og jord - Mediamannen

mediamannen.no

og jord - Mediamannen

Til informasjon

4

Nytt fra Den norske kirke i Hamar - 71. årgang 2008

Både himmel

og jord


HAMAR KIRKEKONTOR

HAMAR RÅDHUS

Postboks 4063, 2306 Hamar

Besøksadresse: Vangsvegen 51

Fax: 62 51 03 43

TELEFONER

Daglig leder menighet Eli Haugum Brekne

Tlf. 62 51 05 35

Administrasjonssekretær Aasta Austlid

Tlf. 62 51 05 50

Kirkeverge Daniel Flugstad

62 51 05 56 / Priv. 62 54 92 20

Kirkevergens sekretær:

Anne Mette de Flon Tlf. 62 51 05 36

Daglig leder drift Roy Wiktor Bakke

Tlf. 62 51 05 29 / 916 73 581

Domprost Ole Elias Holck

Tlf. 62 51 05 51 / Priv. 62 52 82 31

Domprostens sekr.: Lisbeth Wictorsen

Tlf. 62 51 05 27

Sokneprest Trond Tveit Selvik

Tlf. 62 51 05 52 / Priv. 62 52 73 76

Kapellan Irmelin Grimstad Bonden

Tlf. 62 51 05 54 / Priv. 62 42 50 72

Kapellan Gyrid Gunnes

Tlf. 62 51 05 57

Seniorprest Helge Hognestad

Tlf. 62 51 05 59

Kateket Iver Mosvold

Tlf. 62 51 05 53 / Priv. 62 52 71 96

Menighetspedagog Eli Kristine Smebye

Tlf. 62 52 26 26 / 996 30 443

Ungdomsarbeider Elisabeth Hoel

Tlf. 916 96 243 / 62 52 57 17

Soknediakon Ole-Lars Schjerpen

Tlf. 62 51 05 83 / 975 19 629

Domkantor Per-Edvard Hansen

Tlf. 62 51 05 49 / 412 51 463

Kantor Gudbrand Aasen, Storhamar kirke

Tlf. 62 51 05 91

Kirketjener i Hamar domkirke:

Birgit Steffensen Schau Tlf. 476 42 853

Kirketjener i Storhamar kirke:

Marianne Dahl Dimitrova Tlf. 62 51 05 90

Kirketjener Olav Gjerstad

Tlf. 975 21 507

Menighetsrådets leder:

Solveig Fjøsne Saltvik Tlf. 62 52 21 59

Forsidebildet: Høststemning

Foto: Tore Hummelvoll

2

Myldremandag i

Storhamar kirke

Mandag ettermiddag er det et yrende liv i Storhamar

kirke med sang, lek og vaffelkafé.

Er du over 5 år og liker å synge, er Levende Lys

noe for deg. De som er fra 5 år t.o.m. 2. trinn

øver kl. 17.40 – 18.20. De fra 3. til 7. trinn øver

fra 18.30 til 19.30.

Interesserte kan møte opp på øvelsen, se korets

hjemmeside www.levendelys.no eller ringe

korets ledere Eli og Geir Bjørnar Smebye på 62

52 26 26 / 90 86 26 26 for nærmere informasjon.

Småsøsken og andre barn under 5 år kan være

med på Søskensang, et leke- og sangtilbud mens

de yngste i koret øver.

Eli og Geir Bjørnar Smebye

Både himmel og jord

utgis av Hamar menighetsråd.

Opplag: 9.700

Redaksjon:

Irmelin Grimstad Bonden

Torbjørn Hummelvoll

Kari Nes

Jan Merok Paulsen

Redaktør:

Torbjørn Hummelvoll

Redaksjonens adresse: Bekkegt. 24,

2317 Hamar

E-post: torbhumm@online.no

Bladets bankkto.: 7162 05 48183

Produksjon:

Hartz Offsettrykkeri AS, Rena

Frist for stoff til neste nr: 25. oktober


Til venstre: Ole Amund Gillebo ønsker velkommen til den vakre Ringsaker kirke.

Til høyre: Fornøyde deltagere fikk noe varmt og noe å bite i på de fine arealene utenfor kirken.

ÅRETS SOMMERTUR ble en spesiell tur på

mange måter. For det første var det bare turlederen

som visste hvor vi skulle reise. Det ble gitt noen

ledetråder underveis og første stopp var Ringsaker

kirke, hvor sokneprest Ole Amund Gillebo tok

imot oss. Han fortalte om kirka og dens historie,

selve bygget og dens flotte utsmykning - ikke

minst kirkens spesielle alterskap fra før reformasjonen.

Den er det eneste som er igjen fra den katolske

tiden i kirka.

Etter omvisningen i kirka smakte det godt med

kaffe og boller på kirkas grøntareal. Så skulle turen

gå videre, og nå ble det nye ledetråder som viste vei

mot et annet sted i Ringsaker. Det ble en liten

stopp ved Prøysenhuset, men det var bare en liten

lurestopp. Her leste Ole-Lars to Prøysenstykker før

vi kjørte over Tandskogen og til Lucky Næroset.

Her ble vi mottatt av selveste Statsministeren i fristaten

i Ringsaker. At en Statsminister har så mye å

3

holde fingrene i, er jammen ikke lett å forstå. Han

fortalte om Lucky Næroset sin historie og mange

av dens ulike arrangement. At så mye humor, tull

og galskap kan føre til noe så flott som de har gjort

i Næroset, er det bare å ta av seg hatten for. Her ble

det også servert deilig middag fra Statsministerens

kjøkken.

Etter middag, dessert og kaffe var det på tide å

reise videre. En liten stopp ved den underjordiske

flyplassen ble det også. Vi kjørte over Ellefsæterhøgda

til Veldre og videre til Storhamar. Da var alle

slitne, og det var godt å være hjemme igjen. Ut fra

det som ble snakket om på bussen og på våre stoppesteder,

var alle fornøyde med turen.

Men hvor turen til neste år går, det vet ingen.

Ole-Lars Schjerpen

Foto: Ole-Lars Schjerpen

Hyggetreffets fine sommertur sommertur


”En oase

å komme til”

- Intervju med Guttorm Eidslott

Tekst og foto: Jan Merok Paulsen

”Hospice Sangen”* ligger avskjermet

til midt i Hamar sentrum, og institusjonen

har som visjon å ”lette hverdagen

og legge liv til dagene” for

pasienter som har en sykdom som

vanskelig eller ikke lar seg helbrede.

Hospicekonseptet betegner en helhetlig

omsorgsfilosofi, der behandling,

pleie og omsorg er integrert.

Denne totaliteten ivaretas av et bredt

sammensatt tverrfaglig team, der

også presten, Guttorm Eidslott (54),

inngår som en viktig ressurs for pasienten.

”Det religiøse behovet hos pasienten

aktiveres ofte i en alvorlig sykdomssituasjon,

og min rolle er å gi næring til denne latente

religiøsiteten,” sier han. ”Vi ser dessuten en

gryende fagmedisinsk og profesjonell erkjennelse

for at ivaretakelsen av pasientens religiøse

behov er viktig for sykdomslindringen, -

en utvikling jeg ser som svært interessant”.

Hospice - en helhetlig

omsorgsfilosofi

Et hospice er en behandlingsinstitusjon som retter

fokus mot symptomlindring og ikke selve sykdomsforløpet,

selv om man følger nøye med på det

også gjennom samarbeid med både spesialisthelsetjenesten

og primærhelsetjenesten. Sentralt i hospicekonseptet

er helhetlig behandling, pleie og

omsorg, for at pasienter med alvorlige sykdommer

skal kunne leve et så aktivt og godt liv som mulig.

Hospice institusjonen tilstreber å ivareta både

fysiske, sosiale, psykiske og åndelige behov, tilrettelagt

for hvert enkelt menneske. De fleste pasienter

har en uhelbredelig sykdom eller en kronisk lidelse.

I tillegg til pasientens tilbud legges det vekt på tilrettelegging

for pårørende. Innenfor spesialisthelsetjenesten

i Norge er det kun Lovisenberg Diakonale

Sykehus som driver hospice, og institusjonen i

Hamar hører inn under denne paraplyen.

4

Tverrfaglige team og designet

opplegg

- Kan du si litt mer om hva som er unikt med et

hospice?

- Det unike er at pasienten møter et tverrfaglig

team hos oss. Det er et fast team som består av lege,

musikkpedagog, aktivitør, sosionom, fysioterapeut,

sykepleier, prest og ernæringsfysiolog. Teamet

designer så et individuelt tilpasset opplegg for hver

enkelt pasient, ut fra formålet om at opplegget skal

gi best mulig helhetlig omsorg og støtte. Logikken

i tverrfaglig teamarbeid er å arbeide mot konsensus

på tvers av profesjonelle skillelinjer, for at pasienten

skal få en helhetlig omsorg.

Prestens rolle

- Og her kommer du som prest inn.

- Ja, min rolle som prest er å ivareta et særlig blikk

for det åndelige og religiøse behovet hos pasientene.

Dette også ut fra at det religiøse betyr mye for

mange mennesker i en alvorlig sykdomssituasjon.

Det representerer trygghet i alt det utrygge i pasientens

situasjon, - et ankerfeste i alt det utrygge.

Jeg kan som prest peke på en dimensjon som er

større og overgripende i forhold til det utrygge. Slik

kan et latent religiøst behov bli aktivert, og for meg


er det viktig at det kommer innenfra hos pasienten.

Det skal ikke være noen form for pådytting.

Gudstjenestene hos oss er noe som vi inviterer inn

til, - og som alltid står der. Det handler om å hente

fram noe pasientene sjøl er opptatt av, - og min

rolle er å hjelpe til og gi næring til disse behovene.

Vi har også en høy gudstjenestedeltakelse hos oss,

mellom 70-90 %, men ingen blir avkrevd noen

form for tilhørighet til trossamfunn. For mange er

det også viktig å komme til kapellet og ha en stille

mediterende stund der man kan tenne lys. Det å

tenne et lys i lyskassen i kapellet er en veldig sterk

symbolsk handling og et ritual som betyr mye for

mange av våre pasienter.

Religiøsitetens plass i sykdomslindring

og behandling

I medisinske fagmiljøer er det i det hele tatt en gryende

forståelse for at religiøsitet er en kraft i mennesket

og en faktor vi ikke kan komme utenom.

Religiøsitet er en egen selvstendig størrelse i et

totalt behandlingsopplegg, ganske enkelt fordi det

betyr noe for folk. Det er en økende erkjennelse,

også innenfor profesjonelle fagmiljøer, at det åndelige

og religiøse har betydning for at kronisk syke

skal få en best mulig livssituasjon. I denne

sammenhengen har man også begynt å studere

bruk av ritualer, og funnet ut at disse virker positivt

og at de ikke kan erstattes av noe annet. Dette

*”Sangen” tilhører HAMAR SANITETSFOR-

ENING, som stiller eiendommen gratis til disposisjon,

og som i tillegg bidrar med frivillige ressurser.

Hamar kirkeakademi

❑ Tirsdag 7. oktober kl. 19.00:

på Høgskolen i Hedmark, Hamar (lærerskolen):

“Har Gandhi noe å lære oss i dag?”

Ved lektor og forfatter Inge Eidsvåg.

❑ Søndag 09. november kl 19.00:

Konsert ved Ringsaker kantori

i Hamar domkirke.

5

er en spennende utvikling, som sammenfaller helt

med grunnlaget i vårt konsept. Jeg ser at i enkelte

forskningsmiljøer er en i ferd med å anerkjenne

dette, hvilket har gitt seg utslag i forskningsstudier

som belyser denne sammenhengen. Jeg syns for

eksempel det er gledelig at Sykehuset Innlandet

ved sykehusprest Lars J. Danbolt sitt initiativ, har

opprettet et religionspsykologisk senter på Sanderud.

Her vil det etter hvert også bli forsket på forholdet

mellom religiøsitet og helse for mennesker

som har en kreftsykdom eller andre alvorlige diagnoser.

Jeg opplever dette som en interessant uvikling,

sier Guttorm Eidslott.

ALLTID

NOEN Å GLEDE

FOR ENHVER SMAK

Ringsaker kantori med 36 sangere under ledelse

av Torgeir Ziener og med Roger

Andreassen ved orgelet framfører Missa pro pace

av den polske komponisten Felix Nowowiejski.

❑ På et møte i november (dato ikke bestemt)

vil journalist Geir Vestad kåsere over:

“Verditema i høstens bøker”

i Gravdahl Bokhandel kl. 19.00

www.rim.no

Foto: Istock


Til ettertanke: Milde Jesus?

Var nå egentlig Jesus så veldig mild? Han som satte

seg opp mot de skriftlærde, refset fariseerne, trosset

samfunnets påbud og regler og kritiserte folk i viktige

posisjoner for deres livsførsel? Han som ble

harm da disiplene bare ville beskytte ham mot

masete unger?

Verst var det kanskje den gangen Jesus kom til templet

i Jerusalem etter å ha blitt hyllet som konge i

det jublende opptoget med palmegrener og det

hele. I stedet for å nyte ære og berømmelse, laget

han konflikter og oppstyr igjen. Han beskyldte de

næringsdrivende for å gjøre templet til en røverhule,

han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes

benker, han pisket okser, sauer og folk av

gårde med et tau og strødde penger utover… Det

må ha vært litt av et spetakkel!

Etter at de forskremte handelsfolkene på tempelplassen

hadde samlet sammen de siste restene av

salgsboder, geiter, oljekrukker og penger, og offerduene

hadde flakset forvirret av gårde, ble tempelet

fylt opp av vanføre folk og bråkete unger! Var det

Hei!

Nå starter vi opp søndagsskolen igjen.

Til vanlig samles vi i Storhamar kirke kl.11.00 på

søndagene.

Det ville være svært hyggelig om det kom mange

nye barn denne høsten. Velkommen innom for å se

hvordan vi har det!

Hilsen Morten Saltvik

Plan for SØNDAGSSKOLEN i høst:

7. september Søndagsskole. Oppstart.

14. september Høsttakkefest i

Hamardomen

(Søndagsskolen deltar.)

21. september Søndagsskole

28. september Søndagsskole

19. oktober Søndagsskole

6

særlig passende i det som skulle være et bønnens

hus? Barna løp og danset og ropte ”Hosianna!”

mellom søylegangene i det hellige huset til overprestenes

og de skriftlærdes store forargelse. Jesus

tok barna i forsvar: ”Ja, men har dere aldri lest: Du

har latt småbarn og spedbarn synge din pris!”

(Matt. 21, 16).

Jesus kunne nok være ganske streng når det var på

sin plass. Men han var mild og full av omsorg i

møte med de svake, de undertrykte, de utstøtte, de

uføre, de spedalske, de som hadde tabbet seg ut

eller feilet og de som hadde lav anseelse blant folk.

Han ”støtte herskere ned fra tronen, men de små

opphøyet han” (Luk. 1,52).

Barna fikk være viktige forbilder i det Jesus forkynte.

Han slo ettertrykkelig fast at barna hører hjemme i

kirken. Der skal de få synge og danse og le. I tillit,

trygghet og glede – og med hele seg - skal de få være

barn i Guds hus.

Eli Smebye

Søndagsskolen i Storhamar kirke i høst

26. oktober Søndagsskole

2. november Søndagsskole

9. november Barnegudstjeneste

16. november Søndagsskole

23. november Søndagsskole

30. november Familiegudstjeneste

7. desember Søndagsskole

14. desember Søndagsskole

Juleavslutning

Ledere:

Morten Saltvik, Silje Hassellund Solberg,

Sven Olav Solberg, Halldis Saltvik,

Dagny Hauknes, Solveig Kjos,

Bjørg Herberg Gloppen


Hva ”I all verden” holder kirken på med?

Av Bjørn Vilberg, rådgiver i diakoni og internasjonalt

arbeid i Hamar bispedømme

Ja, slik spør vi i en brosjyre som er sendt til

alle menighetsrådene i bispedømmet fra

Hamar bispedømmeråd. Med dette spørsmålet

ønsker vi å utfordre menighetsrådene

til å sette av et møte hvor de snakker om hva

de driver med – og særlig med henblikk på at

vi er en ”misjonerende kirke”. I år har vi på

en særlig måte misjon som fokus i bispedømmets

menigheter.

Mange vil allerede ha merket dette ved innledningen

til gudstjenesten, der vi bruker lysgloben

som misjonssymbol og tenner et lys som settes i

kransen med ordene: ”Takk for at Kristi lys skinner

for oss. Dette lyset vil vi bære ut til alle jordens

folk”. Hvis det ikke er lysglobe i kirken, har vi

anbefalt å bruke et Kristuslys.

Missa – messe - sendelse

Kirkens gamle gudstjenesteliturgi avsluttet med ”Ite

missa est” – ”Gå det er sendelse”. Ordet missa på

latin har gitt gudstjenesten navnet messe. I

nynorsktalende deler av bispedømmet bruker

mange fortsatt betegnelsen messe om gudstjenesten.

Så nær er forbindelsen mellom messen, gudstjenesten

og sendelsen – misjonen. Dette er det kirken

”i all verden” holder på med. Gud ble sendt til

verden i Jesus Kristus, og kirken er sendt til verden

for at han skal komme nær til alle mennesker.

Oppdrag

Nå må vi nok tilføye at misjon både er sendelse og

oppdrag. Oppdraget knytter seg til de kjente Jesusordene

i Mark. 16,15-16a: Gå ut i hele verden og

forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! Den

som tror og blir døpt skal bli frelst.” Oppdraget er

å dele det gode budskap med alle mennesker.

Men da er jo misjon noe vi både er og gjør! Misjon

er en del av kirkens vesen, det ligger i genene våre.

Kirken er til for menneskene, den er Guds redskap

for at mennesker skal oppdage gleden og sannheten,

og at Gudsrikets krefter skal nå ut til alle men-

7

nesker. Men er kirken slik, må den også handle

slik. Og skal kirken handle slik, må vi gjøre det.

Overlevering

Alt det vi gjør i vår kirke er uttrykk for overlevering

av et budskap – fra generasjon til generasjon, fra

folk til folk – slik det begynte for 2000 år siden.

Menigheten videreformidler det gode budskap til

dagens mennesker når:

❑ det legges til rette for å feire gudstjeneste,

❑ barn døpes og læres opp i kristen tro,

❑ mennesker viser omsorg for nesten gjennom diakonale

handlinger,

❑ offergaver gis til misjon i gudstjenesten,

❑ menigheten gjør avtale om å støtte et misjonsprosjekt,

❑ en ber for misjonærene i gudstjenesten.

Slik er kirken sendt til verden. Den er misjonerende

slik visjonen for Den norske kirke uttrykker

det – ”en bekjennende, misjonerende, tjenende og

åpen folkekirke”.

Misjon - mer enn du aner…

Vi bruker i dag flere nye og innholdsrike ord når vi

uttrykker misjon som:

❑ medvandring – å gå/være sammen med, dele tanker

om livet, om tro og tvil,


❑ dialog – å møte mennesker i dialog og åpenhet.

Hvilke gaver og velsignelser tilbyr Jesus oss

gjennom det som er annerledes? Kan vi få øye på

Jesu nærvær hos dem vi møter?

❑ deling – dele det gode budskap hjemme og ute,

dele materielle goder, dele vår felles jordklode –

Moder jord,

❑ nærvær – Kristus er like nær alle mennesker uansett

hvor vi er på kloden. Gudsbildet i alle mennesker

bærer Jesu asiktstrekk. Vi vil gi alle men-

VIC

Torggt. 42. Telefon: 62 52 38 63

Postboks 362, 2303 Hamar

Tlf. 62 53 56 00 www.Finn-P.no

Herreklær

Dameklær

Ungdomsklær

8

nesker mulighet til å gjenkjenne sitt ansikt som del

av Kristi ansikt, og oppdage det i seg selv og i alle

andre,

❑ forsoning – gjenopprette brutte relasjoner

mellom Gud og mennesker, mennesker imellom

og i menneskers forhold til skaperverket,

❑ myndiggjøring – reise mennesker opp fra nød og

fornedrelse, og gi dem tro på egne krefter og

muligheter til forandring.

Var det noen som sa at misjon er kjedelig?

GULLSMEDEN I STRANDGATA

Tlf.: 62 53 64 50

Mariannes Catering AS

Inneh. Marianne Tvedt Græsby

Telf. 62 34 22 82 el. Mobil 958 14614

Ordner alt til minnesamværet – hjemme hos deg selv

eller annet lokale. Kald og varm mat til store og små

anledninger. Kaker.

Byggmester

Einar Kristiansen AS

Strandgt. 53, 2317 Hamar

Tlf. 62 52 38 84

NYBYGG - REPARASJONER - TAKTEKKING

DØGNVAKT 909 96 425

Elfag - når du trnger elektriker

Brugata 56 - tlf: 62 54 11 20


Sang for de aller minste!

Nytt i Hamar menighet denne høsten er tilbud om

babysang. Menighetspedagog Eli Kristine Smebye

har ansvar for dette. Mange vil kjenne henne som

leder av Hamar menighets barnekor Levende Lys

gjennom snart 30 år.

Hvorfor babysang?

- Vi vil forsøke å formidle et positivt Gudsbilde og

trekke en flik av himmel inn i en travel hverdag

med babygråt, bleieskift og nattevåk. Aftenbønner,

salmer og kristne barnesanger vil være en del av

repertoaret. Vi ønsker å gi foreldre trygghet og

inspirasjon til å bruke sang i kommunikasjon med

barnet sitt, skape gode og nære øyeblikk. Vi har

også en stor skatt av kjente og kjære barnesanger

som vi kan øse av - sanger som kanskje foreldrene

hadde glemt eller ikke visste at de kunne. Vuggeviser,

rim og regler, lekesanger, rytmeleker, bevegelsessanger

og dans vil også få stor plass.

Hvem kan komme?

- Alle foreldre eller andre omsorgspersoner med

barn opp til ett år er velkomne til babysangen. Det

kreves ingen sangkvalifikasjoner! I tillegg til

sangen, vil det sosiale stå sentralt. Babysangen blir

et sted hvor en kan treffe andre småbarnsforeldre

9

Eli Kristine Smebye og Ingrid Stana Høilund med Ragnar

Stana Høylund mellom seg.

Foto: Irmelin Grimstad Bonden

og dele erfaringer med hverandre over medbrakt

matpakke. Vi serverer kaffe og te.

Når og hvor skal det foregå?

- Vi vil samles i kirkerommet i Storhamar kirke,

onsdager fra kl. 11.00 til ca. kl 13.00. Det blir sang

og lek i ca. tre kvarter, og deretter god tid til den

sosiale biten.

Første samling var allerede onsdag 3. september.

Meld gjerne fra til kirkekontoret, hvis du er interessert.

Tlf. 62 51 05 50 eller e-post til.

eli.kristine.smebye@kirken-hamar.no

Tilbudet er gratis.

Irmelin Grimstad Bonden

St Johanneslogen St. Halvard med raus gave til Hamar menighet:

Pilgrimsmesse av Egil Hovland

Vi skal fremføre Pilgrimsmesse av Egil Hovland i

Hamar domkirke søndag 21. sept. kl. 11.00.

Dette er en gave fra St. Johanneslogen St. Halvard til

Hamar menighet i forbindelse med 100-årsjubileet.

Etter fremføringen/messen er det kirkekaffe

i losjen for alle i menigheten .

De som skal medvirke er:

Collegium Vocale, ni messingblåsere og en på tromme.

Dirigent er Thomas Chaplin


Som dagene går:

Gammelskolen

GJENSYNET MED Gammelskolen er et stevnemøte

med fjerne år. Grenda hadde bare to kulturinstitusjoner

som kunne høyne åndslivet:Ungdomslokalet

borte på furumoen og den fådelte

skolen, der Skolemesteren huserte med godslig justis

og en selvlaget didaktisk praksis som tok

utgangspunkt i grendas virkelighetsforståelse av

verden. Men i tillegg ga den vinger til undrende

flukt - langt utover tid og sted.

Ubegripelig at det kunne bli folk av oss. Skolen

hadde verken spesialrom, høyteknologisk ventilasjonsanlegg,

timer til spesialundervisning eller

ombud som gikk i demonstrasjonstog for å protestere

mot det obligatoriske islaget på innsiden av

vinduene vinterstid. Vinterdagen møtte ofte gisne

glassruter med et trettitalls kuldegrader. Men ingen

fant grunn til å skrive illsinte resolusjoner mot noe

som var meteorologisk høyst vanlig. Kuldegradene,

denne årvisse hilsen fra tundraen, var en del av vår

oppvekst! Da ble det fyrt ekstra godt i etasjeovnen

som skalv av rødglødende energi bak skjermbrettet.

For dette var i de små forventningers tid da en

grendeunge slo kolbøtte av glede over en ny tegnebok.

Så lite skaperi, og så mye varme i denne skolen.

Til tross for fimbulvinteren utomhus.

Og så hadde vi Skolemesteren. En blanding av

romslig grendemenneske og Bård Skolemester. Han

konsentrerte seg om livets vesentligheter: Regning ,

norsk og folkeskikk! Vi var bergtatt når han leste

høyt fra bøkene sine. Mikkjel Fønhus og Johan

Falkberget var fast pensum. Den fredløse Hans Trefothaugen

går fortsatt igjen i drømmelivet vårt.

Trollelgen møtte vi ved høylys dag, og vi forbannet

Sjur Halgutusveen som børseskjøt kjæresten til Eli

Sjursdotter, den stolte svenske dragon. Vi hadde

også stor forståelse for Arne Garborg som i Kolbotnbrev

detalj-skildrer hvordan det var å vasse i

djupsnø fra sitt Kolbotn ved Savalen til butikkstedet

Auma. Slike karstykker forsto vi oss på.

Ved potetonntider langt uti september begynte skolen.

Folk flyttet hjem fra setrene. Bjørkeliene langs

Glomma slo flammer, og gammelospa bortpå plassen

singla sørgmodig med farverike blad. Best hus-

10

ker vi likevel

vårdagene,

denne blonde

maiblomsttida

med oseaner

av smeltevann

foran

uthuset med

alle utedoene.

I friminuttene

jagde

vi jentene i

vår ungdommelige

Sturm

und Drang,

eller drev ute

i skauholen

og åt overvintra

tyttebær.

Skolestua var

Ill: Gerd Krohn-Hansen

enkel som tilværelsen

forøvrig. Kateter og tavle som signaliserte

autoritet. Et gammelt trøorgel der vi møysommelig

tjuvlærte å spille Sjømannen og stjernen med smektende

terser og grov skomakerbass. Over kateteret

skilderier fra bibelhistorien. Dessuten et spøkelse av

et innholt og tuberkuløst menneske som advarte: At

slik blir du dersom du røyker tobakk! Vår barndoms

kategoriske imperativ!

Skolemesteren var læreren, fortelleren, konstknekten

som samlet folk i glede og sorg. Han var trygg

som en klebersteins-peis. Som en hærfører gikk

han først i 17. mai-toget. Noen ganger hadde han

tinga på voksen-janitsjar’n fra Alvdal. Da var det

ekstra stemning, selv om snøskurene kunne gå som

hvite skråpiler borti Tronfjellet - og vindkulene

blåste jegermarsjen bortover alle blåner. Det er

lenge siden Skolemesteren huserte. Det må ha vært

i steinalderen en gang. Lenge før kunnskapsløftskolen.

Grendeskolen er forlengst sentralisert vekk,

og skolestua fungerer som grendehus. Og skoletida

er erindringsbilder, skiftende som lysreflekser i

stille vann. Men bak års slagg og avleiringer er den

der som en varm orgeltone. Og Mesteren har et

monument i hjertene våre.


To friske 100-åringer i Hamar domkirke i september

Domkirken er stedet for å markere nasjonale og

lokale begivenheter. I høst er det duket for å feire så

vel en nasjonal som en lokal hundreåring. Ved to

påfølgende gudstjenester feirer vi to hundreåringer.

❑ Søndag 21. sept. Kl. 11.00:

St. Halvard er 100 år

Først ut er den lokale 100-åring. Frimurerlogen

St. Halvard ble etablert i Hamar i 1908. En rekke

arrangementer skal feire jubilanten. Ett av de

store, åpne markeringer skjer i Domkirken. Søndag

21. sept. får kirken og byen Egil Hovlands Pilegrimsmesse

i gave. Messen framføres av Collegium

Og etterpå er det kirkekaffe i Frimurerlogen.

❑ Søndag 28. sept. kl. 11.00:

Menighetsfakultetet er 100 år

Etter det lokale kommer det nasjonale: Det teologiske

menighetsfakultet, forkortet for alle innvidde

til ”MF”. Etter store kirkelige diskusjoner

❑ Irmelin Grimstad Bonden

får permisjon

Det er farlig med dyktige folk. De er etterspurt.

Biskopen trengte en vikar for sin teologiske rådgiver.

Forståelig nok ble Irmelin spurt om å ta

vikariatet. Fra slutten av september og ett år

fremover vil Hamars kapellan derfor være å finne

på bispedømmekontoret i Folkestadsgate. Vi gir

ikke akkurat slipp på henne frivillige. Men vi forstår

at biskopen har gjort et godt valg. Dessuten

gir vikariatet Irmelin erfaringer og utforinger vi

ikke synes hun skulle si nei til.

Vi ønsker henne derfor av hjertet lykke til på

bispedømmekontoret. Som vi også av hjertet

ønsker henne tilbake.

Ole Elias Holck

11

ble det for hundre år siden dannet en frittstående

teologisk utdannelse i Norge. Det var strid om

hvilken teologisk profil det teologiske fakultet

ved Universitetet skulle ha. Vakte kirkelige kretser,

med sterke bånd til lekmannsbevegelsen i landet

vårt opprettet sitt eget fakultet. Menighetsfakultetet

fikk etter hvert stor betydning for Den

norske kirke. I lange tider har det vært slik at de

aller fleste prestene i landet har fått sin utdannelse

og sin kristne og kirkelige identitet preget

gjennom studieår på MF.

Vi feirer fakultetet med høymesse. Utsendingen

fra MF er kjent for oss i bispedømmet. Det er tidligere

sokneprest i Ringsaker, og nå Hamarborger,

Geir Hansen. Geir Hansen er nå universitetslektor

ved Det praktisk teologiske seminar ved

Menighetsfakultetet. På jubileumsgudstjenesten

vil Geir Hansen preke – og hilse fra hundreåringen.

Som jubileumsgave vil vi gi søndagens

takkoffer til Menighetsfakultetet.

Ole Elias Holck

❑ Studentpraksis

Fra 6. oktober til 7. november får Hamar en teologisk

student i praksis. Britt-Kirsten Skarpsno er

cand. theol. fra universitetet i Oslo. I høst tar

hun avsluttende practicum samme sted. I utdannelsen

inngår seks uker utplassering i prestetjeneste.

Britt-Kirsten Skarpsno har tidligere arbeidet

mye med utveksling (AFS) og vært daglig

leder av Kirkens SOS i Oslo.

Hun har bred kirkelig erfaring og er allerede

ansatt som sokneprest i Loppa, med bosted i

Øksfjord.

Vi i Hamar får ikke bare gleden av å ha henne her

i seks ukers praksis, men hun har også bedt om å

få bli ordinert i Hamar domkirke. Den begivenheten

skjer 18. januar neste år.

Ole Elias Holck


Ny daglig leder: Ønsker en sterk kirke

Tekst og foto: Irmelin Grimstad Bonden

Hun er overbevist om at alle mennesker trenger noe å

tro på. Hun sier hun liker at det stormer litt og at hun

er glad i å jobbe med mennesker. Da må vel Eli Haugum

Brekne være rett kvinne på rett sted, som daglig

leder for Hamar og Vang menigheter.

I stillingen sin har hun både personaloppfølging,

saksforberedelse for menighetsrådene og ansvar for

den administrative driften av menighetsarbeidet.

- Det er en god del å sette seg inn i. Jeg rapporterer

til kirkevergen, og skal ha mye med menighetsrådene

og personalet på menighetssiden å gjøre. I tillegg

skal jeg ha ansvar for helse, miljø og sikkerhet,

og forberedelse av lønnskjøring for de som er ansatt

av fellesrådet.

Hva fikk deg til å søke på denne stillingen?

- Jeg hadde lenge hatt lyst til å jobbe innenfor kirken.

Så ble stilling min som mottakskonsulent i

bistandsorganisasjonen FORUT på Gjøvik overflødig,

fordi vi ikke hadde flere mottak å drive. Da

tenkte jeg at nå vil jeg jobbe her jeg bor, og være

med å bidra positivt lokalt. Jeg stortrives i jobben

og har blitt godt mottatt i arbeidsfellesskapet. Og

så er det en fin bonus å kunne få være på morgenbønn

i Domkirken hver tirsdag i arbeidstiden!,

smiler Brekne.

Hvorfor ville du jobbe innfor kirken?

- Det har alltid fascinert meg. Jeg er overbevist om

at alle trenger noe å tro på. Før eller siden så kjenner

en behovet for et holdepunkt. Jeg synes samfunnet

fjerner seg mer og mer fra den type verdier,

og det gjør oss fattigere. Derfor er det viktig at vi

har en sterk og levende kirke. Vi har bruk for åndelige

verdier, selv om vi har det godt materielt sett!,

sier en engasjert daglig leder.

Kirken som en kulturkirke er noe hun er opptatt

av, men hun har også latt seg imponere over alt det

som foregår i kirken allerede.

12

- Jeg er overrasket over aktivitetsnivået og tilbudet

som finnes i kirken. Vi må bare bli enda flinkere til

å profilere arbeidet vårt, og vise at vi er en viktig

pådriver i lokalsamfunnet.

Eli Haugum Brekne har bred erfaring fra å jobbe

med mennesker. Hun var blant annet mottaksleder

på asylmottak i flere år. Arbeidet blant asylsøkerne

lærte henne mye om egne reaksjoner, og ga henne

mulighet til å ta i bruk nye sider av seg selv. I 1995

var hun med å starte opp frivillighetssentralen i

Ottestad, og hun har også vært konfliktrådsmegler.

Hun sier at trygghet og livserfaring gir en god ballast

i møte med mennesker.

Hvorfor er du så glad i å jobbe med mennesker, tror

du?

- Jeg er en sosial person og er glad i å være med folk

av alle slag, og så har jeg ikke noe imot en god konflikt.

Det er ikke det å møte menneskers problemer

som er mest krevende, men det å ha tid nok til hver

enkelt. Å få være med i prosesser der mennesker får

hjelp til å håndtere konflikter og utfordringer er

spennende, avslutter den nye daglige lederen i

Hamar menighet.


Tenåringsfestivalen

i Praha ga fine opplevelser til

7.000 unge fra 50 nasjoner

Tekst og foto: Marita Haug

Vel hjemme fra YMCA’s (KFUM/K’s) tensingfestival

i Praha er det mange gode minner vi sitter igjen

med. For det første var det en opplevelse i seg selv

å sitte 25 timer i buss ned til Tsjekkia sammen med

50 ungdommer fra Hamars tensingkor Praising og

Romedal/Vallsets kor Rosett. Mye søvn ble det nok

ikke på de fleste, men sosialt - det var det!

Da vi kom til Praha, ble vi innlosjert på et gammelt

studenthjem. Mye luksus var det ikke, men vi

bortskjemte nordmenn har vel alle godt av å bo i

en øst-europeisk blokk for en tid. Mesteparten av

tiden tilbrakte vi allikevel i Prahas gater eller på festivalområdet

som var sentralt plassert. Der var vi

en liten brøkdel av de totalt 1.300 nordmennene –

som utgjorde en femtedel av festivaldeltakerne.

Det var i grunnen gøy å være det landet som var

best representert der, men det var også en opplevelse

å møte andre ungdommer fra hele verden.

Mange ulike kulturer har mye å lære hverandre, og

dette gav utslag i ulike leker, sport, danser, sanger

og foredrag på dagtid.

13

Hele gjengen fra Hamar,

Romedal og Vallset samlet

til felles lunsj under

festivalen.

Over: Ane Emilie Vold Mikkelsen, Hildegunn Danbolt,

Ane Sofie Andreassen Lie og Eva Helene Svor fra Praising

er med på allsang med bevegelser på festivalen.

Det var workshops for en hver smak, så det var

bare å velge og vrake i hva en ville delta på. Mange

visste også å benytte seg av at vi befant oss i en av

verdens vakreste byer. Derfor ble det tid til både

sightseeing og shopping. På kvelden var det tid for

kveldsshow, og der ble det sunget til vi var helt såre

i halsen. Til slutt kunne man for eksempel avslutte

en hektisk dag med å slappe av i kirketeltet.

Festivalen hadde altså mye forskjellig å by på.

Dette mangfoldet av mennesker, aktiviteter og

ikke minst følelsen av å stå samlet rundt samme tro

i en så fantastisk by som Praha, gjorde denne uka

uforglemmelig for oss alle!

(Under festivalen feiret unge fra hele Europa Ten

Sing-arven fra Norge med 40-årsmarkering.)


Nye gudstjenesteliturgier på høring

Hamar menighet er plukket ut til å være høringsmenighet

for ny gudstjenesteordning. I fjor hadde vår

menighet gudstjenestens innlednings- og avslutningsdel

til utprøving.

Forslaget til ny ordning for gudstjenestefeiring i

vår kirke er nå sluttbehandlet i kirkerådet. Før den

endelige ordningen blir vedtatt på kirkemøtet høsten

2009, skal Hamar menighet være med å prøve

materialet ut i en høringsperiode, som varer frem

til januar 2009. Målet for hele prosessen er at de

nye ordningene skal kunne tas i bruk i alle menigheter

fra advent 2010. Da skal alt materialet til ny

gudstjenesteordning, nye tekstrekker og ny salmebok

være ferdigstilt.

I høringsperioden vil gudstjenestedeltakerne i

Domkirken og Storhamar kirke oppleve endringer

både i dåpsritualet og i nattverdliturgien. Det som

BLOMSTER AS

e-post: astoria.blomster@interflora.no

www.astoriablomster.no

Torggt. 23 - 2317 Hamar

Vi bringer

Ring 62 52 32 88 - 62 52 83 47

KRINGLA BAKERI.

Gode og sunne bakervarer får du hos oss!

Besøk vårt utsalg med cafe eller ring:

Tlf: 93 42 82 88

Torggata 11. Hamar.

14

er mest nytt er at det i alle ledd er rom for større

variasjon og fleksibilitet. Hovedstrukturen står fast.

I reformprosessen har komiteene vært opptatt at

det må gis rom for lokal tilpasning av liturgiene, og

at det skal åpnes for involvering av flere personer

både i planlegging og gjennomføring av gudstjenesten.

Det store stridsspørsmålet har vært syndsbekjennelsen

og dens plassering i gudstjenesten. Mange

har ment at det i starten av en høymesse er mer

naturlig med takk og lovsang som svar på at Gud

tar imot oss i sitt hus. Det ligger an til at man i stedet

vil knytte bekjennelsen av menneskets synd og

skyld opp til forbønnsdelen i gudstjenesten.

I høringsprosessen vil både kirkelige ansatte og

kirkegjengere bli spurt om å uttale seg.

Irmelin Grimstad Bonden

Gratis

Parkering

Hamar

Begravelsesbyrå AS

Jacobsens Begravelsesbyrå AS

Parkgt. 24 - 2317 Hamar

Tlf.: 62 54 04 30

Telefon 62 51 20 00

www.sparebanken-hedmark.no

Utstillingsplassen Eiendom AS

Postboks 403, 2303 Hamar

Tlf: 62 54 00 50 - Fax: 62 54 00 51 - www.upl.no


TV-aksjonen søndag 19. oktober:

”Vi vil sette himmel og jord i

bevegelse for at barn og unge

skal få en bedre hverdag”

Dette sier generalsekretær Geir Gundersen i Blå

Kors Norge om årets TV-aksjon, der målet er hjelp

til barn og unge som vokser opp i en hverdag preget

av rus. Og dem er det altfor mange av: Noen

steder ruser barn seg helt ned i 7-årsalderen, f.eks.

gatebarn i Brasil. I Norge viser helsemyndighetenes

beregninger at 120.000 barn og unge trues av

voksnes rusmisbruk til daglig. Barn med rusmisbrukende

foreldre får en oppvekst preget av mye

uforutsigbarhet, mangelfull omsorg og mye ansvar.

Et eksempel fra virkeligheten er ”Trine” (9 år) som

ofte kom for sent på skolen fordi ingen vekket henne.

Far bodde ikke sammen med dem, og Trine lå ofte

våken om natta og bekymret seg for om moren kom

hjem. Ikke sjelden måtte hun stå opp om natta og

hjelpe moren i seng. På Blå-Kors-klinikken der familien

fikk hjelp, spurte de Trine hva læreren sa når hun

kom for sent. Trine fortalte at hun pleide å si at hun

hadde vært hos tannlegen. – Har du vært hos tannlegen

nå igjen, spurte læreren, og så lo hele klassen.

Trine hadde heller aldri med seg matpakke på skolen.

– Jeg er jo bare 9 år, og jeg klarer ikke å skjære tynne

brødskiver. Og når brødskivene blir så tjukke forstår

alle at mamma ikke har laget mat til meg, fortalte

Trine.

Som et ledd i forberedelsene til aksjonen har Blå

Kors fått gjennomført en stor undersøkelse av folks

syn på bl.a. rus, barn og oppvekst. Der går det

fram at bare 2% av befolkningen i Norge aksepterer

at 14- og 15-åringer drikker alkohol. Dette står

i sterk kontrast til det faktum at gjennomsnittlig

debutalder for øl i Norge er 14 og et halvt år, og for

vin/sprit 15 år (tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning).

- Det er et påfallende gap mellom

debutalder og den sunne skepsisen i befolkningen,

sier Geir Gundersen. - Vi har aldri hatt et høyere

alkoholkonsum, og aldri har det vært viktigere å

forebygge rusmisbruk enn nå.

15

Barnas Stasjon på Hamar?

De innsamlede midlene skal gå til tiltak for barn

og ungdom i inn- og utland, bl.a. gatebarn i Brasil.

Et eksempel på tiltak i Norge er ’Barnas Stasjon’

som er et tilbud til barn og foreldre i utsatte familier.

Barnas Stasjon skal være et virkemiddel for at

barna skal få mulighet til å vokse opp i eget hjem

og i et trygt og godt nærmiljø. Det er prøvd ut med

hell bl.a. i Fredrikstad, og med midler fra innsamlingsaksjonen

er det et mål å etablere Barnas Stasjon

i flere byer. – Det er gitt gode signaler på at

man ønsker å øremerke midler til Barnas Stasjon i

Hamar, sier leder for innsamlingsaksjonen i

Hamar kommune, Trond Morten Osvold. Han er

ellers spent på innsamlingsresultatet i år; i fjor var

det ny rekord for Hamar. Bli bøssebærer, oppfordrer

Osvold (se telefonnummer nedenfor).

Hva er Blå Kors?

Blå Kors Norge er en del av et stort internasjonalt

nettverk. Da Blå Kors ble opprettet i Sveits i 1877,

var tanken at mens Røde Kors tok seg sårede på krigens

slagmark, skulle Blå Kors ta seg av de sårede på

livets slagmark. Blå Kors Norge er en diakonal felleskristen

avholdsorganisasjon som forener frivillig

innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.

Ved siden av sitt forebyggende og holdningsskapende

arbeid driver Blå Kors i dag 34 diakonale

virksomheter i 12 fylker. Organisasjonen

har 2.300 medlemmer.

Mer om TV-aksjonen sønd. 19. okt.:

Se www.tvaksjonen.no

Vil du bli bøssebærer, ring 02025.

Kari Nes


Vårgudstjeneste på Skaperverkets dag

ble holdt en fin maisøndag i vakre omgivelser ved Speiderhuset i Stavsbergskogen.

Prest Trond Tveit Selvik og klokker Harald B. Pettersen var viktige aktører sammen med

organist Geir Bjørnar Smebye. St. Georgs Gilde-medlemmer serverte deilige kaker og kaffe

etter gudstjenesten.

Foto: Svein Overskott

Festgudstjeneste i

Hamardomen 10. august

i anledning 10-årsjubileet. I prosesjonen deltok Fr. Ellert Dahl fra Den

katolske kirke, Siri Løsnesbakken fra Baptistkirken, Ole Martin Andreassen

fra Metodistkirken og Ole Elias Holck, Steinar Bjerkestrand og

Olav Gjerstad fra Den norske kirke her på Hamar.

Prestene bidro med tekstlesning, liturgi, bønner, dikt og preken.

På den musikalske siden medvirket en gruppe barn fra oppsetningen

Djevelens finger - fra trosopplæringsprosjektet Tidsbroen, og de imponerte

oss stort.

Toril Nybrott fylte det sakrale rommet med sin vakre Gregoriansk sang -

og ikke minst Lloyd Webbers Pie Jesus.

Øyvind Åge Berg hadde ansvar for orgel og musikalsk ledelse.

En opplevelse ble også postludiet Syntese av Roy Bakke, som også gledet

oss med sitt spill både på trompet og neverlur.

Det var full kirke, så det ble mange som fikk med seg gode opplevelser

fra denne festgudstjenesten

Foto: Torbjørn Hummelvoll


Orientering om rutiner ved kremasjon

❑ Det første de pårørende må gjøre i forbindelse

med et dødsfall, er å ta kontakt med et

begravelsesbyrå. I samarbeid med

byrået tas det stilling til om man

ønsker begravelse eller kremasjon.

❑ Byrået sender begjæring om

kremasjon til kirkevergens kontor.

Ut i fra denne begjæringen, fastsettes

også tidspunkt for bisettelsen.

Dette koordineres mellom

kirkevergens kontor, begravelsesbyrået

og de pårørende. Herunder

også seremoniens innhold, pynting

av kirkerommet og prestens oppgaver.

Etter bisettelsen har byråene intet videre

ansvar.

❑ Ved kremasjon søker kirkevergens kontor

politiet om tillatelse. Samtidig fylles det ut en følgeseddel

med identitetsnr./kremasjonsnr., som

følger båren, og deretter urnen, helt fram til nedsettelse.

Den som sørger for gravferden(pårøren-

des representant/ fester) har ansvar for å ta kontakt

med kirkevergens kontor, for å fastsette tidspunkt

for urnenedsettelse.

❑ Urnenedsettelse i Hamar og Vang

kan foregå mellom kl. 12.00 – 15.00

på mandager og fredager.

❑ Hvis ikke de pårørende allerede

har et gravsted, vil dette bli tildelt i

sammenheng med henvendelse til kirkevergens

kontor.

❑ Kirkevergen vil være representert

ved alle urnenedsettelser.

❑ Det skal som hovedregel ikke settes opp gravstein

før urnenedsettelsen har funnet sted. I så fall

må dette avtales med kirkevergens kontor. Hvite

trekors markerer gravstedet inntil steinen er montert.

Roy W. Bakke

Driftsleder for kirkene i Hamar

Konsert i Hamar domkirke

søndag 23. nov. kl.19.00 under mottoet

Kjærlighet virker

Konserten arrangeres av Kirkens Sosialtjeneste/Hamartiltakene.

Hamartiltakene er et diakonalt tilbud til rusmisbrukere i Hamarregionen bestående av

boliger, arbeidssentral, et værested for aktive rusmisbrukere og BARM-senteret

der de får hjelp til å komme ut av rusen.

Medvirkende: Elias Akselsen, Gaute Ormåsen, Ulf Storbekk,

Christina Jacobsen, Ove Røsbakk og Frank Eriksen.

Konferansierer: Hilde Hummelvoll og Petter Nome

Billetter: kr 100 ved inngangen

Alle inntektene ved konserten går til Hamartiltakene

17


På huskelisten

❏ Barnekoret Levende Lys øver i Storhamar

kirke hver mandag kl 17.30 og 18.30.

De yngste øver først.

❏ Tensingkoret Praising øver hver mandag

kl 18.30 på Ynglingen.

❏ Annenhver fredag er det Klubb

på Ynglingen 19.30 - 23.30.

❏ Annenhver fredag samles Kirkerottene

i Storhamar kirke kl 19.00 - 21.00

(5. - 7. klasse).

❏ Hver søndag er det søndagsskole i Storhamar

kirke (unntatt når det er familiegudstjeneste

og skoleferie).

❏ Hamar KFUK-KFUM-speidergruppe

har møter på tirsdager. For nærmere

info om tider m.m. ring Amund B.

Edvardsen på 91 35 77 76.

❏ Hamar Domkor øver hver torsdag

i domkirken kl 18.30.

❏ Hamar Y's Men's Club (internasjonal

tjenesteklubb for KFUK/M) har sine

møter på Ynglingen - som regel annenhver

tirsdag kl 19.30.

All disse ønsker nye medlemmer velkommen!

Trimgruppe i Storhamar kirke

torsdager kl. 10.30-11.00.

Trimgruppen er et ledd i prosjektet Trygge

Eldre i Hamar kommune. Enkelt nivå. Alle

kan delta på sitt nivå.

Trimgruppen er gratis.

Velkommen!

Kaffe- og vaffelservering

Det er kaffe- og vaffelservering i Storhamar

kirke hver torsdag kl 11.00 - 13.00. Legg

gjerne formiddagsturen innom for en hyggelig

prat over en kopp nytrukket kaffe og nystekte

vafler.

Vi plukker fram leker til de minste.

Alle er hjertelig velkommen!

18

❑ Trenger du kirkeskyss?

Det hjelper vi deg gjerne med. Ring enten til

Kirkekontoret tlf 62 51 05 50 innen

fredag kl. 14.00 eller Kjellaug Austad

tlf 62 52 18 09 innen fredag kl 18.00.

❑ Trenger du en telefonvenn?

Telefonkontakten i Hamar formidler telefonvenner

til eldre eller uføre som føler seg

ensomme. Tilbudet er gratis! Telefonvennen

ringer deg til avtalt tid en bestemt dag

i uken. Telefonvennen har taushetsplikt.

Er du interessert, kan du ringe:

Frivillighetssentralen 62 51 00 96

Hyggetreff

i Storhamar kirke kl 11.00 - 13.00:

27. aug.: Døves vel v/Per Øyvind Sandberg

24. sept.: Tema ikke fastlagt

29. okt.: Henrik Wergeland

v/Svanaug Lindman

26. nov.: Velferdssentralens Sangkor

NB! Høstens Hyggetreff vil bli døvetolket.

Prest/diakon fra døvekirken i Oslo vil være med

oss disse dagene for å tolke på Hyggetreffene.

Det vil også være mulig for samtale med

prest/diakon etter treffene. Velkommen!

Musikk-kaféen

er spesielt tilrettelagt for de som bor i omsorgsboliger.

Kaféen har sine treff i Storhamar kirke

kl 11.00 på følgende lørdager:

30. august, 27. september, 25. oktober,

29. november og 20. desember (grøtfest)

Velkommen!

Samlinger på Misjonshuset

1. onsdag i måneden kl 17.00: Onsdagssamling

m/middag. Kom alene eller sammen med

familien.

1. torsdag i måneden kl.11.00: Eldres hyggestund.

Hver fredag kl. 11.00: Bønnens time.

Alle velkommen!


PÅ KIRKEBAKKEN

❑ Trimgruppe i Storhamar kirke

torsdager kl. 10.30-11.00

Nytt tiltak: Trimgruppen er et ledd i prosjektet

Trygge Eldre i Hamar kommune. Enkelt nivå. Alle

kan delta på sitt nivå. Trimgruppen er gratis.

❑ Høstens Hyggetreff døvetolkes

Sognediakonen vår, Ole-Lars, forteller at

prest/diakon fra døvekirken i Oslo vil være med

disse dagene for å tolke på Hyggetreffene. Det vil

også være mulig for samtale med prest/diakon etter

treffene.

❑ Døvegudstjeneste i Hamardomen

28. september kl. 13:00. Døvekirken i Oslo og

døveforeningene i Oslo, Vestfold og Hamar deltar.

❑ Temakveldene

i Storhamar kirke begynner i høst kl. 19.30.

❑ Sommervikarer

er gode å ha. De unge som har brukt ferien til å

jobbe på kirkegårdene i Hamar, er Ole Anders

Røsand, Steffen Lie Pringle, Kent Alexander Felin

Johansen, Jorick Cornelis Zwart og Filip Flugstad.

Sesongarbeidere har vært Sindre Olav Sagdal og

Kjell Andreassen. Stor takk til dere alle for innsatsen

med å holde kirkegårdene pene!

19

❑ Sindre Bjerkestrand

har vært en inspirerende dirigent i tensingkoret

Praising. Nå er han student i musikkvitenskap og

avla nylig eksamen i kordireksjon i Vang kirke.

❑ Stange Normisjon informerer

om høstens formidagstreff på Haraset:

❑ Tirsdag 07.10 kl. 11.00:

Torhild Haaland og Odd Jensen synger, spiller og

vitner om Jesus. Andakt v/Leif Hansen.

❑ Tirsdag 04.11 kl. 11.00:

Lilly Hval forteller om stangedikteren Ingeborg

Refling Hagen og leser fra hennes diktning.

Andakt v/Vemund Koren.

På alle møter: Bevertning. Kollekt.

Musikk og sang. Alle velkommen.

❑ Søndag 19.10 kl. 18.00: Møte for alle på

Stange menighetssenter: Sang- og hyggekveld.

Frelsesarmeen synger, spiller og forteller om sin

virksomhet. Andakt.

❑ Lørdag 29.11 kl. 10 -14:

Julemesse på Haraset. Se kunngj. i avisene. Vanlig

opplegg. Andakt. Kaffe-og kakesalg.

Trekning kl. 14.00.

SANG & JAZZ i DOMKIRKEN

Foto: Rune Sæther

Brødrerøsters

30-årsjubileum:

Brødrerøster, Wollert Krohn-

Hansen piano, Carl Petter

Opsahl klarinett.

Søndag 14. sept.

kl 18.00.

Salmer og sanger med røtter

i gospel og negro spirituals.

Gratis adgang.

Gave ved utgangen.


Temakvelder i Storhamar kirke - høsten ‘08

I høst er det ”Når troen forandrer livet” som er

hovedtema på Hamar menighets temakvelder.

Troen er ikke bare for tanken, men for hele vårt liv.

Gjennom høstens temakvelder vil dette belyses og

utdypes av talere som gjennom sitt arbeid har møtt

mennesker der troen har fått avgjørende betydning

for den enkeltes liv.

❑ Torsdag 25. september

RUNE FISKERSTRAND

Regionleder i Kristent Interkulturelt Arbeid:

Når troen forandrer livet

- nytt land og ny tro

❑ Torsdag 30. oktober

JON-GEIR DITTMANN,

Informasjonssjef, Misjon i Øst:

Når troen forandrer livet

- der kristne blir forfulgt

❑ Torsdag 27. november

KJELL SKARSETERHAGEN

Sokneprest i Nittedal

Når troen forandrer livet

- pilegrimsvandring og nytt perspektiv

Lisbeth Wictorsen slutter

Gjennom årene er vi blitt vant til at hun

bare er der. Med smil og engasjement har

hun ordnet opp, administrert og ytt service.

Ingen oppgave var vanskelig, de var bare

utfordringer. Ikke minst erfarte vi det i forbindelse

med alt arbeidet med bispedømmets

850-årsjubieum, med seminarer og

ved andre store arrangementer i Hamardomen

og Domkirken.

Kirkeverge og prester, menighetsråd og frivillige

har opplevd henne som både løsningsorientert

og service-bevisst. Typisk for

henne stiller hun like gjerne opp og er sjå-

20

Hensikten med temakveldene er at de skal gi

kunnskap om hva kristen tro og liv er, og slik være

til hjelp for den enkelte.

Temakveldene holdes i Storhamar kirke siste torsdag

i måneden kl. 19.30 - 21.30.

Kvelden har vanligvis følgende program:

❑ Møte i menighetssalen med kveldens temainnlegg

❑ Fellessang, musikkinnslag eller solosang

❑ Servering av enkel kveldsmat

❑ Kort avslutning i kirkerommet

Kveldene arrangeres av en arbeidsgruppe initiert av

Hamar Menighetsråd. Den består av følgende personer,

som også kan kontaktes for nærmere informasjon:

Marit Bjorvand Børresen

Tordis Strand Hansen

Johannes Kjørven

Svanaug Lindman

Karl Mangrud

Solveig og Morten Saltvik

Grete og Roger Willard

Velkommen !

før kl halv fem om morgenen og ordner frokost

for dem som har våket gjennom

Olsok-natten, som hun er med og leder

prestetjenesten i domprostiet.

Lisbeth Wictorsen har møtt besøkende og

innringere til kirkekontorene i Hamar og

Vang med omsorg og støtte, - alltid med

tanke på andres beste. Men 1.oktober slutter

hun og blir pensjonist. Vi forstår hennes

ønske om mer tid til egne prioriteringer.

Men vi vil savne hennes positive holdninger

og dyktighet. Takk, Lisbeth, for samarbeid

og arbeidssomhet, - takk fra menigheter og

stab!

Ole Elias Holck


En blid gruppe med konfirmanter møttes 50 år senere. Foto: Trond Tveit Selvik

Vi gratulerer

❑ Ragnar Pedersen som ble hedret som Mesterborger

av Hammer by 2008 under Middelalderdagene

på Hedmarksmuseet og Domkirkeodden.

Samtidig ble han hyllet for sin sterke innsats

for Hedmarksmuseet gjennom 32 år da han

gikk ut av aktiv tjeneste der. Vi vil gjerne kom

tilbake med et intervju med ham i neste

nummer. Han har betydd - og betyr

- mye for kirken i Hamar og for

Hamar menighet.

❑ Anne Børg Røed som ble

utnevnt til Årets bokhandler og

fikk Forleggernes bokhandlerstipend

på 30.000 kroner

for en særlig innsats til fremme av

norsk litteratur.

❑ Hans Christian Sandlie, NOVA-forsker

fra Hamar, som har forsvart sin doktorgradsavhandling

"To må man være" om ungdoms

boligetablering på 1990-tallet.

❑ Grete Finstad som fikk Sykepleieprisen 2008.

Hun jobber som koordinator for kreftomsorgen

i Hamar kommune. Hun har initiert et tilbud

for pasienter og pårørende og er en svært god

inspirator for kolleger og studenter.

21

❑ Geir Vestad, kulturredaktør i HA, som fikk

den nyopprettede Ferdaminni-prisen under Vinjevegen

LitteraTURfestival nylig for inspirerende

artikler i HA om Littera-Turer.

Hatten av for:

❑ Hedmark Renovasjon & Resirkulering

(HRR) som har utviklet sin resirkulasjons-ordning

så sterkt at de eksporterer

sin kunnskap og sine erfaringer

til en rekke land.

❑ Kristoffer Kumar fra

Hamar som er nominert til

prisen for beste, unge europeiske

entreprenør - Young

Entrepreneur of the Year. Prisen

gis til unge ledere som skaper

morgendagens arbeidsplasser.

❑ Hedmarksmuseets guider som sørger for at

turister og andre besøkende får en ekstra fin

opplevelse. De fleste sommerguidene (mange av

dem er musikkstudenter) fremfører gregorianske

hymner, middelalder-ballader og folkemusikk

under omvisningen. Noen spiller også fløyte,

gitar eller fele. Ikke rart at responsen bl.a. viser

seg i hyggelige brev og fanmail i ettertid...

Blomsterdekorasjonen er hentet fra Høsttakkegudstjeneste i Hamardomen og er laget av Gerd Strøm. Foto: Ole-Lars Schjerpen


VI MØTES

I KIRKEN

Faste ukentlige samlinger i Hamar domkirke:

Hver tirsdag kl. 0830: Morgenbønn

Hver onsdag kl. 1900: Onsdagsmesse

Hver lørdag kl. 11.00 -15.00: Åpen kirke

1. lørdag i måneden kl 13.00: Orgelkonsert

September

14.09 18. s. e. pinse Joh 8,31-36 Kristen frihet

Hamardomen kl 11.00 Høsttakkefest/familiegudstjeneste. Levende Lys.

Hamardomen kl 13.00 Dåpsgudstjeneste

Korskirkeruinen kl 18.00 Korsmesse

Hamar domkirke kl 18.00 Sangkveld med Brødrerøster

(Ingen gudstjeneste i Hamar domkirke eller Storhamar kirke)

21.09 19. s. e. pinse * 2 Mos 20,1-8.12-17 Guds vilje er god.

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl 11.00

kl 11.00

Gudstjeneste, pilegrimsmesse m/Collegium Vocale

Høymesse

28.09 20. s. e. pinse Joh 9,1-7.35b-38 Løfte og tro

Hamar domkirke

Storhamar kirke

Oktober

kl 11.00

kl 11.00

Høymesse. Markering MF’s 100-års jubileum.

Høymesse

05.10 21. s. e. pinse Mark 10,13-16 Ekteskap og familie

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl 11.00

kl 11.00

Høymesse

Høymesse

12.10 22. s. e. pinse * T Sal 19,2-7 Faderen og Sønnen

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl 11.00

kl 11.00

Høymesse

Høymesse. Diakoniens dag.

19.10 23. s. e. pinse Matt 18,15-20 Guds tilgivelse, og vår

Hamar domkirke kl 11.00 Økumenisk gudstjeneste

Storhamar kirke

Hamar domkirke

kl 11.00

kl 19.00

Høymesse

Kirsten Flagstads minnekonsert

26.10 Bots- og bededag Luk 13,23-30 Bot og bønn

Hamar domkirke

Storhamar kirke

November

kl 11.00

kl 11.00

Bededagsgudstjeneste

Høymesse, Bønnens dag

02.11 Allehelgensdag * T Åp 21,1-7 Sorg og glede

Hamar domkirke kl 11.00 Høymesse

Storhamar kirke

Hamar domkirke

kl 11.00

kl 18.00

Høymesse

Allehelgenskonsert

09.11 26. s. e. pinse Luk 17,20-30 Tidens tegn

Hamar domkirke kl 11.00 Høymesse

Storhamar kirke

Hamar domkirke

kl 11.00

kl 19.00

Barnegudstjeneste

Konsert med Ringsaker kantori

16.11 27. s. e. pinse Matt 13,31-33 Fullendelsen

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl 11.00

kl 11.00

Gudstjeneste. Ung messe.

Høymesse. Storhamar Bl. Kor medvirker.

23.11 Siste sønd i kirkeåret Matt 25,1-13 Frelse eller fortapelse

Hamar domkirke

Storhamar kirke

kl 11.00

kl 11.00

Høymesse

Høymesse

22


Slekters gang i Hamar - 13. mai - 10. august

DØPTE

Maria Knutsen

Magnus Knutsen

Johan Gottlob

Thorsøe

Amalie Aasbø Nilsen

Tobias Valentin Mørch

Rebekka Stormark Nilsen

Hannah-Emilie Grande Wien

(Døpt i Furnes kirke)

Oliver Røste

Oscar Blokkum

Amanda Andreassen

Sanna Wassum Madach

Tilde Wassum Madach

Sondre Lund Nordstrøm

Thea Marie Hoft

(Døpt i Fjære kirke)

Emma Lunde-Hagen

Benjamin Jessen Holmen

Jonah Sten Hunter Reinhart

Ayla Kristine Skarli

Martine Stenberg Skramstad

Vilde Rendalen Strugstad

Magnus Wik Johansen

(Døpt i Åsnes kirke)

Lill-Jasmin Kristiansen

Lydia Eyleen Strand

Sondre Bækkelien

Cora Caroline Sandstad Østby

Kasper Ertsås

Maud Mailand

Sebastian Will Frøysaa

Emelie Winsjansen-Holm

Emma Olivia Smith

VIEDE

Anita Olstad og

Ole Jørgen Jensen

Ann Kristin Olsen og

Per Nilsen

Anniken Sørum og

Victor Carlsson

Bente Grete Laforce og

John Olav Halden

Bente Sydtangen og

Ragnar Andersbakken

Elida og Steinar Saltvik -

Velsignelse

Gro Engelstad Svennæs og

Martin Svennæs

Hege Lid Pedersen og

Ole Tommy Strand

Heidi Lisbeth Johnsen Fjellum

og Erik Fjellum

Hilde Viola Sollund og

Eirik Østreng Evensen

Ina Mosnesset og

Ernst Arne Nilsen

Irene Skibakk Svindal og

Arne Svindal

Jennifer Anne og

Ivan Varbanov - Velsignelse

Julia Ringbakken Hansen

og Tom Ola Hansen

Kine Marie og

Anders Hansen-Øvre

Lene og Bengt Otto Smith

Line Strand og

Kristian Birger Gundersen

Mari-Ann Elisabeth Nylend Torkildsrud

og Jack Engebret Skarnes

Marit Jensvoll og

Olav Arne Bjerkelund

Marte Lie Perminow og

Arne Aleksej Perminow

Monica Eikrehagen Tjernø og

Tom Henrik Tjernø

Ranveig Nordbryn og

Kim Kjærsgaard Nielsen

Sonja Berit Martinsen og

Geir Yngvar Furuseth

- Velsignelse

Svanhild K Berntsen og

Kjetil Bang Hagen

Tina Renee Rødahl og

Lars Aage Ruud

Tone Andreassen og

Magne Enger

Trine Kristiansen Flengsrud og

Morten Flengsrud

Vigdis Nordtømme og

Thomas Slåtsveen

DØDE

Randi Wist

Mary Rynning

Berit Ranveig

Frydenlund

Ellen Kristine

Paulsen

Randi Møller

Mary Skjølberg

Leif Johansen

23

Gerd Vold

Gunvor Solveig Engh

Ida Caroline Riise Evensen

Arvid Johan Granli

Anny Olise Dahlsveen

Thora Kristoffersen

Astrid Hjørdis Tannum

Odd Larsen

Erling Haug

Bjørn Knutsen

Helene Aaberg

Bodil Caspara Heimlund

Margit Irene Anger

Einar Amundsen

Mina Elton

Kjell Sel

Sverre Risheim

Arne Bjørkli

Hans Arvid Løken

Else Synstad

Torbjørn Solbakken

Magne Lund

Randi Margrete Måna

Laila Margrethe Bergstrøm

Karen Andersen

Mary Camilla Saxrud

Gerda Elisabeth Elverhøi

Odd Bernhard Støldal

Elias Melbye

Solveig Glomseth

Ragnar Tømte

Harry Foss

Bjarne Henry Nilsen

Gerd Elise Nikolaisen

Asbjørn Kaare Børresen

Kjell Øvre

Erik Marius Felde Sundby

Håkon Ketil Hodne

Olav Eilif Rud

Magnhild Steen

Rolf Erik Knudsen

Aasta Bratsberg

Per Saxegaard

Erna Aspebakken

Willy Magne Mathisen


Katedralen

De hugget den i stein

med meisel og vinkel og loddsnor.

De reiste den stein for stein,

bue for bue, vegg for vegg,

til vitnesbyrd om det uendelige,

det mektige, det ubegripelige:

det himmelstrebende klippefaste.

Selv i forfallet så vi skjønnheten

og hørte sangen fra pilegrimer før oss.

Som frø spirer om våren,

reiste kirken seg på nytt.

Lik en fugl Føniks av asken

som liv av grav.

Over "Via Sacra",

murte buer og tiders messesang

velvet seg en vernende kåpe av glass og stål,

til en ny katedral,

en tidsbro av tro og håp;

et hus av tid og evighet,

en sang om guddoms kjærlighet,

en sommersang i vinterland.

Ole Elias Holck

Dette diktet skrev domprosten i Hamar til

festgudstjenesten i Hamardomen -"Tidsbroen" -

i forbindelse med at det var 10 år siden den ble åpnet.

More magazines by this user
Similar magazines