Februar fælles med Studsgård og Haustrup - Snejbjerg Kirke

snejbjergkirke.dk

Februar fælles med Studsgård og Haustrup - Snejbjerg Kirke

SNEJBJERG-STUDSGÅRD-HAUNSTRUP MENIGHEDSRÅD

Fælles menighedsrådsmøde i pastoratet

.

Referat for menighedsrådsmøde i Kirkely den 7. februar 2013 kl. 18:30.

Mødeleder: Henning Nørgård

Salmevalg: Bjarne Bærentsen

Indleder: Mona Kjær Nielsen

Referent: Mette Winther Hansen

Ud over de tre menighedsråd deltager Provst Asger Korsholm.

Afbud: Elisabeth Hammerstoft Hansen, Studsgård og Britta Møller medarb.repr. Snejbjerg

Dagsorden:

1) Provst Asger Korsholm

orienterer om

ansættelsesproceduren

2) Embedsbeskrivelse og

stillingsopslag

Præsteboligen skal være istandsat og indflytningsklar inden

1. oktober.

Annoncering: 11. marts deadline for indrykning i

Præsteforeningens Blad

Annoncen skal indeholde opl. om at det er en

kirkebogsførende sognepræst og skal indeholde en

sognebeskrivelse for alle 3 sogne.

Ansøgningsfrist 8. april.

Evt. lave en besøgsdag før den 8. april, ved de 3 kirker for

interesserede ansøgere.

Efter 8. april sender Stiftet ansøgningerne ud til de 3

formænd.

Orienteringsmøde, hvor biskop og provst kommer og

orienterer menighedsrådene om ansøgerne. Herefter vælges

4-5 ud til prøveprædikener, som provsten arrangerer.

Efter prøveprædiken kaffe og samtale i Kirkely.

Kørselsgodtgørelse udb. til ansøgeren.

Ca. 1 uge herefter skal menighedsrådet (fuldtalligt) indstille til

provst og biskop.

Ved vedtagelse skal der indhentes børneattest såfremt det er

en præst, der ikke allerede er i en anden stilling, og stillingen

skal godkendes i Kirkeministeriet og først når dette er sket, er

det offentligt, hvem der har fået stillingen.

Det aftales at

Besøgsdagen fastsættes til lørdag den 30. marts.

Orienteringsmødet til tirsdag den 16. april kl. 19:00 – Asger

Korsholm forespørger om biskoppen kan.

Prøveprædikener 22., 23., 24. og evt. 25. april.

Indstillingsmøde i Kirkely 1. maj kl. 19:00.

Regulativ skal udfærdiges for begge præster, når der er flere

præster i et pastorat.

Aftalt at én fra hvert menighedsråd går sammen om at

udfærdige en embedsbeskrivelse til godkendelse af de øvrige

medlemmer.


3) Provsten orienterer om

bispevisitatet d. 14/4

2013.

4)Fælles arrangementer i

år.

a)konfirmandfest16 maj.

b)Studietur evt. 8 juni

c)Kirke til Kirke dag i

Studsgård

d)Højskoleweekend 5-6

oktober

e)Arrangementer i

forbindelse med

præsteskifte.

f)Forslag til mere: f.eks.

fælles studiekreds til

næste vinter.

5) Ønske om en kl. 10,30

Gudstjeneste i sommer

mdr. i Studsgård

6) evt.

Asger Korsholm orienterer om bispevisitatet.

Gudstjeneste hvor biskoppen medvirker, derefter har

biskoppen samtale med præsterne og menighedsrådet.

Forslag til emner skal være biskoppen i hænde senest den

11. april.

a) fælles konfirmandfest er planlagt

b) studietur 8. juni – der nedsættes et udvalg med 1 fra hvert

menighedsråd.

c) Kirke til Kirke dag i Studsgård 11. april 2013

d) Højskoleweekend 5.-6. okt. – udvalg er nedsat – søndag

den 6. oktober præsteindsættelse som næstformændene

planlægger.

e) Kirkefrokost i forbindelse med Christians Poulsen

fratrædelse søndag den 29. september. Næstformænd i de 3

menighedsråd tilrettelægger. Fælles gudstjeneste i Snejbjerg

Kirke.

f) Forslag til fælles planlægning af koncerter, så der bliver én i

Snejbjerg og én i Studsgård/Haunstrup. Koncertudvalg aftaler

nærmere.

Forslag om at der den 1. søndag i juni, juli og august afholdes

gudstjeneste i Snejbjerg kl. 9, så der er mulighed for 10:30

gudstjenester i Haunstrup og Studsgård.

Intet

More magazines by this user
Similar magazines