Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 14

arbeidet mellom helseundersøkelsene. Ulike arbeidsoperasjoner som ble utført i

måleperioden ble registrert av den enkelte arbeider. For å oppnå flere

eksponeringsmålinger ved de ulike arbeidsoperasjonene ble det utført flere målinger i

dagene etter helseundersøkelsen.

Helseundersøkelsen bestod av spirometri (lungefunksjonstest), akustisk rhinometri

(måling av indre nesevolum) og nitrogenmonoksid (NO) i ekspirasjonsluft. Deltakerne

ble bedt om ikke å røyke, drikke eller spise en time før helseundersøkelsene. Etter

arbeid besvarte deltakerne et spørreskjema om opplevde helseplager i løpet av

arbeidsdagen. Et større helseskjema om ansettelsesforhold, generelle helseplager,

allergi og røyking ble også besvart.

Denne undersøkelsen er designet for å avdekke eventuelle akutte inflammatoriske

reaksjoner på luftveiene etter en eksponering. For å studere utvikling av mer kroniske

plager må arbeiderne følges over tid med gjentatte målinger av for eksempel

lungefunksjon og eksponering. For arbeiderne som deltar i denne undersøkelsen kan

det være aktuelt med en ny lungefunksjonstest i 2007-2008.

Omfang av prøvetakingen

Målet med denne undersøkelsen har vært å studere eksponeringsforhold ved ulike

arbeidsoperasjoner på komposteringsanleggene, og om mulig avdekke forskjeller i

eksponeringsforhold ved syv ulike typer komposteringsanlegg (ranke, reaktor osv).

Befaring viste imidlertid store forskjeller i utformingen av komposteringsprosessene på

alle deltagende anlegg. Omfang av utførte målinger ut fra tilgjengelig resurser har derfor

gitt oss mulighet kun til å antyde eksponeringsforhold ved ulike anlegg, likeledes antyde

hvilke arbeidsoperasjoner som medfører høyest eksponering. Enkelte anlegg ønsket i

tillegg å få utført målinger ved andre arbeidsoppgaver som deponi, papirsortering og

håndtering av slakteavfall.

Eksponeringsmålinger

Med eksponering mener vi ytre påvirkninger av kjemisk eller biologisk art som personer

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines