Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 16

eksponeringsmåling. Skjemaene omfatter i tillegg til utførte arbeidsoperasjoner også

registrering av forhold som kan influere på eksponeringsnivået.

Analyse

Total mikroorganismer

Mikroorganismer ble analysert med mikroskopiske metoder som gir det totale antall av

levende og døde bakterier og sporer av sopp og bakterier (actinomyceter). For

bestemmelse av bakterier og sporer benyttes fluorescens mikroskopi (FM) (Heldal et al.,

1996). Her farges mikroorganismene med et fluorokrom (acridine orange) og cellene

telles i mikroskop. Mikroorganismene blir i fluorescense mikroskopi klassifisert som

kokker, stavformede bakterier eller sporer av sopp og bakterier etter form og størrelse.

Scanning elektronmikroskopi (SEM) (Eduard et al., 1988) vil gi en sikrere bestemmelse

av sporer av bakterier og sopp idet detaljer overflaten kan studeres. Deteksjonsgrensen

i denne undersøkelsen er satt til 10 4 celler/m 3 .

Endotoksin, glukaner og inhalerbart støv

Filtrene ble veid før og etter eksponering i luftkondisjonerte rom for gravimetrisk

bestemmelse av den inhalerbare støvkonsentrasjonen. Filtrene ble deretter analyser for

endotoksiner og glukaner ved Universitetet i Utrecht, Nederland. Endotoksin ble

analysert med en kinetisk kromogen Limulus amoebocyt lysat metode (Tamura et al.,

1994) (Kinetic-QCL kit, Bio Wittaker), mens glukan ble analysert etter en inhibisjon

enzym immunoassay (EIA) (Douwes et al., 1996).

Passive dosimetre ble brukt for å bestemme formaldehyd (markør for flyktige organiske

komponenter (VOC) og ammoniakk (Gastec Corporation, Ayase-City, Japan). Resultatet

avleses ved fargeutslag. Dosimeter for ammoniakk registrerte over området 0-10 ppm,

mens formaldehyd registrerte over området 0-20 ppm. Passive dosimetre er basert på

diffusjon og gir en gjennomsnittsverdi av eksponert nivå over prøvetakingstiden.

Bestemmelse av helseeffekter

Nitrogen monoksid (NO) i utåndingsluft

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines