TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN ... - Fellesforbundet

1.3.3.8 at bedriften og tillitsvalgte drøfter generelle opplæringsspørsmål

med tanke på å øke de ansattes kompetansenivå.

1.3.4 NI og Fellesforbundet vil anbefale at de lokale parter tilpasser

sin arbeidsorganisasjon og sine bedriftsinterne avtaler

med tanke på de krav ny teknologi vil medføre.

§ 1.4 Likestilling mellom menn og kvinner

1.4.1 Partene er enige om at arbeid som utføres under denne

overenskomst skal vurderes etter samme prinsipper for

menn og kvinner. For øvrig vises også til bilag 6.

1.4.2 Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet

med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner og

menn gis like muligheter til å ta del i de forskjellige arbeidsoppgaver

innenfor overenskomstens virkeområde.

1.4.3 Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet

ved ansettelser, forfremmelser og kompetansegivende

etter- og videreutdanning.

8

Protokolltilførsel:

Partene på den enkelte bedrift skal i løpet av avtaleperioden

foreta nødvendig gjennomgang av sine lokale avtaler,

for å sikre at disse er i samsvar med likestillingslovens

bestemmelser.

1.4.4 I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring

likestilling og likelønn med henblikk på å opprette

en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en

slik avtale skal være å oppnå at alle arbeidstakere - uansett

kjønn - gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling,

og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring

og avansement samt videre å bidra til at flere kvin-

More magazines by this user
Similar magazines