TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

Bilag 1

Uvitenhet hos arbeidsgiver/arbeidstaker som fører til at

sluttvederlag ikke søkes innen 3-årsfristen, er ikke et forhold

som anses å gi rett til fristforlengelse.

6.4 Klage

Avgjørelser truffet av Felleskontoret kan klages inn for styret

i Sluttvederlagsordningen. Saker behandlet av styret kan

begjæres gjenopptatt om det foreligger nye opplysninger.

Klagen må begrunnes og sendes inn til Felleskontoret innen

6 uker etter at avgjørelsen ble gjort kjent for søker.

7.0 Utbetaling

7.1 Utbetaling til søker

Om vilkårene for rett til sluttvederlag er til stede, skal utbetaling

fra Sluttvederlagsfondet skje så raskt som mulig etter

at fratredelsen har funnet sted.

Krav på sluttvederlag kan ikke overdras til andre.

I tilfeller hvor bedriften selv plikter å utbetale sluttvederlaget

- jf. kap. 7.3 - men unnlater å betale ut sluttvederlaget

som forutsatt, har arbeidstakeren krav på betaling direkte fra

Sluttvederlagsordningen. I så fall overtar ordningen arbeidstakerens

krav mot bedriften.

7.2 Utbetaling til nær familie

Dersom søker dør før sluttvederlaget er utbetalt, kan utbetaling

skje til ektefelle/samboer (bodd sammen i minimum 12

av de siste 18 måneder) eller til forsørgede barn under 21 år

- fjernere slektninger/arvinger kommer ikke i betraktning.

7.3 Utbetaling fra bedriften

Dersom bedriften er blitt krevd, men likevel skylder premie

for 2 år eller mer, plikter bedriften selv å utbetale sluttveder-

45

More magazines by this user
Similar magazines