Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

Rapport nr 3-06 - Avfall Norge

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg – resultatrapport Side 4

anleggene, og over halvparten av arbeiderne rapporterte arbeidsrelaterte plager. Det ble

registrert irritasjonsplager og tegn til inflammasjon i luftveiene som hoste og fall i

lungefunksjonen over arbeidsdagen. Reaksjonene på inflammasjon var imidlertid

moderate, og ved flere funn bidro røyking til effektene fra luftveiene. De som var høyest

eksponert for bioaerosoler rapporterte samtidig en tretthetsfølelse i løpet av

arbeidsdagen. Det gjaldt også arbeidere som viste en mer kronisk form for tetthet i nesa.

Selv om de registrerte helseeffektene kan være av betydning, er reaksjonene etter

arbeid med kompost små, og vi har ikke holdepunkter for at dette vil kunne føre til

langvarig effekter eller helseplager hos arbeiderne.

På grunn av forekomst av enkeltvise høye eksponeringsmålinger, er overvåkning av

arbeidsmiljøet med hensyn på eksponering for biologiske faktorer og støv nødvendig.

De høyeste målingene forekom ved støvete rengjøringer på anleggene. Alle

rengjøringsprosesser bør gjennomgås med tanke på reduksjon av støvdannelse.

Generelt bør støv reduseres ved oftere rengjøring og rydding på alle deler av anlegget.

Friskluftsutstyr bør være tilgjengelig på alle anleggene og skal brukes når risiko for høy

eksponering foreligger, som ved arbeid i prosesshall. Lokale tiltak på utsatte

arbeidsplasser kan også redusere eksponeringen. Bedret ventilasjon med eventuelt

punktavsug, hygienetiltak med ren- og skittensone, likeledes bevisstgjøring av eget

arbeidsmiljø er generelle tiltak som anbefales gjennomføres på anleggene.

Arbeidsmiljøet bør følges opp med periodevise målinger (hvert annet år) med hensyn på

eksponering for bioaerosoler.

K:\2 Fagutvikling (prosjekter)\70 715 Arbeidsmiljø på kompostanlegg\Resultat - rapport\Rapport nr 3-06.doc

More magazines by this user
Similar magazines