TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

3.1.1.1 Minste timefortjeneste

Nyansatte kr. 120,90 pr. time.

Etter 1 års ansettelse kr. 122,13 pr. time.

Lønn for ferievikarer/ekstrahjelp kan avtales lokalt uavhengig

av satsene ovenfor.

3.1.2 En gang i hvert avtaleår skal det foretas en vurdering og

eventuell regulering av fortjenestenivået. Tidspunktet for

reguleringen skal være fastlagt i lokal avtale. Et eventuelt

tillegg kan oppdeles, slik at en del av tillegget blir utbetalt

senere i avtaleåret.

Bedriften skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene

også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere

som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

Oppnås ikke lokal enighet om rammen for regulering av

fortjeneste nivået kan Fellesforbundet ta saken opp med

NI. Oppnås ikke enighet i møte mellom Fellesforbundet

og NI kan partene bringe saken inn for endelige forhandlinger

mellom NHO og LO. Nærmere retningslinjer for

slike møter er gitt i § 3.5.

3.1.3 Lønnsdifferensieringen mellom de enkelte ansatte i en

bedrift skal tilstrebes foretatt så rettferdig som mulig under

hensyntagen til de nedenfor fastsatte retningslinjer for

individuell lønnsfastsettelse, jf. § 3.2.

3.1.4 Hvis lønnssystemet ikke gir oversikt over den enkelte arbeidstakers

lønnsforhold, skal de tillitsvalgte etter anmodning

utleveres ajourførte lister som viser status og

fortjeneste, for alle ansatte som omfattes av denne overenskomst.

17

More magazines by this user
Similar magazines