

miljøfremmede stoffer

ske bedst mulig

rensning ved kilden

(virksomhed el. lign.)

forinden afledning til

kommunalt renseanlæg.

Der bør med hensyn til

miljøfremmede stoffer

opnås en vandkvalitet,

der med passende

Side 63 af 77


sikkerhedsmargin af

hensyn til vandmiljøet, jf.

forsigtighedsprincippet,

lever op til de

vandkvalitetsgrænser,

der fremgår af

Miljøministeriets

bekendtgørelse

vedrørende

"Kvalitetskrav for

vandområder og krav til

udledning af visse

farlige stoffer til vandløb,

søer eller havet". Der

kan dog fastsættes

skærpede

vandkvalitetsgrænser,

hvis det skønnes

nødvendigt.

Udnyttelse/bebyggelse

af arealer, som ligger

uden for

spildevandsplanens

kloakopland med

tilhørende

udledningstilladelse

kræver forinden fornyet

udledningstilladelse

efter bestemmelserne i

Miljøbeskyttelsesloven.

Udnyttelse af de

pågældende områder

kan først ske, når

spildevandsafledningen

kan foregå til et

renseanlæg med

tilstrækkelig kapacitet og

under overholdelse af

recipientkvalitetsplanen

for den anvendte

recipient. Dette er tillige

gældende for

udnyttelse/bebyggelse

af områder, der er

omfattet af en vedtaget

spildevandsplan.

Såfremt et areal uden

for godkendt

kloakopland optages i

kommuneplanens

rammedel og/eller

medtages i en lokalplan,

skal der i

rammedelen/lokalplanen

gøres opmærksom på,

at

Side 64 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

Den i regionplanen fastsatte målsætning for vandløb kan

undtagelsesvis nedprioriteres umiddelbart nedstrøms udledninger fra

renseanlæg, jf. Hovedkortene 7 og 8.

Den i regionplanen fastsatte målsætning for de kystnære

havområder kan undtagelsesvis nedprioriteres i opblandingszonen

umiddelbart omkring spildevandsudledninger, jf. Hovedkortene 7 og

8.

Al spildevandsudledning til søer og stillestående vandområder i

øvrigt skal i videst muligt omfang undgås.

Ved den konkrete placering eller udbygning af større

spildevandsanlæg gælder følgende hensyn, der i de enkelte tilfælde

skal afvejes mod tekniske og økonomiske forhold:

• Renseanlæg skal placeres i passende afstand fra

vandindvindingsanlæg.

• Afstanden til fælles vandforsyningsanlæg bør være mindst

150-300 m, afhængig af renseanlæggets udformning og

tilsvarende 75-150 m fra enkeltvandsforsyningsanlæg.

• Renseanlæg skal placeres i passende afstand fra beboelse

og opholdsarealer.

• For større renseanlæg bør der tilstræbes en afstand på

minimum 200 m til nærmeste beboelse.

udnyttelse/bebyggelse

af det pågældende areal

først kan ske, når

spildevandsforholdene

er i orden.

Spildevandsplanens

oplandsafgrænsning i

ubebyggede områder

skal ske i

overensstemmelse med

kommuneplanens

rammer for byvækst.

Den i Regionplanen

fastsatte målsætning for

vandløb kan

undtagelsesvis

nedprioriteres

umiddelbart nedstrøms

udledninger fra

renseanlæg, jf.

Den i Regionplanen

fastsatte målsætning for

de kystnære

havområder kan

undtagelsesvis

nedprioriteres i

opblandingszonen

umiddelbart omkring

spildevandsudledninger,

Al spildevandsudledning

til søer og stillestående

vandområder i øvrigt

skal i videst muligt

omfang undgås.

Ved den konkrete

placering eller

udbygning af større

spildevandsanlæg

gælder følgende

hensyn, der i de enkelte

tilfælde skal afvejes mod

tekniske og økonomiske

forhold:

Renseanlæg skal

placeres i passende

afstand fra

vandindvindingsanlæg.

Afstanden til fælles

vandforsyningsanlæg

bør være mindst 150-

300 m, afhængig af

renseanlæggets

udformning og

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Side 65 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.11

Retningslinier med relation til landbrug

Der skal ved behandling af ansøgninger i henhold til plan- og

miljøbeskyttelseslovgivningen om nye eller udvidelser af

eksisterende intensive husdyrbrug sikres, at de i

recipientkvalitetsplanen angivne målsætninger kan overholdes.

Dette betyder, at der i behandlingen indgår en vurdering af bl.a.

recipientens nuværende tilstand i forhold til målsætningen,

husdyrtætheden i pågældende vandløbsopland, den nuværende og

fremtidige næringsstofbelastning af recipienten og recipientens

sårbarhed over for yderligere næringsstofbelastning. Endvidere skal

i vurderingen i relevant omfang inddrages omfanget af samfundets

investeringer mht. beskyttelse af vandområderne i øvrigt, herunder

investeringer i spildevandsrensning, vådområder, naturgenopretning

m.v., jf. i øvrigt retningslinie 7.3.28.

7.3.12 Retningslinier med relation til vandområdernes fysiske forhold:

Afvanding og opfyldning af søer og stillestående vandområder i

øvrigt skal undgås. Rørlægning og anden regulering af vandløb

målsat højere end "æstetisk tilfredsstillende" vil normalt ikke kunne

tillades. Kun hvor ganske særlige tekniske, økonomiske eller

tilsvarende 75-150 m fra

enkeltvandsforsyningsa

nlæg.

Renseanlæg skal

placeres i passende

afstand fra beboelse og

opholdsarealer.

For større renseanlæg

bør der tilstræbes en

afstand på minimum 200

m til nærmeste

beboelse.

Der skal ved behandling

af ansøgninger i

henhold til plan- og

miljøbeskyttelseslovgivni

ngen om nye eller

udvidelser af

eksisterende intensive

husdyrbrug sikres, at de

i recipientkvalitetsplanen

angivne målsætninger

kan overholdes. Dette

betyder, at der i

behandlingen indgår en

vurdering af bl.a.

recipientens nuværende

tilstand i forhold til

målsætningen,

husdyrtætheden i

pågældende

vandløbsopland, den

nuværende og

fremtidige

næringsstofbelastning af

recipienten og

recipientens sårbarhed

over for yderligere

næringsstofbelastning.

Endvidere skal i

vurderingen i relevant

omfang inddrages

omfanget af samfundets

investeringer mht.

beskyttelse af

vandområderne i øvrigt,

herunder investeringer i

spildevandsrensning,

vådområder,

naturgenopretning m.v.,

Afvanding og opfyldning

af søer og stillestående

vandområder i øvrigt

skal undgås.

Rørlægning og anden

Vandplaner

Side 66 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.13

7.3.14

7.3.15

samfundsmæssige forhold taler herfor kan rørlægning tillades. regulering af vandløb

målsat højere end

"æstetisk

tilfredsstillende" vil

normalt ikke kunne

tillades. Kun hvor

ganske særlige

tekniske, økonomiske

eller samfundsmæssige

forhold taler herfor kan

rørlægning tillades.

For vandløb målsat som "referenceområde for naturvidenskabelige

studier" eller som "gyde og/eller opvækstområde for laksefisk" bør

vedligeholdelsen foretages manuelt og i øvrigt begrænses mest

muligt, således at de skadelige virkninger og forstyrrelser mindskes.

Vedligeholdelsen af vandløb målsat som "fiskevand til lyst- og/eller

erhvervsfiskeri" bør normalt foretages manuelt og under

hensyntagen til de miljømæssige interesser. Den skadelige virkning

af vedligeholdelsen skal mindskes mest muligt. Kun hvor ganske

særlige tekniske, økonomiske eller samfundsmæssige forhold taler

herfor kan dette princip fraviges.

Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløbene bør

ikke fjernes, og beskæringer af bredvegetationen bør i øvrigt

begrænses mest muligt.

7.3.16 Der skal, hvor det er af betydning for målsætningens opfyldelse,

etableres fiskepassage ved opstemninger eller andre

faunaspærringer. Dette skal ske enten ved, at spærringerne fjernes,

eller ved at etablere fisketrapper/fiskepas, omløb eller lignende. Ved

valg af løsningsmodel inddrages bl.a. kulturhistoriske interesser.

For vandløb målsat som

"referenceområde for

naturvidenskabelige

studier" eller som "gyde

og/eller opvækstområde

for laksefisk" bør

vedligeholdelsen

foretages manuelt og i

øvrigt begrænses mest

muligt, således at de

skadelige virkninger og

forstyrrelser mindskes.

Vedligeholdelsen af

vandløb målsat som

"fiskevand til lyst-

og/eller erhvervsfiskeri"

bør normalt foretages

manuelt og under

hensyntagen til de

miljømæssige

interesser. Den

skadelige virkning af

vedligeholdelsen skal

mindskes mest muligt.

Kun hvor ganske

særlige tekniske,

økonomiske eller

samfundsmæssige

forhold taler herfor kan

dette princip fraviges.

Eksisterende

bevoksninger af træer

og buske langs

vandløbene bør ikke

fjernes, og beskæringer

af bredvegetationen bør

i øvrigt begrænses mest

muligt.

Der skal, hvor det er af

betydning for

målsætningens

opfyldelse, etableres

fiskepassage ved

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Side 67 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

Der skal, hvor det er af betydning for målsætningens opfyldelse,

gennemføres de nødvendige restaureringstiltag i vandløbene. For

kommunale og private vandløb

optages forhandlinger med kommuner/privatpersoner med henblik

på at få gennemført de nødvendige restaureringer.

For alle amtsvandløb målsat som fiskevand eller bedre tilstræbes

fiskepassage og de mest nødvendige restaureringstiltag i øvrigt, at

være etableret inden år 2010. Odense Å - planen bør realiseres

inden 2009.

Hvor det for søer, fjorde og nor m.v. er nødvendigt af hensyn til

målsætningens opfyldelse, skal der gennemføres

naturgenopretningsprojekter såvel i oplandet som i selve

vandområdet. Hvor der er etableret fysiske barrierer, der nedsætter

vandskiftet, bør der sikres en forøgelse af vandudskiftningen.

Stenrevene i de kystnære farvande omkring Fyn skal generelt

beskyttes mod yderligere råstofindvinding og andre naturforringelser.

opstemninger eller

andre faunaspærringer.

Dette skal ske enten

ved, at spærringerne

fjernes, eller ved at

etablere

fisketrapper/fiskepas,

omløb eller lignende.

Ved valg af

løsningsmodel

inddrages bl.a.

kulturhistoriske

interesser.

Der skal, hvor det er af

betydning for

målsætningens

opfyldelse, gennemføres

de nødvendige

restaureringstiltag i

vandløbene. For

kommunale og private

vandløb optages

forhandlinger med

kommuner/privatperson

er med henblik på at få

gennemført de

nødvendige

restaureringer.

For alle amtsvandløb

målsat som fiskevand

eller bedre tilstræbes

fiskepassage og de

mest nødvendige

restaureringstiltag i

øvrigt, at være etableret

inden år 2010.

Hvor det for søer, fjorde

og nor m.v. er

nødvendigt af hensyn til

målsætningens

opfyldelse, skal der

gennemføres

naturgenopretningsproje

kter såvel i oplandet

som i selve

vandområdet. Hvor der

er etableret fysiske

barrierer, der nedsætter

vandskiftet, bør der

sikres en forøgelse af

vandudskiftningen.

Stenrevene i de

kystnære farvande

omkring Kerteminde

skal generelt beskyttes

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Side 68 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.21

7.3.22

7.3.23

7.3.24

Retningslinier med relation til etablering af vådområder:

De på Hovedkort 2 udpegede potentielle vådområder udgør

grundlaget for iværksættelse af projekter for genskabelse af

vådområder i medfør af Vandmiljøplan II og III, jf. cirkulære om

regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer,

der er potentielt egnede som vådområder. Den del af Odense Å -

planen, der omfatter ådalen, søges realiseret ved genskabelse af

vådområder langs Odense Å og langs vandløb i oplandet til Odense

Å. Dette sker som led i Vandmiljøplan II og III.

Ved konkrete projekter skal eksisterende kommunale og regionale

planlægningsmuligheder respekteres. Der skal endvidere foretages

en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til

skove, eksisterende anlæg og arealer med væsentlige

naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i områderne.

Inden for internationale naturbeskyttelsesområder kan projekter kun

gennemføres, såfremt projektet ikke vurderes at indebære

forringelse, eller hindrer genoprettelse, af områdets naturtyper eller

af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter

må heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser

for de pågældende arter.

Inden for de på Hovedkort 2 udpegede potentielle vådområder kan

der ikke meddeles tilladelse efter Planlovens § 35 til forhold, som

kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

Øvrige forhold:

Hele

Kommu

nen

mod yderligere

råstofindvinding og

andre naturforringelser.

De på Hovedkort 2

udpegede potentielle

vådområder udgør

grundlaget for

iværksættelse af

projekter for

genskabelse af

vådområder i medfør af

Vandmiljøplan II og III,

jf. cirkulære om

regionplanlægning og

landzoneadministration

for lavbundsarealer, der

er potentielt egnede

som vådområder.

Ved konkrete projekter

skal eksisterende

kommunale og regionale

planlægningsmuligheder

respekteres. Der skal

endvidere foretages en

samlet afvejning i

forhold til andre hensyn,

så som hensyn til skove,

eksisterende anlæg og

arealer med væsentlige

naturhistoriske og

kulturhistoriske

interesser i områderne.

Inden for internationale

naturbeskyttelsesområd

er kan projekter kun

gennemføres, såfremt

projektet ikke vurderes

at indebære forringelse,

eller hindrer

genoprettelse, af

områdets naturtyper

eller af levestederne for

de arter, som området

er udpeget for. Projekter

må heller ikke indebære

forstyrrelser med

betydelige

konsekvenser for de

pågældende arter.

Inden for de på

Hovedkort 2 udpegede

potentielle vådområder

kan der ikke meddeles

tilladelse efter

Planlovens § 35 til

forhold, som kan

forhindre, at det

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Side 69 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.25

7.3.26

7.3.27

Havbrug eller saltvandsbaserede indpumpningsanlæg kan etableres

eller udvides, hvor en konkret vurdering viser, at produktionen alene,

eventuelt i kombination med andre kilder, kan foregå så

omgivelserne ikke belastes på en måde, som er uforenelig med

hensynet til det pågældende vandområdes kvalitetsmålsætning, og

ikke bidrager til en generel forringelse af tilstanden af det

pågældende vandområde eller de tilstødende vandområder. Ved

lokalisering af havbrug tages der udgangspunkt i kortbilaget til

Fødevareministeriets Havbrugsrapport.

Optagne, uforurenede havbundsmaterialer skal så vidt muligt

genanvendes, alternativt deponeres til søs på de udlagte

klappladser. Forurenede materialer skal deponeres i inddæmmede

områder eller landdeponeres.

Muslingebrug påvirker bundmiljøet i de områder, hvor de etableres.

Ansøgninger om etablering af muslingebrug vurderes individuelt.

Henset til de beskyttelsesinteresser der skal varetages for

international beskyttet natur (Natura 2000) vurderes det, at

muslingebrug normalt ikke kan etableres i sådanne områder.

naturlige

vandstandsniveau kan

genskabes.

Havbrug eller

saltvandsbaserede

indpumpningsanlæg kan

etableres eller udvides,

hvor en konkret

vurdering viser, at

produktionen alene,

eventuelt i kombination

med andre kilder, kan

foregå så omgivelserne

ikke belastes på en

måde, som er uforenelig

med hensynet til det

pågældende

vandområdes

kvalitetsmålsætning, og

ikke bidrager til en

generel forringelse af

tilstanden af det

pågældende

vandområde eller de

tilstødende

vandområder. Ved

lokalisering af havbrug

tages der udgangspunkt

i kortbilaget til

Fødevareministeriets

Havbrugsrapport.

Optagne, uforurenede

havbundsmaterialer skal

så vidt muligt

genanvendes, alternativt

deponeres til søs på de

udlagte klappladser.

Forurenede materialer

skal deponeres i

inddæmmede områder

eller landdeponeres.

Muslingebrug påvirker

bundmiljøet i de

områder, hvor de

etableres. Ansøgninger

om etablering af

muslingebrug vurderes

individuelt. Henset til de

beskyttelsesinteresser

der skal varetages for

international beskyttet

natur (Natura 2000)

vurderes det, at

muslingebrug normalt

ikke kan etableres i

sådanne områder.

Vandplaner

Vandplaner

Vandplaner

Side 70 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

7.3.28

Landskab og

kulturhistorie

8.1.1

8.1.2

Over for aktiviteter, der kan medføre, at målsætningerne for

vandområderne ikke kan opfyldes, skal der udføres

samfundsøkonomiske analyser. I disse analyser skal de økonomiske

fordele og andre fordele ved de pågældende aktiviteter

sammenholdes med meromkostningerne til de foranstaltninger (til

ekstra rensning, oppumpning af vand til vandløb m.v.), der vil være

nødvendige, såfremt målsætningerne fortsat skal kunne opfyldes.

Disse analyser indgår efterfølgende i beslutningsgrundlaget for,

hvorvidt der kan meddeles tilladelse.

I de særlige landskabelige/geologiske beskyttelsesområder (jf.

hovedkort 3) kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i

ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende

beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes.

Planlægningsmuligheder som i øvrigt fremgår af gældende

regionplan kan dog realiseres.

De større sammenhængende landskabsområder (jf. hovedkort 3)

skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg, med mindre det

kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses

tilfredsstillende.

Planlægningsmuligheder som i øvrigt fremgår af gældende

regionplan kan dog realiseres.

Hele

kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Over for aktiviteter, der

kan medføre, at

målsætningerne for

vandområderne ikke kan

opfyldes, skal der

udføres

samfundsøkonomiske

analyser. I disse

analyser skal de

økonomiske fordele og

andre fordele ved de

pågældende aktiviteter

sammenholdes med

meromkostningerne til

de foranstaltninger (til

ekstra rensning,

oppumpning af vand til

vandløb m.v.), der vil

være nødvendige,

såfremt målsætningerne

fortsat skal kunne

opfyldes. Disse analyser

indgår efterfølgende i

beslutningsgrundlaget

for, hvorvidt der kan

meddeles tilladelse.

De særligt

karakteristiske

landskabsområder og

områder med visuelle

oplevelsesmuligheder

skal som udgangspunkt

friholdes for

dominerende byggeri,

tekniske anlæg og ny

(skov)beplantning. Ny

beplantning mv kan

tillades i det omfang,

hvor det kan forbedre

landskabskarakteren - jf.

landskabsanalyse af de

enkelte karakterområder

- se redegørelsen.

De karakteristiske og

sårbare

landskabsområder skal

som udgangspunkt

friholdes for

dominerende byggeri,

tekniske anlæg og ny

(skov)beplantning,

medmindre det konkret

kan sikres, at hensynet

til landskabelige værdier

kan løses

16

Ændret så

der lægges

mere fokus


landskabska

rakteranalys

en JHR

Ændret så

der lægges

mere fokus


landskabska

rakteranalys

en JHR

Vandplaner

Side 71 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2005

8.1.3

I det åbne land i øvrigt (jf. hovedkort 3) kan bebyggelse og etablering

af anlæg finde sted, såfremt landskabsinteresserne ikke herved

tilsidesættes i væsentligt omfang.

Hele

Kommu

nen

tilfredsstillende, jf.

landskabsanalyse af de

enkelte karakterområder

- se redegørelsen.

Planlægning for eller

meddelelse af

landzonetilladelser til nyt

byggeri og etablering af

anlæg kan som

udgangspunkt kun ske

indenfor bymæssig

bebyggelse.

Planlægning for eller

meddelelse af

landzonetilladelser til

nybyggeri og etablering

af anlæg uden

tilknytning til

eksisterende bymæssig

bebyggelse kan kun ske

i forbindelse med

virksomheder eller

andre anlæg, som

naturligt eller traditionelt

er knyttet til det åbne

land.

Der kan i særlige

tilfælde meddeles

tilladelse til

erstatningsbyggeri i det

åbne land.

Byggeri og anlæg, der

kræver tilladelse, skal

tilpasses det omgivende

landskab og ske i

respekt for områdets

eksisterende

kulturværdier og

bygningsmæssige

strukturer. I

landskabsområder med

landskabelige

beskyttelsesinteresser,

skal der udvises særlig

agtpågivenhed med

tilpasning af byggeri og

anlæg til det omgivende

landskab.

Der kan i eksisterende

overflødiggjort

bygningsmasse i det

åbne land indrettes

overnatningsfaciliteter

(lejligheder/værelser) til

erhvervsmæssig

udlejning. Der kan ikke

tillades over 10

Ændret så

der lægges

mere fokus


landskabska

rakteranalys

en JHR

Side 72 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

8.1.4

8.1.5

De større uforstyrrede landskaber (jf. hovedkort 3) skal friholdes for

høje og/eller større støjende anlæg og der kan kun etableres anlæg i

ganske ubetydeligt omfang og kun såfremt områdernes karakter af

uforstyrrethed ikke påvirkes.

Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af gældende

regionplan, kan dog realiseres.

I den kystnære zone finder retningslinie 8.1.1 anvendelse inden for

såvel særlige landskabelig/geologiske beskyttelsesområder som

inden for større sammenhængende landskabsområder.

I den kystnære zone uden for disse områdetyper skal hensynet til de

landskabelige interesser prioriteres højt ved planlægning og

administration, idet der dog skal tages særligt hensyn til

udviklingsmulighederne på de små øer samt i et vist omfang på

Langeland og Ærø.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

lejligheder/værelser pr.

ejendom og det er

normalt en

forudsætning, at ejeren

fortsat har bolig på

ejendommen.

Anvendelse af

bygninger som hoved-

og herregårde til

sådanne formål

forudsætter, at

væsentlige

kulturhistoriske

interesser ikke herved

tilsidesættes. Udnyttelse

af mulighederne

forudsætter ikke

overførsel til byzone.

I forbindelse med

detailplanlægning skal

der foretages

konsekvensvurdering,

såfremt internationale

naturbeskyttelsesinteres

ser berøres. De

internationale

naturbeskyttelsesinteres

ser skal tilgodeses, jf.

afsnittet om

Naturbeskyttelse.

De større uforstyrrede

landskaber skal

friholdes for høje

og/eller større støjende

anlæg og der kan kun

etableres anlæg i

ganske ubetydeligt

omfang og kun såfremt

områdernes karakter af

uforstyrrethed ikke

påvirkes.

I den kystnære zone kan

der kun planlægges for

anlæg i landzone,

såfremt der foreligger en

særlig

planlægningsmæssig

og/eller funktionel

begrundelse for kystnær

lokalisering.

Tilladelse efter

Planlovens § 35 i den

kystnære zone kan kun

meddeles, såfremt det

ansøgte har helt

underordnet betydning i

Ændret så

der lægges

mere fokus


landskabska

rakteranalys

en JHR

Udbygget

med

henvisninge

r til andre

temaer JHR

Side 73 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplan

2005

8.2.1

8.2.2

I de særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder jf. Hovedkort 3 kan

alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder

bebyggelse og anlæg såfremt:

• Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang og

• såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved

tilsidesættes1).

Placering af anlæg m.v., der i øvrigt fremgår af gældende

regionplan, kan dog realiseres.

Inden for de på Hovedkort 3 udpegede særlige kulturhistoriske

beskyttelsesområder kan tilladelse til vandindvinding, der medfører

sænkning af vandstanden i søer, moser og kilder med særlige

kulturhistoriske/arkæologiske beskyttelsesinteresser, normalt ikke

meddeles. (tidligere retningslinie 8.2.5)

Inden for de udpegede særligt bevaringsværdige landsbyer jf.

Hovedkort 3 må der alene meddeles tilladelse til og planlægges for

aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt

bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes1). De udpegede særligt

bevaringsværdige landsbyer skal optages i kommuneplanerne med

en beskrivelse af de konkrete bevaringsværdier, der ligger til grund

for udpegningen, og som skal tilgodeses. Såfremt der

lokalplanlægges for landsbyerne, skal lokalplanbestemmelserne

sikre de pågældende bevaringsværdier.

8.2.3 Inden for de på Hovedkort 3 viste særligt bevaringsværdige

landsbyejerlav skal hensynet til de kulturhistoriske

bevaringsinteresser tillægges høj prioritet ved administration og

planlægning mv.1. De udpegede ejerlav skal friholdes for anlæg

samt ferie og fritidsformål, som kan medføre forringelse af

bevaringsværdierne.

8.2.4

Inden for de på Hovedkort 3 udpegede særligt bevaringsværdige

hovedgårdsejerlav skal der ved administration og planlægning tages

særlige hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier1).

Hele

Kommu

nen

Hele

kommu

nen

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

forhold til de nationale

planlægningsinteresser.

Særlige

kulturhistoriske

beskyttelsesom-råder

I disse områder skal

bevaringsinteresserne til

lægges stor vægt ved

vurderingen af ny

bebyggelse og anlæg i

planlægningen,

landzoneadministratione

n og byggesagsbehandli

ngen mv, således

at bevaringsinteresserne

ikke tilsidesættes.

Inden for de udpegede

landsbyer med store

bevarings-værdier skal

bevaringsinteresserne til

lægges stor vægt ved

vurderingen af ny

bebyggelse og anlæg i

planlæg-ningen,

landzoneadministrationen

og byg

gesagsbehandlingen

mv, således

at bevaringsinteresserne

ikke til side-sættes.

Kerteminde Kommune

udfører en uddybende

landsbyregistrering, der

nuancerer/ supplerer

bevarings-værdierne.

Særligt bevaringsværdige

hovedgårdsejer-lav

I disse områder skal

bevaringsinteresserne til

lægges stor vægt ved

vurderingen af ny

bebyggelse og anlæg i

planlægningen,

landzoneadministratione

Tilpasset

JHR

Tilpasset

JHR

Tilpasset

JHR

Tilpasset

JHR

Kulturarven

beskrives i

samarbejde med

østfyns museer

også udvikling af

det åbne land

registereres

efterfølgende

Arkitekturpolitikkr

n er udarbejdet

med

udgangspunkt

kulturarven

Side 74 af 77


Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplan

2005

Regionplan

2005

Regionplantillæg

for

golfbane ved

Skjodnæs på

Ærø

Regionplantillæg

for

golfcenter

ved Bogense

8.2.5

8.2.6

I de særligt bevaringsværdige kystkulturmiljøer, jf. Hovedkort 3, må

der for områder i landzone alene meddeles tilladelse til og

planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg såfremt:

• Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang og

• såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved

tilsidesættes1).

For områder, der allerede ligger i byzone, skal der ved fornyet

planlægning tillægges de kulturhistoriske interesser høj prioritet.

Placering af anlæg m.v., der i øvrigt fremgår af gældende

regionplan, kan dog realiseres.

Inden for de på Hovedkort 3 viste kirkebeskyttelseszoner kan der

kun etableres bebyggelse og anlæg m.v. såfremt dette ikke påvirker

udsigten til og fra kirkerne væsentligt2).

Der kan kommune- og lokalplanlægges for en golfbane på

Skjoldnæs i Ærøskøbing Kommune inden for det på kort 1 viste

område. Der kan ikke etableres ny bebyggelse inden for området.

Skjoldnæs Fyr og de hertil knyttede bygninger kan inden for

rammerne af nuværende bygningsmasse udnyttes til klubhus og

andre faciliteter i tilknytning til golfbanen. Lokalplan og meddelelse af

tilladelse/dispensationer efter Naturbeskyttelseslovens § 3, § 4 og §

15 samt meddelelse af landzonetilladelser til nye vandhuller skal ske

i overensstemmelse med skitseplanen for projektet, jf. kort 2 neden

for, samt med de supplerende oplysninger, der fremgår af

projektbeskrivelsen i redegørelsen for tillægget. Der kan i meget

begrænset omfang afviges fra skitseplanen, men ikke for så vidt

angår antallet af spille- og passagegennembrud i digerne og disses

overordnede placering.

Lokalplanen skal i videst muligt omfang sikre, at pesticider og

gødning kun anvendes på den 1/3 af banen, der udgøres af selve

baneanlægget (teesteder, fairways og greens).

Landzonetilladelser til vandhuller skal ledsages af vilkår der sikrer, at

vandhullerne kan fungere som gode levesteder for dyr og planter, jf.

Hele

Kommu

nen

Hele

Kommu

nen

n og byggesagsbehandli

ngen mv, således

at bevaringsinteresserne

ikke tilsidesættes.

I kystkultur-miljøerne

områder skal bevaringsinteresserne

tillægges

stor vægt ved

vurderingen af ny

bebyggelse og anlæg i

planlægningen,

landzoneadministratione

n og byggesagsbehandli

ngen mv, således

at bevaringsinteresserne

ikke tilsidesættes.

Indenfor

kirkebeskyttelseszoner

kan der kun placeres

bebyggelse og anlæg,

såfremt det ikke påvirker

udsigten til og fra

kirkerne (se også

Naturbeskyttelseslovens

§19). Udsigtskiler til

landsbykirker skal

friholdes for bebyggelse

og beplantning.

redegørelsens beskrivelse af nye vandhuller. Udgår ikke relevant

1 Trafikbetjeningen af området skal fastlægges ved kommune- og

lokalplanlægningen for området. Udgifter som følge af evt.

færdselsregulerende foranstaltninger m.v. på det overordnede vejnet

i konsekvens heraf påhviler ikke Fyns Amt. Udgår ikke relevant

Tilpasset

JHR

Tilpasset

JHR

Kun Ærø

Kommune

Kun Nordfyns

Kommune

Fyns Regionplan- 2 Delområde 1 på kortet neden for kan udlægges som golfbane. Udgår ikke relevant Kun Nordfyns

Side 75 af 77


Amt tillæg for

golfcenter

ved Bogense

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Fyns

Amt

Regionplantillæg

for

golfcenter

ved Bogense

Regionplan

2001-2013

Regionplan

2001-2013

Regionplan

2001-2013

Regionplan

2001-2013

Klubfaciliteter, herunder maskinhus, samt evt. andre faciliteter som

restaurant og kursusfaciliteter etc. skal indrettes inden for rammerne

af eksisterende bygningsmasse på gården Kristianslund. Herud over

kan der etableres toiletfaciliteter i den østligste ende af

golfbanearealet, jf. kortet. Der kan endelig i begrænset omfang

etableres overdækkede udslagssteder, jf. kortet.

Det skal gennem kommune- og lokalplanlægningen sikres:

• At baneanlægget anlægges på en sådan måde, at risikoen

for vildfarne bolde på naboarealer og offentlige veje

nedbringes til et absolut minimum.

• At baneanlægget etableres og indrettes på en måde, der er

tilpasset landskabet i området, herunder at beplantning på

den nordlige del af baneanlægget mellem Gyldensteensvej

(landevejen) og Fredsskovstien/Hornskovvej foretages på

en sådan måde, at områdets karakter af åbent landskab

fastholdes.

• At den rekreative sti, Fredsskovstien, fastholdes som sådan

- evt. med mindre justeringer af hensyn til etableringen af et

hensigtsmæssigt baneforløb

Det anbefales endvidere, at der i forbindelse med tilrettelæggelsen

af baneanlægget indarbejdes yderligere rekreative stiforløb.

Kommune- og lokalplanlægningen for golfbanen bør i øvrigt

tilstræbe, at golfbanen anlægges på en sådan måde, at vandforbrug,

gødskning og brug af pesticider minimeres.

3 Delområde 2 på kortet neden for kan udlægges til feriecenterformål.

Feriecentret kan etableres med maksimalt 120 ferieboliger i form af

tæt-lav bebyggelse med en maksimal højde på 5,5 m. Delområdet

skal overføres til byzone.

Det skal gennem kommune- og lokalplanlægningen sikres:

• At der ikke sker opfyld af delområdet.

• At den for landbrugserhvervet nødvendig transport mellem

de forskellige dele af de i området beliggende

landbrugsejendomme ikke sker gennem feriecenterområdet,

men finder sted via et alternativt og afstandsmæssigt

rimeligt vejforløb. Udgår ikke relevant

2.3.1 Areal udlæg til butiksformål

2.3.2 Arealrammer til butiksformål

2.3.3 Butiksstørrelser indenfor de afgrænsede områder

2.3.4 Butikker uden for de afgrænsede områder

Ophæves

detailhandelsanalyse er

udarbejdet

Ophæves

detailhandelsanalyse er

udarbejdet

Ophæves

detailhandelsanalyse er

udarbejdet

Ophæves

detailhandelsanalyse er

udarbejdet

Kommune

Kun Nordfyns

Kommune

Kun relevant for

kommuner som

ikke har lavet

planlægning for

detailhandel

Kun relevant for

kommuner som

ikke har lavet

planlægning for

detailhandel

Kun relevant for

kommuner som

ikke har lavet

planlægning for

detailhandel

Kun relevant for

kommuner som

ikke har lavet

planlægning for

detailhandel

Side 76 af 77


Fyns

Amt

Regionplan

2001-2013

Kontaktperson:

2.3.6 Arealbogholderi

1 Udfyldes af miljøcentret.

2 Udfyldes af miljøcentret. Det kan være gældende retningslinjer i regionplanen eller i tillæg til regionplanen.

Ophæves

detailhandelsanalyse er

udarbejdet

3 Udfyldes af miljøcentret.

4 Udfyldes af miljøcentret.

5 Udfyldes af kommunen. Ved delvis ophævelse, skal det fremgå, hvor regionplanretningslinjen forudsættes ophævet. Den arealmæssige afgrænsning skal fremgå tydeligt med henvisning til kort i kommuneplanen eller til et kort, der vedlægges som bilag.

6 Udfyldes af kommunen. Det skal fremgå entydigt, hvilke nye retningslinjer/rammer, der erstatter regionplanretningslinjen med henvisning til nummer og/eller side i kommuneplanen.

7 Udfyldes af kommunen. Skal indeholde en henvisning til det relevante punkt i planlovens retningslinjekatalog. Hvis retningslinjen ikke omfatter et af punkterne fra § 11a, angives det som ”ikke §11a”.

8 Udfyldes af kommunen. Ved ændringer bemærkes, om der er tale om indholdsmæssige eller alene redaktionelle ændringer.

9 Udfyldes af kommunen. Hvis arealafgrænsningen ændres, skal den nye afgrænsning fremgå tydeligt med henvisning til kort i kommuneplanen eller til et kort, der vedlægges som bilag.

10 Udfyldes af miljøcentret. Miljøcentreret kommer med en foreløbig vurdering af hvilke retningslinjer, der ophæves ved ikrafttrædelsen af vandplanen eller en råstofplanen. Bemærk at VVM-tillæg automatisk har fået status af kommuneplanlægning.

11 Kommunen kan tilføje bemærkninger, herunder at en regionplanretningslinje ikke er gældende eller ikke findes relevant.

Kun relevant for

kommuner som

ikke har lavet

planlægning for

detailhandel

Side 77 af 77

More magazines by this user
Similar magazines