det internasjonale tremarked – et marked i konstant ... - Gode Rom

gode.rom.no

det internasjonale tremarked – et marked i konstant ... - Gode Rom

DET INTERNASJONALE TREMARKED ET MARKED I

KONSTANT FORANDRING.

HVILKE FORANDRINGER STÅR NÅ FOR DØREN?

MOELVENS TRESEMINAR, ÅRHUS 5. APRIL 2011

ARTHUR SELVIG, MARKEDSDIREKTØR, MOELVEN TIMBER

1


1. Noen betraktninger om trelastmarkedets natur, grunnleggende

trekk og iboende faenskap.

2. Markedet på kort sikt hva skjer?

3. Markedet på lang sikt (= 2011 onwards) hva skjer?

4. Konklusjon.

2


Trelastmarkedets grunnleggende trekk, etc.

Hvilke andre varer eller tjenester oppviser tilsvarende

svingninger?

•Olje

•Kopper, sink, stål, jernmalm og lignende

•Laks, korn, kaffe, mais, soya og lignende

•Rentenivåer

•Valutakurser

•El-priser

•- og mange andre!

4


I sum utgjør dette enorme verdier i spill på markeder med

dagspriser, volatilitet og manglende stabilitet. Tre er

basically dessverre et slikt produkt. Vi deler altså mønster

med viktige varer og tjenester hvis pris vi ikke med stor

nøyaktighet kan forutse, eller med noen grad av sikkerhet

kan prediktere.

5


Om man kunne forutse verdisvingningene i

trelastmarkedene, skulle man sikkert arbeide i andre

områder enn i trelast!

6


Vi er, i hvert fall som skurlastprodusenter, deltakere i et

commodity-marked, hvor altså prisene svinger mer enn

både produsenter og kjøpere i allmenhet liker. (Men kan

gjøre svært lite med!)

7


Videreforedlede trelastprodukter varierer prismessig langt

mindre; priskurvene er glattere; amplitydene mindre. Det

samme gjelder for B2B industrielt tilpassede produkter

også i skurlast; eksempelvis limtre, dører, vinduer og

annen trevare.

8


Prisene på skurlast svinger prosentuelt langt mer enn

endringene i den underliggende tilbuds- og

etterspørselsbalanse skulle tilsi; priskonsekvensen av 1%

endring i balansen tilbud/ etterspørsel er ofte

utslagsgivende med 7 8% prisendring den ene eller den

annen vei; altså sterkt overproporsjonalt relativt til faktisk

balanse-endring.

9


Primært kan dette trolig forklares «psykologisk»;

forventninger, risiki, frykt, tro og håp kjører prisutviklingen

mye lengre ned, eller opp, i forhold til hva bevegelsene

«objektivt» burde være.

Dette er trelastbransjens iboende faenskap!

(Ingen ønsker det slik, men slik er det!)

10


Trelastmarkedet i det korte perspektiv

• Stabilt utbud/ produksjon, i sum noe lavere enn tidligere

• Gjennomgående lavere lagre enn normalt, i alle ledd

• Negativ inntjening på produsenthånd, alle produsentland

(Unntak er delvis Canada, hvor MPB-infested skog på rot koster

under 0,5 USD/ m3; «stående Crown».)

11


Trelastmarkedet i det korte perspektiv

• Finanskrisen er tilbakelagt for noen, men ikke for alle!

• Forbruk lavt i UK, Spania, Italia, Irland, Hellas, Holland, Danmark

og flere andre europeiske markeder.

• Forbruk stigende Norge/ Sverige, Tyskland, Belgia, Finland,

Frankrike, mange øst-europeiske land.

• Sum Europa: svakt stigende, men fra lavt nivå.

12


• USA’s forbruk svakt stigende fra ekstremt lavt nivå

• China: enormt sterkt stigende (import 15’’ m3 2011?)

• Levanten (Nord-Afrika/ Midtøsten): usikkerhet, men i det korte

synkende. (7,5 mill m3 samlet import før turmoils)

• Emerging markets: India, Tyrkia, Pacific Pine

( I det korte uinteressant, på lengre sikt ikke)

13


Historisk høye tømmerpriser i Sverige, Tyskland, Østerrike, Norge,

Finland, Tsjekkia, Polen m.fl.

Industriell kapasitet mange steder vesentlig høyere enn normal/

sedvanlig tilgang på tømmer; industriell utslagning vil bli konsekvens;

det er rett og slett ikke plass til alle!

Konturene av dette scenario er delvis synlige allerede nå; praktiske

utslag vil oppleves i 2011.

14


•Industrielle/ strukturelle/ eiermessige endringer har vi sett

i Nord-Amerika siden 2006/ 2007; det er et stort antall

nedleggelser og sammenslåinger. Total produksjon er

bortimot halvert på få år.

15


•I Tyskland, Østerrike og Sveits ser vi nå store selskaper

som Rettenmeier, Klenk, Klausner, Häupl og Mayr-

Melnhof Swiss i finansielle problemer, og i Skandinavia er

situasjonen uklar rundt Rørvik, Setra og en rekke aktører i

sødre Sverige. Strukturell situasjon i Finland er heller ikke

spesielt robust eller stabil. Russland er uklar, men klart

problematisk.

16


Trelastindustrien er derfor nå delvis inne i; og står foran,

store strukturelle endringer.

Antall aktører minsker, konsolidering er på gang.

17


•I det korte, våren 2011, står vi foran en klar prisøkning,

som jeg ser det, spesielt for gran. Vi er her i mange

markeder allerede tilbake til nivåene for 3/ 4 kvartal i fjor,

dvs 10-15 euro opp fra jan/ feb-nivåer i år; for enkelte

produkter mindre, for andre mer.

Furusiden kommer etter, som den alltid gjør, men

foreløpig beskjedent.

18


•Kombinasjonen av relativt lav produksjon og lave lagre og

en i sum svakt stigende etterspørsel, er forklaringen på de

økninger vi nå ser og de som er i emning. (Igjen en

overproporsjonal prisreaksjon!) Høye tømmerpriser og

negativ inntjening på produsenthånd støtter en slik

utvikling; cash-problemer hos en del produsenter gjør det

nødvendig å holde kreditorene fra døren; dette motvirker

prisøkninger.

19


•Tømmerpriser er nå synkende, trelastpriser er stigende,

og produsentene vil i allmenhet nå break-even i mai/ juni,

men stort sett ikke tjene penger.

20


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

• Den totale produksjon av softwood trelast er under

kraftig endring.

Produsent-landene er de samme, men de innbyrdes

nivåene er vesentlig endret. Russland er ned, men

økende. Canada er ned, men kan øke. Europa kan også

trolig øke noe. I sum imidlertid relativt lave nivåer

de nærmeste 3-5 år; på lengre sikt

antagelig igjen noe økende.

21


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

• Etterspørsel/ forbruk i kraftig endring!

• Europa øker per capita-forbruket; tre vinner markedsandeler over

alt!

Befolkningen er imidlertid stagnerende; demografien er negativ for

oss.

22


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

• Nord-Afrika/ Midtøsten (Levanten) øker kraftig! Fra

«emerging markets» til «evacuation markets» (Camel

V), til «established markets». Eksporten fra Skandinavia

til området er vesentlig større enn til det samlede

Europa. På kort sikt er utviklingen i Levanten usikker;

langsiktig meget interessant.

23


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

• China var i 2010 verdens nest største importør etter USA, med

nesten 10 mill m3 softwood.

(Varene kommer for det meste fra Canada og Russland, men i

stigende grad også fra europeiske produsenter.)

24


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

Hittil har China mest kjøpt rubbish goods. MPB-infested etc fra

Canada, men også bedre kvaliteter fra Russland for

trevareproduksjon, som de siden stort sett eksporterer, bl.a. til

Japan.

Det er svært begrenset egen tilgang på trelast, og vi gjorde en av våre

første kontrakter på China nylig; med 10 containere, utlegg/vrak o.l.

til 100 kr bedre pris enn vi kan få i Norge/ Sverige!

(Møbelvirke har også gitt netto nivåer ab werk som tåler

sammenligning med alternativene!)

25


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

Med inntjening på sagbrukene som over tid har ligget omtrent på 2-

2,5% ROCE, må man ikke undres over at alternativer mottas med

takk!

26


Trelastmarkedet i det lange perspektiv

Vi har fremdeles markeder som er «emerging», noen antagelig

tidligere enn andre.

•India stigende middelklasse med penger; totalbefolkning «beyond

belief», behov for import av det meste inne tre. Tar tid!

•Tyrkia - over 70 mill befolkning, nesten ingen egen skog.

Trelastforbruk økende fra lavt nivå. Tar ikke så lang tid!

•Øst-Europa: Russland, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Armenistan,

Aserbajdsjan og flere andre land er i «etableringsfasen»; Russland er

selv faktisk mer opptatt i eget land og «gamle Sovjet» enn i

tradisjonelle markeder i Europa. Konsekvens: Utbud fra Russland til

Vest-Europa vil avta.

27


Konklusjon

Kort sikt

Vi er i svak bedring; tiltagende gjennom våren 2011. Noen

usikkerheter (Japan, Midtøsten o.a.), men trolig stigende prisnivåer og

forbruk gjennom våren; potensielt vareknapphet og «price rally». En

mer «kontrollert» oppgang er imidlertid hva vi håper på.

28


Konklusjon

Lang sikt

Svært positivt, sett fra produsenthold!

•Nye «emerging markets» som China, Levanten, tidligere Øst-Europa,

og stabile til økende markeder i Europa vil sikre voksende

etterspørsel. China alene enormt!

•USA’s boligbygging vil etter hvert selvsagt igjen øke, og

trelastmangel, i stor skala, vil avdekkes. Prisdobling fra dagens nivå er

ikke bare en våt drøm!

29


Konklusjon

Konklusjonen på dette må jo bli positiv; det er bra utsikter

for dere som kjøpere og oss som produsenter!

30

More magazines by this user
Similar magazines